Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 71C. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky I

71C. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky I

Jiří Novák Vloženo 16.5.2014
Jiří Novák

Knihy s duchovní tématikou s relativně vysokou úrovní pravdivosti. Jak zjišťovat úroveň pravdivosti a objektivity knihy? I v těchto knihách však zůstává část informací ne zcela objektivních. Neupínat se nekriticky k vadným tezím v těchto knihách. Knihy, které svými informacemi napomohly zrodu Nové duchovní cesty. Co s knihami s nižší úrovní pravdivosti? Zdroje informací pro autory bez stabilního světelného vzestupu. I bez stabilního světelného vzestupu lze vytvořit knihy s objektivitou kolem 80%. Rizika napojování se na obvyklé zdroje informací. Knihy Louisy L. Hay, Michala Burdy. Kniha „Na tenkém ledě“ autorky Shirley MacLaine. Mimořádná hodnota knih Ivo Wiesnera. Historická hodnota příběhů v knihách Johna R. R. Tolkiena. Drsné příběhy o tom, co všechno tady na Zemi provádělo Zlo. Temno popisované v těchto knihách je zcela reálné.

Vydané knihy s duchovní tématikou s relativně vysokou úrovní pravdivosti

V článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody jsem naznačil, že jen velmi malé procento z existujících tisíců knih zabývajících se duchovní problematikou má podle Přírody úroveň objektivity a pravdivosti na hranici 80% nebo výše. Například již dříve jmenované knihy Geoff Boltwood: Posel – cesta duchovního učitele, James Redfield: Celestýnské proroctví, Desáté proroctví, John R. R. Tolkien: Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě, Pán prstenů, Michal Burda: Vesmír v nás a některé z knih Ivo Wiesnera, např. Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Atlantida – zapomenutá velmoc starověku a další. Velmi inspirativní jsou také knihy Louisy L. Hay: Miluj svůj život, Síla je v nás, i životopisná kniha Shirley MacLaine: Na tenkém ledě, která byla zfilmována do podoby televizního seriálu.

Podstatné je, že v knihách s takovouto úrovní pravdivosti jednoznačně převažuje pravda. Bude-li čtenář s dostatečným duchovním nadhledem takovou knihu číst, bude mu to přinášet řadu impulsů i pro něj zcela nových informací. Nebo další potvrzení toho, k čemu již došel svým vývojem sám.

Dostatečně stabilní jednotlivci na NDC, kteří právě nemají obnažené karmické vrstvy, se mohou ptát na úroveň pravdivosti a objektivity určité knihy i sami. Více o tom je v textu Jak zjišťovat dotazem na Přírodu úroveň pravdivosti knihy a čistoty potravin? 

I v těchto knihách však zůstává část informací ne zcela objektivních

Ale pozor. I u knih s úrovní objektivity a pravdivosti nad hranicí 80% přes vysokou hladinu objektivity by čtenář neměl zapomínat na to, že v těchto knihách je 20% informací ne zcela objektivních. Často jde jen o částečně vychýlené, deformované, mírně pokroucené informace. V takových případech není jednoduché odhalit, v čem je problém. Naopak zjevně špatných, nesprávných, zcela nepravdivých informací už v takových knihách nebývá mnoho. Často jde jen o chybné tendence, nenápadné ovlivnění autora některou z vadných tezí Staré duchovní cesty a podobně.

Ke čtení každé takové knihy by měl čtenář přistupovat s určitým duchovním nadhledem. Přijmout knihu jako celek, který obsahuje řadu významných i zcela nových informací. Být si však vědom určitého rizika v tom, že některé dílčí navržené postupy či metody už nemusejí být v souladu se světelným vzestupem. Nepřijímat tedy nekriticky bezvýhradně každé jednotlivé dílčí tvrzení obsažené v knize. Naopak se snažit uvědomovat si, která tvrzení jsou mírně deformována, a která jsou již kompletně v rozporu s realitou. Které myšlenky, popisy, doporučované postupy již neodpovídají skutečnosti a Novému vývoji, který zde na Zemi byl nastartován.

Dalším problémem je, posuzování situace ze všeobecného pohledu může dávat jiné výsledky, než když situaci posuzujeme podle vhodnosti pro určitého konkrétního jedince. Protože konkrétní individuální situace se člověk od člověka může i zásadně lišit. Takže to, co může být vhodné pro jednoho, už může být zcela nepřijatelné pro jiného.

Neupínat se nekriticky k vadným tezím v těchto knihách

Může se pak totiž stát, že pokud se čtenář ke knize s pravdivostí kolem 80% nekriticky upne, začne pak do dalších důsledků rozvíjet některá vychýlená nebo zcela nesprávná dílčí tvrzení uvedená v této knize. A pokud se chytí zrovna toho nesprávného, je problém.

Protože v pozadí za některými vychýlenými informacemi Staré cesty jsou temné systémy, které záměrně takovou informaci vypustily do světa. Aby takto dosáhly vytržení lidstva ze správné cesty. Aby lidstvu znemožnily nalezení vzestupné světelné cesty. Aby jednotlivce nebo i celé lidstvo dotlačily do slepých uliček vývoje. Do míst, ze kterých už není kam dále jít. Odkud se lze jen vrátit zpět a zvolit zcela jinou cestu, což však lidé obvykle nepochopí. Proto je možné jednotlivce na konci těchto slepých uliček snadno obklíčit, a poté zcela ovládnout. Stačí jen zablokovat cestu zpět, protože už nikam jinam člověk nemůže. Právě v takových místech se jednotlivci i celé civilizace stávají snadným soustem pro temné systémy v pozadí.

Knihy, které svými informacemi napomohly zrodu Nové duchovní cesty

Pokusím se zhodnotit z tohoto pohledu všechny knihy autorů, které mi přišly do ruky během několika měsíců před nastartováním Nové duchovní cesty a v prvním roce po jejím nastartování. Jedná se o knihy, jejichž informace se ukázaly pro nastartování a pokračování Nové duchovní cesty jako zásadní. Výčet knih, které zde budou hodnoceny, by neměl být chápan jako úplný v tom smyslu, že již žádná další kniha s podobnou úrovní pravdivosti neexistuje. O těchto knihách píšu v tom pořadí, v jakém jsem k nim sám nacházel cestu. Když mne k nim dovedly impulsy, které jsem vyslyšel, nebo zdánlivé pouhé náhody.

U těchto knih budeme hodnotit, co nového přinesly. Čím přispěly k nastartování Nové duchovní cesty, k jejímu dalšímu rozvíjení a stabilizování. A naopak jaké zásadní, nosné myšlenky a informace v nich už jsou poplatné teoriím Staré duchovní cesty a pro Nový vývoj jsou nepoužitelné, neobjektivní, nesprávné. Nejde však o kompletní souhrn všeho, co už v dané knize novému vývoji na Zemi neodpovídá. Na detailní rozbor každé knihy není v tomto článku dostatečný prostor.

V textu jsou u jednotlivých autorů těchto hodnocených knih doplněny také informace o jejich současné veřejné činnosti a aktivitách v duchovní oblasti. Ne všechny z těchto aktivit považujeme z nadhledu Nové duchovní cesty za prospěšné pro Nový vývoj, který byl zde na Zemi nastartován. Například jde o různé formy hromadných veřejných meditací, modliteb, praktická cvičení používající vizualizaci, souvislost s náboženstvími, zejména přes osobu Ježíše Krista, apod. Naším cílem však není kompletně hodnotit život těchto autorů. Chceme tím jen naznačit, že tito autoři se i přes zásadní přínos k Novému vývoji sami součástí Nové duchovní cesty nestali.

Takže rozsáhlé skupiny populace soustředěné kolem jejich webových stránek, knih, přednášek, seminářů a dalších duchovních aktivit, tedy nelze považovat za další skupinky, které jsou součástí Nové duchovní cesty. Součástí Nové duchovní cesty se stávají výhradně jednotlivci, kteří v sobě dokázali otevřít skrytou schopnost neomezeného světelného duchovního vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy. Což se podaří jen těm, kteří jsou při volbě své duchovní cesty naprosto jednoznační. Viz například články 43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace, 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj.

Co s knihami s nižší úrovní pravdivosti?

A co knihy s duchovní tématikou, jejichž úroveň objektivity a pravdivosti je kolem 50%? U takových knih je již pravda rovnoměrně smíchána s vychýlenými informacemi i zjevnou nepravdou. A to ve většině kapitol, dílčích úseků textu, odstavců a dokonce i jednotlivých vět. Z takových knih je již obtížné vypreparovat relativně čistou pravdu. I v takových knihách mohou být zásadní nosné myšlenky nového rázu, jen je najít a dokázat odlišit od jiných nových či starých myšlenek, které naopak člověka tlačí do pádu.

A knihy, jejichž úroveň pravdivosti a objektivity je nižší než 20%, což je většina současných knih s duchovní tématikou? Zde jsou pouhé střípky pravdy zamíchány do zcela vychýlené a nepravdivé omáčky. Najít vhodné úseky v této knize, které by člověk mohl na podporu světelného vzestupu využít, to už je skutečně umění. Takové knihy již obvykle mají silně nepříznivé energetické vyzařování. A již jejich pouhé čtení, nebo dokonce i prohlížení, může člověka stahovat. I kdyby ty informace nebral vážně a nepřijal je do svého nitra. Vyzařované energie v něm však hlodají a nenápadně jej ovlivňují ke změně dosavadních postojů.

Tentýž princip platí i pro knihy zabývající se jinými tématy – oblast výživy, historie, další speciálně zaměřené vědecké či badatelské výzkumy.

Zdroje informací pro autory bez stabilního světelného vzestupu

Co je podstatné na knihách, o kterých je řeč v tomto článku? Jednotlivci, kteří se nedostali na cestu neomezeného stabilního světelného vzestupu, nemohou čerpat informace od Přírody, Vesmíru, z vyšších světů, protože na ně zatím ještě frekvenčně nedosahují. Jsou odkázáni na informace pocházející jednak z čistě hmotných zdrojů – knihy, dávné texty, ústně tradované báje a legendy.

Druhou možností je napojit se na dosavadní nahromaděnou moudrost lidské civilizace a jejího nehmotného předvoje – lidských Duchovních hierarchií různých stupňů. Tedy jednak na jednotlivé duchovní mistry v posmrtné dimenzi. Nebo na starověké učitele lidstva neboli zástupce dávných civilizací nacházejících se v rámci posmrtné dimenze v dlouhodobém duchovním depozitu. Více o jejich situaci bylo v článcích 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 38E. Informační pole a duchovní knihovny.

A třetí možností je napojení se na mimozemské zdroje informací, obvykle bytosti či systémy související s Vesmírnými lidmi a s uspořádáním mnoha civilizací do systému nazvaného Galaktická konfederace. Viz článek 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Případně je zde ještě možnost informačního napojení na domovskou planetu, svět, sféru, ze které bytost na naši Planetu přišla. A odtud přijímat informace o vlastní minulosti, které ovšem pro běžného člověka budí dojem vymyšlených sci-fi příběhů.

Pokud člověk využívá i svoji intuici, může z informací pocházejících z těchto všech zdrojů dokázat vytvořit celek, jehož úroveň objektivity a pravdivosti přesahuje 80%. Je však vyloučené, aby se dostal třeba až na úroveň 95%. K tomu by musel získat prostřednictvím duchovní komunikace přístup ke zcela jiným informačním zdrojům nacházejícím se mimo tento Vesmír i mimo stvořitelské úrovně nad tímto Vesmírem. Neboli potřeboval by svým světelným vzestupem frekvenčně překonat bariéry tohoto Vesmíru a dostat se svým vnímáním do vyšších světů.

Více o principech a pravidlech duchovní komunikace je v článcích 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace, 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat.

I bez stabilního světelného vzestupu lze vytvořit knihy s objektivitou kolem 80%

Někteří autoři, například Ivo Wiesner, dokázali porovnáváním a analýzou všech čtyř dostupných zdrojů vytvořit smysluplný a relativně hodnotný celek s úrovní objektivity kolem 80%. Pokud se však takový autor soustředí výhradně na jeden zdroj, například na informace z channelingu pocházející od Vesmírných lidí, výsledkem jsou zcela vychýlené teorie.

Dostupných příkladů, kdy se autor metody či teorie soustředil na jediný zdroj, je celá řada. Přenosy od bytosti zvané Kryon, od které například pochází teorie indigových dětí (náš komentář k tomu je uveden v článku 55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I), mimozemšťany inspirovaná teorie Dvanácti duchovních dimenzí, teorie odchodu do nehmotné 5. dimenze (viz články 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti), mimozemské učení MCEO (články 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, Postoj planety Země k učení MCEO).

Dále léčebné systémy Reiki, Šambala (text  Jak fungují systémy Reiki a Šambala? ). Metoda SRT (Spiritual Response Therapy), v jejímž popisu je uváděno, že se jedná o „terapii pro tělo, duši a ducha, napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí, a to obvykle prostřednictvím kyvadla“. Už jen tato citace naznačuje, že autoři a propagátoři této metody nemají ponětí, kam vůbec se napojují, kdo a odkud je dotuje energií, když Vyšší Já člověka zaměňují za soubor duchovních bytostí. Nebo další metoda EFT (Emotional Freedom Techniques – psychologická forma akupunktury, poklepávání na akupunkturních bodech), atd.

Rizika napojování se na obvyklé zdroje informací

Přitom každý autor takových knih se pohybuje na tenkém ledě. Především tím, z jakých zdrojů informace zjišťuje, jaké systémy v pozadí na sebe nechává dobrovolně působit. Skutečností totiž je, že napojování se na duchovní moudrost lidstva, na bývalé struktury lidských Duchovních hierarchií, na starověké učitele lidstva, to vše člověka stahuje dolů do pádu. Více o tom bylo v článcích 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy. Nebo třeba v duchovní komunikaci Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?

Stejně tak napojování se na bývalé struktury Vesmírných lidí, dosud přetrvávající informační automaty vytvořené Vesmírnými lidmi, také toto stahuje člověka do pádu. Viz článek 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi, kde je detailně popsáno, jakými pomůckami se lidé na tyto umělé majestáty duchovních mistrů, andělů, nebo dokonce umělý majestát Ježíše Krista, Stvořitele, Prvotního Stvořitele napojují. A jaké to má pro ně následky.

I napojování se na dávné texty, báje, letopisy, legendy, zkoumání předmětů z dávné minulosti nemusí být zcela bez problémů. Protože na člověku může takto ulpět temný nános z minulých věků, například vlivy mumií spojené se zkoumáním Egypta (viz článek 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla). Nebo vlivy magie, magických metod a principů při hledání informací o Atlantidě, při vytahování magických symbolů, pomůcek a dávných metod využívaných v Atlantidě či Egyptě (diamantová voda, náramky, prsteny, nilský kříž, atd., viz texty A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky, A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody).

Knihy Louisy L. Hay, Michala Burdy

Poněkud jinou kapitolou než všechny další knihy, o kterých se zde zmíním, jsou knihy těchto dvou autorů a další jim podobné. V jejich případě se jedná o autentické životní příběhy jednotlivců, kteří se dostali do kritické, život ohrožující zdravotní situace. A kteří v tomto bodě svého života, kdy už jim medicína nemohla pomoci, začali hledat příčiny problémů sami v sobě. V prožívání svého života, ve svém náhledu na sebe samého i na celý svět. Kteří tak ještě stihli vyslyšet a pochopit skutečné poselství své nemoci a provedli potřebné změny ve svém životě. Dokázali tak vyslyšet varovný hlas svého vědomí i podvědomí.

Výjimečným příkladem v tomto směru jsou pro nás knihy Louisy L. Hay: Miluj svůj život, Síla je ve vás a další. A také knihy Michala Burdy: Vesmír v nás I – III, s podtituly Žena = láska, Žena třetího tisíciletí. A to právě proto, že většina dalších jednotlivců, kteří se dostanou do podobné situace, naopak v důsledku akutních či chronických nemocí předčasně odchází ze života.

V těchto knihách nejde o historický přínos, nebo jen o celkovou úroveň pravdivosti. Jde o lidský příběh, o vzor hodný následování. Který může pomoci každému, kdo se v kritické situaci postaví ke svému životu podobným způsobem.

Michal Burda, inženýr, který se dříve dlouhodobě věnoval práci v oblasti řízení, teoretické kybernetiky a obecné teorie systémů, již není mezi námi. Zemřel v roce 2005 ve věku 90 let, přičemž svoji duchovní cestu začal ve věku 70 let a znamenalo to pro něj prodloužení života o dalších 20 let (životopis na adrese https://www.databazeknih.cz/zivotopis/michal-burda-28627).

Louise L. Hay doposud pokračuje ve svých aktivitách, viz její oficiální webové stránky www.louisehay.com/.

Kniha „Na tenkém ledě“ autorky Shirley MacLaine

Z trochu jiného soudku je životní příběh známé americké herečky Shirley MacLaine popsaný v knize Na tenkém ledě, která byla námětem i stejnojmenného televizního seriálu. Z její knihy jsem citoval ve více textech, mimo jiné v článku 56B. Podoby mužského a ženského principu v historii Země.

Ve svém příběhu autorka popisuje své postupné objevování duchovního pozadí světa. Naznačuje, s čím vším se může člověk postupně setkat, pokud hledá cestu k pochopení duchovní roviny života a světa. A to se vším všudy – řešení osobních vztahů a chápání duchovního pozadí těchto vztahů, poznávání metod Staré duchovní cesty, kontakty s mimozemšťany.

Celé toto vyprávění se odehrává na pozadí dvojice vztahů. Krkolomného intimního vztahu s roztržitým anglickým politikem se spoustou státnických povinností, se kterým se vždy jen na pár hodin setkává v různých městech světa. A současně harmonického souladu s druhým mužem, se svým duchovním dvojčetem (čímž je myšleno původní vytvoření dokonalého partnerského páru zdvojením jediné bytosti, jak to bylo naznačeno v článku 56B. Podoby mužského a ženského principu v historii Země). Vztahu, který v tomto životě fungoval pouze jako přátelství. A se kterým prožila řadu duchovních dobrodružství.

Shirley Mac Laine také stále ještě hraje ve filmech a pokračuje v popularizování duchovní roviny života. Na jejích webových stránkách www.shirleymaclaine.com/ najdeme řadu článků, příběhů, videí k aktuálním tématům našeho života.

Mimořádná hodnota knih Ivo Wiesnera

Ivo Wiesner přinesl nesmírnou hodnotu, pokud jde o popis skutečné historie lidské civilizace, který je oproštěn od všech běžných předsudků materialistů.

Jeho knihy se mi zpočátku četly velmi těžko. Důraz kladený na kvantum přenesených informací, velká šíře problémů, kterými se zabýval.

Podstatné na jeho knihách je to, že v nich otevřeně přijímá realitu stvoření člověka a lidstva bytostmi vyšší úrovně reality. Nikoliv tedy mimozemšťany, lidmi z jiných civilizací ve Vesmíru. Dokonce naznačuje existenci dvojího lidstva na Zemi, například v kapitole Dvojí paradigma lidské evoluce z knihy Cesta draka.

Ve většině svých knih využívá skutečnou systémovou analýzu. Porovnává informace ze všech dostupných zdrojů a vyvozuje z toho určité smysluplné závěry. Výsledkem jsou zcela unikátní a v řadě případů naprosto nové informace naznačují pohled na minulost zcela odlišný od toho, co nás učili ve školách.

V některých jeho knihách už jde pouze o přehled informací k určitému tématu

Naproti tomu v závěrečných knihách už převažuje pouhé převzetí informací z mnoha internetových zdrojů. Jde především o informace zjištěné channelingem, tedy nerovnoprávným duchovním přenosem s bytostmi v posmrtné dimenzi, případně s mimozemskými civilizacemi. Nerovnoprávným proto, že člověk se při tomto přenosu stává pasivním prvkem, který bývá navíc touto cestou skrytě manipulován, ovlivňován nebo i přímo ovládán.

V těchto knihách už jde především o seskupení informací z různých zdrojů v jediný celek. Vlastně o vytvoření jakéhosi přehledu všeho, co se týká určitého tématu. I to má svoji hodnotu, čtenář si může sám vybrat vhodné informace. Takto uspořádané informace převzaté z různých zdrojů si však mnohdy protiřečí. A i některé vyvozené závěry z těchto informací již neodpovídají realitě. Proto celková pravdivost a objektivita takto vytvořených knih ve srovnání s prvními knihami značně klesá. U posledních knih Gambit mahátmů a Do ráje projdeš peklem I a II už je celková objektivita a pravdivost na úrovni 50%.

Těch nesprávných informací už je zde příliš, prolínají celým textem. A takové informace už jako celek ztrácejí objektivitu a skutečnou hodnotu. Takže i čtenář s dostatečným duchovním nadhledem jen stěží zjišťuje a odhaduje, co je ještě pravda a co už deformovaný popis reality převzatý z jiných zdrojů. Protože vlastně téměř v každé dílčí větě, každém dílčím popisu jsou pravda a nepravda smíchány dohromady.

Tyto poslední knihy jsem si koupil už jen kvůli jménu autora, ale další zásadní nové impulsy už pro mne tyto poslední knihy nepřinesly. Jen popisy hrůz, co všechno nás zde na Zemi možná ovládá. Jen možná, protože pravdivost těchto dílčích informací nelze ničím prokazatelně potvrdit. I popisování života Ježíše Krista je uvedeno v tolika variantách, že čtenář pak jen stěží vybere pravdivou nit. Záhady kolem ukřižování Ježíše. Kterým směrem odešel Ježíš z Palestiny? Žil poté v Kašmíru nebo někde jinde? Může mít souvislost s Templáři? Další a další dochované tradice a mýty z různých částí světa, které se mnohdy částečně vylučují.

Ivo Wiesner opustil tento hmotný svět v roce 2008 ve věku 75 let. Byl inženýrem chemie, desítky let pracoval v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Je autorem více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a skrytými dějinami českého národa. Jeho knihy i v dnešní době vycházejí v dalších vydáních. Více viz např. https://www.databazeknih.cz/zivotopis/ivo-wiesner-11019

Historická hodnota příběhů v knihách Johna R. R. Tolkiena

Románové ságy Pán prstenů jsem znal již dříve. Už v dobách, kdy jsem netušil, že nejde jen o pohádkový příběh, ale o skutečnou realitu toho, jak vypadal život na Zemi v dávné minulosti. Podobného charakteru je i také autorova kniha Hobit – cesta tam a zase zpátky, která dějově předchází Pánu prstenů. Tyto knihy se staly nesmírně populární. Například Pán prstenů byl čtenáři na britském TV kanálu 4 a v řetězci knihkupectví firmy Waterstone zvolen nejvýznamnější knihou 20. století. V roce 1999 zákazníci internetového knihkupectví Amazon.com v hlasování vybrali Pána prstenů jako nejvýznamnější knihu tisíciletí.

Tyto příběhy jsme měli možnost zhlédnout i ve filmové podobě. První díl Pána Prstenů měl premiéru v roce 2001, poté následovaly postupně další dva díly. Po nich se v kinech objevil první díl Hobita, a to v roce 2012. Na třetí díl Hobita ještě čekáme.

Až Ivo Wiesner vynesl na světlo skutečnou historickou hodnotu těchto knih. V začátcích budování Nové duchovní cesty jsem pak pochopil, duchovním přenosem zjistil, že Tolkien byl jedním z dvanácti prvotních andělů Dhyanů, kteří sestoupili do hmoty na Zemi a začali zde budovat hmotný svět.

Historickou hodnotu má zejména kniha Silmarillion – Báje a legendy Středozemě. Z ní lze vypreparovat celou řadu informací o tom, jak ve skutečnosti vypadalo vysazování lidských civilizací na Zemi, kdo, jaké bytosti či duchovní síly měly toto vysazování na starosti. Historická pravdivost a objektivita této knihy je také nad hranicí 80%, blíží se dokonce k 90%.

Více o informacích z této knihy je v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo.

Drsné příběhy o tom, co všechno tady na Zemi provádělo Zlo

V čem naopak vnímám nedostatek těchto knih? Jde o drsné příběhy s plným ukázáním toho, co Zlo v minulosti skutečně dokázalo. Vše je však zahaleno do rámce jakoby fantastického příběhu s popisem celé řady detailů. Lidé to berou jako sci-fi pohádku a nespojují si tento příběh s tím, že by minulý vývoj na Zemi skutečně mohl právě takto vypadat. A i nadále se nechají krmit pohádkami o postupné evoluci živých forem od jednotlivých buněk až k rybám, ptákům, savcům a nakonec člověku. Nedojdou k zamyšlení se nad tím, jak minulý vývoj na Zemi skutečně vypadal.

Jenže jiná možnost, jak sdělit informace o minulosti, by nefungovala. Pokud by to bylo napsáno jako vědecké pojednání profesora, četlo by to jen pár vědců. Právě v této dobrodružné podobě však příběh zaujal velkou část pozemské populace. Dospělí to sice nemusí brát jako sdělení pravdy, protože už mají své předsudky. Může to však inspirovat a pozitivně ovlivnit na celý život děti, mládež. Podobný způsob přenosu zásadních informací formou dobrodružných příběhů zvolil i James Redfield, ke kterému se teprve dostaneme.

Pro nás, kteří v těchto příbězích hledáme skutečnou historickou pravdu, však není jasný časový rámec, do kterého jsou příběhy zasazeny. Kdy, před kolika tisíci lety se takové příběhy na Zemi skutečně odehrály. Mnohdy se v příbězích prolínají dohromady období, které byly ve skutečnosti odděleny desítkami i stovkami tisíc let postupného vývoje. Vypreparovat čisté historické jádro informací z těchto příběhů nebývá jednoduché.

Časové údaje nalezneme v knize Průvodce světem J. R. R. Tolkiena, autor David Day. Nalezneme zde dataci k Prvnímu, Druhému, Třetímu, Čtvrtému věku, atd., což nám stejně mnoho neřekne. Nemůžeme ovšem očekávat, že prastaré báje a legendy budou v sobě obsahovat datování času k okamžiku narození Ježíše Krista, podle kterého se my dokážeme v minulosti orientovat. Podstatné je, že John R. R. Tolkien vyslyšel přicházející impulsy a napsal knihy tak, jak to nejlépe dovedl, jak to vůbec bylo v jeho situaci možné.

Temno popisované v těchto knihách je zcela reálné

Temno popisované v jeho knihách je natolik reálné, že i pouhé čtení knih nebo sledování filmů může zejména u jednotlivců na světelném vzestupu vyvolávat nepříjemné pocity. Jak je to možné? Vliv energií vyzařujících z těchto příběhů z nás může vytáhnout a obnažit na povrch karmické vrstvy z naší minulosti, které se scénami v těchto knihách minulosti určitým způsobem rezonovaly. A to bývá doprovázeno ne právě příznivými pocity a vjemy.

Co je však zásadní, tyto příběhy jednoznačně naznačují existenci lidstva dvojího typu v minulosti na Zemi. A právě pochopení a rozpoznání této skutečnosti, kterou teorie Staré duchovní cesty zcela opomíjejí, je nesmírně důležité pro nastoupený Nový vývoj i pro zhodnocení skutečného vlivu mimozemských civilizací na vývoj na Zemi.

Také John R. R. Tolkien, anglický spisovatel a univerzitní profesor, již není mezi námi. Zemřel v roce 1973 ve věku 81 let. Titul profesora anglického jazyka a literatury získal na univerzitě v Leedsu. Poté 20 let působil jako profesor anglosaštiny (staré angličtiny) na Oxfordské univerzitě. Byl považován za význačného znalce staré angličtiny a staré severštiny. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_Tolkien.

Ve druhé části tohoto tématu 71D. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky II se budu zabývat knihami Jamese Redfielda, Geoffa Boltwooda, Barbary Ann Brennan a Jiřího Wojnara. V dalších dvou textech 71E. Objektivní existence Dobra a Zla, temné systémy „Třetí cesty“, 71F. Eckhart Tolle a jeho kniha Nová Země se budu speciálně zabývat reakcí na dvojici článků o Egu a zaměřím se na celkové zhodnocení přínosu knihy Eckharta Tolleho Nová Země.

© Jiří Novák, květen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 163
  • 20
  • 21
  • 18
  • 22

Celkový počet hlasů: 244