Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 5C. Čisté světelné tvoření versus magie

5C. Čisté světelné tvoření versus magie

Jiří Novák Vloženo 1.3.2020
Jiří Novák

Co je to čisté světelné tvoření? Počátky dávných magických systémů. Magické schopnosti nejvyšších andělů Dhyanů. Magie byla propůjčena i původnímu lidstvu na Zemi. Úroveň zvládnutí magie byla měřítkem duchovní vyspělosti. Černá magie vznikla chybami pracovníků strany Světla. Proč magie na Zemi stále přetrvávala? Nové lidstvo bylo vedeno k obnovení magických schopností. Orientace magie na živlový svět. Živly představují aparát samotných Tvůrců a Přírody. Je nepřípustné, aby měl takový aparát k dispozici člověk. Příprava Stvořitelů na svět bez magie. Proč neomezený světelný vzestup? Tvořivá síla čistého světelného vzestupu. Prozatímní trvalost magických systémů. Přežít nebo nepřežít na Zemi? Adepti magie i nadále hájí svůj nevhodný postoj.

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková

Co je to čisté světelné tvoření?

Každý dnešní člověk zrozený zde ve hmotné rovině je oživen duchovní energií, tu obvykle označujeme jako životní jiskru. Tato energie propůjčuje bytosti základní duchovní tvořivé schopnosti, které je ta bytost schopna vyvolat pouhou myšlenkou. Čistá tvořivá síla dnešního běžného člověka je ale velmi malá. Běžný člověk nedokáže pohnout předmětem pouhou silou myšlenky. Nedokáže obrátit směr proudění energie samotnou myšlenkou. Nedokáže změnit hmotu a její strukturu myšlenkou. A když nic z toho nedokáže, pak ani nemůže tuto sílu zneužít. Musel by velmi podstatně zvýšit frekvenci svého vnitřního vyladění, aby jeho tvořivá síla začala dávat viditelné výsledky.

Čistota nízké frekvence našeho světa je skutečně doslova bezzubá. Stará duchovní cesta na naší Planetě je uzavřená ve velmi nízkých frekvencích. Proto i kdyby se někdo v úrovni Staré cesty dokázal jakýmkoliv způsobem vyčistit až do dna, tvůrčí sílu ani schopnost odolávat Temnu by tím nezískal. Tyto možnosti člověka však zásadně změnilo nastartování Nové duchovní cesty v roce 1999. A s tím spojené otevření doposud skryté schopnosti, kterou v sobě má každý dnešní člověk druhého typu. Více o tom je v textu  5B. Rozdíly Staré a Nové duchovní cesty.

Pokud dnešní člověk začne soustavně pracovat na zlepšování své vnitřní harmonie a čistoty, jeho tvořivá síla se začne pomalinku krok po kroku zvyšovat. Zároveň s tím narůstá úroveň jeho etiky. Stále ještě bude daleko k tomu, aby myšlenkou posunul předmět. Ale postupně může začít mít vliv na proudění energií.

Při eticky čisté práci na sobě to pak funguje tak, že se takovému člověku otevírají jen možnosti a schopnosti, které odpovídají dosažené hladině jeho etické čistoty. Neboli, bude mít pouze ty možnosti a schopnosti, které by za žádných okolností nezneužil. Protože by takové zneužití bylo proti jeho přirozenosti. Čisté tvoření se tak člověku rozšiřuje krok za krokem společně se zvyšováním jeho vnitřní etiky. Tímto způsobem je zajištěno, aby svých schopností nikdy nechtěl zneužít proti druhým bytostem, proti planetě Zemi, proti Přírodě.
 

Jak rozhýbat tvořivou sílu světelných energií

V textu  A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie  je poměrně detailně popsán jeden ze začátků zásadních změn v úrovních kdesi vysoko nad naším Vesmírem. Kde tehdy řešili situaci, jak odolat temným vlivům, které se rozmáhaly všude kolem. Tvořivá síla Světla té úrovně ale ještě nebyla dostatečně vysoká na to, aby tam fungovala dokonalá tvůrčí činnost. Aby bytosti byly schopné vypořádat se s temnými vlivy. Tehdy v této úrovni neúspěšně bojovali proti temné invazi. Vše se snažili řešit čistotou a zatím ještě nepoužívali nic, co by se podobalo magii. Ale proti rozmáhajícímu se Temnu to nepomáhalo.

Pokusili se světelnou energii rozhýbat. Vytvořili čistý svět a zkusili přidat k té „nemohoucí“ čistotě trochu špíny – byla to jenom jedna z mnoha podobných zkoušek, nic víc. Vstříkli do něj to nejhorší svinstvo ze své úrovně, ve kterém byly dobře uchycené temné energie. A čekali, co se bude dít. Ano, podobalo se to dnešnímu očkování, které považujeme v mnoha situacích za vysoce problematické. Ukázalo se, že to nepatrné množství temné energie mělo ohromnou vývojovou sílu. Světelná energie se tím na jedné straně posílila.

Mělo to ale další zásadně nepříznivý důsledek. Přítomnost části temné špíny uvnitř čistého Světla už bude v budoucnu přitahovat k bytostem další a další temné vlivy. A navíc se stane skrytým zdrojem inspirací, které budou Světlo čím dál více přibližovat k Temnu. A to se také stalo. Ta původní troška temných energií vnesla do bytostí Světla potřebu soupeření, přání být lepší než druhý, vynikat něčím, co druzí nedokážou. Vznikalo tak ego – touha sama sebe vyvyšovat nad ostatní. Každý chtěl vytvořit něco lepšího a dokonalejšího než ten druhý. Výsledkem byla inspirace k umělému zvyšování své původně světelné tvořivé síly.
 

Počátky dávných magických systémů

Tato všepronikající temná inspirace začala motivovat bytosti patřící původně ke Světlu uměle posilovat svoji tvořivou sílu neboli vytvářet si osobní magii.  Opakovaně proto byly duchovními institucemi v různých úrovních duchovních světů vysoko nad námi prováděny pokusy o umělé zvýšení tvořivé síly ve snaze více rozhýbat vývoj. Základní myšlenka byla jednoduchá. Stačí spojit tvořivou sílu dostatečně velkého počtu bytostí, zpočátku na základě dobrovolné dohody. Takto vznikaly první magické systémy.

Tvůrčí činnost se tak rozvíjela, ale narážela na určité hranice. Hledaly se způsoby, jak tyto hranice překročit. Jak vytvořit něco opravdu mimořádného, pozoruhodného a tím si zajistit úctu a obdiv, pozici dostatečné moci. Dříve nebo později se do tvoření začínala promítat touha mít absolutní tvořivou moc. Výsledkem bylo později nedobrovolné připojování dalších bytostí do základu magie. Když se takto dokonce připojila násilně i tvořivá síla obřích přírodních bytostí, planet a hvězd, najednou bylo tvořivé síly dostatek.

Z pouhého zrnka tvůrčí síly, které nic nedokáže, vznikaly umělé tvořivé systémy s rozsáhlými tvořivými schopnostmi neboli magické systémy. Původní podstatou každého magického systému je tak nakupení tvořivé síly velkého počtu bytostí, a to zpočátku dobrovolně, později už obvykle nedobrovolně.

Bytosti to vše dělaly původně s čistým záměrem – pomoci jiným bytostem i celkovému vývoji. Výsledek byl ovšem takový, že tyto bytosti začaly disponovat relativně vysokou tvořivou silou, která podstatně převyšovala skutečnou hladinu jejich vnitřní etické čistoty. A právě to se stalo zárodkem pozdějších problémů.
 

Magické schopnosti nejvyšších andělů Dhyanů

Civilizaci zde na Zemi zakládaly světelné bytosti, andělé Dhyané. Andělé Dhyané ovládali schopnost tvořivé transformace hmoty i různých forem energie prostřednictvím myšlenky a vlastní vůle. Dokonale tedy využívali toho, co dodnes označujeme jako magii. A prostřednictvím této božské tvořivé magie pak dokázali zformo­vat povrch planety (pevniny, moře, ovzduší, faunu, flóru), aby připravili Zemi na první generaci lidského osídlení.

Pro svoji magickou tvorbu používali žezla (dordže), která se později objevila na Zemi i ve hmotné podobě. Těžko si dnes dokážeme představit ohromnou magickou sílu, kdy jedním mávnutím žezla vyroste les na pusté planině. Nebo jedním pohybem se zpustošený les obnoví a zazelená novou zdravou energií. Ano, toto někteří z nás viděli ve vizích z minulosti, které nám byly anděly Dhyany promítnuty.
 

Magie byla propůjčena i původnímu lidstvu na Zemi

Magická výbava byla propůjčena také původním lidským bytostem na Zemi, dávnému lidstvu prvního typu. Už dávno bylo zapomenuto, co je skutečným základem magických tvořivých systémů. Že samotný způsob umělého nakupování tvořivé síly mnoha bytostí podporuje manipulace, ovládání, zneužívání.

Při karmické očistě Přírody od dávných magických systémů se nám někdy odkryl samotný energetický střed stojící za tvořivou silou takového systému. Uvnitř uzavřených prostor jsme vnímali mnoho uvězněných bytostí různého typu – lidských duchů, ale také andělů, astrálních bytostí atd. Síla takového magického systému vznikla odejmutím, ukradením osobní tvořivé síly jiným bytostem, a to dostatečně velkému počtu běžných bytostí. Nebo také obřím bytostem či formám života, jako jsou planety, hvězdy, galaxie, Příroda na planetě nebo její části i různé další úrovně Přírod ve Vesmíru.

Magie měla lidem umožnit lépe odolávat nástrahám hmoty, případně se i dokázat ochránit před útoky. Měla jim umožnit volný přístup k informacím duchovního pozadí světa. Dát jim možnost vypořádat se s nemocemi, zdravotními problémy formou energetické magické léčby. Manipulací s přírodními silami, například s elektřinou a gravitací, zlepšovat a přetvářet životní prostředí, aby bylo více příznivé pro člověka. Poskytovat neobvyklé technické možnosti výstavby. V některých dávných textech je například uváděno, že kamenné bloky na stavbu egyptských pyramid v Gize byly přepravovány za pomoci magického odstínění gravitace. Magie umožňovala měnit strukturu hmoty, vytvářet nové materiály. Dávala možnost zásahů do životních forem – kultivace plodin, „zlepšení“ užitkových zvířat. O magii se také mylně předpokládalo, že dokáže člověka karmicky očistit z přehmatů v minulosti.
 

Úroveň zvládnutí magie byla měřítkem duchovní vyspělosti

„Světelná magie“ byla celé věky považována za zásadní výhodu nad Temnem. Proto bytosti Světla přijímaly jako skutečnost a neměnný fakt, že k výbavě Světla běžně patří a bude patřit magie. A že duchovní vyspělost bytosti je vyjádřena právě stupněm a silou magie, kterou daná bytost disponuje.

Tehdy se vedoucí pracovníci strany Světla domnívali, že správné používání magie ve jménu Světla je věcí osobní kázně, vůle a celkového přístupu duchovních mistrů. V dílčích selháních v žádném případě neviděli chybu systému, který používání magie na straně Světla neustále podporoval. Zásadní ovšem je, že magie s sebou automaticky přinášela prvek neetičnosti. A ten dopadal jak na všechny ty, co magii používali, tak také na každého, kdo nechal magii na sebe působit. Postupem času začala tato neetičnost přitahovat další a další temné vlivy.

O způsobu použití magie rozhoduje daný člověk. A roli v tom často hrají jeho touhy, slabosti, tendence chytat se na lákavé nabídky. Právě člověk je na jedné straně evolučně nejvyspělejším tvorem na Zemi. Tvorem, který je schopen vývoj světa nejvíce urychlit. Tedy jakýmsi katalyzátorem duchovní evoluce světa. Ale také je současně nejrizikovějším článkem vývoje. Je bytostí, která je schopna vývoj světa zvrátit k Temnotě.
 

Černá magie vznikla chybami pracovníků strany Světla

Jak vznikla černá magie, která už byla jednoznačně zneužívána ve prospěch jednotlivých bytostí? Která vyjadřovala jejich touhu po ovládání všeho a všech, po získání vyšší moci a absolutní převahy nad ostatními? Jak k tomu mohlo dojít, když původně byly na planetě vysazeny výhradně bytosti Světla? Podstatné bylo, že úroveň tvoření původního lidstva výrazně převyšovala úroveň jejich etické čistoty. Lidé prvního typu se při tvoření dopouštěli napřed malinkých chybiček, později i větších chyb, až zásadních přehmatů proti světelné etice. Zpočátku například pomoci druhému, i když mne o to nepožádal. Později dokonce donutit magickým tlakem druhého, aby něco udělal. Protože já přece vím nejlépe, co je správné. Do tvořivé činnosti se začalo čím dál více promítat ego skrytě podporované neetickým základem magie. Touha být výjimečným, znamenat něco víc než ostatní, získat moc nad všemi apod. V důsledku toho přitahovaly lidské bytosti do sebe čím dál více temných energií. Dostávaly se do pádu, začaly směřovat k temnu. A svá původní světelná privilegia a zvláštní schopnosti začaly využívat proti straně Světla, ze které pocházely. 

U dávného lidstva byl celý tento proces postupný a relativně velmi pomalý. Odvíjel se u prvních civilizací dlouhé miliony let, později už rychleji v měřítku stovek a desítek tisíc let. Typický byl vývoj dávné atlantské civilizace. Která zpočátku hrála pozitivní roli v celkovém vývoji lidstva na Zemi, aby byla nakonec vytlačena ze Země pro masové zneužívání černé magie proti lidem, přírodě, i samotné planetě. Více o dávné Atlantidě je v našich dvou knihách  Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi,  Kniha 3 - Cesta k novému lidstvu.
 

Proč magie na Zemi stále přetrvávala?

Přestože dnešní lidstvo nedostalo do své výbavy schopnost tvořit magií, magie je zde na Zemi i nadále přítomna. Jak k tomu mohlo dojít, když dnešní člověk magii do své výbavy nedostal? Lidstvo druhého typu nebylo vysazeno na čisté planetě. Naopak dlouhé tisíce let žilo ve hmotě společně s lidstvem prvního typu. Všude bylo plno magických návodů, pomůcek, rituálů. Navíc v té době nikdo nevěděl, že nové lidstvo už potřebuje žít bez magie. Že potřebuje najít svoji vlastní cestu k duchovnímu probuzení. Že přetrvávající magie, magické schopnosti mimo pořadí, budou nového člověka stále svádět do slepých cest, které pro něj nevedou k otevření skryté schopnosti neomezeného světelného vzestupu.

V té době nebylo jasné, že celou planetu bude nezbytné postupně vyčistit od všech pozůstatků magie. Všeobecně panující názory naopak doporučovaly systematickou výuku dávných magických věd a pokračování v praxi zasvěcování nejvyšších panovníků, vládců, duchovních vůdců ve hmotě. Navíc se v té době mělo za to, že vzájemným křížením obou typů člověka ve hmotě se na potomky smíšených párů postupně geneticky přenese alespoň část hmotných předpokladů pro dobré duchovní vnímání, nebo dokonce přímo část probuzené duchovní výbavy původního lidstva. V této přechodné době byly na Zemi přítomny oba typy lidských bytostí – lidé prvního typu s dlouhým věkem považovaní běžnými lidmi za bohy a běžní lidé druhého typu s krátkým věkem. Záměrně mezi nimi docházelo ke křížení, rodily se děti bohů a pozemských žen. Neboli otcem byl člověk prvního typu, matkou žena druhého typu. Odrazy těchto informací najdeme například na mnoha místech řeckých bájí. Z těchto všech důvodů magie ve hmotné rovině neustále přetrvávala. O tomto období postupného ovlivňování nového lidstva je více v naší knize  Kniha 3 - Cesta k novému lidstvu. A také v románu Zasvěcení autorky Elisabeth Haich, která si „vzpomněla“ na svá minulá zrození. V jednom z nich byla v dávném Egyptě dcerou faraona.

Jak se nám ukázalo v karmických očistách, andělé Dhyané v té době ještě plně nepochopili výlučnost nového lidstva druhého typu. Neměli tušení, že nové lidstvo nemůže jít cestou následování předchozího lidstva prvního typu, ale že potřebuje najít úplně novou, zásadně rozdílnou duchovní cestu, která bude odpovídat zcela odlišné struktuře jeho duchovní výbavy.
 

Nové lidstvo bylo vedeno k obnovení magických schopností

I v pozdějších dobách se zrozené bytosti někdy rozpomínaly na své dávné schopnosti v předcházejících existencích, kdy ještě byly lidmi prvního typu. Jednoduše měly adresy na tyto systémy uvnitř svých karmických vrstev. A když našly cestu k magickému výcviku a začaly na sobě doporučeným způsobem pracovat, cesta k obnovení magických schopností se jim postupně otevírala.

Teorie a postupy v rámci Staré duchovní cesty se snažily soustavně vést pozemského člověka k obnovení schopností dávných civilizací. A tak vznikaly v dávné Atlantidě a Starověkém Egyptě zasvěcovací mystéria, pyramidy a chrámy, ve kterých připravený člověk získal možnost obnovit si dávnou magickou sílu. Více o tom je v naší třetí knize  Kniha 3 - Cesta k novému lidstvu. Proto dnes existuje tolik knih s návody na výcvik adepta magie. Dokonce takové knihy patří k nejprodávanějším z oblasti duchovní literatury. Je to totiž velmi lákavé pro dnešního člověka získat jakousi tvořivou sílu navíc. Takto uspokojit a posílit své ego, získat novou moc, nové schopnosti a možnosti. Dosáhnout privilegovaného postavení mezi běžnými lidmi.

Vnitřní čistota nového lidstva ale byla na podstatně nižší úrovni, než tomu bylo u dávného lidstva. Noví lidé neměli přímý přístup k informacím z duchovního pozadí. Hmotné vlivy proto silně ovlivňovaly jejich život, působily na jejich rozum a ego. Pokud se takovému člověku otevřel přístup k magickému tvoření, udělat při používání magie drobnou chybu nebo větší přehmat bylo mnohem snazší a tím i častější. Mágové ve hmotě postupně ztráceli svoji původní skromnost, úctu a pokoru. Ze staletí na staletí se v dalších existencích propadali do stále větší úrovně celkového zatemnění. A postupně se stávali nadřazenou šlechtou nad běžným lidem. Začali se chovat povýšeně, arogantně, a někdy dokonce silou magie vyhrožovali druhým.

Navíc magie se z minulosti nepozorovaně přenášela také ve formě energetického parazitování, vysávání některých jednotlivců na dalších lidech v okolí. I z těchto vlivů uplatňovaných na nás jsme se postupně sami karmicky čistili. A současně jsme pomáhali dalším lidem vzepřít se tomuto parazitování.
 

Orientace magie na živlový svět

Pro všechny umělé tvořivé systémy, kterými jsou zejména magie, Reiki a další umělé metody ovládání energií, je typická vazba na astrální svět, na oddělenou nadzemskou posmrtnou úroveň a seskupení pokročilých lidských mistrů mimo hmotu, pro která se vžil název Duchovní hierarchie. Magie představuje tvořivý systém, který je založen na ovládání živlových energií, které jsou nosnými energiemi astrálního světa. Detailní informace o živlových energiích jsou v článku  17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie.

Magie se dívá do duchovního pozadí z pohledu živlů. Vidí jakoby rentgenem do samého nitra Přírody, obrazně řečeno do jejích střev. Živlové energie vytvářejí různorodost vnitřních poměrů ve hmotě, vnitřních sil, struktur a vlastností. Navíc živlové energie stojí v pozadí fungování gravitace, elektrických i magnetických sil v Přírodě. Sil, které ovlivňují veškeré pochody na povrchu planety i v jejím nitru, v říši nerostné, rostlinné i živočišné. A je logické, že vyspělý mág dokáže působením přes živlové energie tyto přirozené přírodní pochody ovlivňovat nebo kompletně ovládat.
 

Živly představují aparát samotných Tvůrců a Přírody

Běžný člověk má systém čaker, kterými běžně přijímá duchovní bioenergie. Nemá však v sobě čakry ani jiné speciální orgány na rozpoznávání a přijímání oddělených živlových energií. Tak to má být. Jeho výbavou neměla být magie. On měl mít možnosti napojovat se skrze bioenergie na Přírodu, planetu Zemi, Kosmické vědomí. Stejnou výbavu dostal pro tento život i člověk, který se později stal mágem. Ten si ale vytrvalým magickým výcvikem dokázal orgány na rozpoznávání a přijímání živlových energií vytvořit. Z mágů se pak stává jakoby zvláštní sorta lidí s odlišnými energetickými orgány a jinou tvořivou výbavou. Využitím aparátu živlů dokážou manipulovat s Přírodou a přírodními silami a pochody. Dokážou ovlivňovat poměry živlů ve hmotě a měnit tak samotnou strukturu a povahu hmoty. Vlastně tím zasahují do oblasti, která by měla zůstat trvale vyhrazena jen Tvůrcům civilizací z vyšších světů a také samotné Přírodě.

Pro Přírodu je aparát živlů vnitřní přirozeností. Fungování Přírody je ve většině oblastí dokonale vyvážené, precizní. Jen si všimněme dokonalosti vytvořené sněhové vločky, krásy květu, nádhery některých forem života. A teď si představme mága se svojí nevyrovnanou vnitřní rovnováhou vůči harmonii Přírody, jak se rozhodne s kladivem své magie provést zásah na Přírodě nebo na jiné bytosti. Zásah, který považuje za správný.

Magické texty neberou Přírodu jako svéprávnou bytost, která řídí sama sebe. Naopak tvrdí, že fungování Přírody řídí vysoké duchovní bytosti, archandělé. Což byly ve skutečnosti lidské bytosti, duchovní mistři, ve hmotě nebo nad hmotou. V některých textech se píše o tom, že tyto bytosti vyrovnávaly lidskou karmu magicky seslanými katastrofami na zemském povrchu – hurikány, zemětřeseními, výbuchy sopek apod. Z našeho nadhledu na Nové duchovní cestě je naopak nepřípustné, aby měl takový aparát k dispozici jakýkoliv člověk.
 

Příprava Stvořitelů na svět bez magie

Stvořitelé nad naším Vesmírem si začali v minulosti uvědomovat, že přes všechny opakované pokusy nedokázala magie dovést dávné lidstvo prvního typu ve hmotné rovině k trvale udržitelné vzestupné světelné evoluci. Začalo být zřejmé, že strana Světla potřebuje konečně najít místo magie úplně jinou metodu, eticky čistý tvořivý prostředek typický právě jen pro Světlo, aby nastala šance zvrátit vývoj. 

Začali proto připravovat svět na zcela novou etapu vývoje v daleké budoucnosti, která už má být bez magie. Impuls k tomu přišel původně z mnohem vyšších duchovních rovin Světla a Přírody. Druhý pokus Stvořitelů a andělů Dhyanů o vysazení nové varianty člověka na Zemi proto vypadal zcela jinak. Nové lidstvo druhého typu už nedostalo žádné umělé tvořivé schopnosti typu magie. Do své výbavy ale dostalo navíc předpoklady pro nalezení cesty skutečného světelného vzestupu přes všechny bariéry a prahy.

Jak ovšem vyplynulo z dalšího vývoje a jednotlivých rozhodnutí samotných Dhyanů, andělé Dhyané plně nepochopili, v čem je nové lidstvo odlišné, co mají u něj potlačovat a co naopak podporovat. V té době po pádu Atlantidy se mluvilo o vývoji, o zdokonalování, o duchovním růstu. O potřebě motivovat člověka k růstu, ke vzestupu, k práci na sobě čistým způsobem života. Tím však bylo myšleno všechno možné od zdokonalování techniky až po vývoj duchovních informací, duchovních schopností a duchovního vnímání. Stále ještě nebylo přesně pochopeno, co je to duchovní růst, duchovní pokrok. Logicky byl za duchovní růst považován postupný nárůst duchovního vnímání a tvořivých schopností, což mělo nové lidstvo přibližovat ke schopnostem lidstva prvního typu. Nebyla žádná řeč o nárůstu frekvencí. Místo odklonu civilizace od magie byla naopak výsledkem obroda magie, nové propagování nejrůznějších metod zasvěcení. Vytváření skupin všemocných bytostí nad vývojem, které nepodléhají karmě, nad jejichž konáním není žádná karmická ani jiná kontrola.

Pro nové lidstvo nebylo jednoduché najít cestu, kudy ven z ovládání. Dnes víme, že tou cestou je optimální výživa, péče o čakry, vyhýbat se škodlivostem, nastoupit frekvenční vzestup a zahájit účinnou karmickou očistu. Tehdy to nebylo tak jednoznačně řečeno. Andělé Dhyané měli za to, že hlavní zásady vývoje se nemění. Snahy vracet nové lidstvo zpět k magii způsobily, že nové lidstvo na Zemi se dál a dál propadalo do beznaděje a chaosu, zcela ovládnuto Zlem. Vypadalo to, že projekt člověka druhého typu selhal. A tehdy dokonce přišel už naprosto vadný záměr Dhyanů. Za každou cenu se pokusit vrátit vývoj zpět k lidstvu prvního typu. To už ale v té době nebylo možné a výsledkem byly další nežádoucí jevy. Více o tom je v článku  70F. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu II.
 

Proč neomezený světelný vzestup?

Bytost využívající čistou světelnou bioenergii má šanci účinně tvořit až na dostatečně vysokých frekvencích. Zkušenosti z minulosti i opakované duchovní komunikace se Silami Světla vedoucími vývoj naznačují, že potřebné frekvence, které jsou schopny zajistit světelnou tvůrčí sílu, podstatně převyšují nejen frekvence dostupné na Staré duchovní cestě v rámci naší Planety, ale i cokoliv dosažitelné v našem Vesmíru, jeho duchovních úrovních, a dokonce i ve Sférách Stvořitelů nad Vesmírem. Odtud vyplývá, že Stvořitelé a andělé, kteří nemohou dosáhnout výš nad úrovně, ve kterých působí, neměli doposud šanci tvořit bez magie.

Aby nějaká bytost měla šanci čistého světelného tvoření bez magie, musela by mít ve své výbavě možnost stoupat svým světelným vzestupem dostatečně vysoko ve frekvencích směrem nahoru, i přes jakýkoliv duchovní práh oddělující duchovní hladiny mezi sebou. Takovou bytostí se měl stát nový člověk druhého typu vysazený ve hmotné rovině planety Země. Tento člověk měl disponovat neobvyklou a úplně novou schopností světelného vzestupu přes všechny možné duchovní bariéry a prahy. Šanci dostat se svojí vnitřní čistotou výš až vysoko nad Stvořitele našeho Vesmíru. Aby tuto svoji šanci dokázal naplnit, potřebuje v prvé řadě ze sebe dostat všechny dosavadní předsudky o nemožnosti takové cesty. Stará duchovní cesta tuto možnost najít nemohla, protože úroveň a čistotu Stvořitelů si postavila jako absolutní dokonalost, kterou nikdy nebude možné překonat.

Bylo to velmi odvážné, umožnit novým lidem neomezeně duchovně stoupat až do té míry, že by mohli v budoucnu svým frekvenčním a informačním dosahem převýšit nejen anděly Dhyany, ale dokonce i Stvořitele. Naše osobní zkušenosti z karmické očisty však opakovaně potvrdily, že toto byl zřejmě jediný možný krok, jak změnit situaci nejen zde ve hmotě na Zemi, ale i v duchovních rovinách vysoko nad hmotou.

Dnes už víme, že o úrovni přirozených tvořivých schopností člověka rozhoduje výše světelné frekvence jeho vnitřního vyladění. Čím bude tato frekvence u člověka na vzestupu vyšší, tím dokonalejší budou tvořivé schopnosti, kterých tím vyladěním přirozeně dosáhne. Až se mu jednoho dne podaří vystoupat tak vysoko, že se jeho čistá tvořivá síla dokáže vzepřít útokům temné magie. A navíc bude mít přirozený přístup k velmi vysokým hladinám pravdy.
 

Tvořivá síla čistého světelného vzestupu

Na této cestě by měl člověk druhého typu postupně získávat své tvořivé schopnosti ruku v ruce s růstem své vnitřní etické připravenosti. Tak jak mu postupně krok za krokem narůstá úroveň jeho tvořivých schopností, tak se současně pro jeho vnitřní etiku stávají nepřípustné jakékoliv způsoby ovládání, zneužívání. Nepřijatelné se pro něj stávají dokonce i pouhé myšlenky na toto zneužití.

Tyto nové tvořivé schopnosti však s magií nebudou mít nic společného. Nepůjde o ovládání živlů, o měnění struktury hmoty. Nepůjde o zasahování do běhu života druhých bytostí. Nepůjde ani o ovládání Přírody. Půjde o nové schopnosti vyplývající z napojení se na tvořivé síly Přírody. Kdy člověk se v důsledku své vnitřní harmonie stane nedílnou součástí Přírody a bude mít tak právo jako jeden z článků Přírody využívat jejích tvořivých sil ve prospěch evoluce sebe nebo druhých bytostí. Například pomoci zprostředkovat druhému soustavnou karmickou očistu z minulosti. Pomoci druhému člověku zbavit se zatuhlého energetického bloku z minulosti, který jej i v tomto životě silně fyzicky a psychicky vychyluje. Pomoci druhému zbavit se postupně energetického vysávání ze strany blízkých osob. Ochránit určitý světelný systém před temným útokem. Pomoci odstranit energetickým zásahem nepříznivé energetické zóny na povrchu Země (geopatogenní zóny) apod.

Ano, dnes už víme, o co se jedná. Jde o sílu čistého světelného vzestupu. Magii je možné proti Světlu zneužít, dělo se to opakovaně v minulosti a dochází k tomu i v dnešní době. Naproti tomu sílu čistého vzestupu proti Světlu zneužít nelze. Jakmile by člověk podlehl lákavým svodům nebo udělal hrubou chybu, jeho vzestup ve Světle se zastavuje nebo dokonce přechází v pád. A o sílu čistého vzestupu bezprostředně přichází. Pádem svojí energetické frekvence zároveň automaticky ztrácí odpovídající úroveň světelných schopností vnímat, čistit, měnit a tvořit. 
 

Prozatímní trvalost magických systémů

Mágové doposud mají schopnost přenášet si vědomě či nevědomě své dávné magické systémy z jednoho života do dalšího. Napomáhají tomu neustále doporučované návody, pomůcky, jak se na mága vycvičit, jak si obnovit magii z minulosti. Vytvořit si zcela nový magický systém už zřejmě není možné. Takže pokud člověk funkčním magickým systémem ve své minulosti nedisponoval, nemá napojení na něj ve svých karmických vrstvách, pak bude v magickém výcviku neúspěšný. Ze stejného důvodu se některým lidem otevírá z minulosti energetické parazitování na dalších lidech v okolí. Tedy jev, který je zde na Zemi masově rozšířen. I pro parazitování je předpokladem obnovit si napojení na magický systém v dávné minulosti. Magie také zůstává skrytou součástí většiny nástrojů, metod, technik Staré duchovní cesty.

V dnešní době se nám na mnoha případech potvrdilo, že jak ten, kdo používá magii, tak také ten, kdo nechává magii na sebe působit, je tlačen k pádu ze Světla. To jednoznačně ukazuje, že přes magii už cesta ke světelnému vzestupu nevede. Chceme-li se jako lidstvo pozvednout, potřebujeme definitivně vytěsnit magii pryč z tohoto našeho hmotného světa a jeho duchovního pozadí. A také každý sám ze sebe, dostat stopy, adresy na magii pryč ze svých duchovních těl a z karmických vrstev.

Zároveň je dnes důležité zabránit i tomu, aby se magie a její vyznavači na čas kamsi ukryli a přečkali tak pro ně nepříznivé období vývoje. Nezbytné je znemožnit, aby magie jakéhokoliv typu mohla být i nadále používána kdekoliv, v jakémkoliv světě, úrovni, dimenzi. Jinak by soupeření s magií nikdy neskončilo a současný stav by se po určité době znovu a znovu opakoval.

Důležité je, že v dnešní době už víme a praktickými zkušenostmi máme potvrzeno, že strana Světla má dostatečně silnou a zároveň účinnou náhradu za magii. Tou je síla čistého světelného vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy, kterou má dnešní lidstvo zde na planetě Zemi k dispozici. Tato síla umožní jedincům pokročilým na cestě světelného vzestupu napojení na tvořivé síly Přírody, jak bylo uvedeno výše.
 

Přežít nebo nepřežít na Zemi?

Dnešní lidstvo se nachází na další zásadní křižovatce svého vývoje. Znovu se opakuje to samé dilema, pokolikáté už! Volit cestu magie a umělých schopností člověka a lidstva? Umělých zásahů do Přírody? Dalšího podrobování si Přírody ve prospěch lidských zájmů? Lidé zastávající tento postoj vlastně jinými slovy tvrdí:

  • Vesmír patří člověku, potřebujeme ovládnout a přizpůsobit si Přírodu, aby nám lépe sloužila. Toto nám umožní orientace na magii, na schopnost zacházení s živly, na všemocnou hmotnou techniku a vědu, na praktiky manipulace s Přírodou a živými bytostmi. Jedině tato cesta nás dokáže ochránit před vším.

Nebo zvolíme cestu čistého světelného vzestupu a přirozeně získaných duchovních schopností? Cestu, na které budeme respektovat a chránit Přírodu? Na které budeme usilovat o to, aby nás Příroda přijala jako svoji součást? Nebo vyjádřeno jinými slovy takto:

  • Chceme-li na této planetě jako živočišný druh přežít, potřebujeme se přiblížit k Přírodě. Nezasahovat do jejích vnitřních struktur. Zastávat pozici úcty a skromnosti vůči Přírodě a jejím tvořivým silám. Vědomě směřovat ke spolupráci s Přírodou a stát se její harmonickou součástí. Jedině tak nás bude Příroda chránit a podporovat jako živočišný druh.

Která z těchto dvou variant je ta jediná správná pro budoucí směrování lidstva? Dávné civilizace před námi již toto dilema nejednou řešily. Například v Atlantidě byla vybrána první možnost, cesta magie. Člověk začal zneužívat síly Přírody a podroboval si další národy a země. Výsledek známe. Katastrofa, která civilizaci spláchla a pád do zapomnění. Ve škole se o Atlantidě zatím vůbec neučí. Toto období jako by vypadlo z hmotné paměti lidstva. A to je velký problém. Protože dnešní lidé pak nevědí, že v tomto životě dělají opět a znovu chyby podobné těm, které v minulosti zavinily zkázu civilizace Atlantidy.

Dnes stejné dilema řeší světové lidstvo ve hmotných diskusích. Máme právo i nadále bezstarostně zneužívat a poškozovat Přírodu a stejně tady jako páni budeme věčně? Nebo je nejvyšší čas skončit s lidským poškozováním životního prostředí, abychom jako lidstvo přežili? Některé vědecké studie naznačují, že čas máme maximálně do roku 2050, jiné nám dávají pouze 10 let na zásadní změnu přístupu.
 

Adepti magie i nadále hájí svůj nevhodný postoj

Mágové přece mají informace o minulosti. Ví, jak skončila Atlantida, a měli by chápat, proč se tak stalo. Proč tedy usilují o to, abychom si podobný zážitek ještě jednou zopakovali? Zkušenosti z minulosti a chyby, kterých jsme se dopustili – to je tady přece proto, abychom se poučili. Abychom neopakovali stejnou chybu stále znovu a znovu. Proč mágové staví vlastní egoistickou potřebu udržet si svoji dočasnou moc nad celkové potřeby vývoje lidstva?

Základní důvody tohoto doposud rozšířeného magického postoje jsou následující. Prvním zásadním důvodem je obecné nepochopení skutečnosti existence a odlišné výbavy lidstva prvního a druhého typu. Více o tom je v článku  14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva.  Zadruhé, panuje tady stále iluze o důležitosti a užitečnosti světelné, tedy „bílé“ magie. Třetím důvodem je špatné chápání událostí, které se děly v minulosti. Například: Atlantida ztroskotala proto, že černí mágové zvítězili nad bílými. Pokud by zůstala jen bílá magie, vše by bylo v pořádku.

Dnes už víme, že předchozí věta vyjadřuje ideál, který nemůže dlouhodobě existovat. Vývoj v minulosti právě toto opakovaně potvrzoval. Protože zásadním principem spojeným s magií je to, že každý magický zákrok automaticky přitahuje temné vlivy.

Detailnější informace týkající se magie najdou čtenáři například v textech  16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie.
 

Tento text je ukázkou jedné z kapitol připravované knihy Kniha 4: Cesta ke světelnému vzestupu, jejíž vydání plánujeme na přelom roku 2020/2021.


 

Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut. 
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.

Tento článek  5C. Čisté světelné tvoření versus magie  je čtvrtým z nich.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, březen 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Oznámkujte prosím jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

  • 82
  • 7
  • 9
  • 8
  • 9

Celkový počet hlasů: 115