Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty

U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty

Jiří Novák Vloženo 7.6.2012
Jiří Novák

Jaké jsou principy Nové duchovní cesty? Proti těmto novým principům a tezím jdou již překonané principy Staré duchovní cesty. To, co funguje ve hmotě, je odrazem existující situace v duchovním pozadí světa. Proto musíme pokus o nápravu tohoto světa začít nápravou jeho duchovního pozadí. Pravdivost běžných informací v rámci Staré cesty dnes již poklesla pod úroveň deseti procent pravdivosti. Období života Ježíše Krista jako příklad období z minulosti, které nejvíce zatemnilo současný vývoj. Výsledkem se stala nesprávná teorie mučednictví a temnem silně zasažená křesťanská víra. Drtivá většina probuzené části populace stále ještě věří rozšiřovaným nepravdivým informacím. Jaké jsou zásadní omyly v rámci Staré duchovní cesty?

Jaké jsou principy Nové duchovní cesty?

Nová duchovní cesta představuje cestu čistého světelného vzestupu bez umělých pomůcek. Cestu, na které jsou si všichni rovni. Kde jediným ukazatelem duchovní pokročilosti je úroveň vnitřní čistoty jednotlivce, která se dá zjistit výší frekvence bioenergie, kterou člověk ze sebe vyzařuje. A kde tedy nerozhodují žádné protekce, tlaky lobbistů, umělé schopnosti, magické hodnosti, nadřazenost nad běžnými zákony, ani jakákoliv další uměle propůjčená privilegia.

 

Více o principech Nové duchovní cesty i o důvodech, proč právě tato cesta může dnešní lidstvo dovést k žádoucímu cíli, bylo uvedeno v článcích 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.

Proti těmto novým tezím jdou již překonané principy Staré duchovní cesty

A Stará duchovní cesta? Ta představuje většinu zde na Zemi doposud prezentovaných informací, metod, učení, technik, pomůcek. Je to cesta, která otevřeně nebo skrytě využívá magii jako jednu z hlavních metod duchovní práce. Cesta, která propaguje řadu umělých pomůcek na duchovní cestě. Cesta, která propaguje vedení lidstva seskupením lidských duchovních mistrů nazvaným Duchovní hierarchie, a to na různých úrovních – Planety, Sluneční soustavy, Galaxie. Některé varianty této cesty přejímají dávné mimozemské teorie, učení, rituály (např. Reiki, MCEO, rodinné konstelace, různá učení šíření „lásky“ a další) a také většinou pozitivně chválí mimozemské Vesmírné lidi, kteří se tak hluboce nepříznivě zapletli do vývoje na naší Planetě, viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Je to také cesta umělého, a mnohdy vysoce nespravedlivého řízení karmy a karmických záležitostí pověřenými jedinci, kteří stojí nad zákonem. Je to cesta karmické imunity pro privilegované. Zatímco samotná Planeta a Příroda byly z rozhodování o dosavadním vývoji uměle vyšachovány. Místo nich pak po celé období vlády Duchovních hierarchií nad světem rozhodovaly „figurky“ s magickými hodnostmi, které tyto přirozené obří bytosti samozvaně zastupovaly.

Viz například články 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV, 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty.

To, co funguje ve hmotě, je odrazem existující situace v duchovním pozadí světa

A protože tyto způsoby magického řízení duchovního vývoje světa privilegovanými bytostmi jsou doposud v duchovním pozadí našeho světa pevně uchyceny, nemůžeme se pak divit, že totéž sestupuje i do hmotné úrovně a odráží se v chování a působení diktátorů, mafiánů, některých mocných finančních kruhů skrytě ovládající tento svět a také našich politiků, poslanců a zákonodárců, kteří dělají totéž: Sami sebe staví nad zákon. Sami sobě zákonem potvrzují výhody, na které obyčejní lidé nemají nárok, atd. Svým vlivem činí soudy a rozhodovací instituce úplatnými.

 

Jaká je pravdivost běžných informací v rámci Staré cesty?

Informace Staré duchovní cesty, kterými jsou naplněny celé stohy knih, a které jsou doposud veřejně propagovány na mnoha veřejných akcích, nejeví jen drobné kosmetické vady. Právě naopak – pravdivost těchto informací vůči skutečnému vývoji, který na Zemi probíhá, je celkově velmi nízká. U mnohých dokonce tato pravdivost podle hodnocení Přírody poklesla pod hranici 10% celkové pravdivosti (to znamená, že naopak více než 90% informací v těchto textech již neodpovídá dnešnímu vývoji, který skutečně v duchovním pozadí světa probíhá). A to právě proto, že tyto zdroje starých informací obsahují naprosto zásadní omyly, pomocí kterých se tito dnešní učitelé snaží vést dnešní vývoj lidstva nesprávným směrem.

 

Největším problémem je, že tyto staré informace vedou dnešní jednotlivce i celé lidstvo k tomu, aby znovu opakovali chyby dávných civilizací, jejichž výsledkem tehdy byly nejen katastrofy jednotlivců, ale i drtivé planetární katastrofy. Jinými slovy – informace Staré duchovní cesty vedou lidstvo k nové katastrofě. Záchranou pro svět proto může být pouze zásadní změna přístupu k duchovnímu pozadí světa, kterou přináší Nová duchovní cesta.

 

Příklad období z minulosti, které nejvíce zatemnilo současný vývoj

Typickým příkladem jsou pohádky o průběhu Ježíšova života, Ježíšově následném ukřižování, vzkříšení a nanebevzetí. A o celkových důsledcích, které tyto události pro další vývoj lidstva měly. Právě tyto báchorky nejvíce zatemnily vývoj lidstva v posledních dvou tisíciletích.

Část informací o Ježíši Kristovi jsme uveřejnili v období velikonoc 2011. Jedná se články 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo. V období letošních Velikonoc 2012 konečně přišla vhodná doba k uveřejnění plné pravdy o událostech Ježíšova života před dvěma tisíci lety, viz texty 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V a duchovních komunikacích Ježíš: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“, Základní chyby Ježíšových učedníků a jejich následky, Ježíšova mise byla stěžejním bodem v novodobém vývoji.

Výsledkem se stala nesprávná teorie mučednictví a temnem zasažená křesťanská víra

Výsledkem kamufláží, lží, a zcela nepravdivého hodnocení tehdejších událostí se stala nesprávná teorie o sejmutí hříchů z lidstva a o posílení pravdy formou mučednictví, viz články 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II a duchovní komunikace Vlastní mučednická mise v 11. století. Teorie, která poslala dobrovolně na smrt tisíce bytostí proto, aby údajně posílily světelnou evoluci a zajistily straně Světla výhody v dalším vývoji. Ve skutečnosti však taková činnost vedla k pravému opaku – k dokonalému ovládnutí světa nově vzniklou temnou silou – nehmotným Černým bratrstvem (více o tom je v textech 16. Magie z pohledu historie, P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve).

Vznik křesťanské víry

Rozhodujícím výsledkem Ježíšovy mise se však stal vznik křesťanské víry, které dodnes podléhají více než dvě miliardy světové populace. Víry, která má jednoznačně temné základy, a která je založena na zcela nepravdivých tezích, viz články 52A. Počátky budování křesťanské církve, 52B. Apoštol Petr se ujímá vedení křesťanského hnutí, 52C. Postupný odklon křesťanství od skutečné duchovnosti, 53A. Temné pilíře křesťanství I, 53B. Temné pilíře křesťanství II.

Drtivá většina probuzené části populace věří rozšiřovaným nepravdivým informacím

Nelze se pak divit, že těmto doposud masově rozšiřovaným nesprávným a nepravdivým informacím doposud pevně podléhá drtivá většina duchovně probuzené části pozemské populace a s důvěrou je přijímá jako nejvyšší duchovní pravdu pro tento svět. Tyto špatné informace pak logicky tlačí jednotlivce i celé lidstvo zcela nevhodným směrem, pokud jde o další orientaci v duchovní evoluci.

 

Typická je například snaha opustit ve vývoji hmotný svět a přesunout se do bájné 5. dimenze, kde už dávno sídlí mnohé „vyspělé“ mimozemské civilizace, které tak nevhodně v minulosti zasahovaly do vývoje na Planetě Zemi.

Jaké jsou zásadní omyly v rámci Staré duchovní cesty?

Většina teorií Staré duchovní cesty zásadně podceňuje úlohu hmotné roviny v duchovní evoluci dnešního člověka 2. typu. Odtud pak vyplývá nesprávné pochopení směru evoluce dnešního člověka. Staré teorie tlačí lidstvo po vzoru mimozemských teorií k opuštění hmoty. To je ovšem velký problém. Protože tím by dnešní člověk ztratil jakoukoliv možnost probudit uvnitř sebe zásadní skrytou schopnost, která jej odlišuje od všech dávných civilizací na Zemi. A tou je schopnost neomezeného světelného duchovní vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. A přitom právě pro tuto jeho skrytou schopnost byl nový člověk zde na Zemi v určitém období dějin Tvůrci vysazen.

 

Více o tom, odkud tyto nevhodné informace Staré duchovní cesty pocházejí a co je jejich neblahým následkem, jsem uvedl v textech 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

Proč je dnešní převažující duchovní situace na Planetě vysoce nepříznivá?

Z nadhledu, který se nám na této Nové duchovní cestě otevírá, vnímáme situaci ve světě v oblasti duchovní problematiky jako vysoce nepříznivou. A to právě proto, že drtivá většina těch duchovních pracovníků, kteří o sobě tvrdí, že bojují za Světlo, nebo že dokonce vedou duchovní vývoj na Zemi, zanedbala svoji vlastní duchovní cestu. Přestože o sobě halasně prohlašují, jak bojují za Světlo, ve skutečnosti jsou v hlubokém pádu směrem k temné straně.

 

Je pak logické, že informace Staré duchovní cesty, které veřejně propagují tito lidé s temnými nánosy na původním světelném základu své bytosti nebo dokonce lidé bez čistého duchovního základu, rozhodně nepovedou hledající ke vzestupné světelné cestě. Když jejich propagátoři se praktikováním těchto informací ve svých životech a jejich veřejným prezentováním dostali sami do pádu. A veřejné akce, které pořádají, pak nevedou ke zlepšení celkové situace, ale právě naopak. Jak se to mohlo stát? Jak k něčemu takovému mohlo tak masově dojít? Odpovědi na tuto otázku naleznete například v článcích 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

Další pokračování

Další detaily o zásadně nových informacích, které čtenářům na těchto stránkách předkládáme, najdete v následujícím pokračování

U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?

© Jiří Novák, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Je pro vás tato nová složka našich webových stránek přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 198
  • 29
  • 25
  • 24
  • 31

Celkový počet hlasů: 307