Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj

38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj

Jiří Novák Vloženo 30.11.2010
Jiří Novák

Magie má vlastní nástroje na prosazování vlivu na svět. Stínová varianta vedení světa magií a lidskými Duchovními hierarchiemi prostřednictvím silných astrálních egregorů. Astrální egregor křesťanství založený na uctívání Ježíše a současně odklonu od jeho původního učení. Síla magie při katolické mši. Budování sítě církevních staveb a upalování obětí jako další cesty k posilování církevního egregoru. Jan Hus a úloha husitského hnutí. Magický útok katolické církve po Bílé Hoře. Astrální egregor obětních rituálů. Temné pozadí medicíny a léků. Osobní magické egregory duchovních mistrů. Očistný proces automaticky odhaluje temné systémy. Dnešní svět potřebuje jednoznačnou volbu - řízení vývoje lidstva i Planety předat přirozeně tvořeným a praxí dolaďovaným morfickým polím. Polím, která existují a budou i nadále existovat mimo vůli jednotlivců, mimo rozhodovací pravomoce jakékoliv magie.

Magie má vlastní nástroje na prosazování vlivu na svět

Jak už to tak bývá, jakmile se začnete do hloubky zabývat určitým tématem, máte šanci odhalit úplně nové skutečnosti, které se doposud bránily jakémukoliv veřejnému projevení. Je však důležité zůstat otevřený pro nové možnosti a sledovat jemné náznaky, které člověka vedou k odhalení nové úrovně pravdy. Během zkoumání jevu astrální egregor jsem začal mít pocit, že morfické pole není to jediné, co skrytě řídí Planetu a lidskou civilizaci. Už v článku 16. Magie z pohledu historie jsem vysvětlil, že pohled magie na svět je úplně jiný než pohled z hlediska čistého vzestupu. Proč by toto nemělo platit i v případě způsobu řízení lidstva?

Samotní mágové přece velmi protestovali, když jsem citoval větu jiné autorky, že na přelomu tisíciletí magie vypadává z morfických polí. Mágové nás začali ubezpečovat, že magie stále funguje, a že její síla zůstává. Naznačovali tak, že se lehce nevzdají své převahy, která jim dodává určitou moc nad ostatními. Mnohé informace neustále naznačovaly, že podpora magie v morfických polích lidstva skutečně skončila. Co ji tedy stále udržuje při životě? Odtud nebylo daleko k poznání, že magie neprosazuje svůj vliv na svět prostřednictvím morfických polí, ale že má vlastní dostatečně silné nástroje, kterými udržuje svůj vliv. Že dokázala vytvořit vlastní variantu skrytého energetického působení na svět. Variantu, která pracuje na základě energií, které jsou pro magii obvyklé. A to jsou energie živlové. Začal jsem tedy tušit, že magie má svá vlastní astrální živlová energetická pole formující lidstvo určitým směrem. Minule jsem naznačil, že tato pole jsou nazývána egregory a jejich síla je někdy tak značná, že pole nabývají až povahu bytostí.

Tentýž den, kdy jsem dokončoval článek 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, se objevily i přímé náznaky, že se něco děje, že relativně stabilizovaná situace je silně narušena. Sám jsem měl nepříznivé pocity v oblasti hlavy, což vždy u mne znamená určité ovládací vlivy, snahy o mentální manipulaci. Navíc mi jakoby bez příčiny zalehlo jedno ucho, přestal jsem na něj téměř slyšet. Jako kdyby mi někdo vrazil do ucha slova mágů: „Magie je stále tady a funguje. A jak!“ Mnohem více lidí než je obvyklé, žádalo v tento den o pomoc, stěžovali si na těžké nepříjemné sny a z toho vyplývající zdravotní nepohodu. Při vyšetření se většinou ukázalo, že vlivem změn v prostředí se jim obnažily karmické vrstvy se silným ovládáním. Jakoby tím, že jsem začal vrtat do podstaty morfických polí, se najednou situace v duchovním pozadí světa začala razantně hýbat. A tento „rozbouřený“ nestabilní stav se vlekl téměř celý týden.

Stínová varianta vedení světa magií a lidskými Duchovními hierarchiemi

Nasměroval jsem dotaz na světelné systémy vedoucí vývoj, abych dostal odpověď, co se vlastně děje a jak to všechno v dnešní době v oblasti morfických polí funguje. Ozvali se mi andělé Dhyané a dostal jsem od nich následující odpověď (duchovní komunikace z 9.11.2010):

„Ozýváme se my, protože teď máme k tomuto vašemu hmotnému světu nejblíže. Bylo velmi důležité napsat článek o morfických polích a ujasnit si význam a sílu astrálních magických egregorů. Skutečně se včera potvrdilo, že kromě běžné větve řízení světa a systémů v něm neviditelnými morfickými poli na bázi bioenergie, existovala a dosud do jisté míry přežívá stínová varianta řízení světa ze strany bytostí propagujících a ovládajících magii. Tato stínová varianta je velmi silná, protože zasahuje přímo do principů fungování a formování přírodních útvarů, bytostí, i samotné Přírody. Zasahuje obrazně řečeno přímo do střev vašeho světa. Zasahuje tak do oblasti, která by měla zůstat doménou Tvůrců Stvořitelů, a v žádném případě by do ní neměly zasahovat lidské bytosti. Ale stalo se – a magie svojí ohromnou silou zdeformovala vývoj i v tomto smyslu, že místo přirozených přírodních systémů morfických polí vnutila světu jiné způsoby fungování založené na astrální živlové magii. Na svět a na lidi tak nebylo přenášeno to, co je pro svět, Přírodu, Planetu, lidstvo i jednotlivé bytosti optimální, ale co bylo žádoucí z pohledu adeptů magie. Co udržuje nad světem nadvládu magie a co vede svět směrem, který je z pohledu bytostí ovládajících magii tím nejlepším. A to je jistě ta cesta, která upevní a co nejvíce prodlouží období vlády magie nad světem.

 To, co jste teď objevili, dává odpověď na to, proč se vývoj světa ve hmotě zatím tak málo mění. Jedním z rozhodujících důvodů bylo právě přežívání metod vlády magie jako pozůstatek z období duchovní vlády lidských Duchovních hierarchií všech stupňů. Vláda Hierarchií a uplatňování jejich vlivu na směr vývoje světa a civilizace – to již skončilo přechodem k novému tisíciletí. Teď je ještě potřeba čistými energiemi eliminovat vliv astrálních egregorů na drtivou většinu lidské civilizace a to včetně mnoha lidí na duchovní cestě, kteří jsou i dnes spoutáni metodami a principy Staré duchovní cesty. A proto lidé pokračují v přijímání a propagování dávných metod z minulosti, které byly již tehdy pro svět nepřijatelné. Stačí nahlédnout do mnohých webových stránek zabývajících se duchovní problematikou a spatříme stále to samé. Propagace otevřené i skryté magie ve formě ovládání energií, vizualizace, společné meditace řízené z pozice ega a nikoliv z pozice Přírody. Propagace výrobků, metod, technik z dávné minulosti – diamantová voda, magické náramky Atlantů, učení MCEO, používání drog a psychotropních látek na duchovní cestě. A dále následování doporučení, teorií mimozemských bytostí původně sdružených do Galaktické konfederace. Různé metody učení lásky, ve skutečnosti skryté magie. Způsoby, jak dosáhnout pro sebe to, co člověk potřebuje, ale zároveň se příliš neplést do směru vývoje světa a civilizace a nepřekážet v práci vedoucím temným silám, které mají účinné páky na vývoj drtivé většiny civilizace.

Z našeho pohledu se blíží období zahájení plnohodnotného fungování nové karmické instituce pro váš hmotný svět. Tento krok zbavení síly a vlivu všech astrálních egregorů, kterými Duchovní hierarchie i jednotliví mágové uplatňovaly vliv na svět, je nesmírně důležitý a bude zřejmě rozhodujícím zlomem pro sestup karmy do hmoty...

I přirozeně tvořená morfická pole jsou zdeformována ve prospěch vlády temných systémů, temných institucí, temných bytostí. To vše dnes odráží zdeformovaný, ale současně běžný pohled na svět. Například, že svět je nutné udržovat ohromnými zásobami zbraní hromadného ničení, jejichž použití by svět kompletně zničilo nejméně desetkrát. Už z toho je vidět, jak je to nesmyslné. Stalo se to však běžným způsobem fungování světa a otisklo se to v morfických polích. Na povrchu všeho ovládání bylo Černé bratrstvo. A pokud jsme chtěli celé klubko ovládání lidstva na Zemi začít rozmotávat, Černé bratrstvo bylo tím nejvíce vyčnívajícím provázkem, za který bylo nutné zatahat. Aby se postupně obnažily další kousky provázku – další ovládání jinými skupinami a systémy na Zemi. Teď nás čeká vzepření se samotným temným systémům ovládání lidstva, které fungují přímo v nejhrubší hmotě hutnosti 10. A které jsou uzemněny v mnoha temných bytostech zrozených teď na Zemi.“

Mocný astrální egregor křesťanství

Další impulsy mne nasměrovaly ke knihám, kde jsem nalezl zmínky o dalších doposud existujících možnostech formujícího působení na lidstvo formou umělých energetických polí:

„Asi před dvěma tisíci let zaznamenal svět epochální událost. Narodil se Ježíš, Syn boží. Nikdo netušil,… že se stává zakladatelem jednoho z nejvlivnějších náboženství světa… Existuje jeden druh magie, která se nazývá tvarová a vychází z předpokladu, že každý tvar vysílá určitou energii. Nebo ještě lépe – tvaruje energii, která je všude okolo nás a je neprostupující… S křesťanskou epochou tedy přichází i do Čech zcela nová etapa dějin – doba kříže. Jeho stín dopadá na celou českou zem. Posvátné kameny, tvořící energetickou síť, jsou vyvráceny, na jejich místo je postavena kaple, kostel či chrám. Posvátné háje jsou vykáceny a z míst svatých se mnohdy stávají místa zlá. Křesťanští kněží brojí proti modloslužbě (pohanů) – a sami vytvářejí nové modly.“ (viz Aleš Česal, Otomar Dvořák, Vladimír Mátl, Utajené dějiny Čech I, str. 132).

Symbol kříže ovšem nevymyslelo křesťanství. Kříž je prastarý symbol, který se nese v různých obdobách skoro všemi hlavními dávnými i novodobými náboženstvími. Například Ivo Wiesner (Národ v lénu bohů) píše: „Symbolem všech těchto náboženství byla jistá forma kříže, který byl pojímán ne jako memento víry (křesťanství), ale jako symbol univerzální životní síly proudící z Nejvyšší Bytosti.“ Jde o symbolický průnik Ducha shora (svislé rameno) s hmotou dole (vodorovné rameno). A z tohoto spojení vzniká tvořivá síla, impuls k tvoření, energie změny. Křesťanství dalo kříži nový smysl. Pověsilo na něj v mukách umírajícího Ježíše, který přinášel lidem vyšší pravdu, Světlo. A tím význam kříže převedlo do jiné polohy. Z tvoření nového života do zkázy, utrpení a smrti, z původní vyšší pravdy do lži a kamufláže, ze Světla do Temnoty.

Kříž je tak pro křesťanství nejen tvarovým zářičem. Současně se stává symbolem ukřižování Ježíše Krista, symbolem údajného sejmutí hříchů z lidstva osobní obětí. To znamená symbolem mučednictví, symbolem domnělého posílení Pravdy tím, že její představitel se nechá popravit a obětuje svůj život za tuto Pravdu.

Uctívání Ježíše a současně odklon od jeho původního učení

Křesťanský symbol kříže s sebou nese i vrcholnou neupřímnost – na jedné straně oslavuje osobu Ježíše Krista, zatímco klíčové myšlenky jeho učení byly církví odvrhnuty a nadále byly označovány jako kacířství a v minulosti se za jejich prosazování upalovalo. Neslavným se stal zejména 5. církevní sněm křesťanů v Cařihradu v roce 553 n.l., který tvrdě zakázal původní část Ježíšova učení obsahující zmínky o znovuzrození (reinkarnaci) slovy: „Zastává-li kdo vybájenou preexistenci duše a z toho plynoucí fantastické znovuobnovení (opětovné vtělení), budiž vzat do klatby.“ (Reinkarnace a křesťanské dogma, svetgralu.cz). Církev tedy odsoudila reinkarnaci a místo toho zavedla zpověď. Ta měla člověku dát to, co slibovala reinkarnace, to znamená další šanci. Princip reinkarnace je vlastně principem přijetí zodpovědnosti za své činy. Kdo přijímá reinkarnaci, ten si je vědom vlastní odpovědnosti a nepotřebuje církev jako záštitu, ochranu, zprostředkovatele.

„Reinkarnace - vzato přísně objektivně - buď je, nebo není. Buď existuje, nebo neexistuje, třetí možnosti není. V žádném případě však o její existenci, či neexistenci není možno hlasovat. A právě této pošetilosti se dopustila katolická církev, když na koncilu v Konstantinopoli v roce 553 n.l. reinkarnaci „zrušila" a vyřadila... Kdo studuje dějiny raného křesťanství, nemůže přehlédnout, jak rychle se toto hnutí začalo odchylovat od čistého, průzračně jasného Kristova učení. Bylo tomu tak proto, že křesťané a především jejich vedoucí představitelé, kněží a různí „církevní otcové" zcela ustoupili od citového vnímání Ježíšových slov a začali se stále více a více věnovat rozumovému výkladu Ježíšova poselství a také různým rozumovým spekulacím a šarádám. Tak místo toho, aby se co nejvíce snažili žít dle Ježíšova učení, zmítali se ve stupidních rozporech, zda je Ježíš Bůh a Člověk v jedné osobě, tedy Bohočlověk anebo zda má zachovány obě podstaty.“ (Josef A. Zentrich: Když padalo Slunce..., astro.wendys.cz).

A jak to vyřešila dnešní katolická církev? „Smrt je konec pozemského putování člověka, času milosti a slitování, který mu Bůh dopřává, aby naplnil svůj pozemský život podle Božích záměrů a aby rozhodl o svém posledním osudu. Když skončí náš jediný pozemský život, už se nevrátíme žít jiné pozemské životy. Každý člověk umírá jen jednou. Po smrti není žádné převtělování (reinkarnace).“ (Katechismus z r. 1995, článek 1013).

Člověk je církví oddělen od Boha

Odmítnutí reinkarnace a dalších původních myšlenek Ježíše vedlo k následujícímu postoji církve vůči člověku: „Člověku není dovoleno rozjímat o Boží podstatě, o svém vztahu ke Stvořiteli, není mu dovolena přímá komunikace se svým Božským Otcem a není ani přípustné, aby aktivně pracoval na svém vlastním duchovním zdokonalení a prozření. Tím byl člověku odebrán základní a nejdůležitější dar Otce, jenž získal jako jeho syn, kterým je úplná svoboda volby cesty k poznání Pravdy a plná odpovědnost za důsledky své volby a za činy uskutečněné během dříve prožívaných životů.“ (Ivo Wiesner: Ježíš Kristus – kde je pravda? Časopis Skryté skutečnosti 2/1999).

Další neupřímností spojenou s životem Ježíše byla kamufláž se zmrtvýchvstáním, kterou do celého příběhu doplnili Vesmírní lidé, když skutečné události proběhly jinak. Problematika života Ježíše Krista však zasluhuje samostatný text, který napíšu později. Tyto všechny umělé zásahy vytvořily další mocný astrální egregor ovládající značnou část lidstva. Nikoliv pouhé miliony, ale dokonce celé miliardy světové populace. Egregor, který je postaven na zvrácených pravdách o mučednictví, o sejmutí hříchů osobní lidskou obětí. Egregor, jehož ohromná energetická síla pro uchopení a připoutání člověka je posilována magickou silou církevních staveb postavených prakticky v každém osídleném místě, na každém energeticky významném místě v Přírodě a navíc oběťmi získanými řáděním církevní inkvizice.  Magické praktiky, kterými se snažila církev upevnit svůj vliv, popíšu podrobněji v dalším textu.

Projekt kontrolovaného astrálního egregoru

Potvrzení předchozích slov o magické síle křesťanství a jejím posilování najdeme ve více textech zabývajících se naší minulostí. Například Aleš Česal, Otomar Dvořák v knize Utajené dějiny Čech II naznačují, že boj o získání rozhodujícího energetického vlivu církve na lidstvo ve středověku sílí. Astrální egregor křesťanství (výše uvedení autoři používají pojem „kontrolované morfické pole“) byl za středověku posilován zcela záměrně vytvářením sítě nově budovaných církevních katedrál. Tento egregor se měl stát pro křesťanské ovečky tím „pravým“ a jediným věrohodným zdrojem informací a vlivů. Tím, čemu církev říká nebe – tedy tím co nám přináší věčné vyrovnání a spasení. Přitom aby člověk zůstal oddělen od Boha. Aby pouze kněží mohli zprostředkovat spasení člověka a jeho cestu do nebe. Zatímco možnost jakýchkoliv pokusů napojit se na přirozeně existující informační pole, církev tvrdě zakázala:

 „Podle některých indicií jsme dospěli k hypotéze, že „křesťanští mágové“… se pokusili vytvořit ambiciózní projekt, který by se dnešními slovy dal popsat jako „středověký duchovní internet“. Jeho základem mělo být kontrolované morfické pole (nebe) (rozuměj: astrální egregor křesťanství), velice pečlivě oddělené tvarovými zářiči i přísnými zákazy od pole přirozeného, vytvářejícího se dlouhé desítky tisíc let částečně samovolně a částečně lidským úsilím… S příchodem gotiky zřejmě spěl projekt ke svému završení, nebo alespoň k ukončení důležité etapy. Podle toho, jak byla budována Praha za Karla IV., se zdá, že naše hlavní město mělo patřit mezi velice důležité body této dokončované „sítě“.“ (Utajené dějiny Čech II, str. 6) Jen si vzpomeňme na světově uznávané dílo Fulcanelliho „Tajemství katedrál“, které o energetické síle takových staveb hovoří.

Síla magie při katolické mši

Při katolické mši přijímají věřící hostii – tělo Páně, zatímco kněz kromě těla konzumuje i krev Páně, tedy speciální víno. Jak dokládají určitými fakty autoři knihy Utajené dějiny Čech I, str. 269: „Funkce oplatek a vína nevězela zřejmě jen v jejich složení, ale především v jejich posvěcení, které se skládá z jejich nabití v průsečíku energetických linií (oplatky i víno jsou ukládány do speciální schránky v oltáři chrámu) a rituálního magického obřadu, který nad nimi kněz vykonává.“  Dále vysvětlují, že posvěcený chléb zajišťoval věřícímu určitou připravenost pro nevědomé přijímání pokynů shora, zatímco druhý krok, vyhrazený pouze pro kněžskou elitu, umožňoval vzájemnou informační výměnu s energetickým polem. Kněz se tak stává tím, kdo podle svého uvážení tlumočí věřícímu vhodně vybrané a cenzurované informace z astrálního egregoru. Tímto si katolická církev magicky zajistila mocenský monopol na duchovní ovládání lidstva.

Jan Hus a Betlémská kaple

Na počátku 15. století přichází nový kazatel – Jan Hus. A začíná brojit proti nepravostem, které se dějí uvnitř římskokatolické církve. Veřejně obhajuje a dále rozvíjí myšlenky anglického katolického kněze, kazatele a reformátora Johna Viklefa (asi 1324 – 1384), které byly opakovaně prohlášeny církví za kacířské. Jan Hus strhává na sebe pozornost a v pozadí se začínají dít zvláštní věci. Je vybudována nová Betlémská kaple: „Byla postavena tak, aby nemohla být napojena na tehdejší síť zesilovačů paměťového pole – tj. gotických katedrál, kostelů a kaplí. Aby to, co se v ní děje, bylo zvenčí neovlivnitelné těmi, kdo řídí síť“ Utajené dějiny Čech I, str. 268). Začíná se rodit nové hnutí. Rozvoj univerzit umožnil studium i jedincům z nemajetných a neurozených rodin. A řada těchto nových kněží se rozhodla lidem otevřít oči. Aby každý měl možnost se sám napojit na energetické pole a zjistil i to, co mu bylo kněžími utajeno.

Když se nad tím zamyslíme, nejde vlastně o nic jiného, než o obnovení další ze základních myšlenek původního čistého učení Ježíše. Možnost skrze své nitro se sám spojit s duchovním pozadím světa, s Bohem, a takto zjistit vše, co člověk pro svoji správnou cestu životem potřebuje. Tedy už nikoliv uznání práva církvi na výhradní komunikaci s Bohem a tlumočení jeho vzkazů věřícím, ale přímé napojení pro každého věřícího. Tito noví kněží začali hlásat právo každého věřícího nejen na chléb, ale i na víno, tedy „přijímání pod obojí“. Symbolem těchto názorů se stal kalich. A celé hnutí se stalo na dlouhá léta vládnoucí duchovní silou v prostoru velké části Čech. A to i za cenu rozpoutání občanské války v zemi.

Úloha husitského hnutí

Po upálení Jana Husa v Kostnici se hnutí kalicha radikalizuje: „Husité jsou první, kteří symbol kříže zavrhli a ničili ho všude, kde na něj narazili. Navenek šlo o likvidaci symbolu nenáviděného Říma, ale když si uvědomíme, že tímto tvarovým zářičem byl uzavřen vstup démonům podsvětí, je logické, že systematické ničení křížů na kostelích, na křižovatkách, v polích a na hřbitovech otvíralo staré brány a pouštělo na svět netušené síly. Novým znamením se stal kalich, grál s posvátnou Kristovou krví,... který otevírá nejvyšší sféru přímé komunikace s paměťovým polem.“ (Utajené dějiny Čech I, str. 277). Další události jsou z duchovního pohledu podrobně analyzovány v knize Utajené dějiny Čech I.

Období husitských válek znamenalo otevření zapečetěných průchodů do podsvětí a jiných světů. Mocní démoni vylezli na povrch a byli posilováni oběťmi rozpoutaných válek. Zpočátku chránili husitské hnutí, které je osvobodilo. Křižácká tažení proti husitským vojskům, která byla chráněna démony, proto neuspěla, přestože křižáci bojující za Řím byli v početní převaze. Církevní plán na vytvoření silného kontrolovaného astrálního egregoru se začal hroutit: „Síť tvarových zářičů budovaná v centru Evropy po celá staletí je během několika let rozvrácena. Gotické katedrály zůstávají nedostavěny, kostely a kláštery jsou hromadně devastovány, pravidelný přísun psychické energie při hromadných a pravidelných seancích (mších) je ten tam.“ (Utajeně dějiny Čech II, str. 7).

Konečné vyvrcholení husitství je však neslavné – tragická bitva u Lipan. Spojenectví husitů s démony tak přineslo temné vyvrcholení a drastický konec husitských vojsk. K bitvě u Lipan se vrátím v dalším pokračování 38D. Obětní rituály a jejich následky.

Upalování obětí jako další cesta k posilování církevního egregoru

Plán výstavby sítě církevních katedrál však zejména „díky“ husitství selhal. Jednoznačnost a jednotnost křesťanského náboženství byla silně narušena. Husitství výrazně podlomilo monopol katolické víry. Vznik dalších dílčích odnoží víry přináší slábnutí hlavního církevního proudu. Co s tím, nechce-li církev ztratit svoji tvrdě vydobytou moc? Kde sehnat další náhradní energii na posílení plánovaného egregoru, který touto nejednotností silně utrpěl?

 „Každé společenství vytváří tzv. egregor neboli duchovní náboj, bytost, která je tím silnější, čím do ní jde více energie… Dokud bylo katolictví jediným náboženstvím, vše bylo v pořádku. Statisíce věřících vrhaly poslušně svou energii několikrát za den (modlitbami, oběťmi a pokáním) tomu „správnému“ bohu... Důsledkem vzniku mnoha křesťanských odnoží bylo, že původní mocný katolický egregor začal slábnout. Mocná bytost, po staletí hojně krmená, dostala hlad… Je nutné najít jiný alternativní zdroj. A tady přišla vhod inkvizice. Již starověké národy věděly, že nejrychlejším způsobem, jak doplnit energetický potenciál, je oběť. Obětovalo se obilí, zvířata a konečně i lidé. Lidská oběť byla vždy tou nejcennější… Mnoho krve by mohlo mít opačný výsledek a přilákat stará krvavá božstva, která tady byla před křesťanstvím… Dobrým řešením se zdála být planoucí hranice. Když zhyne živá oběť na hranici, v ohni, který je stavem prudké energetické přeměny hmoty, bylo zřejmě možné celou vitální sílu upalovaného člověka využít tím správným směrem… Katolická církev tedy posilovala svůj egregor a současně likvidovala odpůrce.“ (Utajené dějiny Čech II, str. 19).

Magický útok katolické církve po Bílé Hoře

Na tomto místě bych připomněl slova Ivo Wiesnera lidem při hodnocení křesťanství: „Pravdu nenajdou na oltářích kostelů či v kněžských rituálech, ale pouze a jen uvnitř sebe sama, tam kde spočívá od počátku stvoření sama božská podstata člověka.“ (Ivo Wiesner: Ježíš Kristus – kde je pravda?, časopis Skryté skutečnosti 2/1999).

Ivo Wiesner popisuje další nečisté magické praktiky katolické církve, používané v období rekatolizace v Čechách po neslavné bitvě na Bílé Hoře v roce 1620: „V roce 1620 poslal tehdejší papež katolickému císaři Ferdinandu II. magický meč, který měl symbolicky utnout život všem nekatolickým církvím v Čechách. Na jílci meče byla vyryta dvě písmena řecké abecedy alfa a omega, symbolizující počátek a konec. Mezi tyto grafémy byl vložen nápis „AGLA SABAOTH JHWH“. Účinek tohoto mystického meče černé magie byl zřejmý, protože vedle zběsilé rekatolizace přinesl obyvatelům českých zemí nezměrné utrpení a téměř způsobil zánik českého národa.“  Podle zde uvedeného výkladu D. Ž. Bora jde o jakýsi kód: „který má na tento magický meč přenést mocnou sílu meče archanděla Gabriela (v křesťanské mytologii velitel andělských vojsk), aby tak bylo zničeno vše (od počátku do konce), co je nekatolické a tedy heretické učení. Tento magický úder měl tedy směřovat proti všem proudům křesťanství, které popírají katolická dogmata (gnosticismus, husitství, protestantismus a další)... To byl jeden z mnoha ničivých úderů, jimiž byl český národ postižen, a které sledovaly jeho vykořenění a zničení.“ O tom, že síla tohoto úderu doposud funguje, jsem se přesvědčil sám jen tím, že jsem o ní napsal. Při zapnutí světla hned poté mi prakticky vybouchla žárovka a vyhodila několik jistících okruhů, včetně toho nejméně dostupného až na ulici. Důležité věci se potvrzují razantními náznaky.

Astrální egregor obětních rituálů

Již minule jsem naznačil, že největší hrůzy z našich dějin se doposud v karmickém čištění objevily při rozvazování děsivých obětních rituálů, a to nejen v době Keltů, ale i před nimi a po nich. A máme na světě další mocný astrální egregor, který do jisté míry ovlivňuje dnešní svět zejména karmickým zatížením z minulosti, a jehož sílu využívala i katolická církev. To vše je zapadlé ve formě energeticky vysoce nepříznivých vředů na mnoha místech Planety i v karmických vrstvách u mnoha přímých účastníků – jak u těch obětovaných, tak i u těch, co rituály řídili, podporovali a využívali skrytou sílu jimi probuzenou. Jedinou možností nápravy je dostat karmickou očistou bytostí i míst v Přírodě většinu z toho ven a zveřejnit pravdu o tomto období. A odříznout tak vlivy tohoto období na současnost. Podrobnějšímu popisu zkušeností z karmické očisty obětních rituálů z různých období našich dějin budu věnovat čtvrtou část tohoto tématu 38D. Obětní rituály a jejich následky.

Egregor magie a Duchovních hierarchií

V následujících dnech jsem dostal impuls vyhledávat a zkoumat všechny další nepříznivé astrální vlivy na lidstvo, které doposud fungují. Náznaky mne postupně dovedly k tomu, abych za pomoci duchovní komunikace s Přírodou, karmou a anděly Dhyany vytvořil přehled dalších vlivů, které si i v dnešní době činí ambice na ovlivňování směru vývoje lidstva.

Centrální karma nového vývoje mi sdělila následující (komunikace ze 13.11.2010):

„Potvrzuje se skutečnost, že na směr vývoje dnešního světa, Planety, Přírody, lidské civilizace, měla až do nedávné doby značný vliv řada uměle vytvořených a uměle přiživovaných astrálních egregorů. Pokud jde o působení těchto astrálních systémů na směr vývoje lidstva, jeden z nejsilnějších vlivů měl mocný egregor magie a Duchovních hierarchií všech stupňů. Protože to je to rozhodující, co dodnes výrazně ovlivňuje vývoj postoje většiny duchovně probuzených lidí. Praktiky magie, všechny možné rituály, pomůcky, metody, systémy Staré duchovní cesty. To vše táhlo vývoj lidstva mimo cestu reálné evoluce. Pryč ze hmoty, pryč od možnosti probudit v sobě skrytou možnost neomezeného duchovního vzestupu. Tento směr tak jednoznačně šel proti samotné síle a skryté výbavě dnešního lidstva 2. typu. Zavedl jej do slepé uličky, ze které prakticky není návratu, jak potvrdila situace mnoha dávných civilizací, zejména Atlantidy a jejich definitivní odsun do duchovního depozita mimo reálný vývoj.“

Proč právě informace z dílny magie a lidských Duchovních hierarchií nejvíce škodí potřebám nového vývoje? Ve hmotě je dnes zrozena celá řada mágů a duchovních učitelů, kteří jsou zástupci dnes již neexistujících struktur Duchovních hierarchií. Ti pak předávají duchovně probuzeným lidem informace, které jim v důsledku brání nalézt cestu vzestupu, místo aby je na správnou cestu navedly. Například propagace duchovní cesty lidstva mimo hmotu. To znamená do nehmotných úrovní, ve kterých člověk 2. typu ztrácí svoji největší přednost – skrytou schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Proč to všechno dělají? Vše je důsledkem toho, že tyto kruhy ovládající vývoj na Planetě po desítky tisíc let a ukolébány svojí mocí a silou vlivu, nepochopily odlišnost dávného lidstva na Planetě a dnešního nového lidstva 2. typu. Nepochopily potřeby nové doby. Nepochopily, že spláchnout civilizaci a začít znovu, tedy to, co doporučovaly a dělaly v minulosti, už dnes není to pravé. Že přišel čas konečného účtování. Buď najdeme způsob, jak se z kolotoče těchto zbytečných katastrof vyvázat, nebo ztrácíme nárok na další existenci.

Přitom právě takové informace o vývoji mimo hmotu „lákají“ a přitahují běžného duchovně probuzeného člověka. Vytvářejí dojem, že se konečně zbavíme „okovů hmoty“ a budeme moci dělat vše, po čem toužíme, více než kdy jindy. To vše přece naznačují informace o tom, že v duchovním světě mimo hmotu se tvoří pouhou myšlenkou. Že až se natrvalo zbavíme hmoty, že se nám všechny tyto možnosti a schopnosti automaticky obnoví. Touha lidí po zvláštních schopnostech, mimořádném duchovním vnímání, ale také touha po trvalém, věčném klidu, míru, harmonii, po splynutí s Bohem, Univerzem. To je to, co je táhne mimo hmotu. To je důvod, proč je tendence vývoje ven ze hmoty pro ně lákavá.

Temné pozadí medicíny a léků

Pokračuji v předchozí komunikaci s centrální karmou:

A další vlivy? Ohromně silný vliv systému medicíny, léků, farmaceutických koncernů a celého temného pozadí za tím vším, je známý. To vše je jakoby nezbytné pro dnešní svět, k závislosti na tomto temném či polotemném systému v pozadí to dovedlo značnou část zemské populace. Není možné ani reálné to okamžitě „vypnout“ či zrušit. Protože na tomto temném systému jedů ve formě léků jsou životně závislé miliony, až téměř miliardy lidí. Alternativní systém péče o zdraví není dosud dostatečně rozběhnutý. A i v něm jednoznačně převažují temné vlivy. Není zde zatím nic dobře fungujícího, čistého a dostatečně masově rozšířeného, co by dokázalo medicínu s jejím temným pozadím nahradit. Jedinou možností tak v tomto směru zůstává přetvořit samotnou medicínu, vyčistit ji a dát jí nový, eticky čistý základ. Oddělit ji od temného pozadí. Vnést do medicíny vyšší úroveň pravdy. Nalít čistého vína bez ohledu na zájmy farmaceutických firem například v oblastech očkování všeho druhu, v léčbě rakoviny, atd. Využít těch poznatků, které jsou již dávno známy o očkování, o rakovině i dalších nemocech, ale jsou uměle zakrývány, protože by to mohlo narušit fungování temného pozadí medicíny a plynulý přísun zisku farmaceutickým koncernům.“

Astrální egregor klasické medicíny a léků má velmi silný masový vliv na světovou populaci. A to tím, že ovládá mnoho jednotlivců a směruje je do trvalé péče temných systémů. Tím však výrazně ovlivňuje i směr vývoje celého lidstva. Protože lidé v trvalé péči medicíny ovládané jejím temným pozadím zcela ztratili jasný pohled na svět a na vývoj.

A jak lze medicínu změnit na eticky čistý systém? Tím, co naznačují slova karmy: Vyčistit medicínu, oddělit ji od temného pozadí, odříznout ji od vlivu temného astrálního egregoru, který ji ovládá a řídí. Který ji směruje na cestu vhodnou pro temnou stranu světa. Očistou medicíny, jejích metod, technik a způsobů vytvořit nový způsob řízení medicíny prostřednictvím přirozeně existujících morfických polí Planety. Aby Příroda mohla převzít řízení medicíny, musí se nejprve samotná medicína přiblížit Přírodě. Vzdát se metod a technik, které jdou zjevně proti Přírodě a větší pozornost věnovat etice, čistotě života, podpoře nového životního stylu. Příroda odmítá medicínu jako zakrývače nemocí, odklízeče nemocí pod koberec. Odmítá i medicínu jako řezníka, který krájí, řeže, odstraňuje to, co vadí, místo aby vedla tělo člověka k tomu, aby si nastartováním vyšší formy regenerace samo pomohlo.

Jistě, akutní potřeba zásahu chirurgie při vážných zraněních bude ještě dlouho existovat. Ale mnoho dnešních chirurgických zákroků „nožem“ by bylo možné nahradit novými metodami léčby, které více respektují člověka jako bytost, která je součástí Přírody. Jenže lidstvo si zvyklo řezat, bourat, ničit, léčit násilnými zákroky. A dělá to i tehdy, když na to z pohledu Přírody nemá právo. Když člověku špatně funguje určitý orgán, pak jej přece nemusím hned vyřezávat. To je pak totéž, jako kdybych každému, kdo špatně mluví, vyříznul hlasivky, místo abych se snažil jej naučit chyby v řeči odstranit. Medicína zatím málo vychovává, o to více však násilně „opravuje“ chyby a vady. A to je potřeba změnit.

Další umělé astrální egregory

Je logické, že bude nějakou dobu trvat, než očistné energie všechny druhy těchto nežádoucích astrálních egregorů vystopují a krok za krokem kompletně zlikvidují. Další události v následujících dnech tato slova potvrdily, protože se postupně z karmických vrstev vynořovaly další a další napojení na mocné astrální egregory, o jejichž existenci jsme do té doby neměli tušení.

Příběh 1 (karmická očista z 23.11.2010): Ozvala se mi osoba, která se dostala na vzestupnou cestu a zahájila se u ní karmická očista: „Dnes mě bolela hlava, zuby, záda, klouby, hlava se mi točila a bylo mi na zvracení.“ Vyšetřením jsem zjistil následující: obnažené karmické vrstvy z nedávné minulosti, ve kterých byl dotyčný člověk ovládán vetřelcem, který pronikl do jeho nitra. Událost vznikla při návštěvě dotyčného v Egyptě a přesněji při jakési očistě, která byla nazvána zasvěcením, v chrámu v Luxoru. Několik dní předtím jsem dotyčnou osobu čistil z podobné akce, která proběhla přímo ve velké pyramidě. ...O sobě tak dal vědět další mocný egregor temných vlivů egyptských chrámů a pyramid.

Příběh 2 (karmická očista z 23.11.2010): U dalšího jedince, který mi napsal: „Mám pocit velké nepohody, čakry se mi otáčejí obráceně“, jsem zjistil útok astrálního egregoru vojenství, válek a zbraní.

Příběh 3 (karmická očista z 19.11.2010): Situace se již několik dní předtím připravovala bolestmi a křečemi v ruce. A když dotyčný zadal otázku, co signalizují obnažené karmické struktury v těchto dnech, zachytil nejasný obraz anděla s křídly, s nějakou zbraní v ruce, jakoby samopalem. Vysvětlil jsem, že anděl se samopalem symbolizuje neoprávněné používání karmy, přesně tak, jak to andělé nebo lidští duchovní mistři měli ve zvyku. A ruka se samopalem pak bolí. Místo skutečného vedení lidstva, aktivní pomoci, jen přihlíželi, a když pak lidstvo udělalo zásadní chybu, pak je s chutí sejmuli, protože byli již sami ovlivňováni temnými silami v pozadí a mnohdy byli pod úpisem. Na světě je egregor temné karmy, zneužití karmických pravomocí.

Příběh 4 (karmická očista z 24.11.2010): Také dalšímu jedinci se obnažily karmické vrstvy s jednoznačně temnou energií. To znamená, že i on sám v této dávné existenci pracoval pro temnou stranu světa. Vnímám duchovního mistra nad hmotou, který zneužil pravomoce karmy. Hraje si na soudce, opájí se mocí. Na zádech 3. – 5. čakra má temný závazek, úpis. Prodal sám sebe pro svoji touhu po vyšší moci. Opět se ohlásil egregor temné karmy, zneužití karmických pravomocí.

Příběh 5 (karmická očista z 24.11.2010): Dotyčná osoba, překladatelka, byla nucena v rámci své práce navštívit vězení. Ozvala se poté slovy:“V 11 hodin jsem byla ve vězení, hrozná únava, pocit horečky, zimnice.“ Zjišťuji, že tentokrát jde především o okamžitý útok temného astrálního egregoru vězeňských systémů, který je spojen s odsáváním životní síly – na zádech 3. – 5. čakra bylo umístěno vysávací zařízení.

Příběh 6 (karmická očista z 22.11.2010): „Mám silné křeče, bolesti hrudníku, solaru, břicha, hlavy.“ O sobě dal vědět astrální egregor spojený s neoprávněnými genetickými pokusy na lidech, klonováním, výrobou biorobotů, kompozitních bytostí – napůl lidí, napůl zvířat.

Příběh 7 (karmické čištění z 24.11.2010): Navazuje na příběh 3. Opět ukázka toho, jak se přehmaty řetězí. Dotyčná osoba byla dříve andělem, který zneužil karmické pravomoci. Tento anděl musel logicky se svými pravomocemi sestoupit do světa níže, tedy do hmoty, aby pochopil, co je správné a věděl, co má se svými privilegii udělat. Jak už to bývá, opět selhal. O několik dnů později se obnažily další karmické vrstvy s jednoznačně temnou náplní. Dotyčnému se přitom zjevil kamenný reliéf sovy a s ním přišlo slovo mafie. Svým vyšetřováním zjišťuji, že šlo o bytost ve hmotě s ohromnou magickou mocí, bez zábran likvidoval své protivníky, zřejmě velmistr mafie. Opájel se mocí nad světem, lidmi, institucemi. Na zádech od 3. do 5. čakry opět úpis vůči temné síle, která jej skrytě ovládala a inspirovala ke všemu, co dělal. A máme na světě mocný astrální egregor mafie. Ani to není všechno. Za další dva dny se obnažují další vrstvy, které jsou tentokrát karmickou odezvou na čištění z předcházející existence. Karmická instituce jej dovedla k tomu, aby si v jiné existenci vyzkoušel i pozici druhé strany, tedy toho, koho mafie zničila. Tentokrát byl dotyčný obyčejným člověkem ve hmotě a hledal spravedlnost. Stal se tak pro mafii nepohodlným a za to jej stihl těžký trest. Nejprve mafie zmasakrovala jeho rodinu a později byl sám zastřelen.

Příběh 8 (karmické čištění z 26.11.2010): Večer se u dotyčné osoby objevuje znenadání akutní stav – náhlé bolesti břicha, nepříjemné pocity. Vnímám, že se obnažily zcela temné karmické vrstvy. Napojení na osobní astrální egregor magie a navíc temné praktiky zneužívání informací. A máme tak vazbu na další silný astrální egregor zneužívání informací, manipulace a ovládání skrze informace. Součástí karmického vyrovnání jsou upřímné omluvy dotyčné osoby a dobrovolné vzdání se privilegií a magických technik. Právě problémy vyhledávání, využívání i zneužívání duchovních informací se budu zabývat v posledním textu tohoto tématu 38E. Informační pole a duchovní knihovny.

Osobní astrální magické egregory

Zapomenout bychom neměli ani na silné individuální astrální egregory lidských duchovních mistrů, kteří zastávali významná postavení ve strukturách Duchovních hierarchií. Ti, kterým patřili nejvyšší pozice, jsou označováni jako archandělé. Již dříve jsem zmínil archanděla Gabriela, jehož energie byla zřejmě zneužita na ovládnutí českého národa katolickou mocí. Na přímý dotaz Přírodě jsme dostali následující odpověď (úryvek z duchovní komunikace Marie Mejdrové z 24.11.2010):

Nejvyšší Přírodo, prosím o informace o osobních astrálních egregorech, které se objevily včera:

Příroda: „Osobní egregor je specialita, která byla navržena a vytvořena pro určitou konkrétní bytost nebo pro konkrétní pozici. Například určitý archanděl si takto vytvořil svůj osobní egregor, který ho pak doprovázel ve všech dalších inkarnacích. Ať už byl v té době v jakékoli pozici, v kterékoli dimenzi nebo sféře, sám jakýmkoli typem bytosti. Nemusel o něm vždy vědět a pracovat s ním na vědomé úrovni. Ale vždy tam zůstávalo velice silné a jasné energetické propojení. Takový egregor, pokud byl opakovaně využíván, bylo obtížné zrušit. Síly Světla na to neměly dostatečnou sílu a hlavně neměly tyto věci vůbec prozkoumané. Neměly představu, co všechno hýbe temným duchovním pozadím světa. V podstatě tady byla jediná možnost - zničit nebo oslabit osobní egregor někoho nebo něčeho ve vzájemném souboji mágů. I těch „bílých“ s „černými“. Tedy prostřednictvím silnější a přesně zacílené magie.“

Očistný proces automaticky odhaluje temné systémy

Magie vidí svět jinými měřítky, přes jiný filtr, než běžný duchovně probuzený člověk na vzestupu. Proto NDC narazila na egregory až postupně, když se samy ohlásily z karmických vrstev. Protože člověk na vzestupné cestě vnímá hmotu i duchovní pozadí z nadhledu z pozice bioenergie. Nikoliv zevnitř, z pohledu živlů, jak to vnímá mág.

Při postupující karmické očistě bytostí na vzestupné duchovní cestě se automaticky čistí i prostředí, do kterého karmické vrstvy zasahují. Na povrch se dostávají i ty temné systémy, které byly dlouho nečinné, čekající v úkrytu nebo zabarikádované pod vrstvami všeho možného. A jakmile se vrstva s temnými systémy dostane na povrch, temné systémy se automaticky aktivují a dávají o sobě vědět.  A samy se pak ohlásí útokem na určitou bytost nebo bytosti, vznikem zdravotních problémů, anomálií, neočekávaných jevů.

Cesta, kudy dál postupovat, se tak vybírá zcela automaticky na základě impulsů, které těmto bytostem přicházejí. Nový vývoj už není věcí intelektuálního uvažování a rozumového jednání jednotlivců nebo institucí. Naopak – řada impulsů, situací a příležitostí je připravována automaticky fungujícími přírodními a karmickými procesy, inteligentními energiemi.

Musí tady však být někdo, kdo tyto impulsy dokáže přijmout, kdo dokáže využít příležitostí, kdo včas přijme optimální rozhodnutí a dovede je k realizaci v praxi. V tomto směru má nesmírný význam každý člověk ve hmotě, který je na duchovním vzestupu, duchovně komunikuje, aktivně používá svoji intuici a včas reaguje na duchovní impulsy. To je přesně ta budoucnost, ke které směřujeme.

Je jasné, že v takové budoucnosti už magie nemá místo. Kdo by ji používal a proč? Aby se bránil Přírodě a přirozeně postupujícím očistným procesům? Aby si i nadále udržoval moc nad světem a právo jakéhokoliv zásahu z pozice svého rozumu? Aby stále měl možnost mařit tento přirozený vývoj a vracet svět k panství jakékoliv individuální bytosti nebo instituce s magickou výbavou?

Dnešní svět potřebuje jednoznačnou volbu

Ještě v době Atlantidy byly obě strany, Světlo a Temno, jasně vymezeny. Nebylo sporu v tom, kdo bojuje za Světlo, a kdo je zastáncem Temna. V dalším průběhu dějin se však tento rozdíl začal smazávat. I mágové původně pracující pro Světlo začali čím dál více provádět neoprávněné zásahy, zákroky, realizovat neuvážená rozhodnutí, která začala jít proti Přírodě (například uměle vytvořené zemětřesení se záměrem regulovat karmu). Schopnosti mágů se sice prostřednictvím astrálních egregorů i nadále udržovaly, jejich vnitřní čistota, etika, frekvence vnitřní bioenergie, na kterou byli naladěni – to vše se během věků snižovalo. Původní vysoký duchovní nadhled mágů se vytrácel. Rozdíly mezi „bílým mágem“ a „černým mágem“ se postupně smazávaly. Celý komplex magie tak začal stále více tlačit vývoj světa k temné straně vesmírné síly.

Na přelomu tisíciletí a věků sama Příroda, probuzená planeta Země i Síly světla vedoucí vývoj jednoznačně identifikovaly magii jako obrovskou přítěž, která poslední tisíce let drtila neoprávněnými zásahy Přírodu i Planetu. Dnešní nové poznání existence astrálních egregorů a jejich síly tak dává další impulsy novému vývoji. Nejde jen o samotnou magii. Jde o všechny astrální egregory vytvořené a udržované magií, které zpětně magii posilují a prodlužují tak její existenci. Dnešní svět potřebuje jednoznačnou volbu – řízení všeho předat přirozeně tvořeným a praxí dolaďovaným morfickým polím. Polím,  které existují a budou i nadále existovat mimo vůli jednotlivců, mimo rozhodovací pravomoce jakékoliv magie.

Vliv umělých astrálních egregorů na vývoj lidstva

A jaké důsledky má fungování všech těchto uměle vytvořených astrálních egregorů na dnešní vývoj lidstva? Přirozený vliv morfických polí Planety a Přírody na lidstvo je působením těchto silných astrálních egregorů zeslabován, až úplně vytlačován. Lidstvo tak nedělá to, co je pro jeho další vývoj optimální. Ani všeobecně rozšiřované a duchovně zaměřenými lidmi přijímané informace nesměrují člověka na správnou cestu. Všechny tyto umělé astrální egregory nutí lidstvo jít směrem, který odpovídá vyšším temným zájmům na této Planetě. Lidstvo je tak skrytě tlačeno k temné evoluci, namísto eticky čisté evoluce světelné.

Pasivita lidstva nebo dokonce aktivita temným směrem je to nejlepší, s čím temné síly mohou dosáhnout vítězství a ovládat svět. A toto ovládání na hmotné rovině bude trvat tak dlouho, dokud se lidstvo nechá ovládat duchovně – nesprávnými duchovními informacemi a vykonáváním nevhodných duchovních aktivit, rituálů, technik, zasvěcování – viz články 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Mnoho lidí stále odmítá existenci své vlastní duchovní roviny života a jediné, co pro ně existuje, je hmotná rovina světa. Tím ovšem dávají své duchovní pozadí k dispozici temným silám, které už vědí, jak si takové zanedbané „duchovní pole“ obdělat. Jak takového člověka získat vhodnými impulsy, nástrahami, provokacemi na svoji temnou stranu.

Přirozeně existující morfická pole jsou pak slabá, protože lidstvo svou dlouhodobou nesprávnou činností ve hmotě vytváří, udržuje a energeticky posiluje špatný zajetý vzor. Tento špatný vzor se pak do morfických polí promítne jako všeobecně přijímaný způsob vývoje pro duchovně neprobuzenou většinu populace. A tyto vrstvy morfického pole Planety pak oplývají nejvyšší energetickou silou a představují silný vliv posilovaný mocnými astrálními egregory. Zatímco impulsy vyšších vrstev morfického pole směrující člověka na cestu čistého vzestupu jsou pro většinu lidí slabé až neslyšitelné.

Lidstvo tak dokázalo svým působením za dlouhé věky deformovat i přirozená morfická pole. Nikdo se pak nemůže divit tomu, že vše na Zemi ohledně správného vývoje je „vzhůru nohama“. I duchovně probuzení lidé vehementně podporují špatné věci, nevhodné činnosti, které brání člověku v duchovním vzestupu. Mnozí veřejně působící duchovní učitelé a léčitelé, stovky duchovně zaměřených webových stránek, propagují a stále udržují zastaralé informace, vazby na minulost. Snaží se idealizovat minulost, místo aby člověka nasměrovali k vyvázání se z minulosti, k nápravě minulosti, k nalezení nové cesty, aby se minulost už neopakovala.

Nová cesta, cesta čistého vzestupu bez magie, bez manipulování a ovládání však již byla nalezena. Možná se mágům zdá taková cesta slabá, naivní. Zkušenosti lidí na Nové duchovní cestě však svědčí o něčem jiném. Ukazuje se, že tato cesta je schopna krok za krokem měnit poměry v duchovním pozadí světa. Právě tato cesta člověka znovu přibližuje k Přírodě. Postupná změna morfických polí ve prospěch čistého vývoje však není a nebude vůbec jednoduchá.

Budoucnost astrálních egregorů

A závěr z toho všeho? Medicína představuje z uvedených vlivů jediný systém, který je zatím nezbytné zachovat, ale přitom jej zcela přetvořit, změnit a položit mu jiné, eticky čisté základy. Změnit způsob duchovního řízení medicíny od dnešního vedení mocným temným astrálním egregorem k zařazení do přirozeně existujících morfických polí Planety, jak jsem již naznačil v předchozím textu.

Naproti tomu všechny další mocné astrální egregory představují přežitky, u kterých je jedinou možností zrušit, definitivně odstínit jejich vliv na vývoj dnešního světa i jednotlivých lidí na Planetě. A to jak ty, které jsem zmínil v tomto textu, tak i další, jejichž existence se prozatím přímými impulsy nepotvrdila. Systémy nové karmické instituce a Nové duchovní cesty na tom budou den za dnem pracovat.

Na závěr tohoto článku uvedu následující sdělení planety Země pro lidstvo (komunikace z 12.11.2010): „Příroda a Planeta potřebují pomoc od každého člověka, a zejména ze strany systémů NDC, aby tato vícekolejnost řízení světa skončila. Nepotřebujeme po vzoru dnešních politiků vytváření stínových vlád nad světem. Vytvářených lidmi, kteří z pozice svého nedostatečného duchovního nadhledu nad vývojem, chtějí určovat, jak a kudy se bude dnešní svět vyvíjet. Je konečně potřeba, aby svět začal být řízen výhradně přirozenými morfickými poli Přírody a Planety. Tedy tak, jak tomu bylo v dávné minulosti na počátku lidské civilizace. Je nezbytné, aby jakýkoliv další vliv umělých magicky vytvořených astrálních egregorů na směr vývoje světa zanikl. Dnešní síla systémů NDC je již dost velká na to, aby dokázala Přírodě a Planetě pomoci definitivně a jednou provždy odstranit tento přežívající vliv astrálních magických egregorů na svět, na lidskou civilizaci.“

© Jiří Novák, listopad 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 266
  • 32
  • 24
  • 23
  • 29

Celkový počet hlasů: 374