Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti

39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti

Jiří Novák Vloženo 29.12.2010
Jiří Novák

Pokračující sestupy do nižších světů postupně zablokovaly původní automatické fungování Karmy. Karma se začínala hromadit, bylo potřeba vytvářet systémy umělého řízení Karmy. První zásadní příčinou problémů se stalo to, že Stvořitelé a ti andělé, kteří začali řídit Karmu, sami této Karmě nepodléhali. Příklad těch shora, kteří nepodléhali této umělé Karmě, vedl k tomu, že také ti dole začali hledat cesty k obcházení Karmy. S obcházením Karmy původně začaly světelné bytosti a instituce - temní však dokázali dovést tento „světelný zlozvyk“ do naprosté dokonalosti. Není pravda, že postup temných vzhůru je uzavřen. Právě naopak - temné síly jako první našly cestu vzestupu. Proto dokázaly nepozorovaně proniknout do každého mocenského seskupení sil Světla. Každé odkládání karmy posiluje Temno, ať je provádí jakákoliv bytost či instituce. Problémy v řízení Karmy anděly Dhyany.

Vytváření institucí na řízení karmy

V první části 39A. Karma jako duchovní a etický princip jsem vysvětlil, že pokračující sestupy do nižších světů postupně zablokovaly původní automatické fungování Karmy. Rozhodujícím důvodem byla snižující se celková čistota prostředí směrem dolů do nižších světů. Je známo, že špinavým, silně znečištěným prostředím, očistné impulsy projdou jen částečně, ve slabé formě, nebo dokonce vůbec. Navíc samotné bytosti v dalších světech směrem dolů se nacházely na nižších frekvenčních úrovních. Postupně tak ztrácely schopnost rozpoznat význam impulsů, náznaků, varování. Nezpracovaná, nerozvázaná karma, se začala nadměrně hromadit jako nepříznivá energie, která vše ještě více zhoršovala.

Pokud ještě fungovalo informační spojení bytostí dole se světem Stvořitelů nad nimi, mohl zde ještě do jisté míry působit osobní příklad vyšší vnitřní čistoty bytostí nahoře. Jenže stvořené bytosti v nižším světě postupně dospěly a už nebyly ochotny doslova následovat svého otce Stvořitele. Chtěly si hledat vlastní cestu. Dělaly však chyby, mnoho chyb. Těmi chybami ohrožovaly nejvíce sebe, ale také Stvořitele a andělský sbor nad sebou. Stvořitelé si uvědomili, že je potřeba něco vymyslet. Že je nutné bytosti pod nimi nějak řídit, vychovávat. A obvykle pověřili část svého andělského sboru, aby otázky karmy řídila. Vznikaly tak úřady, oddělení na řízení karmy, karmické instituce. A těm také někdy říkáme stručně Karma.

Tento způsob na určitou dobu pomohl. I když nešlo o optimální řešení, situace se tím na další období stabilizovala. Začaly však vznikat nové problémy s Karmou, a to z úplně jiných důvodů než předtím. To vše bylo především výsledkem zanášení umělých postupů do řízení a ovládání přirozených duchovních procesů.

Jaký základní problém přinášelo toto umělé řízení Karmy?

První zásadní příčinou problémů se stalo to, že Stvořitelé a ti andělé, kteří začali řídit Karmu, sami této Karmě nepodléhali. Někteří byli velmi přísní. Chtěli po lidech pod nimi to, co sami nedělali. Nepovažovali za důležité to dělat. Oni přece nemuseli, byli čistější. Stávali se tak privilegovanou kastou nahoře. Vlastní příklad je však stonásobně silnější než pouhá slova, nařízení, zákazy. Než jakékoliv mravnostní ponaučování.

Bylo by to podobné situaci, jako kdybych začal veřejně tvrdit: „Vy všichni potřebujete pravidelně cvičit Pět Tibeťanů a jíst zdravou výživu, abyste měli šanci otevřít si v sobě schopnost neomezeného duchovního vzestupu. Na mne však nehleďte, já cvičit nemusím, já mám schopnost neomezeného vzestupu dánu shora.“ Když takovou možnost přenosu privilegií a schopností shora bude mít třeba i jen jediná bytost, mnozí další se nebudou ochotni pachtit za přirozeným způsobem probuzení schopností. Místo toho budou hledat cesty, jak se také dobrat k téže schopnosti mimo pořadí. Jakmile příklad jedné bytosti ukazuje, že existuje kratší pohodlnější cesta pro privilegované, ostatní tuto cestu začnou soustavně hledat.

Podstatné je, že Nová duchovní cesta na tomto principu výlučnosti nefunguje. Každý, kdo se chce na takovou cestu dostat, ať ten první, nebo ten stý, či tisící, potřebuje dělat totéž. Každodenní péče o sebe samého, svoji hmotnou výživu a optimální fungování svých čaker. Takto to funguje pro mne i pro jakoukoliv další bytost, která se odhodlá na cestu vzestupu vstoupit a trvale se na ní udržet.

Takže příklad těch shora, kteří nepodléhali této umělé Karmě, vedl k tomu, že ti dole také chtěli obcházet Karmu, aby mohli dělat totéž, co jejich vládci. Instituce Karmy přestaly být nezávislé. Staly se podplatitelnými, bylo možné je obejít. Kdekdo se naučil Karmu obcházet, zakrýt, odložit. Stačí se dívat kolem sebe.

Karma v dnešním světě funguje pouze omezeně

Skutečnost v dnešním světě je taková, že přirozená Karma pro každého nefunguje. Přitom na seminářích v roce 1998 a 1999 nám říkali, jak jsou bytosti zajišťující Karmu nesmírně spravedlivé. Jaká bláhovost. Znáte duchovní poučku: Jak nahoře, tak také dole a naopak? Je to stejné, jako když budu vykládat, jak jsou naše soudy nezávislé a spravedlivé. Náš prezident, předseda vlády, zákonodárný parlament, jaké jsou to eticky čisté a mimořádně spravedlivé osoby, jaká je to záruka etické čistoty národa. To, co se děje dole, je to, co bylo přeneseno shora a jen se to ještě o trochu zhoršilo. Nic víc. Takže žádná umělá Karma nemůže být nezávislá a naprosto spravedlivá, pokud ji řídí bytosti, které samy dokážou Karmu obcházet.

Aby Karma fungovala spravedlivě, musí jí podléhat každý - ten obyčejný dělník úplně dole stejně jako ten nejvyšší vládce nad ním. Musí jí podléhat každá instituce. Musí být nad každým. Naopak by mělo platit: Čím vyšší postavení, čím vyšší zodpovědnost, tím přísnější Karma. A ne naopak, jak si to naši zákonodárci uzákonili. Objevila se první pozitivní vlaštovka – snaha omezit imunitu poslanců pouze na dobu mandátu a nikoliv do konce života, jak to doposud platilo. A výsledek? Zpráva z 18.12.2010 říká, že část poslanců zablokovala toto zrušení celoživotní imunity poslanců. Prý se s nimi vládní koalice před navržením takového zákona neporadila.

Co otevírá dveře k obcházení Karmy?

Dveře k obcházení Karmy otevírá především nevhodný příklad toho, kdo je nahoře. Ať už je to Stvořitel, prezident, premiér, vedoucí v zaměstnání nebo rodič. Všimněte si, co je u nás s naprostou samozřejmostí propagováno jako normální, běžné. Co je vzorem. Například jeden z předchozích premiérů - jedna manželka na oficiální večeře, se druhou ženou žil. To má být etická a mravní špička naší země?

Druhým důležitým důvodem pro obcházení Karmy je úplná volnost, malý karmický tlak na svěřené bytosti. Nezakročí se včas, když se objeví náznaky obcházení Karmy a dalších neetických činností. Když mám v rukou řízení Karmy, tak ji skutečně musím řídit, vysvětlovat, tlačit, vymáhat. A neponechat svěřeným volnost, libovůli, nezodpovědnost za své činy. Nebo je až následně tvrdě trestat za hrubé přehmaty, kterým se mohlo při správné výchově předejít.

Tvořivé systémy pro obcházení Karmy

Společně se vznikem umělých karmických úřadů a jako reakce na to, že některé privilegované bytosti umělé Karmě nepodléhaly, začaly záměrně vznikat temné systémy pro obcházení Karmy. Mnoho bytostí začalo mít schopnost odkládat nahromaděnou karmu mimo sebe. Příklad, že to lze, přece viděly u samotného Stvořitele a andělů. Stávaly se tak privilegovanými, karmicky nepostižitelnými. Nemusely pak nést odpovědnost za své činy.

Jak už to tak bývá u řady podobných nešvarů, s obcházením Karmy původně začaly světelné bytosti a instituce. Nesvádějme vznik všech nepravostí na temné síly. Druhá věc je, že Temní pak dokázali dovést podobný „světelný zlozvyk“ do naprosté dokonalosti. První, kdo obcházeli Karmu, byli samotní Stvořitelé a andělé ze světa nahoře – jednoduše tím, že sami této umělé instituci Karmy nepodléhali. Tato privilegovanost se však přenášela dál.

Pokud vznikly zásadní problémy ve stvořeném světě dole a nešlo to již shora napravit, někteří andělé shora přijali úkol sestoupit dolů a snažit se takto zevnitř fungování světa změnit, napravit. A opět – místo, aby se sami plně přizpůsobili řádu světa tak, jak jej sami vytvořili, přenesli si do tohoto světa privilegia, zvláštní schopnosti. Aby snáze splnili svůj těžký úkol. Především aby ty dole přesvědčili, že právě jim mají naslouchat. Že oni jsou těmi vyvolenými, kteří mají změnit svět. Proto třeba byli schopni provést zázrak, něco, co se zcela vymykalo běžným zákonům toho světa. Hodně lidí pak uvěřilo, že je potřeba takové bytosti následovat. Jenže několik jednotlivců začalo naopak vymýšlet, hledat, jak by něco takového mohli získat také.

Obcházet Karmu dokázal umělý tvořivý systém, který označujeme jako magie. Někteří autoři sice magii rozlišují na bílou a černou, ale magie je jen jedna. Jde jen o to, jestli je naprosto jednoznačně a vědomě magie použita pro uspokojení zájmů své vlastní bytosti, nebo jestli je použita ve jménu určité světelné instituce. Tedy jakoby z čistých úmyslů. Jak ve skutečnosti takové „čisté úmysly“ mohou vypadat, a jakou manipulativní a ovládací podobu mohou mít, naznačím na řadě příkladů v další části 39E. Řízení Karmy lidskými Duchovními hierarchiemi. Mnoho lidí má dodnes v sobě tuto schopnost obcházet Karmu. Mohou to být aktivní mágové. Ale také lidé, kteří sice v tomto životě magii aktivně nepoužívají, ale určitou schopnost magie mají v sobě z minulých existencí. Další mají v sobě doposud aktivní úpisy temným silám, které jim imunitu vůči světelné Karmě zajistily, a doposud jim to funguje.

Příklad obcházení pravidel (karmické čištění z 10.11.2010)

Z obnažených karmických vrstev člověka, který je na cestě vzestupu a požádal mne o pomoc, vnímám následující informace o povaze situace v minulosti: Osoba je temným vládcem, vůdcem kmene. Přijímá skupinu mimozemšťanů. Zřejmě chtějí využít místo k čerpání energií z nitra Země a navíc získat nerostné suroviny, na které je toto místo bohaté. Potřebují si naklonit kmen žijící na tom místě. Přinášejí mnohé dary. To svědčí o tom, že nemají vysloveně temné úmysly. Situace se jim však vymkne z rukou. Pozemský vládce přijímá dary, ale začíná toužit i po něčem navíc. Co takhle získat schopnosti těchto zvláštních bytostí? Má přece mnoho zkušeností s oběťmi nepřátelských bojovníků a s přenášením jejich bojové a tvořivé síly sám na sebe a další bojovníky kmene. Mimozemšťané jsou zajati a obětováni. Už dřívější provádění obětních rituálů na tomto místě přitahovalo další podobné události v následných obdobích. Tato nová situace s mimozemskou přítomností a mimozemskou obětí však existující temný vřed v daném místě výrazně zhoršila.

Následuje okamžitá odvetná akce mimozemšťanů z oběžné dráhy – masakr kmene, vyhlazení všeho živého v místě. V okolí vnímám spáleniště, naprostou zkázu. Hlídkující loď nahoře nad Zemí byla tímto násilným činem karmicky trvale připoutána k Zemi a zůstala tam nahoře celé věky. Možná přestaly fungovat životně důležité systémy lodi. Těm ostatním se už nikdy nepodařilo odletět, naopak postupně i se svojí technikou zapadli do karmických vrstev Planety a daného místa. Někteří lidé s dobrým duchovním vnímáním jsou schopni vnímat tyto mimozemské objekty trvale upoutané ve výšce nad povrchem.

Tím však problém nekončí. V dalším karmickém čištění téhož místa o dva dny později vnímám temnou bytost nad hmotou – vede skupinu poškozených mimozemských duchů. Dělají nájezdy na živé. Na žijící osoby to má katastrofální zdravotní dopady, i smrt nebo úplné zešílení. Objevuje se bílá čistá bytost, která to jako svůj úkol přišla čistit. Neměla však dostatečnou sílu na rozvázání tohoto ohromného vředu v místě. Temné energie ji postupně chytají a ovládají, sama se stává součástí karmických vrstev bez možnosti úniku. Připomínám, že celý tento řetězec událostí začínal touhou přivlastnit si mimořádné schopnosti, výbavu, privilegia, která měl někdo jiný. V podtextu toho je egoistická touha – když někdo toto může, proč bych to také nemohl já sám.

Každé odkládání karmy posiluje Temno

Každá karmická vrstva, tak jak se obnaží, je tvořena určitou směsí pravotočivých světelných a levotočivých temných energií. Není podstatné, pro koho ta bytost v době vytvoření vrstvy pracovala, zda pro Světlo nebo pro Temno. Zásadní je, jaký charakter měla její činnost, a kterou stranu vesmírné síly, světelnou nebo temnou, tou činností podporovala.

Z mnoha příkladů karmického čištění bytostí odpovídajících za systém Karmy vyplývá následující: Pokud bytost sama manipulovala s karmou, odkládala ji, hromadila, a přitom sama byla karmicky imunní, náplň takových vrstev byla vždy jednoznačně temná levotočivá. A to i přesto, že bytost pracovala pro Světlo. Stavění sebe do pozice nadřazeného, toho, kdo něco po těch dole chce, ale sám to nedělá, je totiž zářným příkladem posilování Temna v sobě i kolem sebe. Nemůžeme se pak divit, že pracovníci Karmy tak masově podléhali temným silám, nátlakům, úpisům, protože temné energie nespravedlnosti jimi vytvářené přitahovaly další podobné temné energie z okolí.

Rytíři Karmy

Při karmickém čištění osob z vyšších světů jsme vnímali, že tam nahoře v duchovních, a pro nás nehmotných světech nad námi, fungovali Karmičtí rytíři ve zbroji. Ti představovali úderné oddíly umělých institucí Karmy. Vnímali jsme, jak na koních krouží kolem bytosti a pomocí mečů osekávají karmické vrstvy. To mělo význam karmického očištění, rozpuštění a zpracování obnažených karmických vrstev a současně to přinášelo i určitou fyzickou destrukci pro tuto osobu. Také na této Planetě byly duchovními silami zřizovány oddíly Rytířů Karmy. Během věků však tyto oddíly postupně zapadly do vrstev mimo vývoj a přestaly být aktivní součástí karmického systému. Připomínkou na tyto oddíly je legenda o Blanických rytířích (ve skutečnosti Rytířích Karmy), kteří kdesi v nitru posvátných hor čekají na své probuzení.

Měl jsem příležitost čistit některé ze zástupců těchto rytířů, kteří se zrodili zde ve hmotném světě. Uvedu jeden takový typický případ karmických vrstev, které se jim na cestě vzestupu postupně obnažovaly.

Příklad (karmická očista z 8.11.2010): Dotyčný cítí silný tlak na hlavě, přitom ztratil napojení a přestala mu jít duchovní komunikace. Zkoumáním obnažených karmických vrstev vnímám stoprocentně temnou náplň vrstev. Tehdy měl pravomoce karmy, trestal, drtil, vyžíval se v tom. Na zádech od 3. do 5. čakry těžký úpis vůči jakési temné síle, která jej shora ovládá. Tento úpis ještě více posiloval jeho umělou karmickou moc. Výsledkem byla obrovská karmická moc namířená nesprávným směrem – typická temná Karma.

Vztah rodičů a dětí – první umělá Karma v životě člověka

Duchovní dohled Stvořitele a jeho prodloužených rukou, andělů Dhyanů, nad svými duchovními dětmi, vlastně odpovídá dohledu pozemských rodičů nad svými dětmi. Tedy tomu, s čím se běžně setkáváme v tomto hmotném světě. Výchova dětí svými rodiči ve hmotě se totiž často potýká s obdobnými problémy, před které byl postaven Stvořitel či andělé Dhyané. Podívejme se na vztah rodičů a dětí ve hmotě podrobněji.

Je přirozené a normální, že malé nedospělé dítě není a nemůže být plně zodpovědné za to, co dělá. Dítě zkouší, hledá a dělá při tom mnoho chyb. Je potřeba, aby je v jeho činnosti někdo reguloval, usměrňoval. Aby z pouhé zvědavosti a touhy po poznání nezačalo provádět velké přehmaty, zrůdnosti, které otevírají dveře temným silám. Všichni souhlasíme s tím, že za děti odpovídají do jistého věku jejich rodiče, stejně jako v duchovních sférách za své nedospělé „duchovní“ děti odpovídali jejich Stvořitelé nebo andělé Dhyané. Rodičovský dohled Tvůrců, Stvořitelů a jejich prodloužených rukou ve hmotě, andělů Dhyanů, se tak stal prvním umělým doplňkem automaticky fungující Karmy. Ale také jedním ze zdrojů problémů. A totéž platí i pro dohled rodičů nad vlastními dětmi.

Také hmotní rodiče, stejně jako z duchovního pohledu Stvořitelé, Tvůrci, nahrazují do jisté míry Karmu pro své děti. Je proto důležité a nezbytné, aby svým vlastním příkladem a také určitým usměrňováním, své nedospělé dítě vedli. Důležité je najít správný poměr, jak působit. Dětem nelze dát úplnou volnost, ale také není správné je neustále šikanovat a chtít po nich totéž, co po dospělých. Malé dítě se prostě počůrává i pokakává a neuklízí si hračky. Je známo, že předčasné trestání za něco, co ještě dítě nedokáže ovládnout, zvládnout, může velmi zhoršit situaci a vyvolat neřešitelné trauma, blok. Určité věci musíme nechat na Přírodě. Některé dítě zvládne určitý návyk ve třech letech, další třeba až v sedmi. Silným nátlakem na něj to nedokážeme změnit.

Uvedu příklad ze svého okolí. Pokaždé, když se dítě pokakalo do plínek, „přičinlivé“ babičky neváhali dítě silně pokárat slovy: fuj, to se nedělá. Došlo to tak daleko, že dítě si z toho odneslo pocit, že vylučovat je špatné a začalo vší silou vylučování vždy několik dnů zadržovat. Až v situaci nezvládnutelného tlaku s hrozným stresem, nešťastným řevem a hrůzou v očích to šlo ven. Možná je takový příklad k smíchu, ale výsledkem může být obrovské trauma na řadu let.

Je důležité dítě trpělivě vést, krok za krokem učit nové činnosti. Vyvíjet na něj soustavný, přirozený a přitom přiměřený tlak. Udělat si na něj čas. Dát mu příležitost. Učit se s ním novým činnostem hrou. A přitom usilovat o jeho všestranný vývoj. Pamatuji si, že když jsem byl malý, chtěl jsem vysavačem luxovat. A rodiče mi říkali: Jsi na to ještě moc malý. Pak zase přišlo období, kdy jsem musel luxovat, ale už mne to nebavilo. Možná proto, že jsem to nezačal dělat jako zábavu, ale začal jsem s tím až jako s povinností.

Jaké problémy oblast umělé rodičovské Karmy přinášela a přináší?

Rodiče někdy mají jiná měřítka na vlastní děti a jiná na cizí děti. Jedněm nadržují více než druhým - v tom je náznak nespravedlnosti. Rodiče mohou být příliš přísní - dítě má pak trauma z toho, že udělá chybu. Má zablokovanou tvořivost. Nebo rodiče jsou naopak příliš shovívaví. Nesprávně přimhouří oči i nad tím, co by sami nikdy nedělali. Děti mohou začít provádět zrůdnosti, a do svého života přitáhnou temné síly.

Mnozí dnešní rodiče nemají na děti čas, nevěnují se jim, dítě roste jako dříví v lese. Příkladem pak pro dítě nejsou rodiče, které během dne téměř nepotká, ale kamarádi, příklady z televize, internetu. Každý víme, jaké filmy v dnešní době převažují a na co všechno se děti mají možnost dívat.

V dnešní době jednoznačně převažuje temný vliv na děti

Co je dnes největším hitem? Magie, čarodějnictví, umělé manipulace, ovládání. Kouzelníci dnes objíždějí školky i základní školy a s dětmi čarují. Netušíte, co všechno se děje v pozadí takových pořadů. Měl jsem možnost nahlédnout do duchovního pozadí jedné z takových školek, kde jsou děti ovládány, manipulovány, energeticky navazovány na určité temné systémy a následně zneužívány, vysávány. Nemohu dělat nic jiného, než to při každém impulsu čistit. Nelze si však na to oficiálně stěžovat. Víte přece, jak funguje tento svět. Většina lidí namítne, že jde „pouze“ o nezávadné zábavné pořady, nic jiného.

A největším filmovým hitem pro děti jsou další a další pokračování čarodějnické magické série filmů H. P. Záměrně neuvádím plné jméno, stejně jako bych ve svém textu nikdy neuvedl symbol hákového kříže. Vydané knihy, natočené filmy i mnoho dalších předmětů denní potřeby označených tímto temným logem H. P. představují velmi silné energetické zářiče, které přenášejí na každého čtenáře, diváka, konzumenta, temné levotočivé energie. Zažil jsem to na sobě, když jsem jednou knihu vzal do rukou, otevřel a vnímal extrémní temný tlak na břicho, který byl posilován šípy na stránkách dole směřujícími přesně do břicha každého člověka, který tu knihu před sebou otevře. To je jeden z temných vlivů, které dnes formují naše děti. Není náhodou, že autorka z Anglie se stala jednou z nejbohatších osob v zemi. Právě temná cesta přece přináší velmi rychlé a mimořádné výsledky a zisky. Dalším hitem jsou horory a filmy o upírech a jiných zrůdách.

Jsou tady však i další výrazně nepříznivé vlivy na dospívající dítě - zcela nevhodná výchova, nedostatečný zájem o vlastní děti, nevhodná strava, nepřiměřený životní styl vedoucí k oddělenosti od Přírody a naopak k připoutanosti k počítačům, mobilům a další umělé technice již od raného věku.

Jestliže vy jako rodiče oblast výchovy svého dítěte dobře zvládnete, dítě bude mít velmi usnadněn vstup do života, až se samo stane dospělým a převezme za sebe plnou odpovědnost. Necháte-li ho napospas partám, počítačům, mobilům, internetu, knihám a filmům H. P. a dalším podobným záležitostem, vaše dítě je na nejlepší cestě nastoupit temnou cestu životem. Vlastní příklad je však stonásobně silnější než pouhá slova, nařízení, zákazy. Než jakékoliv mravnostní ponaučování. Budete-li po dítěti chtít, aby nekouřilo, a sami před ním budete kouřit, váš zákaz nebude fungovat.

Řízení Karmy anděly Dhyany

Tento náš svět byl tvořen vícestupňově, jak jsem naznačil v článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu. Těmi, kdo od počátku měli v rukou karmické řízení nových bytostí, byli Andělé Dhyané. A prvními bytostmi, které sestoupily do hmoty, byla také skupinka andělů Dhyanů, kteří byli odění do hmotných těl. Viz báje „Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě“ od Johna R. R. Tolkiena, kde je popsáno 12 prvotních bytostí na Zemi. To ovšem znamená, že ti andělé Dhyané, kteří zůstali nad světem nahoře v duchovních sférách, řídili své kolegy Dhyany, kteří sestoupili do hmoty. A později i jejich děti, další potomky a vysazené lidstvo. A toto je možná prvopočátek všech problémů. Přísná karmická autorita vůči vlastním bratrům a jejich potomkům se těžko používá, navíc když sám jsem nositelem karmické imunity.

11.1.2007 jsme obdrželi z vyšších sfér toto sdělení, které vysvětluje způsob řízení Karmy anděly Dhyany: „Problém byl v tom, že andělé Dhyané přistupovali ke každé civilizaci ne jako velitelé, vůdci, kteří mají určitou rozhodovací sílu. A tu v krajním případě použijí. Dhyané přistupovali k prvotním civilizacím jako bratři k bratrům, k sobě rovným. A to nebylo správné. To byla ohromná chyba, která se postupem vývoje mnohonásobně vymstila, a nakonec kvůli ní mnozí Andělé úplně ztratili právo na existenci.

K nedospělému dítěti nelze vždy přistupovat jako rovný k rovnému. Je potřeba udržet si pevnou rodičovskou autoritu, která dovede děti na čistou cestu životem. Samozřejmě vlídnou autoritu, ne tvrdý teror. Ale zato autoritu trvalou a důslednou do všech detailů. Jedině to zaručí, že dítě dospěje a vylétne jednou z rodičovského hnízda s dobrou průpravou na čestný a čistý život. Dítěti nelze dát ve všem úplnou volnost. Je potřeba stále bedlivě sledovat etiku jeho činů a včas zasahovat, dělá-li přehmaty. A toto andělé Dhyané nedělali. Byli příliš demokratičtí. Dávali svým dětem, novým civilizacím, přílišnou volnost. A když ta civilizace začala vršit chyby, měli tvrdě zakročit, vývoj špatným směrem zastavit a snažit se pomoci lidem nasměrovat vývoj správným směrem. Dhyané se však obvykle spokojili pouze s domluvou a pokáráním a mírným varováním, kam by to až mohlo dospět.

A kam to šlo dál? Civilizace začala vršit větší přehmaty, neetické činy a začala duchovně a frekvenčně klesat. Andělé Dhyané pak viděli, že je zle, ale na civilizaci dole ztratili postupně jakékoliv spojení. Nejenže už nemohli zasáhnout pozitivní pomocí. Už nebyla možnost upozornit lidstvo dole ani informačními impulsy. Často pak volili v situaci nejvyšší nouze umělou katastrofu, která nesprávný vývoj zastavila za cenu obrovské destrukce. Tím si však příliš nepomohli, naopak takovým násilným činem začali sami přitahovat temné energie do svého nitra. Takto se andělům Dhyanům postupně vymknul z rukou vývoj většiny civilizací ve vašem Vesmíru. Díky těmto přehmatům začala být tvořivá síla Dhyanů částečně ovládnutá temnými silami a andělé Dhyané definitivně ztratili jakýkoliv vliv na hmotný svět.“ Tolik přijaté sdělení.

A moje léčitelské zkušenosti?

Léčil jsem desítky, možná dnes už stovky bytostí, které byly dříve anděly Dhyany a musely sestoupit sem dolů do hmoty, protože jako andělé udělaly přehmat. Jen výjimečně šlo o přehmat, kdy anděl Dhyan příliš šikanoval civilizaci pod sebou. Takový Dhyan však již byl jednoznačně ve vleku temných sil, které jej ovládaly. U většiny andělů však na samotném počátku šlo o přehmaty následujícího rázu: Byl vedoucím andělem nad civilizací, nereagoval včas na zvrácený vývoj, nevyslechl rady a doporučení vyšších sfér k zásahu. Příliš váhal a čekal, že se to spraví samo, až přišla katastrofa, která celou civilizaci smetla. Nebo používal neetické manipulativní metody zásahu, kterými katastrofu ještě urychlil. Nebo dokonce sám dal k té katastrofě jednoznačný impuls.

Ve všech těchto případech je pak karmicky za tuto katastrofu plně zodpovědný. Ať už ji vyvolal sám, nebo ji přitáhl svojí neetickou činností, nebo ji způsobil pouhým opomenutím, podceněním situace. Protože kdyby zasáhl včas a správným způsobem, bylo možné vývoj zachránit a správně nasměrovat. Svým váháním, nezasahováním, přihlížením, neřešením situace ve svěřených civilizacích, používáním nevhodných manipulativních metod, nahromadili Andělé Dhyané ohromné množství karmy. Mnohé z nich později zničilo to, že některé ze svých přehmatů nedokázali včas přiznat.

Příklad řetězení chyb ve sféře Dhyanů

Příklad (karmická očista z 19.1. a 9.2.2010 a dalších dnů): Dotyčný člověk za mnou přichází proto, že pociťuje neuspokojení se svým dosavadním způsobem života a silné vnitřní tlaky něco se sebou udělat, radikálně změnit směr své životní cesty. Při prvním vyšetření vnímám uvnitř bytosti jakoby tmu. Vnitřní Já sedí, klimbá, je bez perspektivy, vize, bez směru cesty. Jen přežívá v energeticky nečistém prostředí. Při další očistě již vnitřní Já vypadá čile, ale tentokrát má okovy na nohou a rukou, ještě mnoho skrytých vazeb jej ovládá. Situace se už začíná „hýbat“. Dotyčný vnímá silnou svázanost v životě, chtěl by se uvolnit, otevřít na duchovní cestě, ale ještě to nejde. Ve hmotě má problémy při prvním cviku Pěti Tibeťanů, kdy se mu točí hlava – to naznačuje vážný karmický problém, který potřebuje ven. Navíc brnění v levé ruce a tiky v levém oku naznačují, že tehdy dostával silné náznaky, že něco není v pořádku, ale měl problém naslouchat náznakům a varováním, které přicházely, a brát je vážně. Následky pak byly katastrofální.

Uvnitř tentokrát vnímám téměř obnažené karmické vrstvy, přitom uzavřené do podoby pevné pecky, aby se neotevřely předčasně, dokud není k dispozici dostatečná síla na vyvázání tak velkého přehmatu. Během léčby se pecka otevírá a přicházejí následující informace: Velký přehmat ve sféře andělů Dhyanů. Snažil se nasměrovat civilizaci správným směrem nevhodnou neetickou násilnou manipulací s lidskými energiemi. Přitom došlo k narušení rozsáhlých odložených karmických nádrží, některé se protrhly, jakoby vybuchly. A dochází bezprostředně k okamžitému vyrovnání nahromaděné karmy lidstva nepříznivou katastrofou. Civilizace je kompletně zničena. Přitom šlo o záměr v dobrém úmyslu. Použití nevhodných neetických metod a ignorování přicházejících náznaků a varování však mělo nedozírné karmické následky.

Výsledkem je zničený svět, temná troska, na které se začnou samovolně vyvíjet temné formy života. Dokud se anděl Dhyan ze své chyby karmicky nerozváže, bude s nepříznivou energií tohoto světa trvale spojen a jeho vývoj bude čím dál více směřovat do Temna. Jedna chyba, pokud není karmicky vyvázána, pak přitahuje další přehmaty. Bytost je čím dál více ovládána temnými levotočivými energiemi ze světa, který byl její chybou zničen.

Po rozvázání tohoto startovního přehmatu se však otevřela možnost pro postupné uvolňování dalších nepříznivých karmických vrstev. Jedna z nich přináší následující náplň: Jako anděl Dhyan, zástupce oddělení Karmy, tvrdě trestá lidi dole i za menší chyby. Tyto vrstvy už tentokrát mají stoprocentně temnou povahu. Původně čistý anděl už jednoznačně funguje ve vleku temných energií, které začínají ovládat jeho nitro. Přitom se vlastně jakoby mstí na „neposlušném“ lidstvu za svůj předcházející počáteční omyl způsobený nevědomostí. Konečně dát těm „hloupým nevědomým“ lidem dole do těla.

Další den se dotyčný ozývá proto, že špatně je jednomu z rodinných příslušníků – zvrací, má bolesti a křeče v břiše. Ptá se, jestli to souvisí s jeho čištěním. Zjišťuji toto: Další obnažené karmické vrstvy s následující situací, do které jsou zapojeny i další osoby z nejbližšího okolí: Dotyčný byl opět ztemnělým andělem Dhyanem nad světem, tentokrát zástupcem oddělení nových zrození. Snaží se přitom nově zrozené bytosti překlopit do Temna, dává jim dávky, jakoby injekce, temné energie. K tomu jej inspiruje úpis, závazek vůči temnému světu, se kterým je navěky spojen, umístěný vzadu na 4., 5. a 6. čakře. Dalšímu členu jeho rodiny je špatně právě proto, že on byl jedním z těch, kteří dostali takovou dávku temné energie. A tak dále, v podobném duchu čištění pokračuje ještě několikrát.

Lidé postupně převzali vládu sami nad sebou

Tak jak sestup bytostí pokračoval směrem dolů, kromě přirozeného žebříčku moci daného uspořádáním světů nad sebou a frekvenční podřízeností nižšího světa vyššímu, vznikly postupně ještě tři umělé žebříčky moci, neboli hierarchie (slovo hierarchie pocházející z řečtiny znamená stupňovitou soustavu hodností).

Podívejme se na situaci v našem hmotném světě. Celá naše planeta i bytosti na ní postupně frekvenčně klesaly. Hmota, původně měkká a pružná, se stávala tvrdou, a duchovní impulsy na ni začaly čím dál méně působit. Prostředí se stále více kalilo, stávalo se pro čisté duchovní energie neprůchodným, podobně jako hustá mlha pro paprsek světla. V tomto případě to byla mlha negací, zrůdností, neetických činů.

Andělé Dhyané postupně ztráceli spojení s lidmi a klesala i možnost jejich vlivu na lidi. Vývoj dole ve hmotě se jim začal zcela vymykat. Jediné, co mohli ještě nějakou dobu dělat, byla možnost spláchnout celou civilizaci. Protože na jednotlivce už se nedokázali lokalizovat. Hmota a bytosti v ní si začaly tvořit vlastní cestu vývoje, která obvykle nenásledovala duchovní impulsy přicházející shora. Jednoduše proto, že lidské bytosti a systémy ve hmotě přestávaly duchovní impulsy shora vnímat. Začalo se proto tvořit nové vedení celkového vývoje z těch bytostí, které se cítily být nade všemi. Došlo pak k tomu, že lidé postupně převzali vládu sami nad sebou – vznikla lidská Duchovní hierarchie také nazývaná Duchovní hierarchie Bratrstva Světla. Ta udržovala svoji moc pomocí magie. A postupně si také přivlastnila dohled nad Karmou lidské populace – více o tom bude v dalším pokračování 39E. Řízení Karmy lidskými Duchovními hierarchiemi.

Tři umělé systémy moci

To však nebyl jediný umělý žebříček moci, který vznikl. Umělý proto, že nebyl založen na přirozené vnitřní etické čistotě, ale byl založen na mocenské síle magie. V prosinci 2005 jsem si připravoval přednášku o Karmě pro cyklus přednášek, který jsem tehdy měl v Kulturním domě Vltavská v Praze. V souvislosti s tím se nám při jedné z očistných operací zjevil symbol tří pásů. Prostřední plechový a po stranách další dva pásy – bílý a červený. Nejvyšší Karma nám vysvětlila symboliku těchto tří pásů takto: Pásy odpovídají třem odděleným umělým žebříčkům moci, třem hierarchiím moci.

Prostřední plechový, ani bílý, ani černý, spíš šedý a také silově nejslabší a uvězněný mezi dvě silnější hierarchie – to byla Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, která vytvořila různé úrovně – Planety, Sluneční soustavy, Galaxie, Vesmíru, a ještě další úroveň nad Vesmírem. Z jedné strany byla ovládána červenou pekelnou hierarchií, která tlačila zdola, z nitra hmoty, od nejnižší frekvence, avšak posílená pekelnou mocí – pekelnými kameny, systémem úpisů a nucených smluv. A mající dosah na každého, kdo udělal sebemenší přehmat. A z druhé strany shora hierarchií temných sil. Ta se na první pohled jevila čistě bílá, ve skutečnosti však šlo o dokonalou kamufláž, kdy bílá barva překrývala barvu černou.

Síly Světla si myslely, že postup temných vzhůru je uzavřen

Jak se temní dokázali přetvořit na bílo? Jak dokázali vytvořit dojem, že jsou velmi čistými bytostmi Světla? Jak se dokázala temná hierarchie překrýt, zakamuflovat Světlem? Na seminářích v roce 1999 nám říkali, že v soustavě sedmi zasvěcení nemohou temní projít čtvrtým stupněm. Síly Světla se ještě ve 20. století domnívaly, že postup temných vzhůru je uzavřen. Jaká bláhovost.

Je samozřejmé, že temné bytosti nemohly stoupat po žebříčku frekvencí a pozic světelných systémů. V tom byly takové informace pravdivé. Temné síly však měly svůj vlastní typ bioenergie – bioenergii levotočivou – viz článek 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly. A na bázi zvyšování frekvence levotočivé bioenergie probíhal jejich skutečný vzestup. A jsme u toho samého problému – až do dnešní doby oficiální světelné instituce, řídící duchovní vývoj světa prostřednictvím umělé magie, pracují na bázi živlů. Tento živlový pohled jim však nedává možnost rozlišit světelnou pravotočivou bioenergii od temné levotočivé bioenergie. Duchovní hierarchie si svým úhlem pohledu na svět vzaly možnost rozlišit temnou bytost od světelné. Ale také být schopen rozlišit, které z činností podporují vývoj Světla a které naopak způsobují pád Světla a současný vzestup Temna. Proto po celé tisíce let vývoje Duchovní hierarchie Bratrstva Světla neměly ponětí, co se děje s temnou stranou světa. Jaký skrytý evoluční vývoj na straně Temna probíhá.

Cestu vzestupu našly dříve temné síly než Světlo

 Po nastoupení cesty neomezeného duchovního vzestupu jsme zjistili, že právě Temné síly jako první našly cestu vzestupu. Proto dokázaly frekvenčně překonat a přeskočit každou bílou sféru či instituci. Proto dokázaly nepozorovaně proniknout do každého mocenského seskupení sil světla. A dokázaly tato světelná seskupení zevnitř skrytě ovládat, řídit a rozkládat. Aby je v určité chvíli zcela podřídily svému temnému bratrstvu. Všechny úrovně Duchovní hierarchie Světla byly ovládnuté. To jsme však poznali až tady ve hmotě a až když jsme se dostali frekvenčně nad ně.

Jak jsme na to přišli? Když jsme tenkrát v roce 1999 na jednom ze seminářů prohlíželi fotografie duchovních mistrů Duchovní planetární hierarchie, zřejmě pořízené nějakou magickou technikou, jasně jsme z výše svého tehdejšího duchovního nadhledu vnímali, že jsou mezi nimi zcela temné bytosti. Znovu se tak potvrzuje zásadní skutečnost: Pokud chcete správně pochopit fungování určitého systému, potřebujete se na něj podívat shora, z duchovní nadhledu podloženého vyšší frekvencí bioenergie než je ta, která odpovídá tomuto systému. Pohled zevnitř samotné instituce totiž odhalit temné špiony nedokázal.

Jak se liší vzestup ve Světle od temného vzestupu?

Ještě je vhodné připomenout, jak se liší skutečný vzestup ve Světle od temného vzestupu. Vzestup ve Světle lze jednoznačně měřit frekvencí vnitřní světelné pravotočivé bioenergie, na kterou je člověk naladěn. Tato frekvence se zvyšuje vnitřním čištěním. Zbavováním se zlozvyků a nesprávných návyků – přestat lhát, krást, ubližovat druhým. Ale také přestat manipulovat s energiemi i druhými bytostmi jakýmkoliv způsobem. Přestat vnucovat své myšlenky silou - energetickým, ekonomickým nebo třeba i sexuálním nátlakem. Znáte to přece z vědy: Podporuješ informace o duchovním pozadí světa? Hned přijdeš o granty a finanční dotace pro svůj další výzkum. To je přece ekonomický nátlak.

Čištění sama sebe, postupné zbavování se zlozvyků, není vůbec jednoduchou záležitostí. Člověk se na takové cestě potýká s velkou setrvačností svých zvyků. Někteří jen stěží procházejí zkouškami, které jim na cestě přeměny přicházejí. Jejich umělá privilegia a mimořádné schopnosti přeneseného do tohoto světa mimo pořadí jim v tom nemohou pomoci.

A co vzestup na straně Temna? Co naopak podporuje temnou stranu světa? Je to přesně naopak. Čím více budete lhát, kamuflovat, zastírat, podvádět, tím výraznějšího vzestupu v Temnu dosáhnete. Čím více budete vědomě ovládat energie ve svůj osobní prospěch, čím více budete ubližovat druhým. A cestu k překonávání duchovních prahů, k jakési formě temného osvícení, pak vyvolávaly tvrdé drastické akce – hromadné masakry, obrovské podvody, zrady vůči světelným institucím, zrady vůči svému vlastnímu poslání na straně Světla, „prodej“ světelných pravomocí či privilegií za slib vyšší a dokonalejší moci na temné straně.

Jak získáte vyšší světelný duchovní nadhled?

K možnosti posoudit situaci z vyššího světelného duchovního nadhledu se dostanete pouze v případě, když vzestupem svého vědomí prorazíte domnělý vrchol, kterým je hranice frekvence 11. vnějšího energetického těla. Nebo jinak řečeno: Když dokážete v sobě probudit skrytou schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Schopnost, kterou má v sobě každý nový člověk 2. typu. K tomu však potřebujete překonat stabilně vyladění příjmu hmotné výživy a bioenergií nad 95 % vůči optimu. A to je dosti tvrdá podmínka, kterou dosáhnout není vůbec jednoduché.

Je tady navíc jedno zásadní ale. Pokud si některé ze zrozených bytostí s sebou do tohoto života přinesly určitá umělá privilegia a schopnosti mimo pořadí, a tyto umělé tvořivé schopnosti či privilegia aktivně využívají, energie je nahoru nepustí do té doby, dokud se těchto privilegii vědomě dobrovolně nevzdají. Skutečný vzestup ve Světle je do té doby pro ně zablokován. Jim to však zřejmě nevadí, protože se nesprávně domnívají, že právě jejich privilegia a jejich mimořádné vnímání jsou dokladem takového vzestupu ve Světle. Skutečnost je však úplně jiná, jak jsem se v mnoha konkrétních případech takových bytostí přesvědčil.

Proto jsem v minulém článku 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu? napsal: Právě skupina osob s mimořádným duchovním vnímáním přeneseným do tohoto světa mimo pořadí je nejvíce problematickou skupinou, pokud jde o vlastní karmickou očistu. Proč? Protože schopnosti a privilegia mimo pořadí jim vzestup ve Světle spolehlivě blokují. A zablokovaný vzestup, navíc aktivní využívání privilegií, to všechno naopak vede k pádu ve Světle. Je-li člověk v pádu, pak místo přirozeného uvolňování karmických vrstev se nachází v procesu ukládání dalších nepříznivých vrstev za všechno to, co jej vede k pádu ve Světle a co tedy dělá ve prospěch Temna.

Za vzestup už nadále nelze považovat nárůst magických schopností

Všimněte si, jaká byla reakce ze strany mágů na to, když jsem napsal myšlenku, že svět se potřebuje zbavit magie. Že je potřeba, aby každý, kdo takový umělý tvořivý systém používá, se jej dobrovolně vzdal. Marné je vysvětlování, že jinak se na cestu vzestupu nemůže dostat. Mágové reagovali jednoznačně: „Ponecháme si magii, protože ta stále funguje.“ A v podtextu vnímám nevyřčená slova: „Protože my ji jednoznačně potřebujeme k dalšímu řízení duchovního vývoje světa. Nepřipustíme ztrátu vůle člověka ve vývoji.“

V tomto světě byla vytvořena taková atmosféra, že všichni ti, kdo mají mimořádné duchovní vnímání nebo zesílenou tvořivou schopnost umělým magickým systémem, jsou považováni za duchovně nejvyspělejší část lidstva. Jsou považováni za ty, kterým je přirozeně dáno právo vést vývoj. Takové je veřejné klima. Ve vývoji se však jako lidstvo nemůžeme pohnout dál, dokud se toto zdeformované veřejné klima nezmění. Dokud se nezačne otevřeně hovořit o skutečném duchovním vzestupu. Dokud se za vzestup nepřestane považovat nárůst magických schopností, případně zlepšování mimosmyslového vnímání.

Jeden z příkladů technik zneužívání světelných institucí

Temný vzestup je jedna věc. Ten však vede jiným směrem, než vzestup ve Světle. A má úplně jiné stupínky temných duchovních hodností. Samotný temný vzestup ještě nedává temným možnost ovládnout světelné instituce. Protože pravotočivá a levotočivá bioenergie se jednoduše míjejí a nereagují spolu. Temní museli najít ještě jiný způsob, jak se nepozorovaně dostat dovnitř světelných systémů.

Uvedu jednu z takových možností zneužívání světelných institucí, bytostí, sfér, se kterou jsme se při duchovním vzestupu vzhůru do vyšších světů opakovaně setkali. Ve světech i mimo světy nad námi jsme nacházeli jakási obrovská děla. Napřed jsme nechápali, k čemu to mohlo sloužit. Kdo a na koho pomocí takových gigantických děl střílel. Při dalším vzestupu se nám celý systém obnažil jako na dlani. Temní ukradli, dokázali vypreparovat, tu nejčistší světelnou energii, co kde sehnali. A ta měla logicky sílu tahu nahoru do čistějších světů na straně Světla. A takovou čistou energii s tahem vzhůru použili k vystřelení sondy v podobě harpuny s uvázaným lanem směrem nahoru. Sondu nasměrovali na okraj vyššího čistého světa nebo na okraj tvořivého vědomí vysoko nad jejich současnou pozicí. Tam se sonda pevně zakotvila a přitom zůstala napojená dolů kabelem či hadicí. Aniž by to světelné bytosti v tom světě dokázaly vnímat. My přece také nevíme, co se děje na okraji našeho vesmíru – kdo se tam napojil a nenápadně odtud čerpá energii.

Právě toto byl jeden ze způsobů, kterým temné síly dokázaly stoupat i v rámci světelných struktur. Likvidovali jsme stovky a tisíce takových sond zapíchnutých v nejvyšších duchovních institucích i v institucích Karmy. Všechny tyto instituce byly takovými sondami nejprve částečně a postupně zcela ovládnuty. Jak k tomu mohlo dojít?

Inspirace světelných systémů temnými energiemi

Temní začali tohoto „napíchnutí“ světa či vědomí nad nimi využívat více způsoby. Zaprvé, začali tam nahoru pumpovat svoji temnou energii a takto inspirovali světelné systémy nahoře k činnostem, které je vedly k pádu ve Světle. Například je vedli k využívání umělých technik na duchovní cestě. Místo aby se bytosti nahoře přirozeně čistily, temné inspirace je vedly třeba k využívání magicky vyzařujících mandal. Místo aby světelné bytosti řešily zdravotní vychýlenosti vnitřní očistou, temní je inspirovali k vytvoření umělé medicíny, která na první pohled vypadala jako obrovský pokrok. Ve skutečnosti však fungovala tak, že skutečné problémy neřešila, jenom náznaky, symptomy problémů uklízela kamsi pod koberec do neprojevené podoby, atd.

Zadruhé, jestliže máte nataženo lano nahoru, nemusíte umět létat, nemusíte mít ani sílu vzestupu, a přesto se dokážete dostat nahoru. Jednoduše tam po tom lanu vyšplháte. A dokážete nepozorovaně proniknout do toho světa nahoře. Protože světelné bytosti bez vzestupu samy rozpoznat temnou energii nedokážou. Stačí si vzít bílý plášť, stačí se zakamuflovat, naoko překrýt světelnou energií. A to všechno přece magie dokonale ovládá.

Zatřetí, shora se může čerpat čistější světelná energie a používat ji k výstřelu dalších sond stále výše a výše. Funguje přece setrvačnost. Zkuste zavřenou lehkou plastovou nádobku naplněnou vzduchem ponořit do nádrže s vodou hluboko pod hladinu a pak ji pustit. Nevynoří se pouze na hladinu, ale silou vztlaku a setrvačnosti vylétne až kousek nad ni. Delfíni přece také dokážou vyskočit až nad hladinu silou setrvačnosti.

A začtvrté, nikdy nemůžeme vyloučit, že temní používali odčerpávanou čistou světelnou energii k úplně jiným činnostem, o kterých zatím nemáme ponětí. Například k dalšímu posilování své temné tvořivé síly. Nebo k ještě dokonalejším kamuflážím nezjistitelným pro stranu světla, atd.

Temné inspirace třetí cesty

Zkoumal jsem na internetu, kdo všechno přebírá naše články a diskutuje o nich. A nalezl jsem následující výtku směrovanou na naše texty: „Vadí mi přílišné zaměření na zlo a boj s ním.“ Toto je velmi zásadní temná inspirace – tvářit se, že Zlo a Temno objektivně neexistují. Že to je jen vada mého postoje, že kolem sebe vidím Temno a nalézám stopy působení Zla. Že to je podle nich jen psychologický aspekt, postoj – tedy ne objektivní realita, ale to, jak to já budu ze své pozice hodnotit. A že všechny cesty vedou ke Světlu. A budou pak jako příklady udávat naprosto nevhodné situace. Je jisté, že utrhnutí rostliny může být hodnoceno jako pozitivní (ničím plevel, který by zachvátil celé pole) nebo naopak jako vandalismus pro ochránce Přírody. Že propad akcií na burze někomu přinese bankrot, ale pro celý stát má totéž třeba pozitivní náboj. Ale jak chtějí zastánci těchto názorů vysvětlit vnímání hrůzy vyvolané nacismem a druhou světovou válkou, desítky milionů mrtvých, masakr židovské národnosti, pouhým psychologickým či ideologickým aspektem? Nechtějí snad přece tvrdit, že některé ze světelných bytostí budou vnímat tyto jevy jako pozitivní.

My jsme názorům tohoto typu, nesmírně škodlivým pro další vývoj dnešního světa, říkali třetí cesta. Protože tvrdily, že neexistuje rozdělení na Světlo a Temno, na Dobro a Zlo, že je jen jeden vývoj, jediná společná cesta pro všechny, proto není žádný důvod k nějakým bojům. Na ukázku cituji jeden z takových všeobecně rozšířených postojů: „Dle mého pojetí filozofie absolutní dobro a absolutní zlo jsou kategorie pouze v rámci určité ideologie. Pokud se dostaneme mimo rámec jakýchkoliv ideologií tvořených kýmkoliv (nejen lidskými bytostmi), absolutní dobro ani zlo neexistují. To, zda se jedná o dobro či zlo, je vždy hodnocení a aby se jednalo o hodnocení absolutní, muselo by takové hodnocení učinit Absolutno – Bůh. Bůh však nehodnotí, Bůh tvoří. Proto neexistuje žádné absolutní boží dobro či zlo… Absolutní zlo neexistuje, existuje pouze zlo relativní, tedy to, co za zlo považujeme my. Proto jediným způsobem „boje“ se zlem je to, co považujeme za zlo, přestat jako zlo vnímat. (viz M. Z., článek „Dobro a zlo – absolutní a relativní a zlo pro lidstvo v dnešní době“). Záměrně jsem neuvedl plné jméno autora, protože mým cílem není kritizovat konkrétního člověka, ale naznačit, jak temné inspirace ovlivňují uvažování mnoha bytostí na duchovní cestě.

Bytosti na cestě vzestupu vnímají Zlo jako objektivní realitu

Bytosti na cestě vzestupu vnímají ze své pozice dostatečného duchovního nadhledu něco úplně jiného. Že Zlo je objektivně existující realita podložená temnou levotočivou energií a nezávislá tak na hodnocení kohokoliv, jakékoliv bytosti. Podstatné je jediné – získat dostatečný duchovní nadhled a dokázat jednoznačně rozlišit pravotočivou bioenergii od bioenergie levotočivé. Rozlišit to dokáže Příroda, ta je však jako bytost vysoko nad hranicí dosažitelnou pro jakéhokoliv člověka na Staré duchovní cestě. Ohánět se tím, že rozlišit absolutní Zlo by dokázal pouze Bůh, ale ten nehodnotí, nýbrž pouze tvoří, je z mého pohledu zjevný nesmysl.

Rozeznat Dobro od Zla v jejich absolutní podobě dokáže kromě Přírody i člověk, který se dostal na cestu neomezeného stabilního vzestupu a dokáže s Přírodou „tváří v tvář“ duchovně komunikovat. Z výše svého nadhledu pak jasně vnímá nejen to, co všechno je ve skutečnosti Zlem. Ale také, které činnosti jsou pro Světlo špatné, kterými činnostmi bytosti Světla podporují temnou stranu, což by rozhodně nemělo být jejich cílem. A také to, že ke Světlu vede jen jasně vymezená a úzkými koridory ohraničená cesta. Zatímco mnoho dalších cest vede jednoznačně k temnému vzestupu.

Také účinky temné levotočivé bioenergie jsou naprosto reálné

Další lidé jsou schopni vnímat přítomnost temných levotočivých bioenergií prostřednictvím nepříjemných různě silných destrukčních pocitů. Právě takových, jak to bylo popsáno v článku 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa: Slabší či střední nepříznivé vjemy vyvo­lávají přirozená místa na povrchu Planety, kde vyvěrá levotočivá energie nebo třeba ovládnutí temnou bytostí, které se obnažilo z karmických vrstev. Člověk pak pociťuje neobvyklou tíseň, neklid, neurčité nepříjemné pocity – tlaky, bolesti, náznaky křečí. Necítí se dobře, hůře se mu dýchá, aniž by k tomu byl reálný důvod. To vše pak obvykle odezní krátce po odchodu z nevhodného místa nebo po ukončení energetické očisty v případě karmických vrstev.

Vysoká koncentrace temné levotočivé energie však může mít na člověka naprosto zdrcující účinky. Místa s neobvykle silnými vývěry nebo energetické napadení temnou bytostí v daném okamžiku mohou vyvolávat silnou úzkost, hrůzu a děs. Projevují se i výpadky orgánů z normálního fungování, naprostou nervovou ochablostí, nebo naopak svalovými křečemi, silnými dýchacími problémy, poruchami v pravidelné činnosti srdce, ztrátou vlastní vůle, výrony krve z nosu, úst i uší.

Různá učení lásky představují velmi záludné temné inspirace

Různá učení „lásky“, nebojovat s Temnem, ale vše řešit vyzařováním lásky - to všechno jsou ty nejzáludnější inspirace, které ochromují obezřetnost světelných bytostí. Které vnucují myšlenku, že jakýkoliv boj je na duchovní cestě špatný. Že správné je pouze vyzařování „lásky“. Nemáme prý se zlem bojovat. Místo toho se máme naučit to, co považujeme za zlo, přestat jako zlo vnímat (viz výše uvedený oddíl „Temné inspirace třetí cesty“). Pro koho, pro jakou stranu vesmírné síly je taková filozofie výhodná? Jak by asi dopadla 2. světová válka, pokud by vojska proti Hitlerovi nebojovala a jen vyzařovala jakousi „lásku“? Jak by dopadla žena, která se v noci téměř dusí, když ji partner začne vysávat, pokud by to nezačala řešit? Jak by dopadl člověk, kterého jeho opilý partner fyzicky napadá a ohrožuje na životě, kdyby se jednoho dne nevzepřel a nedokázal odejít? Ano, pozitivitou vyřešíte mnoho běžných problémů. Nejsem proti pozitivnímu přístupu v životě. Právě naopak – znám sílu pozitivního myšlení a pozitivního fungování. Ale na odražení agresivního napadení temnou levotočivou energií vám pouhé vyzařování „lásky“ obvykle nebude stačit.

Popis umělého řízení Karmy v minulosti s řadou konkrétních situací a příkladů z karmické očisty bude pokračovat článkem 39E. Řízení Karmy lidskými Duchovními hierarchiemi.

© Jiří Novák, prosinec 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 216
  • 36
  • 22
  • 25
  • 28

Celkový počet hlasů: 327