Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi

68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi

Jiří Novák Vloženo 19.1.2014
Jiří Novák

Původní inspirace Stvořitelů Moudrých Draků byly obvykle deformovány. Tři zásadní projevy energií Stvořitelů Moudrých Draků. Síla Vědomí člověka. Temné inspirace vedoucí k umělému navyšování síly vědomí. Vrcholné zneužívání síly vědomí v závěrečné fázi Atlantidy. Praktiky umělého navyšování síly vědomí se přenesly i na nového člověka. Dva páry rukou ústřední božské trojice v tradicích indického hinduismu. Hinduismus jako výsledek dávných tradic. Historické inspirace k vytvoření Bohů Brahma, Višnu, Šiva. Příroda potvrzuje temný původ Brahmy. Draci původně představovali zhmotněné informační impulsy. Klíšťata, štíři a pavouci jsou inspiracemi Stvořitelů Ještěrů. Některé formy draků pocházejí od Stvořitelů Ještěrů. Informace o dracích z Wikipedie. Pozitivní draci uctívaní v asijské tradici. Evropští draci jako symbol ničení a chaosu. Draci v knihách a filmech. Zdroje dávných legend o dracích.

Původní inspirace Stvořitelů Moudrých Draků byly obvykle deformovány

V tomto třetím pokračování tématu o Stvořitelích se budeme zabývat tím, co všechno bylo v našem hmotném světě inspirováno energiemi a tvořivými impulsy Stvořitelů Moudrých Draků.

Jiří Novák: Spojené Síly Světla, co všechno vzniklo v naší hmotné úrovni planety Země jako inspirace Stvořitelů Moudrých Draků? Mám teď na mysli třeba některé formy života, legendy o minulosti, případně různé principy, energetická výbava člověka, způsoby náhledu na realitu. Děkuji. (Duchovní komunikace z 12.1.2014)

Příroda Vesmíru: „V rámci duchovních vlivů shora ze tří úrovní Stvořitelů dokážu do jisté míry rozlišit energie jednotlivých stvořitelských úrovní. Sféra Stvořitelů Moudrých Draků byla nejvíce frekvenčně vzdálena od vašeho Vesmíru. A proto také přímých inspirací od Stvořitelů Moudrých draků dorazilo přímo na Zemi v rámci tři stvořitelských úrovní nejméně. A navíc byly inspirace Moudrých Draků obvykle do jisté míry deformovány. Já vnímám tři hlavní oblasti, do kterých se promítly vlivy Stvořitelů Moudrých Draků.

Tři zásadní projevy energií Stvořitelů Moudrých Draků

Prvním a pro dnešního člověka tím nejzásadnějším projevem energií Moudrých Draků je síla vědomí, kterou mají dnešní lidé k dispozici. Právě nejvyšší priorita této energie v rámci veškeré další energetické výbavy člověka odráží nejvyšší postavení Moudrých draků mezi třemi sférami Stvořitelů.

Druhou oblastí jsou ztvárnění nejvyšších duchovních bytostí nad některými národy, která se objevují v legendách těchto národů na Zemi. V nich se mohou objevovat prvky typické pro Moudré draky, například více párů horních končetin. Právě takto jsou znázorňovány tři hlavní božské postavy v rámci indického hinduismu.  

A zatřetí jde o draky jako živé bytosti, kteří podle mnoha pohádek a legend skutečně v minulosti zde na Zemi žili. Právě do tohoto odkazu Moudrých Draků se však také zřetelně promítly vlivy Stvořitelů Ještěrů. I proto se v minulosti objevovali podle legend jak draci nesmírně moudří, pro člověka pozitivní, tak také naopak draci jako monstra, obludy s několika hlavami, které parazitovaly na lidské civilizaci."

Síla Vědomí člověka

Tou nejpodstatnější inspirací Stvořitelů Moudrých Draků, která se promítla přímo do našich lidských bytostí, je tedy síla vědomí. Tu dostaly do vínku lidské civilizace 1. i 2. typu na Zemi.  Stvořitelé Moudří Draci však už v době vysazování lidských civilizací ve hmotě nedisponovali možnostmi přímého zásahu do hmoty, ani do duchovních úrovní našeho Vesmíru. Nebyli to tedy oni, kdo přímo tuto energii vložil do lidské bytosti.

Více o tom, jakým způsobem se tato jiskra vědomí vůbec do člověka dostala, bude v některém z dalších pokračování tohoto tématu, ve kterém se budeme zabývat detailněji vysazením lidských civilizací ve hmotné rovině planety Země. Tedy procesem, který byl realizován v rámci Prvního a Druhého plánu Stvořitelů. V hrubé podobě již byl tento proces dříve nastíněn v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. O rozdílech mezi oběma typy člověka bylo více v článcích 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

Jen připomínám, že projevem nejvyšší priority síly vědomí člověka je svobodná vůle člověka. Tu měl původní člověk 1. typu a má ji také nový člověk 2. typu. Člověk může cokoliv, pro co se rozhodne, a na co stačí úroveň jeho tvořivých schopností. Za své činy však nese plnou karmickou zodpovědnost. Jiskra vědomí je energií nejvyšší priority v člověku právě proto, že pochází z nejvyšší ze stvořitelských sfér. Nejvyšší priorita síly vědomí však nebyla vždy nástrojem pokroku a světelné evoluce. Protože během historie vyvolala i nežádoucí jevy.

Bez dostatečné úrovně vnitřní harmonie člověka bývá síla vědomí zneužívána

Dokud si člověk 1. typu s otevřeným duchovním vědomím dokázal udržet vysokou úroveň harmonie a etiky v jednání, bylo vše v pořádku. Za každé situace, při každém dílčím rozhodování tuto sílu svého vědomí vědomě podřídil čistotě své bytosti, zájmům světelné evoluce sebe samého i širšího celku.

Tak jak se lidstvo 1. typu čím dál více zatemňovalo, nejvyšší priorita síly vědomí začala být zneužívána ve prospěch ega zatemněných bytostí. Síla vědomí se pak postupně stávala nejprve nástrojem manipulace a později i prostředkem přímého ovládání a nátlaku.

Etika lidských bytostí sice během historie postupně upadala, ale původní síla vědomí a s ní i úroveň tvořivých schopností ještě po nějakou dobu přetrvávaly a začaly klesat teprve až s výrazným časovým odstupem.

Temné inspirace vedoucí k umělému navyšování síly vědomí

Aby lidé tomuto poklesu tvořivých schopností zamezili, začali používat praktiky zasvěcování. Pomocí nich se jim dařilo navracet sílu vědomí a s ní i tvořivé schopnosti až na původní nejvyšší možný stupeň. Propast mezi skutečnou hladinou vnitřní harmonie bytosti a mezi takto uměle získanou úrovní síly vědomí a tvořivých schopností se ještě více zvětšovala. Výsledkem pak byly nevhodné zásahy a hrubé omyly jdoucí proti vesmírnému řádu, proti světelné evoluci lidstva, proti Přírodě a Planetě.

Pokud jde o nového člověka 2. typu, během tisíců let po pádu Atlantidy ještě dále propadla jeho úroveň vnitřní harmonie prakticky až na úplné dno. Přesto jedním z témat Staré duchovní cesty bylo i nadále udržovat při životě praktiky umělé magie a zasvěcování. I když energetická síla těchto novodobých zasvěcování je mnohonásobně nižší, než tomu bylo v minulosti, přesto to stačí na to, aby člověk vybavený těmito umělými možnostmi působil proti principům světelné evoluce.

V dnešní době by již běžný člověk zřejmě nepřežil zasvěcení té síly, kterou mělo například dávné zasvěcení v pyramidě. Pro dnešní dobu jsou typická zasvěcení výrazně nižší energetické síly, například Reiki. Tehdy dávno člověk mohl projít zasvěcením, pokud na to byl dostatečně energeticky připraven. Dnes už ovšem stačí pouze zaplatit a přijít. Mnohá zasvěcení tak degradovala na pouhý duchovní byznys.

O zasvěcení v pyramidě uvádí více ve svém románu Zasvěcení Elisabeth Haich, které se ve vědomí vynořily živé vzpomínky dávající úplný obraz jejího zrození v dávné egyptské civilizaci, kdy sama prošla zasvěcením v pyramidě. Jiný příběh karmické očisty z novodobého zasvěcení v egyptském chrámu je uveden v článku 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj.

Vrcholné zneužívání síly vědomí v závěrečné fázi Atlantidy

Vrcholu této vychýlenosti ve zneužívání síly vědomí dosáhla lidská civilizace na Zemi v závěrečné fázi Atlantidy, kdy již na Zemi existovaly vedle sebe dva základní typy lidských bytostí. Již tak prioritní síla vědomí byla v tomto období extrémně zesílena prostřednictvím umělé magie, která v tomto období dosáhla jednoho ze svých vrcholů. Takto člověk dokázal dospět k plnému probuzení své dávné síly vědomí, současně však již v té době měl velmi daleko k původní úrovni světelné etiky. Výsledkem nepoměru mezi tvořivou silou, kterou člověk disponoval, a nízkou úrovní jeho etiky, se právě staly metody nátlaku, ovládání, zneužívání.

Člověk pomocí uměle posílené síly vědomí dokázal obcházet princip karmy. Byl schopný oživovat mrtvé, nebo naopak silou vědomí připravovat o život ty žijící. Stával se tak vládcem nad životem a smrtí. Navíc někdy dokázal informačně nahlížet do sfér, kam úrovní své vnitřní frekvence neměl přístup. A je logické, že pak takto získaných informací nevyužíval ve prospěch evoluce celku. Z té doby pocházejí i nepřirozené praktiky sexuální magie, při kterých síla vědomí zneužívala hadí sílu k přenášení temné podstaty z jednoho člověka na druhého.

V dobách Atlantidy dokázaly lidské bytosti pouhou silou myšlenky například tvořit obrovské několikametrové křišťálové krystaly. Zřejmě šlo o technologii, kterou sem přinesly mimozemské bytosti, viz příběh Sfinga uvedený v článku 16. Magie z pohledu historie.

Mágové dokázali silou vědomí i naprosto ovládnout a zbavit individuality celé skupiny obyvatel planety. Dokázali takto ovládat Přírodu i samotnou planetu Zemi a zneužívat jejich energie ve prospěch vychýlených zájmů určitých skupin obyvatel Planety.

A protože tato síla nebyla v souladu s etickou úrovní tehdejší civilizace, přinášelo to obrovské nebezpečí pro další vývoj civilizace na Zemi. Výsledek se později skutečně dostavil - naprostá zkáza atlantské civilizace, která se stala obrovskou zátěží pro Planetu i Vesmír.

Praktiky umělého navyšování síly vědomí se přenesly i na nového člověka

Problémem je, že praktiky umělého posilování síly vědomí magií se v tichosti přenesly i na nového člověka 2. typu. A doposud jsou v našem světě široce propagovány jako jakési posvátné duchovní umění vyšší úrovně. Je to ještě o to horší v tom, že nový člověk 2. typu má od narození zastřené duchovní vědomí. Jeho vnímání skutečné duchovní situace je tak značně ztíženo. A pokud na své duchovní cestě neposiluje správným způsobem světelné základy své bytosti, stane se z něj při cvičení praktik magie monstrum zasahující neetickým způsobem všemi možnými magickými metodami do vývoje sebe samého, druhých bytostí, i celé civilizace, Přírody a Planety.

Tak takto nakonec dopadla inspirace Stvořitelů Moudrých Draků dát člověku princip svobodné vůle. To, k čemu dospěl vývoj na naší Planetě, lze napravit jediným způsobem. Odmítnout praktiky magie i umělého zasvěcování. Vědomě se vzdát magie a umělé tvořivé výbavy z minulosti, kterou mnozí z nás v sobě mají v rámci svých karmických vrstev. Vzdát se i magicky orientovaných umělých způsobů duchovní léčby a umělých pomůcek pro duchovní cestu. A konečně postavit svoji duchovní cestu na pevných základech, na trojici pevných opěrných bodů, jak to doporučujeme v jednotlivých textech oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?, zejména v pokračování U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

Dva páry rukou ústřední božské trojice v tradicích indického hinduismu

Ústřední božská trojice v tradicích indického hinduismu, Višnu, Šiva, Brahma, bývá znázorňována se dvěma páry rukou. A nejde jen o tyto tři hlavní božské postavy v rámci hinduismu, ale i o některé další. Vyskytují se dokonce i případy deseti paží. Vrátím se k tomu znovu v článku 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo. I v tom můžeme vnímat určité inspirace energií Stvořitelů Moudrých Draků.

Indické tradice však nebyly vždy inspirovány jen čistými světelnými energiemi. Podrobněji jsem se k této skutečnosti vyjádřil již v rámci článku 56H. Hadí síla a orgasmus:

Indické tradice jsou typické tím, že poskytují relativně nejpřesnější informace o fungování duchovního pozadí světa v té době před desítkami tisíc let, protože strana Světla zde v následném období došla ve vývoji dál. Současně zde však došla ve vývoji dál i Temná strana. A proto jsou tyto na první pohled „lepší“ a „přesnější“ informace skrytě doprovázeny temnými vlivy o mnohem vyšší úrovni temné dokonalosti, než je obvyklé v jiných částech světa. Což přináší na jedné straně mnohem důmyslnější úroveň skrytosti, nenápadnosti, kamufláže ze strany temných systémů. A na druhé straně mnohem účinnější formy temného nátlaku, ovládání, manipulace s lidmi, s Planetou, s Přírodou i s celkovým vývojem.

Ničivé války v dávné minulosti

Indická kultura a náboženství jsou založeny na Védách – souboru svatých textů. Tyto tradice zasahují až do dávné minulosti. Například eposy Mahábhárata a Rámajánam popisují mimo jiné i scény z válek mezi bohy a démony, které Ivo Wiesner zasadil ve svých knihách do doby před 20 – 25 tisíci lety. Každý příběh sepsaný v rámci určitého eposu však obvykle ve skutečnosti odráží více časových rovin, více odlišných etap v minulosti, které splývají v jediný příběh. Oficiální dějepis pak datuje jádro těchto událostí obvykle až do poslední časové roviny, které se příběh týká, a která je historicky doložena. Což je v tomto případě období prvního tisíciletí před n. l., kdy proběhl válečný spor mezi dvěma rody (viz Wikipedie u hesla Mahábhárata).

Bližší informace o těchto válkách jsem uvedl v článku 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. Podrobněji tuto minulost rozebírá Ivo Wiesner v knize Předpeklí ráje. V těchto válkách byly používány zbraně hromadného ničení mnohonásobně převyšující sílu dnešních jaderných zbraní. Dochovaným výsledkem těchto válek jsou některé dnešní pouště, které nahradily kdysi kvetoucí území. A dále rozvaliny měst a pevností pokryté nataveným sklovitým povrchem v řadě částí světa. Ti, co stáli na straně Světla, jsou označováni jako bohové a naopak ti, co bojovali za Temno, jsou označováni jako démoni. V dávných příbězích vystupují ti, kteří toho nejvíce dokázali, kteří byli nejvíce vidět – vojevůdci a organizátoři.

Tyto ságy jsou sice některými duchovními učiteli vykládány jako alegorie duchovního boje uvnitř člověka, nicméně takové války skutečně v minulosti proběhly i ve hmotné podobě, jak naznačují dochované zbytky ruin a další náznaky v podobě pouští. Obě tyto roviny výkladu, hmotná a duchovní, se však nevylučují:

„Svět žije v klamu,… že starověké války představovaly střetnutí nevelkého místního rozsahu.“ Mnohé historické tradice v různých částech světa však naznačují informace „o rozsáhlých a ničivých válkách, při nichž byly používány zbraně ničící nejen celá města a armády, ale také celé kontinenty… Nejsou to však pouze stavby, ale i rozsáhlé plochy pouští, které byly kdysi vystaveny působení vysokého žáru. V Libyjské poušti… existuje lokalita o ploše asi 7500 km2, v níž je písek přetaven do více méně souvislé silné skelné skořápky… Podobné lokality však existují na několika místech v poušti Gobi a Atakama.“ (Ivo Wiesner, Předpeklí ráje, str. 184 – 185).

Hinduismus jako výsledek dávných tradic

Z rozsáhlé skupiny 33 indických bohů v čele s Indrou postupně vykrystalizovala trojice těch, kteří se stali nosnými bohy hinduismu: Brahma, Šiva, Višnu. Šiva a Višnu bývají znázorňováni s modrou barvou pleti. Každý z této trojice pak má čtyři ruce, Brahma ještě navíc čtyři hlavy a čtyři obličeje. V různých zdrojích jsou těmto bohům připisovány poněkud odlišné principy.

Šiva, označovaný někdy také jako Ničitel a Obnovitel, byl podle indických tradic tím, kdo rozkládal staré struktury, aby na troskách starého vybudoval nový život.

Naproti tomu Višnu bývá označován jako Ochránce, Udržovatel všeho. Bytost, která zajišťuje kontinuitu fungování, ochranu tradičních duchovních principů, duchovní čistotu a dostatečný duchovní nadhled. 

Brahma pak bývá někdy chápán jako nejvyšší z této trojice a je mu přisuzována úloha Stvořitele tohoto Vesmíru.

Dvojice Bohů Višnu, Šiva má poměrně pozitivní nádech. Úloha Šivy naznačuje existenci dvou opačných silových pólů prvotní akaši – rozkladného a tvořivého pólu, viz článek 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly. Přesně v duchu hinduistické teze „Svět netrvá na věky, ale je periodicky ničen a znovu tvořen (čas je v hinduismu cyklický)“. Višnu pak vystupuje jako ochránce existujícího vesmírného řádu. I běžná znázornění těchto dvou Bohů bývají jen částečně zatemněná.

Následující ztvárnění Šivy, tak jak bylo uvedeno ve Wikipedii, mělo původně 15% temné energie a 25% temné síly, což bylo pro tehdejší světelné bytosti a instituce běžné. Uvedený obrázek Šivy uvedený v tomto článku byl před publikováním na našich webových stránkách očištěn, aby nevyzařoval temné energie.

                    

                  Obří socha Šivy, chrám v Bangalore, Indie

                          Wikipedie, autor Deepak Gupta

 

Historické inspirace k vytvoření bohů Brahma, Višnu, Šiva

Složitější je to s Brahmou. Ivo Wiesner v knize Bohové a apokalypsy, str. 44, zhodnotil původ trojice hlavních indických Bohů na základě studia a porovnání dávných textů takto:

„Brahma je v podstatě identický s peruánským Ogem, ligurským Melkorem a Luciferem západní tradice. Byl to první ze Synů Boha, který se vzepřel vůli Otce a byl i se svými potomky zavržen…

Tyto události popisují védské texty ve vyprávění o sedmi prabozích (Indra, Mitra, Rudra, Tvaštar, Váruna, Šiva, Višnu) obřích postav, kteří přišli na Zemi ze souhvězdí Orion, aby zde splnili své poslání, ale narazili na povstání potomků Brahmy, s nimiž museli vést dlouhé a krvavé války.“

Tato citace naznačuje, že inspirací k vytvoření postav bohů Višnu a Šiva byly skutečné bytosti, které na Zemi přišly z Vesmíru. O výsadku hvězdného lidu před zhruba 800 tisíci lety jsem se podrobněji zmínil v článku 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka.

Tehdy se k nám z Vesmíru dostaly lidské bytosti několika odlišných barev pleti - bílé, modré, žluté, bronzové, červenohnědé, černé. Právě vznikající modrá rasa na Zemi, jejímiž příslušníky byli potomci mimozemských přistěhovalců, ovlivnila výrazně vznik hyperborejské civilizace. Po zalednění jejich kontinentu se duchovně vyspělé bytosti s modrou barvou pleti dostaly i do dalších částí světa.

Brahma je jednoznačně temnou postavou

Naproti tomu podle dávných textů byli Brahma a jeho synové zápornými postavami. Protože vyvolali drtivé války proti ostatním bohům. Takže právě Brahma se s celým svým rodem stal vůdčí temnou silou. Jak si lidé mohli vybrat temný vzor?

Za dlouhé věky se stírá rozdíl mezi bohy, kteří bojovali za Světlo a démony, kteří bojovali za Temno. Navíc lidem nestačí idol meditující duchovní bytosti. Potřebují také vzor silného vůdce a dokonalého bojovníka s ohromnou vůlí a odhodláním. A v tom jim temný Brahma nejvíce vyhovoval. Osamocený Brahma představuje postavu neohroženého bojovníka, silného vojevůdce. V indické tradici se právě on stal tím hlavním, nejvyšším, považovaným za Stvořitele všeho. Už dávno se zapomnělo na to, že indický národ si zvolil za nejvyšší vzor temnou bytost.

Každá forma ztvárnění Brahmy, jak obrazy, tak i sochy, vyzařuje v dnešní době jednoznačně z více než 90% temné energie. A tento temný základ se projevuje i v tradicích indické společnosti. Systém vrstev a kast, který postupně vedl k nerovnosti lidí a takto přetrvával celá tisíciletí. Původně snad odrážel úrovně duchovního vzestupu a z hmotného pohledu také nadání, vlohy, činnost a úlohy lidí. Až později se z toho staly oddělené společenské vrstvy, ve kterých byla příslušnost určena pouhým narozením, tedy děděna po rodičích. Hlavní slovo v něm měli nejvyšší kněží – bráhmani. Ti jediní mohli vykládat svaté texty, provádět náboženské rituály a také působili jako poradci vládců.

A je zajímavé, že Brahma je jediným z této trojice Bohů, který kromě čtyř rukou má také čtyři hlavy a čtyři obličeje. I to naznačuje vliv dalšího nepřirozeného navýšení síly vědomí, která sídlí v hlavě. Tedy inspiraci temných ještěřích energií, podobně jako se to stalo u temné varianty vícehlavých draků, kteří drtili lidstvo ve hmotném světě, viz další text.

Příroda potvrzuje temný původ Brahmy

JN: Přírodo Vesmíru, prosím, můžeš potvrdit nebo vyvrátit pravdivost těchto skutečností týkajících se hlavní trojice indických bohů, Brahmy, Višnua, Šivy? Děkuji. (Duchovní komunikace z 15.1.2014)

Příroda Vesmíru: „Ano, vznik dvojice Bohů Višnu a Šiva byl skutečně inspirován mimozemskými přistěhovalci s modrou barvou pleti. A také je pravdou to, že Brahma byl skutečnou zápornou postavou válek mezi bohy a démony. Brahma však nebyl samotným Melkorem. S Melkorem jej spojuje pouze stejný charakter jeho energií.

Dvojice rukou těchto tří Bohů měla naznačovat jejich mimořádnou tvořivou sílu. A tato forma znázornění byla v našem Vesmíru skutečně původně inspirována energiemi Stvořitelů Moudrých Draků. Naproti tomu více hlav Brahmy naznačuje extrémně zesílenou manipulativní sílu jeho vědomí. To bylo naopak inspirováno magií dávné Atlantidy a ještěřími energiemi.

Ne náhodou bývají mágové Atlantidy označováni jako Bílí a Černí hadi. Byli potomky rasové odnože, která měla ve svém emblému znak létajícího hada či draka. A typická pro tuto rasu byla mimořádně zesílená manipulativní síla vědomí, která byla výsledkem vlivu ještěřích energií. Černí hadi bojovali otevřeně proti pokroku a Světlu. Bílí hadi sice bojovali za Světlo, za pokrok, čistotu a etiku. Používáním magie ovšem na sebe přitahovali temné vlivy a čím dál více se sami zatemňovali. Takže magie v podání jak Bílých, tak také Černých mágů, nakonec přivolala zkázu Atlantidy.“

Působení Indie a indických mistrů na okolní svět je tak rozporné. Předávají nám čisté duchovní myšlenky, ale také nás nevědomě napojují na temné pozadí světa. Do západního světa pronikly vlivy jak relativně čistých, tak i zcela temných duchovních vůdců. Obvykle právě ti temní jsou více vidět a více slyšet. Protože síly Temna mají své skryté způsoby prosazování. A částečně zatemněným lidem dokážou více imponovat, navnadit je.

Jaký je skutečný původ draků?

Při zmínkách o Sféře Stvořitelů Moudrých Draků se mi stále opakovaně vrací do vědomí otázka, jaký je původ draků, kteří se kdysi dávno objevovali ve hmotné rovině planety Země. Jak se tyto bytosti v dávné minulosti na Zemi dostaly? Kdo je stvořil, kdo je sem poslal, odkud vlastně pocházejí? Původně jsme si automaticky mysleli, že draci jsou stvořitelským výplodem Sféry Stvořitelů Moudrých Draků.

JN: Jak to tedy vlastně s draky je? Mají něco společného se Sférou Stvořitelů Moudrých Draků? Nebo jde jen o okřídlenou formu ještěrů a draci tedy souvisejí spíše se Sférou Stvořitelů Ještěrů? Prosím Spojené Síly Světla, kdo zná odpovědi na tyto otázky týkající se původu draků? Děkuji. (Duchovní komunikace z 30.12.2013)

Vnímám, že se ozývá jakási bytost podobající se draku. Zkoumám, jaká je čistota energií této bytosti. Dostávám, že podíl světelných energií ve vyzařování je 100%, temné energie 0%, temná síla 2%. Jednoznačně tedy jde o světelnou bytost s určitými zbytky umělé tvořivé síly. Její moment světelného vzestupu je kolem 35% vůči jejímu osobnímu optimu, což ještě nestačí na nastartování soustavné karmické očisty. Z pohledu výšky frekvencí patří tato bytost někam na rozhraní Sfér Stvořitelů Ještěrů a Stvořitelů Moudrých Draků. A podle přicházejících energií je již součástí Nové duchovní cesty. Otevírám se přicházejícím informacím.

Drak: „Ano, slyším tvé otázky a rád bych tě informoval o historii našeho dračího rodu. Draci byli původně světelnými bytostmi. Náš domov ležel ve spodních hladinách Sféry Stvořitelů Moudrých Draků. Ptáš-li se, kdo nás stvořil, tak to nebyli Stvořitelé Moudří Draci. Je těžké to jednoduše vysvětlit. Nejsme ve skutečnosti výsledkem záměrného aktu stvoření, jako vy lidé dole ve hmotě. Náš rod se stal součástí evoluce světů v rámci jakéhosi automatického procesu. Procesu, který svými energiemi vyvolali jednak Stvořitelé Moudří Draci, dále zde působila tvořivá síla prostředí a současně v něm spolupůsobily i energie vás lidí dole ve hmotě.

Moudří Draci chtěli dolů do hmoty posílat tvůrčí impulsy, ale stávalo se, že tyto impulsy se začaly určitými automatickými pochody přetvářet do podoby bytostí, kterým říkáte draci. My jsme tedy původně byli jakýmsi seskupením či zhmotněním energií ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků. První draci na Zemi také skutečně byli ztělesněním moudrosti a síly svého vědomí, která ovšem byla používána eticky čistým způsobem. Až rozmáhající se temné energie dole ve hmotě způsobily, že řada draků postupně podlehla Temnu a staly se z nich bytosti s touhou ovládat, parazitovat na jiných formách života, ničit.

Takže my draci ve své původní podobě jsme skutečně určitým vývojovým produktem Sféry Stvořitelů Moudrých Draků, nevznikli jsme však záměrným tvůrčím aktem.“

Draci původně představovali zhmotněné informační impulsy

Ozývá se ještě Příroda ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků: „Každý svět má svoji Přírodu, která představuje životní prostředí pro další formy života. I Příroda Sféry Stvořitelů Moudrých Draků je typická určitou celkovou atmosférou pro daný svět. Prostředí této sféry bylo prodchnuto tvůrčí silou, snahami o vědomou změnu vývoje a to se promítlo až do mne. Dlouho jsem fungovala na nevědomé úrovni.

I do mne se od počátku promítla tvůrčí síla a začaly se ve mně samovolně tvořit jiné formy života. Aniž by to nějaká vyšší síla svými tvořivými myšlenkami přímo inspirovala. Příroda určitého světa vždy představuje ohromný kolos, který zpočátku funguje automaticky na nevědomé úrovni. Až postupně si Příroda začíná uvědomovat sama sebe a stává se vědomě fungující bytostí. Přesto pak většina procesů v nitru Přírody i nadále probíhá zcela automaticky.

Jedním z těch druhů, který vznikl samovolným automatickým procesem, jsou draci. Původně šlo o energie, které představovaly silný informační impuls. A ten byl určitým automatickým procesem nakonec seskupen do podoby individualizované bytosti. Stalo se tak zřejmě proto, že na bytosti úplně dole ve hmotě lépe působily zhmotněné vyšší bytosti, které mohli lidé přímo spatřit, hovořit s nimi. Než pouhý neviditelný, jen těžko postřehnutelný informační impuls. Který v této podobě často prošel světem úplně bez povšimnutí, aniž by jej někdo dokázal zaregistrovat. Ale informační impuls zhmotněný do podoby živoucího majestátního draka – toho si všimnul každý. Pak už šlo jen o to, aby takový informační impuls byl lidmi správně pochopen a uveden do života.“

JN: Ano, děkuji za tyto informace.

 

V rámci textů připravovaných k veřejným seminářům v letech 2003 – 2005 jsem o Stvořitelích Moudrých Dracích uvedl následující:

Stvořitelé Moudří Draci jsou nejvíce frekvenčně vzdáleni od našeho Vesmíru, jejich svět stojí v uspořádání tří stvořitelských úrovní nejvýše. Do tvoření ve hmotném světě zasahovali sami jen zřídka. Proto jsme mnohem méně přicházeli do styku s živými hmotnými tvory nebo dokonce inteligentními lidskými bytostmi, které pocházejí přímo z tvůrčí dílny Stvořitelů Moudrých Draků. V našem světě jde většinou o tvory, se kterými člověk nemá příliš dobré zkušenosti - například chobotnice, raci, štíři, pavouci, roztoči a mezi nimi i klíšťata. Tedy vesměs osminohé formy života na rozdíl od brouků na Zemi, kteří mají zpravidla tři páry nohou. A kdysi v dávných dobách to byli draci, dnes se vyskytující pouze v pohádkách. Mnohé legendy však svědčí o tom, že se jednalo o skutečné a navíc inteligentní bytosti. U inteligentních tvorů tohoto typu lze očekávat ohromnou sílu vědomí a na naše poměry až nepřiměřeně silnou potřebu svobodné vůle a naprosté samostatnosti.

Klíšťata, štíři a pavouci jsou inspiracemi Stvořitelů Ještěrů

Dnes už vnímám, že část tohoto sdělení není pravdivá. Celé sdělení tedy jako celek není dostatečně přesné.

Člověku se vkrádá otázka, proč by měly z této nejvyšší Sféry Stvořitelů vzejít životní formy, které mají na člověka tak nepříznivé vlivy? O vysoce nepříznivém energetickém vlivu klíšťat jsem uvedl více například v textu 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V. Mohlo k tomu dojít určitým vývojem?

JN: Spojené Síly Světla, kdo můžete nám lidem ve hmotě předat informace, zda pro nás nepříznivé životní formy jako jsou klíšťata, pavouci, štíři a další, mají nějakou souvislost se Stvořiteli Moudrými Draky. Nebo souvisejí spíše se Stvořiteli ještěry? A jakým způsobem vlastně tyto životní formy na Zemi vznikly? Děkuji. (Duchovní komunikace z 3.1.2014)

Ozývá se nějaká bytost v pozadí. Vypadá to na Stvořitele, který má něco společného se Sférou Stvořitelů Moudrých Draků. Původně do této sféry patřil, než se rozhodl sestoupit níže. Teď je součástí Sféry Stvořitelů Otců. Opět zkoumám nejprve dotazem na Přírodu čistotu této bytosti: podíl temné energie 1%, temná síla 10%, moment světelného vzestupu +30%. Jde tedy o lehce zašpiněnou světelnou bytost, také s určitým zbytkem umělé tvořivé výbavy. Ještě však není součástí Nové duchovní cesty. Otevírám se přicházejícím informacím:

Stvořitel: „Myslím, že v tomto vám mohu pomoci, i když sám na tom nejsem z pohledu světelné evoluce nejlépe. Své problémy jsem sám ještě nedokázal vyřešit. Jsem jakoby zablokován v této sféře, přede mnou se neotevírá žádná další možnost nápravy situace a příležitost evoluce. Prozatím jsem nepřišel na to, čím je to způsobeno. Co ještě potřebuji udělat, abych dostal šanci posunout se ve vývoji dál. Pamatuji si však hodně z mého působení ve vyšší stvořitelské sféře.

Pokud jde o životní formy, které jsi zmínil – klíšťata, pavouci, štíři a další, nemají nic společného s energiemi ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků. Spíše v sobě nesou ještěří energie a ještěří návyky. Také pro ně je typické žít na úkor druhých, parazitovat na energiích jiných životních forem, ovládat, likvidovat.“

Také některé formy draků pocházejí od Stvořitelů Ještěrů

JN: A jak tomu je s draky, kteří se také v mnoha ohledech podobají okřídleným ještěrům? A přitom jejich souvislost se Sférou Stvořitelů Moudrých Draků se zdá být v tomto případě nepochybná? Jaký je jejich původ? Nebo je snad důležité rozpoznávat dračí bytosti dvojího typu?

Stvořitel: „Původní dračí symboly a dračí energie jsou skutečně spojeny s energiemi ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků. Vztahují se k drakům jako k moudrým bytostem, které přijaly úkol pomáhat lidem. Pro ještěry však bylo poměrně snadné vnější vzhled draků napodobit. Stačilo vyšlechtit variantu ještěrů, která bude mít křídla, a problém byl na světě. Z původního nástroje, který měl pomáhat lidem, se stal nástroj zkázy a zotročení. A tato forma draků, ve skutečnosti okřídlených ještěrů, nakonec na Zemi převládla, když původní moudré, klidné, neagresivní dračí bytosti zcela odsunula do pozadí a doslova zničila. Právě tyto záludné, agresivní dračí bytosti, znáte z dávných bájí a legend.

Ještěří formy života mají obvykle při setkání s podobnou variantou nacházející se na světelné cestě jasnou převahu. Je to dáno jejich nesmírnou odolností spojenou s agresivitou. A čím více se tyto bytosti postupně zatemňovaly, tím více ztrácely původní svědomí a zbytky etických zásad. A pokud se ještě k tomu všemu naučily létat, začaly postupně mít převahu nad všemi dalšími formami života ve hmotě. A nebylo pro ně problémem všechny další formy vytlačit, zničit, zlikvidovat nebo kompletně ovládnout a zotročit.“

Informace o dracích z Wikipedie

O různých pojetích draků, jejich charakteristikách, na základě dochovaných legend a jiných informačních zdrojů byl ve Wikipedii sepsán článek https://cs.wikipedia.org/wiki/Drak. Uvádí velmi zajímavé informace. V mnoha situacích jsou například draci spojováni s hady. Cituji odtud následující:

Drak (saň pro samici, v jiných slovanských jazycích smok nebo zmej) je mytický tvor, obvykle s hadími nebo ještěřími znaky, který se vyskytuje v pověstech, pohádkách a lidových příbězích celé řady kultur… Obecně lze říci, že jde o mohutného samotářského tvora, připomínajícího hada nebo ještěra. Draci se liší počtem hlav - například v Číně je zobrazován zásadně jednohlavý, řecká mytologie znala draka stohlavého, v pohádkách mívá zpravidla lichý počet hlav, nejčastěji tři nebo sedm. Dále se draci liší v počtu nohou (nejčastěji dvě, čtyři nebo žádné), schopnosti létat a dštít oheň (případně mráz nebo jed) ze svého chřtánu…

Draci se v základním pojetí mohou rozlišovat na dobré a zlé… V Číně má uctívání draků dlouhou tradici v celé společnosti… Draci jsou zde hodní a přátelští… Draci byli spojováni s dobrem a s vrcholným představitelem řádu. Čínské vládnoucí dynastie se považovaly za potomky nebeského draka a spojovaly s draky svůj vznik. Drak figuroval jako ochránce rolníků, jelikož se věřilo, že má magickou sílu přivolávat srážky. Z tohoto důvodu bylo po celé Číně vybudováno nespočet chrámů se sochami draků, u kterých se následně konaly lidové obřady s oběťmi.

      

                           Pozitivní draci uctívaní v asijské tradici

                                       Wikipedie, autor Hauwah


Evropští draci ve středověku jsou namísto toho chápáni jako symbol ničení a chaosu. Často jsou zobrazováni jako krvelačné bestie, které ničí vše ve svém okolí a pojídají zvířata a lidi. Draci jsou spojováni s bohatstvím a majetkem, který zpravidla ochraňují ve svých dračích slujích.

                  

                 Souboj bohatýra Nikitiče se sedmihlavým drakem

                         Wikipedie, Obraz Viktora M. Vasnetsova

 

Více o této zlobou prodchnuté formě draků bude v pokračování 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na Zemi.

Draci v knihách a filmech

Draci jsou také námětem celé řady literárních a filmových děl. Například draci v sérii knih žánru fantasy o světě nazvaném Pern autorky Anne McCaffrey (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Anne_McCaffrey). Kde jsou draci mimo jiné líčeni i jako dopravní prostředky pro člověka ve stejném smyslu, jako tomu bylo ve filmu Avatar. Drak si sám vybírá svého kandidáta z řad lidí hned po vylíhnutí a vytvoří s ním telepatické pouto. Více o tom bude v pokračování 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo.

Zdroje dávných legend o dracích

K vytváření dávných legend o dracích na Zemi však nepřispěli jen skuteční draci, kteří se zde v minulosti vyskytovali. Zdrojem těchto legend o dávných kontaktech mohly být kromě inspirací ze Sféry Stvořitelů Moudrých Draků a Sféry Stvořitelů Ještěrů také jiné skutečnosti. Například dávná éra dinosaurů na Zemi, která je také spojena s existencí létajících typů ještěrů, například ze školy všem známého archeopteryxe.

Další možností jsou různé zrůdy a kříženci, které byly výsledkem genetických pokusů v minulosti Země. Nebo mohlo jít o přímé kontakty s ještěřími či hadími civilizacemi v našem Vesmíru, které sem byly kdysi přemístěny. Nebo i v jiných světech.

Závěr

Všechny tyto tři případy – síla vědomí, tradice indických Bohů, bájní draci – naznačují, jak bylo inspirativní působení původně čistých světelných energií Stvořitelů Moudrých Draků deformováno pronikajícími temnými vlivy a takto posouváno do zcela jiné polohy.

Každopádně odkaz Sféry Stvořitelů Moudrých Draků zůstává stále živý, i když se do něj postupně zamíchaly temné inspirace Stvořitelů Ještěrů. Právě Sféře Stvořitelů Ještěrů budou věnována následující dvě pokračování tohoto tématu nazvaná 68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů, 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo.

© Jiří Novák, leden 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 180
  • 28
  • 23
  • 24
  • 26

Celkový počet hlasů: 281