Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 5B. Rozdíly Staré a Nové duchovní cesty

5B. Rozdíly Staré a Nové duchovní cesty

Jiří Novák Vloženo 23.2.2020
Jiří Novák

Tajnou cestou předávané duchovní informace z minulosti. Co je Stará duchovní cesta? Skrytá schopnost neomezeného světelného vzestupu dnešního člověka. Psal vůbec někdy někdo o zvláštní schopnosti dnešního lidstva na Zemi? Vlastnosti a schopnosti dávného lidstva na Zemi. Předpoklady a možnosti dnešního lidstva. Co je to Nová duchovní cesta? Čtyři předpoklady pro čistý světelný vzestup. Zásady, které dodržujeme na Nové duchovní cestě. Otevření Nové duchovní cesty v roce 1999. Nebezpečné je jakékoliv tolerování temných energií či bytostí. Potřebujeme se vzepřít každému pokusu o ovládání. Pochopení správného vztahu hmoty a duchovního pozadí. Dosahování schopností přirozeným způsobem. Stará duchovní cesta už nestačí na pochopení dalšího vývoje.

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková

 

Skrytá schopnost neomezeného světelného vzestupu dnešního člověka

Jak už jsem uvedl v článku  4B. Dva typy lidských bytostí v historii Země, každý dnešní člověk má v sobě ukrytu schopnost neomezeného světelného vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. V tom se zřetelně odlišuje od lidských bytostí dávných civilizací. Dávní lidé prvního typu tuto skrytou možnost v sobě neměli. Přestože se dožívali věku v řádu stovek a tisíců let. Přestože měli otevřené duchovní vnímání a neobvyklé tvořivé schopnosti. Máme-li se jako lidstvo pozvednout z dosavadního prohlubujícího se úpadku morálky a duchovní čistoty, potřebujeme zavést do svých životů zásadní změny.
 

Tajnou cestou předávané duchovní informace z minulosti

Ve 20. století se na trhu vyrojilo mnoho nových knih vysvětlujících, co je to duchovní cesta. Tyto knihy měly jedno společné. Drtivá většina z nich opisovala ze starých návodů, které se přenášely ze staletí na staletí, často skrytým tajným způsobem. Aby takto tyto znalosti překonaly období, kdy veřejné prezentování jakýchkoliv duchovních informací bylo životu nebezpečné. Problémem těchto informací bylo to, že s plynutím staletí se v zásadě vůbec neměnily. Často a většinou pak šlo o informace, které platily pro dávné lidstvo prvního typu.

Autoři těchto informací vůbec nerozpoznali skutečnost, že během věků bylo dávné lidstvo nenápadně vystřídáno novým lidstvem se zcela odlišnými počátečními schopnostmi a duchovní výbavou. Že to, co platilo kdysi pro dávné lidstvo už pro dnešní lidstvo neplatí. Nemohli proto dojít k poznání, že cílem evoluce dnešního lidstva není dosáhnout původního stavu čistoty a otevřenosti vědomí vůči duchovním jevům návratem ke schopnostem a výbavě dávného lidstva. Že dnešní lidstvo si potřebuje najít zcela novou cestu k otevření svého duchovního vnímání, k vyšší vnitřní čistotě, a nakonec i ke světelnému vzestupu.
 

Co je Stará duchovní cesta?

Starou duchovní cestou označujeme všechny tyto vydané knihy, návody, techniky. Tyto snahy vrátit se zpět ve vývoji formou zasvěcování. Tyto snahy obnovit pomocí nejrůznějších umělých pomůcek, metod a technik dávnou magickou výbavu. Schopnost konat, měnit hmotu, ovládat energie bez ohledu na skutečnou etiku člověka, který bude takovými schopnostmi disponovat. Sem patří i různé náboženské systémy, které původně vznikaly jako pokusy o nová duchovní učení: bráhmanismus, hinduismus, buddhismus, křesťanství, islám a další. Patří sem i další filozofická spirituální učení, která se svým způsobem pokusila nahradit tradiční náboženství: gnosticismus, hermetismus, teosofie, antroposofie, rosenkruciánská kosmokoncepce, okultismus a další. Rovněž i tajná seskupení typu Zednáři, Rosenkruciáni apod.

Žádná z těchto knih, nauk teorií se ani slůvkem nezmiňovala o tom, že bychom v sobě mohli mít zvláštní schopnost neomezeného světelného vzestupu. A tím pádem už vůbec tyto knihy nepodávaly metody, způsoby, jak si tuto skrytou schopnost probudit. Všechny tyto knihy, na které navazovaly veřejné přednášky a semináře v posledních desetiletích 20. století, měly jedno společné. Pokus vrátit dnešního člověka zpět do minulosti do podmínek platných pro člověka prvního typu. Ke schopnostem dávných civilizací, k magii a magickým pomůckám známým z dob Atlantidy, Starověkého Egypta apod. Případně ke schopnostem mimozemských bytostí, které také byly lidstvem prvního typu, a tady na Zemi se snažily neoprávněně zasahovat do vývoje. Nebo šlo o pokusy napojovat člověka prostřednictvím modliteb, rituálů, kontemplací a meditací na skrytě zatemněné bytosti a instituce v astrální rovině a duchovních sférách. Případně snahy orientovat člověka na jeho astrálního ducha a odchod do nehmotných sfér. Ani jeden z návodů v těchto knihách nesměřoval ke skutečnému probuzení schopnosti neomezeného světelného vzestupu. Viz například texty A21. Zhodnocení meditací z nadhledu Nové duchovní cesty,  47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já.

Výsledkem návodů Staré duchovní cesty se stalo, že drtivá většina hledajících se při pokusech o otevírání své duchovní cesty dostala do duchovního pádu. Protože metody, principy, návody této Staré duchovní cesty směrují člověka na astrální cestu. A o astrální cestě víme, že je nižším stupněm temné stezky. Více o tom bylo v článku  3B. Tři různé varianty duchovní cesty.
 

Psal vůbec někdy někdo o zvláštní schopnosti dnešního lidstva na Zemi?

Náznaky o existenci nového lidstva a jeho schopnosti vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy najdeme pouze v knihách považovaných za fantazie. Z pohledu Staré duchovní cesty nejsou tyto knihy považovány za skutečný popis duchovní reality a dávné minulosti na Zemi. Nejznámějším autorem takových knih byl zejména anglický spisovatel John R. R. Tolkien, univerzitní profesor pro obor starý anglický jazyk a literatura. Jeho kniha Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě i trilogie Pán prstenů mají obrovskou historickou hodnotu. Tato hodnota však zůstala nedoceněna všemi těmi, kteří začali ve 20. století prezentovat duchovní informace. Zmínky o neobvyklé schopnosti nového lidstva najdeme i v dalších starých zdrojích, legendách a bájích. Systémovou analýzou takových textů se zabýval Ivo Wiesner, více o výsledcích jeho práce je v článku  8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo.
 

Vlastnosti a schopnosti dávného lidstva na Zemi

Dávné lidstvo na planetě Zemi mělo otevřené duchovní vědomí, dožívalo se vysokého věku zpočátku v řádu tisíců let a mělo nesmírné tvořivé schopnosti transformovat hmotu i různé formy energie prostřednictvím myšlenky a vlastní vůle. Vlivem zla vneseného do evoluce na planetě však dávné civilizace duchovně a eticky upadaly a nenašly v sobě sílu znovu se pozvednout. Následovaly pak katastrofy, které každou z dříve existujících vysoce rozvinutých civilizací vytěsnily mimo tento hmotný svět. Na řadu přišel nový projekt, nový pokus Tvůrců vytvořit civilizaci schopnou odolat temnu, připravenou nastoupit cestu světelného duchovního vzestupu a navrátit vývoj lidské civilizace na cestu světla.
 

Předpoklady a možnosti dnešního lidstva

My dnešní lidé máme zastřené duchovní vědomí, dožíváme se krátkého věku ohraničeného horní hranicí 120 let a nedokážeme jednoduše tvořit myšlenkou a vůlí. Máme však v sobě něco, co dávní lidé neměli. Co neměli ani andělé, ani Stvořitelé z duchovních sfér nad námi. Skrytou schopnost neomezeného světelného vzestupu. Možnost stoupat přes jakékoliv hranice a duchovní prahy. A vnitřní touhu po poznání, která nás žene za hranice tohoto světa. Právě proto jsme evolučně pokročilejší formou lidské bytosti.

Je však potřeba najít způsob, jak tuto schopnost v sobě probudit. Jak se dostat eticky čistým způsobem na cestu světelného vzestupu a stabilně se na ní udržet. Je to relativně jednoduché, ale není to samozřejmé. Duchovní cestu, která dává každému dnešnímu běžnému člověku šanci otevřít v sobě tuto skrytou schopnost, jsme nazvali Novou duchovní cestou. Během našeho dalšího duchovního postupu jsme pochopili, že základní předpoklady, kterými se člověk přibližuje k otevření této skryté schopnosti jsou následující.
 

Čtyři předpoklady pro čistý světelný vzestup

 1. Přirozená péče o kvalitní dokonale vyváženou výživu. A to jak z pohledu hmotného složení, tak také z pohledu doprovodných bioenergií.
   

 2. Dát do pořádku základní prvky svého života – zázemí, domov, pravidelný a vyvážený denní režim, ve kterém mají své místo hmotné i duchovní činnosti, odpočinek, spánek. Vyrovnané vztahy, společensky hodnotné zaměstnání, základní existenční jistota, pobyt v přírodě. Vědomá práce na odbourávání svých zlozvyků, posilování nových pozitivních vlastností a zvyků.
   

 3. Každodenní očista a vylaďování svých energetických orgánů, čaker pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů, které je v tomto směru nejúčinnější.
   

 4. Začít ze svého života vědomě, s naprostou rozhodností a důsledností, a navíc bez jakýchkoliv pocitů ztráty, vytěsňovat dosavadní nevhodné duchovní návyky, odstraňovat problematické knihy a předměty, o kterých jedinci na světelné cestě zjistili, že světelný vzestup nepodporují, ale naopak blokují.

Všechny tyto čtyři předpoklady přinášejí každodenní péči o hmotnou i duchovní stránku své bytosti. Jde o vědomé odstraňování špatných návyků, zlozvyků z každé své myšlenky, slova, činu. Vyhýbání se extrémům. Vyhýbání se stravě, místům, bytostem, metodám, pomůckám, situacím, které mi očividně či skrytě škodí. Znamenají vědomou snahu o to, abych každý následující den byl čistější, více srovnaný, lépe vyladěný. Zbavujeme se jakýchkoliv známek sobectví, tedy uspokojování svých potřeb na úkor druhých lidí, na úkor jiných forem života, na úkor přírody. Ale stejně tak zavrhujeme bezvýhradnou službu druhým na úkor sebe. Snažíme se jít cestou středu mezi extrémy.
 

Zásady, které dodržujeme na Nové duchovní cestě

Tyto čtyři předpoklady jsou základem pro nastoupení vzestupné světelné duchovní cesty. Ani to však nemusí stačit pro jedince, kteří na sebe svým dosavadním způsobem života nachytali celou řadu ovládacích nánosů, například: průchodem určitým zasvěcením, studiem vychýleného duchovního učení Staré duchovní cesty, tím, že nechali na sobě energeticky parazitovat jiného člověka ze svého okolí apod. Protože takové nánosy jim účinně blokují dosažení cesty světelného vzestupu. Tito lidé pak potřebují pomoc někoho oprávněného, kdo má dostatečný frekvenční dosah a může jim zprostředkovat energetickou očistu. Dosáhnete-li poté na této cestě dostatečně vysoké hladiny vnitřní rovnováhy, otevře se před vámi Nová duchovní cesta vedoucí až za hranice tohoto Vesmíru. 

Naše další zásady jsou následující. Učíme druhé to, co děláme sami. Snažíme se, aby to, co si myslíme, co říkáme a co děláme, bylo totéž. Zastáváme otevřený přístup a naprostou upřímnost. Usilujeme o čistý duchovní vzestup bez jakýchkoliv neetických zkratek a nečistých pomůcek a totéž učíme druhé lidi.

Odmítáme jakékoliv pokusy ovládat energie vůlí a vědomím, nebo manipulovat s druhými bytostmi. Odmítáme i jakékoliv nahlížení mimo pořadí, mimo úroveň své vnitřní harmonie, do duchovních struktur a knihoven. Tak jak to dělá magie a jak to dělají mnohé duchovní rituály vycházející otevřeně nebo skrytě z ovládání energií myšlenkou a vůlí nebo dokonce z hypnózy. Zavrhujeme jakékoliv umělé duchovní pomůcky na cestě vzestupu. To znamená drogy, psychotropní látky, i technické přístroje sloužící na posun do jiných stavů vědomí nebo ovlivňující jakýmkoliv skrytým způsobem vědomí člověka. Jednoznačně preferujeme čistý duchovní vzestup. Zároveň si chráníme svoji svobodu a nezávislost a stejné právo poskytujeme i všem ostatním.

Odmítáme i vizualizaci proudění energií – například představu, že se mi otevírá korunní čakra a že do mne vstupuje proud čisté duchovní energie. Protože i toto je pokus o magii, o umělé tvoření skutečnosti myšlenkou a vůlí. Máme zcela odlišné zásady pro práci s energiemi. Mám-li pocit, že potřebuji pro pomoc, na svoji očistu bioenergie z duchovních sfér a vyšších hladin vědomí, jednoduše o ně správným způsobem požádám. Poté poděkuji, uvolním se a čekám. Kdo je dostatečně citlivý na energie, ucítí po několika vteřinách začátek proudění bioenergií. Kdo nic necítí, bioenergie budou přesto proudit, pokud jste požádali správným způsobem v oprávněné záležitosti. Více o tom je na stránce  Jak požádat o energie z duchovních sfér?

Při hledání cesty světelného vzestupu nemluvíme o astrálním cestování, ani o pronikání do jiných dimenzí umělými technikami a přístroji. Máme tím na mysli vzestup ve frekvenci vnitřní bioenergie, ve vnitřní čistotě a harmonii, na kterou jsme naladěni. A následné propojení s duchovními úrovněmi, bytostmi a světy existujícími nad rozsahem frekvencí přístupných uvnitř našeho Vesmíru. To nám umožňuje duchovní komunikaci s nimi, ať už duchovním zrakem nebo ve formě myšlenek, tedy telepatické komunikace, nebo vnitřních pocitů, intuice. A dále očistu a léčbu prostřednictvím jejich energií, které nám umožní čerpat. Výjimečně, v případě potřeby, třeba i návštěvu duchovní části naší bytosti v těchto končinách mimo náš svět a Vesmír. Což je něco zcela jiného než astrální cestování popisované v textech Staré cesty.
 

Otevření Nové duchovní cesty v roce 1999

První lidé dokázali vstoupit na Novou duchovní cestu a prorazit energetický strop frekvence našeho Vesmíru v roce 1999, na konci 2. tisíciletí našeho letopočtu, na přelomu tisíciletí a věků. Tyto webové stránky slouží pro prezentaci úrovně pravdy, kterou vnímají lidé planety Země na Nové duchovní cestě z této nové úrovně duchovního nadhledu. Pokuste se přijímat tyto nové informace bez hmotných i duchovních předsudků. 

Více o základních principech, které vyznávají lidé na této duchovní cestě, je na webové stránce  Co je to Nová duchovní cesta?. O začátcích Nové duchovní cesty je více například v textech  87A. Dvacet let Nové duchovní cesty I,  87B. Dvacet let Nové duchovní cesty II.

Zcela novou pravdu je pro někoho velmi těžké přijmout, zvláště když tato pravda odporuje informacím ve stovkách knih uznávaných autorů. Pro každého jednotlivce existuje jediná možnost, jak se přesvědčit o nové pravdě. Začít na sobě den za dnem doporučeným způsobem soustavně pracovat. Stát se sám součástí cesty stabilního světelného duchovního vzestupu. A pak bude mít možnost se o nové pravdě přesvědčit sám svým vlastním vnímáním duchovního pozadí tohoto světa.

Pro dosažení takového vnímání však není rozhodující, kolik knih přečte a kolika seminářů či přednášek se zúčastní. Rozhodující je, co sám bude dělat dnes, zítra a každý následující den. Pouhé rozumování a diskutování ještě nikoho na cestu světelného vzestupu nepřivedlo. Je důležité pokusit se nové informace uvádět den za dnem do každodenní praxe svého života. Jedině pak bude mít význam to, co si na stránkách  www.novaduchovnicesta.cz  přečetl.
 

Nebezpečné je jakékoliv tolerování temných energií či bytostí

Typické pro starý pohled na svět je to, že vede člověka k tolerování temných bioenergií. Někteří z veřejně působících duchovních učitelů zastávají stanovisko, že také tyto energie jsou potřebné, a že je možné si je ochočit. Že usnadňují čištění, urychlují léčbu a poskytují jiné výhodné možnosti. Jistě, takové myšlenky mají určitý reálný základ. Je přece dobře známo, že právě temné energie umožňují urychlovat, přeskakovat, nahlížet mimo pořadí a podobně. Je však důležité si vždy uvědomit, za jakou cenu se tak děje. Některé teorie Staré duchovní cesty tvrdí, že ve světě by měla existovat rovnováha, kde mají zastoupení i temné bioenergie. Toto vše vedlo k nesprávnému pojetí starého čínského symbolu Jin – Jang. Vychází to ze skutečnosti, že Stará cesta nedokázala rozlišit mezi třemi zásadně odlišnými typy protikladů zde na Zemi, jak jsem vysvětlil v článku  26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?  Více o tom, proč se z původně pozitivního symbolu Jin – Jang stal nakonec temný zářič, je v textu  49A. Tři úrovně života ve hmotném světě I.

Na základě zkušeností z mnoha karmických očist i z přicházejících nových informací o vyšší hladině pravdy jsme na Nové duchovní cestě dospěli k pochopení, že když budeme tolerovat Zlo a nebudeme s ním bojovat, dopadneme tak, že Zlo nás pohltí. Ať už to bude zjevné ovládnutí nebo to proběhne jako ovládnutí na skrytých úrovních. Zlo existuje, i když o něm nevíme, nebo ho jako zlo nehodnotíme. Skryté energetické vazby ovládání, manipulace, parazitování a zneužívání na podvědomé úrovni totiž v našem světě stále probíhají. Pokud má nějaká duchovní cesta za cíl pozitivně změnit vývoj, nemůže odmítat boj proti temným vlivům.  
 

Potřebujeme se vzepřít každému pokusu o ovládání

Vnímáme, že člověk se potřebuje vzepřít všemu tomu, co jej otevřeně i skrytě ovládá. Je potřeba se vzepřít ovládání, které k nám plyne od druhých osob kolem nás, od různých politických, náboženských, zájmových skupin, hnutí, nauk, také ze sdělovacích prostředků, i z nejrůznějších manipulativních reklam. Může jít i o hmotný útlak. Nebo o energetické vysávání ze strany jiného člověka. Může to být vykořisťování v zaměstnání. Je naše plné právo otevřeně upozornit na to, co omezuje naši osobní svobodu a co ubližuje nám nebo našim dětem. A trvat na řešení a nápravě této situace. Už přece nežijeme v době nevolnictví a otrokářství, kdy jeden člověk ovládal druhého jako svůj majetek.

Tím ovšem nemyslíme řešení běžných problémů v rodinách, na pracovištích, hrubými slovy a hmotným násilím. Nejsme pro tvrdou agresi a hmotné násilí. Jde o něco jiného. Jde o zahájení soustavné práce na sobě, abych se dokázal hladinou své energie dostat nad tyto vlivy.

Především je potřeba vzepřít se své vlastní minulosti, dávným chybám i hrozivým přehmatům. Dokázat se z takové minulosti karmicky vyvázat a dostat takové vrstvy ze sebe. Tím, že přijmu chybu a vinu, dokážu se upřímně omluvit a požádám s pokorou o karmické vyvázání. Také tím, že plně pochopím, v čem jsem se tehdy v minulosti mýlil, v čem jsem chyboval. A proč už bych neměl totéž znovu opakovat. Abych už dokázal zareagovat jinak, až mi přijde životní zkouška a dostanu se do podobné situace jako tehdy v minulosti. Abych reagoval s větší čistotou, s větším ohledem na další bytosti, na přírodu. I s ohledem sám na sebe, aby nešlo o moji přílišnou podřídivost, o pomoc druhým za cenu vlastního sebeobětování, které bylo typické pro dávné mučedníky. Teprve tím potvrdím, že jsem své omluvy myslel vážně a že jsem se skutečně vnitřně změnil.
 

Pochopení správného vztahu hmoty a duchovního pozadí

Dalším důležitým výsledkem nového pohledu na svět je pochopení skutečné úlohy hmotné roviny a hmotné části světa. V průběhu dosavadního vývoje této lidské civilizace byla hmota a duchovní pozadí světa chápány jako dva protikladné, navzájem se vylučující póly. Lidstvo proto doposud kolísalo mezi dvojicí extrémů. Od jednostranně hmotného pohledu materialismu, který zcela odmítá existenci duchovní roviny světa až po mnohé duchovní nauky, které naopak zdůrazňují potřebu postupného odpoutání se lidstva od hmoty a přesun do nehmotných sfér, do údajné „vyšší hladiny vývoje lidstva“.

Cílem evoluce dnešního člověka, který byl vysazen na Zemi podle Druhého plánu Stvořitelů, není opustit hmotu, zbavit se hmoty. Ale naopak, důslednou prací na sobě dosáhnout co nejdokonalejšího vzájemného vyladění hmotné a duchovní části své bytosti v jediný harmonický celek. Právě a jedině takto dojde k probuzení skryté schopnosti neomezeného duchovního vzestupu. Pouze takto se člověk stává bytostí, která začíná mít zásadní vliv na vývoj světa. A co je ještě důležité, jasně tím padá doposud uznávaná teze o jakési dočasnosti pobývání ve hmotě jen na dobu nutnou pro zvládnutí určitých základních úkolů, mimo jiné i karmické očisty z minulosti, zatímco další „vyšší fáze“ vývoje se už bude odehrávat mimo hmotu.
 

Dosahování schopností přirozeným způsobem

Mnoho bytostí v dnešním světě i v minulosti získalo duchovní schopnosti nepřirozeným způsobem. Například přechodem přes práh klinické smrti. Nebo získali umělé schopnosti zasvěcením v pyramidách a v dalších zasvěcovacích mystériích dávné minulosti i současnosti. Mnoho duchovních mistrů si také přinášelo mimořádné duchovní schopnosti do hmoty jako výsledek přijmutí zvláštních privilegií, výsledek propůjčení umělé tvořivé síly od tehdejších světelných duchovních institucí. Někteří ale získali mimořádné schopnosti i na základě úpisu vůči temné straně světa, úpisu mnohdy nevědomého, ale přesto trvale funkčního.

Dodnes existuje možnost magického výcviku podle mnoha návodů. Dokonce se objevují další nové formy zasvěcování do nejrůznějších uměle vytvořených duchovních systémů, například Reiki, SRT, Šambala a další. Nic z toho nevede člověka ke světelnému vzestupu. Naopak jej všechny tyto skutečnosti skrytě tlačí do pádu směrem k temné straně. Chceme-li dnešní civilizaci pozvednout na vyšší hladinu etické čistoty, potřebujeme se jako lidstvo vzdát všech těchto umělých magicky přenášených schopností, privilegií, hodností.

Jedním ze základních principů Nové duchovní cesty je dosahování duchovního vnímání a duchovních schopností výhradně přirozeným způsobem. Trpělivou každodenní prací na postupném zvyšování své vnitřní čistoty.
 

Stará duchovní cesta už nestačí na pochopení dalšího vývoje

Až do konce 20. století byla Stará duchovní cesta jedinou možností, kterou lidstvo mělo. Právě Stará duchovní cesta dokázala udržet a přenést duchovní informace z dávné minulosti až do 20. století. A to mnohdy v prostředí útlaku, v podmínkách pronásledování všech těch, kteří propagovali duchovní pohled na svět.

Stará cesta tak splnila svůj úkol, aby lidstvo zcela nezapomnělo na existenci duchovního pozadí světa. Dokázala nás dovést až na konec 20. století, do bodu zlomu. Na další vývoj však už nestačí. Stará cesta nemá dostatek informací na to, aby dokázala přetnout kruh opakovaných katastrof na planetě Zemi. Jednoduše nemá dostatečný frekvenční dosah, aby dokázala takové informace přijmout z duchovního pozadí světa a přenést je do hmoty. Potřebujeme proto nezbytně nové informace.

Více detailů o Staré duchovní cestě je v článku  20A. Největší omyly Staré duchovní cesty.
 


 

Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut. 
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.

Tento článek  5B. Rozdíly Staré a Nové duchovní cesty  je třetím z nich.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, únor 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Oznámkujte prosím jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

 • 67
 • 10
 • 6
 • 10
 • 10

Celkový počet hlasů: 103