Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost

43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost

Jiří Novák Vloženo 27.4.2011
Jiří Novák

Jaké jsou výsledky prvních dvanácti let nového vývoje? Duchovním hierarchiím různých úrovní bylo odňato právo dalších zásahů do vývoje. Stejně dopadli Vesmírní lidé, kteří dříve zasahovali do vývoje na Zemi. V předvečer letošních Velikonoc byla odhalena část pravdy o bytosti Ježíše Krista. V plném běhu je postupná likvidace všech magických systémů v oblasti této Planety. Zbývá již jen poslední, zato ten nejtěžší krok. Zajistit ještě sestup nových principů do nejhutnější hmoty tohoto pozemského světa. Energie našich článků pomáhají připraveným lidem, naopak nepřipraveného člověka provokují. Legenda o Ježíšovi je jedním z nejpevněji uchycených předsudků na Zemi. Jak lze odhadnout připravenost člověka na světelný vzestup? Co je to splývání s energiemi a informacemi Přírody a Planety? Jak fungují lidé uzavření vůči skutečné pravdě Přírody? Příklady takových osob.

Odkud jsou informace předávané na těchto stránkách?

Na těchto webových stránkách předáváme informace, jejichž základ, otisk je v poslední době dostupný všude kolem nás prostřednictvím přirozeně fungujících morfických polí Planety, Přírody a Vesmíru. Nebylo tomu tak vždycky. A nebylo tomu tak ještě dokonce před několika lety. A tyto základní rámcové informace dostupné v morfických polích se snažíme rozvádět do dalších detailů komunikacemi s pověřenými duchovními bytostmi a institucemi, zahrnováním poznatků z karmického čištění a duchovní léčby.

Nový vývoj byl v oblasti tohoto světa zahájen v roce 1999. A trvalo nějakou dobu, než se nové principy a zásady vzestupné duchovní cesty lidstva dostatečně stabilizovaly v duchovním pozadí našeho světa. Podstatné je, že nový vývoj je od samého počátku před dvanácti lety jednoznačně přijímán planetou Zemí, pozemskou Přírodou, čistým jádrem andělů Dhyanů. A také mnoha dalšími vyššími světy, úrovněmi, dimenzemi nad tímto naším Vesmírem i mimo něj, které dokázaly během vývoje čelit narůstajícímu tlaku všude se rozšiřujících temných systémů.

Uzemnění temných systémů v osobách bývalých pracovníků strany Světla

Dosavadním výsledkem nového vývoje je to, že dokázal z duchovního pozadí světa vytěsnit většinu temných systémů, které celý tento svět i bytosti v něm ovládaly. Během uplynulých let byly likvidovány temné systémy všeho druhu na Zemi, ve Vesmíru i v jiných oblastech Stvoření. Tento boj nového se starým, důsledně pravotočivého s levotočivým a smíšeným, však stále ještě pokračuje. Stále ještě zbývají další temné systémy, které mají pevné uzemnění ve hmotě. A to především v osobách těch, kteří v sobě disponují zbytky magické moci.

Právě mnozí z bývalých duchovních pracovníků strany Světla se snaží z titulu svých mocenských pravomocí, propůjčené magické tvořivé výbavy i dalších privilegií, stále ještě udržet v tomto světě možnost jedněch ovládat druhé, právo skrytě je řídit, směrovat, manipulovat. Tak jak to bylo možné v minulosti. Tak jak oficiálně tehdejší lidské Duchovní hierarchie pracovaly – viz články 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

Napsal jsem „bývalých pracovníků strany Světla“ ne v tom smyslu, že by již tyto osoby v této činnosti nepokračovaly. Ale proto, že již svými aktivitami jednoznačně přecházejí na druhou stranu vesmírné síly, která propaguje ovládání jedněch druhými, pokračování násilí jedněch nad druhými i nad Planetou a Přírodou. Přestávají tak bojovat za Světlo. Naopak tím, co hlásají, jak se chovají, jednoznačně podporují panství temných levotočivých energií na této Planetě.

Jaké jsou výsledky nového vývoje?

Nový vývoj svými dosavadními výsledky za posledních dvanáct let jednoznačně přesvědčil o své užitečnosti. Dvanáct let je v životě člověka hodně dlouhé období. Ale z hlediska celkového vývoje jde o pouhých dvanáct let. Protože například přerod lidstva 1. typu na lidstvo 2. typu na Planetě trval několik desítek tisíc let. A z minulosti je známo, že zásadní změny vývoje, s výjimkou náhlých katastrof, se odehrávají ve velmi širokém časovém horizontu, takže z pohledu života jednoho člověka bývají obvykle nepostřehnutelné. Dnešní období je zásadní výjimkou. Jednoduše proto, že čas tlačí Planetu a pozemskou Přírodu k rychlým změnám, dokud je ještě možnost tyto změny provést.

Takže co všechno pozitivního se za uplynulých dvanáct let přihodilo? Duchovním hierarchiím různých úrovní bylo postupně odňato právo dalších zásahů do vývoje (článek 39i). Stejně tak dopadli Vesmírní lidé a struktury Galaktické konfederace (články 37C, 37F). Byla zajištěna likvidace temných mimozemských systémů na Zemi a vykázání mimozemských bytostí, které tu nemají co dělat, do jejich domovských světů (článek 37H). Podařilo se dovést ke spolupráci všechny čisté složky Sil Světla, což tu předtím zřejmě nikdy v plné míře nefungovalo. Došlo k důkladné očistě a reorganizaci karmických sil, stvořitelských sfér a dalších vyšších světů a sfér všeho druhu (články 39G, 39J). Došlo k duchovnímu probuzení Planety Země a Přírody, i k očistě mnoha klíčových míst Planety (článek 37G). Byla zajištěna a zprostředkována karmická očista mnoha klíčových osob vývoje Planety. Energie a systémy Nové duchovní cesty průběžně zpracovávají vše, co se vynoří z osob, území, oblastí i celé Planety Země a Přírody při obnažování karmických vrstev z minulosti. To znamená další temné struktury, mimozemské bytosti i magické systémy všeho druhu. Tato očista stále průběžně pokračuje.

Byly nalezeny jednoduché metody, aktivity, které jednoznačně podporují duchovní světelný vzestup (články 13, 22, 23, 29A, 29B). Naopak bylo postupně vyhledáváno a identifikováno všechno, co světelnému vzestupu brání a co tedy podporuje temný vývoj (články 26, 30, 30B, 30C). Neustále pokračuje stabilizace a čištění nového genetického programu člověka 2. typu, který byl v minulosti temnými silami vážně poškozen (článek 8). Dochází k postupnému stabilizování hranic dimenzí a k zamezení možnosti dalšího volného cestování v čase (o problematice sfér, úrovní, dimenzí bude více v následujícím tématu 44).

V předvečer letošních Velikonoc byla odhalena část pravdy o skutečném průběhu života Ježíše Krista a o důsledcích, které jeho mise odstartovala (články 43, 43B). Bylo vysvětleno, jakým způsobem se události tohoto období podepsaly na dalším vývoji na Zemi za poslední dva tisíce let. V plném běhu je postupná likvidace všech magických systémů v oblasti této Planety. Byly jednoznačně identifikovány a popsány zásadní vadné duchovní principy a zřetelné omyly Staré duchovní cesty, které jsou v dnešním vývoji neplatné (články 16, 17, 20A, 20B. 21A21B, 25, 26, 30B, 30, 32, 36A a další)

Jednoznačné přepsání morfických polí

Na základě všech těchto pozitivních výsledků postupně došlo k jednoznačnému přepsání dosavadních morfických polí ve prospěch informací nové vzestupné cesty lidstva. Podpora starých duchovních informací, které již v dnešní době neodpovídají skutečnému fungování tohoto světa, z morfických polí definitivně vypadla (články 38A, 38B). Také většina magických astrálních egregorů a dalších stínových systémů magie skrytě ovlivňujících vývoj zde na Zemi byla zlikvidována (články 38C, 38D). Magie krok za krokem ztrácí rozhodující energetickou podporu z duchovního pozadí tohoto světa. Ukončení odchodu magie ze světové scény je na pořadu dne (články 40D, 40E, 41A, 41B, 41C, 42A).

Jaký poslední krok je ještě nutné učinit?

Takže rekapitulujme. Nový vývoj se stabilizoval a upevnil v duchovním pozadí světa. Ve prospěch nového vývoje se postupně přeměnily, přepsaly, morfická pole. Nový vývoj vědomě nastoupila celá řada lidských bytostí zrozených ve hmotě na planetě Zemi. Nový vývoj běží za plné podpory Planety, Přírody, Vesmíru. Co tedy ještě zbývá? Zbývá již jen poslední, zato ten nejtěžší krok. Zajistit ještě sestup nových principů do nejhutnější hmoty tohoto pozemského světa.

Informace na těchto webových stránkách mají napomoci nalezení cesty stabilního světelného duchovního vzestupu dalším dostatečně připraveným lidem. Cílem našich informací není přesvědčovat nepřipravené. Nebo se snažit lámat ty, kteří již jednoznačně svým vývojem postupně přecházejí na temnou stranu. Cílem je oslovit připravené zájemce a poskytnout jim dostatečné množství kvalitních pravdivých informací o tom, jak dnešní svět vlastně funguje. A co udělat pro to, aby se člověk dostal na cestu stabilního světelného duchovního vzestupu. Co začít den za dnem dělat a čemu se naopak důsledně vyhnout. Tyto informace jsou jednoduché, jasné a jednoznačné. Kdo je chce pochopit, tomu se to podaří. Kdo se chce za každou cenu i nadále držet starých předsudků, tak se jich zatím drží. Je to individuální volba každého člověka.

Mnozí lidé vnímají vnitřní rezonanci s novými informacemi

Tyto informace jsou již dnes volně dostupné všude kolem nás a mnozí lidé na vzestupu skutečně jednoznačně cítí vnitřní rezonanci s těmito informacemi v ovzduší i s informacemi na našich stránkách, které jsou jejich přepisem. Ne každý však dokázal zahájit spolehlivou duchovní komunikaci, tak jak to doporučujeme a podrobnými návody doplňujeme v textech 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě.

Ne každý je zatím sám schopen tyto informace z okolí vědomě přijmout. Naše stránky proto každému takovému člověku na počátku jeho duchovní cesty mohou pomoci. Cílem nového vývoje však je, aby se postupně každý člověk naučil plně vnímat duchovní pozadí světa a informace z něj přicházející. Aby se sám dokázal jednoznačně orientovat ve svém životě nasloucháním duchovních impulsů a včasnými reakcemi na ně. Aby se naučil rozlišovat, třídit světelné pravotočivé a temné levotočivé vlivy. Aby jej vysoká vnitřní čistota postupně dovedla k rozpoznání pravdy od lži, upřímného záměru od manipulace a kamufláže.

Mnozí lidé si dokázali uvědomit, že potkat ve svém životě tyto webové stránky je pro ně mimořádná příležitost ke změně nasměrování svého života. Mnozí se také této příležitosti pevně chytili a dokázali odhodlaně nastoupit zcela novou cestu životem. Stále však ve své hlasitosti a ve veřejných projevech převažují ti, kteří poslání těchto informací nepochopili. Nedokázali si uvědomit hodnotu příležitosti, kterou ve svém životě potkali. Naopak se snaží s veškerou svojí vehemencí tuto novou cestu zastavit, zesměšnit, ponížit.

Energie našich článků pomáhají připraveným lidem

Energie našich článků pomáhají připraveným lidem dostat se na cestu vzestupu. Mnozí z nich pak cítí harmonii, soulad, ke kterému se dostává jejich bytost při čtení těchto textů. Někteří ze čtenářů si sami na sobě vyzkoušeli, že pouhým čtením těchto textů se dostali z vychýlené polohy opět do vnitřní rovnováhy.

Nepřipraveného člověka naopak energie článků provokují

Může to však být právě naopak. Nepřipraveným lidem vnitřně se bouřícím proti těmto informacím naopak energie proudící z našich článků vyvolávají postupné rozkládání temných struktur uvnitř jejich bytostí i v okolí. Logicky se přitom nemusí cítit dobře, když přicházejí o své „svaté magické zásluhy“. Mágové tento očistný účinek nazývají magickým útokem a záměrně se před čtením našich článků na doporučení pana Luďka Kováče magicky ochraňují. To jim však nebude mnoho platné. Protože Nová duchovní cesta čerpá očistné energie vysokých frekvencí z oblastí mimo tento Vesmír. A tam již pozemská magie nedosahuje.

A proč je čtení našich článků provokuje k agresivitě? Energie z jejich bytostí obnažují na povrch temné nánosy obsahující další temné návyky, temné způsoby jednání z minulosti. A oni začínají pod vlivem těchto obnažených systémů jednat. Navíc podvědomě reagují na postupující ztrátu umělé výbavy a postavení.

Legenda o Ježíšovi je jedním z nejpevněji uchycených předsudků na Zemi

Poslední dva články o Ježíši Kristovi a o poselství Velikonoc naznačily, že i mezi duchovně probuzenými lidmi stále ještě mnoho z nich nepochopilo zásady nového vývoje. Legenda o Ježíši Kristovi je jedním z nejpevněji uchycených předsudků v rámci světové civilizace. A je skutečně tvrdým oříškem s tímto skálopevným přesvědčením miliard lidských bytostí pohnout.

Někteří ze čtenářů jsou rozhořčeni. Mají zřejmě pocit, že se snažíme troufale narušit nejvyšší pravdu, na které je tento svět postaven. Ve skutečnosti je to tak, že se snažíme narušit a vyvrátit největší veřejně přijatou nepravdu, která zásadním nepříznivým způsobem ovlivnila vývoj za celé dva poslední tisíce let. Vlastně za celé čtyři tisíce. Protože již dva tisíce let předem byl vývoj na Zemi Vesmírnými lidmi záměrně manipulován při přípravě na zrození Ježíše – viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Někteří z těchto protestujících dokonce považují za svůj úkol tento nový vývoj jakýmkoliv způsobem zastavit. A to za pomoci všech možných mocenských prostředků, o kterých se domnívají, že je ještě mají k dispozici. Proto se na našich stránkách odehrává řada zásadních sporů. Tím nejdůležitějším byl spor mezi čistým vzestupem podporovaným Přírodou a mezi magií umožňující nadvládu jedněch nad druhými i nad Přírodou. A když už mají tito obhájci magie pocit, že jejich magický energetický tlak není dostačující, uchylují se k obyčejné sprostotě, provokacím i podvodům v tom, že dodají do diskuse stupidní příspěvky podepsané mým jménem nebo jménem některého z dalších čtenářů.

Je to kaskadérství postavit se veřejně proti Přírodě a Planetě

Jenom si představme, co vlastně svým postojem tito lidé protestující proti novým informacím dávají najevo. Tady na Zemi začal nový vývoj směřující k návratu lidstva k Přírodě. Tito lidé proti tomu protestují. Veřejně se dokázali postavit proti těmto informacím. Možná si neuvědomují, že se tím veřejně staví proti jednotě člověka s Přírodou. Proti nastoupení cesty spravedlnosti v tomto světě. Je to troufalost, veřejně se postavit proti Přírodě. Pokud člověk plně nerozumí situaci, měl by raději mlčet, zkoumat, zjišťovat. Než zatvrzele opakovat stále to staré, co tady bylo rozhlašováno celé věky, a co už dovedlo lidstvo na Planetě k mnoha katastrofám.

Přitom to nejhorší, co může člověk v dnešní době sám pro sebe udělat, je veřejně se postavit proti novému vývoji, proti Planetě, proti Přírodě, proti nově se stabilizující centrální karmické instituci. Nacházíme se v období zásadních změn, které zatím probíhají převážně v duchovním pozadí světa. Ale den za dnem se připravuje sestup těchto nových principů do hmoty. Zkušenosti s vystoupením těchto odpůrců nového naznačují, že dnes již nejde jen o střetnutí nového se starým. Dnes už nejde o pouhé soupeření staré a nové koncepce vývoje. O soupeření koncepcí, které ještě někdo může vydávat za stejně dobré nebo naopak za stejně špatné.

Střetnutí nového se starým se přesouvá do jiné polohy

Toto střetnutí se způsobem konkrétních aktivit zastánců Staré cesty již jasně přesouvá do nové polohy. Nová koncepce čistého vzestupu dnes již jednoznačně prokázala svoji účinnost, životaschopnost, pevnost i odolnost. A naopak stará světelná koncepce magického vedení lidstva se čím dál více přesunuje postoji těch, kteří ji veřejně obhajují, k temné straně světa. Jaký paradox. Myslí si, že druhému naženou strach vyhrožováním jmény umělých duchovních majestátů, které v minulosti magie v tomto světě vytvořila. Myslí si snad, že je tyto umělé majestáty v jejich vychýleném postoji ochrání a zabezpečí? Velký omyl! A místo soudného uvažování se naopak veřejně staví proti Planetě a Přírodě. Ale to je přece ta síla, která v tomto období kompletně přebírá další vývoj Planety a lidské civilizace.

Otevřené útoky proti našim osobám, aktivity překračující dokonce i hmotné zákony. To vše čím dál více přesouvá bojovníky za starou magickou pravdu do agresivní podoby. Do pozice zoufalých podpásových násilných akcí, které mají za úkol na poslední chvíli zachránit, co se ještě dá. O levotočivých a pravotočivých bioenergiích nechtějí slyšet. Není pak divu, že si spletli Světlo s Temnem. A místo skutečného procitnutí raději slouží temné straně světa.

Jak lze odhadnout připravenost člověka na světelný vzestup?

Jak lze odhadnout bez vyšetřování čaker podle vnějšího stylu chování člověka, jestli je tento člověk připraven na světelný vzestup nebo je-li naopak ve výrazném světelném pádu? Rozlišení je poměrně jednoduché. Pro pád nebo vzestup je důležitý stupeň otevřenosti hlavních čaker člověka vůči vnějším energiím a informacím.

V článcích 28A. Princip fungování čaker člověka, 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie? jsem uvedl následující zákonitosti fungování hlavních čaker člověka. Pro fungování čaker je podstatné, jestli člověk otevřeně přijímá informace morfických polí Planety, Přírody, Vesmíru. Jestli svým způsobem života prožívá přirozenou jednotu s Přírodou a Kosmickým vědomím.

Mnoho lidí si však mylně toto přirozené „splývání“ s energiemi Přírody zaměňuje za splývání s energiemi magických systémů a lidského většinového mínění, které získávají na přednáškách, během seminářů a při čtení veřejně doporučovaných knih. Případně splývají s myšlenkami vlastního rozumu. Většinové mínění i rozumové postoje se však mohou v situacích probíhajících zlomů ve vývoji zřetelně lišit od informací Přírody, jak právě ukazuje dnešní situace ve světě. K čemu pak dochází?

Co je to splývání s energiemi a informacemi Přírody a Planety?

Člověk, který se svým způsobem života stal součástí Přírody, je naladěn na příjem čisté pravdy Přírody. Informace z morfických polí proto ve většině životních oblastí otevřeně přijímá. Neprotestuje proti nim, tyto informace se mu nepříčí, naopak jeho nitro s těmito informacemi rezonuje. A člověk to dává najevo svojí otevřeností vůči těmto informacím. Takový člověk vnímá, že tyto informace jsou volně k dispozici všude kolem nás. Nemá proto potřebu druhé přesvědčovat, že právě takové informace jsou správné. Protože si je každý může převzít z „Vesmíru“ sám. A to tím spíše, že dobře chápe, že nemůže zachránit druhé a svět tím, že se bude snažit je násilně dotlačit k tomu, aby se změnili. Dotlačit je k takovému vyladění, aby vesmírnou pravdu přijímali.

Postoje takovýchto otevřeně fungujících jedinců jsou typické především tím, že se starají o svoji vlastní duchovní cestu, druhým nic nevnucují, násilně je nepřesvědčují. Jsou upřímní k sobě i druhým. Navenek je pro ně typický pozitivní přístup k životu, k informacím, příležitostem. Zároveň respektují druhé, nesnaží se je bezdůvodně poučovat, nebo dokonce kárat, ponižovat, zesměšňovat jen proto, že zastávají jiné duchovní postoje. Naopak jejich odlišný postoj respektují a jdou si dál svojí cestou bez vyhledávání konfliktů. A když už někdo v naší blízkosti konflikt vyvolá, je potřeba si dokázat svoji cestu uhájit bez agresivity a násilí. Ale přitom dostatečně razantním způsobem.

Proto také my na těchto stránkách především vysvětlujeme, argumentujeme, zdůvodňujeme, proč je tato nová cesta jediná správná. Nikoho však násilím nepřesvědčujeme. Nikoho nenutíme. Nikoho veřejně nepranýřujeme, pokud si nás nevšímá. A jestliže jsme v minulých týdnech veřejně adresně kritizovali postoje mágů, bylo to až po jejich agresivních slovních i energetických útocích na naše stránky.

Agresivnímu napadení je však potřeba se vzepřít

Rozhodující tedy je, jestli člověk otevřeně přijímá informace morfických polí Planety a Přírody o fungování světa, které kolem nás jakoby všude visí ve vzduchu. Nebo naopak jestli má jiné vlastní postoje o povaze okolní reality, které současné skutečnosti neodpovídají. Těmi „jinými“ postoji odlišnými od postojů Planety a Přírody mohou být zastaralé všeobecně uznávané většinové lidské postoje na Planetě nebo vlastní výplody mysli.

Zde je ovšem důležité dodat, že zcela jiná situace nastává, pokud je člověk napaden. Pak by to neměl blahosklonně přehlížet s pocitem, že bojovat není správné, ale naopak by měl jasně a zřetelně na takové slovní napadení spojené obvykle i s napadením energetickým, nebo dokonce s napadením fyzickým, reagovat.

Proč se člověk musí bránit napadení? Pokud to neudělá, právě takové opomenutí může být začátkem postupného kompletního ovládnutí jeho bytosti. Nebo dokonce nastartováním celkového rozkladu jeho bytosti, definitivního znemožnění splnění karmického životního úkolu. Nebo ve vyhrocené situaci i nebezpečím ztráty života, jak se v minulosti mnohokrát stalo.

Proto jsem reagoval jasně a zřetelně na napadení Luďkem Kováčem 14.2.2011. Celá polemika, která se mezi mnou a jeho osobou odehrávala, nevznikla proto, že bych měl potřebu jej poučovat. Ale z toho důvodu, že jsem reagoval na jeho veřejné napadení a znevážení. Totéž však již nelze říci o něm. Protože on byl tím prvním, kdo celý konflikt veřejně vyvolal, zatímco to po našich oprávněných reakcích prezentoval v podobě, že my útočíme na něj.

Někdy je mým karmickým úkolem také pomáhat druhým osobám, které byly napadeny temnými systémy, a které mne o pomoc proti tomuto napadení požádaly.

Jak fungují lidé uzavření vůči skutečné pravdě Přírody?

Proč tedy bývá člověk na světelném vzestupu pozitivní a respektující? Zatímco člověk ve světelném pádu bývá až přehnaně kritický a mnohdy ve své kritice i vysloveně neuctivý a agresivní? U člověka na vzestupu drtivá většina jeho hlavních čaker rotuje ve správném směru, tedy ve směru hodinových ručiček. Naopak u člověka, který vnější informace morfických polí o skutečné povaze světa odmítá, se několik hlavních čaker obrací ve své rotaci do směru proti pohybu hodin. Tímto způsobem se vlastně člověk vůči skutečné pravdě Přírody uzavřel. Protože se mu tyto informace zásadně nelíbí, vnitřně se mu příčí, jeho nitro s nimi frekvenčně nerezonuje.

Takový člověk vidí svět jinak, než jak mu jej prezentují vnější informační bioenergie. Člověk odmítající vnější informace z duchovního pozadí světa si vytváří odlišný vnitřní postoj ke světu - tvoří si vlastní deformovanou projekci okolního světa. V praxi to pak funguje tak, že směr proudění informační bioenergie čakrou se obrátí z původního směru dovnitř směrem ven. Správná rotace čakry ve směru hodinových ručiček se začne zpomalovat a může se až zcela zastavit nebo dokonce obrátit proti směru pohybu hodin. Narůstající odpor psychiky vůči vnějším informacím pak může dokonce způsobit, že příjem informací čakrou se zcela zablokuje. Pod tlakem negativní deformované pravdy pak dojde k uzavření čakry vůči dalšímu příjmu informačních bioenergií a k obrácení směru jejího pohybu.

Vyzařování negativních projekcí vychýlených osob

Místo toho pak tento člověk vyzařuje těmito čakrami ven svoje vlastní projekce. Své více nebo méně vychýlené vnímání reality a světa kolem nás. A navíc má potřebu své okolí o této své „vlastní jiné pravdě“ přesvědčovat. A tuto svoji činnost může dokonce chápat jako zachraňování druhých lidí před okolními nepravdami. Čím většího pádu na duchovní cestě dosahuje, tím většího úsilí vynakládá tomuto přesvědčování ostatních. A neváhá pak i tvrdým nátlakem, vyhrožováním svojí mocí, zastrašováním, se snažit tyto své vychýlené postoje prosazovat. Typickými příklady takových osob a jejich konkrétních reakcí uvedu v dalším textu.

Pokud takový člověk není napojen na aktivní magické systémy, které jej zatím ještě ochraňují, doplatí na takový postoj znatelným zhoršením své energetické situace. To se právě stává návštěvníkům mágům našich stránek, protože energie Planety, Přírody a Nové duchovní cesty za našimi stránkami rozkládají jejich magické výlučnosti a privilegia a postupně jim tak odebírají právě to, co je v jejich fungování vyděluje z obvyklých zákonů Přírody a Stvoření.

Vzrůst potřeby sebeprosazování vlastní vychýlené pravdy

Když něco podobného pozorujete, můžete si všimnout, že člověk takto projevující nesouhlas vůči existující objektivní realitě přestává být klidný, přestává respektovat názory druhých a jeho vychýlenost se postupně projevuje ve dvou zásadních stupních. Prvním stupněm je výrazný nárůst vlastní potřeby sebeprosazování a propagování své pravdy na různých fórech.

Běžný člověk by řekl: Ať si založí své vlastní webové stránky, tam prezentuje své vychýlenosti a druzí ať si vyberou, jestli budou číst to jeho, nebo něco jiného. To však jedinci s vychýleným příjmem na čakrách obvykle nestačí. Snaží se proto prosazovat do diskusí na jiných místech, a to i způsobem, který není obvyklý.

Příklady takových osob

V další části tohoto článku i v textu následujícím uvedu příklady čtyř takových diskutujících, u kterých je zřetelně patrná vnitřní uzavřenost vůči informacím Planety, Přírody a všudypřítomných morfických polí. Proč je to důležité a jak to může čtenářům pomoci? Může to druhým pomoci v pochopení, co je na duchovní cestě důležité. A naopak čeho je naopak lepší se důsledně vyvarovat. A také v poznání, jak chápat myšlení a vystupování druhých lidí kolem sebe, pro které je typická určitá forma vnějšího jednání. To znamená v lepší celkové orientaci v tomto dnešním nepřehledném světě.

Navíc je mojí určitou povinností reagovat na tyto příspěvky. Abych dal najevo diskutujícím i čtenářům, že s nimi nesouhlasím. Že takové příspěvky nepovažuji za přínosné. Přitom jsem nechtěl reagovat přímo v diskusi, a zaplétat se do nekonečné polemiky s takovými lidmi. Protože po každé reakci na jejich příspěvky zatím obvykle následovala jejich protireakce. Opakovaně se vraceli na stránky s potřebou diskutovat, polemizovat, vyvracet svými rozumovými argumenty názory druhých.

Duchovní pozadí světa však nefunguje rozumově. V případě náhlých zlomů ve vývoji, což je právě v tomto období, je rozum naprosto v koncích a nemá nejmenší šanci takový proces vysvětlit. Jediné, co člověku za takové situace pomůže, je duchovní otevřenost vůči Planetě a Přírodě. A také umění odpoutat se od pevně zažitých hmotných i duchovních předsudků. Pro mne nemá význam s těmito lidmi diskutovat. Nepřinášejí mně osobně, ani Nové duchovní cestě, svými postoji nic nového. Jde jen o opakování starých postojů, překonaných duchovních učení, které z této Planety potřebujeme naopak vytlačit.  

Oni totiž jakoby nemají nic jiného na práci, než polemizovat, diskutovat, hodnotit. A vlastně takto nový vývoj rozkládat, zdržovat, rozmělňovat neustálými polemikami o nepodstatných věcech a přitom bez zásadně nových argumentů. Jen na jejich skutečnou vlastní duchovní cestu jim jaksi nezbývá čas. Oni netuší, že pouhá sečtělost a zdánlivý duchovní přehled mají se skutečnou duchovní cestou člověka jen málo společného. Stejně tak skutečný světelný vzestup nepodporují magická cvičení, ani žádná další cvičení znásilňující mysl, někdy i tělo nebo Přírodu. V našich textech naopak zdůrazňujeme, že rozhodující pro duchovní cestu je každodenní činnost člověka. Pravidelné návyky činností, které světelný vzestup skutečně prokazatelně podporují.

Příklad zvýšené potřeby sebeprezentace

Typickým příkladem je člověk, který se v diskusích k článkům 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo představil jménem Mirek. V těchto diskusích má potřebu komentovat většinu příspěvků dalších diskutujících. Kárá, kritizuje, zatím ještě jemnějším způsobem ponižuje druhé. Tváří se, jako kdyby tato diskuse byla jeho. Jako kdyby právě on měl právo na cokoliv v diskusi reagovat, tuto diskusi hodnotit a uzavírat. Sice ještě alespoň zachovává relativně slušný ráz vyjadřování, ale jeho sdělení jsou pouhou vatou opakovaných všeobecně přijímaných myšlenek a vlastních rozumových pochodů či hodnocení, které realitě dnešního světa již neodpovídají.

Uvedu několik příkladů jeho výroků, ve kterých namísto informací na našich stránkách doplněných jasnými argumenty uvádí pouze vlastní rozumové úvahy:

„Nová duchovní cesta vzestupu člověka nespočívá podle mého úsudku na tom, aby novou cestu ustanovil a zavedl jakýkoli člověk…

Osobně považuji celý tématický okruh textů pana Nováka k velikonocům a křesťanství jako zmatený a nezkušený. Údajné zprávy od bytostí vysokého řádu nejsou ničím jiným,než přenosem z nízkého astrálu, kterých jsou nová chanelingová poselství i staré spiritistické časopisy naplněné k prasknutí.

Myslím, že o skutečném duchovním boji, který probíhá ví autor zdejších textů skutečně velmi málo, jinak by z toho nebyl velbloud namísto komára. Lokální "strkanice" mezi webem a osobami pana LK a NDC nemá určitě takový "světový význam", jak autoři předkládají, zdůrazňují.“

Používané slovní obraty „podle mého úsudku“, „osobně považuji“, „myslím“ jsou jeho hlavními argumenty. Protestuje proti našim informacím, protože přece jeho úsudek je jiný. Jeho rozum mu říká, že to nemůže být pravda. A jako jediný protiargument pak předkládá „pseudopravdy“ běžné v dnešním světě.

Skutečnou skálou je Příroda, nikoliv však člověk

Uvedu jeden z takových jeho výroků:

„Zkuste začít stavět hrad, pevnost na skále s dobrým základem, protože potom nebudete překvapen útoky z různých stran a ze svého postavení si snadno poradíte s každým nepřátelským útokem. Ovšem tou skálou je Kristus!“

Tou skálou, o kterou se opřeme, by především měla být Planeta a její Příroda. To přece naznačuje už samotný název „skála“. Jakékoliv lidské vzory, i když byly povýšeny třeba až do pozice Boha, nám v tom nepomohou. A to tím spíše, když skutečná realita života takových bytostí byla a je zcela jiná. Právě vysvětlením skutečných událostí před dvěma tisíci lety jsem v článcích 43A, 43B naznačil, že Ježíš není a nebyl tak odolnou skálou, za kterou je vydáván. A rozumové úvahy pana Mirka na tom nemohou nic změnit.

Modlou jsou ty uctívané systémy, které byly uměle vytvořené lidmi

Nebo jeho další výrok:

„Živý Bůh nemůže být nikdy modlou, to pouhá představa spolu se soudem o tom druhém, že uctívá mrtvé božstvo bez životního dechu, má k uctívání modly v primerní příčině nejvíce nakročeno, k jakési modle relativnosti veškerenstva.“

Tato věta opět není ničím jiným, než vzletnou intelektuální formulační rozcvičkou – plytká slova bez pravdivého obsahu. V článku 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi jsem vysvětlil, že uměle vytvořený majestát duchovního mistra nebo třeba i Boha se skutečně chová jako živá bytost. Umělá modla zůstane umělou, ať ji nazvete jakýmkoliv jménem – Bůh, Kristus. A jestli je živá nebo neživá? To je pouhé slovíčkaření. Podstatné je, jestli byla v té podobě, v jaké se předkládá, uměle vytvořená lidmi nebo nikoliv. Přitom dokonce ani navázaná duchovní komunikace s takovým systémem není potvrzením přirozeného původu této bytosti, systému. Jak naznačují konkrétní příklady řady osob, které duchovně komunikují s umělými duchovními majestáty duchovních mistrů. O této problematice jsem napsal více v článcích 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?, 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané.

Takže toto byl první případ vychýleného člověka. Ten, který zatím pouze kritizuje, stírá a svým intelektuálním způsobem ponižuje druhého. A navíc se předvádí ve své intelektuální obratnosti. Zatím však udržuje meze přiměřené slušnosti. I počet šesti příspěvků v diskusích ke dvěma článkům jasně vyjadřuje jeho vysokou potřebu sebeprezentace vůči světu. A reaguje na naše texty kriticky i přesto, že sám přiznává, že jich podstatnou většinu nečetl, takže neměl možnost pochopit celkovou filozofii Nové duchovní cesty ani skutečnou podstatu sporů cesty čistého vzestupu s cestou magie.

Agresivní vychýlení vůči vnějšímu světu

Pak jsou tady ovšem jedinci mnohem důraznější v prezentování vlastních vychýlených pravd. Kteří již neváhají otevřeně vyhrožovat z pozice své domnělé pravdy. Upevňuje je v tom skutečnost, že třeba již sami někdy vytvořili nějaké texty a přijde jim, že nad našimi informacemi mají obrovskou převahu. Takovíto lidé někdy dokážou měnit „tváře“ v závislosti na tom, na jakém fóru své názory prezentují. Uvedu zde jeden příklad takového člověka. Také on se neustále vrací na naše stránky. Tentokrát opět přečetl články o Ježíšovi mezi prvními, aby hned vzápětí jako první přispěl do diskuse a vyhrožoval nám Duchem svatým. Zřejmě doufal, že takto nasměruje svým žádoucím směrem celou diskusi pod články? A že nás zmátne tím, že tentokrát konečně uvede, a to poprvé na našem webu, své pravé jméno? Jeho příspěvek byl okamžitě odstraněn. Protože i on má již delší dobu červenou v našich diskusích. Co nám tedy vlastně vzkázal?


Datum 22.04.2011
Vložil Jaromír Schmidt
Titulek vzkaz

„Zašel jste velmi daleko pane Novák. Opravdu velmi daleko a vaše vnitřní vidění jako vždy plně selhalo. Nechci a nebudu tu obhajovat někoho kdo se obhájil již před dvěma tisíci let. Jenom chci upozornit, že jednoho dne budete svá slova obhajovat před Duchem Svatým a bude vám opravdu těžko.“


Také on je tedy jedním z těch, kteří staví lidmi uměle vytvořené symboly, instituce, majestáty nad skutečnou Planetu, Přírodu, Kosmické vědomí. Zajímavý je názorový vývoj tohoto pána na téma odstraňování nevhodných diskusních příspěvků z webových stránek. Zatímco na webu gnosis9.net, kde sám publikuje, veřejně v diskusi pod svým vlastním článkem prohlásil:


Diskuse k článku: Na počátku Bůh stvořil Světlo (4.) - Vědomí

(16.11.2010)

Text napsal Erien Azarin (Jaromír Schmidt)

 Prosba:
Erien Azarin (17.11.2010 11:33:31)

„Omlouvám se všem čtenářům, kteří se v souvislosti s těmito texty budou chtít vyjádřit. Ale jako autor textu nechci a do budoucnosti nebudu připouštět, jakoukoliv propagaci náboženství. Budu od admina důsledně žádat, aby takové příspěvky mazal bez ohledu na to, jestli jsou a nebo nejsou psány v rámci slušné diskuze. Pište své myšlenky, své názory, ale pouze to co cítíte sami za sebe. Ne to co vám někdo natloukl do hlavy jako jedinou pravdu. Pokud t nepůjde jinou cestou, nebudu své články na Gnosis9.net více posílat. Nejde o svobodu slova jako takového. Každý má tu možnost napsat článek a vyjádřit v něm svůj vlastní úhel pohledu. Ale já nejsem zastáncem žádné víry a nedovolím, aby ji skrze mé články kdokoliv propagoval a šířil.“


 

Takže tehdy 17.11.2010 naprosto jednoznačně a tvrdě žádal pan Erien Azarin (Jaromír Schmidt) mazat všechno, co se podobá náboženským názorům. A to dokonce bez ohledu na to, jestli takové příspěvky jsou nebo nejsou napsány v rámci slušné diskuse. To není příliš přívětivý postoj k bližnímu svému. Navíc tvrdí, že není zastáncem žádné víry. Ale vždyť právě on sám nám právě symbolem křesťanské víry vyhrožoval. Jak to tedy vlastně je?

A jeho další zřetelně odlišný pohled, další rozpor ve vlastních slovech? O několik měsíců později se rozčiluje, že jeho útočné a „sprosté“ příspěvky na našich stránkách byly odstraněny poté, co byl předem veřejně upozorněn, že jeho další diskusní příspěvky už zde nebudou tolerovány. A provokuje pak jako malý puberťáček slovy:


 

Datum 29.03.2011

Vložil Erien Azarin

Titulek Grrr chrooo chrooo

„Tento příííspěvek jsem smazáál, protože z něj vyzařuje, negatýýývní energie. Hi hi“


 

Pro úplnost dodávám, že tato jeho stupidnost byla reakcí na odstranění následujícího útočného příspěvku tohoto zastánce starých pořádků:


 

Datum 29.03.2011

Vložil Erien Azarin

Titulek Vrcholná nestoudnost neexistující NDC

„Takže chápu správně, že pan Novák je dnes už jediný na planetě kdo dokáže zachránit lidi pro duchovní cestu?? A co úpisy, rozdáváte?? Podepisují se krví?? Myslel jsem že už tu nejsi bratříčku a ejhle, on ti slouží pan Novák osobně. No to sis teda vybral. Ale spěchej, bohové už brzo povstanou.“


 

Opravdu názorné a průkazné rozpory v názorech tohoto člověka. A pro mne dostatečně přesvědčivá sebeprezentace takového autora duchovních textů. Abych věděl, proč jeho příspěvky nečíst a raději se jim vyhnout.

Novodobý mučedník nebo spíš zkostnatělý dinosaurus?

Pak jsou tady ovšem jedinci s ještě podstatně vyšším stupněm vnitřního vychýlení vůči Planetě a Přírodě. Na jejich vystupování je typická vysoká agresivita, záludnost, sprostota. A dalo by se napsat ještě několik dalších podobných přívlastků. Typickým příkladem je osoba, která se nazvala Guyver. Ve dnech 23. – 25.4.2011 vložil ke dvěma článkům o Ježíšovi a Velikonocích postupně celkem 42 svých příspěvků. Aby hned ráno následující den přidal dalších 26 a až do uzavření diskuse dalších 13. Dohromady tedy již 82 slabomyslných výplodů svého rozumu k jednomu tématu. A dělá to přesto, že ví, že každý další mu bude okamžitě po zjištění odstraněn jako odpad, který na tyto stránky nepatří. Celkově jich na naše stránky navršil již více než dvě stovky.

Tváří se jako novodobý mučedník. Neváhá nasazovat doslova sám sebe v jeho „svatém boji za záchranu světa“. Jakoby zoufale volal: Tady jsem, tak už si mne konečně všimněte! Veřejně nabízí sám sebe, doslova celou svoji bytost, na odstřel. Karma jeho oběť přijímá, ale novodobý mučedník z něj nebude. Spletl si totiž směr. Mučedníci vždy bojovali za novou pravdu, za nový vývoj. On naopak bojuje za zastavení nového a za zachování starých již neplatných pravd. Za to se slavným nikdy nestane. Dějiny takové jednotlivce doslova převálcovaly. Protože síla nového zatím vždy dokázala prorazit na povrch a podobné zkostnatělé dinosaury postavit mimo vývoj.

Takový počet příspěvků už rozhodně není běžnou záležitostí. Za takové situace jde o zjevnou vychýlenost. Stačí se podívat na jeho webového Okouna, aby člověk hned věděl, na čem je. V jaké oblasti se tento člověk pohybuje.

Právě takto si představuji nenávist

Takový člověk se při nesouhlasu s našimi sděleními stále více rozpaluje, rozohňuje a do svého projevu vkládá čím dál více agresivní energie. Svůj postoj pak už nedává najevo pouze svými slovy a činy, ale i zřetelným vyzařováním silně manipulující energie ven mimo sebe. Je z něj výrazně cítit snaha dovést i další bytosti ve svém okolí k podobnému postoji. Vnutit jim svoji pravdu a přesvědčit je o její správnosti. A jakoby mezi řečí uráží adresně nejen mne, ale i veškeré pozitivní čtenáře našich textů. Uchyluje se již také k tomu, že například vkládá příspěvky pod mým jménem či pod jmény dalších diskutujících, zatímco své vlastní jméno se zbaběle bojí odhalit.

Sám o svém postoji napsal:

„Z mé strany naprosto nejde o nenávist. Pouze o pokus přimět pana Nováka k tomu, aby se nad sebou vážně zamyslel , přestal šířit dezinformace a mást hlavy svým následovníkům. Bohužel, v případech jako je ten jeho, není domluva nic platná a pomůže ( možná ) jenom rána do palice. Tohle Vám sežerou asi jenom ti Vaši tatrmani. Mám velice silný pocit že brzy dostanete od PRAVÉHO Ježíše pořádně na Prdel, stejně jako ti šmelináři v chrámě. A bude to mazec že uslyšíte andělíčky Dhyany zpívat halelujá!“

Obhajuje umělé zásahy do vývoje

Uvedu jen několik perel naznačujících stupeň jeho agresivity. Obhajuje například umělé zásahy do vývoje, spojování či rozdělování bytostí. Ve svých slovech chce naznačit, že andělé nic takového nedovedou. Že tady musí nastoupit skutečný mág, který jedině dokáže takto zmanipulovat vývoj. Zatímco pokus zabránit takové manipulaci by podle něj byl hříchem proti Duchu svatému:

„Tuhle věc totiž andělé neumějí. A Čimpokomončáci už vůbec ne. Dokáže to jenom člověk. Pokud mu v tom nějaký černý hajzlík nezabrání. Což je to, čemu se říká "hřích proti Duchu svatému" a kdo ho spáchá, je v hajzlu definitivně. Velice k tomu spějete.“

A dalších několik úryvků z jeho literární činnosti:

„Vidíte, už zase se tady maže. A to jsem byl ještě slušnej. Inu, co jiného se dalo čekat. Ježíš, který dokáže zrušit karmické dopady ( v křesťanské terminologii odpouštět hříchy ), způsobit že slepí vidí, hluší slyší a zlí duchové se v podobě vepřového dobytka vrhají šipkou do vody se prostě Tatroušovi nehodí do krámu. On potřebuje Ježíše, který se s provinilým výrazem krčí před jistým vybavením koupelny a omlouvá se mu, jako se Lenin v posledních dnech svého života omlouval noze od stolu. Jsem přesvědčen že bytost, se kterou pan Novák v tomto článku mluví, není Ježíš, ale jeho konkurent Santa Klaus a může se směle zařadit do jednoho šiku s panem Karmou, panem Přírodou a ostatními maňásky.“

„Nejdřív byste si to měl pořádně priostudovat, ať zase neplácáte nesmysly jako v tomhle článku. Jestli Vám tohle nakukávají ti Dhyani, tak je to pěkná banda špinhauzníků a děláte velkou chybu že jim věříte.“

„Planetu. přírodu a ohřívač vody prosím vynechte. Budete blíže pravdě.“

Jeho podání reality je pouhou vírou

Z čeho vychází tento suverénní a přitom zjevně vychýlený obhájce magie a starých principů fungování světa? Citace jeho následujícího výroku potvrzuje, že jde jen o víru. O nic, co by měl podloženo vlastním prožitkem, vlastním vnímáním:

„Jsem spíše nakloněn věřit tomu, že Ježíš vstal z mrtvých v přeměněném těle ( a také tomu věřím ), než tomu, že pan Novák je Metatron, zvláště když prohlašuje zmnrtvýchvstání za jogínskou fintu a podřizuje Ježíše karmě.“

Pouhá víra jej vede k něčemu tak úchylnému, co veřejně prezentuje. 42 stupidních příspěvků během Velikonoc a dalších 40 v následujících dvou dnech po Velikonocích. Takže tímto se zřejmě někteří lidé zabývají v době, kdy jsou za svoji údajnou práci placeni jiným zaměstnavatelem? Možná se mýlím. Možná je soukromý podnikatel, který neví, co s volným časem? Každopádně vrcholem nevkusu je veřejně napadat a zesměšňovat další účastníky diskuse na našich stránkách. Dalším jasně neetickým činem je psát příspěvky pod jmény jiných osob.

Zdá se mu to vtipné? Spíše by se to dalo označit slovy vrcholně ubohé, pokleslé, projev duchovně zdegenerovaného člověka, který se tváří, jako by byl na nějaké duchovní cestě. Spíše to vypadá tak, že jeho bezbřehá víra v jakýsi starý koncept mu zcela vzala zdravý úsudek. Uvádím jako příklad dva z jeho posledních 26 příspěvků vložených během úterního rána:


Datum 26.04.2011

Vložil Příroda

Titulek Hrrrrrrrom! Blesssssssk!

Nováku, neber si mě furt do huby! Kdybych chtěla něco říct, najdu si na to někoho míň prolhaného. Vrrrrum tum vrrrum tum vrrrrum tum hrum!


Datum 26.04.2011

Vložil Příroda

Titulek Re: Re: Re: Teď tady byla Příroda - kde je?

Tady tchoři nevydrží. Utekli před Sůvou. Navíc - tohle není přírodní smrad. Je to jako když se vypaluje Karma.


Příležitosti je potřeba využívat

Toto téma pokračuje dalším článkem 43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace, kde popíšu příběh čtvrtého člověka. Který nejprve chválil naše stránky, ale pro vlastní vzestup nic z doporučených činností neudělal. Aby se poté po několika měsících dostal do zřetelného duchovního pádu. Takže i pouhá pasivita jej dovedla během několika měsíců k zásadnímu zlomu v duchovním vývoji. Jak bude doloženo jeho vlastní zásadní změnou názorů zdokumentovanou sepsanými diskusními příspěvky a další korespondencí.

Tímto vším chci naznačit, že pokud člověk potká vhodnou příležitost, měl by ji beze zbytku využít. Pokud ji naopak vlastními rozumovými postoji a lpěním na starých předsudcích promrhá, stává se pak často, že následují nepříznivé události. Nebo jej nenápadně skrytě ovládnou další nepříznivé vlivy a dojde k zásadnímu zlomu na jeho duchovní cestě.

Proto čtenářům zdůrazňujeme. Dokud jste nečetli informace na těchto stránkách, mohli jste se vymlouvat na nevědomost. Že jste neměli možnost se dozvědět, co se v duchovním pozadí tohoto světa vlastně děje. Jakmile jste tyto informace potkali, stáváte se informovanými. A dříve nebo později vás energie začnou tlačit k rozhodnutí. Přidám se k cestě stabilního vzestupu? Nebo zůstanu stát, budu ještě dále vyčkávat? Takže tím vlastně dosavadní stupeň ovládnutí tohoto světa i vlastní bytosti přijímám? A nechám-li tyto skryté temné systémy na sebe působit, jsem tím vlastně tlačen do pozice mlčenlivého otroka nebo tichého spolupracovníka temna.

© Jiří Novák, duben 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 216
  • 27
  • 20
  • 21
  • 25

Celkový počet hlasů: 309