Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 75. Jaro 2015 - změna fungování Karmy, centrální registr Černého bratrstva

75. Jaro 2015 - změna fungování Karmy, centrální registr Černého bratrstva

Jiří Novák, Petra Nováková, Marie Mejdrová Vloženo 23.9.2015
Jiří Novák Petra Nováková Marie Mejdrová

Změny ve fungování Karmy pro hmotný svět na jaře 2015. Projevy silné karmické očisty na počátku jara 2015. Různé příčiny výrazných problémů. Následky zanedbání náznaků. Tlak na dořešení problematických vztahů. Události během velikonočního týdne 2015. Zlikvidování centrálního registru Černého bratrstva. Další tlak Temných sil. Karmická instituce, která bude plně odpovídat nárokům NDC. Vytvoření pevné základny světelného vývoje. Koncentrovaná síla na společných setkáních bytostí na NDC. Snížení karmické zátěže zástupců strany Světla spojených s Černým bratrstvem. Globální očista všech struktur zasahujících do světelného vývoje. Ježíšova mise a navazující boj s Černým bratrstvem. Události spojené s ukřižováním Ježíše přivodily vzestup Černého bratrstva. Nutnost nalézt zcela novou cestu vývoje na straně Světla. Opustit metody, které používala zároveň strana Světla i Temnoty. Chybné nastavení Ježíšovy mise. Teze šířené církví a tajnými řády neodpovídaly pravdě a skutečnosti. Situaci mohly vyřešit jen čisté vyšší Síly Světla společně s Přírodou.

Jiří Novák
 

Změny ve fungování Karmy pro hmotný svět na jaře 2015
 

Jak už bylo vícekrát popsáno na našem webu, období Velikonoc každoročně doprovází další kolo silných očistných vlivů. Tyto vlivy se obvykle projevují již několik týdnů před Velikonocemi a pokračují také několik týdnů po nich. Pro úplnost dodávám, že v roce 2015 bylo Velikonoční pondělí 6. dubna. Celkově lze říci, že v období kolem Velikonoc proběhly v tomto roce zásadní změny v situaci ohledně Černého bratrstva a fungování Karmy pro hmotný svět. K tomu všemu se v tomto textu dostaneme postupně. K nastartování těchto změn přispělo také další hromadné setkání jednotlivců na NDC v Brně 15.3.2015.

Na tomto setkání jsem vysvětloval, že Karma pro hmotu je sice jakoby nastartovaná na 100 %, ale rozhodně nepracuje naplno, zatím pouze tak na 10 %. Jevilo se mi to tak, že vysílá jednotlivé přesně zaměřené paprsky na určitá místa. My všichni, kteří jsme součástí Nové duchovní cesty, jsme stáli kolem ní v bližších nebo vzdálenějších kruzích. Po setkání se situace změnila následujícím způsobem.

Vnímám, že Karma jakoby začíná žhnout, zářivě svítit, doslova jako Slunce. A my jako jednotlivci na NDC stojíme kolem ní a zakrýváme si před tou září oči.  Přestala vysílat paprsky na různá místa, ale začala mnohem více zářit a stále dál a dál zvyšuje svůj jas. Úroveň jejího fungování neustále pomalu stoupá. Měl jsem pocit, že nejde o cílené působení na jednotlivé bytosti a jejich jednotlivé činy. Ale spíše že jde o celkovou očistu prostředí, aby se vše nečisté jasněji obnažilo, projevilo, více zviditelnilo. Později jsem se zeptal v duchovní komunikaci, jaký význam to všechno má.

 

Jiří Novák: Karmo pro hmotný svět, můžeš nám lidem na NDC vysvětlit, co se s tebou v tomto období právě děje? Jaký má význam to, že jsi přestala vysílat paprsky na různá místa a místo toho začínáš zářit jako Slunce? (Duchovní komunikace z 18.3.2015)

Karma pro hmotný svět: „Ano, skutečně v tomto období přecházím na zcela nový způsob fungování. Karma doposud vždy fungovala cíleně a takto reagovala na určité konkrétní situace, události, jevy. V současné době se s dalším vzestupem a rozvojem NDC stále více přechází k automatickému fungování, které je řízeno nikoliv jednotlivými duchovními institucemi, ale přímo energiemi, které určité činnosti vykonávají. Má to tu výhodu, že energie nelze ošálit, zkorumpovat, vnutit jim výjimky. Energie reagují automaticky na určité situace bez ohledu na to, která bytost a na jaké pozici tu situaci vyvolala, způsobila. Jde o nejspravedlivější vzor fungování.

Takže už to nebudu já, kdo bude spouštět a vyvolávat automatické karmické následky. Já pouze svými energiemi prosvítím svět, obnažím postupně do projevení a zviditelnění vše skryté. Aby vyšly najevo skryté záměry, manipulace, ovládání, atd. A co dál bude s těmi jednotlivci, které takové situace vyvolaly, to už nebude spadat do mých pravomocí. To už bude řešeno automatickým působením energií.“

JN: Vždyť ale i energie mohou být ovládnuty, zmanipulovány. Co by se stalo pak? Jak by byla zachována naprostá spravedlnost?

Karma pro hmotný svět: „Světelné energie, kterým je předáváno vedení, nemohou být ovládnuty, ani zmanipulovány. Jsou to světelné energie s nejvyšší možnou úrovní čistoty, samostatnosti. Energie, které jsi už vícekrát označil jako „inteligentní energie“. Tyto energie nemají v sobě nic, s čím by mohly temné energie rezonovat a na co by se mohly chytit. Temno proto na ně nemůže. Právě takovým energiím je v tomto období předáváno řízení celého systému NDC.“

JN: Dokážeš odhadnout, jak bude vypadat tento nový způsob fungování karmického pořádku ve hmotě? Jako události můžeme očekávat? Jestli budou zastavovány některé výrazně nepříznivé činy, například teroristické akce končící řadou mrtvých? Nebo bude stále ještě ponejvíce probíhat očista bytostí spojených s NDC? A co třeba, když jeden odpadlý člověk stáhl s sebou mimo NDC dalšího člověka tím, že začal skrze jeho energie ohrožovat celý systém NDC? Co se bude dít v takové situaci?

Karma pro hmotný svět: „Ptáš se na otázky, na které doposud nikdo nezná odpověď. Všichni jenom můžeme čekat, co bude dál. Nový vývoj probíhá podle zcela nových pravidel, nemá žádný předcházející vzor, který by se napodoboval. Vše, co se děje, se děje poprvé. A proto nejsou známy všechny detaily toho, jak vše bude probíhat. Sledujte, vnímejte, co se děje, vyhodnocujte přicházející události. A takto sami zjišťujte, jak nový karmický pořádek začíná fungovat. Nic více k tomu zatím nemohu dodat.“

 

JN: Řídící centrum energií pro tento svět, můžeš mi k tomu říci další zásadní informace?

Řídící centrum energií pro tento svět: „Ano, rád doplním a upřesním tyto obecnější informace. Nový způsob fungování karmického systému se teprve spouští. Úkolem samotné karmické instituce bude především odhalit, upozornit na nežádoucí neetické jevy a situace. Úkolem inteligentních energií pak bude tyto situace vhodným způsobem řešit, reagovat na ně.

To však neznamená automaticky působení ve smyslu „oko za oko“. Cílem karmického systému není trestat, ale v prvé řadě vychovávat. Až se prostředí přiměřeně pročistí, začnou se neetické záměry a také samotná příprava vrcholně neetických událostí, obnažovat ještě dříve, než k těm samotným událostem dojde. A energie budou pak schopny zakročit včas ve smyslu jakési prevence nevhodných jevů. To ale ještě bude nějaký čas trvat. V první fázi je možné očekávat spíše reakce po činech. Ti, kdo něco takového vyvolají, začnou mít v dalším životě zásadní problémy, nic jim nebude vycházet, okolní události je začnou „drtit“.

Tato slova si však potvrdíte jedině tím, že toto skutečně rozpoznáte u konkrétních jednotlivců. Do té doby je to pouhá teorie, nezávazné informace.“

JN: Zatím jsem pouze zpozoroval, že očista některých jednotlivců na NDC podstatně zesílila. U některých se zhoršilo vydávání, další mají zesílené zdravotní problémy. Z některých se zřejmě vyvalila minulost, která byla do té doby blokována. Je toto už výsledkem nového fungování Karmy?

Řídící centrum energií pro tento svět: „Ano, to jsou první výsledky fungování nového karmického pořádku. Vy lidé na NDC jste přece v těsné blízkosti Karmy. Právě na Vás dopadá zesílené vyzařování Karmy nejsilněji. Až teprve po Vás přijde na řadu zbytek populace. První na ráně je vedoucí tým, hned za ním jsou všichni ti, kteří se stali součástí NDC svým vědomým postojem. Pak přijdou na řadu ti, kteří jsou součástí NDC nevědomě.

Karma takto vlastně nejprve prozařuje všechny své opěrné body, své základy ve hmotě. A těmi jste právě vy, bytosti na NDC ve hmotném světě. A u těchto bytostí se zviditelňují, tlačí do projevení, další jejich vnitřní deformace, nesprávné návyky, kterých se doposud nestačili zbavit. Proto vnímáš zesílení karmické očisty u řady bytostí na NDC. Také je ale naopak patrný určitý pozitivní zlom v karmické očistě u jiných. Protože těm toto zesílené záření Karmy pomohlo posunout se na vyšší hladinu čistoty a dosažené frekvence vnitřní energie. Až teprve po vás dopadne toto zesílené karmické vyzařování na zbývající část pozemské populace.“

 

JN: Souvisí tato změna ve vyzařování Karmy s jevy, které probíhají momentálně na Slunci (obří výbuchy)? U kterých to vypadá, že ohrožují Zemi, techniku, telefony, satelitní sítě, atd.?

Slunce: „Ano, já jsem zdrojem životodárné energie pro vaši civilizaci na Zemi. Logicky i já potřebuji projít silnou očistou, mají-li se poměry u vás na Zemi zásadně změnit. Ty jevy, co u mne probíhají, představují projevy silné karmické očisty. Vyvrhování nepříznivých energií z mého nitra. A proč to ohrožuje Zemi? Protože nepříznivé jevy, nepříznivé příčiny se přitahují. Vaše civilizace přitahuje všechny tyto případné destrukce zažitým způsobem svého fungování.“

Z těchto všech informací vyplývá především to, že změny ve fungování tohoto světa potřebujeme hledat a identifikovat my sami. Mějme tedy oči i své duchovní vnímání otevřené. Až určité nové příznaky zpozorujeme, pak teprve budeme moci říci, co se změnilo.Projevy silné karmické očisty na počátku jara 2015

 

Také na konci března i nadále pokračovala mimořádně silná karmická očista. U některých jednotlivců na NDC se objevily i silnější zdravotní problémy. Uvedu několik příkladů. Jeden člověk byl se zápalem plic v nemocnici. Dalším několika jedincům bylo výrazně, až extrémně špatně. Silné pocity ovládání, zvracení, neschopnost přijímat běžné jídlo, psychická vychýlenost, silně depresivní myšlenky. Další měli pocity nemoci, zvýšené teploty, rýma, neobvyklé nachlazení, žaludeční problémy, atd. Jiní měli lehčí průběh čištění, jen lehce vychýlenou fyzickou nebo psychickou situaci.
 

Různé příčiny výrazných problémů
 

Příčiny náhle vzniklých potíží bývají různé. Některým se v daném období obnažovala vlastní minulost, kdy byli extrémně, až z 90 % temní, obsazení Černým bratrem. Takto byli plně ovládnuti, vybaveni nejvyšší magií a pod tímto temným vedením konali extrémně neetické skutky. Protože takové ovládnutí bylo v minulosti doprovázeno zneužíváním energií životní jiskry, výsledkem mohou být silné dýchací problémy, srdeční arytmie, zesílení astma, nebo dokonce i zápal plic.

U některých se čistila keltská minulost, kdy jako Druidi používali magii k manipulaci a ovládání Přírody i druhých bytostí.

Další se znovu čistili ze své mimozemské minulosti, kdy se neoprávněně vměšovali na Zemi. Například jako mimozemský člověk unášeli pozemské ženy a zajišťovali jejich násilné oplodňování, tedy podle pozemských zákonů vlastně znásilňování. A to za účelem získání potomků a jejich dalšího zkoumání, pitvání, rozebírání orgánů, aby přišli na podstatu toho, co my pozemšťané máme odlišné a co by oni chtěli také získat. Nebo za účelem zkoumání sexuality a principů jejího fungování ze strany mimozemských bytostí.

Nebo byl člověk v jiném světě, v rámci jiné civilizace jako pokusné zvíře „vylepšován“ vkládáním umělých prvků zvyšujících jeho schopnosti v určitém směru. Jakoby z něj byl vytvářen biorobot použitelný pro určité speciální účely. Další člen rodiny pak byl třeba tím vědcem, kdo tyto metody vyvinul nebo prováděl. Vlastně tak zneužíval vědu ve prospěch manipulací a ovládání.

Jiní byli výrazně vychýleni proto, že se přes ně začali čistit jejich vychýlení příbuzní, se kterými nemají dořešené vzájemné vztahy. Například otec trvale žijící mimo rodinu v zahraničí, nefungující partnerský vztah, který stále formálně přetrvává.
 

Následky zanedbání náznaků
 

Karmická očista člověka na NDC obvykle neprobíhá sama od sebe. To se děje pouze v případě automatické nebo poloautomatické očisty. Do takového stádia se však člověk potřebuje nejprve postupně dopracovat. Více o tom bylo v textu U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu? Již v tomto textu jsem uvedl následující informace:

To, jak brzy se člověku nastartují jiné příznivější automatické nebo poloautomatické formy karmické očisty, závisí na jeho osobním každodenním přístupu, na rychlosti jeho světelného vzestupu, kterou si stabilně udržuje a na dosažené úrovni vnitřní harmonie.

Pokud u něj ještě tyto šetrnější formy karmické očisty nefungují, bude při karmické očistě potřebovat pomoc. A podstatné je, že sám musí o tuto pomoc včas požádat druhého člověka. Který má oprávnění zprostředkovat složitější problémy obnažené v rámci nastartované karmické očisty.

Sledování náznaků karmické očisty se tak stává jednou ze základních problematických záležitostí, které někteří lidé na počátku podcení. Jejich cesta pak skončí dříve, než se pořádně rozběhla.

 

Stává se, že někteří se ozvou s prosbou o zjištění, co se s nimi děje, třeba až po dvou měsících. Za tu dobu však obnažené a nezpracované karmické vrstvy postupně převrátily jejich světelný vzestup v pád a mezitím vypadli z NDC.

Připomínám, že kdo frekvenčně propadne dolů mimo koridor NDC, začíná mít jiné postoje k situaci. To, co pro něj bylo dříve normální, o tom všem najednou začíná pochybovat. Přestává chápat, proč vlastně dříve o NDC usiloval. Jeho vnitřní postoje se zásadně mění. Mnozí takoví se už nikdy neozvou, protože se doslova „uvařili“ ve vlastních negacích a v narůstající nedůvěře vůči celému systému NDC. 

To vše se v jejich nitru rozmohlo proto, že zanedbali určité základní činnosti, které jsou pro světelný vzestup zásadně důležité. Stačilo přitom včas se ozvat, požádat o zjištění, co se s nimi děje, požádat o pomoc. O vysvětlení, proč jsou tak zavaleni pochybnostmi a negativními myšlenkami.

Někteří se mne poté ptali, proč jsem jim nedal vědět, že se s nimi něco nepříznivého děje. Pokud vnímám, že někdo z NDC vypadává, zásadně mu nevolám, jednoduše na to nemám právo. Světelná cesta je záležitostí každého z Vás. Každý z Vás má zodpovědnost za svoji cestu. Tu zodpovědnost sám za sebe nemůžete přehodit na mne, ani na kohokoliv jiného.

Pokud ovšem někdo z blízkého okolí padajícího člověka jednorázově upozorní, že s ním něco není v pořádku, měl by vzít takové upozornění vážně a snažit se zjistit více, v čem je problém. Opět píšu o jednorázovém upozornění. Nemělo by to být tak, že za kohokoliv převezme zodpovědnost někdo druhý (spolubydlící, kamarád, životní partner) a bude jej „mateřsky“ na každém kroku hlídat, aby neudělal chybu. A za chyby pak kárat a vychovávat. Ani tak by to nemělo být. Takovou péčí byste druhému vzali jeho cestu. Sebrali byste mu jeho osobní zodpovědnost a aktivitu. Nemůže to dělat ani partner za druhého partnera v manželském svazku. Duchovní cestou jde přece každý sám za sebe. A pokud tomu tak není, dříve nebo později to začne dělat problémy.
 

Tlak na dořešení problematických vztahů
 

Všichni lidé na cestě světelného vzestupu jsou v tomto období tlačeni energiemi k tomu, aby dořešili problematické vztahy, které již delší dobu nefungují a neplní svůj účel.

Nebo aby konečně odhodili poslední zbytky svých původních zlozvyků, kterých se stále ještě nedokázali kompletně na všech rovinách bytosti zbavit.

Případně aby narovnali příbuzenské vztahy, ve kterých dlouhodobě patřili k těm soustavně ovládaným a zneužívaným.

Další jen potřebují ze sebe vydat další výrazný temný blok z dřívější minulosti, doposud hluboko zapadlý, který se konečně vlivem dnešních změn přiblížil k povrchu. Události během velikonočního týdne 2015
 

Dostáváme se k vysvětlení, jaké události probíhaly v duchovním pozadí naší Planety již přímo o velikonočním týdnu. Především šlo o další akce Spojených Sil Světla a celého systému Nové duchovní cesty proti zbytkovým strukturám Černého bratrstva. A zároveň proti dalším pokusům o pokračování ovládání civilizace a karmického systému ze strany některých bytostí, které v dřívějším systému vykonávaly vysoké duchovní funkce v rámci lidských Duchovních hierarchií.

Jak víme z textů na webu NDC, o letošních Velikonocích už uplynulo 16 let od likvidace Černého bratrstva jako celku 1.4.1999, tehdy také o velikonočním týdnu. Od té doby již volní Černí bratři nemohli existovat. Zůstali však Černí bratři vázaní a zapadlí v karmických vrstvách obyvatel Planety. A čas od času se od nich lidé na NDC čistili. V takové situaci se člověku obnažily karmické vrstvy z minulosti, ve kterých byl silně zatemněný na úroveň 90 %, disponoval nejvyšší magií. Byl plně ovládnut Černým bratrem na zádech, který pronikl do jeho nitra, a odpojil jeho lidské vnitřní duchovní struktury a nahradil duchovní struktury člověka zrozeného ve hmotě svým dokonale temným vedením. A v této situaci, při tomto dokonale temném vedení, člověk škodil okolí, druhým bytostem, vykonával zvrhlé, až doslova nelidské činy a nesl za to plnou karmickou odpovědnost. Protože to, že se Černý bratr mohl připojit na jeho bytost, zavinil sám, svými zásadními přehmaty v dřívější době.

Taková očista ze života s přisedlým Černým bratrem byla vždy náročná a obvykle byla rozložena na 5 až 10 jednotlivých kol. Rozsáhlý blok vrstev byl rozdělen na několik dílčích bloků, aby to čistící se člověk dokázal ustát a nevypadl přitom ze světelného vzestupu. Aby to ustál zdravotně i psychicky, aby si dokázal udržet světelný vzestup. I přesto měli mnozí při takové očistě zásadní problémy, různé střední i silné zdravotní vychýlenosti, nepříznivé psychické stavy, útočící negativní myšlenky, apod.

Také v předvečer letošních Velikonoc se u několika jednotlivců obnažily karmické vrstvy s přisedlým Černým bratrem. Více než v běžném období. Celá situace s Černým bratrstvem se jakoby znovu otevřela, zakutnila a čekali jsme, co se bude dále dít.
Ve čtvrtek 2.4., tedy ještě ve velikonočním týdnu, se v místě styku dimenzí, kde by měla sídlit Karma pro hmotu, obnažil jakýsi temný systém, temný střed všeho. Který souvisel nejen s Černým bratrstvem, ale i s dalšími rozsáhlými temnými systémy v oblasti Země. Bylo jasné, že bude muset proběhnout další kolo boje, ve kterém by Síly Světla a systémy NDC měly prokázat, že mají dostatek duchovní síly na to, aby tento temný střed definitivně vyřadily z existence.

 

Zlikvidování centrálního registru Černého bratrstva
 

Boj skutečně ve čtvrtek 2.4.2015 proběhl a temný střed byl zlikvidován. V následujících dnech se potvrdil výsledek. V tom temném středu byl každý Černý bratr doposud existující v rámci karmických vrstev nějaké bytosti jakoby zapsán, centrálně evidován, energeticky uchycen, zřejmě i energeticky dotován. A vymazáním tohoto registru Černého bratrstva a základního energetického zdroje by měli všichni zbývající Černí bratři přestat existovat, ať jsou ukryti, zapadlí na jakémkoliv místě. Toto se skutečně potvrdilo při kontrolách v následujících dnech.

Takže tento den můžeme považovat za další zásadní mezník definitivního konce Černého bratrstva jako celku a všech jednotlivých Černých bratrů, ať byli do té doby ukryti, zapadlí kdekoliv. Černí bratři přestali existovat i v rámci karmických vrstev. Navíc stupeň dosažené temnoty se v rámci karmických vrstev snížil u jednotlivců na světelném vzestupu z 90 %, kterých dosahoval člověk obsazený Černým bratrem na maximální hodnotu 70 %. Takže to, že u některých poklesl stupeň jejich zatemnění ve vrstvách z 90 % na 70 %, je výsledkem tohoto dalšího zlomu ve vývoji. To je další krok, který by měl vést ke zmírnění projevů karmické očisty u jednotlivců na NDC. Nejprve je však důležité, aby se celá situace dostatečně stabilizovala.

 

Další tlak Temných sil
 

O Velikonočním pondělí 6.4.2015 však došlo k další situaci. V místě styku dimenzí Karma pro hmotu ztratila svoji zářivost, byla matná, nezářící a objevila se zde bytost znovu nárokující své právo na duchovní vedení tohoto světa. Temný otisk člověka, který je zrozen v tomto světě a je stále zastáncem umělé magie a privilegií, která z toho vyplývají. Připravoval se další souboj, ke kterému bude muset dojít. Vlivem tohoto dalšího vyhrocení situace ve smyslu „kdo s koho“ docházelo k neobvyklým událostem a pokusům vychýlit celý systém NDC.

Místo, ze kterého působí Karma pro hmotu, je trvale pod velkým tlakem. Je opakovaně místem soubojů, protože další Temné síly a bytosti nárokují právo na tento svět a jeho vedení. Odkrývají se tak další temné záležitosti doposud skryté, a to jak celkově, tak také v životech některých jednotlivců. Neobvyklé útoky, útoky formou nočních snů. Vyhrocení situace s blízkými, vysávání od příbuzných. Apod. Podstatné je, že Temní nás mohu na čas vychýlit, rozhodit, že se cítíme špatně, jsme vzteklí, zoufalí, nemocní, propadneme na chvíli depresi, atd. Ale nemohou nás zastavit. Protože máme své nástroje a možnosti, jak se vzpamatovat, jak znovu získat původní stabilitu a pevnost.

V období září 2015, kdy připravujeme tento text ke zveřejnění, můžeme konstatovat, že uvedený souboj byl pouze jedním z dalších kol protiakcí Spojených Sil Světla proti magickým systémům doposud ovlivňujícím fungování našeho hmotného světa. Tento boj za nezávislost planety Země i soudobé lidské civilizace na magii a magických systémech minulosti pokračoval i během celého léta a stále ještě není dokončen.


 

Petra Nováková

 

Karmická instituce, která bude plně odpovídat nárokům NDC
 

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát více informací ohledně významu letošních Velikonoc a hromadném setkání jednotlivců na NDC v Brně 15.3.2015?  (Duchovní komunikace z 6.4.2015)

Příroda: „Období Velikonoc je silným očistným impulzem, jak pro Vás jednotlivé bytosti, tak pro celkové prostředí a tím i Přírodu. Při pobytu v Přírodě jsi vnímala uvolnění, které bylo způsobené očistou předchozích dnů a s ním spojený nárůst čisté energie. Příroda i na hmotné rovině se probouzí k novému životu a vnímala jsi s tím spojené uvolňování silné tvořivé energie života.…

Silné čistící energie zde působily i v důsledku uvolnění, které přišlo po opětovné likvidaci Černého bratrstva. I dnes stále probíhá silná očista. Energie jara, Velikonoc i likvidace Černého bratrstva stále působí a umožňují bytostem posunout se rychleji vpřed, dokázat rychleji zpracovat to, s čím se ve svých životech potácejí. Co jim činí problémy. Vnímáte i na počasí, jaké má výkyvy, jak se dnes opět silně mění každým okamžikem. Což je vliv působících energií, které stále silně pracují a pročišťují dosud nezpracované oblasti.“

 

Řídící centrum energií pro tento svět: „Víte, že jedním z našich aktuálních cílů ohledně celkového vývoje je zprovoznění nového karmického systému. Tak aby se mnohé věci mohly začít řešit automaticky, aby na události, které zatím probíhaly bez povšimnutí, začalo dopadat karmické zúčtování. Vše se potřebuje připravovat a spouštět postupně podle aktuálních impulzů. Aby vše bylo stále flexibilní, aby se vše stále mohlo vyvíjet, nebyl zde dán žádný strop, nebo limit. Který nějakým dalším vnějším zásahem pak musí být složitě zvyšován.

Cílem je vytvoření a spuštění Karmy, která bude plně odpovídat požadavkům a nárokům NDC. Tak aby do jejího fungování byl zahrnut nejen optimální samostatný vývoj všech bytostí na NDC, ale i celkový optimální vývoj, co se týká prostředí a situace na Planetě. I proto budování takového karmického systému trvalo z vašeho pohledu možná dlouhou dobu. Protože tento karmický systém není nějakým uměle vytvořeným systémem, do něhož se zadá pár základních parametrů, podle kterých bude nadále fungovat. Tento nový karmický systém, nová Karma, byla vytvořena na základě energetických impulzů. Seskupením inteligentních energií do podoby, která je tvárná, flexibilní, která přesně odpovídá všem aktuálním potřebám světelného vývoje. Tento karmický systém vychází z mnohaleté zkušenosti bytostí na NDC i celého systému NDC, celého světelného vývoje. Vše se tak vytvořilo na zcela odlišné bázi, než tomu bylo dříve. Kdy Karmu řídily různé „světelné“ bytosti.

Inteligentní energie reagují na vše, co ve hmotě probíhá a podle toho vše stále upravují, aktualizují, přizpůsobují. Aby vše bylo v každý moment tím nejdokonalejším možným. Stejně jako u Vás bytostí i zde jde vše stále vpřed. A ani u nové Karmy nemá světelný vývoj žádné hranice a limity. Protože harmonie stále může růst.

 

Vytvoření pevné základny světelného vývoje
 

Karma se mohla upevnit a začít se spouštět, protože je již dostatečně pevná základna NDC a světelného vývoje. Nelze spouštět něco, co by nemělo dostatečně pevné nožičky a hrozilo by při spuštění kolapsem. Na každou změnu musí být dostatečně připravená situace, prostředí a potřebují být připravení i lidé, kteří se o tuto změnu zasazují. Protože je to zodpovědnost i pro ně. Pokud má být Karma plně spravedlivá, musí fungovat pro všechny stejně. Pokud by na její spuštění nebyly připravené samotné základní kameny, principy, které ji tvoří, které ji pomáhají nést a zároveň bytosti, které se těmito principy řídí, nelze dosáhnout optimálního výsledku. Proto je vše shora Spojenými Silami Světla vedeno a řízeno tak, aby vše bylo připravené. I vy, i celková situace.

Proto se nejprve vytvořila dostatečně pevná základna. První část této základny tvoří bytosti, co stály u samotného zrodu Nové duchovní cesty. Pak je tady kolektiv dalších bytostí, které se postupně staly součástí NDC na základě vědomého rozhodnutí a vědomého úsilí o dosažení světelného vzestupu. A třetí částí této pevné základny je další velká stabilní síla ukotvená v mnoha bytostech, které jsou součástí NDC nevědomě. Které se dostaly na světelný vzestup v důsledku své relativně velmi eticky čisté cesty životem.

 

Koncentrovaná síla na společných setkáních bytostí na NDC
 

Teprve to umožňuje Karmě dostatečnou oporu. A společná setkání bytostí na NDC umožňují tuto sílu, která je rozprostřená po celé planetě, náhle v jeden daný okamžik koncentrovat na jedno místo a propojit. To uvolňuje obrovskou sílu, která je nutná ke spuštění čehokoli nového, k odstartování nové karmické instituce. Zároveň to dává i jistotu, nejvyšší možnou bezpečnost, aby se nic nepatřičného nemohlo spustit, a později se nějak naroubovat do systému NDC. Jen velmi vysoká čistá, koncentrovaná síla vytvořená seskupením a spoluprací mnoha světelných bytostí mohla spustit takový impulz, zážeh. Proto bylo setkání tolik důležité. A protože se již nastartovala Karma a spouští se postupně její fungování, výsledkem bylo vytvoření velké světelné rozhodovací převahy pro další vývoj na Zemi, což umožnilo zásadní zářez do likvidace Černého bratrstva. Některé důvody se ukážou postupně, potřebuje na ně dozrát čas.

Po setkání v Brně v prosinci 2014 se uvolnilo mnoho událostí a jednou u nich bylo znemožnění dalších volných energetických útoků na dálku. (Poznámka: Více o tom bylo v textu 73A. Přínos společných setkání jednotlivců na NDC I.)

Po dalším setkání v březnu 2015 se nasbírala potřebná síla, pravomoce a dostatečné karmické zázemí potřebné ke konečnému zásahu do temného systému Černého bratrstva. Tento zásah byl díky tomu možný a výsledkem je, že Černí bratři jednotlivě vymizeli z karmických vrstev bytostí. To znamená, že očista pro bytosti v oblasti Země bude o něco snazší. Budou ji lépe ustávat, protože již nebude z vrstev působit koncentrovaná temná síla v podobě Černého bratra na zádech.  

 

Snížení karmické zátěže zástupců strany Světla spojených s Černým bratrstvem

Význam letošních Velikonoc je mimořádný právě proto, že představoval závěrečný konečný boj s touto temnou strukturou. A přináší následné precizní čištění celé Planety, prostředí i jednotlivých bytostí od dalších souvislostí s tímto temným vředem. Takto se zřetelně snížila karmická zátěž celého lidstva. Protože tímto zásahem bylo neutralizováno karmické zatížení, které na sobě nesly i další světelné sféry, bytosti, struktury, které se podílely na všech úkolech a činech vedoucích ke vzniku tohoto temného vředu.  

 

Globální očista všech struktur zasahujících do světelného vývoje
 

Tento krok likvidace Černého bratrstva odstartoval masivní globální očistu všech struktur, které jsou součástí dnešního světelného vývoje, i všech struktur, které kdy v minulosti do vývoje na planetě Zemi a také do celkového světelného vývoje zasahovaly.
Projevem těchto událostí ve hmotě byly například velké výkyvy v počasí v období, kdy tento boj vrcholil.

Tento krok, tato událost má proto obrovský význam, který se týká všeho a všech. Lidstvo a prostředí Planety pocítí postupně velkou úlevu. Vytváří to příznivé podmínky pro vytvoření nových příležitostí. Umožňuje to provést další důležité kroky, které povedou k postupné přeměně i hmotné roviny podle světelných principů.“


 

Marie Mejdrová
 

Ježíšova mise a navazující boj s Černým bratrstvem


Marie Mejdrová:  Karmo pro hmotu, prosím, jak vypadá celková situace s očistou, s Tvými úkoly po změnách v minulém týdnu?  (Byla „zapnuta“, v té době už zářila na 100 %. V té době už byl zlikvidován další nejvyšší temný zdroj v jejím okolí, který souvisel mimo jiné i s Černým Bratrstvem.) (Duchovní komunikace z 7.-8.4.2015)

Karma pro hmotný svět:  „Ano, tyto obě záležitosti proběhly a už nesou své plody. Karmická očista se skokově zjednodušila, usnadnila. Všude tam, kde pro to již byly připraveny podmínky.

Černé Bratrstvo jako systém dostalo v tomto období smrtelnou ránu. Boj na zlikvidování vnějších projevů tohoto temného systému i jeho kořenů trval od 1.4.1999 do 2.4.2015, tedy 16 let. V průběhu této doby jste se setkali v karmické očistě s různými projevy a druhy Černého Bratrstva. I s různými bytostmi a temnými systémy, které stály u jeho zrodu a v jeho pozadí. Jak to bývá, vícekrát jste se domnívali, že už jste došli až k vrcholu tohoto temného hnízda, až k tomu nejvyššímu zdroji, který tento systém energeticky podporuje a drží, živí. Ale poté se za vhodných podmínek obnažilo další kolo očisty. Zvlášť tedy pravidelně o Velikonocích.

 

Události spojené s ukřižováním Ježíše přivodily vzestup Černého bratrstva
 

Proč právě o Velikonocích? Stačí si vzpomenout na určité karmické očisty a očistné operace týkající se zapojení některých z vás v období života a ukřižování Ježíše. Dobrali jste se zpětně k tomu, že právě události spojené s Ježíšovým ukřižováním a tím, co se dělo ve skrytu po něm, znamenaly zásadní kvalitativní zlom ve vývoji uskupení Černého Bratrstva. Vytvoření zcela nové pozice Temného „osvícení“, které Černému bratrstvu poskytlo do té doby nedostižné možnosti a schopnosti.

 

Nutnost nalézt zcela novou cestu vývoje na straně Světla
 

Tomuto temnému vlivu bylo možné čelit jedině nalezením zcela nové cesty vývoje také na straně Světla. A to znamenalo opustit nekonečné silové hrátky magie, tak připomínající závody ve zbrojení, a najít cestu světelného vzestupu bez předem daných hranic a limitů. Vzestup založený právě na tom, co je pro Světlo typické. Na tom, co Světlo definuje. Protože jedině tak se lze dobrat k ryzí čistotě Světla, a tím i k jeho síle a jeho plnému potenciálu.

 

Opustit metody, které používala zároveň strana Světla i Temnoty


Naopak metody, které používá zároveň strana Světla i Temnoty, Světlo znečišťují, oslabují jeho sílu a potenciál. Přibližují ho k protipólu Temnoty. A mezi takové metody patří právě magie a další nepřirozené praktiky, postoje a nastavení, které odporují Přírodě, vesmírným a karmickým zákonům. A byly to právě tyto záležitosti, které podrazily nohy Ježíšovi. Které zhatily Ježíšovu světelnou misi.

 

Chybné nastavení Ježíšovy mise
 

Extrém přitahuje další extrém. Vysoká světelná čistota a vysoké magické schopnosti Ježíše, chybné nastavení mise a naděje, které do ní Síly Světla vkládaly, tato kombinace logicky přitáhla pozornost nejvyšších Temných sil. Tehdejší podmínky nemohly vést k ničemu jinému, než k drtivé porážce zástupců Strany Světla. Která si navíc ani tuto svoji porážku nebyla schopná a ochotná přiznat. A následující 2000 let ji vydávala za vítězství. Nad Temnem, nad ďáblem, nad dědičným hříchem.

 

Teze šířené církví a tajnými řády neodpovídaly pravdě a skutečnosti


Církevní dogmata a rituály, zrovna tak jako dogmata a rituály tajných řádů navazujících na dávný egyptský hermetismus apod., ti všichni přijali tzv. Nový zákon, novou doktrínu. Měla lidstvo přivést zpět k Bohu, navést ho na správnou cestu, vysloužit mu Boží milost a odpuštění dědičného hříchu. Možnost „přijít do nebe“. Znovu člověka vzkřísit, probudit na nové, čistší, duchovně smysluplné rovině. Všechny tyto pojmy z církevní rétoriky byly vysvětlovány různými způsoby, takřka doslovně i v řadě rovin symboliky. Ale ani jeden z nich neodpovídal pravdě a skutečnosti. Protože Ježíšova mise nenaplnila a ani nemohla naplnit očekávání, která do ní tehdejší Síly Světla vkládaly.

Nová část Bible – tzv. Nový zákon – se posunula od historické úlohy Hospodina a jeho vyvoleného židovského národa k univerzálnějšímu konceptu Ježíšova učení. Úloha Hospodina s sebou přinášela násilí, likvidaci těch, kteří nesouhlasili, vybíjení celých skupin, i celých měst ve prospěch vyvoleného národa. Takto položený základ nemůže vytvořit žádné fungující světelné učení. Učení Ježíše sice již nehledělo na rozdíly mezi národy, rasami, společenskými třídami a kastami. Stavělo na tom, že před Bohem jsme si všichni rovni, že tyto rozdíly vykonstruované člověkem nehrají při posuzování duchovní čistoty a duchovních úkolů člověka tu roli, kterou jim přisuzuje lidská společnost. Ale tento koncept nové čistoty a spravedlnosti, vnesení vyšší pravdy do pozemského života, to vše zůstalo jen v rovině nenaplněného ideálu.

Zásadních důvodů bylo více, jak vyplynulo z mnoha karmických očist: Tento koncept byl duchovně prosazován pomocí magie. Ve hmotné rovině pak byl dlouhodobě připravován pomocí násilí na všech, kteří „překáželi“. Vedení Ježíšovy mise bylo nevhodně předáno Vesmírným lidem. Ježíš sám se svojí vysokou magií se stal pro běžného člověka nedostižným vzorem povýšeným na Boha. Během postupné přípravy byly Vesmírnými lidmi prováděny nepřirozené zásahy do vývoje národů – celé série umělých oplodnění. Mise byla založena na nepřirozeném rodinném a partnerském vzoru. Tehdejší strana Světla se uchylovala k dlouhému sledu zastírání, kamufláží, překrucování. K umělým postupům a metodám vymykajícím se přirozenému řádu Přírody a Vesmíru.

 

Situaci mohly vyřešit jen čisté vyšší Síly Světla společně s Přírodou
 

Dosah energetické frekvence Sil Světla na Zemi a ve sférách s ní spojených se tak v důsledku Ježíšovy mise naopak výrazně snížil. Tím i dosah na vyšší hladiny pravdy a na možnosti obrany, regenerace a růstu. Ještě větší nestabilita, chaos a také notná dávka kamufláže, to vše se pevně zanořilo do všech úrovní Sil Světla, ve hmotě i v duchovních sférách. Až do doby na konci druhého tisíciletí po Kristu, kdy se uskupily podmínky pro to, aby Příroda společně s mnohem vyššími Silami Světla mohla vytáhnout do konečného boje s touto vše pronikající Temnotou.

A samozřejmě i společně s vámi se všemi, kdo jste tehdy měli co do činění s Ježíšovou misí, a kteří jste nyní všichni zrození zde na Zemi, aby se veškeré tehdejší vazby mohly obnažit, zpracovat, vyčistit a rozvázat.

Bylo velice obtížné rozmotat toto klubko, ale podařilo se to. Přírodě, Planetě Zemi, novému karmickému systému a dalším Silám Světla vedoucím aktuální vývoj se tím výrazně ulehčilo v jejich dalším fungování.

Tímto vlastně začíná další etapa nového světelného vývoje. Až po pročištění zhoubného nádoru Černého bratrstva lze skutečně volněji vydechnout. Po eliminaci tohoto smrtelného nebezpečí v týlu je možné se ve větším klidu soustředit na zpracovávání všech dalších zbývajících bloků a nečistot, uzlů ve světelné evoluci jednotlivců i celého Stvoření.“

© Jiří Novák, září 2015
© Petra Nováková, září 2015
© Marie Mejdrová, září 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 174
  • 32
  • 28
  • 23
  • 25

Celkový počet hlasů: 282