Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 80A. Obrazec v obilí v Libereckém kraji v r. 2015

80A. Obrazec v obilí v Libereckém kraji v r. 2015

Jiří Novák, Marie Mejdrová Vloženo 26.7.2016
Jiří Novák Marie Mejdrová

Piktogramy v obilí. Piktogramy jako jevy spíše duchovní povahy? Dokáže bioenergie zformovat hmotné objekty do tvarů? A co mikrovlny? Původ energií vyskytujících se v piktogramech. Kde se mimozemšťané v oblasti Země i nadále berou? Technická zařízení na modelování piktogramů? Osobní návštěva piktogramu v Libereckém kraji v létě 2015. Výsledek duchovního zkoumání tohoto piktogramu. Komentář k jednomu z piktogramů v obilí v Anglii z června 2012.

 

Jiří Novák

 

Piktogramy v obilí

Problematikou kruhů v obilí (piktogramů) jsem se okrajově zabýval již v dřívějších textech. O tomto tématu se například zmínil i Pavel Kozák ve své knize Místa působení, kde řešil otázky: Jak vznikají a z jakého důvodu? Popisuje svoji osobní návštěvu v jednom „čerstvě“ vytvořeném kruhu (str. 167):

„Západně od obce Nemilkov na Klatovsku ležel na přelomu léta (1996) zatím největší a nejkrásnější český piktogram… Byl to rentgen, který nás snímkoval a výsledek putoval po sloupu energie pryč… Počáteční nesmělé otázky s virgulí v rukou přinesly potvrzení předpokladu, že existuje druhá koncová stanice, kde někdo reaguje a odpovídá. Někdo inteligentní, ale překvapivě nepříliš ochotný… Druhá strana totiž vůbec neměla potřebu s námi komunikovat přímo a odkazovala na obrazec a energii jeho tvaru, která přenášela informaci…Vzkazy byly tři…

 • Naučte se oddělovat dobro od zla.
 • Víc než dosud vám už nepomůžeme, je nutné, abyste se naučili pomoci si sami.
 • (Třetí se jim nepodařilo přenést do vědomí.)

Ať už byl na druhém konci někdo z vesmíru, ze Země, nebo z jiného prostoru, byl tam. Ale nikoliv proto, aby s námi mluvil o všem…

Později jsem se dozvěděl o zážitcích člověka, který, ač není těmto věcem nakloněn, navštívil nemilkovské obrazce. Asi po dvou týdnech viděl ve snu jakési město z perleti, také sestávající z kulových tvarů na sloupech. Poté byl uvnitř v řídícím centru a mimozemšťané, kterým patřilo, měli průsvitné, vlastně astrální tělo.“

Z této citace je patrné, že v pozadí za vytvořeným piktogramem a za zkoumáním lidí ze Země, kteří piktogram osobně navštívili, byly zřetelně bytosti jiné mimozemské civilizace. Jednalo se ostatně o 90. léta 20. století, kdy takové jevy byly běžné. Viz naše články o mimozemských civilizacích 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace,
37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace a další texty tématu 37.

 

Piktogramy jako jevy spíše duchovní povahy?

Piktogramy sice znamenají přímé ovlivnění rostoucího obilí ve hmotné rovině. Vzhledem k povaze jejich vzniku však můžeme „pravé“ piktogramy považovat spíše za jevy duchovní povahy, než za jevy typické pro hmotnou rovinu světa. A to i proto, že ve hmotě pro ně nenacházíme jednoznačné vědecky přijatelné zdůvodnění. I z toho důvodu je na místě jako základní variantu uvažovat, že za jejich vznikem mohou stát energie duchovní povahy, které doprovázejí jevy vycházející z duchovního pozadí světa.

A to mohou být buď energie vláknové povahy, které v našich textech označujeme jako bioenergie. Nebo energie astrální živlové povahy, se kterými pracuje magie. Případně jiné uměle zmanipulované energie schopné vyvolávat hmotné projevy.
Více o bioenergiích a živlových energiích a o problematičnosti jejich technického měření a zjišťování je například v textech
5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly, 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa.

O magii je z minulosti známo, že dokázala ovlivňovat, měnit povahu hmoty, strukturu i tvar hmotných předmětů. Takže magické působení vycházející z vůle lidské bytosti žijící ve hmotné rovině světa může být jednou z možností vzniku těchto útvarů. Přičemž v pozadí za tvorbou může teoreticky být člověk planety Země nebo i člověk jiné mimozemské civilizace žijící v jiné hutnosti hmoty, takže pro nás třeba i neviditelný. Navíc je z některých knih známo, že některé mimozemské civilizace dokázaly některé zákroky duchovními energiemi provádět za pomoci jejich umělého přístrojového vybavení.

 

Dokáže bioenergie zformovat hmotné objekty do tvarů?

Otázkou je ale, jestli i běžná bioenergie vyskytující se v oblasti Země by mohla zformovat hmotné předměty, v tomto případě obilí, do určitých obrazců? Aby takto dokázala přímo ovlivnit hmotné objekty? Odpověď na tuto otázku zní ano, jak se můžeme sami z vlastní zkušenosti přesvědčit.

Příkladem jsou čakry na těle člověka nebo i čakry na povrchu Země. Živé bytosti mají na povrchu a uvnitř svých těl neviditelné rotující energetické víry označované jako čakry. Těmi bioenergie proudí do těla nebo naopak vystupuje z těla ven. Tvar rotujícího víru můžeme pozorovat v dostatečně dlouhém jemném ochlupení, kte­ré nalezneme zejména na dětských hlavách. Jemné vlásky se samy působením proudící bioenergie zakroutí do podoby víru. I když je zacucháme, během hodiny nebo i dříve je tvar víru ve vlasech zno­vu obnoven. Přikládám obrázek z textu 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, na kterém je patrná naznačená nově vzniklá čakra 7A na čele člověka, který je součástí cesty stabilního světelného vzestupu.
 

Jak člověk dospívá, vlasy se stávají pevnější a vír ve vlasech se stává trvalým. Jeden takový základní vír je patrný na hlavě každého člověka. Naznačuje vyústění čakry 7B nahoru a šikmo dozadu v místě, kde temeno hlavy přechází v týl. Přesně v tomto místě na hlavě totiž lidé mají jednu z hlavních čaker, čakru 7B, která zprostředkuje spojení člověka s nejvyššími duchovními úrovněmi Vesmíru. Používám přitom očíslování čaker ze svého článku 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka.

Na druhé straně, přirozené působení bioenergií je pomalé. K uspořádání jemných vlasů dítěte sice stačí hodina. V případě tvrdého obilí by k jeho uspořádání do určitého útvaru působením přirozené bioenergie nestačily hodiny a zřejmě ani dny. Řada svědectví však naznačuje, že piktogramy vznikaly rychle. Nejen během jediné noci, ale často i během několika desítek vteřin. Nutně tedy jde o působení uměle vytvořené zmanipulované energie. Například jakési kombinace duchovních energií s běžnou elektromagnetickou energií. Navíc, tato energie může s sebou přinášet určitý manipulativní náboj, kterým pak ovlivňuje každého, kdo vstoupí do kruhu.

 

A co takhle mikrovlny?

Badatelé se speciálními přístroji obvykle hovoří o působení mikrovlnného záření. Mikrovlnné záření je ovšem technický hmotný pojem. Nazývá se tak pro pozemskou vědu známé záření elektromagnetické povahy s určitým spektrem frekvencí. Toto spektrum se nachází frekvenčně nad pásmem rádiových a televizních vln, a z druhé strany před infračerveným zářením a viditelným světlem.

Toto vyjádření o mikrovlnách však bychom neměli brát doslova. Protože přístroje badatelů mohou jako mikrovlny identifikovat jak skutečné elektromagnetické záření mikrovlnného spektra, tak také jiné neobvyklé typy energií, například bioenergie nebo i energie živlové povahy, které se nacházejí v tom samém rozsahu frekvencí.

Na druhé straně, působení mikrovln je dobře popsáno některými výzkumy zabývajícími se škodlivým působením mikrovlnné trouby, kterou mnozí lidé běžně používají k ohřevu potravin. V případě mikrovln se tedy můžeme opřít o určité známé zkušenosti. Jen stručná zmínka o mikrovlnách a mikrovlnných troubách byla v našem článku 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě. Detailní informace o škodlivosti mikrovln pro člověka je možné nalézt v textu nazvaném Účinky mikrovln na potraviny a člověka z roku 2009 uveřejněném v časopise WM magazín. Tento text je dostupný na webové adrese https://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009030231.

Jen připomeňme: poškození buněčných blan, jakoby prodloužení, zdeformování buněk, poškození celé vnitřní struktury takto ohřátých potravin. Poruchy trávení a lymfatického systému člověka, ztráta imunity, vyšší výskyt rakoviny, atd. Dokonce i energetický kolaps člověka, selhání dílčích částí mozku, narušení nervové soustavy, ztráta hormonální rovnováhy, duševní poruchy, negativní psychické projevy. Uvedený text dokonce naznačuje i možnost využití mikrovln ke kontrole mysli člověka. K určitému zmanipulování člověka, aby nevědomě uvažoval určitým směrem, nebo dokonce aby konal určité činy.

Pokud čteme příběhy spojené s návštěvou piktogramů, pak mnohé z těchto záležitostí se skutečně lidem děly. Takže mikrovlny nebo uměle přetvořené duchovní energie v podobném rozsahu frekvencí se zdají být pravděpodobným důvodem vzniku mnoha obilných piktogramů.

 

Původ energií vyskytujících se v piktogramech

Teď jde ovšem o to, jaký je původ této neobvyklé energie vyskytující se v obilných kruzích. Jaké bytosti či systémy stály v pozadí za vytvořením piktogramů. Přímé působení planety Země a pozemské Přírody je v těchto situacích prakticky vyloučeno. Protože Planeta a Příroda používají jen běžné bioenergie.

Planeta Země a Příroda nejsou mágové, tedy magické bytosti disponující magií. To znamená používající vyšší stupeň tvořivé duchovní síly, než odpovídá úrovni jejich přirozené harmonie. Nemohou proto přirozeně se vyskytující energie zmanipulovat do podoby, která by ovládala lidskou mysl. Nebo která by okamžitě naráz měnila povahu hmoty.

Pokud k procesům změn v Přírodě ve hmotě dochází, vždy probíhají postupně a relativně pomalu. A mají charakter vývojových změn. I náhlé mutace netrvají vteřiny, ale spíše roky nebo dokonce generace žijících bytostí. Rychlejší procesy změn, například při tvorbě krystalů, pak trvají třeba i hodiny, ale rozhodně ne pouhé desítky vteřin. Z těchto důvodů pak zbývají následující nejpravděpodobnější možnosti:

 • Zaprvé, v pozadí za vytvořením kruhů jsou mimozemské technologie. A to buď přímé působení mimozemských bytostí, nebo případně jimi instalovaných jakýchsi zařízení, automatů.
   
 • Zadruhé, může jít o vojenské technologie spojené s určitými kruhy na naší Planetě, kterým se do rukou mohlo dostat mimozemské technické vybavení. Může jít o instituce fungující v pozadí za vládami zemí a často i mimo oficiální státní kontrolu.
   
 • Zatřetí, objevují se také informace, že lidé planety Země se s čímsi vědomě spojují, nechají se tímto „cosi“ inspirovat, skrytě řídit při vytváření kruhů. Oni pak vytvářejí piktogram a současně se stávají médii, skrze které proudí do jimi vytvářených kruhů manipulující energie.
   
 • A začtvrté, takový kruh by teoreticky mohl vytvořit také člověk mág, ovládající pokročilý systém magie a schopný měnit strukturu hmoty.

Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že existuje ještě zcela jiná možnost, o které zatím nevíme.

 

Kde se tedy mimozemšťané v oblasti Země i nadále berou?

V textech tématu 37 na našem webu, zejména 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, jsem však vysvětlil, že v letech 2004 - 2006 byla drtivá většina z mimozemských bytostí donucena energiemi Přírody, planety Země a Spojených Sil Světla vedoucích Nový vývoj opustit naši Planetu. Přesto se s výskyty mimozemských bytostí a dokonce i mimozemských lodí setkáváme i v dalších letech. Jak je to možné? Existuje pro to nějaké přirozené vysvětlení?

 • V karmických vrstvách planety Země a Přírody jsou zapadlé nejen energie z dřívější doby, ale také bytosti či předměty existující v jiné hutnosti hmoty. (Detailně o hutnosti hmoty je v textu 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi). Stane se pak, že s postupující očistou území naší Země se čas od času vynoří z vrstev do té doby mimo vývoj zapadlý mimozemšťan nebo dokonce celá kosmická loď, která se kdysi dříve takto dostala mimo vývoj. To je nejobvyklejší důvod. A tyto bytosti pak mohou určitým způsobem zasahovat do událostí v tom místě.

Například moje zkušenost. Zde na Zemi existuje v Čechách určitá zásadní oblast, kde se již měsíce čistí dávné mimozemské vlivy. Jde o místo, které mimozemské bytosti opakovaně navštěvovaly, protože pro ně mělo zásadní význam. Například z důvodu výskytu cenných surovin pro pohony jejich kosmických lodí. Celou oblast vnímám jakoby pod ochranným poklopem. A to z toho důvodu, aby to, co zde probíhá, nemohlo ovlivňovat celkový vývoj na Zemi. Někteří lidé zde trvale žijící mohou vnímat jiné plynutí času. A probíhající dávné děje se jim pak částečně míchají do prožitků současné skutečnosti. Má-li člověk rozvinuté duchovní vnímání, může v této oblasti vnímat detailněji děje probíhající v dávné minulosti. Například boje mimozemšťanů s pozemskými kmeny o právo na území. Nebo obětní rituály zde probíhající. Jindy vnímám obří kosmickou loď, řádově až stometrové výšky, kolem ní značný ruch, probíhá nakládání zřejmě vytěžených surovin získaných z nitra Planety. Nebo jakoby spálené zničené území po nějaké katastrofě. Zřejmě po zákroku ničivou bombou? Jindy jsem zase vnímal stopy rozsáhlé přírodní katastrofy.
 

 • Druhou možností, která je méně pravděpodobná, je propad mimozemských objektů do našeho prostoru a času z jiných dimenzí. Píšu o menší pravděpodobnosti proto, že s přechodem k Novému vývoji po roce 2000 byly hranice dimenzí zpevněny a stabilizovány, aby k takovým jevům postupně přestávalo docházet. Nicméně úplně vyloučit takové přechody v dnešní době zatím nelze. Některé z těchto jevů mohou být záměrně řízeny Spojenými Silami Světla, protože  takto můžeme dostat zásadní vývojové impulsy z jiných světů či dimenzí. Případně impulsy pro nastartování karmické  očisty určitých situací. Příklad takového piktogramu bude uveden dále.

 

Technická zařízení na modelování piktogramů?

Jak už jsem uvedl, malé víry na povrchu lidského těla dokážou postupně ohnout a zakroutit jemné vlasy do podoby ví­ru. Mnohonásobně silnější vývěry této energie na povrchu Země (zemské čakry) by proto teoreticky mohly částečně změnit směr stojícího obilí, trávy, případně zformovat do jednoduchého tvaru i jemný písek, sníh. Konkrétní příklad jsme však zatím neobjevili.

V pozadí za složitějšími obrazci s obilím stlačeným až k zemi a přitom nepolámaným však nutně stojí jakési technické zařízení schopné uměle směrovat koncentrované vyzařování určité energie (bioenergie, elektromagnetické energie - mikrovln, nebo dokonce vzdušného proudění, vzdušných vírů). Nebo pozemští lidé kamsi duchovně napojení a přebírající odněkud manipulující energii.

Že to je až příliš fantastický nesmysl? Člověk přece dokázal vymyslet zařízení, které automaticky vystříká vhodnou barvou ur­čitý nápis na automobilu. Pro toho, kdo dokáže technicky ovládat bioenergii, případně elektromagnetické mikrovlny, pak není problém „vystříkat“ touto energií jakýkoliv piktogram v obilí. Energie přitom přitlačí stébla obilí k zemi a ohne je bez známky polámání. Obilí „upravené“ působením takové energie bývá ohnuto nad zemí a jinak je nepoškozené.

Jak uvádí Jan Holeňa (kniha Tajemství UFO), existuje vi­deozáznam pořízený v noci z 10. na 11. srpna 1996 v blízkosti britské pevnosti Olivers Castle, který zachytil vznik piktogramu. Čtyři malé svítící koule o velikosti přibližně 10 až 20 centimetrů vytvořily neuvěřitelně rychle během několika vteřin složitý obra­zec podobající se sněhové vločce. Pravost filmu potvrdilo několik odborníků na zvláštní efekty. A právě tyto koule tak zřejmě byly řízenými „stříkacími pistolemi“, které provedly přesně to, co jsem označil jako „vystříkání obrazce bioenergií“. Video s anglicky mluveným komentářem je přístupné např. na adrese https://www.youtube.com/watch?v=jMeRd5EdBwE.

Nebo půlhodinový pořad obsahující toto video i s komentářem, na webové adrese https://www.youtube.com/watch?v=CuE7-VYExPg, ve kterém jsou vyjádření expertů i rozhovory s vědci.

Těžko může někdo jednoznačně prokázat, zda to je nebo naopak není reálné. Tato možnost však plně podporuje současné informace, které z našeho nadhledu na NDC o možnosti tvořit piktogramy v obilí dostáváme.

 

Výsledek duchovního zkoumání piktogramu z léta 2015

Marie Mejdrová měla shodou okolností možnost navštívit jeden z piktogramů, který vznikl v červenci 2015 nedaleko Jablonce nad Nisou, Liberecký kraj. Píše o tom sama v další části tohoto textu. Pořídila přitom i řadu fotografií. Tyto fotografie a všechny okolnosti s tímto obrazcem spojené naznačují, že piktogram není dílem běžného člověka, který by obilí za pomoci nejrůznějších pomůcek ušlapal. Ale že jde o dílo vytvořené pomocí zmanipulovaných energií, které dokázaly obilí šetrně ohnout do určitých směrů a přitom nepolámat. Popíšu informace, které jsem získal po detailním prohlédnutí fotografií zevnitř kruhu. Duchovním přenosem dostávám informace, že v kruhu přítomné nepříznivé energie mají charakter bioenergie zmanipulované působením elektromagnetických mikrovln.

Upozorňujeme čtenáře, že v další části textu uvedeme i fotografie vyzařující částečně temné energie. Jejich zveřejnění však považujeme za zásadní zejména pro každého člověka, který je součástí Nové duchovní cesty. Aby se spojení každého s touto mimozemskou problematikou otevřelo a následně se mohlo karmicky čistit. Tento celý text a zejména obrázky v něm uvedené, bude fungovat jako spouštěč karmické očisty ze souvislostí bytostí na NDC s mimozemskými vlivy, ovšem pouze pro bytosti dostatečně připravené soustavným posilováním světelných základů svých bytostí.

Zkouším se duchovně napojit na celý systém. Vnímám energetické napojení z kruhu nahoru ke kosmické lodi. Jde o loď nacházející se společně s posádkou v nižší hutnosti hmoty, takže běžným zrakem neviditelnou. Loď ovšem nepřiletěla v tomto období z jiné planety. Vnímám, že byla určitou dobu zapadlá v karmických vrstvách, to znamená, že byla mimo vývoj. A teď se v rámci postupující očisty prostředí Země z vrstev vynořila. A vrátila se tak do vývoje se vším všudy, se všemi nastartovanými procesy a spuštěnými technologiemi.

Loď je řízena automaty. Po chvíli však vnímám, že jsou tam i lidské bytosti, ovšem v nevědomém hibernovaném stavu. Bytosti nám podobné, lidé Galaktické konfederace, o kterých jsem psal více v textu 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace. Tito vesmírní lidé zřejmě pochopili, že se dostali mimo vývoj. A protože netušili, jak dlouho to bude trvat, uložili se do hibernace. Nevnímám, že by na pořadu dne bylo jejich probuzení. Spíše to vypadá na to, že program spánku je nastaven na dlouho dopředu. Stroje k případnému probuzení zřejmě doposud nemají přímé pokyny. Mohou je ovšem dostat postupně v závislosti na změně okolní situace.

Jaká je čistota spících lidských bytostí? Příroda naznačuje obvyklý průměr: temné energie 29 %, temná síla 32 % (vysvětlení, co je to temná energie a co je temná síla, je uvedeno v našem textu U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?).

Jde tedy o běžné bytosti patřící ke straně Světla plnící určité rozkazy. Relativně nízký stupeň zatemnění naznačuje, že nepodnikaly žádné vrcholně neetické akce. Jejich úkolem bylo zřejmě vytváření podobných obrazců, sledování lidských bytostí, vyhodnocování situace na Zemi.

Piktogram byl zřejmě vytvořen stroji v automatickém režimu. Vnímám i automatický monitorovací systém, který získá a vyhodnotí základní údaje o každém pozemském člověku, který vnitřek obrazce navštíví. Sejmul tedy i energie Marie Mejdrové.

Co s tím vším? Jde o kosmickou loď s bytostmi, které už tady v oblasti Země nemají co pohledávat. Energie Spojených Sil Světla zajistí přesun kosmické lodi s veškerým vybavením na domovskou planetu. Tam už se o ně postarají. Odkud celá loď i s posádkou pochází? Energie naznačují, že zřejmě z oblasti Plejád. A mimo vývoj celá ta loď byla 15 - 20 let. Jde tedy o 90. léta 20. století, kdy mimozemská přítomnost na Zemi byla velmi masivní. Navíc je pravděpodobné, že podobných lodí vynořených z karmických vrstev bude v oblasti Země více. Některé z nich už tady mohou operovat několik let. Bereme tuto událost jako impuls, že v dnešní době je důležité tuto záležitost řešit komplexně. 

 

JN: Přírodo, můžeš k tomu něco upřesnit? (duchovní komunikace z 22.7.2015)

Příroda: „Obrazec byl vytvořen mikrovlnnou technologií využívající bioenergie vhodné frekvence. Charakter jeho vyzařování je manipulativní. Má přimět návštěvníky k určitému směru uvažování i k volbě takového směru vývoje, který je optimální z pohledu mimozemšťanů. Jeho celkové vyzařování je ovšem zřetelně temné: temná energie 58 %, temná síla 70 %. Je tedy podstatně více zatemněný než lidské bytosti, jejichž úkolem bylo toto vše zajišťovat. Piktogram má naprosto jasný umělý manipulativní náboj.“
 

Při očistné operaci v následujících dnech zadanou na celou planetu Zemi bylo energiemi Spojených Sil Světla vedoucích Nový vývoj objeveno a odsunuto na domovské planety asi 20 kosmických lodí. Podobnou operaci bude zřejmě nutné čas od času opakovat.

Při konečné kontrole tohoto textu v červenci 2016 znovu pokládám dotaz Přírodě na čistotu energie vyzařované tímto piktogramem. Tentokrát jsem se nezaměřil na piktogram celkově, ale na jednu fotografii, kterou pocitově vnímám jako nejvíce zatemněnou. Dostávám výsledky: Temná energie kolem 70 %, temná síla 90 %. Tato fotografie bude umístěna v závěru tohoto článku i s vysvětlením, proč je u ní temné vyzařování zřetelně silnější.

Na závěr dodávám: Tyto informace se týkaly tohoto jediného obrazce v obilí, na který máme osobní energetický kontakt. Nelze je zobecnit na výskyt všech dalších piktogramů, které v poslední době vznikly v jiných částech Evropy. Problematika kruhů v obilí je velmi složitá a má celou řadu skrytých úrovní a vrstev, které by bylo potřeba brát v úvahu.


Přikládám pro zajímavost moje poznámky k článku Jakuba Kynčla publikovaného na serveru Novinky 21.6.2012:  

https://www.novinky.cz/koktejl/270938-v-anglii-se-objevily-obri-obrazce-v-obili-pripominaji-morskeho-tvora.html  (zde uvádím ve zkrácené podobě)

V Anglii se objevily obří obrazce v obilí, připomínají mořského tvora
 

Kruhy v obilí se po Evropě objevují neustále, jen jejich medializace je už slabší než před nějakými deseti lety. Občas se však objeví natolik zvláštní obrazce, že se nad nimi zastavuje dech. O tomto víkendu se právě takové objevily v britském Woodborough Hill.
 

FOTO: fotobanka Profimedia

Výjimečný vzhled obrazců vyfotografovala expertka na kruhy v obilí Lucy Pringleová ve Woodborough Hill v hrabství Wiltshire. Obrazce mají velikost až 80 metrů a jsou podobné mořskému živočichovi známému jako měsíčník svítivý.
 

Jiří Novák, 22.6.2012 a 24.7.2016:  Vyzařování obrazce je podle Přírody: temná energie 2 %, temná síla 10 %. V tomto piktogramu je patrná podstatně vyšší vyzařovaná čistota ve srovnání s navštíveným piktogramem z roku 2015. Vyzařovaná úroveň čistoty neodpovídá působení běžných mimozemských bytostí z tohoto Vesmíru. Příroda naznačuje, že tento piktogram je dílem hodně čistých bytostí z jiných světů či paralelních dimenzí. Šlo tedy o duchovní přenos přes hranice dimenzí. Možná tímto bytosti z vodního prostředí znázorňovaly samy sebe? Nebo snad své dopravní prostředky? Nebo nám chtěly předat nějakou informaci, určité poselství, které zatím nejsme schopni rozkódovat? Nejprve jsem dospěl k závěru, že na to, abychom dokázali toto poselství přenést, by zřejmě bylo nutné vstoupit přímo do toho kruhu, což se nestalo. Teď při konečné revizi textu mám ovšem dojem, že přístup k poselství se mi otevřel. Bude-li toto poselství obsahovat zajímavé informace, které bude možné zveřejnit, uvedeme je v pokračování tohoto článku.Marie Mejdrová
 

Návštěva piktogramu

19.7.2015 jsem jela za kamarádkami do Jablonce nad Nisou, abychom po dlouhé době společně podnikly výlet, tentokrát do Českého ráje. Měly pro mě překvapení - cestou zastavíme u pole mezi Kopaninou a Dalešicemi, kde se v neděli 12.7.2015 objevil obrazec v obilí. Dotyčné pole se nacházelo hned vedle silnice vedoucí k cíli našeho výletu. Nemohla jsem uvěřit tomu, jaká je to „náhoda“. Nikdy předtím jsem kruhy v obilí nenavštívila, nestudovala o nich podrobnosti, a ani jsem neslyšela, že by se objevovaly i v Čechách.

Zpráva se už očividně roznesla. V poli s nezralou pšenicí postávají a posedávají jednotlivci a skupinky. Vydávám se k nim nahoru do mírného svahu. Nejprve po obvyklých cestičkách od zemědělských strojů, až narazím na pruhy u země zohýbaných klasů. Nepřelámané, nepoškozené, poskládané jedním směrem. Rovné okraje. V místech křížení pruhů a ve styčných bodech kruhů a pruhů je patrné, že piktogram byl vykreslován postupně dle předem stanoveného plánu. Tlak způsobil slehnutí klasů v určitém pruhu či kruhu vždy jedním směrem až do bodu, kde se střetl s další částí obrazce vytvářené později, která mu překřížila cestu. Tam se ohnutí stvolů mění. Buď jsou překryté pruhem, který ho kříží nebo se stvoly začnou skládat v opačném směru. V kruzích jsou stvoly poskládané do pravotočivých vírů. I v točitých cestičkách je směr skládání pravotočivý. Evidentně vše vytvořeno velkým tlakem. A zároveň pruhy působí dojmem, že nebyly vytvářené mechanicky pomocí nějakého stroje, ale jakoby tlakem vzduchu, vody či energie.

Ovšem, od kterého bodu začal být celý obrazec vytvářen a která část jako poslední? Způsob provedení mě fascinoval. Bylo naprosto jasné, že jde o cíleně vytvořený obrazec. Kdo, proč a jak to udělal?

Z útržků rozhovorů, které jsem na poli zaslechla, vyplývalo, že někteří návštěvníci se dlouhodobě zajímají o podobné záhady a také o duchovní věci vůbec. 

Když jsme vystupovali z auta na silnici pod dotyčným kopcem, cítila jsem chvilku slabý tlak na břicho. To byl první, klasický náznak, že se zde vyskytují nepříznivé energetické vlivy. Já jsem však jasně vnímala, že tato situace vznikla proto, abych ten obrazec prozkoumala zevnitř. Získala z něho potřebné informace a adresy duchovní povahy. A že budu mít možnost se z jakýchkoli nepříznivých vlivů plně vyčistit. Že je to můj úkol a jsem na něj připravená. Další den, když jsem sepisovala informace o tomto zážitku a začala hledat podklady o piktogramech v obilí po celém světě, vykrystalizoval ve mně pocit, že ten obrazec je skrytě zatemněný na vysokých energetických frekvencích.


Kamarádky mi přinesly článek v oblastních novinách, MF Dnes Libereckého kraje, z 16.7.2015. Uvádí se v něm, že v tomto kraji se agrosymboly objevují celkem pravidelně. Kvůli čitelnosti rozděluji do dvou částí:

Také mi poslaly letecké foto z mezinárodní internetové databáze, kam jsou vkládány fotografie piktogramů v obilí z celého světa. Teprve, když jsem viděla letecké záběry, pochopila jsem, že šlo o důmyslný složitý obrazec. Dole na poli to nebylo možné odhadnout: https://cropcirclesdatabase.com/20150712CZlj


Duchovní komunikace z 22.7.2015:

MM:  Řídící centrum energií pro tento svět, prosím o informace ohledně obrazce v obilí nedaleko Jablonce nad Nisou, který jsem shodou okolností osobně navštívila v neděli 19.7.2015. Děkuji

Řídící centrum energií pro tento svět: „Ano, tyto věci jsou důležité, bylo potřeba je rozkrýt, prozkoumat a vyčistit. Takovéto obrazce nesoucí symbolické vyjadřování, obvykle v polích s obilím, patří mezi výrazné nepříznivé zásahy do vývoje na planetě Zemi. Není to přirozený způsob duchovní komunikace, jak se snaží vysvětlovat některé z dnešních teorií. To znamená, způsob jakým by se snažila Matka Země (Gaia) komunikovat s lidmi. Nebo způsob, jakým by se určité vzkazy měly přenášet z inteligentního Univerzálního informačního pole či Kolektivního (lidského) vědomí do širokého povědomí současného lidstva.

Ve skutečnosti jde o nevhodné způsoby komunikace a násilných umělých zásahů zvenčí v duchu starých duchovních cest. Staré, již překonané, představy, jak urychlit vývoj. Umělé prostředky zvyšování duchovní frekvence a úrovně vědomí jednotlivců a celé civilizace. Způsoby zanesené často magií.

Nový vývoj funguje jiným způsobem. Volí takové cesty, které vycházejí z přirozených přírodních procesů. Jednoznačně preferuje způsoby vzájemné komunikace založené na principech vzájemného respektu, bez jakéhokoli manipulování a kamufláží.

Takže o co tady konkrétně šlo? V tomto případě jde skutečně o cílený zásah technicky vyspělé mimozemské rasy do vývoje pozemské civilizace. Tak, jako v mnoha jiných případech, nejde o zásah plánovaný v současnosti, ale o dopad jevů, které byly plánovány a začaly být realizovány v minulosti.“Přikládám výběr z mých fotografií. S poznámkou, že do piktogramu jsem se dostala až týden po jeho objevení, takže mezitím už kolem a uvnitř něho chodilo i sedělo spousta lidí. Což samozřejmě zanechá na obrazci nějaké stopy. Komentáře k fotografiím zpracoval Jiří Novák.

Přístup k piktogramu přes vyjeté stopy po traktorech, které vznikají při hnojení obilí plošným postřikem na začátku jeho růstu brzy na jaře.

 

Precizně polehlé pásy obilí s přesně vymezenými hranicemi

 

Ukázka toho, jak polehlé pásy vznikaly postupně. Tato i předcházející fotografie mají relativně velmi slabé temné vyzařování. Naznačuje to, že větší část obrazce je pouze k dokreslení celkové situace, vyvolání dostatečného dojmu na pozemské lidi, aby se o piktogram začali zajímat. Protože jediný kruh by je nezaujal a nepřilákal. Zásadní část obrazce je uveřejněna na následující dvojici fotografií.

 

Tyto dvě fotografie představující detaily dvou spojených kruhů mají výrazně silné temné vyzařování. Nacházejí se ve spodní části obrazce, v jakési bázi celého obrazce. Z toho o něco menšího dole jakoby vyzařují dolů vlnité „paprsky“ (viz letecký snímek uvedený výše). Jde tedy zřejmě o energetický základ tohoto piktogramu. Rozhodující místo, na kterém byly snímány energie lidí, kteří vstoupili, a tyto energie byly posílány kamsi do mimozemské lodi. Při naladění na obrazec jsou patrné dva sloupy energie, po jednom z každého kruhu, mířící ze středu těchto kruhu vzhůru, sloužící k přenosu informací z kruhu do snímacího automatického zařízení na kosmické lodi. A proč to zvýšené temné vyzařování? Protože uvedený technický systém představuje jednoznačně zařízení umožňující vysoce zatemněné neetické zásahy do vývoje jiné civilizace, které jsou podle vesmírného řádu nepřípustné.


Obecně se k tématu piktogramů na polích s různými plodinami (agrosymbolů), které se objevují na celém světě, vrátíme ještě v pokračování tohoto článku.  

© Jiří Novák, červenec 2016
© Marie Mejdrová, červenec 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 174
 • 26
 • 24
 • 26
 • 26

Celkový počet hlasů: 276