Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

Jiří Novák Vloženo 22.1.2012
Jiří Novák

Odchodem ze hmoty ztrácí člověk možnost dalšího vylaďování a frekvenčního vzestupu. Informace z astrálu nejsou dostačující na nalezení zásadního zvratu ve vývoji. Civilizace odsunuté mimo hmotu do 5. dimenze nejsou ve vyšším stádiu evoluce, ale ve skutečnosti nezvládly svůj vývoj ve hmotě. Cestou přes astrál se nemůžeme dostat k samotnému Stvořiteli tohoto Vesmíru a jednotlivých forem života v něm. Dosavadní duchovní orientace lidstva na astrální rovinu je zásadním omylem. Mimořádné vnímání přenesené z minulosti je tím, co člověka velmi karmicky zatěžuje. Každá veřejná propagace nevhodného směru vývoje vytváří nepříznivou karmu. Mimozemské pojetí dvanácti duchovních dimenzí odděluje hmotu od duchovního pozadí a předkládá nám špatné vzory pro volbu dalšího vývoje jednotlivců i civilizace. Nehmotné úrovně ve skutečnosti nejsou v protikladu ke hmotě, jak hlásá tato teorie.

Výchozí předpoklady této teorie nejsou ve shodě s realitou

V  textu 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?  jsem uvedl následující závěr:

Předcházející informace naznačují, že tato umělá mimozemská teorie dvanácti duchovních dimenzí je zcela nepoužitelná pro dnešní vývoj, protože její výchozí předpoklady se neshodují s realitou tohoto našeho světa. Nejsmutnější je na tom to, že přesto tato teorie dostala doslova zelenou u značné části světové duchovně laděné veřejnosti, přestože nejsou k dispozici ani zkušenosti z praxe, ani další jiné nezávislé zdroje, které by platnost této uměle vzniklé teorie potvrdily.


Co vlastně přináší pohled v rámci nehmotných úrovní počínaje 5. dimenzí?

Jaký výsledek v otázkách poznávání tohoto světa získáme při pohledu z vnitřních dimenzí od páté, přes sedmou, až do dvanácté? Jedině snad to, že odtud můžeme do jisté míry přesnosti popsat, jak v astrální rovině, posmrtné dimenzi a dalších vyšších úrovních oddělených od hmoty lidské bytosti fungují. Zejména detailně je to popisováno pro 5. dimenzi. To je jistě zajímavé a budu z těchto informací čerpat v jednom z dalších článků tohoto tématu o dimenzích nazvaném Astrální svět a nadzemská posmrtná dimenze.

To však nestačí k pochopení, jak a proč Vesmír vznikl. Jaký k tomu byl důvod. A kam má Vesmír svým vývojem směřovat. Jaký výsledek je z duchovního pohledu žádoucí a jaký výsledek naopak žádoucí není. Nebo dokonce jaké je místo a zařazení tohoto Vesmíru v rámci rozsáhlého systému světů v rámci většího celku, který obvykle bývá nazýván Stvoření. A už vůbec se touto cestou nemůžeme dostat k samotnému Stvořiteli tohoto Vesmíru a jednotlivých forem života v něm.

Skutečné duchovní úrovně tohoto Vesmíru nemají se stupni odpoutanosti od hmoty nic společného. Budu o tom mluvit v dalších pokračováních tohoto tématu 48 nazvaných 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty, Tři možné duchovní orientace člověka na duchovní cestě, Frekvence sfér a duchovní růst člověka. Při postupném zdolávání těchto skutečných duchovních úrovní, které souvisejí s našimi vnějšími energetickými těly, se bytost jednoho dne dostane až k duchovní bariéře Vesmíru.

A bude-li člověk ve svém světelném vzestupu pokračovat dál, podaří se mu dokonce tuto bariéru duchovně prorazit a konečně vyhlédnout ven a podívat se na Vesmír zvnějšku. A když už potom Vesmír vnímáte jako jeden z osamocených ostrůvků v rámci mnohem širšího prostředí, pak teprve máte šanci najít odpovědi na výše uvedené otázky, které trápí lidstvo od nepaměti.


Údajný žádoucí přechod lidstva do nehmotné 5. dimenze

V mnoha dnešních polemikách na jiných webových stránkách se veřejně zdůrazňuje, že cílem dnešního vývoje lidstva je dostat se z našeho trojrozměrného světa do nehmotné 5. dimenze. Mnozí autoři na webu jeden od druhého opisují toto vysvětlení:

V dimenzi 3D žijeme v dualitě, učíme se rozlišovat situace na dobré a zlé, hezké a ošklivé. Rozpoznávat, co je správné a co nesprávné. A to je prý pouze nižší forma vývoje. My se prý potřebujeme dostat k vyšší formě evoluce. Do úrovně 5D, kde je již všechno v jednotě. Zde je člověk spojen se svou duší. Zde člověk jasně vnímá, kým vlastně je.

Právě toto prohlašují za onen postoj „Já jsem v souladu s bohem uvnitř“, kterým se chlubí mágové. Když vykřikují „Já jsem“.

Co k tomu dodat? Současný stav duchovní evoluce ve světě potvrzuje hluboký duchovní úpadek lidstva, ke kterému došlo za celé věky vývoje. Ti lidé, co si přenesli určité duchovní vnímání z minulosti, si však myslí, že toto jejich „plné duchovní probuzení jednoznačně potvrzované mimořádným duchovním vnímáním“ je výsledkem jejich vysoké duchovní čistoty. Že tedy již zvládli karmickou očistu a jsou připraveni opustit hmotu a pokračovat ve vývoji v rámci vyšší jednoty. To je však další zásadní omyl.
 

Mimořádné vnímání propůjčené úpisem jako výsledek práce pro temné síly

Jak jsem naznačil v článku 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, mimořádné duchovní vnímání přenesené z minulosti obvykle vůbec není ukazatelem duchovní čistoty, protože ve většině případů bývá důsledkem temných zásluh. Výsledkem duchovní práce pro temné síly, a je jedno, zda to bylo na vědomé nebo nevědomé úrovni. Taková forma vnímání byla obvykle propůjčena úpisem, kterým se bytost navždy zavázala sloužit temné straně světa.

Ano jistě, člověk je teď v novém zrození v jiné situaci. Dostal novou šanci vrátit se ke Světlu. Tyto dávné úpisy však má uloženy v sobě – v  zapadlých vysoce nepříznivých karmických vrstvách. Takže ano, má mimořádné duchovní vnímání, ale „za propůjčení tohoto vnímání“ nevědomě kolem sebe rozšiřuje temné energie, i když svými slovy hovoří o lásce. Přesně tak dopadli Vesmírní lidé. A pokud takový člověk nenajde cestu skutečného světelného vzestupu a nedokáže si nastartovat přirozenou karmickou očistu, nemůže se těchto úpisů zbavit. A i když o tom nemá tušení, jeho bytost je i dnes v pevném závazku vůči temné straně. Ve věčně platném závazku, kterého se nemůže jen tak lehce zbavit.


Ani mimořádné vnímání propůjčené institucemi Světla nepodporuje světelnou cestu

Ve zbývajících případech bylo mimořádné duchovní vnímání uměle propůjčeno tehdejšími Silami Světla - Vesmírnými lidmi nebo Duchovními hierarchiemi. Tedy v obou případech duchovními institucemi, které již v dnešní době ztratily jakoukoliv možnost dalšího vlivu na současný vývoj zde na Zemi i v celé naší Galaxii. A které ztroskotaly právě na nahrazování přirozené duchovní cesty magií, uměle propůjčenými privilegii a umělými duchovními technologiemi. Takže ani takový dar od bývalých světelných institucí, které svoji duchovní cestu nezvládly a dospěly k hlubokému temnému úpadku, není tím, co by dnes člověka ve Světle podporovalo.

Chceme-li se jako lidstvo dostat ve vývoji dál, potřebujeme se všech pozůstatků po těchto duchovních institucích zbavit. Těmi pozůstatky však jsou právě magie, a jakákoliv umělá privilegia, hodnosti, i uměle propůjčené schopnosti, zvláštní duchovní vnímání a další výbava. Takže ne se tím chlubit a vydávat to za důkaz duchovní vyspělosti, ale naopak se toho dobrovolně vzdát a dopracovat se k duchovnímu vnímání čistým způsobem – posilováním světelných základů své bytosti, tak jak to popisuji v článcích 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I  až  45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.


Mimořádné vnímání přenesené z minulosti je tím, co člověka velmi karmicky zatěžuje

Závěr z toho je následující: Lidé s mimořádným duchovním vnímáním přeneseným z minulosti se potřebují karmicky čistit stejně jako ti, kteří toto vnímání nemají. Čistit se potřebují všichni v tomto světě bez výjimky. Dokonce se dá říci, že výchozí situace pro nastoupení cesty světelného vzestupu u těch, kteří si z minulosti přenesli umělé schopnosti, privilegia, mimořádné duchovní vnímání, je složitější a více problematická než u těch, co si zvláštní schopnosti duchovního vnímání do tohoto života nepřenesli.

Jednoduše proto, že člověk s přenesenými schopnostmi je více vázán na minulost, je proto pro něj obtížnější se této minulosti vzdát. Mnohem hůře přijímá zcela nové informace. Zvlášť když je okolím ubezpečován v tom, že právě on se nachází na mimořádné úrovni duchovní evoluce, když vše duchovní tak dobře vnímá. Že právě on má přístup k mimořádným duchovním informacím z minulosti – z těch období vývoje, která přece byla podle Staré cesty dokonalá.


Vylaďováním dvojic protikladů může člověk zvyšovat svoji vnitřní čistotu

Právě rozklad zašpiněného a zatemněného vlastního nitra na protikladné polarity, ke kterému dochází pouze a jedině ve hmotě, umožňuje další vylaďování, další zvyšování vnitřní čistoty. Pouze ve hmotě lze rozpoznat pravé příčiny všech problémů ve vývoji jednotlivce i celé civilizace. Slouží k tomu aparát dvojic protikladů. Kdy každý celek je rozdělen na dvojici doplňujících se protikladných pólů. A cílem evoluce ve hmotě je každou takovou dvojici lépe vyladit do více harmonické polohy.

Právě a jedině ve hmotě jsou protiklady jasně odděleny a člověk může každý zásadní problém své existence, každé podstatné vychýlení své bytosti od optimální harmonie, lépe vyladit do více harmonického vztahu. A to prostřednictvím dobře viditelných a snadno rozpoznatelných dvojic protikladů. Ve hmotě jsou protiklady odděleny a člověk si proto může každou oddělenou protikladnou polohu sám na sobě prožít a pochopit její význam.

Bližší vysvětlení a konkrétní příklady jsou uvedeny v článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu.


„Jednota“ bez důkladné vnitřní očisty se naopak stává zkázou

Pokud chci ve své evoluci neustále růst ve Světle, duchovně stoupat, zlepšovat se, potřebuji mít tento aparát protikladů trvale k dispozici. Jakmile jej ztratím a přestanu mít možnost jeho dalšího používání, v tu chvíli dochází k zakonzervování existující situace bez možnosti dalšího vývoje. Všechny nevhodné zvyky člověka, tendence k neetickému jednání, zůstanou ukryty v „jednotě“ komplexu psychiky, bez možnosti do této značně vychýlené „jednoty“ jakýmkoliv způsobem zasahovat.

Odchodem ze hmoty jsou všechny dvojice protikladů pečlivě promíchány do jednoho nedělitelného celku, ze kterého už nelze pravé příčiny problémů v evoluci rozpoznat. Ano, mimo hmotu je skutečně vše v jednotě. Ale pro karmicky nedočištěného člověka, což jsou dnes všichni lidé na Zemi, je tato jednota nedokonalá a nelze ji dále vylaďovat. Na této úrovni jednoty už nelze nic zásadního měnit.

Všechny teze o vyšší evoluci mimo hmotu jsou proto pouhou pohádkou. Představují zásadní omyl lidstva na cestě vývoje nebo jsou dokonce záměrnou lží těch, kteří chtějí mít i nadále vývoj celého lidstva pohodlně v hrsti.

Nedočištěný člověk při odchodu ze hmoty ztrácí šanci dalšího vývoje. Ztrácí možnost pochopit, co je důležité udělat, aby se ve svém vývoji pohnul dále. Jeho předsudky, nesprávné tendence a nevhodné způsoby duchovní práce, to vše zůstane zakonzervováno v „jednotě“ nehmotné sféry. Odtud je jasně patrné, že takováto forma „jednoty“, ve které je zakonzervováno vše špatné bez možnosti nápravy, je doslova katastrofou pro další vývoj bytostí.


Pro jaké síly je výhodné tlačit další vývoj mimo hmotu?

A teď se jednoduše zamysleme, pro koho, pro jaký typ vesmírné síly, je vhodné zakonzervovat současný stav hlubokého duchovního úpadku ve Světle do podoby, ve které s tím už nelze nic udělat? Je to snad výhodné pro stranu Světla? Která usiluje o trvalý postup ke stále vyšší a vyšší úrovni vnitřní harmonie a čistoty každého jednotlivce i celé civilizace? Která usiluje o nalezení způsobu, jak se konečně postavit temnému ovládání, které dnes působí ve hmotě ze všech stran?

Nebo je to naopak vhodné pro toho, kdo chce i nadále udržet vysoký stupeň ovládání většiny pozemské civilizace privilegovanou menšinou? A navíc by si rád přitom zajistil, aby už nikdo do toho nevrtal, což se právě ve hmotě pořád děje? Protože právě hmota oddělením protikladů od sebe všechny neetičnosti obnažuje a lépe zviditelňuje?

Odchod ze hmoty je tou nejlepší příležitostí, jak hlasy všech protestujících navždy umlčet. Jednoduše proto, že odchodem ze hmoty přestávají být příčiny ovládání jasně patrné. Všechna hnutí snažící se najít cestu proti stálému ovládání jednoduše zaniknou, protože všechny ve hmotě jasné důvody budou mimo hmotu rozmazány do neurčitosti a zdánlivé jednoty. Tato hnutí už nebudou mít ve své kritice rostoucího ovládání z čeho vyjít, o jaké argumenty se opřít. Stupeň ovládnutí lidské civilizace už zůstane trvale zakonzervován, protože mimo hmotu už s tím nebude možné nic udělat.


Každá veřejná propagace nevhodného směru vývoje vytváří nepříznivou karmu

Vy všichni, co se tváříte jako duchovní učitelé propagující zde Světlo, chcete přesun mimo hmotu? Prosím, jak je libo. Myslet si přece každý může, co chce. Pak jde pouze o volbu jeho osobní duchovní cesty. A na to má svobodné právo, i když jej to nedovede k žádoucímu cíli. Pokud však takové myšlenky a teorie rozhlašujete veřejně jako cestu, která má dovést lidstvo k novému vývoji, už máte závažný karmický problém. Protože tímto veřejně agitujete za další pád, rozvrat, zkázu. Získáváte tím velmi záporné karmické body, které jsou tím vyšší, čím více posluchačů a čtenářů tímto způsobem oslovíte, a čím více jedinců dokonce svedete do další slepé uličky vývoje.

Pozemská civilizace jako celek však touto cestou odklonu od hmoty nepůjde. A jakýkoliv jednotlivec, hnutí, skupina, proud, se propagací této cesty vyděluje z hlavního proudu duchovního vývoje na Planetě. Z proudu, kterým kráčí sama planeta Země s Přírodou i Vesmír - Kosmické vědomí. Z proudu, který jako jediný je schopen vyvést lidstvo z područí temných sil. Který jediný je schopen ukončit výstrahu Damoklova meče hrozících dalších katastrof, která stále ještě díky některým jedincům propagujícím stará učení nad námi visí.


O novém směru evoluce lidstva je již rozhodnuto

V článku 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní odpovědnosti jsem vysvětlil, že záměr odchodu vybraných jedinců do 5. dimenze lze považovat za útěk od vlastní spoluzodpovědnosti za situaci, ve které se dnes lidstvo na Zemi nachází. Znovu v tomto směru opakuji, že takový záměr nebude samotnou planetou Zemí, Přírodou, Kosmickým vědomím a Novou Karmou, tolerován a bude rozhodným způsobem zmařen. Vytváření dalších nových světů zanořených do jiné uměle vytvořené dimenze a parazitujících na naší Planetě, už nadále nebude tolerováno.

Přitom právě rozšiřování prostoru, vytváření umělých dimenzí, patřilo dříve do běžné výbavy Vesmírných lidí, jak jsem naznačil v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace. A od Vesmírných lidí také pochází inspirace dotlačit dnešní lidstvo k odchodu na uměle vytvářenou Novou planetu.

O novém směru evoluce dnešního lidstva je již rozhodnuto. Teď jde jen o to, kdo se k tomuto směru přidá dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí a kdo k tomu bude donucen, dotlačen, vnějšími okolnostmi. A kdo dokonce vypadne z vývoje proto, že jeho pokračující energetické akce proti novému vývoji budou i nadále narušovat návrat lidstva ke Světlu.


Astrální rovina není vzorem pro hmotu

Jaké jsou další zásadní nedostatky v doposud uznávaném popisu dvanácti duchovních úrovní označovaných nevhodně symboly 3D, 4D, 5D, atd.? Jak už jsem vysvětlil, tento model dimenzí vychází z nesprávných předpokladů. A proto také většina toho, co je z tohoto modelu vyvozováno, neodpovídá realitě. Podívejme se postupně na další zásadní teze tohoto pojetí, které jsou ve skutečnosti nesmyslem.

Například pojetí astrální roviny jako vzoru pro hmotu. Možná je tím myšlen vzor v podobě idejí, myšlenek, způsobů a typů fungování bytosti člověka mimo hmotu. Takový vliv z astrálu můžeme maximálně považovat za určitou inspiraci – jednu z několika možností. Nikoliv za závazný typový vzor vývoje, který jediný určuje následné formování hmoty. Na lidstvo ve hmotě přece působí celá řada takových vlivů – inspirace z astrálu od lidských bytostí mimo vývoj, inspirace od Přírody, Planety, Kosmického vědomí, inspirace z vyšších světů a sfér nad naším Vesmírem nebo dokonce inspirace od temných sil. Člověk ve hmotě si zvoleným způsobem života svobodně vybírá, na který zdroj inspirace se informačně napojí, a které inspirace bude ve svém životě následovat.

Závazným vzorem pro následné formování hmoty a fungování hmotných objektů jsou struktury utkané z vláken bioenergie, které jsou součástí vnějších energetických obalů reálných bytostí, předmětů či objektů ve hmotě. A jsou tedy součástí duchovního světa Světla nebo duchovního světa Temna. Zatímco s astrálním světem a živlovými energiemi nemají nic společného.


Dosavadní duchovní orientace lidstva na astrální rovinu je omylem

Orientace na astrální rovinu je pouze jednou ze tří možností, kam se může člověk ve hmotě informačně vázat. Podrobněji se budu tímto tématem zabývat v jednom z dalších textů Tři možné duchovní orientace člověka na duchovní cestě. Přílišné glorifikování toho, jak člověk funguje ve tvaru astrálního ducha v astrální úrovni, je typické pro řadu autorů.

Například i James Redfield, další autor, jehož knih si velice vážím a považuji je za mimořádně přínosné, ve své poslední nedávno vydané knize „Dvanáctý vhled“ píše (str. 164):

„Smyslem lidské existence je systematicky předávat znalosti a poznání z posmrtného života do pozemské dimenze, aby se obě dimenze dostaly do úplné vzájemné jednoty a spojily se s božským vědomím.“

Také toto je jeden ze zásadních omylů inspirovaný teoriemi Staré cesty v jinak vysoce přínosné knize, která má v dnešním vývoji lidem co říci. Právě toto předávání poznání z astrálu už lidstvo dělá celé věky a výsledkem je pouze dlouhotrvající duchovní pád lidstva až do podoby, v jaké jsme dnes.


Nepříznivé následky opakovaného navazování spojení s astrální sférou

Přesto navazování spojení s astrální sférou bylo a je vyhledávanou metodou, jak získávat informace. Celá řada vydaných knih se zabývá přenosem informací z astrální roviny do hmotného světa. Mnohé z těchto informací jsou jistě zajímavé, ale pro skutečný světelný vzestup nepodstatné.

Navíc samotné navazování spojení s bytostmi astrální sféry mívá často nepříznivé energetické a zdravotní následky na člověka. Opakované kontakty mohou skončit i naprostou destrukcí bytosti člověka - kolik se toho dříve napsalo o podlehnutí svodům astrálních bytostí, například víl, rusalek.

Z pohledu NDC je zřejmé a jednoznačné, že pokud se člověk na své duchovní cestě opakovaně informačně váže na astrální svět, vede jej to k duchovnímu pádu směrem do Temna. Více o tom bylo v článcích 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti a v duchovní komunikaci Marie Mejdrové Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?


Informace z astrálu nejsou dostačující k nalezení zásadního zvratu ve vývoji

Ani lidským Duchovním hierarchiím, ani Vesmírným lidem, nelze přece upřít upřímnou snahu přenášet z astrálu do hmoty, co se dá. Ale jak naznačuje samotný vývoj,  nalezení žádoucí změny ve vývoji to nepomáhá. Jinak bychom nebyli s celkovou duchovní situací tam, kde jsme dnes. Informace z astrálu totiž na zásadní změnu vývoje lidské civilizace jednoduše nestačí.

Astrální sféra je pro člověka 2. typu pouze mezistanicí mezi dvěma zrozeními ve hmotě. Není místem, odkud bytost přichází do vývoje. Je pouze místem, odkud bytost přichází do následujícího fyzického života. A v tom je přece zásadní rozdíl. Jestli hovoříme o vstupu do existence, okamžiku prvotního stvoření, vytvoření své bytosti. Nebo jestli jde pouze o přechod z dočasného depozita do následujícího zrození, které představuje další příležitost vývoje ve hmotě.

Více o tom bude v jiném článku tohoto tématu Astrální svět a nadzemská posmrtná úroveň.

Umělé schéma dvanácti dimenzí totiž vytváří dojem, že vývojová linie člověka směrem od Stvořitele až do hmoty prochází astrální rovinou jako jednou z mezistanic. V předcházející části tohoto tématu 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?  jsem ale vysvětlil, že tento Vesmír a lidské bytosti v něm byly stvořeny tvůrčím aktem zvnějšku. Proto ani dnešní člověk 2. typu nepřišel do vývoje cestou přes astrální rovinu. Protože tudy cesta od Stvořitelů a jejich prodloužených rukou, andělů Dhyanů, nevede. Stvořitele tohoto Vesmíru a jednotlivých forem života v něm i anděle Dhyany musíme hledat jinde.


Civilizace odsunuté mimo hmotu do 5. dimenze nezvládly svůj vývoj ve hmotě

Další zásadní vada tohoto popisu. Pátá dimenze jako údajné sídlo prastarých civilizací, které ukončily svůj vývoj ve hmotě? To je další nesmysl neodpovídající realitě. Ve skutečnosti jde o civilizace, které vývoj ve hmotné dimenzi nezvládly a byly trvale odsunuty do duchovního depozita mimo vývoj – viz články 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

Zde jsem jednoznačně vysvětlil, čím je pro nás, tedy pro nové lidstvo 2. typu, hmota. A k čemu naopak dochází, když lidstvo tuto hmotu opustí. Odchod ze hmoty je především ztrátou dalšího vývoje. Ztrátou jakékoliv další evoluce.

Ve skutečnosti není odchod ze hmoty přesunem civilizace do vyšší fáze evoluce, ale naopak je odsunem civilizace do duchovního depozita. Jinými slovy zakonzervováním stavu dotyčné civilizace do podoby, v jaké vývoj ve hmotě nezvládla. A v jaké buď z vlastní vůle, nebo donucením okolního prostředí, hmotu nakonec trvale opustila.


Toto pojetí duchovních dimenzí odděluje hmotu od duchovního pozadí

Co dalšího je zásadním omylem na tomto tradičně uznávaném intelektuálně vytvořeném pojetí duchovních dimenzí?

Především to, že jasně odděluje hmotu od duchovního pozadí a od nehmotných úrovní. Buď je člověk ve hmotě, tedy v trojrozměrném prostoru a lineárním čase – to je 3. duchovní úroveň. Nebo je v polohmotě či mimo hmotu – to jsou 4., 5. a další vyšší duchovní úrovně. Za duchovní vyspělost je zde považováno postupné opuštění hrubé hmoty a přechod do „řidších“, jemnohmotnějších úrovní hmoty.

V úvahách vycházejících z teorie dvanácti dimenzí je hmotný svět považován za jednu z duchovních dimenzí života. A chce-li lidstvo podle tohoto pojetí dospět do některé z „vyšších“ nehmotných duchovních sfér, musí logicky hmotnou úroveň nejprve opustit.

Hmotný svět je tak v této nesprávné teorii dimenzí stavěn do neslučitelného protikladu k nehmotným duchovním úrovním. Buď je člověk ve hmotě a s duchovními sférami nemá nic společného, nebo se naopak přesune do nehmotných úrovní a pak zase nemá nic společného s hmotnou rovinou.

To znovu potvrzuje, že ve skutečnosti tyto úrovně vyjadřují stupeň postupného odpoutání se od hmoty, oprošťování se od hmoty. Jde v nich o postupný přechod z hrubé hmoty přes jemnohmotné úrovně až k nehmotným úrovním. Ti, co propagují toto pojetí, se mylně domnívají, že právě toto je kritérium duchovní vyspělosti.


Zásadní nepochopení skutečného významu hmoty

Při tomto pojetí dochází k naprostému nepochopení odlišnosti hmotného světa a nehmotných duchovních úrovní v pozadí za tímto světem, i jejich vzájemného vztahu. I k nepochopení toho, jak vlastně funguje a z čeho se skládá bytost dnešního člověka 2. typu na Zemi. A proč je pobyt ve hmotném světě tak důležitý pro člověka 2. typu.

Tito lidé používají běžně ve vztahu k dnešnímu člověku pojem „vícedimenzionální bytost“ a přitom vůbec netuší, jaký význam by tento pojem pro nového člověka 2. typu vůbec mohl mít. Těmito otázkami se budu zabývat v následujícím článku 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty.

Nehmotné úrovně nejsou ve skutečnosti v protikladu ke hmotě

Nová duchovní cesta vnímá svět i člověka v něm zásadně jinak, jak jsem vysvětlil v předchozích článcích.

Hmotná rovina a nehmotný duchovní svět jsou ve skutečnosti dvě doplňující se stránky téže reality. Vždyť i rozvinutá bytost zrozeného člověka 2. typu má kromě hmotného fyzického těla také dvanáct nehmotných energetických úrovní svého těla duchovního. To samo naznačuje a potvrzuje, že hmotná složka nevylučuje duchovní. Cílem proto není přejít od jedné stránky k druhé, od hmotného světa k nehmotné duchovní existenci. Cílem je naopak obě stránky existence, hmotnou a duchovní, harmonicky spojit a sjednotit v jeden celek. A začít konečně posilovat jednotu hmotného a duchovního v sobě, jak jsem vysvětlil v textu 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu.


Mimozemské pojetí dimenzí nám předkládá špatné vzory

Jak už jsem vysvětlil, toto pojetí duchovních dimenzí je spíše popisem postupného odpoutání se od nejhrubší hmoty. To však nemá s duchovním vzestupem dnešního člověka nic společného.

Propagátoři starých teorií se domnívají, že lidstvo se stane vyspělejším tím, že si přenese z minulosti dokonalejší duchovní vnímání, duchovní schopnosti a co nejvíce informací, které zde ve hmotě nebyly po dlouhou dobu dostupné. A že právě nabytím toho všeho bude konečně schopné hmotu opustit a zahájit tak další, vyspělejší úroveň lidské existence. Chtějí nás tak připodobňovat k dávným civilizacím na Zemi nebo k některým mimozemským civilizacím, které existují či existovaly v jemnějších úrovních hmoty. Argumentují tím, že tyto bytosti jsou již mimo hmotu ve vyšších rovinách evoluce. A předkládají nám je jako vzory hodné následování.

Naším vzorem však nejsou a nemohou být dávné civilizace na Zemi, ani mimozemské civilizace. Protože my, dnešní pozemšťané, jsme jedinou civilizací 2. typu v tomto Vesmíru. Proto žádný vhodný vzor pro sebe mimo naši Planetu, ani v dávné minulosti na naší Planetě, nenajdeme. My sami se musíme stát vzorem tím, že najdeme cestu neomezeného vzestupu, která pomůže vyvést svět z krize – z téměř úplného ovládnutí Temnem.


Speciální rituály pro přechod do 5. dimenze jsou další propagací magie

Zastánci Staré cesty dokonce pro toto opuštění hrubé hmoty navrhují speciální rituály, metody, formy zpracování své bytosti, například aby lidé dokázali podle učení MCEO projít jakousi hvězdnou branou a opustit tak tento hrubohmotný svět a takto se uměle napasovat do 5. dimenze. Spatřují v tom východisko k zahájení vývoje v novém čistém světě, který označují jako „Nová Planeta“. To je však hrubý omyl.

Mnozí jedinci dokonce popisují vlastní zážitky z okamžiku, kdy se jim podařilo nahlédnout na tuto Novou Planetu v 5. dimenzi. Také já jsem požádal Přírodu o zprostředkování pohledu a možnosti nahlédnutí do tohoto jejich „dokonalého budoucího světa“. Vlastní zkušenost jsem pak uvedl v závěru článku A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?

© Jiří Novák, leden 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 171
  • 29
  • 21
  • 21
  • 27

Celkový počet hlasů: 269