Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti

47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti

Jiří Novák Vloženo 21.12.2011
Jiří Novák

Odpoutání od hmoty, které hlásá Stará cesta, není cestou k vyšší evoluci, ani k vyššímu nadhledu. Ale je útěkem od osobní zodpovědnosti. Je obcházením podmínek, které člověku 2. typu vytvořili Tvůrci civilizací. Dimenze 5D, 7D, … nejsou vnějšími duchovními obaly Vesmíru a neposkytují pohled na náš svět zvnějšku. Za jakých předpokladů můžeme pohledu zvenčí Vesmíru dosáhnout? Magie využívá minulost k posílení své tvořivé síly. Na čisté cestě se naopak všeho z minulosti bez pocitu ztráty dobrovolně vzdáváme. Komu předáváme starou výbavu a kdo rozhoduje, co s tím? Proč zbytky dřívějších struktur usilují o kontakt s dnešními lidmi? Proč jsou všude počítadla návštěvnosti? S jakými bytostmi a institucemi je možné na Staré cestě komunikovat? A jaké možnosti duchovní komunikace Stará cesta naopak neposkytuje? Z pozice pádu nelze přinést informace pro nový vývoj.

Téma o vlivech Staré duchovní cesty na dnešní vývoj

V tématu 47 o vlivech Staré duchovní cesty na dnešní vývoj byly doposud zveřejněny tyto části 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj. Tento text navazuje na předcházející čtvrtou část tématu, ve které jsem uvedl přehled těch pozůstatků Staré cesty, které nejvíce brání světelnému vývoji. Z tohoto přehledu již byly vysvětleny body 1 – 9. V tomto závěrečném článku tématu budu pokračovat v podrobném vysvětlení zbývajících bodů 10 – 16 tohoto přehledu. Nejprve však celý přehled ještě jednou připomenu:

Které pozůstatky Staré cesty nejvíce brání světelnému vzestupu člověka?

 

 1. Pohled Staré cesty přes astrálního ducha, přes naše duchovní srdce, je pro člověka 2. typu pohledem mimo skutečný vývoj. Je pohledem do přestávek mimo životy, ve kterých se člověk 2. typu dále nevyvíjí. Je pohledem do duchovního depozita, ve kterém je vývoj člověka zakonzervován a přerušen, není však ukončen.

 

 1. Všechny metody, umělé pomůcky typické pro Starou duchovní cestu, každá ponechaná aktivní vazba na Starou duchovní cestu – to vše je doprovázeno energiemi magie.

 

 1. Jakékoliv zasvěcování člověka 2. typu vedoucí k získání schopností, k dosažení zlepšeného duchovního vnímání, nebo také ke schopnosti používat esoterní systémy umělé léčby, vede dlouhodobě jak toho, kdo zasvěcuje, tak i toho, kdo zasvěcení přijímá, k duchovnímu pádu ve Světle.

 

 1. Také informační vazba na duchovní instituce Staré duchovní cesty (Duchovní hierarchie, duchovní mistry, starověké učitele lidstva, Vesmírné lidi) váže člověka na magii.

 

 1. Stará cesta směruje člověka dovnitř Vesmíru, doslova do jeho střev, to však nemůže zajistit dostatečný duchovní nadhled nad situací v tomto světě.

 

 1. Pokrok vyvolaný metodami Staré duchovní cesty má pevnou hranici, pevný frekvenční strop, který již nelze překročit. Tím stropem je dosah vědomí člověka do 5. vnějšího energetického těla. Výše už to dnes při pokračování kontaktů s metodami a principy Staré cesty nejde.

 

 1. Člověk bez hmoty se jeví čistější a dokonalejší pouze bytostem s nižší frekvencí, než je on sám. Bytost s vyšší úrovní celkové vnitřní harmonie však dokáže vnímat stupeň celkového zatemnění bytosti druhého člověka, ať už se nachází ve hmotě nebo mimo ni. 

 

 1. Zastřené vědomí máme jako lidé 2. typu proto, abychom zde ve hmotě hledali nové duchovní cesty, které by nás dovedly ke skutečnému světelnému vzestupu. Nikoliv proto, abychom ze hmoty „utíkali“. Naše zastřené vědomí je součástí základních podmínek, které nám vytvořili Tvůrci civilizací.

 

 1. Stará duchovní cesta považuje pobyt ve hmotné úrovni za přechodné stádium vývoje, které nejprve jednotlivci a později i celá civilizace překonají a přesunou se údajně do vyšších hladin vývoje. Z dlouhých věků dosavadního vývoje však naopak vykrystalizovalo poznání, že úroveň hmotné roviny již tady trvale zůstane, protože pro evoluci je její význam nezastupitelný.

 

 1. Odpoutání od hmoty, které hlásá Stará cesta, není cestou k vyšší evoluci, ani k vyššímu nadhledu. Ale je útěkem od osobní zodpovědnosti. Je obcházením podmínek, které člověku 2. typu vytvořili Tvůrci civilizací. Navíc jakmile se dnešní pozemský člověk 2. typu odpoutá od hmoty, ztrácí svoji největší přednost ničím neohraničeného duchovního vzestupu, kterou mu Tvůrci do výbavy dali.

 

 1. Stará cesta má nesprávný postoj k minulosti. Místo karmického rozvázání se s minulostí tahá odtud nejrůznější metody a pomůcky, které jsou ve skutečnosti brzdou skutečného světelného vzestupu v dnešní době.

 

 1. Jakákoliv umělá výbava z minulosti, ať už pochází od temných nebo od dřívějších světelných institucí, není pro dnešní cestu světelného vzestupu použitelná. Protože váže člověka na již neplatné informace, na magii a tím i na temné energie.

 

 1. Informace Staré duchovní cesty jsou ve velké většině pro dnešní vývoj nepoužitelné. A to z toho důvodů, že bývají často zkreslené, nebo i vyloženě temné, navádějící veřejnost na nesprávné duchovní cesty. Navíc nedokážou vyřešit problém, proč je pozemské lidstvo v dlouhodobém duchovním pádu. Nemohou nám proto pomoci přetnout kruh opakovaných katastrof, který lidskou civilizaci během historie opakovaně drtí.

 

 1. Duchovní komunikace na Staré cestě, ať už jde o starý známý channeling, nebo meditace, modlitbu, spiritismus, automatické psaní či kreslení apod., má v sobě prvky zbytečnosti. Nemůže totiž nijak pomoci dnešnímu vývoji, protože neumožňuje spojení s institucemi, které mají dostatečný nadhled nad situací v dnešní době, a které dnes duchovní vývoj řídí (samotná planeta Země, Příroda, světelné sféry vysoko nad naším Vesmírem).

 

 1. Nejvíce problematickou je komunikace s lidskými duchy mimo hmotný život, tzv. spiritismus. Jde o nejnižší formu duchovní komunikace, která je dostupná lidem již při relativně nízké hladině vnitřní čistoty. Taková činnost zásadně brzdí člověka na světelném vzestupu a navíc může mít i vysoce nepříznivý vliv na jeho zdraví.

 

 1. V dnešní době je naprosto zásadním poznatkem, že informace potřebné k zajištění zásadního zlomu ve vývoji našeho světa najdeme až vysoko nad hranicí, kam dosahuje vědomí člověka na Staré duchovní cestě.

 

Vysvětlení k bodu 10:

Odpoutání od hmoty, které hlásá Stará cesta, není cestou k vyšší evoluci, ani k vyššímu nadhledu. Ale je útěkem od osobní zodpovědnosti. Je obcházením podmínek, které člověku 2. typu vytvořili Tvůrci civilizací. Navíc jakmile se dnešní pozemský člověk 2. typu odpoutá od hmoty, ztrácí svoji největší přednost ničím neohraničeného duchovního vzestupu, kterou mu Tvůrci do výbavy dali.

 

Útěk civilizace mimo vývoj je neospravedlnitelný

Kdyby dobrovolný odchod části civilizace mimo hmotu měl přinést záchranu těm zbývajícím, pak by se to ještě dalo z určitého pohledu pochopit. Dobře, tito lidé se rozhodli sebeobětovat - motivovala je snaha pomoci většině. Chtějí-li však takto pomoci zejména sami sobě, pak se ve skutečnosti jedná o čin téměř na úrovni sebevraždy.

Jde o dobrovolné zničení příležitosti pro další osobní vývoj své bytosti. Výsledkem je ztížení, zpomalení, někdy i na dlouhé věky zastavení dalšího vývoje. Pokud však vývoj takové bytosti má pokračovat dále, pak problém, od kterého utekla, se jednoho dne stejně znovu vrátí. Nikoliv však v lehčí podobě, ale naopak v těžší, méně příznivé variantě. Každá sebevražda, stejně jako kterákoliv jiná forma útěku od tíže hmotné situace, je z duchovního pohledu neospravedlnitelná a proto také mívá vysoce nepříznivé následky.

Odchod lidstva ze hmoty je útěkem od vlastní zodpovědnosti

Také dnešní svět byl a stále ještě se pohybuje na pokraji drtivé krize a katastrofy. Přechod do 5D za této situace pak není ničím jiným než útěkem některých od osobní zodpovědnosti. Oni to sice prezentují jinak: „My duchovně pokročilí odcházíme do vyšší reality, do dokonalejší úrovně evoluce. Zatímco těm zbývajícím, kteří ještě nejsou na dostatečné úrovni, zůstane tento ovládaný a hroutící se svět. Je to jejich chyba, že nejdou s námi výše“.

 

Útěk ze hmoty ale není tou pravou strategií, která by měla pomoci vývoj v tomto světě zásadně změnit. Toto je jednoznačně strategie útěku od odpovědnosti za to, co se zde děje. Tento svět se přece nenapraví tím, že ti, co si o sobě myslí, že jsou lepšími, že tvoří duchovně vyspělejší část civilizace, přejdou mimo hmotu do jakési „vyšší“ dimenze 5D. Smutné je, že tuto chybu duchovně vyspělejší část lidstva už vícekrát v minulosti opakovala. A místo poučení a nápravy situace jsou opět veřejně hlásány myšlenky doporučující znovu opakovat totéž.

 

Dimenze 5D, 7D, … nejsou vnějšími duchovními obaly Vesmíru

Jak už jsem vysvětlil v článku 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já, odchod ze hmoty do nitra našeho světa si doslova můžeme představit jako přechod do jeho střev. A takové směrování rozhodně nevede k získání duchovního nadhledu nad událostmi v tomto světě. Proto civilizace odcházející tímto směrem do duchovního depozita obvykle nejsou schopny pochopit příčinu toho, co se děje. Protože jednoduše nemají dostatečný duchovní nadhled nad situací. A ani odchodem pryč od hmoty „dovnitř“ Vesmíru tento vyšší nadhled nezískaly.

 

Je obrovský rozdíl mezi pohledem z této pozice z nehmotné roviny 5D „zevnitř Vesmíru“ a pohledem skutečně shora z vysokého nadhledu, který mají duchovní sféry, které vedly a vedou Novou duchovní cestu.

 

Člověk se tímto útěkem ze hmoty do „střev Vesmíru“ nedostane blíže k rozhodovacím strukturám ve Vesmíru, k samotné Planetě a Přírodě. Podobá se to následující situaci: Tím, že pošlu sondu do střev člověka, nepochopím lépe jeho fungování jako celistvé bytosti. Možná lépe pochopím z hmotného hlediska fungování jeho tlustého střeva, jednoho jediného dílčího orgánu. Možná člověku s pomocí informací, které takto získám, prodloužím jeho život. Pohledem do jeho střev však nedokážu rozpoznat duchovní příčiny běžných událostí, ani nalézt odpovědi na otázky širšího zaměření, například jaký je důvod existence člověka na této Zemi.

 

Stejné je to i v případě proniknutí do samotných střev Vesmíru. Odtud také nepochopím Vesmír jako celek. Duchovní nadhled nad situací předpokládá něco jiného. Potřebuji se na svět podívat shora, zvnějšku, nikoliv zevnitř, z jeho dílčích vnitřních rovin a úrovní. Ale naopak z jeho duchovních obalů, které obklopují stejně jako u člověka 2. typu jeho hmotu.

 

Vnější duchovní obaly Vesmíru totiž nepředstavují to samé jako vnitřní duchovní úrovně označované 5D, 7D, atd., které používá slovník Staré duchovní cesty. A o kterých veřejně hovoří dnešní věrozvěsti propagující odchod vyspělé části lidstva mimo hmotu. Ale o tom snad jednoho dne napíšu více v již dávno plánovaném článku o dimenzích, sférách, úrovních.

Za jakých předpokladů mohu pohledu zvenčí Vesmíru dosáhnout?

Kdy, za jakých předpokladů mohu pohledu zvenčí Vesmíru dosáhnout? K tomu je zapotřebí si uvědomit, jak je ve skutečnosti koncipována rozvinutá bytost člověka 2. typu ve hmotě.

U člověka 1. typu jsou jednotlivé úrovně duchovních těl uvnitř pod ochranou hmoty. Pohled do nitra bytosti, tedy dovnitř hmoty, byl proto pohledem směrem do vyšších duchovních struktur tohoto člověka.

Tento návyk si lidské bytosti přenesly až do dnešní doby. Dnes však jsme již novým lidstvem 2. typu. Pohled do nitra přes vnitřního ducha má pro nás zcela jiný význam. Není pohledem k vyšším duchovním strukturám člověka, ale je pohledem směřujícím mimo vývoj do prostředí mezi životy, do přestávek mezi hmotnými životy. Protože dnešní pozemský člověk 2. typu má systém vnějších energetických těl. Tato vnější těla představují duchovní pozadí jeho bytosti. To vše jsem vysvětlil v předchozím textu 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já, a také v dřívějších článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.

 

Pokud se hodlám podívat na člověka 2. typu z nadhledu nad hmotou, nutně musím svoji pozornost zaměřit nikoliv dovnitř sebe, ale naopak vně hmoty do vyšších energetických hladin svých duchovních těl, která se rozprostírají kolem mého hmotného těla. Právě tímto systémem vnějších těl se člověk stává nedílnou součástí Planety, Přírody a Vesmíru, pokud se dokáže na úroveň čistoty těchto svých vnějších těl naladit.

 

O těchto záležitostech jsem podrobněji psal v článcích 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I, 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III.

Proč dnešní mágové netuší, kdo jsou to andělé Dhyané?

Ještě jeden další nepřímý důkaz. Mágové v dnešní době nemají tušení, kdo jsou to andělé Dhyané, jak jsem naznačil v textu  45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IVTo jen potvrzuje, že nadhled magie pro dnešního člověka 2. typu neumožňuje alespoň informační kontakt s těmito andělskými bytostmi, které zde na Zemi ve skutečnosti zakládaly lidskou civilizaci. Mágové dokonce „zapomněli“, kdo tady na Zemi vlastně lidskou civilizaci zakládal. Zapomenuté informace si nahradili tím, že prvopočátek se naučili hledat u uměle vytvořených božských bytostí, viz článek 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi. Přitom dříve se informace od andělů Dhyanů k lidstvu ve hmotě dostaly – svědčí o tom zmínky o legendární „Knize Dhyanů“, které byly přeneseny z dávné minulosti až do dnešní doby – viz například spisy Heleny Petrovny Blavatské. Rozsáhlé citace z Knihy Dhyanů uvádí například Ivo Wiesner ve své knize „Stezka draka“.

 

Proč dnes mágové nemají možnost kontaktu s anděly Dhyany? Protože pro dnešního člověka 2. typu vše funguje jinak. Aby člověk 2. typu získal nadhled nad situací, musí zaměřit svůj pohled nikoliv do svého nitra, ale naopak přes svá vnější těla mimo svoji bytost do duchovních sfér tohoto Vesmíru, které jsou všude vně okolo nás. A které jsou také koncipovány jako duchovní obaly pevné hmoty Vesmíru. Až pohled vně člověka, nikoliv přes jeho vnitřního astrálního ducha, ale ven přes jeho systém vnějších duchovních těl, umožnil pro člověka 2. typu informační kontakt s anděly Dhyany.

 

To však magie nedokáže. Tato možnost pohledu se mágům jednoduše příčí. Protože žádná vnější těla podle magie neexistují. Energetické struktury vnějších těl utkané z vláken bioenergie jsou prý podle magie pouhým vyzařováním vnitřního ducha nebo duše. Jak píše samotný klasik magie František Bardon v knize „Brána k opravdovému zasvěcení“. Přitom tyto struktury vnějších těl jsou dnes schopni vnímat někteří lidé na NDC, a již dříve je vnímala americká léčitelka Barbara Ann Brennan (viz její kniha „Ruce světla“ z roku 1985, dávno před nastartováním Nové duchovní cesty). Jde o další doklad toho, že magie čerpá informace pohledem do minulosti na dávného člověka 1. typu a nepochopila, že dnes je na Planetě nové lidstvo s odlišnou výbavou.

 

Toto vše znamená, že skutečný nadhled nad jakoukoliv hmotnou i duchovní situací v tomto světě můžeme v dnešní době získat pouze z naprosto jiné pozice, která je pro adepty magie nepochopitelná. Takový nadhled dnes umožňuje pouze a výhradně cesta skutečného stabilního světelného vzestupu.

 

Vysvětlení k bodu 11:

Stará cesta má nesprávný postoj k minulosti. Místo karmického rozvázání se s minulostí tahá odtud nejrůznější metody a pomůcky, které jsou ve skutečnosti brzdou skutečného světelného vzestupu v dnešní době.

 

Magie využívá minulost k posílení své tvořivé síly

Dalším zásadním rozdílem mezi Starou cestou a novým přístupem je postoj k minulosti. Všechny nejrůznější možnosti a varianty Staré duchovní cesty jsou založeny na otevřeném nebo skrytém využívání magie. Sami jsme se o tom přesvědčili při karmické očistě a při mnohých náhodných kontaktech s jednotlivými variantami Staré cesty. V počátcích budování Nové duchovní cesty mnohé z těchto systémů na nás totiž magicky útočily, aniž bychom sami hodlali do těchto systémů zasahovat nebo je jakýmkoliv způsobem přímo či nepřímo ovlivňovat.

Uvedu příklad mystické cesty. Mystická cesta je považována za cestu bezpodmínečné lásky a služby. Do takového konceptu ovšem nezapadá případný energetický útok tohoto systému a všeho, co se skrývá v jeho duchovním pozadí, na další bytosti, které si jen hledají svoji vlastní cestu. Jednoho dne jsem jenom několik minut sledoval jeden z dílů pořadu ČT „Paměti mystika“ a už jsem na sobě vnímal jasnou snahu o útok, o energetickou manipulaci a mentální ovládnutí. Jistě, samotná bezvýhradná láska ještě není magií. Ale to, co je v pozadí za tímto systémem a co bytosti jdoucí touto cestou usměrňuje a co vyvíjí energetickou snahu dotlačit další bytosti na tuto cestu, to už magické prvky v sobě má. Také však například písmenkování, mystický postup doporučovaný v knize „Nové poselství z Prahy“ anonymní autorky, a spočívající v určitém promítnutí energií Ježíše Krista do svého vlastního těla, není ničím jiným než magickým postupem.

Mágové při hledání správné duchovní cesty směřují svým vnímáním přes své duchovní srdce do svého nitra a tím i do vlastní minulosti. Protože právě takto najdou adresy na své dávné osobní magické systémy. Takto najdou adresy na energetické rezervoáry, ze kterých byly jejich osobní magie v minulých existencích dotovány energií. Takto si obnoví spojení na bytosti, které jejich vlastní bytost v minulých zrozeních vědomě či nevědomě zneužívala. Protože jak jsem vysvětlil v článku A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, tvořivá síla magie vždy pochází ze zneužívání samotné Planety, Přírody, případně mnoha dalších bytostí pro potřeby osobního systému magie.

K minulosti se obracejí i další bytosti „věřící“ v metody a principy Staré cesty. A přetahují odtud z minulosti sem k nám mnohé z metod, pomůcek, principů, které tehdy v minulosti přispěly svým dílem ke zkáze tehdejšího světa. Typické případy jsou: učení MCEO, viz článek 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, náramky a prsteny Atlantů, diamantová voda, viz text 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, atd.

Na čisté cestě se všeho z minulosti bez pocitu ztráty dobrovolně vzdáváme

Naopak Nová duchovní cesta směřuje dopředu do budoucnosti. Cílem je stabilní světelný vzestup, kterého lidstvo nikdy dříve nedosáhlo. Směřujeme tedy k něčemu úplně novému, doposud neprožitému, nevyzkoušenému. Jasně přitom vnímáme, že v minulosti nemůžeme nic takového najít.

 

Lidé na cestě světelného vzestupu si mnohokrát na vlastních zkušenostech a vnitřních pocitech prožili, že minulá umělá tvořivá výbava, karmické vrstvy z minulosti, kdy používali magii a měli umělé schopnosti a privilegia, umělé nástroje pro duchovní cestu – to vše je brzdí, způsobuje zdravotní problémy, těžkosti v životě, deprese, destrukce.

 

Jediné správné pro cestu stabilního světelného vzestupu je dokázat se s minulostí automaticky, bez pocitů ztráty a bez projevů lítosti, rozvazovat. Aniž bych měl potřebu přehrabovat se v minulé výbavě a zkoumat, co z toho by se ještě mohlo hodit. Co z toho je stále ještě cenné. Ukazuje se, že správné je vzdávat se automaticky úplně všeho z minulosti.

 

Protože v minulosti nenajdu pro čistý vzestup nic, co bych mohl využít. Žádnou metodu, postup, teorii, která by moji cestu světelného vzestupu podpořila. Protože minulost znamenala trvalý a dlouhodobý duchovní pád lidstva. Nemůžeme tam tedy najít nic, co vede ke vzestupu. Jen naopak a právě to, co vzestup blokuje, ničí, znemožňuje. Minulost tak pro nás přináší poučení kudy nejít, co nepoužívat, co všechno vzestupu brání. Takže pro člověka na NDC je plné bezvýhradné vzdávání se všeho z minulosti automatické a samozřejmé. A to bez jakýchkoliv pocitů lítosti nebo ztráty při zbavování se magických systémů a jiných vymožeností Staré cesty.

 

Komu předáváme starou výbavu a kdo rozhoduje, co s tím?

Jak uvádí Karma v duchovní komunikace Marie Mejdrové, Nelitujte staré výbavy (a zbavte se jí, dokud je čas):  

 

„Spojené síly Světla, Karma a Příroda jsou těmi, kdo mají pověření, pravomoc, dostatečnou čistotu, nadhled, nezávislou objektivní pozici a také možnosti na to, aby s výbavou z minulosti naložily způsobem optimálním pro všechny strany. Tedy i pro danou bytost! Proto je nejlepším řešením nechat rozhodnutí na nich a nijak se do něho nesnažit zasahovat…“

 

„Není třeba mít obavy, že pokud se v karmických vrstvách případně objeví něco, co může být současnému vývoji užitečné, zmizelo by to také automaticky v likvidačním koši. Takové věci, zapadlé bytosti jsou po posouzení očištěny, rekonstruovány a umístěny tam, kde je to dnes optimální. Nebo i kam původně patřily, pokud jejich domovské struktury ještě existují.“

 

Vysvětlení k bodu 12:

Jakákoliv umělá výbava z minulosti, ať už pochází od temných nebo od dřívějších světelných institucí, není pro dnešní cestu světelného vzestupu použitelná. Protože váže člověka na již neplatné informace, na magii a tím i na temné energie.

 

Co naznačuje mimořádné duchovní vnímání?

Každé mimořádné duchovní vnímání, kterým člověk disponuje, a které bylo přeneseno z dávné minulosti, je ve skutečnosti ošidné. Někteří je mají prakticky od narození. Dalším se náhle otevřelo jako „dar z nebes“.  A podstatné na tom je, že takové vnímání pak člověk má, i když je v pádu ve Světle. Že takové vnímání nevzniklo trpělivou prací na svém světelném vzestupu, ale propůjčením, magickým aktem, od světelné či temné duchovní instituce někdy v minulosti.

Na mnoha takových bytostech s takto přeneseným mimořádným duchovním vnímáním jsou jasně zřetelné projevy zásadních neharmonií uvnitř jejich bytostí – nadřazenost, nepřiměřená touha po vlastní sebeprezentaci, tendence manipulovat, neoprávněně zasahovat, často i mimořádný egoismus. Ve všech těchto případech je potřeba být velice ostražitý. Je naprosto logické, že nedostatečně vnitřně vyčištěný člověk obdařený mimořádným duchovním vnímáním bude způsobovat sobě i okolí velké škody. To vše jsem naznačil v textu 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně.

Minulý vývoj běžel kompletně v režii magie – ať už otevřené nebo skryté. Cokoliv bylo informačně přenášeno z duchovního pozadí světa do hmoty, to v sobě mělo prvky, otisky magie, magických metod, magických principů, magického způsobu ovlivňování světa. To už jsem vysvětlil.

Závěr: U většiny jednotlivců je dnešní mimořádné duchovní vnímání určitým pozůstatkem umělých schopností a privilegií z minulosti. Je zbytkem výbavy, kterou tomu člověku propůjčila určitá duchovní instituce. Je tedy jasnou existující a doposud fungující vazbou na minulost a na magii. Viz článek 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?

 

V kontrastu k tomu je vnímání, ke kterému se člověk dopracovává v tomto životě postupně během stabilního duchovního vzestupu ve Světle. A které se mu otevírá krok za krokem, tak jak se dostává do vyšších hladin celkové vnitřní harmonie. Tak jak získává prostřednictvím duchovní komunikace přístup k vyšším sférám, k vyšším hladinám energie, k vyšším úrovním tvořivých schopností. A to vše pod dohledem Planety, Přírody i karmické instituce. Důležité pro takto přirozeně získané duchovní vnímání je skutečnost, že jakmile člověk z cesty světelného vzestupu vypadne, takové duchovní vnímání opět ztrácí.

 

Výbava z minulosti od Temna není pro světelnou cestu použitelná

Navíc tato umělá výbava v podobě mimořádného duchovního vnímání informačně váže člověka právě na instituci, která mu ji v rámci dodaných privilegií předala.

A v této situaci mohou být dvě možnosti. Zaprvé, tato výbava pochází od Temna, je výsledkem určité zrady Světla a byla propůjčena formou úpisu, závazku vůči temné straně. Závazku, který obvykle má věčnou platnost a lze se z něj vyvázat pouze přirozenou karmickou očistou. Netřeba dlouze vysvětlovat a zdůvodňovat, že taková výbava nepovede člověka cestou, která by znamenala zásadní změnu doposud zatemněného vývoje na cestu světelnou. To přece není a nikdy nebylo cílem temných systémů v pozadí tohoto světa.

Umělá duchovní výbava od Světla váže člověka na staré již neplatné informace

Druhou možností je, že tuto výbavu člověku v minulosti propůjčily dřívější instituce řadící samy sebe k Silám Světla – například lidské Duchovní hierarchie nebo Vesmírní lidé. Nebo určité odnože těchto duchovních struktur ve hmotě, které předávaly výbavu formou zasvěcování. Například nejrůznější esoterní řády – Zednáři, Rosenkruciáni, Templáři a další. Nebo vazby na dávná zasvěcovací centra v pyramidách, kruhových chrámech nebo jiných stavbách, o kterých najdeme zmínky v mnoha starých textech. Také tato umělá výbava váže člověka informačně na instituci, která mu ji propůjčila.

Každá z těchto vazeb však člověku předává zásadně staré informace platné pro dřívější lidstvo 1. typu - pro dávné civilizace, jejich zasvěcovací centra, jejich umělé tvořivé systémy. Takto se lidé napojují na starou dávnou vědu hermetismu, astrologie, alchymie, theurgie svatého ohně, apod.

Kde však jsou dnes ty dávné vysoce technicky i duchovně vyspělé civilizace? Zmizely v propadlišti dějin. Doslova se nad nimi slehla zem nebo zavřela hladina oceánu. To jsou ti starověcí učitelé lidstva, kteří už dnes nemohou nijak pozitivně ovlivnit dnešní vývoj. Protože se sami dostali zcela mimo další vývoj. Nedokázali tehdy v minulosti pomoci ani sami sobě a zachránit se před pádem do nenávratna. Nepochopili ani, proč k tomu pádu došlo. Nemohou proto pomoci ani nám.

 

A co je obzvlášť pro dnešní dobu nebezpečné, tito příslušníci dávných civilizací hodnotí svůj tehdejší pád mimo vývoj jako odchod do vyšší dokonalejší formy vývoje. A toto nám sem předávají. Tím vším brzdí nový vývoj a tlačí jej do dalších pádů a propadů, směrem k dalším katastrofám.

 

Vysvětlení k bodu 13:

Informace Staré duchovní cesty jsou ve velké většině pro dnešní vývoj nepoužitelné. A to z toho důvodů, že bývají často zkreslené, nebo i vyloženě temné, navádějící veřejnost na nesprávné duchovní cesty. Navíc nedokážou vyřešit problém, proč je pozemské lidstvo v dlouhodobém duchovním pádu. Nemohou nám proto pomoci přetnout kruh opakovaných katastrof, který lidskou civilizaci během historie opakovaně drtí.

 

Odchodem ze hmoty nezískáme informace nezbytné k zásadní změně vývoje

Člověku se sice odchodem ze hmoty rozkryjí informace, ke kterým neměl po celou dobu svého hmotného života přístup, jak se někteří osobně přesvědčili prožitkem klinické smrti. Je však rozdíl mezi vnímáním doposud zastřených a nepřístupných informací a mezi získáním vyššího nadhledu nad tímto světem. Jistě, prožitek blízké smrti člověku potvrdí existenci duchovního pozadí světa a jeho důležitost pro život. Protože se takto dostane k informacím, které mu byly doposud zakryty. Ale to mu ještě nevysvětlí, jak vznikl Vesmír, kam směřuje evoluce Vesmíru a lidstva. Neodpoví to ani na další otázky, na které lidstvo doposud prostřednictvím Staré duchovní cesty nenašlo rozumné odpovědi. To vše potvrzuje, že odchodem ze hmoty člověk nezíská vyšší duchovní nadhled nad situací.  Tímto tématem se zabývá duchovní komunikace Marie Mejdrové  Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých? 

 

Ať už člověk funguje se zastřeným vědomím ve hmotě, nebo si toto vědomí odchodem ze hmoty „otevře“, v žádných strukturách a knihovnách Staré cesty nenajde informace zajišťující zásadní a dlouhodobou změnu vývoje. Protože tam nejsou k dispozici a nikdy ani nebyly. Informace Staré cesty neumožňují najít nový směr vývoje, bez kterého se lidstvo nemůže dostat dál.

 

Z toho důvodu celá naše minulost představuje cestu od jedné katastrofy k další. Proto jsme se i dnes dostali těsně před práh další možné katastrofy. Je to proto, že Stará duchovní cesta nemá nástroje a možnosti k tomu, aby poskytla dostatečně vysoký duchovní nadhled nad situací v tomto světě. Svou roli také hraje celková situace ve světě a energie doby. Někdy je jednoduše doba příhodná ke konání zásadních změn ve vývoji, jindy zase ne, a ani ty nejlepší informace nepomohou, jak jsem vysvětlil v článku 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

Dalším důvodem je, že i když se nepřipraveným lidem na Staré cestě podaří získat přístup k novým informacím, které jsou schopny zajistit změnu, pak stejně nejsou schopni důležitost takových informací vnitřně rozpoznat a dokázat těchto informací využít.

Za konkrétním příkladem nemusíme chodit daleko. Naše stránky čtou pravidelně i lidé, kteří těmito informacemi doslova opovrhují a nejraději by je nejrůznějším způsobem bojkotovali nebo veřejně zesměšnili. A jsme pro ně tak nepříjemnou solí v očích, že si někteří dokonce kvůli nám zřídili vlastní webové stránky, aby nás na nich mohli zesměšňovat. Stále se však vracejí a čtou naše texty. Není jich mnoho – naznačuje to pět až sedm pětek v rámci hodnocení v anketě za každým naším textem. A někdy jsou na naše informace opravdu lační. Například v těchto dnech jsem na stránky vložil novou duchovní komunikaci a do pěti minut se tam jako první známky v hodnocení objevily tři pětky.

Tito „odpůrci“ Nové duchovní cesty nás pravidelně čtou, ale z výše své frekvence jim to není nic platné. Pouze je to provokuje, ale k použití těchto informací ve svých životech je vlastní zatemněné nitro „nepustí“. Totéž naznačila následující slova v komunikaci Věry Talandové Energie slunovratu napomáhají světelnému vývoji:

„Čistota energií vycházející z komunikací a článků na NDC se spojí s čistotou uvnitř bytosti, která článek čte. Je-li uvnitř bytosti nedostatek Světla nebo Temnota, bytost cítí z článku ohrožení a podle toho reaguje. Míra Temnoty v bytosti určuje rozsah negativní reakce.“
 

Mnozí se dnes snaží najít cestu, jak zlomit pád lidstva, pohledem do minulosti. Tam ale potřebné informace nenajdou, protože tam jednoduše nejsou a nikdy nebyly. Je nezbytné hledat úplně jinde. Otevřít jinou duchovní cestu, která takový pohled umožňuje. Která dává možnost podívat se na náš svět a pravidla jeho fungování zvnějšku, z prostředí mimo náš Vesmír. A která také dává možnost čerpat z této výše nadhledu skutečně čisté energie na očistu, postupné zvyšování vnitřní harmonie i na boj s organizovanými Temnými silami světa. Dobrá zpráva je, že taková cesta už byla mnoha lidmi nastoupena – popisujeme ji na těchto webových stránkách. Většina duchovně probuzených ji však zatím stále ještě nebere vážně.

 

Závěr: I při nejdokonalejším duchovním vnímání nejsou lidé udržující si víru ve Starou cestu schopni předat takové informace, které by dokázaly dnešní lidstvo vyvést z krize dlouhodobého etického pádu a pravidelných katastrof. Stará cesta tedy nepřenáší informace pro skutečnou nápravu hmoty, protože je jednoduše nemá kde získat. Jediným východiskem, které Stará cesta opakovaně v mnoha fázích vývoje znovu a znovu přináší, je další proklamovaný útěk ze hmoty ještě předtím, než se vše ve hmotě doslova „zhroutí“.

Informace od duchovních struktur Staré cesty v dnešní situaci nepomohou

Nic nového pod Sluncem. Přesně těmi samými myšlenkami a tezemi se to jen hemží v dnešních duchovně zaměřených zdrojích informací. Není to náhodou, protože právě takové informace k nám do hmoty plynou přes mnohé jedince od starověkých učitelů lidstva, od Duchovních hierarchií, od Vesmírných lidí. Všechny tyto informační zdroje jsou poměrně jednotné ve výkladu pohledu na tento svět a další vývoj. To však ještě neznamená, že v tom mají pravdu.

 

Naopak pravdivost těchto hromadně šířených informací přenosem z dávné minulosti neustále během tisíců let klesala a dnes se již podle Přírody dostala pod úroveň 20% pravdivosti. A to je žalostně málo na to, aby to lidstvo bralo vážně. Přesto jsou však i dnes tyto informace většinou duchovně probuzených lidí přijímány jako ta jediná a správná pravda o tomto světě a dnešní době.

 

Proč zbytky dřívějších struktur usilují o kontakt s dnešními lidmi?

Každý, kdo dnes hlásá potřebu přechodu vyspělé části lidstva mimo hmotu do úrovně 5D je informačně napojen na tyto staré zdroje informací, jejichž dnešní pravdivost je až žalostně nízká. Méně než 20 % pravdivosti naznačuje, že se jedná o informace, které jsou téměř zcela mimo hlavní linii dnešního vývoje.

Proč zbytky těchto starých struktur nacházejících se mimo vývoj tak usilují o kontakty s dnes žijícími lidmi? Protože vnímají, ať už vědomě nebo nevědomě, že právě a jedině takto mohou získat určitý vliv na dnešní vývoj. Snaží se proto získat co nejširší okruh posluchačů, kteří jim budou aktivně naslouchat. Kteří jejich informace budou dokonce aktivně přenášet do hmoty a takto vlastně samotné původce těchto informací energeticky posilovat a umožňovat jim napojení na dnešní svět.

A skutečně se jim také často daří napojit se aktivně na člověka žijícího v dnešním světě. A takto mohou získat určitý vliv na dnešní události, pokud by se jim podařilo toho člověka dostrkat do řídící rozhodovací duchovní funkce v tomto světě. Proto jim říkají – vy jste ti vyvolení, kteří by měli vést svět. Právě vy jste na to nejlépe připraveni. Vy k tomu máte to nejlepší duchovní vedení přímo od nás. Protože my se nacházíme na vyšší hladině evoluce lidského rodu. Právě s informacemi od nás dokážete zvrátit nepříznivý vývoj.

Tímto pohledem však nenajdeme informace, které by nám pomohly změnit vývoj

Jenže skutečná pravda je někde úplně jinde. Jak by mohly informace od civilizací v duchovním depozitu pomoci dnešnímu vývoji, když ty samé informace dovedly tehdejší lidstvo ke zkáze, k zániku civilizace, k další drtivé katastrofě? A oni přitom nemají tušení, proč je ta katastrofa postihla?

 

Stará cesta však nemluví o depozitech. Stará cesta bere takové informace jako Pravdu od někoho, kdo je duchovně na vyšší úrovni a má tak vyšší nadhled nad situací než člověk zde na Zemi. Ti, od kterých lidé vyznávající Starou duchovní cestu přijímají tyto informace, jsou učitelé, mistři Duchovních hierarchií, bytosti dávných civilizací v depozitu nebo mimozemské bytosti z jiných civilizací ve Vesmíru. Případně jsou to jen umělé automaty budící dojem živoucích bytostí. Tyto bytosti nosí nejrůznější pojmenování – starověcí učitelé lidstva, avataři, boddhisattwové, archandělé, bohové, andělé, dévové, apod. Pojmenování závisí na druhu náboženství nebo duchovního směru.

Jejich snaha o „pomoc“ se projevuje mnoha různými způsoby – rady, impulsy, směrování člověka, inspirace k určitým činnostem, objevům, uměleckým dílům, odpovědi na otázky, jak to chodí „tam nahoře“, ale také diktování kompletních knih. Typickými příklady takto přijatých knih jsou: Barbara Marciniak – Poslové úsvitu, Země – klíče k živé knihovně, Jane Roberts – Sethovy promluvy, Neale Donald Walsch - Hovory s Bohem, Graham Bernard – Co je člověk. Každá z těchto knih poskytuje zajímavé informace, ale žádná z nich nepomůže zásadně změnit dnešní vývoj.

Proč jsou všude počítadla návštěvnosti?

Je to stále o tom samém. I v dnešní době se přece úspěšnost každých webových stránek posuzuje podle množství posluchačů, kteří je denně navštěvují. Proto ta počítadla návštěvnosti. Proto to neustálé zkoumání sledovanosti. I televizní kanály zkoumají sledovanost. Je to pro ně doslova otázka přežití. Protože čím větší sledovanost, tím více zaplatí firmy za reklamy na jejich kanálu. Tím více provozovatelé kanálů vydělávají. A když už některé stránky nevydělávají finančně, alespoň s množstvím posluchačů získávají určitý, i když třeba zatím nepatrný vliv na vývoj světa.

Takže právě sledovanost přináší určitou „stabilitu“ a také odpovídající sílu vlivu na svět. Sledovanost znamená informační vliv. Sledovanost se přenáší na finanční zisk.

Tento svět funguje a vždy fungoval přes morfická pole, astrální egregory a možná ještě jiné formy energetického řízení vývoje, které doposud neznáme. Vše ve hmotě tedy je a bylo o počtech, o výši vlivu daného hnutí, instituce, skupiny na vývoj. Proto ty boje o sledovanost a o získání většího vlivu na národ, civilizaci, Planetu, než mají ti ostatní. Protože to dává té instituci, která se dostane nejvýše, pomyslnou zelenou pro budoucnost, pro další rozšiřování svých aktivit, pro další posilování svého vlivu na celkový vývoj.

 

V duchovní oblasti je posouzení síly vlivu poněkud složitější. Zde nerozhodují jen pouhé počty. Zde to je také o výši harmonie, frekvence a celkové tvořivé síly hnutí, instituce. To je ta duchovní síla, na kterou se ptám při posuzování situace daného člověka, instituce nebo i firmy. To je ten skutečný vliv na vývoj, na budoucnost. Ten je vždy souhrnem jednak počtů a jednak výše napojení, výše tvořivých schopností, harmonie a čistoty. Anebo v případě magie býval souhrnem celkové energie, kterou ta která osobní magie dokázala nakupit ovládnutím dalších bytostí, Planety, Přírody.

 

Vysvětlení k bodu 14:

Duchovní komunikace na Staré cestě, ať už jde o starý známý channeling, nebo meditace, modlitbu, spiritismus, automatické psaní či kreslení apod., má v sobě prvky zbytečnosti. Nemůže totiž nijak pomoci dnešnímu vývoji, protože neumožňuje spojení s institucemi, které mají dostatečný nadhled nad situací v dnešní době, a které dnes duchovní vývoj řídí (samotná planeta Země, Příroda, světelné sféry vysoko nad naším Vesmírem).

 

S jakými bytostmi a institucemi je možné na Staré cestě komunikovat?

Hranice dosahu Staré duchovní cesty se nachází těsně nad úrovněmi frekvence jedenácti či dvanácti vnějších duchovních těl člověka (o tom, kdy lidstvo získalo 12. vnější tělo, jsem se zmínil v článku  21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru). To znamená, že pokud člověk ke své duchovní komunikaci používá jakoukoliv metodu Staré cesty, nemůže tuto hranici za běžných okolností překročit. Znovu nyní uvedu obrázek z článku 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi:

 

          

Toto grafické schéma naznačuje, s kým vším může člověk na Staré cestě komunikovat. Od bytostí a forem astrálního světa, přes mistry Duchovních hierarchií, umělé majestáty duchovních mistrů a starověké učitele lidstva až po Vesmírné lidi a umělé modly Stvořitele a Prvotního Stvořitele vytvořené Vesmírným lidstvem.

Uvnitř našeho Vesmíru při odchodu ze hmoty přes svého ducha a astrální svět skutečného Stvořitele tohoto světa potkat nemůžeme. Ani se nemůžeme při použití metod Staré cesty komunikačně spojit s planetou Zemí, s pozemskou Přírodou, se Sluncem či s Kosmickým vědomím. Na Staré cestě tak člověk zůstává informačně odtržen od Planety, Přírody, Vesmíru, a tím i od prostředí, ve kterém žije. To vysvětlí až následující obraz přejatý z článku 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, který uvedu dále.

Stará duchovní cesta a informace, které jsou doposud tímto způsobem prosazovány, to obojí znamená vazbu na minulost – na duchovní instituce, které zde dříve vedly vývoj, a které už dnes další možnosti zásahů do vývoje nemají. Znovu opakuji, že v dnešní době znamená ponechání si jakékoliv vazby na minulost obvykle duchovní pád ve Světle.

Z pozice pádu nelze přinést informace pro nový vývoj

Ještě jednou opakuji již dříve uveřejněná slova Přírody (komunikace z 8.7.2010) z článku 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě:

 

„Kdo je na vzestupu, jeho komunikace přináší znalosti důležité pro zlepšení situace ať už sebe samého nebo druhých bytostí či okolního světa. Kdo je v pádu, i jeho komunikace přináší znalosti pouze prohlubující pád, úpadek. Chce-li člověk změnit vývoj sebe i celku, potřebuje nejprve sám sebe dostat na cestu stabilního vzestupu. Pak teprve může dostat na vzestup někoho jiného – člověka, Přírodu, celý svět.“

Vysvětlení k bodu 15:

Nejvíce problematickou je komunikace s lidskými duchy mimo hmotný život, tzv. spiritismus. Jde o nejnižší formu duchovní komunikace, která je dostupná lidem již při relativně nízké hladině vnitřní čistoty. Taková činnost zásadně brzdí člověka na světelném vzestupu a navíc může mít i vysoce nepříznivý vliv na jeho zdraví.

 

Spojení s lidskými duchy mimo hmotný život - spiritismus

Lidstvo od nepaměti usilovalo o spojení s mrtvými, o přenášení zpráv z posmrtného světa. Tyto pokusy bývají označovány jako spiritismus.

 

Pokud se spojování s duchy stává opakovanou záležitostí, má to pro dnešního člověka 2. typu vysoce nepříznivý vliv na jeho světelný vzestup a často i na jeho fyzické zdraví. Pro člověka, který není na světelném vzestupu, může mít katastrofální následky dokonce i jediná taková akce. Jde totiž o snahu spojovat dva světy, které ne náhodou jsou odděleny.

 

Spiritismus přesto měl a doposud má po celém světě i v našich zemích hlubokou tradici, jak naznačuje Jindřich Kallwach („Spiritismus v Čechách“, Skryté skutečnosti 23/2001). Podle jeho údajů mělo spiritistické hnutí v Československu na počátku 20. století neuvěřitelných půl miliónu příznivců. Církev i státní moc v něm však spatřovala nebezpečí pro svoji autoritu. Tehdy byl vydáván časopis „Posel záhrobní“, dnes pak na stáncích najdeme časopis „Spirit“ s podobnou tématikou.

Stávalo se, že lidé byli po spiritistickém rozhovoru s duchem, velmi unaveni. Co to znamená? Že ta bytost je skrze komunikaci odsávala, že na nich energeticky parazitovala. Mnohdy se na ně dokonce energeticky navázala a už je „nepustila“. A skrze spojení s nimi tak získala vliv na hmotný svět.

 

Naproti tomu komunikace s čistými silami světla se pro člověka současně stává jednoduchou energetickou léčbou. Měl by se při takové komunikaci a po ní cítit spíše povznesen než unaven.

 

Tyto informace nevyvrací skutečnost, že zcela výjimečně, pokud to tak zařídí oprávněné Síly Světla, se určité informace z posmrtné roviny pro někoho ve hmotě dostat mají a mohou, jak to naznačuje Marie Mejdrová v duchovní komunikaci  Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých? Jeden takový případ uvádí Barbara Ann Brennan ve své knize „Ruce světla“, setkal jsem se s tím i sám ve své praxi. Nebo některý astrální duch potřebuje nutně po své smrti předat důležitou informaci žijícím pozůstalým, jak to bylo ztvárněno ve filmu „Duch“. V těchto situacích však jde obvykle o jednorázovou záležitost.

 

Vysvětlení k bodu 16:

V dnešní době je naprosto zásadním poznatkem, že informace potřebné k zajištění zásadního zlomu ve vývoji našeho světa najdeme až vysoko nad hranicí, kam dosahuje vědomí člověka na Staré duchovní cestě.

 

Jaké možnosti duchovní komunikace Stará cesta neposkytuje?

Hranice Staré cesty je těsně nad frekvenční úrovní dvanácti vnějších duchovních těl člověka. Šanci alespoň přiblížit se k této hranici měli v minulosti pouze ti, kteří ve hmotě dosáhli tzv. osvícení. Ani oni, i když byli považováni všeobecně za bytosti na vrcholu duchovní cesty, však neměli možnost kontaktu na duchovní bytosti nad těmito hranicemi Staré cesty.

 

Až teprve po překročení hranice frekvenčního dosahu Staré cesty získáme kontakt na přírodní anděly, na anděly Dhyany, na bytost planety Země, na Přírodu Planety, na Slunce, Kosmické vědomí. A dále po překonání hranice našeho Vesmíru i kontakt na Sféry Stvořitelů, případně na bytosti z vyšších světů nad naším Vesmírem. Nic z toho však Stará duchovní cesta neumožňuje, viz následující schéma převzaté z článku 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě:

 

 

Na cestu neomezeného stabilního světelného vzestupu se dokáže dostat pouze člověk, který naplno důvěřuje informacím od Planety, Přírody, Karmy, Kosmického vědomí a dalších vyšších duchovních sfér vedoucích dnešní vývoj. Lidé na Nové duchovní cestě tyto informace prostřednictvím těchto webových stránek přenášejí do hmoty. Zprostředkovávají je dalším, kteří se na NDC ještě nedostali.

Naše zkušenosti potvrzují, že i ponechání si jediného návyku, jediné metody přejaté ze Staré cesty člověka postupně z cesty stabilního světelného vzestupu vyvrátí, pokud se všech vazeb se Starou cestou nedokáže včas zbavit. Někteří to dokážou a krok za krokem se zbavují všeho, co je na vzestupu brzdí.

Komplex Nové duchovní cesty je samoopravný

Nová duchovní cesta je totiž samoopravná. Člověk na ní postupně dostává informace, co všechno je nezbytné v dané fázi vzestupu odhodit, čeho se definitivně vzdát, zbavit se toho na všech úrovních své bytosti. Aby mohl ve stabilním světelném vzestupu pokračovat.

 

Zároveň se během vzestupu samotného komplexu Nové duchovní cesty postupně zpřesňují i základní principy, na kterých je tato cesta založena. Není potřeba nic nového hledat. Pro člověka na NDC přicházejí veškeré impulsy k potřebným změnám včas a automaticky shora prostřednictvím duchovních komunikací s Planetou, Přírodou, Vesmírem a duchovními sférami vedoucími nový vývoj.

 

Touto „samoopravností“ však nemyslím skutečnost, že každý, kdo po této cestě kráčí, má svobodné právo do systému zasahovat a z výše svého nadhledu jej měnit. Nebo dokonce že někdo mimo tuto cestu bude předkládat „dobré“ návrhy a systém NDC se podle nich jednoho dne upraví.

 

Závěr:

Mnozí lidé by chtěli pomoci našemu světu v celkovém vývoji, ale zapomínají na to, že nejprve potřebují pomoci sami sobě a sami se dostat na světelný vzestup. Jenže v tom jim brání jakékoliv lpění na starých informačních zdrojích, metodách, principech. Bez dosažení světelného vzestupu však dnes každý člověk stojí mimo hlavní proud vývoje Planety a lidské civilizace. A duchovní informace, které z této pozice přenáší, jsou pro dnešní vývoj nepoužitelné.

© Jiří Novák, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 193
 • 23
 • 20
 • 704
 • 29

Celkový počet hlasů: 969