Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem

65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem

Jiří Novák Vloženo 24.9.2013
Jiří Novák

Fungování Nové Karmy pro hmotný svět je rozhodující pro další vývoj ve hmotě. Očista místa styku dimenzí a sfér těsně nad hmotou začala vyvolávat nepříznivé odvetné reakce ze hmoty. Zatemněné systémy a bytosti nárokující vládu nad světem. Nová Karma potřebuje dokázat očistit sama sebe. Karma se opakovaným úspěšným bojem s temnými systémy posiluje. Jak proces sestupu Karmy do hmoty vnímají duchovní síly nad hmotou. V pozadí vzniku Karmy byla prvotní myšlenka hlídat etiku a čistotu všeho, i sebe sama. Navržená Karma by neměla být nikomu podřízena. V našem světě doposud ti, co dohlíželi na Karmu, byli sami nad ní. Nový vývoj v této podobě běží poprvé v historii. Oprava starého a jeho postupné nahrazování novým za pochodu je složitým procesem. Při jednorázové katastrofě vždy část Temna ve skrytu přežije. Nový vývoj postupně odhaluje staré chyby a průběžně je napravuje.

Fungování Nové Karmy pro hmotný svět je rozhodující pro další vývoj ve hmotě

Vnímám, že to, jestli se celý tento svět a jeho způsob fungování má pohnout někam dál, k čistějším formám fungování, závisí na Nové Karmě. Na její schopnosti převzít konečně pod plnou kontrolu hmotnou rovinu našeho světa. Přišel proto čas znovu si popovídat o Nové Karmě pro hmotu. O možnostech jejího fungování. A naopak o těžkostech, kterými její vývoj prochází. Přišel čas znovu připomenout, proč dosavadní Karma v oblasti naší planety Země i celého Vesmíru nemohla spolehlivě fungovat.

Teď mám na mysli karmický systém vytvořený a provozovaný anděly Dhyany i pozdější karmický systém, který využívaly lidské Duchovní hierarchie. Více o tomto způsobu řízení karmy z duchovních sfér bylo v článcích 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

Jednalo se o karmické systémy, o kterých jsme se na seminářích v letech 1998 a 1999 dozvídali, jak jsou údajně dokonale čisté a spravedlivé. A přitom jsme sami vnímali, že s karmou není v našem světě něco v pořádku. Když drtí a zastavuje relativně čisté osoby za drobné přehmaty a naopak nechává dále volně působit a dokonce někdy i nahrává výrazně zatemněným bytostem procházejícím životem pomocí zrůdných přehmatů, skrze parazitování na jiných bytostech, na Planetě a Přírodě.

Místo styku dimenzí a sfér

Nejprve popíšu, jak jsem já vnímal postupné stabilizování Karmy ve hmotě. Existuje místo, které je důležité, doslova zásadní, pro vstup jakéhokoliv nehmotného duchovního systému do hmoty. Je to místo, skrze které je možné nárokovat převzetí kontroly nad hmotným světem. Komu se podaří toto místo plně ovládnout, ten má v dané chvíli zásadní vliv na vývoj ve hmotě. O tom místě jsem uvedl již dříve v článku A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá podrobné informace v rámci oddílu Místo, odkud lze kontrolovat a řídit hmotu“. Z nich připomínám následující úvod:

Existuje místo styku dimenzí a sfér, odkud je dobrý přístup z duchovních sfér do hmoty a ze kterého lze hmotu také kontrovat, řídit. Toto místo je pevně ukotveno ve hmotě na jednom z míst naší Planety. Jakmile byla poloha tohoto skrytého místa v létě 2010 na hmotné úrovni odhalena, systémy Nové duchovní cesty okamžitě začaly pod vedením Přírody, Karmy a Světelných Sfér vedoucích vývoj s jeho hloubkovou očistou. Naším úkolem bylo pravidelně kontrolovat a zjišťovat, co se na tomto místě děje. Den za dnem se zde vynořovaly karmické vrstvy s nejrůznějšími typy ovládání, které celé věky doslova drtily tvrdým nátlakem toto zvláštní místo ve hmotě a skrze něj i celý tento hmotný svět.

 

Je to místo, jehož hmotné uzemnění jsme jakoby náhodně objevili, když jsme vyslyšeli prosbu o očištění určitého historicky cenného místa ve hmotě na území naší české země. O kterém i jiní lidé tehdy mimo vzestupnou světelnou cestu jasně tušili, že situace na tomto místě má zásadní vliv pro vývoj celého rozsáhlého území kolem. Po prozkoumání situace jsme zjistili, že místo je z duchovního pohledu kontrolováno a ovládáno temnými silami na Planetě. Vlivem této skutečnosti v duchovním pozadí světa se nedařilo dotáhnout do konce pokusy o obnovu, hmotnou očistu a rekonstrukci tohoto místa. Proto bylo potřeba zasáhnout, aby se situace začala postupně měnit. To místo jsme začali energeticky čistit v létě roku 2010. A pokračovali jsme dalšími zásahy, viz „Příběhy z karmické očisty“ popsané v článku 38D. Obětní rituály a jejich následky.

Očista tohoto místa začala vyvolávat nepříznivé odvetné reakce ze hmoty

Tehdy jsme se domnívali, že očištění tohoto místa může přivodit okamžitý zvrat ve vývoji nejprve v blízkém okolí a později i v širším měřítku v rámci hmoty. Nestalo se tak. Naopak tím, že se do tohoto místa začalo energeticky zasahovat, následovala opačná reakce hmotných struktur a institucí proti záměrům světelného vývoje, zejména v oblasti řízení problematiky životního prostředí. Prosazené výměny ministrů a dalších vedoucích pracovníků na nižších úrovních. Aby politická strana u moci nedopustila narušení své moci. Narušení svého monopolu na trvalý přísun peněz, které je možné skrytě z této oblasti řízení životního prostředí odčerpávat. Oblast životního prostředí ve státě se tak opět navrátila do rukou těch, kteří Přírodě nenaslouchají. Vedoucí pracovníci schopní naslouchat Přírodě a prosazovat cíle spojené se zájmy Přírody byli nahrazeni těmi, kteří začali sledovat spíše stranické zájmy, finanční prospěch pro úzkou skupinu jednotlivců.

V následujících letech se pak na veřejnosti ne náhodou začala čím dál více přetřásat problematika „černých peněz“ spojených s ministerstvem životního prostředí a politickou stranou ODS, která jej obsazovala. Viz například články na adresách

https://zpravy.ihned.cz/c1-54269860-pripad-korupce-na-ministerstvu-nekonci-soud-obnovil-stihani-drobilova-poradce-knetiga,

https://zpravy.idnes.cz/korupcni-kauza-na-ministerstvu-zivotniho-prostredi-p0f-/domaci.aspx?klic=64135,

https://www.lidovky.cz/michalek-narkl-fibingra-z-korupce-u-chalupy-ho-pote-zamestnali-jako-poradce-za-75-tisic-mesicne-id8-/zpravy-domov.aspx?c=A130304_161357_ln_domov_spa .

Zatemněné systémy a bytosti nárokující vládu nad světem

Ukázalo se, že jedna očista toho místa zdaleka nestačí. Po prvním zásahu se to místo začalo karmicky čistit. Začaly se objevovat vrstvy s dalšími a dalšími magickými zásahy spojenými s ovládáním a kontrolováním tohoto místa nejrůznějšími temnými systémy v oblasti Planety. Celý tento proces karmické očisty potvrdil skutečnost, že toto místo bylo z duchovního pohledu už delší dobu pod kontrolou temných sil na Planetě.

Proces karmické očisty tohoto místa se ukázal být stejně zdlouhavý, jako karmická očista jakékoliv individuální bytosti z vlastní minulosti. Místo proto bylo nutné čistit opakovaně, prakticky denně. Denně jej zařazovat do každé očistné operace. Více o tom bylo právě v článku A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá. Co se pak dělo dál?

Pokud v uplynulých měsících a letech jakákoliv nehmotná temná duchovní síla či instituce nárokovala vládu nad touto Planetou a jejím lidstvem, vždy se to dělo právě v tomto místě styku dimenzí a světů, které dokázala dočasně převzít pod svoji kontrolu. Po prvním očistném zásahu začal v tomto místě den za dnem probíhat neustálý boj mezi temnými silami nárokujícími v minulosti i nyní vládu nad světem a mezi Silami Světla vedoucími aktuální vývoj. Které usilovaly toto místo očistit a v zájmu dalšího světelného vývoje konečně trvale převzít pod svoji kontrolu.

Na tomto místě se střídaly napřed temné klony jednotlivých mágů, kteří ve svých minulých identitách zásadně zasahovali do vývoje v oblasti planety Země. Viz například text Marie Mejdrové Informace o počátcích magie z karmického čištění.

Na tomto místě se postupně projevovala také Temná vědomí a Vyšší temná vědomí, která byla v pozadí za celoplanetárními magickými systémy, za Černým bratrstvem, za temnými rituály, za neetickými zatemněnými činnostmi všeho druhu – vytváření mumií, zombií, upírů, zneužívání sexuality, zneužívání zvířecích i lidských obětí k ovlivňování vývoje, apod. Viz články 59A. Odkaz magie pro dnešní dobu, 59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi, 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy, 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II, 59F. Temné vědomí – příběhy z minulosti III.

Zde se objevovaly a nárokovaly svůj vliv na dnešní svět také staré již výrazně zatemněné karmické instituce. Více o tom bylo v článku A16. Další kolo rekonstrukce karmického systému.

Úsilí Nové karmy pro hmotný svět o převzetí místa styku dimenzí pod kontrolu

Toto místo na pomezí mezi hmotným světem a duchovními úrovněmi nad hmotou se celé měsíce jevilo jako pustina, spíše temnota, černota, ve které se střídal jeden vládnoucí temný systém po druhém. A centrální systémy Nové duchovní cesty a Spojených Sil Světla den za dnem toto místo znovu a znovu karmicky čistily a osvobozovaly. Aby tam alespoň na pár hodin zavládla relativní čistota, než se vynoří opět v rámci karmických vrstev další temné síly odkudsi vzepjaté.

V tomto místě styku dimenzí teď v posledních měsících usiluje o stabilizaci a převzetí tohoto místa pod svoji kontrolu Nová karma pro hmotný svět. Celý tento proces není vůbec jednoduchý.

Nejprve se na rozhraní jara a léta 2013 podařilo protlačit z duchovního pohledu na toto místo živoucí přírodu. Pustina se zazelenala a začala být živou přírodou. Ta však byla temnými systémy stále znovu a znovu infikována, začerňována, zatemňována nebo kompletně ničena. Aby den po dni byla opakovaně čištěna a osvobozována.

Až teprve po dostatečném upevnění a stabilizování Přírody v tomto místě mohl začít během letních měsíců 2013 proces postupného promítání Nové karmy pro hmotný svět do tohoto místa. Tato Karma již tak mohla mít určitou oporu v zelené Přírodě. Začala postupně do Přírody prorůstat, spojovat se s ní.

Nešlo to však ráz na ráz. Celý proces byl naopak zdlouhavý s celou řadou náhlých zvratů. Jeden den byla Karma čistá, další den už do ní opět zezadu zasahoval jakýsi skrytý temný systém, který ji infikoval temnými energiemi. Tím ji vychyloval, dokonce někdy i skrytě ovládal. Některé dny byla Karma zcela odsunuta do pozadí, jakoby odhozena do kouta, do odpadu. A místo ní opět na čas místo ovládl jakýsi temný systém nebo stará výrazně zatemněná karmická instituce.

Nová Karma potřebuje dokázat očistit sama sebe

Tady už energie NDC nemohou mnoho pomoci. Jen vytvořit příznivé podmínky v prostředí, likvidovat temné systémy, které sem pronikly, nic víc. Přírodu je možné čistit, je to naše prostředí, ve kterém existujeme a žijeme.

Karmická instituce však musí dokázat očistit se v případě proniknutí temného systému do jejího nitra sama. Právě takto musí prokázat svoji dostatečnou vnitřní čistotu a sílu. A tím i dostatečnou imunitu proti jakémukoliv hmotnému napadení, které by se ji pokusilo trvale ovládnout. Protože Karma, která se nedokáže sama očistit od náporu temných systémů, je nesvéprávná.

Karma již nemůže být opakovaně čištěna někým jiným, bytostí, systémem, institucí, které stojí nad ní, které jsou energeticky výše než ona. Taková karma by vždy někomu podléhala. Stala by se závislou vůči jiné duchovní síle, mocnosti. Byla by vylomitelná, zkorumpovatelná. Takové Karmy jsme již tady celé věky měli. Teď potřebujeme skutečně čistou, spravedlivou, svéprávnou a naprosto nezávislou světelnou Karmu. Nová Karma sama musí stát nad vším. Tak aby měla možnost posuzovat etiku a čistotu každé další bytosti, systému, instituce.

Karma se opakovaným úspěšným bojem s temnými systémy posiluje

Karma proto sama potřebuje naučit se postupně plně vypořádat s každým takovým temným útokem, i kdyby byl sebesilnější. Dokázat se sama očistit z každého pokusu o své ohrožení nebo skryté ovládnutí. Samotná Nová Karma se tímto opakovaným bojem posiluje, buduje si vlastní imunitu proti temnému napadení. Den za dnem se stává silnější, pevnější, spolehlivější. Tento proces se začal lámat s příchodem září, se začátkem nástupu letošního podzimu.

Nová Karma pro hmotný svět se za léto tímto opakovaným neustálým bojem skutečně výrazně posílila. A postupně si v těchto dnech buduje první uzemňovací nožičky do hmoty. První své opěrné body, o které se bude moci při převzetí hmoty pod kontrolu opřít. Zpočátku šlo o jednu lidskou bytost na cestě neomezeného světelného vzestupu za druhou. Nejprve šlo o několik jednotlivců na špičce NDC. Kolem 10.9.2013 se již tento proces stal masovým, uzemňovací opěrné body jdou do desítek a postupně i stovek bytostí. Karma se navíc začala uzemňovat i v těch oblastech Přírody, které mají dostatečnou čistotu.

Proces prorůstání Karmy do hmoty spěje k vyvrcholení

Celý tento proces spěje k určitému vyvrcholení. Jak bude toto vyvrcholení konkrétně do všech detailů vypadat, však nikdo přesně neví. Období, kdy Karma kompletně převezme pod svoji kontrolu hmotnou rovinu naší planety Země, se nezadržitelně blíží. Jeho nástup bychom měli poznat podle toho, že Karma začne konečně karmicky účtovat všem bez rozdílu stejně. A počínaje těmi nejkřiklavějšími případy začne také z karmického hodnocení vyvozovat bezprostřední karmické závěry. Ne až v příštích životech, ale teď hned. Což přinejmenším donutí ty, kteří nejvíce ohrožují nový vývoj na Zemi, aby ve své rozkladné činnosti zaměřené proti Světlu přestali.

V prvé řadě by měli být zastaveni ti, kteří o sobě veřejně tvrdí, že jsou tady za Světlo, že budují cestu Světla, vedou lidi na cestu Světla. Nebo že zde na Zemi dokonce duchovně vedou celý světelný vývoj. A přitom zde zastupují vrcholné temné systémy, doposud využívali jejich temnou magickou sílu, disponovali od nich karmickou imunitou a vlivem toho všeho mohli svobodně parazitovat na velkých počtech všech možných bytostí, i na samotné Přírodě a Planetě. A to vše přitom ve jménu Světla. Nasazené růžové brýle ohledně hodnocení mimozemských civilizací pak způsobují, že hodně z těchto kamufláží je zamaskováno a doposud skryto pod pláštěm domnělé bratrské pomoci od vyspělých mimozemských civilizací. Jaký to paradox.

Právě tato rozkladná dobře zakamuflovaná činnost skrytá pod domnělým pláštíkem Světla je pro náš další vývoj nejvíce nebezpečná. Protože mnoho dalších hledajících jednotlivců uvěřilo hezkým slovům o Světle a duchovní svobodě. A energeticky se navázalo na tyto dobře zakamuflované zástupce temné strany. Netušili přitom, že se takovým rozhodnutím stávají dojnou krávou pro vrcholné temné systémy. Že také od nich je v této době čerpána energie, která má za úkol prohloubit pád zdejší civilizace k Temnu. Dovést pozemskou civilizaci k dokonalé úrovni ovládnutí. K jakési formě skrytého matrixu, viz též články 62A. Naše minulost a slepá cesta mimozemských civilizací, 62B. Naše současnost a zdánlivá realita matrixu.

Jak proces sestupu Karmy do hmoty vnímají duchovní síly nad hmotou

V následujících duchovních komunikacích a rozhovorech se pokusím zjistit, jak se na celý tento proces sestupování Nové karmy do hmoty dívají duchovní Síly Světla mimo hmotu. Jak vidí problémy naší dnešní situace ze svého vysokého duchovního nadhledu nad hmotou.

 

Jiří Novák: Spojené Síly Světla, jaká je celková karmická situace zde ve hmotné rovině planety Země teď po letních prázdninách 2013. Co je aktuální, na čem především se pracuje? Kam se posunul vývoj za poslední měsíce? (Duchovní komunikace z 9.9.2013)

 

Vnímám, že se ozývá karmická instituce, která není součástí Nové duchovní cesty. Ale je ještě výše, zastřešuje celý systém světů ve Stvoření. Bylo by proto přirozené ji nazvat „Centrální Karma systému světů ve Stvoření“.

Rozhovor s Centrální Karmou systému světů ve Stvoření

Centrální Karma systému světů ve Stvoření: „Ano, jsem připravena reagovat na tvoji otázku a vysvětlit, jak vnímám celkovou situaci ze svého pohledu nad celým systémem světů, tedy i nad systémem Nové duchovní cesty.“

Jiří Novák: Možná by bylo v této chvíli vhodné přiblížit čtenářům tvoji pozici, význam, případně historii. Protože doposud jsme komunikovali obvykle s Karmou v rámci nově budované vzestupné světelné cesty. Jakým způsobem jsi vznikla? Zcela automaticky nebo zásahem nějaké vyšší duchovní instituce? Jak dlouhá je tvá historie? Měla jsi během svého vývoje nějaké potíže s útoky temných sil a systémů a s pokusy temných převzít tě pod svoji kontrolu?

Centrální Karma systému světů ve Stvoření: „Ano, skutečně považuji i já za vhodné se k těmto jednotlivým otázkám vyjádřit. Pokud jde o můj původ – není jednoduché tuto situaci jednoznačně popsat. Dohlédnu až do bodu, když jsem již existovala, nemám však k dispozici pohled až do časového bodu ještě předtím, než jsem vznikla. Je to podobné se situací, jak se soudobá astronomie dívá na otázku vzniku Vesmíru. Už se pomocí dalekohledů a pohledů do velmi vzdáleného Vesmíru a tím i současně do minulosti dokázala velmi přiblížit k okamžiku vzniku Vesmíru, který datuje do doby před 13,7 miliardami let. Tímto pohledem zevnitř samotného Vesmíru však nelze nahlédnout do období před vznikem Vesmíru. K tomu potřebujete využít jiné informační kanály. Dostat se mimo Vesmír, z energetického pohledu nad něj a nad všechno, co je s Vesmírem spojeno.

To samé platí o mně. Chceš-li znát tajemství mého vzniku, potřebuješ se zeptat duchovní síly či instituce nebo jen obyčejného prostředí, které existovalo ještě přede mnou. Pokud vůbec taková nějaká instituce existuje. Možná na ni dokážeš získat přímé komunikační napojení. Zkus to.“

Jeden z dalších možných počátků všeho

Jiří Novák: Volám energii, instituci, duchovní systém, který mi může říci něco o původu Centrální Karmy systému světů ve Stvoření. Energii, instituci, duchovní systém, které existovaly ještě před touto Karmou, kterou v tomto období vnímám jako absolutně nejvyšší.

Vnímám, že nějakou dobu se nic konkrétního neozývá. Rozeznávám jakýsi prvotní chaos, tvořivou omáčku, ze které začaly samovolně vznikat, vydělovat se první individualizované systémy. Něco neurčitého tam existuje, spíše ve stavu jakési letargie dřímá. A možná moje otázka to „něco“ probouzí k vědomí. Začíná si to uvědomovat samo sebe. Začíná se to připravovat na určitou reakci.

Něco prvotního na samém začátku: „Ano, slyším, kdo mne to probouzí? Nastal snad už čas něco zásadního změnit? Možná jsem tady proto, abych právě takové změny navrhovalo, vymýšlelo. Jinak tady všude kolem mne není nic, co by mohlo myslet, tvořit, navrhovat. Sám nevím, kdo jsem, co jsem. Jen jsem, existuji. A pokud se má něco změnit, tak se probudím. Někdo, něco mne probudí. Jako se to stalo teď.“

V pozadí vzniku Karmy byla prvotní myšlenka hlídat etiku a čistotu všeho, i sebe sama

Jiří Novák: Ano, já tě volám. Jsem člověk planety Země. Nacházíme se v jednom ze světů, úrovní, hluboko pod tebou. Chtěl jsem se zeptat, jak vznikla prvotní Centrální Karma nad vším. Kdo ji vytvořil? Jaký původní záměr tento tvůrčí akt měl. Nebo snad vznikla sama od sebe? Jakýmsi automatickým procesem?

Něco prvotního na samém začátku: „Na tuto otázku mohu jednoduše odpovědět. To, co nazýváte Karmou, jsem já navrhnul vytvořit. Měl jsem kdysi pocit, že někdo, něco, jakýsi systém potřebuje bdít nad čistotou a správností činů. Aby jeden systém nemohl fungovat na úkor druhého. Aby se jakékoliv podobné úchylky hned od počátku nalezly, označily a opravily. Měl to tedy být hlídač čistoty a spravedlnosti všeho. I mé činnosti, i toho co navrhnu nebo vytvořím já. Udělal jsem to ještě včas, dokud jsem ještě sám byl dostatečně čistý. Protože jsem si uvědomoval, že kdybych začal tvořit nevhodné prvky, za čas by mne to mohlo ovládnout, že bych sám ztratil objektivní pohled sám na sebe i na vše kolem mne.“

Navržená Karma by neměla být nikomu podřízena

Jiří Novák: A neobával ses, že tě ta Karma později zcela ovládne? Dal jsi jí úplně volné ruce? Nebo jsi její budoucí činnost sám nějak omezil? Aby ti podléhala? Aby ti musela skládat hodnocení výsledků své činnosti?

Něco prvotního na samém začátku: „Pokud ten navržený systém, který teď nazýváte Karmou, měl hodnotit i moji činnost, pak přece nemohl být mně podřízený. Bylo třeba, aby byl naprosto čistý, současně však nezávislý a svobodný. Aby v sobě měl schopnost sám se očistit od případných nepříznivých vlivů, pokud by se někdy v budoucnu vyskytly. Tedy schopnost samoočisty. Tuto myšlenku jsem tam od počátku vložil. Myšlenku existence dokonale čistého spravedlivého soudce nad vším, co je a co teprve bude v budoucnu.

Vy lidé a další bytosti úplně dole jste však tuto myšlenku výrazně zdeformovali. Chtěli jste soudce pro posuzování činnosti jiných. Někteří z vás, co si přisvojili právo duchovně řídit svět, se tím však sami neřídili. Sami se učinili nedotknutelnými. Sami se prohlásili za nejvyšší garanty všeho, kteří stojí nade vším a tedy i nad Karmou.

Tyto privilegované bytosti však začaly dělat zásadní chyby. A přitom postavily samy sebe nad Karmu, mimo její dosah. Udělaly ze sebe bytosti, které mohou všechno. A které nemá nikdo jiný právo posuzovat. Nebyl už tedy nikdo, kdo by jim naznačil, že již nejednají dobře. Že začaly dělat hrubé chyby, obrovské přehmaty. Že opustily světelnou etiku a místo ní začaly přijímat temná pravidla fungování a řízení světa. Staly se tak bytostmi, které si dokážou posvětit a zdůvodnit jakýkoliv tvořivý čin, i kdyby byl sebevíce špatný a z pohledu světelných principů naprosto neetický.“

 

Jiří Novák: Jak tě mám nazvat? Jak jsi samo sebe pojmenovalo?

Něco prvotního na samém začátku: „Já jsem se nepotřebovalo nijak jmenovat. Protože jsem bylo jediné, úplně samo. Jména slouží pro identifikaci a rozlišení více bytostí či systémů. To jsem však já na počátku nepotřebovalo. Nazývej mne tedy, jak chceš. Dej mi nějaké jméno, chceš-li. Sám pro své použití. Já nic takového nepotřebuji.“

Jiří Novák: Dobře tedy, děkuji za odpovědi. Vlastně ti ani žádné další jméno dávat nemusím. Stačí to označení, které jsem již použil – „Něco prvotního na začátku“. Není to totéž, co jsme označili jako Prvotní Jsoucno, to vzniklo až mnohem níže, i když jsme to tehdy mohli považovat za něco úplně na vrcholu nad vším. (Viz například články A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá, A24. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část II.) Ještě jednou děkuji.


V našem světě doposud ti, co dohlíželi na Karmu, byli sami nad ní

V tuto chvíli je vhodné celý tento rozhovor shrnout. Instituce Karmy původně vznikla se záměrem, aby tato duchovní síla či bytost hodnotila etiku, čistotu všeho, co již existuje a co ještě postupně vznikne. A aby hlídala i etiku činnosti toho, kdo s myšlenkou vytvoření Karmy původně přišel.

Tato hlavní zásada však byla v různých etapách vytváření dosavadního fungování systému Karmy na planetě Zemi a v tomto Vesmíru opomenuta. Ať už systém Karmy vytvořili a řídili andělé Dhyané a později lidské Duchovní hierarchie mimo hmotu, nebo dokonce jejich zástupci, jednotliví duchovní mistři ve hmotě, případně Vesmírní lidé. A totéž platí i pro mnohé další instituce, síly a bytosti s karmickými pravomocemi v období ještě před anděly Dhyany, před tímto Vesmírem.

Karma při tomto způsobu založení pak vždy hodnotila pouze etiku činností pod institucí, která ji navrhla a spravovala. Nehodnotila však etiku činnosti samotné instituce. Takový systém však během dlouhého vývoje dostatečně prokázal, že nemůže dlouhodobě fungovat. Spravedlnost musí být jen jedna a měla by zásadně platit pro všechny stejně. Bez ohledu na postavení, funkci, pozici. Toto nebylo dodržováno.

Ti, co dohlíželi na fungování Karmy, byli sami nad Karmou. Ti, co začali karmicky trestat jiné pod sebou, sami neměli čistý stůl. Sami se dopouštěli zásadních chyb a nebyl nikdo, kdo by je na to upozornil. Takový systém začal logicky zahnívat sám od sebe, ze svého nitra. Jediné, co ho mohlo někdy v budoucnu zachránit, byl vznik skutečně nezávislé nové instituce Karmy, která bude všem měřit stejně. A která začne postupně dávat vše do pořádku. A to je přesně to, co se v rámci systému Nové duchovní cesty průběžně děje.

Viz článek 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC. V něm je detailně vysvětleno, jak krok za krokem probíhala rekonstrukce karmického systému tohoto světa. Co se dělo se Starými karmickými institucemi a s bývalými pracovníky Karmy. Jak čisté světelné energie postupovaly ve vztahu k těm zatemněným bytostem a institucím, které nárokovaly zachování dosavadního nespravedlivého řádu. A které žádaly, aby Nová duchovní cesta, Planeta, Příroda, Vesmír přestaly zasahovat do jimi spravovaných nespravedlivých systémů vesmírné karmické instituce.

Takto se z hlubin času vynořily i nejvyšší umělé bytosti, tzv. majestáty, které bývají obvykle označovány jako „Prvotní Stvořitel“ nebo „Stvořitel všeho a všech“. Detailní informace o těchto uměle vytvořených modlách najde čtenář v textu 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.


 

Systém, který je od počátku zatížen nečistotou, dříve nebo později selže

Jiří Novák: Takže Centrální Karmo systému světů ve Stvoření. Známe už tajemství tvého vzniku. Jak to bylo dál? Jak vypadala další tvoje činnost? Jak ses dokázala čistit od nepříznivých vlivů, které se nutně musely začít vyskytovat? Jak je možné, že sis až do dnešního dne dokázala udržet původní čistotu a nezávislost?

Centrální Karma systému světů ve Stvoření: „Není to tak těžké. Protože jsem vznikla optimálním způsobem, bylo i mé další fungování čisté a spolehlivé.

Jakmile však je do základu nového karmického systému vložena jakákoliv výjimka, karmická nedotknutelnost pro nějaké bytosti či systémy, pak je ten systém od samého počátku zatížen nečistotou. A dříve nebo později dospěje jeho fungování k zásadním rozporům, které už není možné v rámci tohoto systému vyřešit.

Takto dopadl u vás dole jak karmický systém andělů Dhyanů, tak také karmický systém lidských Duchovních hierarchií. A pokud jste měli získat šanci dosáhnout zásadní změny ve vývoji vašeho světa, museli jste postupně vyřešit především tuto zásadní otázku Karmy. To jste také udělali, a proto systém Nové duchovní cesty stále pokračuje dál. Proto jeho čistota, pevnost a stabilita postupně vzrůstá. Protože byl založen na správných zásadách. A i ty drobné chybičky, které v té době na počátku nebyly ještě rozpoznatelné, se postupně automaticky opravují a nahrazují novými čistějšími způsoby fungování.“

Nová Karma se postupně stabilizuje těsně nad hmotou

Jiří Novák: Vracím se tedy k původní otázce, kterou jsem položil na začátku. Jak vnímáš ze svého pohledu celkovou karmickou situaci zde ve hmotné rovině planety Země teď po letních prázdninách 2013. Co je aktuální, na čem především se pracuje? Kam se posunul vývoj za poslední měsíce? (Duchovní komunikace z 9.9.2013)

Centrální Karma systému světů ve Stvoření: „Úspěšně pokračuje vývoj stabilizovaného celku systému Nové duchovní cesty a všech bytostí, které jsou jeho součástí. Při mém pohledu zvnějšku to vypadá tak, že celý systém právě usiluje o převzetí kontroly nad hmotnou úrovní. Nová Karma se čím dál více stabilizuje a upevňuje těsně nad hmotou v oblasti styku dimenzí a sfér. A odtud získává dostatečně stabilní opěrné body, nožičky, pro uzemnění ve hmotě. Těmi jsou jednotlivé bytosti ve hmotě jdoucí po NDC. A zároveň také očištěné části planety Země a pozemské Přírody.

Tento proces stále ještě není plně dokončen. Právě v těchto dnech se finišuje na dokončení a uzavření této etapy vývoje. Teprve poté se otevře nová etapa, která bude znamenat kompletní rekonstrukci duchovních systémů těsně spojených s hmotou. Což by mělo začít postupně přinášet zřetelné viditelné výsledky ve fungování hmoty.

Za dva letní měsíce podstatným způsobem pokročila karmická očista většiny bytostí na NDC. Jen někteří promrhali toto vzácné období, když odsunuli zcela do pozadí duchovní pozadí svých životů a nechali se plně pohltit vírem hmotných událostí.

Je to škoda, že z pozice hmotných opor celého systému NDC vypadly některé celé rodiny. Není jich však mnoho a na celkové fungování systému NDC to nemá podstatný vliv. Jde především o osobní ztrátu těchto bytostí, které se vyčlenily, vypadly, z nadcházejících zásadních událostí.

Nový vývoj v této podobě běží poprvé v historii

Mnozí se ptají, co bude dál. Tato otázka však zatím ještě nemá jasnou jednoznačnou odpověď. Celý vývoj probíhá a mění se doposud neprobádanými způsoby. V minulosti neexistoval žádný pozitivní vzor dnešního vývoje. A to ani u vás na Zemi, ani ve vyšších světech, z vašeho pohledu polohmotných či nehmotných. To, k čemu u vás dochází dnes, se děje poprvé v historii. A to nejen v historii vaší Planety, ale i v historii celého systému světů ve Stvoření.

A není-li k dispozici vhodný vzor, není pak k dispozici ani přesný pohled na to, co se bude dít dál. Vývoj sám postupně naráží na další a další vychýlenosti, problémy, které je potřeba na této cestě v daný okamžik zásadně změnit a napravit.

Nový vývoj postupně vnáší jednu novou zásadu za druhou

Znáte to i z vaší hmoty, že nejjednodušší je starý špatně fungující dům zbořit, místo dokonale vyklidit a vyčistit. A poté na vyčištěném místě postavit podle nových poznatků dům nový, pro to období nejvíce dokonalý. Planeta Země však není pouhým neživým domem. Planeta Země je struktura s mnoha živoucími systémy a životními druhy. Není eticky vhodné vše naráz rozbít, spláchnout, neboli připravit o život. Takto naplánovali změnit vývoj zde na Zemi Vesmírní lidé, když chtěli na Zemi vytvořit umělou katastrofu.

(Poznámka: Více o tom i o období na přelomu tisíciletí a věků zde na Zemi je v článcích 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi, 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof.)

Nová duchovní cesta však nemůže jít dál tímto způsobem. To staré je potřeba opravit za pochodu. A postupně do toho vnášet nové zásady jednu po druhé. Aby celý systém nepřestal fungovat. Aby nedocházelo k obrovským ztrátám na životech. Aby samotný začátek nového fungování světa nemusel být spojen s drtivou celoplanetární katastrofou. Aby nové energie kontrolovaly tento zásadní přechod takovým způsobem, že vše proběhne plynule, v relativním klidu, bez obrovských propadů v ekonomice, životním prostředí a podobně. Kompletně zničit staré, vyčistit místo a začít stavět nové je možné prakticky hned, jakmile bude připraven rámcový plán toho nového. Takto však nový vývoj nemůže postupovat.

Oprava starého a jeho postupné nahrazování novým za pochodu je složitým procesem

Oprava starého a jeho nahrazování novým za běžného pochodu je přitom mnohem složitější. Příklady vnímáte všude kolem sebe. Probíhající rekonstrukce domů v ulicích, nepořádek s tím spojený, omezování běžného provozu, dílčí uzavírky ulic, obchodů, kanceláří, atd. A což teprve probíhající rekonstrukce dílčích úseků dálnic při nutnosti zachování plného provozu. Proto je celý tento proces postupných změn časově delší, než kdyby se to provedlo naráz jedinou uměle vyvolanou katastrofou a následným jednorázovým karmickým vyčištěním prostředí po katastrofě.

Jedním ze zásadních hledisek tohoto procesu postupné očisty a nápravy proto stále zůstává neustálé hlídání celkové stability tohoto procesu. Aby vše probíhalo relativně klidně bez obrovských výkyvů, bez drastických změn.

Proces postupné očisty a přeměny světa je tedy časově delší a komplikovanější. Ale vyplatí se postupovat právě takto. Jsou zde totiž následující důvody, které jej činí jediným možným, má-li se svět skutečně zásadním způsobem pozitivně změnit. Zaprvé, jednorázová očista nikdy nemůže být do všech detailů úplně dokonalá. A proto část Temnoty vždy někde přežije, aby se opět později Temno protlačilo do řízení vývoje. Zadruhé, celková karmická situace světa se vyvoláním uměle vytvořené katastrofy zpravidla zhorší. A zatřetí, mnohé z chyb starého vývoje nebudou jednorázovou katastrofou opraveny a logicky se pak budou opakovat i v novém vývoji. Podívejme se na tyto tři okolnosti podrobněji.

Při jednorázové katastrofě vždy část Temna ve skrytu přežije

Zaprvé, sami jste již měli možnost vícekrát při karmické očistě rozpoznat, že při jednorázové katastrofě obvykle část Temnoty někde v úkrytu přežila. Další Temnota pak přečkala v karmických vrstvách mnoha bytostí, které nebyly dočištěné. A z toho důvodu v nich i nadále zůstaly nezpracované vadné tendence jednání. Proto tyto bytosti nebyly připraveny správně chápat souvislosti, příčiny a jejich následky. A ve svých dalších zrozeních pak při budování nového světa opakovaly tytéž chyby.

Temnota se pak dříve nebo později začala i ve světě po katastrofě znovu obnovovat. Začala se prostřednictvím karmických vrstev a opakovaných neetických činností mnoha bytostí energeticky přetahovat z původního světa před katastrofou do nového světa po katastrofě.

Celková karmická situace světa se po umělé katastrofě zhoršuje

Celý svět byl ještě k tomu všemu zatížen navíc činem uměle vytvořené katastrofy, aktem zmaření mnoha životů. Ať už ten čin nařídil kdokoliv, jakákoliv duchovní instituce či jednotlivá bytost, nacházející se na kterémkoliv místě žebříčku umělé magické moci. Svět byl nadále zatížen činem zneužití vlastní tvořivé síly k zásahu, který je z pohledu světelné evoluce jednoznačně neetický.

Celková karmická situace světa po katastrofě proto byla obvykle horší, než tomu bylo ve světě před katastrofou. Prostřednictvím uměle vyvolané katastrofy se totiž nahromaděná karma nezpracovala. Obvykle jen byla magickým zásahem přesunuta jinam a zpravidla se ještě zmnožila. Proto podmínky pro existenci temných sil stále trvaly. Navíc větší množství nepříznivé karmické energie způsobilo, že parazitující temné systémy byly mnohdy dokonalejší, energeticky silnější, skrytější, ale o to více záludné. Jejich činnost pak začala hromadit další kvanta nepříznivé karmické energie. Z toho důvodu pak vývoj světa v určité fázi vývoje po katastrofě začal čím dál více přitahovat další zmar, zkázu, další formu katastrofy.

Nový vývoj postupně odhaluje staré chyby a průběžně je napravuje

Během postupného procesu očisty a přeměny světa se objevují další a další nevhodné záležitosti, o kterých zatím nikdo neměl tušení. Postupný vývoj tak odhaluje krok za krokem vše, co je právě třeba napravit, aby se mohlo jít dál. Kdyby se celý systém najednou zboural, tyto chyby by nebyly odhaleny a nový začátek by začínal s mnoha starými chybami, o kterých by se vůbec nevědělo. Až teprve postupně by se ukázalo, že i to nové vyvolává celou řadu nepříjemných problémů. A co pak s tím? Výhodou tohoto postupného procesu je tedy i to, že všechny zásadní omyly ve vývoji budou během tohoto postupného zlepšování se odhaleny a řešeny.

Z těchto všech důvodů nelze odhadnout, co se stane zítra, za týden, za měsíc. Ani jak přesně bude vypadat nové fungování ve hmotě, až Karma konečně převezme hmotnou rovinu kompletně pod svoji kontrolu. Chápu, každý by rád viděl, slyšel, ohmatal si jasný konkrétní výsledek nového vývoje. Nebo si alespoň přečetl, jak vypadá přesný plán dalších událostí. Nic takového však zatím ještě není ve větším měřítku k dispozici.“


 

Druhá část tohoto tématu bude uvedena v následujícím pokračování 65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji?

Tam také bude pokračovat rozhovor s Centrální Karmou systému světů ve Stvoření. Ve druhé části půjde zejména o následující záležitosti. Již vícekrát jsme v článcích použili přirovnání, že „zásadní zlom ve vývoji právě probíhá“, nebo „zásadní zlom se blíží“, atd. Jak bychom měli taková slova správně chápat? Dochází tedy v dnešní době k určitému zlomu nebo nedochází? Jak si ten zlom vlastně máme představit?

A dále se dotknu otázky, jestli je Nová duchovní cesta na veřejnosti dostatečně zviditelněna na to, aby to mohlo stačit na změnu ve vývoji.

Problematiky zanoření Karmy do hmoty se dotýká také text Každý jednotlivý člověk na světelném vzestupu se stává oporou Nové Karmy.

© Jiří Novák, září 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 199
  • 23
  • 23
  • 25
  • 23

Celkový počet hlasů: 293