Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 62B. Naše současnost a zdánlivá realita matrixu

62B. Naše současnost a zdánlivá realita matrixu

Jiří Novák, Ján Pecsök Vloženo 28.6.2013
Jiří Novák Ján Pecsök

Poselství snů. Co je to virtuální realita neboli matrix? Proč v minulosti vznikaly virtuální reality? Posun až k masovému využívání virtuálních realit. Dnešní lidstvo znovu opakuje většinu chyb z minulosti. I drobné nepatrné pozitivní změny zesílí řetěz událostí do ohromných rozměrů. Každá bytost má svůj jedinečný potenciál. Žijeme dnes v matrixu nebo ne? Materialistická matrixová opona – vědecké pojetí dějin na Zemi, iluze stabilně evolučně se vyvíjejícího se světa a Přírody, omezení naší reality na hmotnou rovinu, iluze, že rozum je nejvyšší tvořivou silou. Iluze národní a světové demokracie, iluze spravedlnosti. Iluze, že o člověka je v tomto světě dobře postaráno. Iluze o pravdivosti veřejně rozšiřovaných informací. Iluze duchovních nauk Staré duchovní cesty. Iluze, že ti co mluví o Světle, jsou skutečně na světelné cestě. Iluze o pravdivosti informací o duchovním pozadí světa. Virtuální realita počítačových her.

Jiří Novák

Poselství snů

Následující duchovní komunikace Jána Pecsőka naznačuje, že nic se v životě člověka neděje náhodou. A že i sny často naznačují souvislost s dávnou minulostí a její propojení na současnost. Že ve snech se člověku někdy znovu připomínají situace, které prožil kdysi v dávné minulosti, v jiné své identitě.

Poselství snu však vždy nebývá zcela jednoznačné. Někdy je realita minulosti zobrazená ve snu smíchána dohromady se současnou realitou. Někdy vědomí člověka ve snu minulou realitu přetváří do poněkud jiné podoby. Promítá do ní vnitřní touhy bytosti, nebo naopak obavy, které člověka v tomto životě opakovaně pronásledují.

Pokud se chce člověk přesněji dozvědět, co daný sen naznačuje, poslouží mu k tomu dobře duchovní komunikace. Právě prostřednictvím duchovní komunikace dokáže zjistit, nakolik realita snu vystihuje skutečnost. Nakolik realita snu symbolicky naznačuje neharmonie, které byly pro člověka typické v minulosti, a které často přetrvávají až do dnešní doby.

Co je to virtuální realita neboli matrix?

Přitom toto téma snu, o kterém Ján Pecsők v tomto článku píše, je nanejvýše zajímavé. Jedná se o umělou realitu, která je od dob uvedení tří filmů série Matrix označována právě slovem matrix. Jde tedy o problém, který nás do jisté míry pronásleduje i v dnešní době. Jde o odvádění pozornosti člověka ze skutečné reality do fiktivního neskutečného nereálného světa. Má to jeden důležitý cíl. Aby člověk nereptal proti tomu, co se v tomto světě skutečně děje. Aby se nevzpouzel proti ovládání a manipulování. Aby sklonil jako ovce hlavu a našel si ve zdánlivé realitě takové zábavy, které jej dostatečně uspokojí.

Právě z těchto důvodů je skutečná povaha dnešního světa celou řadou způsobů zakrývána. Především formou neobjektivních zmanipulovaných informací. A pak také třeba ve formě počítačových programů, které odvádějí pozornost nejen nastupující mladé generace, ale často i dospělých, od skutečného života v reálném světě. A to místo toho, aby pravidelně chodili do Přírody, aby utužovali své rodiny a partnerské vztahy. Aby přirozeným způsobem usilovali o upevnění a udržení svého zdraví. Aby pochopili, jak skutečně funguje duchovní pozadí jejich vlastních bytostí i celého světa. Aby dokázali rozpoznat, co je osobní a světový životní úkol, kvůli kterému se v tomto období na Zemi zrodili. Aby našli eticky čistou cestu a způsob, jak dospět k realizaci těchto svých duchovních úkolů.

Více o osobním a světovém úkolu člověka je například v textech U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I.


Ján Pecsők

Proč v minulosti vznikaly virtuální reality?

Ján Pecsők: Karmo, jaké máš pro mě informace ohledně mého snu, zdálo se mi o určitém zárodku Matrixu, o určité virtuální realitě, která sloužila jako vězení. Lidé byli v uzavřené budově a zdálo se, že je všechno v pořádku. Ale jakmile chtěli budovu opustit, nemohli najít cestu ven. Budova byla jejich virtuálním prostředím. Lidí bylo řádově desítky. Já jsem byl strážcem této virtuální reality. (Duchovní komunikace z 3.5.2013)

Karma: „Jde o karmické čištění z minulosti. I virtuální reality a jejich použití se časem měnilo a rozvíjelo. Na začátku to byly neškodné nástroje pro zábavu a poučení, ale později se našlo i určité vojenské a mocenské využití. Virtuální reality, do kterých byli lidé trvale umístěni, vlastně nahrazovaly klasické věznice. Protože pro určitou centrální moc bylo výhodnější lidi umístit ve virtuální realitě, než je strážit v prostorách fyzické věznice.

Navíc tato forma uvěznění byla prezentována i jako lepší alternativa pro tyto lidi. Ve virtuální realitě mohli být přece svobodnější než v omezených podmínkách fyzické věznice. Časem bylo možné těla takhle napojených lidí využívat energeticky. Jednak po fyzické stránce, například využívat tepelné energie produkované tělem. A také bylo možné využívat určité chemické procesy v těle pro produkci některých chemických látek. A jako poslední, nejvyšší stupeň byla zneužívána jejich duchovní energie pro temné systémy a pro účely technické magie i dalších duchovních technologií, pokud je daná civilizace měla k dispozici.

Okruh jednotlivců umístěných v matrixu se postupně rozšiřoval

V takovéto podobě to fungovalo po jistou dobu jenom pro lidi na okraji společnosti. Postupně se však tento okruh lidí rozšiřoval. Třeba na psychicky nemocné lidi, na další lidi postižené těžkými nemocemi nebo na jednotlivce vysokého stáří. A jako skryté kamufláže se to také postupně zneužívalo na zbavení se nepohodlných jednotlivců. Postupně se rozšiřovaly hranice toho, koho je možné takovým způsobem ovládat a nechat žít ve virtuální realitě. Vždy se našel dobrý důvod pro veřejnost, proč dál rozšiřovat kontrolní a skrytě manipulační techniky.

Stejně jako v dnešní době se při vytváření virtuálních realit hojně využívalo propagace strachu před společným nepřítelem, strachu o bezpečnost. Případně se využívalo zastírání pravdy o skutečných poměrech ve fungování takovýchto realit.

Někdy to dokonce připomínalo obdobu koncentračních táborů na zcela jiné technologické úrovni. Také tu docházelo k určité dehumanizaci, když s lidmi připojenými k virtuální realitě se začalo pracovat jenom jako s položkami na seznamu, jako se zdroji energie, jako s energetickými články.

Posun až k masovému využívání virtuálních realit

Navíc postupně rostlo i masové komerční využívání virtuálních realit. Byly vytvářeny stále dokonalejší způsoby zábavy, stále dokonalejší odvádění pozornosti od skutečné reality. A neustále pak rostl počet těch, kteří si dobrovolně zvolili život ve virtuálním světě a sami tak nastrčili hlavu do oprátek temných systémů.

V takové společnosti, už zcela skrytě ovládnuté temnými systémy, docházelo také k ekologickému kolapsu, k přírodním katastrofám. A postupně to mohlo dokonce určitým způsobem dojít až k masovému zavedení virtuální reality pro všechny. Jako útěk z nepříznivých podmínek pro život ve vnějším světě. Což také bylo určitým způsobem naznačeno ve filmech série Matrix. Až k takovým koncům může dojít vývoj civilizace směrující čím dál více k Temnu. I tohle je jedna z možných budoucností světa, pokud je civilizace plně ovládaná temnými systémy a není v ní žádná čistá síla, která by takový vývoj dokázala zvrátit.

Dnešní lidstvo znovu opakuje většinu chyb z minulosti

V dnešní době se lidstvo nachází v situaci, kdy do určité míry opakuje všechny předchozí přehmaty, chyby minulosti. Zároveň je však dnes k dispozici probuzená čistá síla Přírody, Země, Spojených Sil Světla a lidí jdoucích cestou skutečného světelného vzestupu. Proto je možné tyto vícekrát opakované chyby rozpoznat. A karmicky rozvázat nepříznivou minulost lidstva pomocí bytostí, které se začaly soustavně karmicky čistit ze své minulosti, a z těchto svých minulých chyb. Právě takto je reálně možné vývoj postupně otočit směrem ke Světlu.

Novou šanci doposud využil jen pouhý zlomek světové populace

V tomto období zatím počet těch lidí, kteří se hloubkově karmicky čistí, představuje pouhý zlomek populace. Zatímco většina populace stále ještě opakuje chyby, které dělala v minulosti a které již vícekrát vedly ke zkáze civilizace.

Další šanci v tomto životě dostane postupným vývojem každý z těch, kteří ještě nepřekročili určitou hranici, za kterou už není možné se v tomto životě vrátit ke Světlu. Dostane šanci zásadně změnit způsob svého života. Uvědomit si, jaké chyby stále opakuje. Dostane šanci rozpoznat, že tímto způsobem už opakovaně v minulosti selhal. A že dnes to může napravit. V prvé řadě nastoupením cesty světelného vzestupu, karmickou očistou, upřímnými omluvami. Snahou podle možností ve své hmotné pozici dělat věci jinak, napravit co nejvíce hmotných důsledků těchto přehmatů.

Takovou šanci už mnozí dostali. Někteří ji plně využili a jsou teď oporou světelného vývoje směřujícího k novým obzorům. Další už tuto novou příležitost propásli. Nebo ji dokonce otevřeně odmítli. A tím se postavili proti novému vývoji, který tu už několik let stabilně běží. Možná ještě mohou dostat další šanci. Ale také se může stát, že se už vhodné okolnosti pro ně nebudou opakovat.

Není vhodné vyčkávat, když je příležitost na dosah

Každopádně každá další šance je těžší. Proto není vhodné vyčkávat, kalkulovat v situaci, kdy je příležitost na dosah. Někteří mají možná stále ještě pocit, že mají dost času. Ale dost času na co? Každá nevyužitá příležitost člověku prodlužuje cestu a připravuje ho o příležitosti, které by mohly navazovat. Které by mohly dále rozvíjet to, co člověk již zvládl.

Pokud například budu odkládat učení cizího jazyka s tím, že na to mám ještě dost času, přijdu o možnost tuhle znalost využívat. A mohu tak přijít třeba o určité pracovní příležitosti, které by se mi mohly otevřít, a které by mne posunuly zase dál. Takovýto řetěz důsledků, nevyužitých možností může nabýt obrovských rozměrů. A v celkovém výsledku pak znamenat obrovský rozdíl.

Podobné je to i s tématem duchovní komunikace. Člověk si může říct, že zatím mu to nechybí, že se to naučí až později. Tím se však připravuje o další příležitosti. O další možnosti, které by mu mohly Spojené Síly Světla nabídnout. Ale na které zatím jednoduše není bez duchovní komunikace připraven. A také si člověk nedokáže bez duchovní komunikace všimnout jemnějších impulsů, jemnějších náznaků.

I drobné nepatrné pozitivní změny zesílí řetěz událostí do ohromných rozměrů

Vývoj jednotlivých bytostí ani celkový vývoj nejsou nalinkovány dopředu. Není tu žádná garance, že věci půjdou správným směrem. Budoucnost se tvoří konkrétními každodenními rozhodnutími jednotlivých bytostí. Z velké části jsou to každodenní návyky bytostí, které určují jejich nasměrování. Které zajišťují, jak rychle se budou měnit jejich životy. A také jak rychle se budou měnit podmínky ve světě.

Zkuste si uvědomit své možnosti, svou zodpovědnost. I když máte pocit, že nemáte podstatný vliv na své okolí, na svět, pravda je taková, že směr vývoje často určují zdánlivé maličkosti. Jsou to jednotlivá dílčí rozhodnutí, dílčí situace, které určují další směr. I drobné nepatrné změny mohou být řetězem událostí zesílené do ohromných rozměrů.

Zkuste proto vnímat svůj každý den intenzivněji. Zkuste se zamyslet, jestli je to, čemu věnujete čas, v souladu se světelnými principy.  Jestli to, co děláte, je skutečně důležité. Dělat důležité věci neznamená pracovat neustále od úsvitu do soumraku a neoddechnout si. Dělat důležité věci znamená i najít si čas na rozvíjení vztahů s ostatními lidmi. Najít si čas na odpočinek. Najít si čas na práci na sobě. Najít si čas na věci, které jsou důležité, ale nejsou urgentní. Pro které nemáme vyvěšený žádný termín, do kdy je potřebujeme dokončit.

Každá bytost má svůj jedinečný potenciál

Právě věnování se i takovým činnostem člověku přináší pocit produktivity a zároveň pocit harmonie. V dnešním uspěchaném světě to není lehké, vyvážit svůj denní režim. Rozpoznat, čemu věnovat čas. O to více důležité je udělat si jasno v tom, co vlastně od života chci. A ujistit se, jestli na tom nějakým způsobem pravidelně pracuji.

Světelné principy jsou univerzálním vodítkem pro orientaci v životě. Každá bytost má však i svou individualitu, svůj jedinečný potenciál, který touží naplnit. A vědomě nebo podvědomě trpí, když se jí to nedaří. Symptomy přitom mohou být různé. Může se to například projevit třeba závistí vůči těm lidem, kterým se daří svůj potenciál naplnit. Nebo lítostí nad ztraceným časem. Případně pocitem, že bych se chtěl vrátit v čase, být mladším.

Světelný vzestup pomůže ukázat pravdu o sobě samém

Pokud se člověk posouvá směrem ke svým dobře zvoleným cílům, které jsou v souladu s jeho bytostí a se světelnými principy, není důvod litovat čas, který prožil. Není důvod chtít vrátit čas zpět. A pak jej ani pocity vlastní smrtelnosti nezaskočí, nevyvedou jej z míry. Protože pokud člověk prožije svůj život v souladu s tím, čemu věří a co je i skutečně pravdivým obrazem toho, jaký je a jaký je jeho okolní svět, nemá důvod ničeho litovat. A může odejít v míru, s pocitem, že svůj prožitý čas dobře využil.

Světelný vzestup, čistá světelná cesta je právě to, co bytosti pomůže ukázat pravdu jak o sobě samém, tak také pravdu o okolním světě. Na základě takto získaného pravdivého obrazu si pak člověk může zvolit skutečně smysluplné cíle. Cíle, po jejichž dosažení nezůstane uvnitř bytosti pocit marnosti a prázdnoty. Ale naopak, výsledkem bude pocit naplnění a uspokojení.

Naplňování cílů představuje důležitou součást vašeho života. Splnění cíle, jakožto závazku vůči sobě samému, přináší nejen přirozené plody vaší práce, například pocit úspěchu. Ale také rozvíjí vaši sebeúctu, důvěru v sebe samého, důvěru ve své schopnosti.

Bytosti přirozeně touží pracovat, něco budovat a také sklízet plody své práce. Cíle mohou být malé, krátkodobé a mít podobu každodenních drobných vítězství nad samým sebou. Nebo to mohou být dlouhodobé vize, které se stávají životním posláním bytosti. Tak jako rostliny mohou být nenáročnými květinami, které rychle rozkvetou, potěší a zase odkvetou. Nebo to mohou být semena stromů, které vyrostou do plné krásy a přinesou své plody až za desítky let neustálé péče. Starejte se o své cíle jako o svou zahradu, dbejte o to, abyste měli vždy co „sklízet“ a zároveň, aby vám vždy něco „rostlo“ do budoucna.“


Jiří Novák

Žijeme dnes v matrixu nebo ne?

Tak jak vnímáme dnešní svět z nadhledu vzestupné světelné cesty, ještě nežijeme v úplném matrixu. Kde by lidé byli pouhými živoucími strukturami umístěnými v kójích. Kde by sloužili jako pouhé zdroje energie či chemických látek, jak to bylo naznačeno ve filmu Matrix. A do hlavy jim přitom promítají umělou realitu. V této promítané realitě jakoby chodí do práce, žijí v normálním světě, mají možnost kontaktu s Přírodou, jsou zdánlivě svobodní. A přitom jsou ve skutečnosti jen položkami, pouhými zdroji energií pro jakousi centrální temnou moc.

My v dnešním světě stále ještě chodíme do skutečné práce. Stále ještě většinou máme své skutečné domovy. Stále ještě máme šanci pobývat část svého času v ostrůvcích skutečné přírody. Nežijeme tedy v úplném matrixu. Zatím se nacházíme v matrixu pouze částečném. Náš svět je zatím pouze překryt několika úrovněmi matrixových opon. Které vytvářejí o tomto světě a jeho skutečné povaze jiný dojem, než jaký ve skutečnosti je. A těchto opon stále přibývá. Počet rovin lží o skutečné povaze našeho světa se postupně zvyšuje. Některé z nich sice dokáže část lidí odhalit, zároveň jsou však přidávány jiné.

Co není, by však mohlo být. Pokud by měl vývoj ještě stovky či tisíce let pokračovat podobným způsobem dál ve stejném duchu, pak bychom se dříve nebo později dočkali buď drtivé katastrofy, která by nás spláchla. Nebo bychom dokázali „úspěšně“ dospět k úplnému matrixu.

Světy s úplným matrixem v minulosti existovaly a některé z nich možná stále ještě existují v jiných dimenzích, v jiných rovinách systémů světů ve Stvoření. Pamatuji si na jeden příklad. Bylo to v roce 2004 na veřejné přednášce Ivo A. Bendy ve velkém sále Kulturního domu Vltavská v Praze. Jak známo, Ivo A. Benda veřejně propagoval Vesmírné lidi a jejich úsilí nám za každé situace bratrsky pomáhat. Tehdy mluvil o tom, že vesmířané odvádějí pozemšťany, kteří zahynou během dílčích katastrof do jiného lepšího světa. Jak mohou něco takového dokázat? V článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace jsem uvedl následující informace:

Vesmírní lidé měli schopnost vytvářet vnořením do jiných dimenzí své základny i celé paralelní světy. Ty pak zabydlovali ukradenými bytostmi, které tam dovedli pod příslibem dokonalé evoluce. Například Ivo A. Benda hovořil o tom, že takto odchytávají mrtvé po katastrofách (např. vlna tsunami v Indonésii na Vánoce 2002) a odvážejí je do jimi vytvořených „lepších čistých světů“. Hovořil o tom, že obyčejných vrabců je čím dál méně proto, že i je odvážejí na tyto jejich planety s „dokonalým životem“. Na co potřebují tolik dalších lidí? Přece na svá okupační vojska, na přípravu dalších vojáků ve formě biorobotů.

Na té přednášce nám dal možnost duchovním vnímáním procítit, jak nádherný je svět, do kterého tyto bytosti odvádějí. Na první pohled to mohlo pro duchovně nedostatečně vidoucího člověka vypadat jako nádherná zelená příroda, dokonalý harmonický svět. Ve skutečnosti však šlo o dokonalou kamufláž, velmi pokročilou podobu matrixu – zdánlivé reality. Člověk s vyšším nadhledem místo té krásy vnímal naopak temný ponurý prázdný svět bez živé přírody, ve kterém obrovská zrůda s roztaženýma rukama, které měly podobu křídel, vítala všechny nově příchozí. Aby je zahrnula do své temné mateřské péče.

V jakých všech oblastech je dnešní člověk vystaven působení matrixu? Tedy umělému vytváření jiné reality, než je ta, kterou skutečně prožíváme? Když si probereme jednotlivé oblasti lidského života i fungování společnosti a také jednotlivé roviny tohoto světa, pak zjistíme, že iluzorní matrix se postupně prosazuje na mnoha rovinách, v řadě úrovní.

První materialistická matrixová opona – vědecké pojetí dějin na Zemi

Materiální vědecký pohled představuje základní, nejvíce rozšířenou úroveň matrixu. Úroveň, ve které se nachází většina světové populace. Tato matrixová opona je založena na veřejném oficiálním přijetí celé řady zásadních omylů, které je vhodné si připomenout.

Tím prvním omylem je oficiální vědecké pojetí dějin na Zemi. Darwinova evoluční teorie druhů vysvětlující, že člověk pochází z opice. Tvrzení, že duchovní i vědeckotechnická úroveň dnešní civilizace jsou vrcholem civilizačního vývoje nejen zde na Zemi, ale dokonce možná i v celém Vesmíru. Odmítání jasných dokladů o existenci a vyšší technické vyspělosti mnohých mimozemských civilizací. Pro toto pojetí historie vychází věda z informací dostupných po poslední katastrofě světa před zhruba šesti tisíci lety.

Jedině toto období dokáže věda do jisté míry věrohodně popsat. Ale protože netuší, co ve skutečnosti bylo předtím, popisuje sled událostí nesprávně, špatně. Nemůžete pochopit určitý dílčí úsek vývoje, když nemáte možnost tento úsek zařadit do širšího kontextu. To, co se dělo po poslední potopě světa spojené s posledním příletem tajemné planety Nimiru, to věda absolutizuje jako něco, co už tady bylo vždycky předtím.

V mládí jsem měl rád knihy Eduarda Štorcha: Lovci mamutů, Hrdina Nik a další. Ano, ty knihy pravdivě vystihovaly realitu tehdejší doby. Ale z tohoto popisu už věda mylně vyvozuje, že když lidé bojovali s pazourky před pěti tisíci lety a dokonce někdy v té době objevili železo, že celé miliony let předtím museli být ještě na daleko nižším stupni společenského i technického vývoje. Jak nehorázný omyl. Když na Planetě je tolik přímých i nepřímých důkazů o existenci vysoce technicky rozvinutých civilizací v dávné minulosti.

Atlantida, Hyperborea, Lemurie – to nejsou jen vybájené civilizace. To jsou skutečné etapy pozemského vývoje v dávné minulosti. Atlantida ztroskotala na černé magii a zneužívání sil přírody k ovládání bytostí i celých národů. Lemurie zase na přílišné podřízenosti druhým a neschopnosti se vzepřít. A Hyperborea na podceňování spojení s hmotným světem, na přílišnou zahleděnost do duchovního pozadí.

A dnešní lidstvo? Opakuje všechny tyto omyly, protože Stará cesta mu informace o těchto chybách neposkytla. Zneužívá sil Přírody a Planety, drancuje přírodní zdroje, znečišťuje životní prostředí, podílí se na vytváření chaosu, neharmonie. Část lidstva ovládá druhé, další část pokorně sklání hlavu před ovládáním a zbytek hledá způsob, jak opustit hmotu a přesunout se konečně do nehmotných sfér. To všechno je špatně. Viz článek 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty.

Co se s těmito dávnými vysoce rozvinutými civilizacemi stalo? V článku 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva? jsem vysvětlil, že neúspěšné civilizace jsou odsouvány do duchovního depozita:

Během katastrofy přichází o život drtivá většina příslušníků civilizace. Přežívá obvykle hrstka jedinců, kteří se pokusí založit nový život. Je logické, že malé skupině bytostí se rodí málo dětí. Většina bytostí staré civilizace proto už nedostane šanci nového zrození. Nejen že je málo příležitostí, komu se narodit, ale je tady ještě další skutečnost. Do nových těl sestupují také bytosti z vyšších duchovních sfér, aby se pokusily vývoj nasměrovat jiným směrem. Mnozí z nich dostávají šanci proto, aby napravili své špatné vedení civilizace ve hmotě. Nebo případně následuje pokus o postupné vysazení nového typu člověka.

A co původní stará civilizace? Jako celek je odsunuta do duchovního depozita, které je oddělenou součástí posmrtné sféry. Šance na další nová zrození jednotlivců této civilizace pak zůstává na dlouhá období minimální. Musela by přijít zcela nová příležitost, silný evoluční impuls, o kterém je více v dalším textu. Například potřeba přenést do aktuálního vývoje ve hmotě některé z předností, které tato dávná civilizace měla.

Pro nás to však není zcela zapomenutá minulost. Protože i z duchovního depozita mohou tyto civilizace do jisté míry pozitivně ovlivnit dnešní vývoj. Nikoliv přenosem starých již neaktuálních informací, ale jinak. Jak nás, náš život, naší duchovní výbavu mohou tyto dávné civilizace ovlivnit? Jeden z takových příkladů byl uveden v článcích 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?:

Další akcí plánovanou Přírodou bylo postupné probouzení centra vnitřního duchovního citu v oblasti brzlíku. Tuto výbavu současnému lidstvu přinesly desítky tisíc bytostí z dávné Lemurie, které se zrodily v dnešním světě. Předností obyvatelů Lemurie bylo mimořádně rozvinuté centrum vnitřního duchovního citu. Svoji výhodu však nedokázali využít, protože nepovýšili i ostatní složky bytosti na stejnou úroveň. Byli příliš pasivní, poddajní a ovlivnitelní. Nedokázali tak udržet vývoj vlastní civilizace ve svých rukou. Naopak snadno podléhali vlivu energeticky silnějších bytostí reprezentujících zlo v tehdejší dávné Atlantidě. Příliš ustupovali, až se později pod nátlakem přidali na stranu zla. Civilizace Lemurie je dalším příkladem, že jedna obrovská výhoda v určité oblasti bytosti člověka ještě nezaručuje stabilní evoluci. Důležitější pro evoluci je celková harmonie všech složek bytosti než nadměrné rozvinutí jediné.

A pro jednotlivce na Nové duchovní cestě začne být toto probuzené centrum vnitřního duchovního citu posíleno, energeticky dotováno, dalšími šesti novými hlavními čakrami. Je to jako kdyby si člověk otevřel dalších šest očí pro zlepšení svého vnímání neviditelného duchovního pozadí světa. Tři z těchto očí jsou vpředu na hrudi a další tři jsou na protilehlých místech vzadu. Jak už jsem uvedl, tuto výbavu současnému lidstvu přinesly desítky tisíc bytostí z dávné Lemurie, které se zrodily v dnešním světě.

Iluze stabilně evolučně se vyvíjejícího světa a Přírody

Materialistická věda tak vtlouká lidem ve formě povinné školní výuky do hlavy iluzi světa a přírody, které fungují tisíce a miliony let bez výjimky podle neměnných vědeckých zákonů. Zákonů, které jsou stabilní, pevné a věčné. Stále jsme krmeni Darwinovou iluzí pomalého přecházení jednoho životního druhu v jiný. A to přesto, že ve skutečnosti nebylo ani na jednom příkladě prokázáno, že by rostlina dokázala přejít evolucí ve zvíře. Nebo že by jeden živočišný druh přešel evolucí v druh zcela jiný.

Ano, evoluce existuje, ale v rámci druhů. Nikoliv jako přechod od jednoho druhu k druhému. Více o tom je v článku 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět. Realitou planety Země jsou naopak opakované katastrofy, které znovu a znovu posunují vysoce rozvinuté civilizace zpět k primitivismu, k novému počátku vývoje. Vždy, jakmile lidstvo začne až příliš svojí cestou ubližovat Planetě, Přírodě a dalším formám života. Informace o těchto katastrofách jsem uvedl například v článku 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy.

Součástí materialistického matrixu je iluze o všemocnosti člověka vedeného vědou. To vše dohromady vytváří určitou celkovou iluzi o našem životě, o našem lidském poslání. Člověk v ní bývá někdy prezentován jako pán světa. Jako ten, kdo zkrotí divoké síly Přírody a ovládne je za pomoci vědy stavbami, hmotnými zákroky nejrůznějších typů. Poručíme větru a dešti. Poručíme počasí i Slunci. To vytváří nepravdivou iluzi o našem skutečném lidském poslání na tomto světě. Poslání, které jsem objasnil v článku 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?

Příroda však naznačuje, že člověk není vládcem tohoto světa

Dnešní vývoj nám však jednoznačně prokazuje, jak jsme malincí a nedůležití z pohledu celkového fungování Přírody na Zemi. Stačí jen pár dní vytrvalého deště, což samo o sobě není nic hrozného. Ale tím, jak jsme my lidé tento svět vychýlili, má i takový jednoduchý a běžný jev jako je déšť na nás tak ohromující dopady, že nevíme kudy kam. Mnohé z toho, co jsme postavili, dokáže obyčejná voda během několika hodin dokonale zničit. Příroda tím ukazuje člověku, že on není na této Planetě žádným pánem. On není tím, kdo má právo a sílu tady všechno řídit. Viz například článek A37. Povodně 2013 ve střední Evropě.

A to voda ve formě rozlitých řek ještě není nic proti zemětřesením, vlnám tsunami a neočekávaným výbuchům sopek. Tady už jde nejen o škody na majetku, ale také o stovky tisíc životů. Zatímco během záplav v naší zemi jde především o majetek, o bydlení, o rodinné zázemí lidí. Více o těchto drtivých katastrofách a jejich skrytých příčinách bylo v textu 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

Druhá matrixová opona materialismu – omezení naší reality na hmotnou rovinu

Druhým zásadním omylem materialistického pohledu na svět je omezení naší reality pouze na hmotnou rovinu. Ignorování astrální i duchovní roviny našeho života. Ignorování reality reinkarnací vede k postoji: Teď tady mám jediný život, tak si ho pořádně užiju. A po nás třeba potopa.

Ignorování astrální roviny života vede k podceňování síly magie, která je tou silou, která celé věky tento náš svět ovlivňovala. A která jej již vícekrát dovedla k naprosté zkáze. Energetické vysávání jednoho druhým, vychýlení oblastí z důvodu provádění obětních rituálů v minulosti, geopatogenní zóny, které nepříznivě působí na člověka, na jeho zdraví a celkovou stabilitu jeho bytosti. Karmické zatížení z minulosti, které vyvolává neobvyklé problémy. To všechno a ještě mnoho dalšího materialistický model skutečnosti vynechal, podcenil. O tom všem tvrdí, že jsou to nesmysly, že nic takového neexistuje.

Duchovní energie v pozadí za hmotou dokáže v některých místech zásadně vychýlit, deformovat zdánlivě neměnné a věčné přírodní zákony. Příkladem jsou gravitační anomálie na některých místech. Kde gravitace nepůsobí směrem do středu Země, ale zřetelně jinak. Výsledkem pak jsou paradoxní jevy, kdy těžké auto jede samo bez motoru do kopce. Kdy i plastové lahve se samy koulejí do kopce. Což potvrzuje, že nejde o nějaký magnetismus. Že jde o změnu v působení gravitace. Zmínku o tomto jevu jsem uvedl v článku 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Když se někomu podaří odklopit tuto matrixovou oponu, je ohromně překvapen, že svět není tím, za co jej dříve považoval. V této situaci se například ocitla světová astronomie. Znovu na tomto místě cituji slova uznávaného vědce, astrofyzika Jiřího Grygara (Hlubinami vesmíru, TV Noe, 2008), již jednou uvedená v článcích 2. Proč je důležité zajímat se o duchovní rovinu života a světa, 40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky:

„My jsme si mysleli před 15 lety, že Vesmír víceméně známe – Sluneční soustavu, galaxii, místní kupu galaxií, kupy galaxií, nadkupy, … A teď jsme zjistili s hrůzou, že jsme na začátku. Protože jestliže naše vědomosti o Vesmíru, které jsme zatím zveřejňovali, o kterých jsme hovořili, … tak jestliže tohle představuje 4 % hmoty Vesmíru a to ještě je spíš horní odhad… Tak je to jenom taková malinká špička ledovce a naprostá většina toho ledovce je pořád pod hladinou. Najednou musíme znovu přemýšlet o tom, jak vůbec ten Vesmír začít zkoumat, abychom z toho něco pořádnějšího věděli. Protože je téměř jisté, že z takové malinké špičky těžko můžeme usuzovat na to, co se odehrává pod tou hladinou, kam pořádně nevidíme. To je důvod k veliké skromnosti.“

Ano, v takové situaci se jednoho dne ocitne každý, kdo ve svém životě náhle odklopí jednu z iluzí materialismu, že hmota je všechno. Sám jsem toto prožil, když se mi v jistém období začalo odkrývat duchovní pozadí světa (viz článek 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II).

Třetí matrixová opona materialismu – iluze, že rozum je nejvyšší tvořivou silou

Jak už jsem uvedl výše, magie je tou silou, která celé věky tento náš svět skrytě ovlivňovala. A která jej již vícekrát dovedla k naprosté zkáze. Magie je také schopna mentálního nátlaku na vědomí člověka a jeho rozum. Skrytá síla magie, která je pro materialisty nezjistitelná, tak dokáže dovést jednotlivce i celé skupiny obyvatel k určitým formám jednání. Dokáže je kompletně zmanipulovat, vychýlit, ovládnout. A dovést je k činům, které za běžné situace zcela odporují jejich etice, žebříčkům hodnot.

A co je smutné, lidská věda dokázala s výraznou inspirací od technologické magie mimozemšťanů vyvinout účinné nástroje na ovládání jednotlivců, celých skupin populace a dokonce i samotné Přírody. Zařízení Haarp a další přístroje vycházející také z výzkumů Nikoly Tesly, které svými zásahy, například uměle vyvolanými dílčími katastrofami, nepříznivě ovlivňují počasí na celé Planetě. Neobvyklé zbraně, letouny, bojové prostředky. Více o tom bylo v článcích Každý magický zákrok je dnes neoprávněný, A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část I, 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života, 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?, 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?

Jedním z důvodů, proč Tvůrci civilizací vysadili na planetě Zemi nové lidstvo 2. typu, měla být jeho výhoda lépe odolávat mentálnímu nátlaku temných, viz například článek 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I. Je sice hezké, že mentální temný nátlak nás ve většině případů fyzicky nezdrtí tak, že bychom nebyli schopni pohybu nebo že by nás dokonce rovnou připravil o život. I při mentálním napadení jsme schopni fyzicky fungovat.

Ale odolat mentálnímu nátlaku a udržet si plnou kontrolu nad fungováním své kompletní bytosti dokážeme pouze v jediném případě. A to když se nacházíme ve stabilní situaci na cestě neomezeného světelného vzestupu. Jedině pak se dokážeme zbavit i skrytého nátlaku na své vědomí, na svá rozhodnutí i činy.

Drtivá většina pozemské populace však tohoto cíle prozatím nedosáhla. A proto má mentální ovládání na pozemskou populaci stále tak silný vliv. Proto zatím stále ještě mohou temné špičky na Planetě udržet tímto způsobem pod svojí kontrolou celé národy. A ovládnutí lidé pak jsou pouhými ovcemi v rukou těchto skrytě fungujících systémů.

Iluze národní a světové demokracie, iluze spravedlnosti

A k tomu všemu je ještě potřeba dodat nejrůznější dílčí snahy o iluzorní realitu. Iluze, že tento svět řídí Světové organizace typu OSN, vlády jednotlivých států, členové vlád, prezidenti, ministři, poslanci parlamentů, státní úředníci. Že ti všichni obětavě slouží lidu, jak stvrdili svým veřejným slibem.

Každý z nás přece zná řadu konkrétních příkladů prokázané korupce u nás i v zahraničí. Dost na to, aby věděl, že to, že se jedná o službu národu a lidstvu, je v mnoha případech a možná v drtivé většině případů, pouhá iluze. V kolika případech takových osob jde ve skutečnosti o boj o moc, o vliv, o zajištění své rodiny majetkem a penězi. O zajištění vlivu na vývoj státu, světa, civilizace.

Iluze světové demokracie představuje naprosté ignorování toho, že v pozadí za vládami velmocí stojí úzké skupinky jednotlivců ovládajících svět, národ, vládu svým skrytým vlivem, mocí svých peněz. Nový světový řád, o kterém se v tichosti mluví. Že jakési skryté síly mimo oficiální vlády chtějí omezit populaci na Zemi. Aby jim ti zbyteční lidé neubírali jejich bohatství. Nebo že v naší zemi stojí za podivnými rozhodnutími státních úředníků moc a síla politických stran. Snaha za každou cenu získat dostatek prostředků a udržet si přístup k moci a vládnutí. Protože přístup k moci pak automaticky zajišťuje dostatečný přísun peněz. Zajišťuje i další výdobytky – imunitu, výsluhu při odchodu ze státní funkce, atd.

A k tomu je ještě třeba doplnit navíc také iluzi naprosto spravedlivého soudnictví, na které se člověk může spolehnout. Každý přece zná justiční omyly, uvěznění nevinných. Dokonce i popravy osob, které nic neudělaly. A naopak přecházení zločinů mocných, bohatých. Nový vývoj by měl postupně zajistit obnažení toho všeho. Bude to však nějakou dobu trvat.

A iluze demokracie v naší zemi? Nedávný zátah na špičky naší politické reprezentace odhalil obrovskou korupční síť. Nejvyšší zastupitelé našeho státu se tváří, jako by korupce v řádech desítek i stovek milionů byla normální součástí politické práce. Vybírám z článku Martina Fendrycha z 20.6.2013 nazvaného Kalousek, Nečas, Benda: Bez korupce to nejde na adrese

https://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=783048:

„S úžasem sleduji výroky „našich" špičkových politiků k údajnému uplácení tří exposlanců ODS, kteří složením svého mandátu vládě umožnili pokračovat dál. Najednou je česká politická scéna jednotná: politické kšefty, uplácení rebelů trafikami (zatím se mluví jen o postech, nikoli o penězích), položení poslaneckého mandátu (!!!) za nějaký post, to je normální. Není to snad morální, to najednou říkají ti světci skoro všichni, nevoní to, ale není to trestné…“

V tomto článku uvádí Martin Fendrych i reakci dnes již bývalého premiéra Petra Nečase na tato obvinění:

„Je to bizarní právní konstrukce, která likviduje politiku v České republice… Považuji to za věc, kdy dochází ke kriminalizaci někomu nevonících politických postupů. Kdyby se to skutečně udělalo jako kriminální čin, tak je to na zavření celé politické reprezentace."

Martin Fendrych pak na tato slova reaguje námitkou:

„Něco jiného je dohoda stran o vládnutí. A něco úplně jiného uplacení VLASTNÍHO POSLANCE (nebo poslance opozice), aby zapřel svůj názor a za post ve státní správě odešel ze sněmovny.“

V dalším článku na adrese

https://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=783278

je uvedena následující informace:

„Policisté při prohlídkách domů a nebytových prostor minulý týden zajistili 120 až 150 milionů korun a desítky kilogramů zlata. Získali prý i cenné materiály, které budou prověřovat v příštích měsících.“

Ano, tolik vynáší politická činnost v naší zemi. A podle premiéra Nečase je přitom vše v pořádku. Jedná se jen o běžné politické dohody, bez kterých prý politika fungovat nemůže. Takže právě tímto zveřejněním se poodhalil malinký růžek další matrixové opony našeho života – opony iluze demokracie a spravedlnosti.

Zajímavé zahraniční reakce na rozvířenou korupční aféru v naší zemi a na to, kam až klesla naše česká politická kultura, uvádí článek „Žumpa na Vltavě…“ na adrese www.novinky.cz/domaci/305295-zumpa-na-vltave-bavori-si-neberou-s-ceskem-vubec-zadne-servitky.html

Iluze, že o člověka je v tomto světě dobře postaráno

Další matrixovou rovinou je iluze, že každý dostane to, co si zaslouží. Že slušný stát přece nemůže nikoho okrást. Že všechno za člověka zajistí a vyřeší spravedlivá vláda, spravedlivé soudy. A bude-li nemocný, že mu pomůže stále se zdokonalující zdravotnictví. A když ani to nepomůže, tak v záloze je přece ještě spravedlivý Bůh, který nad tím vším bdí.

Opakovaně je nám vtloukáno do hlavy, že stát, vláda, soudy, zdravotnictví – že ti všichni se o člověka dobře postarají. Každému podle toho, co si zaslouží. Lidé v materialismu tak pod závojem této iluze opouštějí zodpovědnost za sebe samé, za své zdraví, za svůj duchovní vývoj. Pod pláštíkem péče o své životy, o své zdraví se nechávají dobrovolně ovládat, energeticky zneužívat, vysávat korporacemi, temnými systémy za léky a zdravotnictvím.

Zodpovědnost za sebe samé, za svůj život, předali běžní lidé do rukou jiných. Těm, kteří by měli být nejlepšími z nás. Nejchytřejšími, nejmoudřejšími, nejspravedlivějšími. Mnohdy jsou však naopak jen agresivnější v prosazování svých osobních potřeb, vychytralejší, mnohem více odvážní v přivlastňování si toho, co patří druhým nebo úplně všem.

Iluze o pravdivosti veřejně rozšiřovaných informací

Iluze o pravdivosti všech informací, které jsou oficiálně veřejně rozšiřovány. Ve smyslu – co je psáno, to je dáno. Také jsem dříve četl noviny a automaticky jsem předpokládal, že většina toho, co se tam píše, je pravda. Není! Pravdu nenacházíme ani u běžných informací o životě. Pravdu někdy nenacházíme ani ve vědě. Pravdu nenacházíme ani ve většině vydaných knih s duchovní tématikou, jejichž původním cílem právě bylo pravdu zveřejnit, rozšířit. Celý tento svět se topí v záplavě nepravdivých, bezcenných, do slepých uliček svádějících informací. A to ve všech oblastech našeho života.

Iluze duchovních nauk Staré duchovní cesty

A nakonec se dostáváme až k matrixové oponě, která je prvopočátkem všeho. Lidé, co jdou po duchovní cestě a uznali existenci duchovní roviny světa, vědí, že duchovní pozadí je prvotní, zatímco vše týkající se hmoty až druhotné. Aby ve hmotě bylo vše pravdivé a čisté, musí být napřed oblast duchovní problematiky čistá a pravdivá. Tak tomu ale v dnešní době z mnoha důvodů není! Právě zde je základ veškeré kamufláže v našem světě. S jakými dílčími matrixovými oponami se v duchovní oblasti setkáváme?

Iluze, že všichni ti co mluví o Světle, jsou skutečně na světelné cestě

Drtivá většina těch, co se duchovně probudili a co se rozhodli veřejně pracovat v duchovní oblasti, hovoří a píše o cestě Světla. Realita je však taková, že většina těchto bytostí nemá se vzestupnou světelnou cestou nic společného. Právě naopak – mnozí z nich jsou reprezentanty nejsilnějších temných systémů v oblasti Země. Temná vědomí doposud drtí svým nátlakem a ovládáním mnoho obyvatel této Planety právě proto, že tato vědomí mají dobré a pevné uzemnění v osobách jednotlivců, kteří hrají významnou roli na poli duchovní problematiky.

Temné vědomí spojené se silou magie, temné vědomí spojené s Černým bratrstvem, další vyšší temné vědomí (viz články 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, 59A. Odkaz magie pro dnešní dobu , 59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi, 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy, 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II, 59F. Temné vědomí – příběhy z minulosti III).

A naposledy temné vědomí spojené s obětními rituály všeho druhu, s upíry, mumiemi, zombiemi a dalšími zrůdnými formami existence napůl mezi životem a smrtí. Jeho drtivý vliv na svět se plně projevil během karmické očisty řady osob na NDC během měsíce května 2013, článek o tom je zatím v přípravě. A ještě temné vědomí spojené se zneužíváním partnerských vztahů a lidské sexuality, které se začalo více zviditelňovat v posledních dnech.

Iluze o pravdivosti informací o duchovním pozadí světa

Ve více textech jsem naznačoval, jak celkově nízká je úroveň pravdy duchovních informací předávaných lidem v rámci Staré duchovní cesty. Skutečnost je taková, že speciální knihkupectví zaměřená na duchovní literaturu jsou zaplněna regály plnými knih, jejichž pravdivostní úroveň vůči současnému vývoji je hluboko pod hranicí 50%. Mnohdy dokonce nižší než 20% či 10%. Takové informace pak rozhodně nejsou něčím, o co by se hledající lidé mohli opřít.

Pro cestu Světla jsou doporučovány nejrůznější umělé pomůcky, jejichž používání člověka ve skutečnosti táhne k pádu směrem k Temnu. Jsou propagována mnohá duchovní učení, často mimozemského původu, řada umělých systémů energetického léčitelství. Je zbytečné opakovat to, co již bylo na těchto webových stránkách řečeno mnohokrát, viz například texty U2. Co udělat, pokud chce člověk pomoci světelnému vývoji na Zemi?, U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?, U15. O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka a další z oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

Virtuální realita počítačových her a programů

Kolik je dnes na trhu nebo třeba i zcela volně dostupných počítačových her, zábavných počítačových programů. Také jsem kdysi před řadou let tyto hry hrával, třeba známou hru Perský princ. Až jsem jednoho dne zjistil, že mi to nabourává denní režim. Tak jsem si dal závazek, že to nebudu dělat více než hodinu denně. I to mi však začalo vadit. Tak jsem to snížil na jedno zahrání si denně třeba jednoduchého Tetrisu. A nakonec jsem i toto opustil. Napomohlo tomu i to, že ten jednoduchý Tetris už šel hrát jen na starém počítači a ten jsem musel nahradit novým.

Jistě, hraní takových jednoduchých her přináší i určité pozitivní výsledky, pokud to člověk časově nepřehání. A pokud se na této zábavě nestal doslova závislým. Rozvíjení pohotovosti, rychlosti, soustředění. Mnohdy i rozvíjení tvořivého myšlení, představivosti, atd. Ale především je za těmi všemi hrami obrovská spotřeba času, který mohl být využit jinak.

Zejména hry „on line“, kdy je člověk připojen k internetu a hraje tu hru proti druhým nebo společně s druhými, jsou obrovským energetickým rizikem. Člověk se tím energeticky nevědomě spojuje s mnoha dalšími lidmi, o jejichž energetické situaci nic neví. Kolikrát se právě taková nevinná hra stala okénkem pro zavirování počítače. Nebo cestou, jak na sebe nevědomě navázat jakési temné ovládnutí. Kolikrát jsem už ve své praxi řešil situaci, kdy člověk byl ovládnut v důsledku této své počítačové zábavy, nebylo mu právě dobře a potřeboval se z toho očistit.

Na toto téma je například duchovní komunikace Jána Pecsőka Zdrojem temných energií jsou i mnohé počítačové hry.

Takto si člověk zvyká na virtuální podobu života

Dospívající děti například krmí prostřednictvím počítače a dokonale vytvořených programů uměle vytvořená zvířata. Budují si vlastní zoologické zahrady. Vytvářejí koňské farmy, zúčastňují se dostihů, prodávají koně. A netuší přitom, koho, jaký systém v pozadí, při tom všem krmí energií své pozornosti. Netuší, že takto je jejich pozornost odváděna od skutečných událostí. Aby se takto naučili do ničeho nezasahovat. Žít si jen svůj vlastní vnitřní život, který je přitom do značné míry umělý. Vlastně si takto krok po kroku zvykat na umělou realitu, tedy matrix. A možná na dobu, kdy už žádné koně nebudou, kdy už žádná příroda nebude. Jen člověk, těžce zdeformované lidské vztahy, lidské stavby nebo jejich zbytky a poničená nebo úplně zlikvidovaná svobodná volná příroda.

A to byla zatím řeč o pozitivně laděných počítačových hrách, kde dítě buduje něco pozitivního – farmu, civilizaci, apod. Existuje však řada her založená na násilí, zabíjení, nenávisti, agresi. Takové hry pak logicky posilují vnitřní agresi člověka. Otupují jeho přirozenou citlivost, svědomí, přirozené čisté návyky a instinkty. A jednoznačně jej tlačí do duchovního pádu směrem k Temnu.

Pak se nemůžeme divit sdělení, že jeden americký školák netušil, že ve vzdálenosti jeden kilometr od jeho bydliště je velké jezero. Jednoduše proto, že jeho cesta vždy vedla z domu do školy a zase zpět k počítači a dalším hrám. A dále už se nikdy nedostal. Neměl k tomu příležitost. Rodiče možná byli spokojeni, že je v klidu a neotravuje.

Otázkou podléhání dětí internetu a problémem agresivních počítačových her jsem se částečně zabýval v článku U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?

A ještě jeden dovětek. Kdysi jsem četl článek, že v západních zemích jsou zřizována v rámci psychiatrie speciální oddělení na léčení závislosti lidí na Internetu.

Jaká je skutečná situace v dnešním světě?

O tom, jaká je skutečná situace v našem světě v tomto období, jsme napsali sérii článků A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část IA29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII, A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I.

Skutečnost je dnes taková, že čím více lidé vstřebávali četbou, návštěvou duchovních akcí do sebe tyto staré informace Staré duchovní cesty, tím více jsou skrytě ovládnuti. A tím menší šanci mají, že se sami bez pomoci druhých dostanou na skutečný světelný vzestup. A to vše proto, že za hlavní metodu duchovní práce na sobě jsou veřejně doporučovány nejrůznější umělé pomůcky, umělé metody, rituály, zasvěcení do umělých systémů, napojování se na mistry lidských Duchovních hierarchií, na Vesmírné lidi, na starověké učitele lidstva (ve skutečnosti na civilizace v depozitu, které nezvládly svůj vývoj ve hmotě), atd. Že za cíl světelné cesty se považuje postupné odpoutání vývoje od hmoty, a tak dále. A to vše místo skutečného posilování světelných základů své bytosti, jak o něm píšeme v textech oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

Závěr

Skutečná pravda o našem světě je tak na hony vzdálená tomu, co se o této realitě tvrdí na jednotlivých úrovních. Náš svět proniká celá řada různých závojů matrixové povahy. I ti relativně nejotevřenější lidé, nejvíce probuzení a otevření vyšší pravdě, jsou krmeni pohádkami o starém pohledu na duchovní pozadí tohoto světa.

Pohádkami o dokonalosti duchovního předvoje lidstva, seskupení lidských duchovních mistrů, nazvaných Duchovní hierarchie. Nebo o dokonale čistých Vesmírných lidech, bratrech, kteří jsou připraveni nám kdykoliv pomoci. Nebo o tvořivé síle nezbytné magie, bez které si žádný duchovní pokrok nemůžeme představit. Nebo o skutečné situaci v tomto našem Vesmíru z hlediska pozice Světla vůči silám Temnoty. O tom, že žádné skutečné Zlo objektivně neexistuje, ale že jde jen o osobní výplod, vychýlený osobní názor těch jednotlivců, kteří jsou na duchovní cestě ještě velmi nízko. Nebo o základních principech světelného vzestupu, které ve skutečnosti vůbec nejsou světelnými principy.

Chceme-li odhalit skutečnou pravdu o tomto světě, tlak musí začít od duchovní roviny. Protože duchovní rovina je pro fungování světa prvotní. Proto je v dnešní době tak důležitý každý člověk, který dokázal svým každodenním úsilím otevřít pro sebe cestu neomezeného světelného vzestupu. A který se na této cestě stále drží, ať se kolem děje cokoliv.

Úsilí všech těchto jednotlivců na Nové duchovní cestě, které již trvá více než 13 let, přináší v poslední době i výrazné hmotné výsledky. Postupně se začínají krok za krokem zviditelňovat skryté úrovně pravdy i na hmotné úrovni. A to je právě to, co všichni potřebujeme. I když pro nás není jednoduché vnitřně zpracovat, že jako národ jsme ve svobodných volbách vybrali ty politiky, kteří za běžný styl své politické práce považují rozsáhlou korupci, která prosákla celou státní správou, vedením státu, podniků, dílčích organizací. A když tito odstoupí, že za nimi jsou připraveni další, kteří v minulosti dělali to samé nebo dokonce ještě větší přehmaty. Jen při tom ještě nebyli veřejně přichyceni.

© Jiří Novák, červen 2013
© Ján Pecsök, červen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 201
  • 30
  • 18
  • 23
  • 20

Celkový počet hlasů: 292