Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj

68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj

Jiří Novák Vloženo 13.1.2014
Jiří Novák

První zdroj informací o Kosmickém víru. Kosmický vír se stal odděleným uzavřeným systémem. Nadešel čas vyhodnotit dávné zkušenosti. My lidé jsme pouze prostředníky. Informace od zatemněných bývalých světelných institucí nám nepomohou. Potřebujeme podporu čistých světelných institucí nahoře na špičce světelného vývoje. Kosmický vír jako celek zatím ještě není součástí NDC. Stvořitelé nad Vesmírem nesou hlavní karmickou zodpovědnost za vývoj ve hmotném světě. Karmická očista sfér Stvořitelů je zásadní pro další celkový vývoj. Proč původně vznikly tři oddělené sféry Stvořitelů? Plán vytvořit nový ochráněný a oddělený svět. I ve Sféře Stvořitelů Moudrých Draků začal boj o moc. Vznik dalších dvou oddělených sfér Stvořitelů. Původní Sféra Moudrých Draků stále více podléhala ovládání. Sestupy bytostí z této sféry směrem dolů. Příklady z karmické očisty týkající se Stvořitelů Moudrých Draků.

První zdroj informací o Kosmickém víru

Zabývat se minulostí úrovní Stvořitelů nad naším Vesmírem současně znamená zabývat se Kosmickým vírem. O konceptu Kosmického víru se jako první zmínil Geoff Boltwood ve své knize Posel. Připomeňme si nejprve, jaké informace on uvedl o vzniku Kosmického víru a jeho dalším vývoji. V  knize Posel vysvětlil na straně 160, že kdysi dávno vznikla nová struktura v rámci vyšší sféry, Nekonečného vědomí. Tato struktura se oddělila od harmonizujících energií Nekonečného vědomí a začala se vyvíjet izolovaně. Tuto strukturu označuje jako Kosmický vír. Podrobněji viz články 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh? Základní informace o Kosmickém víru jsem také připomněl v předcházející části 68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem.

Geoff Boltwood píše o tom, že Kosmický vír představuje oddělený a uzavřený celek, který obsahuje naši Planetu, Vesmír i další paralelní světy, Stvořitelské úrovně a další principy, o kterých člověk na Zemi běžně mluví. Například různé lidské představy Nejvyšší bytosti - Boha, i místní systém fungování karmy.

Kosmický vír se stal odděleným uzavřeným systémem

Kosmický vír, místo aby se navrátil do proudu, kam patří, se stal uzavřeným, sám sebe zkoumajícím systémem. Jeho vědomí ztratilo kontakt se svým původem. Ztratilo informační kontakt na vyšší světy, v rámci kterých vzniklo, a v rámci kterých bylo odděleno. A začalo se v takto oddělené podobě vyvíjet. Zřejmě to byla jediná cesta, jak se dobrat k pozitivnímu výsledku, který by dokázal změnit vývoj v té linii světů ve Stvoření, do které patří i náš Vesmír. Dnešní období však naznačuje, že bude potřeba tuto dlouhotrvající oddělenost struktury Kosmického víru překonat.

Celkový vývoj naznačil, že vytvoření tohoto odděleného celku přineslo postupně mnoho nejrůznějších zkušeností: Postupné vytváření tří úrovní sfér Stvořitelů s různými prvotními záměry a různým druhem tvořivé síly. Vysazování lidských civilizací s rozdílnou výbavou dole ve hmotném světě. Hledání předpokladů, které nakonec optimálně vyšlechtěnou civilizaci dovedou k nalezení cesty stabilní světelné evoluce. Miliardy let bádání Stvořitelů a dalších jimi pověřených duchovních pracovníků. To vše nakonec přineslo i určité žádoucí pozitivní výsledky.

Nadešel čas vyhodnotit dávné zkušenosti

Nadchází čas všechny zkušenosti získané v rámci odděleného Kosmického víru zpracovat a vyhodnotit. Pokud však někdo očekával, že toto vše jednoho dne udělají Stvořitelé některé ze tří úrovní, mýlil se. Prostřednictvím duchovních komunikací bude v tomto článku naznačeno, že Stvořitelé ze tří úrovní nad naším Vesmírem už v dnešní době nemají možnost informačního spojení dolů do nižších světů a současně i nahoru na světy s vyšší frekvencí nosné energie. Oni tedy nejsou těmi bytostmi, které by mohly získané zkušenosti vyhodnotit ze všech možných úhlů pohledu. Nejen z informací přímo dole ve hmotě, ale současně také z dostatečného duchovního nadhledu nad Vesmírem i nad úrovněmi Stvořitelů, tedy i nad Kosmickým vírem.

V dnešní době mohou toto vyhodnocení zprostředkovat pouze lidské bytosti 2. typu vytvořené podle Druhého plánu Stvořitelů zde ve hmotné rovině planety Země. Jedině my lidé máme v sobě skryté schopnosti neomezeného světelného vzestupu. A právě schopnost světelného vzestupu přes všechny možné duchovní prahy dává nám lidem šanci spojit dohromady informace ze všech možných úrovní uvnitř našeho Vesmíru s informacemi zjištěnými v rámci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem. A současně to vše podrobit duchovnímu nadhledu dostatečné výše z pozice nejen nad naším Vesmírem, ale dokonce i nad Kosmickým vírem z vyšších světů nad tím vším.

My lidé jsme pouze prostředníky

Tuto informaci by však bylo naprosto nevhodné chápat z nadřazeného lidského pohledu v tom smyslu, že my lidé sami jsme ti nejdokonalejší, kteří teď a tady takové vyhodnocení provedeme. A že my už budeme nadále o všem rozhodovat. Zatímco všechny ostatní dříve vedoucí duchovní struktury budou odsunuty do pozadí a budou nám podřízeny. Takhle ne!!!

My lidé jsme pouze prostředníky, kteří dávají informace o různých úrovních pravdy dohromady. My k tomu všemu dodáváme sílu hmoty, která nám poskytuje možnost neomezeného světelného duchovního vzestupu. A zároveň nám dává sílu bojovat proti všudypřítomným temným systémům a napomáhat tak jejich odstraňování z dalšího vývoje na Zemi, v našem Vesmíru i v dalších světech.

K porovnání a vyhodnocení dosavadních znalostí a informací je kromě zkušeností získaných z vývoje přímo ve hmotě ještě důležitý pohled shora z dostatečné výše duchovního nadhledu. Podstatné je, že v současné době jsme jen my lidé 2. typu na planetě Zemi schopni spojit zkušenosti s vývojem úplně dole ve hmotě s moudrostí, čistotou a duchovním nadhledem čistých světelných duchovních institucí nahoře.

Informace od zatemněných bývalých světelných institucí nám nepomohou

Čistými světelnými duchovními institucemi, které při tomto vyhodnocení mohou pomoci, však rozhodně nejsou lidské Duchovní hierarchie různých stupňů, které dospěly k výraznému stupni vnitřního zatemnění. A proto bylo důležité jejich dalšímu vlivu na Nový vývoj zamezit. Viz články 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

Ani jimi nejsou nám obvykle neviditelní Vesmírní lidé, kteří sem na Zemi i na další planety ve Vesmíru zanesli mnoho manipulace, násilí i vědomě rozpoutaných válek. Viz články 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi, P4. Invaze Vesmírných lidí na Zemi, P6. Vážné ohrožení energií Planety Vesmírnými lidmi.

Vlivem hodným povšimnutí nejsou v tomto procesu ani další tlaky plynoucí sem na Zemi formou nejrůznějších mimozemských učení (MCEO, Učení o dvanácti duchovních dimenzích a odchodu lidstva do nehmotné 5. dimenze) a umělých léčebných systémů (Reiki, Šambala, SRT a další). Viz například texty 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze, Jak fungují systémy Reiki a Šambala?

Ani nám v tom nijak nepomohou informace od starověkých učitelů lidstva, viz články 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?

Potřebujeme podporu čistých světelných institucí nahoře na špičce světelného vývoje

Klíčem k vyhodnocení zkušeností a k nalezení nové vyšší úrovně pravdy je spolupráce nás lidí dole ve hmotě s duchovními institucemi na samotné špičce světelného vývoje.

Je to paradox, že člověk 2. typu zde na Zemi, kterého „vesmírní bratři“ považovali za zdegenerovaný typ původní lidské bytosti, je nakonec tím, kdo je konečně schopen dát všechny zásadní informace dohromady. A za pomoci vyšších vědomí Planety, Přírody, Vesmíru a vyšších světelných sfér dospět ke konceptu Nového vývoje. A navíc je schopen silou svojí hmoty tento nový koncept prosadit do vývoje. Nikoliv tedy samotní Stvořitelé, ale obyčejný člověk 2. typu, který se rodí ve hmotě se zastřeným duchovním vědomím, se stává v tomto období klíčovou postavou dějin celého systému světů ve Stvoření.

Více o tom bylo v článcích 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Probuzená lidská schopnost neomezeného duchovního vzestupu ve Světle nám dává možnost získat potřebné informace a dospět k určitému vyhodnocení, které ze stvořitelských záměrů dávají šanci dojít k cíli. A které z původních záměrů je naopak důležité v budoucnu neopakovat. Protože znamenaly slepé uličky. A jejich význam spočívá už jen v tom, že přinesly poučení, které cesty vytvoření civilizace ke světelné evoluci nevedou.

Pokus o duchovní komunikaci s Přírodou Kosmického víru

Pokud je mým záměrem získat informace o tom, co se dělo a děje v určité sféře, jak vypadal její vývoj v dávné minulosti a jak to vypadá teď, mohu se pokusit zeptat nejprve přímo Přírody této struktury. Protože Příroda, pokud je sama o sobě dostatečně čistá, by mohla a měla obsahovat informace o vývoji daného celku. Mým prvním pokusem, jak se dozvědět více o záměrech a cílech tří sfér Stvořitelů nad naším Vesmírem, bylo zeptat se Přírody toho celku, který obsahuje náš Vesmír i s úrovněmi Stvořitelů. A tímto celkem je Kosmický vír.

Jiří Novák: Přírodo Kosmického víru, je možné se na tebe obrátit s dotazy o struktuře úrovní v Kosmickém víru? (Pokus o duchovní komunikaci z 27.12.2013)

Po zadání tohoto dotazu sice vnímám, že se Příroda Kosmického víru snaží ozvat, nemám však jednoznačně klidný a příznivý pocit. Ptám se proto vyšší úrovně Přírody, která je součástí NDC, na celkové vyzařování Přírody Kosmického víru. Je následující: temná energie 5%, temná síla 11%. Její moment světelného vzestupu je kolem +20% a vztlak na světelný vzestup pouze kolem 30%. S touto úrovní zašpiněnosti Temnem, i s hodnotami dalších ukazatelů, Příroda Kosmického víru ještě nemůže být součástí Nové duchovní cesty. To vše je zatím nedostatečné na nastartování samovolné soustavné karmické očisty tohoto komplexu a všeho, co je s ním spojené.

A je to málo i na to, aby tato úroveň Přírody mohla být očištěna globálním zásahem systémů Nové duchovní cesty za pomoci vnějších světelných energií vysoké úrovně čistoty. Protože zásady, které platí pro člověka, viz texty U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?, U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?, platí i pro jakoukoliv úroveň Přírody. K dílčímu čištění této úrovně Přírody tak dochází zatím ještě především ve spojení s karmickou očistou jednotlivců na NDC.

Kosmický vír jako celek zatím ještě není součástí Nové duchovní cesty

Samotná Příroda Kosmického víru tedy ještě není dostatečně čistá, a ani uvnitř sebe nemá nastartovány automatické očistné procesy, aby se mohla stát nedílnou součástí nové světelné evoluce. Ještě je toho hodně, co je součástí této úrovně Přírody a přitom to zásadně odporuje principům čistého světelného vzestupu.

Není těžké pochopit, že problémem bude zřejmě právě situace ve Sférách Stvořitelů, kde se jakoby zastavil čas. A teprve bude potřeba objasnit, kudy se bude dále ubírat světelný vývoj v rámci těchto sfér Stvořitelů. Do jaké podoby by měl světelný vzestup tyto sféry postupně přetvořit. Odpovědi na podobné otázky je proto třeba hledat jinde.

Od Přírody Kosmického víru jsem se tedy potřebné informace nedozvěděl. Ale pokus navázat tuto duchovní komunikaci nakonec přece jen přinesl určitý podstatný výsledek. Teď už víme, že nejen samotná Příroda Kosmického víru, ale s ní i současně Kosmický vír jako celek zatím ještě nejsou dostatečně vyčištěny. Že tedy Kosmický vír jako celek ještě nemůže být se vším všudy součástí vzestupné světelné cesty.

Stvořitelé nad Vesmírem nesou hlavní karmickou zodpovědnost za vývoj

Tímto se vlastně obnažil důležitý důvod, proč se v tomto období vydáváme na cestu zjištění detailních informací o sférách Stvořitelů. Tyto informace o sférách Stvořitelů nezjišťujeme z pouhé zvědavosti. Ukazuje se to jako jedna z dalších záležitostí, které jsou zásadní pro celkový vývoj.

Situace v duchovním pozadí naší Planety i Vesmíru se sice již zásadně změnila. Těsně nad naším Vesmírem jsou však sféry Stvořitelů, odkud by k nám měl plynout jednoznačně čistý, povznášející světelný vliv. Zatím tomu tak ale není. Sféry Stvořitelů stále ještě zůstávají určitým přežitkem Starého vývoje. A byl to právě Starý vývoj, nejrůznější rozhodnutí na mnoha duchovních úrovních, některá správná, další příliš opožděná, jiná zcela špatná – to všechno dovedlo lidské civilizace na Zemi i na dalších Planetách do slepé uličky opakovaných katastrof.

A je logické, že Stvořitelé nad Vesmírem za to vše jako hlavní vedoucí nesou karmickou zodpovědnost. Nahromaděná nepříznivá karma za celý přecházející vývoj se tedy netýká pouze andělů Dhyanů a případně lidských bytostí, které v určitém období rozhodovaly o vývoji ve hmotě. Karmická zodpovědnost se týká i těch bytostí, které byly nebo ještě jsou součástí tří sfér Stvořitelů nad naším Vesmírem.

Karmická očista sfér Stvořitelů je zásadní pro další celkový vývoj

I dávní Stvořitelé potřebují rozpoznat, která jejich rozhodnutí zásadním způsobem přispěla k pozitivním změnám ve vývoji na Zemi. A také si naopak uvědomit své minulé omyly, opominutí a zanedbání určitých skutečností, nesprávné odkládání vhodných rozhodnutí na pozdější dobu. Potřebují se z toho všeho poučit a tuto svoji karmickou zátěž rozvázat. Daří se to těm zástupcům sfér Stvořitelů, kteří jsou v dnešní době zrozeni ve hmotě planety Země a dokázali najít cestu k soustavné karmické očistě. Jakmile celkový objem takto rozvázané karmy překročí určitou kritickou hladinu, mělo by už být možné pomoci i s celkovou očistou dané sféry Stvořitelů.

Má-li se celkový vývoj zásadním způsobem změnit, nestačí vyčistit na dostatečnou hladinu naši Planetu a Vesmír. Důležité bude vyčistit z pohledu Nového vývoje i současnou, již celé věky zakonzervovanou, situaci ve sférách Stvořitelů. Vyčistit úrovně nad námi, kde se jakoby v určitém bodě minulosti zastavil čas. Najít pro tyto tři sféry Stvořitelů nové poslání, nové úkoly, na kterých budou pracovat. Pomoci je vyčistit na takovou hladinu harmonie, aby se i u bytostí v těchto sférách nastartovala přirozená karmická očista. Aby se postupně i tyto sféry mohly stát součástí vzestupné světelné cesty.

Ale pozor. Neznamená to, že my lidé dáme zelenou touhám svého ega a začneme likvidovat Stvořitele nad námi, abychom konečně získali skutečnou moc vládnout. Opět platí to, že my lidé jsme pouze prostředníky, kteří pomáhají dát dohromady správné informace. A kteří pomohou silou své hmoty s očistou těchto sfér od temných systémů, které se zde uchytily. To další je už záležitostí rozhodovacích pravomocí světelných institucí na samotné špičce vývoje, které jsou dnes ve frekvencích mnohem výše, než tyto tři stvořitelské sféry.

Proč původně vznikly tři oddělené sféry Stvořitelů?

Na předchozím pokusu navázání duchovní komunikace jsem záměrně naznačil, že logické vymýšlení toho, kdo by mohl mít o dané problematice kvalitní informace, nemusí vést k cíli. Spolehlivější obvykle bývá oslovovat přímo bytosti, systémy, instituce, které jsou již součástí Nové duchovní cesty. To dává záruku, že taková komunikace bude bezpečná a informace z ní budou mít vysokou úroveň pravdivosti. Oslovím tedy přímo Spojené Síly Světla:

Jiří Novák: Spojené Síly Světla, může mi někdo poskytnout informace o důvodech vzniku tří stvořitelských sfér nad naším Vesmírem? Proč k tomu došlo, z popudu jaké instituce či úrovně? Děkuji. (Duchovní komunikace z 27.12.2013)

Vnímám, že se ozývá jakási světelná bytost přímo ze sféry Stvořitelů Moudrých Draků. Nepřipadá mi vůbec jako drak, ale spíše jako člověk, v dlouhém bílém oděvu, podobně jako byli někdy prezentováni duchovní mistři či Bohové v duchovních sférách. Její vyzařování vnímám jako čisté, moment světelného vzestupu +75%, vztlak na světelný vzestup +89%, obojí vůči jejím osobním optimům. To potvrzuje, že tato bytost se soustavně karmicky čistí. V tomto okamžiku je již součástí Nové duchovní cesty.

Bytost ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků: „Jsem jedním z těch, kteří zůstali v této sféře, aby ji i nadále spravovali. Většina bytostí však již tento svět opustila směrem dolů. Ve svých činnostech mnoho z nás pochybilo a tímto sestupem dolů dostáváme šanci vyvázat se z této nepříznivé dávné minulosti.“

JN: Můžeš nám říci něco o tom, jak tento Váš svět vznikl, s jakým záměrem a s jakými úkoly? A jak byly vybrány bytosti, kterým byla dána možnost nebo úkol do tohoto světa sestoupit? Jsi ty také Stvořitelem? Na čem jsi v minulosti pracoval?

Bytost ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků: „Pokusím se odpovědět postupně. Ne, nejsem Stvořitel. Ne všichni v tomto duchovním světě měli status Stvořitelů. Stvořitelů bylo několik desítek. Ostatními byly bytosti, které měly zajistit fungování tohoto světa. Mezi tyto obslužné bytosti jsem patřil i já.

Možná jste očekávali, že bytosti této Sféry Moudrých Draků vypadali jako bájní draci, které ve svém světě dole ve hmotě znáte z mnohých pohádek. Tito draci nemají nic společného přímo s naším vzhledem. Název Moudří Draci měl vyjadřovat moudrost a tvořivou sílu bytostí, které byly pověřeny stvořitelskými činnostmi. Slovo „drak“ pak naznačovalo pronikavost síly vědomí. Schopnost pronikat silou svého vědomí kamkoliv, i přes hranice světů a dimenzí. Alespoň takto bylo toto slovo používáno ve vyšších světech nad touto sférou.

To, co ti říkám, vychází z toho, co vše je obsaženo v mých pamětech a mém vědomí. A přitom mám možnost při kontaktu s tebou tyto informace konfrontovat s informacemi, které máš zase ve svých duchovních pamětech uloženy ty. Jinak ovšem možnost přímého kontaktu, jakéhosi přímého vidění do vašeho světa a přímého vnímání událostí tam probíhajících, nemám.

Mlhavě si pamatuji období v dávné minulosti, kdy bylo rozhodnuto o vzniku této naší sféry. Působili jsme všichni v rámci jednoho ze světů výše. Problém byl v tom, že systémy, kterým vy dole říkáte temné síly, stále více ovládaly náš svět a všechny bytosti v něm. Tyto systémy k nám pronikly odněkud shora. Věděli jsme to proto, že níže pod námi už v té době nic nebylo. Usoudili jsme tedy, že postupem nahoru těžko najdeme možnost a způsob, jak se tohoto nátlaku zbavit, když zřejmě ve světech nad námi tuto možnost nenašli.

Při konfrontaci s informacemi Posla z vyšších světů nad Kosmickým vírem, které máš ve svém vědomí, vnímám, že Kosmický vír je u vás popisován jako zatemněná struktura v rámci čistšího vyššího celku. Na počátku však tomu bylo právě naopak. Kosmický vír vznikl oddělením toho nejčistšího, co bylo v té době ve vyšším světě k dispozici. Jak se však ukazuje, samotný vývoj v rámci Kosmického víru nakonec dospěl k mnohem vyšší celkové úrovni zatemněnosti, než ve světech nad ním. Ale zřejmě to tak mělo být. Protože cesta k řešení určitých zásadních problémů se mnohdy najde až teprve po nejvyšším možném vyhrocení dané situace. Ale to předbíhám.

Plán vytvořit nový ochráněný a oddělený svět

Tehdy se začal rodit projekt vytvořit nový svět, dostatečně oddělený a ochráněný. Dát bytostem v tomto světě k dispozici všechny potřebné informace a nástroje. A poté tento svět důsledně oddělit, odizolovat, aby nemohl být infikován. Jakoby dát jeho původní relativní čistotu do karantény. Přitom důkladně prověřit každý článek, bytost, systém, které do tohoto světa sestoupí. Chápali jsme, že toto by mohla být šance, jak v klidu bez ovládajícího vlivu najít možnost, způsob, jak čelit rozmáhajícímu se ovládání.

Do této oddělené úrovně světa sestoupilo v prvé řadě mnoho bytostí, které měly zajistit fungování této sféry. I já jsem byl jednou z nich. My, co jsme dostali úkol zajišťovat fungování této sféry, jsme se podobali běžným lidským bytostem, jak je znáte vy.

Součástí tohoto světa dole se pak staly i výše postavené bytosti, kterým byla svěřena pravomoc tvoření nových světů, nových bytostí. Jejich vzhled byl poněkud odlišný. Jednak o něco větší výška postavy, aby na první pohled budily dojem určitého majestátu. A navíc někteří ze Stvořitelů disponovali více páry horních končetin. Ne, neměly více hlav jako draci, jak tě teď napadlo. Měli vždy jen jednu hlavu. Více párů rukou znázorňovalo možnost, že pevněji než my drží svět a události v něm ve svých rukou.

I ve Sféře Stvořitelů Moudrých Draků začal boj o moc

V tom období nikdo z nás netušil, jaká je podstata těch systémů, které mají schopnost nás ovládat. Nijak detailně jsme se totiž nezabývali energiemi, které jsme považovali za běžnou součást našeho světa a nevěnovali jsme jim větší pozornost. Nedomnívali jsme se, že by to mohlo být právě v energiích. Spíše jsme hledali jinde. Výzkum však brzy dospěl do slepé uličky a nevěděli jsme, jak dál. Prozatím jsme však stále ještě byli relativně čistí. Ovládání do našeho světa zatím ještě neproniklo. Postupně však nastaly hádky. Jeden chtěl vyzkoušet tu a tu cestu, druhý zase jinou. Najednou šlo o to, kdo to povede dál, když předcházející vedení k ničemu nedospělo. Vlastně tím začal boj o moc.

Kontaktem s tvými energiemi vnímám, že právě tento boj o moc byl tím, co k nám do naší sféry mohlo přitáhnout shora Temné síly. Tehdy jsme nic netušili o nějaké Karmě nebo karmických vrstvách. Prostě jsme žili určitým způsobem a tak to fungovalo až do té doby, kdy se najednou objevilo Temno a začalo nás ovládat. A takto to nakonec dopadlo i v naší sféře Moudrých draků.

Plán vytvořit další dvě nové stvořitelské sféry níže

Někteří jedinci si však přes to všechno dokázali držet svoji vnitřní čistotu. Ti o moc nebojovali a i proto jim bylo dovoleno se souhlasem přítomných pokusit se o nový projekt. Těm hádajícím takto ubyli soupeři, takže jim snadno bez rozpaků dovolili jejich nový projekt realizovat a sestoupit dolů. Protože v té chvíli vnímali za cíl své existence převzít vedení Sféry Moudrých draků.

Takže ti čistější měli v plánu vytvořit další nový svět pod námi a s částí personálu do něj poté sestoupit. Nedokázali se však dohodnout na tom, v čem udělají zásadní změnu ve výbavě oproti našemu světu. Jednou z možností bylo zvýšení odolnosti bytosti. Změna struktury těl, posílení schopnosti obrany. Protože z našeho pohledu se dokonalá tvořivá síla Moudrých draků ukázala ve sporech s Temnem jako nedostatečný nástroj. Jedna skupina tedy preferovala jinou tělesnou schránku pro bytost, větší odolnost a sílu. A ti se inspirovali druhem, který jsme u nás znali z jakýchsi starých příběhů, bájí. Odtud pramenil název ještěři.

V této době jsme neměli žádnou podobnou zábranu vůči těmto bytostem, kterou možná cítíte vnitřně u vás dole. Netušili jsme, že tyto pohádky jsou odrazem pravdivých příběhů v jiných světech, v jiných rovinách systémů světů. Ještěři však v nich byli obvykle prezentováni jako čistá, nezáludná forma života a navíc dostatečně odolná. Nikoliv tedy z pohledu ubližujících monster, jak to lze vydolovat z vašich životních zkušeností.

Vždy je však něco za něco. Tím, že tyto bytosti sestupující dolů posílily svoji vnější odolnost, tím méně energií zase zůstalo na skutečný vnitřek – na etiku bytosti, její vnitřní čistotu, spolehlivost, atd. To se však v té době neřešilo.

(Poznámka: Moudří Draci netušili, že nadměrná odolnost vůči Přírodě přináší ještě další zásadní problém – neschopnost vnímat náznaky Přírody, že bytost jde špatnou cestou. Více o tom bude v  pokračování 68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů.)

Druhá skupina zase tvrdila, že síla nic nezmůže, že to Temno stejně najde cestu, jak sílu přemoci větší silou. Ta druhá skupina místo toho chtěla zvláštním způsobem posílit místo odolnosti spíše vnitřní čistotu, vyrovnanost, vnitřní harmonii. Rozhodli se naopak posílit čistý střed své bytosti, své pomyslné srdce, které jim dávalo život. Když přežít, tak vyšší vnitřní čistotou, které ani to Temno nemůže ublížit. Na které nebude schopno se uchytit.

Více energií zaměřených na nitro však zase znamenalo menší pozornost vnější odolnosti, vnější pevnosti a nezdolnosti. Výsledkem se pak staly bytosti, které svým vzhledem byly spíše křehké a málo odolné proti nepříznivým vnějším podmínkám.

Vznik dalších dvou oddělených sfér Stvořitelů

A nakonec bylo rozhodnuto vyzkoušet obě nové varianty souběžně. Vytvořit tedy dva světy. Zpočátku se myslelo, že bude vhodné umístit je jakoby vedle sebe a dát jim stejné pravomoce a možnosti. Napřed začali s budováním nového světa Stvořitelé Ještěři, protože byli rychlejší a jejich zadání vyšší vnější odolnosti šlo jednoduše splnit.

Druhá skupina měla více problémů s tím, jak posílit vnitřní světelný střed člověka. Začali proto později, Když však chtěli vytvořit svůj svět vedle světa ještěrů, bylo zjištěno, že to nejde. Z nějakých důvodů, které jsme tehdy neznali, toto rozvětvení sestupného žebříčku světů směrem dolů na více vedlejších větví nefungovalo. Pochopili jsme tehdy, že celou strukturu světů, které mají pravomoce tvořit další světy, je potřeba tvořit lineárně v jedné sestupné linii – nový svět pod světem, další následující zase pod ním, nikdy ne vedle něj. Tedy žádné větvení na více sestupných linií.

Jedinou možností proto bylo dát druhý tvořený svět pod svět ještěrů. Přitom oba světy učinit na sobě nezávislými, každý z nich bude přímo podřízen pouze Sféře Moudrých Draků. A takto vznikla Sféra Stvořitelů Otců, která je frekvenčně těsně nad vaším Vesmírem.

Tehdy jsme netušili, že tato nezávislost je pouze iluzorní. Že ve skutečnosti umístění světa níže pod druhým světem znamená nižší frekvenci nosných energií a tím i jeho automatickou podřízenost energiím a rozhodovacím záměrům světa výše postaveného.

Původní Sféra Moudrých Draků čím dál více podléhala ovládání

Mezitím vývoj v původní sféře Moudrých Draků čím dál více podléhal ovládání. A to s sebou přinášelo postupný úpadek čistoty a etiky. Začaly přicházet nepřirozené dramatické události, které vy ve vašem světě označujete jako katastrofy. Najednou jsme byli nuceni místo vymýšlení nějakých nových postupů bojovat o holé přežití. Co se dělo ve světech pod námi, na to jsme postupně zcela ztratili spojení a možnost jakéhokoliv vlivu. Ty světy si začaly žít svým vlastním životem, o kterém jsme už nic nevěděli. Informace zdola k nám postupně zcela přestaly pronikat. Takže o fungování stvořitelských úrovní pod námi už ti toho více nepovím.

A pokud jde o náš svět, nepříznivé události nás postupně zocelily, naučily nás jinému přístupu k životu. Přestože mnozí z nás byli ovládáni, někteří si přece jen dokázali zachovat svoji původní sílu vědomí. Postupně se začaly posilovat názory, že další pobyt v tomto světě už nemá význam. A protože cesta nahoru byla pro nás uzavřena, začali jsme hledat způsoby, jak sestoupit dolů. Protože v tom jsme viděli naši další šanci. Naše sféra se postupně vyprazdňovala, ale ti, co sestoupili dolů, se již více neozývali.

Sestupy bytostí z této sféry směrem dolů

Nemohu blíže popsat, jak byly ty sestupy realizovány. Stávalo se však, že jakmile se bytost rozhodla sestoupit dolů, brzy skutečně zmizela z našeho světa. Jako kdyby určitá naslouchající duchovní síla, nám neznámá, toto zařídila.

My, co jsme zde zůstali, jsme netušili, co se dělo dál. Až teď jsem vnímal od tebe impuls, že kdosi chce s námi navázat informační spojení. Jsem vděčný za tento kontakt po tak dlouhé době naprostého informačního oddělení. Děkuji ti, žes mi věnoval svoji pozornost. Alespoň vím, že se celé ty věky skutečně něco dělo. A že to také přineslo určitý hmatatelný výsledek. Vnímám, že cesta postupu vůči Temnu skutečně byla nalezena. Ale že ještě určitou dobu potrvá, než se podaří ji naplnit.

Každopádně vnímám jednu zásadní změnu. Ty, člověk až odněkud zdola, jsi dokázal svým vnímáním dosáhnout až sem nahoru do naší sféry. A současně vnímám, že dokážeš dosáhnout i mnohem výše. Že svým vědomím dokážeš spojit to, co bylo dříve informačně odděleno. Už to je mimořádný pokrok a šance pro nápravu situace.“

JN: Také ti děkuji za informace, které mají pro nás zásadní význam.

V Přírodě Sféry Moudrých Draků již probíhají očistné procesy

JN: Spojené Síly Světla, ještě je podstatné, jak to vypadá s prostředím, tedy Přírodou, této nejvyšší stvořitelské sféry. Prosím o informace týkající se této úrovně Přírody. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 13.1.2014)

Vnímám, že se chce ozvat přímo samotná Příroda této sféry. Ze strany tohoto živoucího systému však ještě rozpoznávám určitou vnitřní nestabilitu. Celkové vyzařování sice obsahuje pouze 1,9% temné energie a 2,5% temné síly, je tedy již relativně čisté. Moment světelného vzestupu tohoto systému je 62%, vztlak na světelný vzestup +79%. V této Přírodě již tedy byl nastartován soustavný a vědomý očistný karmický proces. Tato Příroda se však ještě nestala součástí Nové duchovní cesty. Protože úroveň její vnitřní harmonie ještě nepřesáhla potřebnou hranici 95% a je teď zhruba na úrovni 90% vůči svému optimu. Příroda stále ještě obsahuje dílčí oblasti v podobě zatemněných vředů, do kterých čistá světelná energie zatím nedokázala proniknout. Možná proto také vnímám, že přenos informací zadrhává, není plynulý.

Příroda Sféry Stvořitelů Moudrých Draků: „Proces Nového vývoje, který byl nastartován až úplně dole ve hmotě, zasahuje již v plné míře i do fungování této stvořitelské sféry… I ve mně probíhá soustavná očista, vnímám přicházející nové čisté energie, které mi pomáhají. Zatím se však ještě necítím dostatečně čistá, pevná, stabilní… Vnímám v sobě nemocná zatemněná místa, která bude ještě potřeba čistit a léčit…

Prosím energie a duchovní instituce Nové duchovní cesty, aby mi s touto očistou pomohly. Zatím nemám dostatečnou vnitřní harmonii, abych potřebné světelné energie vysoké frekvence dokázala přitáhnout sama.“

JN: Přírodo Sféry Stvořitelů Moudrých Draků, děkuji ti za základní informace. Uděláme vše pro to, aby v rámci očistných operací, které pomáháme silou své hmoty zprostředkovat, pronikly energie i do doposud zatemněných částí Přírody celé Sféry Moudrých Draků.

Téma tří úrovní Stvořitelů v karmické očistě

V průběhu jara 2008 se celé řadě bytostí na Nové duchovní cestě otevřelo v karmických očistách téma tří sfér Stvořitelů nad naším Vesmírem i Stvořitelů nad Kosmickým vírem. U některých šlo dokonce o celou sérii karmických očist souvisejících se sférami Stvořitelů. Z těchto všech očist vybíráme následující dvě situace, ke kterým máme z té doby k dispozici i vysvětlující duchovní komunikace.

Příklad karmické očisty týkající se Sféry Stvořitelů Moudrých Draků

20.5.2008 jsem obdržel následující SMS zprávu: „Jedu vlakem, udělalo se mi dost špatně, vnímám jakoby odpojení hlavy spojené s bolestí, celkový třes, je mi také zle od žaludku.“

Tato zpráva naznačuje, že během dne došlo k bezprostřednímu obnažení karmických vrstev s vysoce nepříznivou náplní. Vyšetřením situace v podvečer zjišťuji následující: Celou bytost tohoto člověka vnímám jako ohromný temný majestát disponující extrémně silnou temnou magickou výbavou a umělou tvořivou silou. Vzadu dole na bedrech extrémně silný úpis nabývající podobu superúpisu (vysvětlení uvedu níže), překrývající čakry 1B, 2B, 3B.

Současně na hlavě vzadu mentální ovládnutí přes čakry 5B, 6B, 7B. Pod tím vším vzadu na čakrách 2B, 3B, 4B byl její původní světelný úkol, kterým byla tehdy pověřena. Šlo o pověření Stvořitelů nad Kosmickým vírem proniknout dovnitř víru a přenést tam další mocenské nástroje, které by pomohly stabilizovat nepříznivou situaci ve Sféře Stvořitelů Moudrých Draků. To znamená především silnější magii na zlikvidování vznikající temné opozice. Ještě před vysláním na tuto misi a samotným sestupem dolů však byla ovládnuta temnými vlivy. Orientační doba před 25 miliardami let.

Tento příklad jen potvrzuje, jakým způsobem se Světelné instituce snažily po celé věky v dávné minulosti řešit temné ovládání. Jedinou možností, kterou obvykle použily, bylo navýšení síly použité magie. Nešlo tedy o nic jiného než o určitou formu zbrojních závodů, kdo najde silnější zbraň proti druhému. Přitom ovšem strana Světla přistoupila na způsoby a nástroje, které jsou typické právě pro Temno. Tedy umělé navyšování tvořivé síly, které neodpovídá aktuální vnitřní čistotě bytostí. Podstatné navíc je, že každá taková uměle propůjčená magie logicky přitáhne pozornost temných systémů.

Jak je možné, že shora dolů poslali již ovládnutou bytost? Je všeobecně známo, a totéž je typické i pro náš hmotný svět, že pokud je člověk ovládnut temnými systémy, jejichž úroveň dokonalosti vysoce překračuje frekvenční úroveň, na kterou je jeho bytost běžně naladěna, nebude nic vnímat. Navíc, jakmile bytost byla vybrána a pověřena zásadním světelným úkolem, temné systémy vysoké úrovně dokonalosti udělají vše pro to, aby tento úkol zmařily. Čím vyšší a důležitější světelné pověření bytost má, čím silnější magická výbava jí byla propůjčena, tím dokonalejší temné ovládání taková bytost přitáhne. A to ovládnutí přitom může být naprosto skryté a bytost si ničeho nevšimne. A to se také v tomto případě nakonec stalo.

Je proto logické že tyto závody Světla s Temnem odehrávající se za použití temných metod duchovní práce muselo logicky nakonec vždy vyhrát Temno. Protože pro Temno šlo o cestu podporující samotné temné základy Temna. Zatímco strana Světla si používáním silnější a silnější magie své světelné základy podkopávala a oslabovala.

Co je to superúpis?

Superúpis přitom znamená, že bytost dala do zástavy nejen sebe samu, ale i vše další, co jí bylo původním světelným úkolem svěřeno. Tedy například vše, co ochraňovala, řídila, čemu vládla – svěřené lidské bytosti, všechny členy svěřeného duchovního hnutí, určité církve, dokonce i celý národ, civilizaci. A současně také třeba svěřené území, kulturní a historické hodnoty, sféru, kterou zastupovala, atd. A to tak, aby veškerý užitek z toho všeho plynul na konto Temných sil. A není podstatné, že to obvykle udělala na podvědomé úrovni.

Superúpis byl jako nezničitelný temný duchovní pancíř obvykle umístěn na zádech buď v oblasti kříže a čaker 1B, 2B, 3B, nebo dokonce zahaloval celá záda přes všechny čakry zdola nahoru. A toto znamení skryté temné moci byly bytosti nuceny vléci s sebou nejen v tom daném životě, ale v rámci karmických vrstev i v dalších existencích. Zmínili jsme se o něm již dříve v příbězích P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve, P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo, 38D. Obětní rituály a jejich následky.

V té době jsme ještě hodnotili sílu úpisu a superúpisů porovnáním s určitou základní jednotkou. Což byl například úpis nasazený přímo Melkorem, první bytostí na Temné stezce v rámci historie Země a okolí, viz článek 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu. Síly superúpisů přitom obvykle vysoce převyšovaly sílu běžných úpisů Melkora.

Další karmická očista z 18. a 19.5.2008

Opět nepříznivé pocity téže bytosti: Extrémní únava, tlak v žaludku. A navíc v noci sen o jakémsi domě, ve kterém dělali s tímto člověkem nějaké pokusy. Podivný personál v tom domě.

Vyšetřením zjišťuji následující situaci z dávné minulosti: Vnitřní duchovní Já tohoto člověka je plně ovládnuté, zmasakrované, doslova mučené. Je vyvíjen nátlak překlopit celou bytost do Temna. Na hlavě jakoby nasazený temný energetický pytel překrývající čakry 5A, B, 6A, B, 7A, B. Bytost je tímto způsobem mentálně ovládnuta zvenčí i zevnitř. Výsledkem je pak její kompletní zotročení.

Dole na bedrech přes čakry 1B, 2B, 3B opět superúpis extrémní síly mnohonásobně převyšující sílu úpisů nasazovaných u nás ve hmotném světě později Melkorem. A opět pod tímto ovládnutím původní světelný úkol této bytosti, který jí byl svěřen: Pověření Stvořitelů Moudrých Draků absolvovat speciální misi – sestoupit za účelem obnovení čistoty Sféry Stvořitelů Otců dolů. A současně k nim přenést informace týkající se tvorby dalších hmotných světů níže.

Ve skutečnosti však tato bytost přímo dolů do Sféry Otců neprošla. Cestou dolů ji nejprve chytily energie Sféry Stvořitelů Ještěrů. V této sféře pak byla ovládnuta, její výbava byla zkoumána a byly hledány cesty, jak tuto výbavu využít pro zájmy ještěrů. Dolů do Sféry Otců se pak už přesunula kompletně ovládnutá a logicky pak už působila i v zájmu ještěrů. Orientační doba 17 miliard dnešních pozemských let do minulosti.

Bylo to ještě v době před vytvořením prvního Vesmíru. Informace o prvním a druhém Vesmíru jsem uvedl v rámci článku 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?

Tento příklad potvrzuje, že umístění Sféry Stvořitelů Ještěrů nad Sférou Stvořitelů Otců nebylo jen pouhou formalitou. Šlo zde o vyšší frekvenci nosné energie a to Sféře Ještěrů propůjčovalo faktickou nadřazenost nad vším, co se dělo v nižší sféře. Stvořitelé Ještěři tak mohli kontrolovat a svými energiemi a záměry deformovat mnohé situace, jako byl například tento pokus o přenos informací a tvořivé síly dolů. Později pak kontrolovali i vytváření hmotných světů a vysazování lidských bytostí v nich. Mohli tak zasahovat i do projektu vysazení člověka 2. typu a deformovat tak původní Druhý plán Stvořitelů. To se nás dnešních lidí na Zemi týká velmi zásadně.

Další dvě nepovedené mise bytostí ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků

Ještě uvedu tentokrát už jen stručné informace z karmického čištění o dalších dvou nepovedených misích jiné bytosti. Šlo v nich o sestupy pověřené bytosti ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků do Sféry Stvořitelů Ještěrů, obojí s podobnými výsledky:

První úkol: Úkolem bytosti ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků bylo pokusit se sestupem dolů obnovit čistotu Sféry Ještěrů. Orientačně 5 miliard let do minulosti. Výsledkem sestupu pověřené bytosti k ještěrům bylo její mentální ovládnutí ještěřími energiemi, úplné zotročení, superúpis. Její magická výbava byla zneužita ve prospěch ještěrů. Vnitřní duchovní Já zmasakrované a ovládnuté cizími bytostmi. Původně relativně čistá bytost se probouzí do Temna (čištění z 18.5.2008). 

Druhý úkol: Dalším úkolem bytosti ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků bylo pokusit se tajně dostat do Sféry Stvořitelů Ještěrů a pomoci čistému křídlu dostat se k moci, orientačně před 8 až 9 miliardami let. Výsledek: Nesplněno, bytost zcela zotročena, její výbava byla zneužita, nasazený superúpis, oboustranné mentální ovládnutí, hlava jakoby pod temným duchovním poklopem. Také Vnitřní duchovní Já ovládnuto, zmasakrováno a překlápěno do Temna (čištění z 20.5.2008). Z hlediska plynutí času tento pokus předcházel pokusu předešlému, odpovídající karmické vrstvy se však obnažily později.

 

V následujícím pokračování 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi se budeme zabývat otázkami, jaké formy života, legendy o minulosti, případně různé principy, způsoby náhledu na realitu, vznikly v naší hmotné úrovni planety Země z inspirace Stvořitelů Moudrých Draků.

© Jiří Novák, leden 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 187
  • 26
  • 22
  • 21
  • 28

Celkový počet hlasů: 284