Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj

47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj

Jiří Novák Vloženo 20.12.2011
Jiří Novák

Přišel čas rozloučit se i se skrytými formami magie v tomto světě. Pro bytosti na rozhraní Světla a Temna přichází období rozhodnutí. Ke Světlu již přestanou patřit ti, kteří budou i nadále používat temné metody. Které pozůstatky Staré cesty nejvíce brání světelnému vzestupu člověka? Magie pronikla všude a do všeho, co je spojeno se Starou duchovní cestou. Rovněž informační vazba na instituce Staré cesty váže člověka na magii. Pokrok vyvolaný metodami Staré cesty má pevnou hranici, kterou již nelze překročit. Odchod ze hmoty podle Staré cesty není přesunem k vyšší frekvenci, ani k vyššímu duchovnímu nadhledu. Nezískáme tím ani informace k zásadní změně vývoje. Umělé pomůcky Staré cesty fungují, ale tlačí člověka nevhodným směrem. Následky zasvěcování do umělých metod léčby. Jakékoliv vnitřní neharmonie si člověk při odchodu ze hmoty odnáší s sebou.

Hlavní téma tohoto textu

Tento text volně navazuje na články 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já. V tomto a následujícím článku 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti se budu zabývat podrobnějším soupisem nejvíce problematických zásad a okolností Staré cesty z pohledu Nové cesty světelného vzestupu.

Přišel čas rozloučit se i se skrytými formami magie v tomto světě

Celé téma 47, ve kterém se znovu zabývám hodnocením problematického vlivu metod Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, nevzniklo náhodou. Jako většina nových textů, které píšu, i toto téma je výsledkem přímých impulsů, které já nebo další bytosti na NDC dostáváme od Planety, Přírody, karmické instituce a světelných sfér vedoucích nový vývoj.

 

Ještě nedozněly ozvěny konfliktů i bojů s otevřenou formou magie a začíná další střetnutí. Planeta Země i Příroda cítí niterně, že je nezbytně nutné v procesu odbourávání magie v tomto světě pokročit dále. Na řadu proto přichází další úroveň magie v tomto světě. Doposud šlo o mágy, kteří se otevřeně hlásí k magii. Ti jsou jasně identifikovatelní a nepřehlédnutelní. Jejich postoj je zcela jednoznačný a veřejně daný. Teď ale přichází na řadu mnohem početnější skupina těch, kteří navenek magii odmítají. Přesto však tím, že si ponechali některé z metod a postojů Staré cesty, tuto magii ve skryté formě dál nevědomě používají. I když jsou ochotni třeba i přísahat, že s magií nemají nic společného.

 

Pro bytosti na rozhraní Světla a Temna přichází období rozhodnutí

Tito lidé možná doposud neměli k dispozici informace, které by jim to naznačily. Možná to až do této doby dělali z nevědomosti. Někteří ale již dostali mým prostřednictvím jasný přímý osobní impuls od Přírody, která je požádala, aby se nadále podobných forem zásahů do duchovního pozadí tohoto světa zřekli. Přesto však v tom pokračují. S některými z nich jsem se setkal osobně, s dalšími si vyměnil několik emailových zpráv. Předcházející článek vzbudil rozruch v řadách těchto lidí, kteří čtou naše články a přitom používají nadále skrytou formu magie. Mnozí z nich to nejsou ochotni za žádných okolností připustit.

V tomto světě je mnoho bytostí, které se pohybují na rozhraní Světla a Temnoty. Myslí si o sobě, že patří ke Světlu, mnohdy jsou i na pohled obětaví ve své snaze pomáhat druhým, Planetě, Přírodě. Bývají velmi vehementní ve své pomoci, kterou někdy doslova vnucují a rozšiřují ji kolem sebe, aniž by je o to dotyční požádali. I to je jistá dávka manipulace – pomáhat druhým, když mne o to nepožádali. Používají k tomu obvykle metody více nebo méně nasáklé, infikované magií, a tím i temnou levotočivou energií.  A vůbec není podstatné, že si toho nejsou vědomi.

Dostal jsem jasný impuls zpracovat toto téma 47 o vlivu Staré duchovní cesty na dnešní vývoj jako sdělení právě pro tyto bytosti, aby se konečně jasně a jednoznačně profilovaly a rozhodly, kam chtějí patřit. Které straně světa dají přednost – zda Světlu nebo Temnu.

V tomto světě existují dva základní směry duchovní evoluce – evoluce světelná a evoluce temná. O rozdílech mezi Světlem a Temnem, mezi světelnou pravotočivou a temnou levotočivou bioenergií, mezi světelným vzestupem a temným vzestupem, jsem toho napsal již dost – viz například články 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa, 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, 16. Magie z pohledu historie.

 

Lidstvo dlouhodobým vývojem ve hmotě dospělo až do dnešní situace, ve které je patrná jasná převaha temných bioenergií v dnešním konzumním stylu života, v jednotlivých rozhodnutích a činech většiny lidské populace na Planetě. Těmto všeobecně rozšířeným temným levotočivým bioenergiím dokáže odolat pouze to Světlo, které se zásadně distancuje od čehokoliv, co je typické pro Temno nebo co v sobě obsahuje jakékoliv procento temných energií. A to jsou například i všechny skryté formy magie.

 

Toto jsem vysvětlil v minulém textu 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, a připomínám ještě dřívější duchovní komunikaci Marie Mejdrové Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.

Pomáhejme těm, kteří nás o to požádali

Někteří z nás, co jdeme po NDC, jsme také dříve měli tendence pomáhat kdekomu. K tomu se váže jeden příběh, který prožila jedna z bytostí na NDC ještě v období počátků této cesty. Když šla kolem ležícího bezdomovce, měla pocit, že tento člověk potřebuje posílit energií a určitým způsobem zprostředkovala poslání energie pro jeho bytost. A co se stalo? Bezdomovec vystartoval, napadl ji a nakopl do kotníku. Zjevně musel na duchovní úrovni vnímat, že se s ním něco děje, a nelíbilo se mu to. Ona sama byla z toho doslova zdrcená a nezmohla se na jedinou reakci.

Tenkrát to byl pro nás všechny velmi výrazný impuls, že není správné a ani eticky čisté jakýmkoliv energetickým zásahem pomáhat člověku, který o tom neví, který o to sám nepožádal. I ve vyhrocených situacích přímého ohrožení života je nezbytné mít k takovému zásahu souhlas karmické instituce. Z toho pak jasně vyplývá následující:

 

Ten, kdo chce z pozice Světla energeticky pomáhat druhým, by měl být na světelném vzestupu. Zároveň by měl být dostatečně vnitřně čistý a vyladěný, aby byl schopen spolehlivě komunikovat s karmickou institucí, a to i ve vypjaté situaci. Pokud toto vše není splněno, pak člověk takovými zásahy obvykle dál roznáší temné energie po světě a do dalších bytostí.

 

Ke Světlu již nepatří ti, kteří budou i nadále používat temné metody

V tomto období nadešel čas začít odbourávat z tohoto světa i všechny skryté formy magie. Přichází doba, pro kterou je důležité, aby se každý jednotlivec doposud stojící na pomezí Světla a Temna detailně zamyslel nad tím, co dělá a jakým způsobem do duchovního pozadí tohoto světa zasahuje, ve smyslu informací uvedených v tomto tématu 47.

 

Každý, kdo se rozhodl nebo teprve rozhodne patřit i nadále ke Světlu, by v prvé řadě měl pokud možno hned přestat používat metody duchovní práce typické pro Temno. To znamená především všechno, co obsahuje jakékoliv stopy magie. Tento text je vlastně určen právě pro takové jednotlivce stojící tím, co dělají a jak uvažují, na pomezí Světla a Temna. Je přímým impulsem nebo dokonce výstrahou, aby si uvědomili, že jejich dosavadní duchovní cesta má z pohledu světelné evoluce zásadní vady. Pokud by se navzdory těmto informacím přesto rozhodli i nadále využívat těchto temných metod práce, pak je to jasné. Dávají tím jednoznačně přednost Temnu uvnitř své bytosti – v tom, co dělají, jaké metody duchovní práce používají, jak uvažují, jaké teorie přijímají.

 

Které pozůstatky Staré cesty nejvíce brání světelnému vzestupu člověka?

Zkušenosti mnoha jedinců potvrzují, že i jediný pozůstatek Staré cesty, který si člověk usilující o světelný vzestup ponechá v sobě, mu spolehlivě zabrání v jeho cíli dostat se na stabilní světelný vzestup.

Netvrdím, že následující přehled je úplným soupisem všeho, co světelnému vzestupu brání. Jde však o většinu problematických vlivů Staré duchovní cesty a zásadních tezí této cesty, o kterých jsme se svými zkušenostmi i zkušenostmi druhých přesvědčili, že pro dnešního člověka 2. typu už neplatí nebo že jeho světelnému vzestupu brání. Všechny následující jednotlivé body z tohoto přehledu budou v dalších částech tohoto článku a v následujícím článku podrobně rozebrány a zdůvodněny:

 

 1. Pohled Staré cesty přes astrálního ducha, přes naše duchovní srdce, je pro člověka 2. typu pohledem mimo skutečný vývoj. Je pohledem do přestávek mimo životy, ve kterých se člověk 2. typu dále nevyvíjí. Je pohledem do duchovního depozita, ve kterém je vývoj člověka zakonzervován a přerušen, není však ukončen.

 

 1. Všechny metody, umělé pomůcky typické pro Starou duchovní cestu, každá ponechaná aktivní vazba na Starou duchovní cestu – to vše je doprovázeno energiemi magie.

 

 1. Jakékoliv zasvěcování člověka 2. typu vedoucí k získání schopností, k dosažení zlepšeného duchovního vnímání, nebo také ke schopnosti používat esoterní systémy umělé léčby, vede dlouhodobě jak toho, kdo zasvěcuje, tak i toho, kdo zasvěcení přijímá, k duchovnímu pádu ve Světle.

 

 1. Také informační vazba na duchovní instituce Staré duchovní cesty (Duchovní hierarchie, duchovní mistry, starověké učitele lidstva, Vesmírné lidi) váže člověka na magii.

 

 1. Stará cesta směruje člověka dovnitř Vesmíru, doslova do jeho střev, to však nemůže zajistit dostatečný duchovní nadhled nad situací v tomto světě.

 

 1. Pokrok vyvolaný metodami Staré duchovní cesty má pevnou hranici, pevný frekvenční strop, který již nelze překročit. Tím stropem je dosah vědomí člověka do 5. vnějšího energetického těla. Výše už to dnes při pokračování kontaktů s metodami a principy Staré cesty nejde.

 

 1. Člověk bez hmoty se jeví čistější a dokonalejší pouze bytostem s nižší frekvencí, než je on sám. Bytost s vyšší úrovní celkové vnitřní harmonie však dokáže vnímat stupeň celkového zatemnění bytosti druhého člověka, ať už se nachází ve hmotě nebo mimo ni. 

 

 1. Zastřené vědomí máme jako lidé 2. typu proto, abychom zde ve hmotě hledali nové duchovní cesty, které by nás dovedly ke skutečnému světelnému vzestupu. Nikoliv proto, abychom ze hmoty „utíkali“. Naše zastřené vědomí je součástí základních podmínek, které nám vytvořili Tvůrci civilizací.

 

 1. Stará duchovní cesta považuje pobyt ve hmotné úrovni za přechodné stádium vývoje, které nejprve jednotlivci a později i celá civilizace překonají a přesunou se údajně do vyšších hladin vývoje. Z dlouhých věků dosavadního vývoje však naopak vykrystalizovalo poznání, že úroveň hmotné roviny již tady trvale zůstane, protože pro evoluci je její význam nezastupitelný.

 

 1. Odpoutání od hmoty, které hlásá Stará cesta, není cestou k vyšší evoluci, ani k vyššímu nadhledu. Ale je útěkem od osobní zodpovědnosti. Je obcházením podmínek, které člověku 2. typu vytvořili Tvůrci civilizací. Navíc jakmile se dnešní pozemský člověk 2. typu odpoutá od hmoty, ztrácí svoji největší přednost ničím neohraničeného duchovního vzestupu, kterou mu Tvůrci do výbavy dali.

 

 1. Stará cesta má nesprávný postoj k minulosti. Místo karmického rozvázání se s minulostí tahá odtud nejrůznější metody a pomůcky, které jsou ve skutečnosti brzdou skutečného světelného vzestupu v dnešní době.

 

 1. Jakákoliv umělá výbava z minulosti, ať už pochází od temných nebo od dřívějších světelných institucí, není pro dnešní cestu světelného vzestupu použitelná. Protože váže člověka na již neplatné informace, na magii a tím i na temné energie.

 

 1. Informace Staré duchovní cesty jsou ve velké většině pro dnešní vývoj nepoužitelné. A to z toho důvodů, že bývají často zkreslené, nebo i vyloženě temné, navádějící veřejnost na nesprávné duchovní cesty. Navíc nedokážou vyřešit problém, proč je pozemské lidstvo v dlouhodobém duchovním pádu. Nemohou nám proto pomoci přetnout kruh opakovaných katastrof, který lidskou civilizaci během historie opakovaně drtí.

 

 1. Duchovní komunikace na Staré cestě, ať už jde o starý známý channeling, nebo meditace, modlitbu, spiritismus, automatické psaní či kreslení apod., má v sobě prvky zbytečnosti. Nemůže totiž nijak pomoci dnešnímu vývoji, protože neumožňuje spojení s institucemi, které mají dostatečný nadhled nad situací v dnešní době, a které dnes duchovní vývoj řídí (samotná planeta Země, Příroda, světelné sféry vysoko nad naším Vesmírem).

 

 1. Nejvíce problematickou je komunikace s lidskými duchy mimo hmotný život, tzv. spiritismus. Jde o nejnižší formu duchovní komunikace, která je dostupná lidem již při relativně nízké hladině vnitřní čistoty. Taková činnost zásadně brzdí člověka na světelném vzestupu a navíc může mít i vysoce nepříznivý vliv na jeho zdraví.

 

 1. V dnešní době je naprosto zásadním poznatkem, že informace potřebné k zajištění zásadního zlomu ve vývoji našeho světa najdeme až vysoko nad hranicí, kam dosahuje vědomí člověka na Staré duchovní cestě.

 

Vysvětlení k bodu 1:

Pohled Staré cesty přes astrálního ducha, přes naše duchovní srdce, je pro člověka 2. typu pohledem mimo skutečný vývoj. Je pohledem do přestávek mimo životy, ve kterých se člověk 2. typu dále nevyvíjí. Je pohledem do duchovního depozita, ve kterém je vývoj člověka zakonzervován a přerušen, není však ukončen.

 

Tomuto bodu jsem věnoval celý předcházející samostatný článek 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já. V něm jsem vysvětlil, čím se stává astrální duch pro člověka 2. typu. Z tohoto článku připomínám následující základní myšlenky:

 

Příroda: „Bytost člověka 2. typu je koncipována jinak. Za hlavní sféru jeho existence je jednoznačně vyznačen hmotný svět. Tedy ta úroveň, ve které má nástroje a páky na to, aby evolučně rostl, aby se karmicky čistil, aby se jeho celková vnitřní čistota a harmonie zvyšovala. U člověka 2. typu je jasně a průzračně vysvětleno, k čemu pobyt ve hmotě slouží. Zároveň je také jasně vysvětlen význam astrálního ducha. Který se pro člověka 2. typu stává pouhou záložní schránkou jeho bytosti, zhuštěnou podobou jeho plně rozvinuté hmotné bytosti. Dočasný přechod do tohoto komprimovaného tvaru bytosti člověka je nezbytný k tomu, aby vůbec mohlo proběhnout přemístění z jednoho hmotného života do druhého. Od jedné plně rozvinuté hmotné identity bytosti k jiné identitě ve hmotě.

 

Takto chápaný vnitřní astrální duch jasně člověka 2. typu váže na dobu i na prostředí mimo evoluci. Na období přestávky mezi životy, během které dochází k základní údržbě a k přípravě na další hmotný život přijmutím nových životních úkolů a nového životního plánu.“

 

Vysvětlení k bodu 2:

Všechny metody, umělé pomůcky typické pro Starou duchovní cestu, každá ponechaná aktivní vazba na Starou duchovní cestu – to vše je doprovázeno energiemi magie.

 

Každá aktivní vazba na minulost brání světelnému vzestupu

V uplynulých měsících a letech jsme si na mnoha konkrétních příkladech ověřili, že každá ponechaná aktivní vazba na Starou duchovní cestu spolehlivě člověku znemožní stabilní vzestup ve Světle. Tou aktivní vazbou rozumíme používání některé z metod, umělých pomůcek doporučovaných Starou cestou. To navíc obvykle znamená i zachování energetického nebo informačního kanálu na duchovní instituci, která používání podobných metod inspirovala. Člověk tak neustále zůstává v „živém“ kontaktu s energiemi, metodami, principy a institucemi Staré duchovní cesty. A to je již v dnešní době z pohledu Světla stahující, brzdící ve vývoji, bránící skutečnému světelnému vzestupu. V následujících částech tohoto a následujícího článku postupně uvedu celou řadu důvodů, proč tomu tak je.

Vše spojené se Starou cestou je prodchnuto energiemi magie

První zásadní záležitost je následující. Nejprve připomenu slova centrální Karmy nového vývoje z 29.11.2011 uvedená v  textu A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá:

„Je důležité si totiž uvědomit, že pokud jde o váš hmotný svět, pak v něm Tvůrci jakoukoliv možnost přirozených zásahů nikdy neměli. Ve vašem světě se už zasahovalo vždy a jedině prostřednictvím umělé tvořivé síly, tedy magie. A tato možnost dalších magických zásahů, které často měly vysloveně destruktivní povahu, teď končí s příchodem nového vývoje.“

 

Toto vše automaticky znamená, že cokoliv bylo vytvořeno, inspirováno, přeneseno do hmoty institucemi Staré cesty, to vše je prolnuto energiemi magie. Buď to bylo magicky vytvořeno, nebo je to napojeno na skryté magické systémy, které té metodě dodávají sílu navíc, nebo to bylo alespoň prostřednictvím magie přeneseno, předáno do hmoty. Cokoliv z toho proto obsahuje energie magie, energie nepřirozeného manipulování s energiemi, systémy, bytostmi.

 

Bez světelného vzestupu nemají čisté metody duchovní práce dostatečnou sílu

Zdůrazňuji ještě jednou, že tato situace vznikla proto, že čisté působení, čisté předávání impulsů, používání čistých metod na duchovní cestě – to tady na Zemi v prostředí trvalého dlouhodobého postupného pádu lidstva dříve nikdy stabilně nefungovalo. Jakékoliv pokusy o čisté tvoření byly za těchto podmínek doslova převálcovány všudypřítomnými magickými energiemi ovládání a manipulace. Proto byly čisté způsoby nahrazovány metodami vnitřně posílenými magií, které v zatemněném prostředí fungovaly lépe, rychleji, účinněji.

 

Strana Světla dříve nenašla cestu ke skutečnému světelnému vzestupu. Stará cesta proto ani nemohla dospět k poznání, že čisté metody duchovní práce získávají dostatečnou sílu, až když se člověk, skupina, civilizace dostanou na cestu stabilního světelného vzestupu.

 

Typické příklady pomůcek a metod Staré cesty

Typickým příkladem takových pomůcek s magickými prvky jsou například mandaly. Jejich propagátoři argumentují tím, že mandala je přece totéž, jako například květ pampelišky, nebo sněhová vločka vyskytující se běžně v Přírodě. Jenže květ pampelišky jako účinná metoda duchovní práce používán nebyl, protože to jednoduše nefungovalo. Jedna pampeliška s člověkem nic zásadního neudělá.

Zatímco když člověk vytvářel napodobeninu pampelišky ve tvaru mandaly, vložil do toho magické prvky. Tím to spojil vědomě či nevědomě s magickým systémem, který všechny podobné výtvory dotuje určitým stupněm tvořivé síly. A na světě byla pomůcka, která skutečně vyvíjela na člověka určitou duchovní sílu. Ne proto, že se podobala přírodnímu květu pampelišky, ale protože byla posílena, impregnována skrytou silou magie, viz text Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?

Totéž lze říci o orgonitech, viz text Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, o Tibetských mísách, o energetických tvarech z drátků prodávaných na esoterních festivalech, o prstenech, náramcích Atlanťanů, o pyramidách uměle vytvořených z drátů nebo jiných materiálů, atd. – viz text 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody. O svém osobním zážitku s hrou na Tibetské mísy jsem se zmínil v textu  45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III.

Umělé pomůcky Staré cesty fungují, ale tlačí člověka nevhodným směrem

Tyto všechny umělé pomůcky na člověka skutečně energeticky působí. Možná mu do jisté míry pomohou vyčistit prostředí. Možná mu to pomůže zlepšit jeho duchovní vnímání či duchovní komunikaci. Nebo mu to dokonce dodá umělou magickou ochranu, určitý stupeň karmické imunity. Ale zároveň jej to frekvenčně tlačí směrem do pádu ze Světla. Proč? Jednoduše proto, že každá taková pomůcka v sobě obsahuje energie magie – energie umělého tvořivého systému typického pro temnou stranu světa. Systému, který každému, kdo jej používá, i těm, kteří ho na sebe nechávají působit, účinně brání nalezení i nastoupení cesty skutečného světelného vzestupu. Taková je realita dnešního světa. Kdy většina z toho, co je doporučováno jako podpora na světelné cestě, ve skutečnosti světelnou cestu znemožňuje.

 

Podstatou všech takových uměle vytvořených a magicky posílených pomůcek je odvádět pozornost od přirozené karmické očisty, od skutečné práce na sobě, od posilování světelných základů své bytosti. Jde o prostředky a metody hledání a používání umělých zkratek na duchovní cestě místo aktivní práce na sobě ve správném směru. Člověk nemusí nic vědět o podstatě a síle temných levotočivých energií skrytých v pozadí těchto umělých pomůcek a metod, aby pochopil, že umělé zkratky nevedou ke vzestupu ve Světle, ale naopak posilují světelný pád a tím i temný vzestup.

 

Vysvětlení k bodu 3:

Jakékoliv zasvěcování člověka 2. typu vedoucí k získání schopností či privilegií, k dosažení zlepšeného duchovního vnímání, nebo také ke schopnosti používat esoterní systémy umělé léčby, vede dlouhodobě jak toho, kdo zasvěcuje, tak i toho, kdo zasvěcení přijímá, k duchovnímu pádu ve Světle.

 

Následky zasvěcování do umělých metod léčby

Takže to samé, co jsem v předcházejícím bodu vysvětlil pro umělé pomůcky Staré duchovní cesty, platí i pro umělé energetické zásahy prováděné ve smyslu principů Staré cesty. V současné době jsou velmi rozšířeny zejména následující esoterní systémy umělé léčby: Reiki, Šambala, metoda SRT, Kraniosakrální terapie, Reconnection, Rodinné konstelace, různé varianty regresní terapie, holotropní dýchání, monotónní bubnování a další, viz texty Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup.

 

Člověk by logicky předpokládal, že energetické duchovní léčitelství je především posláním člověka. A že se na toto poslání musí dlouhodobě připravovat osobní karmickou očistou a vylaďováním svého nitra na stále vyšší hladiny celkové čistoty. A že mimořádné duchovní schopnosti získá až po překročení určitých světelných úrovní, bariér, duchovních prahů.

 

U těchto umělých metod je tomu však jinak. Schopnost používat je a jejich prostřednictvím zasahovat do druhých lidí, je uměle propůjčena formou zasvěcení každému, kdo zaplatí požadovaný finanční obnos. Takže takovým systémem léčí nikoliv ten, kdo je dostatečně vnitřně čistý, ale naopak ten, kdo si takový způsob léčby pro sebe koupí a projde poté zasvěcením prováděným jiným člověkem. Který jej takovým zákrokem připojí na magický systém, který je v pozadí za metodou.

Stává se pak, že lidé s nedostatečným stupněm vnitřní čistoty a značnými osobními zdravotními i duchovními problémy začnou léčit další. Kam to asi může vést, když nedostatečně srovnaný člověk zasahuje energeticky do jiného, si každý jistě dokáže představit. Řada jedinců se v diskusích na různých webech zmínila o tom, jaké destruktivní následky pro ně měl „léčebný“ zákrok například systémem Reiki.

 

Takže i každé zasvěcení představující umělé předání schopností, privilegií, možnosti používat určitý léčebný systém – i to vše ve skutečnosti představuje magický zásah. A totéž platí dokonce i pro hromadné meditace pořádané v rámci Staré cesty, viz text Hromadné skupinové meditace na podporu Planety.

 

Magie pronikla všude a do všeho, co je spojeno se Starou duchovní cestou

Marně jsem během let hledal alespoň jedinou metodu, jedinou pomůcku Staré cesty, která je čistá a pro vzestup pozitivně fungující. Nenašel jsem ji. Naopak jsme zjistili, že nejrůznější duchovní terapie používané na Staré cestě a napojující člověka na posmrtnou dimenzi, na Duchovní hierarchie, na duchovní mistry, na umělé majestáty duchovních mistrů, archandělů, obsahují prvky magie, a proto ve skutečnosti světelný vzestup blokují.

I speciální potraviny zdravé výživy doporučované již Starou cestou, které prošly určitou formou předběžného zpracování (polotovary), byly chyceny magií a temnými energiemi. Teď mám na mysli například sojové maso i jiné polotovary vyrobené ze sóji a prodávané v prodejnách zdravé výživy. Ale o tom jsem se již vícekrát zmínil v předchozích textech, viz např. 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, 42A. Očištění biopotravin od temných nánosů.

 

Takže magie doslova pronikla všude a do všeho, co bylo dříve používáno na podporu duchovní cesty. Nový přístup proto musí přijmout jiné metody duchovní práce, jiné způsoby podpory světelné duchovní cesty, které temné síly nemohou zneužít. Viz také duchovní komunikace Marie Mejdrové Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.

 

Vysvětlení k bodu 4:

Také informační vazba na duchovní instituce Staré cesty (Duchovní hierarchie, duchovní mistry, starověké učitele lidstva, Vesmírné lidi) váže člověka na magii.

 

Člověk s aktivní informační vazbou na instituce Staré cesty je spojen s magií

Dokonce i člověk s aktivní informační vazbou na minulost, na minulé duchovní instituce nebo informační struktury se takto váže na magii a uměle propůjčovaná privilegia. Jednoduše proto, že otevřená i skrytá magie byla hlavní metodou duchovní práce Staré cesty. Touto aktivní informační vazbou rozumím jakýkoliv v dnešní době používaný způsob přenosu informací od těchto institucí Staré cesty – nejen duchovní komunikaci, channeling, ale také automatické psaní, automatické kreslení apod., které člověka váže na instituce Staré cesty.

 

Z toho vyplývá, že každý člověk s pozůstatky dávné umělé výbavy a s informačním napojením na dávnou instituci, která mu tuto výbavu propůjčila, nemůže být stabilně na světelném vzestupu. Protože cokoliv souvisí s magií a umělou duchovní výbavou, to má v našem světě doslova červenou, znamenající STOP. Zastav se, tudy už dnešní cesta nevede a nemůže vést. Jsi mimo hlavní vývoj. Jsi ve slepé uličce, která tě dříve nebo později dovede k osobní katastrofě. Protože svět jako celek už kráčí jinudy.

 

Vysvětlení k bodu 5:

Stará cesta směruje člověka dovnitř Vesmíru, doslova do jeho střev, to však nemůže zajistit dostatečný duchovní nadhled nad situací v tomto světě.

 

Stará duchovní cesta nesměruje člověka k vyššímu duchovnímu nadhledu

Důsledky a okolnosti směru vývoje dovnitř Vesmíru, kterým člověka směrují instituce i informace Staré cesty, jsem podrobně vysvětlil v předcházejícím článku 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já.  Podívejme se ještě podrobněji na to, jak to vypadá s duchovním nadhledem při takto volené duchovní cestě jednotlivého člověka i celé civilizace.

Vesmír byl vytvořen zvnějšku, nikoliv zevnitř. Proto pouze pohled zvnějšku nám může osvětlit detailní skutečnosti o vzniku Vesmíru a odpovědět na další otázky: Kam Vesmír směřuje?, V čem spočívá jeho vývoj?, apod. V článcích o duchovní komunikaci 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, jsem vysvětlil rozdílnost pohledů Staré cesty a Nové duchovní cesty a ještě se k tomu znovu podrobně vrátím v následujícím pokračování 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti.

Stará cesta se snaží směřovat „vzhůru“ do vyšších úrovní a sfér přes nitro člověka, přes jeho duchovní srdce a tím i přes jeho vnitřního ducha. Protože právě duch člověka je z pohledu Staré cesty považován za základní jádro bytosti člověka. Za tu část, která je schopna si uchovat prvotní čistotu bytosti z dávné minulosti. A proto je podle nich přechod člověka do sféry ducha a odpoutání se od hmoty návratem k dávným začátkům, kdy všechno bylo čisté, harmonické, doslova dokonalé. Je tady však jedno zásadní ALE!

 

Když jsme se na některé z těchto sfér, úrovní a speciálních duchovních středisek Staré cesty podívali z vysokého nadhledu Nové duchovní cesty, pak se nejevily tak čisté a harmonické, jak se o tom hovoří. A navíc mnohé z nich se již v dnešní době nacházejí zcela mimo vývoj, nebo už dokonce neexistují.

 

Například centra Duchovních hierarchií nacházející se v přímo v éterickém obalu planety Země, byla přesunuta se vším všudy, se všemi bytostmi i s výbavou, do posmrtné sféry a takto ztratila jakoukoliv další možnost vlivu na celkový vývoj.  Podrobněji jsem o tom psal v textu 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

Stará cesta místo „vzhůru“ směřuje „bokem“ dovnitř Vesmíru, pryč od hmoty

Řeknou-li mnozí dnešní duchovní učitelé, že lidstvo směřuje „vzhůru“ do 5D, do vyšších úrovní evoluce, mělo by to především znamenat cestu k vyšší vnitřní čistotě a frekvenci, a tím i k vyššímu duchovnímu nadhledu. Cestu k získání pohledu shora na celý svět, odkud se mi bude jevit jako na dlani.

 

To, co Stará cesta vnímá jako přesun „vzhůru“ do vyšších úrovní, to se při vysokém nadhledu Nové duchovní cesty ve skutečnosti jeví jako přechod nikoliv „vzhůru“, ale bokem „dovnitř“ našeho Vesmíru, „pryč od hmoty“, pryč z oblasti aktivní evoluce do prostředí mimo vývoj.

 

Člověk může mít i při používání principů a metod Staré cesty pocity, že duchovně roste, zdokonaluje se, že se po všech stránkách zlepšuje, že začíná lépe chápat, co to vlastně je ono duchovní pozadí světa. Například pokud začal nahlížet do duchovní problematiky s vědomím rozšířeným do oblasti 4. vnějšího energetického těla, pak jej i Stará cesta dovede k určitému pokroku a dosah jeho vědomí se bude skutečně postupně rozšiřovat.

 

Vysvětlení k bodu 6:

Pokrok vyvolaný metodami Staré cesty má pevnou hranici, pevný frekvenční strop, který již nelze překročit. Tím stropem je dosah vědomí člověka do 5. vnějšího energetického těla. Výše už to dnes při pokračování kontaktů s metodami a principy Staré cesty nejde.

 

Pokrok vyvolaný metodami Staré cesty má pevnou hranici, kterou již nelze překročit

Podstatné však je, že toto zlepšování na Staré cestě probíhá pouze do určité bariéry, stropu, který již nelze překročit, nad který se již dnešní člověk 2. typu nedostane, pokud je i nadále ve svém v životě v kontaktu s jakýmikoliv formami magie. Tím stropem je dosah vědomí do úrovně 5. vnějšího energetického těla. Dál to jednoduše nejde.

 

Pro člověka 2. typu již dnes bez výjimky platí, že jakékoliv používání magie, i přijímání magických zákroků na sebe, i duchovní informační kontakty s institucemi pracujícími na principu magie – to vše blokuje, znemožňuje rozšíření vědomí člověka nad úroveň 5. vnějšího energetického těla. Výše se člověk dosahem svého vědomí bez vzdání se magie a vzepření se magickému ovládání nedostane.

 

Odchod ze hmoty podle Staré cesty není přesunem k vyšší frekvenci

Odchod ze hmoty „bokem“ dovnitř odhmotněných rovin Vesmíru není ani přesunem k vyšší frekvenci, jak by se na první pohled mohlo zdát. Protože při odchodu ze hmoty si člověk odnáší s sebou celkovou úroveň své vnitřní harmonie, kterou dosáhl při pobytu ve hmotě.

 

Proto bariéra Staré duchovní cesty, kterou člověk ve hmotě nemůže frekvenčně překročit, zůstává nepřekročitelnou bariérou i pro člověka, který se přesune z hmotného světa do vnitřních odhmotněných rovin Vesmíru. Odchod ze hmoty touto cestou tedy není odchodem „vzhůru do vyšších hladin evoluce“, ale naopak odchodem „vedle mimo vývoj“.

 

Jak je možné, že lidé i s magií žili dříve na vyšší frekvenční úrovni?

Pokud člověk i nadále používá magii nebo nechává magii na sebe působit, pak je pro něj dosažení duchovních úrovní 9. – 11. těla, dříve považované za znak osvícení člověka, pouhou nedosažitelnou iluzí.

Dříve tomu tak nebylo. Protože při zprostředkování karmické očisty řady osob jsme dostávali informace, že lidé v minulosti, i když třeba používali magii k ovládání Přírody a lidských bytostí, žili svojí vnitřní harmonií na úrovni dnešního 6., 7. nebo dokonce i 9. těla. Dále jsme zjistili, že například v době Atlantidy byla duchovní úroveň člověka mnohem vyšší, přestože byla běžně používána magie.

Z karmického čištění opakovaně zjišťujeme, že Atlantská civilizace jako celek frekvenčně fungovala někde na úrovni frekvencí dnešního 9. až 10. vnějšího energetického těla. Jak je to možné, když tehdy přece šlo o Starou duchovní cestu, a magie byla přitom používána v masovém měřítku? Není v takových informacích rozpor?

Rozdíl lze hledat v tom, že tehdy v době Atlantidy šlo o lidstvo 1. typu a žádné blokování vzestupu při používání magie tehdy nebylo na pořadu dne. Tato blokace přirozeně vznikla až v období lidstva 2. typu na Planetě. Například Buddha se hledáním cesty středu mezi extrémy postupně dopracoval přirozeným čistým způsobem bez magie až na úroveň osvícení. Jeho vědomí se tedy přirozeně rozšířilo až do oblasti 9. až 11. vnějšího energetického těla, protože nejprve magii nepoužíval. Příroda a informace zjištěné z karmické očisty však naznačují, že v úrovni osvícení nesetrval po celý zbytek svého života. Poté, co do jeho života začala pronikat magie (konání zázraků, aktivní napojování se na struktury Duchovních hierarchií a tlak na něj z těchto institucí i působení ze strany temných sil), začal postupně frekvenčně klesat, aby nakonec na sklonku života skončil s vědomím na úrovni 5. těla.

Podstatné je, že člověk sám na sobě nepozná, že spadl frekvenčně dolů, a to z mnoha důvodů. Zůstávají v něm informace, které z vyššího nadhledu získal dříve nebo které si přenesl z předcházejících zrození. A zadruhé, zbytky institucí Staré cesty na něj stále vyvíjejí účinný tlak, takže on sám má pocit, že si původní napojení i původní přísun duchovních informací zachoval.

 

Místo směřování vzhůru k vyšším frekvencím, k vyššímu přirozenému dosahu svého vědomí, vede Stará cesta člověka k odpoutání se od hmoty. Určitého výsledku je tím dosaženo. Protože odchodem ze hmoty se člověk 2. typu zbaví zastření vědomí vlivem působení hmoty, které bylo Tvůrci pro člověka 2. typu záměrně naplánováno. Ale vyšší dosah vědomí, ani vyšší vnitřní čistotu, ani vyšší frekvenci vnitřního naladění, tím nezíská.

 

Vysvětlení k bodu 7:

Člověk bez hmoty se jeví čistější a dokonalejší pouze bytostem s nižší frekvencí, než je on sám. Bytost s vyšší úrovní celkové vnitřní harmonie však dokáže vnímat stupeň celkového zatemnění bytosti druhého člověka, ať už se nachází ve hmotě nebo mimo ni. 

 

Je skutečně člověk bez hmoty čistější a dokonalejší?

Další věc. Člověk bez hmoty vypadá na první pohled dokonalejší. Tvoří přece pouhou myšlenkou. Vše, co si pomyslí, se již v astrálních rovinách může okamžitě stát skutečností. Cestuje silou myšlenky. Na první pohled to vypadá, jak se na rozdíl od hmoty stal vyspělým, pokročilým. Jenže zde nejde o skutečnou vyspělost. Jde jen o odstranění zahalujícího a omezujícího vlivu hmoty. Člověk tak jakoby získá vyšší schopnosti. Jenže skutečná hladina jeho vnitřní čistoty tím nijak nevzrostla. Protože vše, co bylo rozbaleno ve hmotném světě, se do vnitřního astrálního ducha promítlo v jiné energetické podobě. A takto si to odnáší s sebou mimo hmotu.

 

Proto člověk, který opustí hmotu a přejde do údajné „vyšší hladiny evoluce“, ve skutečnosti není čistější. Jen se nachází v jiné energetické podobě, ve které vše probíhá úplně jinak, a ve které se zbavil zastření vědomí způsobené hmotou. Pokud však zvolí z pohledu životních principů člověka 2. typu tento neetický, neregulérní způsob získání zlepšeného vnímání, draze za to zaplatí. Ztratí tím totiž možnost dalšího vývoje, světelného vzestupu, evoluce. Vlastně se tím přesouvá do sféry mimo vývoj. Dostane se do místa, ve kterém je vše umrtveno, zakonzervováno. A pokud si takový přechod naplánuje jako definitivní a od možnosti dalších zrození ve hmotě se rozhodl trvale odříznout, dostává se do duchovního depozita, vedlejšího skladu. Místa, kde se ukládají v jiné podobě lidské bytosti i celé civilizace poté, kdy ve vývoji selhaly.

 

Stává se běžně, že člověk selhal v jednom životě, a bytost pak obvykle dostává další šanci ve hmotě brzy poté. Pokud však jde o záměrný útěk civilizace nebo její části ze hmoty do úrovní mimo vývoj, pak se takový krok stává na celé věky definitivním a nevratným. A to až do té doby, než někdo jiný ve hmotě najde šanci nového vývoje, která poskytne i těmto civilizacím v depozitu příležitost znovu se zrodit v jiném místě, v jiných světech, na jiných planetách. Více jsem o omezených možnostech civilizací v depozitu napsal v textech 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, Dotazy a odpovědi - korespondence s Jirkou3F.

Jakékoliv vnitřní neharmonie si člověk při odchodu ze hmoty odnáší s sebou

Shrnuji: Je zásadním omylem, pokud si někdo myslí, že všechny své zlozvyky ze hmoty, nečisté neetické tendence, i otisky svých zrad, ublížení druhým, že to se stává při odchodu ze hmoty pouhou vzpomínkou na minulost. Nebo že to někdo, nějaká duchovní instituce za něj zruší, rozváže, zadarmo odpracuje, bude-li mít odvahu přejít do 5D. Právě naopak – toto vše si v jiné energetické podobě člověk při odchodu ze hmoty odnáší s sebou. A zatímco ve hmotě měl šanci a možnost své zlozvyky a neetické tendence nahradit novými čistějšími principy fungování, pak mimo hmotu tuto možnost ztratil. Tendence k jeho zlozvykům v něm zůstaly doslova zakonzervovány bez možnosti změny a vývoje. Taková je skutečná realita odchodu ze hmoty do údajných „vyšších hladin duchovní evoluce“ označovaných jako 5D, 7D, atd.

 

O nesmyslnosti proklamace bezpracného sejmutí hříchů z celého lidstva jsem psal v textu 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie. Tam jsem také vysvětlil, že taková myšlenka se zde neobjevila poprvé. Přece také o Ježíšovi bylo hlásáno, že svojí obětí sejmul určité hříchy z celého lidstva. Člověk by pak očekával zásadní změnu ve vývoji pozitivním směrem. Došlo však k pravému opaku – posílení Temna, vznik Černého bratrstva, temný středověk, církevní inkvizice, války ve jménu Boha, popravy, upalování pokrokově smýšlejících osob, apod. Více o pohledu Nové duchovní cesty na období života Ježíše bylo v článcích 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo, a v duchovní komunikaci Marie Mejdrové Ježíš: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“

 

Vysvětlení k bodu 8:

Zastřené vědomí máme jako lidé 2. typu proto, abychom zde ve hmotě hledali nové duchovní cesty, které by nás dovedly ke skutečnému světelnému vzestupu. Nikoliv proto, abychom ze hmoty „utíkali“. Naše zastřené vědomí je součástí základních podmínek, které nám vytvořili Tvůrci civilizací.

 

Zastřené vědomí máme proto, abychom zde ve hmotě hledali nové cesty

Tvůrci přece předali novému lidstvu 2. typu zastřené duchovní vědomí právě proto, aby ho motivovali, doslova dotlačili k nalezení cesty ve hmotě, jak si toto vědomí otevřít.

 

Jenomže lidé pod vlivem již nepravdivých informací Staré cesty místo hledání nových cest ve hmotě raději tuto skutečnost obejdou tím, že hlásají útěk ze hmoty do 5D. Tím se tohoto zastření vědomí naplánovaného Tvůrci zbaví, doslova to obejdou, podlezou, stejně jako když atlet v překážkovém běhu podleze překážku, místo aby ji přeskočil. Rozhodčí ho pak za to jednoduše diskvalifikují, vyloučí ze závodu. A hlasatelé odchodu ze hmoty? Vedou lidstvo k tomu, aby dopadlo stejně – doslova aby bylo vyloučeno z možnosti další evoluce.

 

Touto na pohled „úžasnou fintou“ zbavení se hmoty člověk 2. typu ztratí to nejcennější, v čem spočívá jeho výjimečnost. Tímto krokem mu bude znemožněno probuzení jeho skryté schopnosti světelného vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy. Ztrácí tím šanci naplnit skutečné poslání nového lidstva, o kterém jsem již dříve psal v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

 

Vysvětlení k bodu 9:

Stará duchovní cesta považuje pobyt ve hmotné úrovni za přechodné stádium vývoje, které nejprve jednotlivci a později i celá civilizace překonají a přesunou se údajně do vyšších hladin vývoje. Z dlouhých věků dosavadního vývoje však naopak vykrystalizovalo poznání, že úroveň hmotné roviny již tady trvale zůstane, protože pro evoluci je její význam nezastupitelný.

 

Evoluce ve smyslu Staré cesty nefunguje

Evoluce ve stylu odchodu mimo hmotu, jak si ji představuje, a jak ji hlásá Stará cesta, totiž nefunguje. Protože podíváme-li se do minulosti, pochopíme, že Stará duchovní cesta nedokázala vyvést pozemské lidstvo z kolotoče opakovaných katastrof.  Nedokázala najít způsob, jak zajistit duchovní probuzení většího počtu lidí.

Dnes naopak docházíme k poznání, že bytosti, které budou ve svém vývoji pokračovat ve hmotě, nebudou nutně podřadnými zaostalými bytostmi, tak jak to hlásali a předpokládali Vesmírní lidé. A jak to převzali i místní Duchovní hierarchie a duchovní mistři působící na Zemi.

O nezbytnosti vývoje ve hmotě pro další evoluci člověka 2. typu jsem toho napsal již dost, viz například články 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V. Z těchto textů uvádím následující citace:

Mnohé bytosti, které si myslely, že dosáhly v určitém životě osvícení, se přestaly pravidelně rodit na Planetě. A místo duchovního růstu zůstali tito duchovní mistři nahoře v duchovních centrech nad Planetou a na jiných místech Sluneční soustavy, Galaxie, Vesmíru, aby odtud pomocí impulsů řídili zbytek lidstva dole. A většinou se nás snažili vést připodobňováním k dávným civilizacím. K pokusům o obnovování výbavy dávného lidstva. Zasvěcování, výcvik magie, propagace umělých prostředků, rituálů a metod, které měly zajistit vzestup nebo alespoň informační nahlížení do duchovního pozadí světa.

A dolů do hmoty přicházeli tito mistři pouze čas od času splnit speciální poslání. S plnou odpovědností prohlašuji, že toto byl jeden z největších omylů duchovního předvoje lidské civilizace. Ohromná chyba, která ještě urychlila pokračující duchovní degeneraci lidského rodu.

Cílem evoluce člověka 2. typu nemůže být opustit hmotu

Jakmile se člověk stane součástí Přírody, začne chápat, že vše je jinak, než jak je psáno v mnoha knihách. Že hmotná rovina je jedinou úrovní, ve které může probíhat evoluce člověka 2. typu. Pouze ve hmotě se člověk může karmicky čistit, vnitřně vylaďovat na vyšší úroveň etiky a duchovní čistoty, být na stabilním světelném vzestupu. Zatímco ten, který odchází mimo hmotu, naopak aktuální spojení s vývojem v rámci Stvoření ztrácí.

 

Takže cílem evoluce člověka z tohoto pohledu není opustit hmotu, zbavit se hmoty. Ale naopak, důslednou prací na sobě dosáhnout co nejdokonalejšího vzájemného vyladění hmotné a duchovní části své bytosti v jediný harmonický celek. Právě a jedině takto dojde k probuzení skryté schopnosti neomezeného duchovního vzestupu. Pouze takto se člověk stává bytostí, která začíná mít zásadní vliv na vývoj světa. A co je ještě důležité, jasně tím padá doposud uznávaná teze o jakési dočasnosti pobývání ve hmotě jen na dobu nutnou pro zvládnutí určitých základních úkolů, zatímco další „vyšší fáze“ vývoje se už bude odehrávat mimo hmotu.

 

Toto téma bude zakončeno článkem 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, ve kterém se budu věnovat podrobnému vysvětlení k bodům 10 – 14 z úvodního přehledu pozůstatků Staré cesty, které jsou pro světelný vzestup dnešního člověka nejvíce problematické.

© Jiří Novák, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 171
 • 19
 • 21
 • 18
 • 26

Celkový počet hlasů: 255