Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | O partnerských vztazích a nenaplněných láskách

O partnerských vztazích a nenaplněných láskách

Marie Mejdrová Vloženo 22.10.2012
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 5.7. a 2.9.2012

Jakou roli hraje v životě ženy její mateřská úloha?

MM: Člověk je v určité fázi svého života, kterou by lékař a sociolog popsal jako „reprodukční“, přirozeně otevřen a naladěn na určité impulsy z druhé strany svého partnerského komplementárního protikladu. Žena je jako květina, rozvine se z poupěte do své plné krásy, kterou chce ukázat světu a zúročit a čeká na to, že přijde někdo, kdo její krásu, tu vnější i tu vnitřní, plně docení. A také, kdo ji opyluje, oplodní a umožní jí tak splnit její přirozenou funkci v Přírodě – roli mateřskou. Pokud k těmto oběma bodům v životě nedojde a květina zemře, podle zákonů Přírody, aniž by byl smysl jejího vzniku, jejího života, naplněn, těžko se s tím může v klidu a míru vyrovnat. Bez smutku a hořkosti.

 

MM: Sféro harmonického naplnění, můžeš mi poskytnout nějaké informace k případu řady nenaplněných lásek lidí jdoucích po NDC? Tím, že se přibližujeme stále těsněji k Přírodě, nemůžeme v sobě tuhle stránku našich bytostí zazdít, popřít, jako to dělá tolik proudů Staré duchovní cesty. (Duchovní komunikace z 5.7. a 2.9.2012)

 

Sféra harmonického naplnění: „Uvědomuješ si, že tvé předcházející úvahy vyjadřují značně zjednodušené a neúplné podání. Člověk, a nakonec i ta květina, mají na světě i jiné úkoly než reprodukci. To by byl velice úzký, čistě materialistický náhled. Člověk i květina jsou součástí mozaiky Přírody a Vesmíru, té hmotné i té duchovní. A plní tak v jejich celku mnoho specifických nezastupitelných úloh. Ale přesto, tento základní přírodní pud chce být uspokojen.

Člověk hledá v partnerském vztahu oporu, doplnění, porozumění

Člověk hledá někoho, s kým by určitým způsobem splynul, s kým by si plně porozuměl na všech úrovních. Kdo by mu byl oporou a komu by zároveň mohl on být oporou na cestě životem. Někoho, s kým by mohl sdílet všechny radosti a strasti. A s nímž by se vzájemně intuitivně chápal. S nímž by měl stejné životní cíle, priority, základní postoje. Někoho, kdo by měl podobnou úroveň energie na všech rovinách čaker a podobný rytmus života. A také podobné zájmy, alespoň zčásti, jinak se cesty a způsob trávení volného času příliš rozcházejí. Partner by měl člověka obohacovat, ne vnitřně štěpit, rozpolcovat, ochuzovat. Ať už na úrovni psychické, hmotné nebo duchovní.

Čím více člověk sleví ze svého ideálu, tím více problematické bude pak společné soužití

Ano, to je ideál. Přesto, čím víc z něj člověk v podstatných bodech slevuje, tím těžší bude vzájemné soužití. Jedna věc je vzájemná tolerance. Ta je vždy nutná, do určité míry. I v tom nejdokonalejším svazku dvou lidských bytostí. A druhá věc je neopomíjet svůj vlastní vývoj. Pokud má člověk druhého rád, těžko se smiřuje s tím, když dělá něco, co mu škodí. Ale přímo změnit ho násilně nemůže. Může mu jít příkladem, pomáhat mu, dávat mu impulsy, být mu oporou, ale to je vše.

 

Ovšem tolerovat to, že mi druhý škodí, zneužívá mě, hází klacky pod nohy mé světelné očistě a harmonizaci, to je už jiná věc. Tento druh pochybení druhého prostě tolerovat bez nepříznivých následků nelze.

 

Existují proto hranice, kdy momentální možný potenciál přínosu soužití určitých partnerů pro jejich světelnou evoluci byl jasně vyčerpán a je nutné se rozejít. Jestli partnerství dospěje k tomuto bodu, to se nikdy nedá s jistotou určit předem. Jsou sice známé výchozí situace obou, ale ani to ne s jistotou do plné hloubky. Víte přece dobře, že hluboko uložené těžké karmické vrstvy se nemohou vynořit, dokud k tomu nenastane vhodná energetická situace. Vhodné podmínky pro jejich vydolování, plné zpracování a pochopení.

Hluboko uložené karmické vazby partnerů nikdo nezná předem

O takovýchto těžkých vazbách, často z dávné minulosti, nemůže tak vědět dlouho předem ani karmická instituce, která dnes vede vývoj. Ta zná výchozí předpoklady, nastavení a tendence obou partnerů. Jejich momentální kurs, talent, přednosti a slabiny, obsah karmických vrstev, který se již obnažil a ten, který čeká na obnažení v blízké budoucnosti. Zbytek ukáže čas, vývoj, karmická očista.

Nikdo nemůže předpovědět s jistotou dnešní velice dynamický vývoj s tolika proměnnými. Ani chování jednotlivých bytostí. Může se uvažovat s určitou mírou pravděpodobnosti dle minulých rozhodnutí bytosti, jejího současného energetického vyladění a tendence a dle současného stavu a tendence celkového vývoje kolem ní. Ale to je vše. Zažili jste už na své cestě očisty a světelného vzestupu tolik překvapení…

Duchovní síly vedoucí dnešní světelný vývoj mohou přesně vidět jen o něco dál dopředu, než vy. Současný vývoj nemá žádný předchozí vzor. Postupuje se dle nových principů a metod. Rychlostí, která se může zdát v některých hmotných záležitostech pomalá, ale která je z duchovního pohledu někdy až závratná a každopádně nejvyšší možná za daných podmínek. Také nebylo nikdy předtím dosaženo takové spolupráce světelných sfér a bytostí. Ani z hlediska míry spolupráce, ani z hlediska druhů a počtu bytostí, jejich stanovišť a výše energetických frekvencí.

Podmínkou navázání optimálního vztahu je vyvázat se z nevhodných minulých vztahů

Nikdo z čistých duchovních sil Světla, které dnes vedou vývoj, nemá přirozeně zájem na tom, házet vám klacky pod nohy tak, aby byla brzděna vaše světelná evoluce. Vždyť jejich, náš, osud a možnosti práce jsou naprosto těsně spjaty s vašimi. Když vy ve své očistě a vylaďování neuspějete, nebudete prospívat, my nebudeme mít komu předávat impulsy, přes koho působit, v kom mít ve hmotě ukotvení.

 

Proto přirozeně chceme pro vás to nejlepší. To nejlepší ne pro vaše hmotné či duchovní ego, pro vaše touhy ještě pokřivené chybnými postoji z minulosti. Ale pro vaši celou světelnou bytost. Pro její duchovní i hmotnou část, které se vzájemně podporují v očistě a vylaďování.

 

Z toho všeho vyplývá, že co se týče partnerských vztahů, je pro vás i pro celkový vývoj nutné, abyste se nejprve vyvázali ze všech zásadních negativních stahujících vztahů z minulosti. A nejen to. Také, abyste nejprve dostatečně srovnali vaše ještě přetrvávající vadné tendence, které by znovu ničily i vaše nové vztahy v současnosti. Ať jsou již tyto vychýlené vnitřní postoje patrné i nyní nebo jakmile by se s příchodem určitého protějšku opět otevřely a zaktivovaly.

 

I za těchto podmínek lze s pozitivním přístupem začít partnerský vztah

Ptáte se, jak vůbec začít nějaký partnerský vztah bez toho, aby byl člověk sešněrovaný nedůvěrou a strachem. Po tom všem, co jste již prožili, v minulosti i v současném životě. To sice není jednoduché, ale se správným pozitivním postojem také nic tak těžkého. S ním se člověk, zasažený a naplněný energií čisté lásky, pustí s nebývalou vervou i do věcí předtím zdánlivě nemožných.

Ano, je to velice psychicky a duchovně náročné, když taková slibná srdeční záležitost nevyjde. Ale život není procházkou růžovým sadem Někdy to vyjít prostě nemá, je to tak lepší pro celkový vývoj obou, nebo alespoň toho z nich, kdo je na světelném vzestupu. Jindy se v průběhu počátečních vzájemných kontaktů prověří, že tyto dvě osoby v této chvíli nejsou ani hmotně kompatibilní, dostatečně sladěné. Nebyly by spolu ve vztahu šťastné a spokojené, nevyvíjely by se tak, jak je třeba.

Některé vztahy je důležité ve vhodném bodě včas ukončit

Proto je lepší takový vztah ve vhodném bodě včas ukončit. Dokud ještě nebyla napáchána spousta škod a nebyla ztracena spousta drahocenného času. A zároveň ve chvíli, kdy již došlo k otevření i těch nejhlubších vzájemných skrytých energetických vazeb a mohou se tak vyčistit a rozvázat.

 

Aby bylo možné pokračovat životem co nejdříve dál, zase o něco čistší, svobodnější a vnitřně vyladěnější. Protože právě od toho se odvíjí, jaký bude další budoucí partnerský vztah. Zda bude nutné si při něm projít především dalším (dlouhým a) těžkým karmickým čištěním, vyvazováním a harmonizací vychýlených vnitřních postojů obou stran nebo zda již bude možné (také) začít budovat pevný svazek, postavený na skutečně čistých základech. Takových vztahů je v této fázi na Zemi minimum.  

 

Přitažlivost partnerů často vychází z nedořešených minulých karmických vazeb

Navíc jste se přesvědčili, jak často počáteční pocity přitažlivosti k určitému protějšku nevycházejí ani tak ze vzájemného energetického sladění v současnosti, ale převažující, nebo dokonce přímo určující, je vliv vzájemných nedořešených karmických vazeb z minulosti.

Energetický vliv těchto vazeb, karmických vrstev, k sobě dvě osoby pudí, aby se dle karmického plánu společně vyvázaly. To znamená, aby se nejprve vzájemnými kontakty znovu obnažilo to nevhodné, co mají společné. A aby tentokrát pochopily, kde dělaly v minulosti chybu. Aby chybný postoj z minulosti již neopakovaly a nahradily ho novým, vyváženým vzorcem chování. A takto napravily svoji chybu z minulosti.

U závažných případů je zde však nutná k dokončení rozvázání i cílená energetická očista vedená silami Světla ve spolupráci s karmickou institucí. A taková očista je podmíněná stabilním duchovním vzestupem bytosti ve Světle. Jinak by ztrácela svůj smysl a ani by nemohla zajistit trvalý výsledek v dané záležitosti.

Další možnosti, proč se partneři potkávají

V jiné variantě se mají spolu potkat, aby společnými silami zajistily splnění určitého speciálního úkolu, který je důležitý pro celkový vývoj světa, ale pro partnerský vztah se k sobě v této existenci nehodí.

Jindy byly navíc pocity přitažlivosti důsledkem temných provazců od jednoho dovnitř druhého, mentálního ovládnutí, zaseknuté harpuny doprovázené temnou energií apod.

V dalších případech byly dvě bytosti spolu navzájem z minulosti nepatřičně duchovně zapleteny, měly doslova spletená nebo promíchaná duchovní těla. Důvodů mohlo být více, například praktiky lidských Duchovních hierarchií, kdy spojovaly v určitých existencích vybrané bytosti do jedné. Nebo měl jeden v držení část bytosti toho druhého, mohl ji ukrást nebo z nějakého dobrého důvodu střežit po určitou dobu. Proto ta silná citová náklonnost, protože část bytosti jednoho nebo obou je obsažena v tom druhém. Vzájemně jsou tak k sobě silně přitahováni, aby měli možnost najít způsob, jak se doslova rozplést, důsledně oddělit v rovině všech vrstev duchovních těl a získat tak opět ucelenou sílu své původní bytosti.

Ještě jindy si jeden toho druhého kdysi pojistil a připoutal magickým ovlivněním nebo třeba vložením takového „upomínkového předmětu“ do duchovního těla bytosti, jako je truhlička s pramínkem vlasů apod.

Obdobných příkladů je nepřeberně. Obvykle tyto záležitosti pocházejí z minulosti, ale mohou pramenit (částečně) i z tohoto života.

Vyplatí se obezřetnost, nevrhat se do vztahů bezhlavě

Proto se vyplatí obezřetnost, rozvážnost, nevrhat se do vztahů bezhlavě a s překotnou rychlostí. Průběžně si důsledně vše duchovně zkomunikovat. Nechat určité záležitosti nejdříve uzrát, aby se mohl včas a nerušeně vyjevit pravý důvod, proč se určité bytosti tady a teď potkaly! A teprve na základě těchto zjištění pak činit závažná životní rozhodnutí.

 

Zneužívání v partnerství je obrovskou zátěží

Ti z vás, kteří si prošli těžkým karmickým vyvazováním, ovládáním a zneužíváním v partnerských a rodinných vztazích, víte, jaká je to obrovská zátěž. Psychická, duchovní, často i hmotná. Čím pokročilejší, delší vztah, plus případné děti, tím je obvykle vyvazování složitější, náročnější.  V takové životní situaci je pak velice obtížné ustát ještě i ostatní nároky a povinnosti, které na člověka klade rychlý světelný duchovní vzestup, který je v této zlomové době ještě důležitější než kdy jindy.

Važte si proto toho, když nemusíte zažívat znovu to, co již tolikrát předtím a co prožívá tolik lidí kolem vás, kam se podíváte. Když nemusíte ztrácet drahocenný čas a zjistit až do trpkého dna, nakolik byste se nakonec k sobě s určitým člověkem v současné situaci nehodili, a můžete se s ním místo toho karmicky vyvázat rychle a ještě relativně bezbolestně.“

© Marie Mejdrová, říjen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 222
  • 24
  • 15
  • 16
  • 24

Celkový počet hlasů: 301