Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi

34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi

Jiří Novák Vloženo 25.7.2010
Jiří Novák

Všechny přehmaty v minulých existencích začínaly stejně. Nedostatečná péče o duchovní komunikaci se světem nad námi vedla postupně ke ztracení přístupu k vyšší pravdě. Ztratili jsme tím informační spojení na svoji minulost. Zapomněli jsme důvod, proč jsme sestoupili do nižšího světa, jaké své přehmaty jsme přišli napravit. Místo nápravy situace jsme pak začali opakovat stejné chyby. Takže ztráta duchovní komunikace s duchovními světy nad námi je skutečnou příčinou propadů, destrukcí, katastrof. Klíčem k nalezení správné cesty zde na Zemi je udělat všechno pro to, abych si probudil komunikaci s vyššími světy. A pak abych o ni pečoval, denně ji používal a udržel si ji. Duchovní komunikace – to je klíč k nalezení správné cesty jak pro celé lidstvo, tak i pro každého jednotlivého člověka. Oni nahoře nám ochotně pomohou a poradí. Spojení však musíme navázat my. My si musíme naladit své antény dostatečně vysoko. My musíme volat, prosit, žádat, až jednoho dne uslyšíme odpověď.

Dvě větve života ve Stvoření

V našem Stvoření existují dvě odlišné větve života. Zaprvé větev individualizovaných bytostí. Zadruhé větev různých úrovní Přírody, která představuje prostředí, ve kterém bytosti vznikaly a ve kterém dále žijí a fungují. Těmi bytostmi byly nejprve obří bytosti - říkáme jim sféry. Jednou z nich je i náš Vesmír. Tyto obří bytosti mají z našeho pohledu velmi pomalý stabilní vývoj. Od určité doby začaly vznikat uvnitř sfér i drobné bytosti - Stvořitelé, andělé, lidé, přírodní andělé a drobné přírodní bytosti. Důvodem bylo pokusit se urychlit jednak evoluci obřích bytostí a také evoluci Přírody, ve které bytosti vznikaly. Ale také touha tvořit, zkoušet, vyvíjet se, napravit chyby.

Ale jak už to bývá, s každým pólem ve Stvoření obvykle vznikne nebo za nějakou dobu začne existovat i jeho opak, protipól, opačný pól. A tak k bytostem, které dokázaly urychlit evoluci sfér, vznikaly i bytosti, které ji naopak zpomalovaly, zastavovaly. Ty první směřovaly vzhůru, ke Světlu, ty druhé dolů, k úpadku a degeneraci, k Temnotě. Více o tom bylo v článcích 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa, 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů.

Minulost naznačuje, že tento pól světa, který představuje organizované Zlo, vznikl chybou, nedopatřením, z nedostatku zkušenosti, z nevědomosti. Objevil se až po určité době hromadění chyb a nepříznivých energií z přehmatů. Nebyl to původní záměr a nemá tu trvale místo. Dobro a zlo nejsou vzájemně se doplňující protikladné doplňky, které jeden bez druhého nemohou existovat. Jde o vzájemně si odporující póly, nesmiřitelné protiklady v tom smyslu, že jeden z nich likviduje druhý – viz článek 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo? Výsledkem tohoto dlouhého vývoje v minulosti by mělo být důkladné poučení o povaze zla, schopnost naučit se rozpoznat zlo, dokázat se mu vzepřít a vytěsnit jej ze svého života.

Příroda a její části měly zpočátku dostatek síly na to, aby se dokázaly zbavit parazitujících bytostí. Jednoduše je spláchly a zničily jejich existenci. Takto zmizela z povrchu země Atlantida a mnoho dalších vysoce rozvinutých civilizací na Zemi a po celém Stvoření. Jenže temné síly začaly postupně ovládat obě větve ve Stvoření. Jak samotnou Přírodu, tak i bytosti v ní. Temní se dokázali ochránit před dopadem karmy i před dopadem Přírody. Naučili se naopak Přírodu ovládat a Příroda tak postupně ztratila značnou část své schopnosti a síly zbavit se parazitů. Jak Příroda Země a samotná Planeta, tak i celý Vesmír a další úrovně Přírody výše.

Až Nová duchovní cesta (nadále budu používat zkratku NDC), která zahájila svůj vzestup v roce 1999, změnila tento stav. Postupem čela NDC vzhůru byla opakovaně čištěna jedna úroveň Přírody za druhou. A Přírodě se tak postupně vrací plná síla a schopnost zbavit se parazitujících bytostí, které rozšiřují temno. Příroda stovek miliónů světů nad námi už začíná fungovat tak jako kdysi na začátku. Zbývá změnit tento samotný hmotný svět a jeho fungování.
 

Příroda se zbavuje zbytečných forem života

A teď jedno důležité poučení. Jakékoliv sféry, světy, civilizace, skupiny bytostí i jednotlivé bytosti, které se rozhodnou i nadále svojí činností deformovat Přírodu, se stávají pro evoluci Stvoření zbytečné. A to, co se stává zbytečné pro fungování určité části Přírody, to Příroda potřebuje ze sebe vytěsnit. Neboli zbavit se takových forem života, druhů i jednotlivých bytostí. Takto to fungovalo vždy, když Příroda měla dostatečnou vnitřní sílu na ochranu své identity. V dnešní době se Přírodě taková síla znovu navrací. Opět získává schopnost zbavit se parazitů, kteří zbytečně zatěžují vývoj a sami nic pozitivního do vývoje nepřináší. Budiž to varování pro každého, kdo jde svým hmotným či duchovním postojem naprosto zřetelně proti Přírodě. A to nejsou jen mnozí materialisté, ale také lidé na duchovní cestě buď ještě ve Světle nebo již zcela zatemnění, kteří doposud propagují magii a dávná učení, která dávno v minulosti Přírodu ovládala.

Takto se už Příroda zbavila mnoha celých světů nad námi, které zcela propadly temnu a také mnoha temných bytostí v dalších světech. Blíží se doba, kdy dojde také na posouzení úlohy lidských civilizací i každého jednotlivce zvlášť v našem hmotném světě. Každý ponese své osobní riziko, pokud se dostane nebo zůstane-li v pozici bytosti, která přímo škodí evoluci Přírody nebo lidstva.
 

Dílčí katastrofy naznačují nesoulad bytostí s Přírodou

V našem Vesmíru tak bude znovu docházet ke katastrofám planet, kontinentů, národů i jednotlivců. Nadchází čas, kdy karma sestoupí do hmoty a stane se skutečně přírodním zákonem, který už nebude možné žádnou magií obejít. Karma začne měřit každému stejně bez ohledu, jestli je tu za stranu světla nebo za temno.

Jak zaseješ, tak sklidíš nebo Jak jsi zasel, tak sklidíš. Takový princip začne konečně platit pro všechny – nejen pro běžné bytosti, ale také pro všechny privilegované a temné, kteří měli doposud možnost se dopadům karmy vyhnout. Nezbývá už mnoho času. Důležité je, že naše planetární civilizace jako celek už zvolila směr dalšího vývoje. Jak už jsem uvedl v článku 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?, kritické množství bytostí, které je potřeba na zajištění změny směru evoluce dnešního světa od vývoje směřujícího k temnu zpět ke Světlu, je již roky naplněno.

Takže volba směru vývoje naší civilizace již byla provedena. Tímto směrem je cesta stabilního neomezeného duchovního vzestupu ve Světle přes všechny duchovní bariéry a prahy. Cesta, která je dnes respektována drtivou většinou duchovních světů nad námi. Celoplanetární katastrofa Země je v tomto období prozatím zažehnána. Teď už záleží jenom na tom, zda NDC dokáže změnit také fungování tohoto hmotného světa, ve kterém žijeme. Okamžik volby teď bude čekat na všechny jednotlivce, skupiny, národy, hnutí a organizace. Kdo se postaví proti evoluci, kdo bude bránit staré nepořádky, staví se do pozice toho, kdo nechce vývoj ke Světlu. A jak už jsem řekl, Přírodě se vrací schopnosti zbavit se systémů a bytostí, které novému vývoji brání. Přemýšlejte o těchto slovech. Proveďte rekapitulaci svých životů.

Lidé na vzestupné duchovní cestě mají zkušenosti, že jakmile skutečná pravda o čemkoliv vyjde najevo a odhalí se, veřejně se označí omyl, kterého se doposud jednotlivci nebo lidstvo běžně dopouštěli nebo jej dokonce považovali za příznivé jednání, nelze již v takové činnosti pokračovat dále. Začne to přinášet nepříznivé jevy a destrukce jako reakce karmy, abych se konečně vzpamatoval.
 

Hmota jako rozhodující sféra duchovní evoluce

Dlouhé věky se tradovalo, že rozhodující scéna Stvoření je tam někde nahoře. Kde sídlí dokonalé bytosti, stvořitelé, andělé a další, kteří mají jak dokonalé informace o všem, tak také právo, pravomoci a nástroje pro zasahování do světů pod nimi. Aby mohli skrytě řídit evoluci těchto nižších světů i bytostí v nich. Něco podobného je naznačeno v mnoha vydaných knihách.

V tomto životě jsme však přišli na to, že skutečnost je naprosto jiná. Otevřením NDC a vzestupem nad hranice Vesmíru do vyšších světů se nám postupně objevila pravda o fungování našeho světa. Stvořitelé, andělé a vyšší sféry již dávno ztratili vliv a možnost zásahu v našem hmotném světě. Vývoj světa se jim zcela vymknul a nemohou ho podstatně ovlivnit. Propásli vhodné chvíle a příležitosti, kdy ještě byli schopni něco zde dole pozitivně ovlivnit. Svět dole začal být řízen výhradně lidmi a lidskými duchovními mistry v astrální a posmrtné sféře sdruženými do institucí Duchovních hierarchií různých stupňů. Duchovním silám nahoře pak ještě nějakou dobu zůstala jen možnost celý svět dole zcela zničit a pokusit se znovu vytvořit něco lepšího. A i tuto možnost destruktivního zásahu postupně ztratily. Jedině Příroda tuto možnost stále ještě má. Proto v minulosti docházelo ke spuštění katastrof, jakmile se přilila poslední kapka negativních energií a temné zatížení vývoje přesáhlo určitou kritickou hranici.
 

Člověk se stal rozhodujícím článkem evoluce

Ano, člověk přestal být pouhým katalyzátorem, příměsí, která může urychlit nebo zpomalit evoluci velkých přírodních celků a sfér, např. planety Země, Galaxie, Vesmíru. Člověk se stal rozhodujícím článkem této evoluce. Pokud jde správnou cestou, pokud vstoupí na cestu neomezeného duchovního vzestupu, stává se tím, kdo je schopen ovlivnit vývoj nejen svého hmotného světa dole, ale i duchovních světů nahoře. Stal se tím, kdo má právo rozhodovat o změnách. Hrubá hmota mu dává sílu evolučně stoupat, růst a měnit uspořádání duchovních světů nad ním.

Vznikla tak paradoxní situace. Nahoře v nejvyšších duchovních sférách mají největší rozhled, největší přehled o všem – co se děje teď i co se kdy stalo. Mají informace o nejvyšších úrovních pravdy. Ale nemají už sílu ani dostatečné páky na přímý pozitivní zásah do vývoje ve hmotě. My ve hmotě, pokud najdeme cestu duchovního vzestupu, máme naopak sílu rozhodovat, schopnost měnit vývoj, schopnost bojovat proti temnu a likvidovat temné síly – jak zde ve hmotě, tak i ve vyšších světech. Ale nemáme rozhled, nemáme dostatečný nadhled. Potřebujeme se dostat k informacím shora, abychom věděli, kudy máme jít, jaká cesta je pro nás optimální.
 

Duchovní komunikace je klíčem k nalezení optimální duchovní cesty

Jak se k informacím nahoře dostaneme? Potřebujeme spojit oba póly, hrubou hmotu dole a nejvyšší duchovní sféry nahoře, duchovní komunikací. Dvoustranným rozhovorem. Pokud se toto nestane, bytosti dole nemají přístup k vyšší pravdě. Začnou předělávat svůj svět jen na základě svých měřítek, svého úzkého hmotného rozhledu, svého rozumu a ega.

Hlavními kritérii pro rozhodování člověka bez duchovního nadhledu pak nejsou duchovní vzestup, čistota, spravedlnost, soucit, podpora Přírody. Naopak rozhodujícími kritérii se stává okamžitý hmotný prospěch, zisk, rozvoj techniky, přizpůsobení Přírody člověku. Takový člověk bez duchovního nadhledu možná najde pro civilizaci technický a vědecký vzestup, ale současně na svůj svět přivolá katastrofu, zkázu. Jako se to už stalo v dávné minulosti na této Zemi stokrát, možná tisíckrát. Je nezbytné tento stín tisíců katastrof už konečně překročit a naučit se rozhodovat ne pouze podle svých hmotných měřítek, ale podle měřítek spojených duchovních sil světla, které mají možnost shora posoudit, která cesta člověka vede k opravdové čistotě, harmonii a vzestupu. Z tohoto důvodu je duchovní komunikace nás lidí dole s duchovními světy a bytostmi nahoře klíčem k nalezení správné cesty a správných metod vzestupu.
 

Pro člověka 1. typu byla duchovní komunikaci samozřejmá

Člověk 1. typu měl otevřené duchovní vnímání, dlouhověkost, vysoké tvořivé schopnosti. Jsou doklady o civilizacích Lemurie, Hyperborei, Atlantidy. A poslední lidé tohoto typu působili v Egyptě v období 6 – 10 tisíc let př. n. l. Stejná výbava je také běžná pro bytosti z vyšších světů nad námi. Kdykoliv taková bytost sestoupila dolů a zrodila se v nižším světě, duchovní komunikace se světem výše, odkud přišla, byla obvyklá, normální. Když však něco máte pořád, nenapadne vás, že byste o to mohli přijít. Nemáte pocit, že byste o to nějak měli pečovat.
 

Příčinou většiny dávných přehmatů byla ztráta komunikace

Z našeho osobního karmického čištění z minulosti jsme pochopili, že všechny přehmaty v minulých existencích začínaly stejně. Nedostatečná péče o duchovní komunikaci se světem nad námi vedla postupně ke ztrátě této samozřejmé komunikace. A tím ke ztracení přístupu k vyšší pravdě. Ztratili jsme tím informační spojení na svoji minulost. Ztratili jsme poučení ze starých chyb. Začali jsme se rozhodovat podle omezených měřítek spodního světa. Ztratili jsme optimální cestu. Začali jsme hromadit drobné chyby a větší přehmaty. Evoluce se zvrátila v úpadek.

Takto jsme tisíckrát opakovali stejnou chybu, aniž bychom věděli, že totéž děláme už po tisící. A znovu jsme přivolali na svůj svět další katastrofu. Takže ztráta duchovní komunikace s duchovními světy nad námi je skutečnou příčinou propadů, destrukcí, katastrof. Toto si dobře zapamatujme.
 

Pro člověka 2. typu už není duchovní komunikace automatická

My jsme teď lidmi 2. typu. Máme zastřené duchovní vědomí, krátký věk, velmi malé tvořivé schopnosti. Konečně Stvořitelé přišli na to, že dát někomu všechno hned a od samého začátku není vhodné. Účinnější je nechat člověka hledat, namáhat se, nalézat, aby si nejprve zasloužil, než něco dostane. I my lidé 2. typu máme schopnosti dávných civilizací v sobě. Jsou však pečlivě ukryty. A k jejich probuzení je potřeba najít cestu duchovního vzestupu. A pak se vám probudí i duchovní komunikace s vyššími světy. A když o něco musíte bojovat, budete si toho více vážit, až to jednoho dne získáte. Budete o to pečovat, abyste to opět neztratili.

Toto je klíč k evoluci. Udělat všechno pro to, abych si probudil komunikaci s vyššími světy. A pak abych o ni pečoval, denně ji používal a udržel si ji. Protože to, co se nepoužívá, to opět zakrní. Toto je klíčem k nastoupení a udržení vzestupného momentu a vzestupné evoluce. Komunikace nás bytostí ve hmotě s vyššími duchovními světy je nezbytná k propojení rozhodovací a bojové síly ve hmotě a informačního rozhledu, čisté etiky a moudrosti nahoře. Duchovní komunikace – to je klíč k nalezení správné cesty jak pro celé lidstvo, tak i pro každého jednotlivého člověka. 
 

Je potřeba spojit bojovou sílu se správnými informacemi

Je potřeba, aby správné informace byly k dispozici tam, kde je bojová síla, a kde se rozhoduje. Oni nahoře nám ochotně pomohou a poradí. Spojení však musíme navázat my. My si musíme naladit své antény dostatečně vysoko. My musíme volat, prosit, žádat, až jednoho dne uslyšíme odpověď. Oni volali celé věky dolů. Ale když lidé dole neměli správné přijímací antény, rozuměj dostatečnou etickou čistotu, nikdo je nemohl slyšet. Každou komunikaci musím začít já, člověk dole ve hmotě. Oni nahoře mne okamžitě slyší a odpovídají. Ale když mne volají oni, já je obvykle neslyším. Nejsem naladěn na celodenní komunikaci. Hmotné starosti a činnosti mne nutí fungovat většinu dne na mnohem nižší frekvenci. Až duchovně pokročilý člověk dokáže jasně vnímat i urgentní impulsy shora a výzvy k okamžité komunikaci. O tom bude více v pokračování tohoto tématu 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě.

Duchovní komunikace, komunikace a zase komunikace. Opětovné navazování spojení. Takto jsme našli cestu vzestupu. Takto jsme zde na Zemi dokázali otevřít NDC.
 

Většina dnešních lidí ještě nepochopila nezbytnost duchovní komunikace

Většina z nás na Planetě však dosud nepochopila, že duchovní komunikaci nezbytně potřebujeme. I někteří z těch, co jdou po NDC, nekomunikují. Myslí si, že to nepotřebují, že se bez toho obejdou. Mají se kde poradit. Zavolají, když potřebují něco vědět. Takto se mohu starat o 20 lidí. Ne však o 50, ani o stovky nebo tisíce, či dokonce milióny. My lidé jsme na začátku nové cesty. Potřebujeme se od počátku stát každý za sebe samostatným. Ne být závislými na skupince bytostí, které vše udělají a rozhodnou za nás.

Snad vám tento článek pomůže pochopit, jak velkou předností je duchovní komunikace. Stojí za to ji umět, naučit se ji, probudit si ji. Každému, kdo dokázal vstoupit na cestu stabilního vzestupu, ve vhodný okamžik řeknu: Jste připraven na duchovní komunikaci, začněte už. Někdy se pak stává, že za měsíc se setkáme – a nic, další měsíc, zase nic. Jednoduše nepochopili, jak je to pro ně nezbytné. Stávají se tím závislí na dalších lidech, kteří informace shora dokážou přenést.

Vy všichni potřebujete být duchovně nezávislí, samostatní. Proto potřebujete denně komunikovat. Nepotřebujeme vybudovat civilizaci závislou na 10, 20, 50 lidech, kteří komunikují. Tady na Zemi chceme civilizaci, kde každý bude samostatný a duchovně svéprávný. V pracovním týmu, který buduje NDC, musí každý komunikovat. Všechno přece nemůže dělat jeden člověk. Den každého jednotlivce má pouze 24 hodin.

Jak by se vám líbilo, kdyby vaše dítě v 10 letech ještě nechtělo mluvit. Že to přece nepotřebuje – vždyť rodiče mu všechno snesou a zajistí. Já také nechci mít kolem sebe samé duchovní kojence a batolata, kteří nemluví, i když je jim třeba ve hmotě 60 let. Přejeme si být obklopeni duchovně hovořícími dospívajícími a dospělými. Proto říkám lidem: Počítejte s tím, že pokud mi někdo zavolá ve 20 hodin večer a bude se na něco duchovního ptát, řeknu mu, zeptej se sám. Už půl roku ti říkám, že jsi nato připraven. Proč ještě nemluvíš sám?
 

Komunikace na Staré duchovní cestě

Pro komunikaci na Staré duchovní cestě platilo následující: Vše je povoleno, ne vše však prospívá. NDC tuto hlavní tezi zásadně mění: Povolena a podporována je pouze ta forma duchovní komunikace, která prospívá. Na staré cestě se člověk svojí přijímací anténou nedostane nad úroveň frekvence svého 12. energetického těla. A při komunikaci většinou přestupuje do astrálního světa a posmrtné dimenze, kam jej stará cesta směruje. 

Člověk pak mohl komunikovat s mnoha bytostmi - viz diagram:

       

Problém však byl v tom, že často nevěděl, s kým komunikuje. Nemohl si vybrat. Nemohl si zakázat komunikaci s určitými bytostmi. Lidé komunikovali, i když sami nebyli dostatečně vnitřně čistí. Jednoduše si z minulosti přenesli do tohoto života určité schopnosti magické komunikace. Volali a dostávali odpověď od těch bytostí, které byly jejich vlastním neharmonickým energiím nejblíže. Často to byly temné síly, nepřející astrální bytosti, nebo pouhá torza bytostí – pozůstatky po rozpadu duchovního obalu zemřelého člověka. Nebo komunikovali s domovskou sférou či civilizací, ze které do našeho světa sestoupili. Například určitý člověk se zde zrodil jako mimozemšťan. Navázal pak komunikaci s Vesmírnými lidmi a všude propagoval jejich ne zcela etické zásahy na Zemi.

Stávalo se, že lidé byli po takové komunikaci, zejména po spiritistickém rozhovoru s duchem, velmi unaveni. Co to znamená? Že ta bytost je skrze komunikaci odsávala, že na nich energeticky parazitovala. Že skrze spojení s nimi získala vliv na hmotný svět.  Naproti tomu komunikace s čistými silami světla se pro člověka současně stává jednoduchou energetickou léčbou. Měl by se při komunikaci a po ní cítit spíše povznesen než unaven.
 

Vrcholem byla komunikace s umělými majestáty

Vrcholem staré komunikace byla považována komunikace s duchovními mistry a anděly. Instituce duchovních mistrů, Duchovní hierarchie, však neměly dostatečný nadhled nad situací. Navíc často bývaly z velké části skrytě ovládnuty temnem. O andělech platí to samé. V tomto období je většina těchto bytostí zrozena dole ve hmotě, aby měly možnost napravit své chyby – jednak kvůli sobě samým a svému očištění, ale také kvůli Planetě, Přírodě a civilizaci.

Navíc v komunikaci často nešlo o skutečné mistry, ale o jejich umělé majestáty, jakoby obživlé komunikující sochy. Karty archandělů – právě to vás napojuje na takovéto uměle vytvořené majestáty. A nemusím snad zdůrazňovat, že všechno to, co je umělé a nepřirozené, nepřispívá k dosažení stabilního duchovního vzestupu – viz články 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?

Duchovně nejvyspělejší lidé na Staré cestě nebo lidé ladění k idealismu (služba druhým až do roztrhání těla, bezmezná úcta k duchovním majestátům), byli v komunikaci často chyceni mimozemskými Vesmírnými lidmi. A ti jim zprostředkovali napojení na umělé majestáty Ježíše, Panny Marie a také na umělého stvořitele i umělého prvotního stvořitele. Kolikrát jsem pomáhal karmicky čistit další bytosti od vlivu těchto umělých systémů, které na první pohled budily dojem čistě bílých zářících bytostí, skutečných Bohů. Ale po rozpuštění masky kamufláže se odkryla temná monstra svazující a připoutávající k sobě temnými paprsky každého, kdo se na ně napojil.

Od Vesmírných lidí se pozemšťané dozvídali to, co je v žádném případě nemohlo navést na cestu správné evoluce, protože my pozemšťané jsme jedinými lidmi 2. typu v tomto Vesmíru. Ne zaostalejšími, zdegenerovanými potomky dávných civilizací, jak si o nás vyspělé mimozemské civilizace myslí. Jsme naopak dokonalejšími lidmi, lidmi nového typu, vyšší vývojové generace. Mimozemšťané nás chtěli z naší údajné degenerace navracet do podoby našich předchůdců, lidí 1. typu. A to formou předělávání, převýchovy, zasvěcování.

Jenže my se nechceme vracet do minulosti. Minulé civilizace tady na Zemi přece neuspěly. My jsme lidé s novou dokonalejší  výbavou, i když budíme dojem zaostalosti. Musíme hledat jinou cestu. Naše dokonalost je v tom, že na počátku nic nedostaneme – žádné duchovní schopnosti, žádnou komunikaci, ale máme to v sobě ukryto. Vzestupem to můžeme probudit. A budeme si toho pak více vážit. A navíc to nebudeme moci zneužít jako to běžně dělají mimozemšťané při svých neetických zásazích do jiných civilizací. Nová duchovní cesta už funguje jinak – pokud bychom své přirozeně nabyté schopnosti zneužili, okamžitě bychom je zase ztratili.
 

Nové podmínky pro duchovní komunikaci

Zeptal jsem se Nejvyšší Karmy nad NDC (duchovní komunikace z prosince 2006 a z 6.7.2010):

Nejvyšší Karmo, jak to v dnešní době vypadá s podporou duchovní komunikace shora duchovními silami Světla vedoucími vývoj? Na jaké hladině by měl člověk začít pracovat na komunikaci a jaké další předběžné podmínky by měl splnit?

Nejvyšší Karma odpovídá:

 „Nepodporujeme komunikaci se silami temnoty a nikdy ji nebudeme podporovat. Ani neotevřeme vstup do komunikace nepřipraveným bytostem, jejichž situace a pozice by nezaručila kontrolu komunikace, a které by při dotazech nahoru přitahovaly odpovědi temných sil nebo zbytků světelných sil mimo vývoj. Co by byla platná komunikace, kdyby člověka vedla z pohledu potřeb jeho evoluce i evoluce lidstva a celého světa špatnou cestou? Proto je lepší žádná komunikace než špatná nezajištěná komunikace.

Nebudeme podporovat ani magické koridory, které umožňovaly napojení na vyšší frekvenci z úrovně 5. těla. Podobné anomálie v komunikaci stále ještě do jisté míry přežívají jako pozůstatek minulosti a vedení lidských Duchovních hierarchií. Trvale však usilujeme o vybudování spravedlivého jednoznačně fungujícího systému komunikace. Žádné výjimky, žádná privilegia, pro každého měřeno stejně.
 

Co považovat za dostatečnou připravenost?

1) Dostatečný moment vzestupu nejméně 30 % vůči svému osobnímu optimu.

2) Dostatečnou výši nadhledu, to znamená vědomí dosahující alespoň do úrovně 9. těla, nejnižšího těla ve sféře Věčného Já bytosti. Z pozice Vyššího Já nedoporučujeme komunikovat, protože člověk nemá jinou možnost než napojovat se na staré informační struktury, které jej ze své pozice nemohou vést optimální cestou, ani cestou, která by se optimu alespoň přiblížila. Těmito strukturami jsou duchovní mistři mimo život, starověcí učitelé lidstva, instituce lidských Duchovních hierarchií všech stupňů, majestáty duchovních mistrů, andělů, archandělů, stvořitelů, bytosti mimozemských civilizací. Podstatné totiž je, že nikdo z těchto bytostí a institucí Staré duchovní cesty už nemá dostatečný nadhled potřebný k nalezení správného směru pro novou evoluci. Právě naopak – všechny tyto struktury se budou zuby nehty držet starých metod, pravidel, postupů, které jim zajišťovaly vedoucí pozici v evoluci tohoto světa. A toho se jakákoliv bytost těžko vzdává.

3) Dalším předběžným požadavkem je také určitý stupeň vnitřní čistoty a nezávislosti na temných levotočivých bioenergiích. Tím je maximální hranice 5 % temných energií v sobě a 10 % temné síly. Proto je důležité nejprve eliminovat, vyčistit, neutralizovat, dobrovolně se vzdát jakéhokoliv většího zatížení daného propůjčenými zasvěceními všeho druhu, vazbami na jakékoliv temné systémy aktivní v dnešním světě, umělé pomůcky, teorie, učení, funkční magické systémy.

4) Určité základní znalosti o duchovní komunikaci – možnostech, výhodách, ale také riziku pro nepřipraveného člověka.

To je vše. Jakmile člověk splní tyto podmínky a je připraven na navázání rovnoprávné duchovní komunikace se Silami Světla, je důležité začít na tom pracovat. Vytrvalost, pravidelnost, důslednost a odpovědnost – to je to, co je pro otevření duchovní komunikace nezbytné. Nesledovat osobní zištné cíle, získání jednostranných výhod hmotné povahy nad ostatními. Ale hledisko duchovní evoluce, stabilního vzestupu, růstu vnitřní čistoty, přirozené rozšiřování frekvenčního rozsahu vlastního vědomí. A zároveň také výhodnost pro evoluci Planety, Přírody, a lidské civilizace jako celku.“

Tolik Nejvyšší Karma.
 

Proč je důležité být při duchovní komunikaci na světelném vzestupu?

Příroda k tomu uvádí následující (duchovní komunikace z 8.7.2010):

„Kdo je na vzestupu, jeho komunikace přináší znalosti důležité pro zlepšení situace ať už sebe samého nebo druhých bytostí či okolního světa. Kdo je v pádu, i jeho komunikace přináší znalosti pouze prohlubující pád, úpadek. Chce-li člověk změnit vývoj sebe i celku, potřebuje nejprve sám sebe dostat na cestu stabilního vzestupu. Pak teprve může dostat na vzestup někoho jiného – člověka, Přírodu, celý svět.“

Tato informace je naprosto logická a zcela pochopitelná. Proč se drtivá většina dnešních lidských bytostí zrodila v tomto světě? Aby napravily chyby, kterých se dříve, v jiných existencích a identitách, dopustily buď jako lidé, nebo jako bytosti jiného typu – stvořitelé, andělé, přírodní andělé. Jak toho mohou dosáhnout? Jedině tím, že se dostanou na vzestup, začnou se karmicky čistit. A až se jim obnaží vrstvy s přehmaty, kvůli kterým museli sestoupit do našeho světa, aby své chyby rozpoznali, pochopili a další činností se je pokusili napravit. Co však dělá člověk, který není na vzestupu? Dělá další chyby a ukládají se mu další nové nepříznivé karmické vrstvy. Takže to, co mělo být obnaženo, pochopeno a zpracováno, je namísto toho přikryto dalšími negativními vrstvami. Takže důvod, proč je člověk v tomto světě, zapadá do stále větší hloubky jeho karmické minulosti.
 

Čím začít, abych se naučil komunikovat?

1. Člověk potřebuje nejprve udělat seriózní a trvalé rozhodnutí, že vstoupí na cestu skutečné duchovní evoluce a stabilního duchovního vzestupu. Že bude vytrvale a důsledně zvyšovat svoji vnitřní čistotu, zdraví, etiku, probouzet své svědomí.

2. Samotné rozhodnutí však nic neznamená, pokud nepůjdu dál a nezačnu na tom den za dnem pracovat.
 

Co je nezbytné k dosažení stabilního duchovního vzestupu?

1. Každodenní pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů, viz články 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů.

2. Optimální strava z pohledu bioenergií – nejlépe přechod k vyvážené vegetariánské stravě, viz články 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II. Pokud takové rozhodnutí nedokážu udělat naráz, tak se k vegetariánství propracovat alespoň postupně.

3. Na počátku cesty se doporučuje nechat si zkontrolovat svůj energetický systém, čakry. Případně si  nechat opravit poškozené čakry a narušené struktury vnějších energetických těl, nebo alespoň provést základní energetickou očistu. To člověku dodá určitý počáteční vzestupný impuls na rozjezd.

4. Vědomě zvyšovat etiku svého fungování, posilovat své svědomí, přestat dělat drobné podvůdky, malé lži, malé krádeže, malé manipulace s kýmkoliv, i s dětmi, malé ubližování, malé ovládání. Například: nosím si nové tužky z práce pro svoje děti, kopíruji si soukromé věci na účet zaměstnavatele, říkám dětem, že je přinesla vrána, čáp, že jim dárky nosí Ježíšek.

5. Uvědomit si, že hmotné tělo se setrvačností navrací k tomu, na co bylo dlouho zvyklé. Nebudu-li denně cvičit, mít správnou výživu a pracovat na své etické čistotě, pak počáteční impuls se rozplyne, opravené čakry znovu přestanou fungovat, ucpou se, zahltí se.

6. Hlavní hnací motor, vůle a touha udržet se na zvolené duchovní cestě musí vycházet od adepta a ne od jeho životního partnera, léčitele, rodičů a podobně. Bez vlastní touhy a vlastního úsilí to prostě dlouhodobě nejde.

7. Dokázat se zcela oprostit od Staré duchovní cesty a všech doposud propagovaných starých informací, teorií, návodů, postupů. Soustředit se na pochopení nových principů vývoje, které přináší NDC. Samozřejmě, je běžné číst i knihy s jinými informacemi. Ale důležité je nenechat se jimi energeticky pohltit. Nedopustit, aby mne energetické vlivy těchto knih svázaly a zmanipulovaly k cestě určitým směrem, která pro můj další vývoj není vhodná. To by znemožnilo trvalý duchovní vzestup.
 

Rozhodující je intenzita úsilí o dosažení vzestupu

Všech předchozích sedm zásad a činností potřebuji dělat s takovou intenzitou, abych dosáhl vzestupu, abych se rozběhl na vzestupné cestě, nezastavoval se a stále stoupal. Abych dosáhl dostatečně vysokého a stabilního kladného momentu vzestupu. Proč je důležitá dostatečná rychlost, moment vzestupu? Představte si svoji duchovní cestu jako plně naloženou káru, kterou tlačíte do kopce. Jedete-li velmi pomalu a cesta má rovný povrch, není problém – dokážete si udržet stabilní rychlost. Pokud však narazíte při malé rychlosti na místo s drobnými kameny, štěrkem, kára se zastaví a už s ní nedokážete pohnout.

Na překonání takového kritického místa na hmotné cestě, stejně tak jako na cestě duchovní, potřebujete větší rychlost, pořádný rozjezd. Pak vás sice kameny zbrzdí, ale nezastaví. Na duchovní cestě vás budou denně potkávat podobné problémy – obnaží se nepříjemné karmické vrstvy z minulosti, agresivně vás napadne druhý člověk, do cesty vám přijde nemilá zkouška. Například konečně se poprvé dokázat vzepřít proti ovládání ze strany druhého člověka, ať už je to manžel, rodič, nebo nadřízený. Je běžné, že každá taková událost či zkouška vás na duchovní cestě poněkud zbrzdí, na určitou dobu vychýlí.

Stoupáte-li velmi pomalu, například pouze 10 – 15 % vůči svému optimu, pak každé takové vychýlení vás může na duchovní cestě úplně zastavit nebo dokonce shodit do pádu. Proto je tak důležitá dostatečná rychlost duchovního vzestupu, abych drobné i větší problémy a zkoušky, které mi denně přicházejí, dokázal zvládnout a přitom se nezastavil, ani nezačal padat.
 

Každý připravený člověk dostane Osobní Karmu

Úlohu určitého průvodce člověka na duchovní cestě dříve vykonávali andělé případně mistři Duchovních hierarchií, kteří si začali více všímat člověka, který na své duchovní cestě pokročil a posílali mu vhodné impulsy. Jak je to dnes s člověkem na vzestupu? Jakmile zvládnu dostat se na cestu stabilního vzestupu, bude pro mne vytvořena moje Osobní Karma. Instituce, bytost, která mne bude trvale doprovázet, hlídat, vést. Bude mne zřetelným náznakem varovat, udělám-li přehmat, chybu, etický prohřešek. Bude mi předkládat vhodné příležitosti a zkoušky. A také dávat silnější výzvy, že je potřeba něco v životě změnit.

Například: U pokladny v obchodě vám vrátí méně peněz nebo naopak více. Někomu před vámi vypadne stokoruna nebo celá peněženka a vy to jasně vidíte. Co uděláte v těchto případech? Budete se chystat k pravidelnému cvičení a přijde pro vás přítel, abyste s ním šel hned na pivo. Jak se zachováte? 

Karma na vás může působit i formou určitých fyzických impulsů. Drobné pocity nepohody – bolí v krku bez příčiny, bolí hlava, nemohu spát, začal bolet zub. Nebo silnější náznaky: propukne nebo začíná nemoc, drobný úraz – bolestivě nakopnutý malíček, vymknutý kotník, z kola mne srazí nečekaný úder větve. Existují sice knihy, které takovéto formy náznaků všeobecně vysvětlují, např. Louise L. Hay: Miluj svůj život, Rüdiger Dahlke: Nemoc jako řeč duše, Nemoc jako symbol. Vysvětlení z nich však platí jen někdy nebo částečně. Neberou v úvahu karmické vrstvy, a často ani temné vlivy. Bez duchovní komunikace a duchovního vnímání se hlubší kořeny problémů neodhalí a nevyčistí.

Člověk by se měl snažit pochopit, co ten náznak znamená. Zejména když se totéž stalo opakovaně. Ukradli mi peněženku: co jsem já předtím jinému ukradl? Nemusí to být vždy peníze. Může to být čas, důstojnost, svoboda. Další forma působení karmy: člověk dostává náhlé nápady, inspirace, intuice – že je potřeba něco udělat, co určitá situace znamená.

Všechny tyto náznaky jsou vlastně jednostrannou komunikací shora dolů. Čím je člověk duchovně čistější, stabilnější a čím rychleji stoupá, tím lépe a častěji bude tyto náznaky přijímat a vnímat. A postupně jim začne i sám rozumět. Člověk se tak stále lépe postupně vylaďuje na vysílání shora a připravuje se na zahájení komunikace.

Důležité je naučit se chápat karmickou instituci nikoliv jako drába, který nade mnou stojí a dychtivě čeká, až mne bude moci sejmout, jakmile udělám chybu. Ale jako průvodce, který mne krok za krokem učí přestat dělat chyby, naučit se žít čistým způsobem podle principů Přírody a Stvoření. To vše se přece děje ve prospěch můj a zároveň i mého okolí. Ne proto, že někdo nahoře, nějaký vládce, ta pravidla vymyslel a pak kontroluje a prosazuje jejich dodržování.

Toto byla první fáze před vlastní komunikací.
 

Druhá fáze před komunikací

Člověk začne postupně uvažovat takto: Dostávám impulsy shora, kdosi na mne mluví. Co kdybych zkusil poslat nahoru otázku nebo prosbu? Dostanu odpověď nebo ne? Nejlepší je vyzkoušet to. Někde si sednout, vnitřně se ztišit a vyslat nahoru prosbu o radu, nebo otázku. Prostě to tam nahoru zadat, a čekat, co bude dál. Obvykle se hned nic neděje. Ale za nějaký čas, řádově hodiny nebo dny, dostanete vhodnou formou odpověď. Například otevřete nahodile určitou knihu, noviny, časopis a zrak vám padne na titulek, který odpovídá na vaši otázku. Nebo jiný člověk vám přinese článek na přečtení. V televizi uslyšíte informaci ve zprávách. Nebo vám náhle hlavou probleskne myšlenka, intuice, pochopení celého problému a řeknete si – aha, takhle by to mohlo být. Že mne to nenapadlo dříve.

Toto je druhá fáze před komunikací, která už předchází samotné komunikaci. Člověk se učí klást otázky a očekává odpovědi. A také se učí klást prosby, které jsou eticky čisté a neodporují jeho evoluci. Vhodné je už v této fázi zvyknout si na určité zásady, které komunikaci usnadňují. V klidu, například po cvičení Pěti Tibeťanů, si sednout, uvolnit se a začít oslovovat duchovní síly. A čekat na odpovědi. Být vnímavý během celého dne, protože tyto odpovědi mohou přicházet formou určitých náznaků a impulsů, a postupně se učit tyto náznaky rozpoznávat. Lidé, kteří se nenaučili soustavně duchovně uvolňovat a klást otázky již v této fázi, pak mívají potíže s otevřením komunikace.

A ještě lépe uděláte, když již v této fázi začnete pracovat s tužkou v ruce. Založit si sešit, deník, do kterého budu psát otázky. Pokud volám myšlenkou duchovní sílu a současně otázku zapisuji, impuls nahoru je zřetelnější, silnější a naléhavější. Lépe se tak připravím na budoucí komunikaci, kterou bych měl kompletně zapisovat. A do deníku bych také měl za celý den zapsat impulsy, které mi přišly a vlastní pokus o vyhodnocení jejich významu. Naučte se věnovat několik minut času každý den i této drobné duchovní práci, která je důležitou předběžnou fází před samotnou komunikací.
 

Počátky vlastní komunikace

Jednoho dne člověk náhle zjistí, že pokud je vyrovnaný, uvolněný, odpovědi na jeho otázky začnou chodit hned, jako vlastní myšlenky, nápady. Nebo okamžité intuice, kde hledat odpověď. Od té chvíle je potřeba začít na komunikaci pravidelně pracovat. A stejně tak je potřeba začít s komunikací, dostanu-li upozornění, že už dávno jsem na komunikaci připraven, a proč ještě nekomunikuji? Pokud jsem to už neudělal dříve, teď je nejvyšší čas založit si zvláštní sešit na komunikaci.

Jakmile dostanete věrohodnou informaci od člověka na NDC, že jste připraveni na komunikaci, pak vše další je pouze otázkou vaší důvěry a vytrvalosti a ochoty překonat postupně všechny vnitřní bloky a nesprávné návyky, které komunikaci brání. Například pocit, že na to nejsem dost dobrý. Nebo pocit, že cokoliv mi plyne myšlenkou jako odpověď, že jsem si to sám vymyslel. Nebo dokonce pocit, že duchovní komunikace je zbytečná námaha, že to nemá smysl, že důležitější je praktická práce. Tedy to, co dělám rukama - třeba rozmnožovat pro druhé texty semináře, organizovat přednášku zahraničního mistra, atd.

Bez pochopení důležitosti a nezbytnosti komunikace vám to nikdy nepůjde. A bez touhy a vůle komunikaci otevřít také ne. Proč se dítě naučí chodit? Protože má napřed ohromnou touhu postavit se ve své postýlce. A zkouší to celý den,  den za dnem vstává a zase padá, až se mu jednoho dne podaří udržet se na vlastních nohou. Zkuste v sobě najít podobnou touhu po otevření komunikace, jakou má malé dítě v mnoha činnostech, které dělá. Vždyť je to vzrušující dozvídat se vyšší pravdu, místo toho abych četl noviny plné polopravd, manipulací a lží.
 

Hned od počátku si budovat a posilovat správné návyky pro komunikaci

Dejme tomu, že mám zažité zásady uvolnit se, vnitřně se ztišit a klást otázky nahoru, nejlépe se sešitem a tužkou v ruce. Jakmile jsem připraven na komunikaci, tak začnu navíc jednoduše naslouchat, sledovat své vlastní plynoucí myšlenky a jakékoliv jiné podněty. Jak vlastní otázky, tak jakékoliv odvetné impulsy, třeba vlastní myšlenky, nebo obrazové vize, představy. To vše zapisuji. A toto si jednoho dne nechám zkontrolovat člověkem pokročilým na Nové duchovní cestě, který má lépe rozvinuté duchovní vnímání. Aby se zeptal Přírody, jestli jde skutečně o reálnou komunikaci. Nebo ještě přesněji - na kolik procent přenáší moje komunikace duchovní informace od zdroje správně.

A je nezbytné skutečně začít na komunikaci denně pracovat, optimální je dvakrát denně si vyhradit 10 - 15 minut, někdy i více. Pokud to budete dělat pravidelně, za nějakou dobu budete schopni komunikovat třeba i při jízdě metrem a dokážete se přitom zcela odpoutat od vnějšího hluku.
 

Základem je naučit se rozlišit odpovědi ANO, NE

Budete-li komunikovat denně, pak zjistíte, že v některých dnech to jde hůře nebo vůbec ne. Žádné celkové odpovědi vám nebudou chodit. Jednoduše jste hůře vyladění, příliš unavení nebo máte obnaženy karmické vrstvy a v tu chvíli jste odstíněni. Nebo se zhoršila celková situace ve vnějším prostředí. Začněte pak zkoušet nějakou jistotu, o kterou se můžete opřít i v méně příznivých situacích. Na začátku však počítejte s tím, že v extrémních krizových podmínkách budete přece jen potřebovat pomoc druhého, který je na tom v tu chvíli podstatně lépe a pomůže vám situaci „zachránit“.

Takovou základní jistotou je naučit se klást otázky, na které jsou dvě možné odpovědi ANO - NE. Kladete otázky a hledáte v sobě, ve svém těle, energetické pocity, impulsy, které jsou odpověďmi ANO, NE vyvolány.

Odpověď ANO – pocit volného průchodu energie tělem, příjemno,

Odpověď NE – pocit blokované energie, překážky proudění, nepříjemno.

Zkoušet to, klást opačné otázky: To, co vnímám – je to útok od druhého člověka? Není to útok od druhého člověka? Jde to tedy ze mne? Nejde to ze mne? Obnažily se mi nepříznivé karmické vrstvy?

Abych v jednom případě musel dostat ANO a ve druhém případě NE. A hledejte v těle pocity, kterými dokážete ANO, NE rozlišit. Pokud se naučíte odpovědi ANO, NE dobře rozlišovat, můžete se tímto způsobem dobrat i k odpovědím na složitější otázky. Například - na kolik procent funguje jedna má určitá čakra. Je to více než 50 %?ANO! Je to více než 60 %? ANO! Je to více než 70 %? NE! Takže v této chvíli už vím, že moje čakra funguje mezi 60 a 70 %, pokud je moje komunikace správná.

Ale pozor! Na některé otázky nemusíte dostat odpověď nebo je odpověď nejasná, zmatená. Proč? Ptáte se na nevhodné věci, které vám nepřísluší vědět. Například: Má více peněz než já? Má vyšší dosah vědomí než já? Je chytřejší než já?

Ptejte se především na sebe, na své záležitosti. Zasahovat do záležitostí druhého, pokud on o to nepožádá, obvykle není etické a neměl bych to dělat. Není to správné, a proto odpovědi nepřicházejí nebo se v nich nelze vyznat. Výjimkou je, když na mne někdo energeticky útočí nebo mi k danému zkoumání dá karmická instituce souhlas či dokonce přímý pokyn na základě mého úkolu, který plním.
 

Komu klást duchovní otázky?

Koho mám oslovovat? Důležité je naučit se od počátku klást otázky konkrétním bytostem. Oslovovat nejprve Osobní Karmu a Přírodu. Ty jsou mi nejblíže. Jak už jsem uvedl, každý člověk připravený na komunikaci má vlastní Karmu, která o něm ví vše potřebné. A která je připravena jej ve dne v noci vést a odpovídat na jeho otázky. Příroda má různé úrovně a části a také není problém se na některou z nich napojit.

A co je důležité? Když je člověk na stabilním světelném vzestupu, a osloví Karmu, může se mu ozvat jedině Karma. Osloví-li Přírodu, může se ozvat jedině určitá úroveň nebo část Přírody, nikdo jiný. Tak to teď funguje. Pokud však naopak padáte, klesáte, nemůžete si vybírat. Může se ozvat kdokoliv. A taková komunikace pak není věrohodná a navíc ani bezpečná. Mohou se na vás napojit různé temné síly nebo zatemněné světelné bytosti a sféry. Například z astrální roviny, mimozemšťané neoprávněně zasahující do vývoje na Planetě, zbytky lidských Duchovních hierarchií, padlí andělé apod.
 

Telepatická komunikace

Nejběžnější formou komunikace je čistá telepatie. Zadám otázku a odpověď bezprostředně přichází jako moje vlastní myšlenka – žádné zvuky, žádné hlasy, jen myšlenky. Jak to vlastně funguje? Informace ve formě bioenergie přichází do mého duchovního těla a do mozku. A mozek ji překóduje do podoby myšlenek v mém jazyce. Podobně jako televizní přijímač překóduje elektromagnetické vlny do podoby obrazu a zvuku. Mozek se tak stává přijímačem a zároveň i překladačem.

Lidé namítají – to není komunikace. To si sám vymýšlím. Ano, skutečně, tu myšlenku vytvořil vlastní mozek. Mají částečnou pravdu. Je pak třeba ověřit, je-li to komunikace nebo ne. Stačí se zeptat někoho, kdo je stabilní na NDC a již dobře komunikuje. Ten zadá Přírodě nebo karmické instituci otázku, jaká je pravdivost přenosu dotyčného a dostane odpověď.
 

Výhody telepatické komunikace

Mohu komunikovat s kýmkoliv, jakoukoliv bytostí nebo vědomím, sférou - například stromem, menhirem, částí Přírody, planetou Zemí, Sluncem, Kosmickým vědomím, mimozemšťanem, delfínem, i jinými formami života. Při této formě duchovní komunikace neexistuje problém jazykové bariéry. Vše se automaticky překládá při vysílání i při příjmu. Navíc, pokud jsem na vzestupu a mám dostatečný duchovní nadhled, poznám, kdo se mnou komunikuje a odhalím i pokusy o případnou manipulaci a lež.

Vždy však mohu odhalit skutečnou pravdu pouze o tom, co je svojí frekvencí energie maximálně na stejné úrovni jako já, ne výše. Proto je nutné ve Světle neustále duchovně stoupat. Mít možnosti, jak se rychle účinně očistit a vyladit na vyšší frekvenci. Takové možnosti Stará duchovní cesta neposkytuje. Některým lidem se pak stává, že s dobrým úmyslem přenášejí dávné učení starověkých mistrů a netuší, že ve skutečnosti bylo skrytou příčinou katastrofy v minulosti. Protože na něm parazitovaly temné systémy přesahující jejich současnou výši frekvence. Jedině budu-li na trvalém a stabilním vzestupu, dostanu se výše nad tyto temné systémy a pak teprve mám šanci pochopit skutečnou pravdu o tomto učení.
 

Nevýhody telepatie

Člověk obvykle přenášenou čistou informaci více nebo méně deformuje. Informace jsou automaticky přizpůsobovány jeho vzdělání, rozsahu jeho jazyka, slovníku, stylu jeho běžné mluvy, způsobu vyjadřování. Nemůže přenést slovo, které sám nepoužívá. Je iluzorní, že by člověk se základním vzděláním bez dobrých znalostí fyziky dokázal telepaticky přenést například teorii relativity nebo jinou složitou teorii. Navíc na počátku lidé do této komunikace vkládají své vlastní touhy, přání, očekávání, nebo také naopak své obavy, strachy, názory, předsudky.

Abych se postupně oprostil od těchto vlivů a dosáhl alespoň 95% pravdivosti, je nezbytné denně komunikovat. Nejméně dvakrát denně aspoň po 10 – 15 minutách pro lidi běžně chodící do zaměstnání. Vnitřní ztišení a naladění se pak stává stále dokonalejším. A pravdivost komunikace postupně narůstá.

Takže najít si párkrát během dne chvilku (ráno, večer, v metru, na cestě do zaměstnání), kdy se dokážu odpoutat a se sešitem v ruce komunikovat místo navyklého čtení novin, časopisů. Dokázat se odpoutat od vnějšího prostředí a vnitřně se ztišit. A místo hltání denního tisku se takto pravidelně napojovat na informace o duchovním pozadí světa.

Proč je to důležité? Protože duchovní pozadí světa je prvotní, zatímco hmota je až druhotná,  pokud jde o události, které kolem nás probíhají. Mám-li spojení s duchovním pozadím svého života a světa, lépe rozumím životu, chápu význam událostí, které probíhají. Noviny mi mohou sdělit, co se stalo. Duchovní pozadí mi však řekne, proč se to stalo. Nebo mne dokonce může předem varovat, že se něco stane – např. dostávám jasné impulsy, abych tam nechodil, abych se tomu místu vyhnul.

Podstatné je, že k tomuto typu komunikace má předpoklady každý po dosažení nastoupení cesty stabilního duchovního vzestupu a po dosažení určité hladiny čistoty a harmonie. Dříve jsme jako lidé dávných civilizací na této Planetě takto běžně hovořili. Tyto schopnosti máme v sobě. Náš genetický program obsahuje odhadem 95 % sekvencí, které jsou u běžného člověka nefunkční, jakoby vyřazeny z provozu. Nejde přitom o žádnou ucpávku, obyčejnou výplň. Mnohé z těchto sekvencí představují duchovní schopnosti, které si člověk zatím nedokázal probudit. Jen se k tomu probuzení dokázat dopracovat. A bude-li nás více umět dobře komunikovat s duchovními sférami, pak se jednoho dne naučíme i telepatickou komunikaci mezi sebou zde dole ve hmotě. I to bylo pro lidstvo dávných civilizací běžné.

Představte si, že duchovní komunikací dosáhnete pravdivost přenosu 95%. A sami tak dokážete najít dostatečně přesné odpovědi na otázky, které každého člověka na duchovní cestě zajímají. A teď to porovnejte s tím, že pravdivost většiny u nás vydaných knih s duchovní problematikou je hluboko pod hranicí 50%. Některé z nich dokonce pod hranicí pravdivosti 10 % vůči současnému vývoji. A přesto jsou vychvalovány na Internetu jako cesta, která má zachránit naši civilizaci.

Jen několik autorů dokázalo v informacích o minulosti a o fungování duchovního pozadí světa přesáhnout v některých svých knihách hranici pravdivosti 80 %. Těch knih není o mnoho více než deset. Například Ivo Wiesner: Děti moudrých draků, Atlantida – zapomenutá velmoc starověku, Bohové a apokalypsy, Stezka Draka, James Redfield: Celestýnské proroctví, Desáté proroctví, Geoff Boltwood: Posel – cesta duchovního učitele, Barbara Ann Brennan: Ruce světla, John R. R. Tolkien - Pán prstenů, Silmarillion, Michal Burda: Vesmír v nás, Louise L. Hay: Miluj svůj život, Rainer Holbe: My z Atlantidy atd. Ne, rozhodně nejde jen o fantaskní literaturu, jak se kdosi v diskusi na našem webu vyjádřil – jde o relativně přesný popis dávných událostí na naší Zemi.

Toto téma bude pokračovat druhou částí 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, kde si řekneme další informace, např. o jiných formách duchovní komunikace a také další detaily o duchovní komunikaci z vyššího nadhledu po překonání duchovní prahu vlastního dvanáctého energetického těla.


DALŠÍ ČLÁNKY O DUCHOVNÍ KOMUNIKACI: 

34B. Komunikace na Nové duchovní cestě  
60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě  
60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace
60C. Jak správně začít duchovně komunikovat 
60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace
60E. Rozhovory s přírodními anděly

88A. Nereagujeme-li na rady Přírody, rány na těle a duši se nehojí
88B. Čo mi pomáha zlepšiť kvalitu duchovnej komunikácie
88C. Bez duchovní komunikace se neobejdeme
88D. Prevziať iniciatívu a zodpovednosť za vlastný vývoj

© Jiří Novák, červenec 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 329
  • 27
  • 23
  • 23
  • 27

Celkový počet hlasů: 429


Diskusní téma: 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi

Datum 08.08.2010

Vložil Pavel77

Titulek meditace

1. Když se má člověk "...uvolnit se, vnitřně se ztišit..." je v tom nějaký rozdíl od relaxace, autogenního tréningu, Silvovy metody, modré alfy? Jaký, jak postupovat?

2. "...odpověď bezprostředně přichází jako moje vlastní myšlenka – žádné zvuky, žádné hlasy, jen myšlenky. ..."
"...Podobně jako televizní přijímač překóduje elektromagnetické vlny do podoby obrazu a zvuku.
..."
Jak rozeznat "hlasy" od "zvuku" vlastních myšlenek, když je také "slyším"?
děkuji

Datum 12.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: meditace

Uvolnění, neboli relaxace - přestat vnímat okolní svět, sám se vnitřně ztišit. Běžně, nenásilně, žádné speciální umělé metody a návody. Nejlépe po cvičení Tibeťanů, když jsem lépe vyladěn, vyhledat klidné místo, kde nebudu rušen. Pokládat písemně otázky, čekat na odpověď. To vše při běžném stavu vědomí, pouze odpoutaný od vnějšího chaosu. Neuvádět se do žádného tranzu, ani změněných stavů vědomí, polospánku. Vše další je otázkou pravidelnosti, vytvoření si určitého návyku, zachování přirozenosti. Vyhýbat se umělým postupům, které v sobě obsahují prvky magie, nebo navázání na určitý umělý systém, který vám jakoby pomáhá, ale ve skutečnosti vás skrytě manipuluje. Programování vlastního vědomí, autosugesce, subliminální kazety a také samozřejmě Sylvova metoda (před několika lety několik známých prošlo touto metodou, jejich oči naprosto průkazně potvrzovaly, že jsou vnitřně něčím ovládnuti), Modrá alfa a další podobné metody.
Dostanete-li se na stabilní vzestup a budete-li toto dělat pravidelně a často, budete za nějaký čas schopen duchovně komunikovat třeba i v rachotící tramvaji při cestě do zaměstnání. Vše ostatní je otázka vnitřní čistoty, trpělivého cvičení a opakování téže činnosti, pravidelnosti, neustálého zlepšování se, případně kontroly takto získaných závěrů, jasných impulsů někým druhým, zkušenějším. Nechat si prověřit pravdivost duchovního přenosu z pohledu Přírody. Žádný jednoznačný návod všeobecně platný pro každého, jak rozeznat vlastní myšlenky od duchovní komunikace, neexistuje. Je to stejné, jako hledání v sobě odpovědí ANO, NE. Každý si musí pravidelným cvičením vybudovat svůj vlastní přirozený a etický čistý způsob komunikace, kterému bude moci po určité době plně důvěřovat a zjištěné informace pak bez obav přenášet do života.
 

Datum 08.08.2010

Vložil Pavel77

Titulek knihy

Jak je to s: Miguel Ruiz: Čtyři dohody a knihami Eckharta Tolleho?
děkuji

Datum 12.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: knihy

Poslední dobou čtu z nedostatku času velmi málo, takže tyto knihy jsem nečetl. Mohu je proto posoudit pouze podle jejich celkového energetického vyzařování. Nejprve kniha Čtyři dohody, vycházející ze staré toltécké moudrosti s podtitulem Praktický průvodce osobní svobodou. Pravdivost této knihy vůči metodám a principům nově nastoupené duchovní cesty lidstva je podle Přírody zhruba 75 %. To je dost dobré a dalo by se říci, že takové informace mezi vším tím, co se vydává, budou přínosné. To je ale pouze ta zjevná a otevřená rovina knihy – to je to, co tam vložil autor. Při psaní této odpovědi jsem však dostal více než zřetelný impuls, že tato kniha obsahuje ještě skrytou manipulující úroveň – to, co tam samotný autor zřejmě nevložil. Její pravdivost je kolem 10 % a vnímám z toho hlubokou skrytou manipulaci podloženou temnými energiemi vysoké frekvence a zaměřenou na to, aby se člověk nedostal na skutečný duchovní vzestup. Aby se nevzpíral manipulaci, aby nebojoval. Podobně na mne působilo havajské učení Hʼoponopono – na první pohled krásná pohádka, která do jisté míry mnohým lidem funguje. Současně však také hluboká skrytá manipulace vedoucí člověka k tomu, aby nebojoval, neodporoval skryté manipulaci, všechno řešil „láskou“. Takový postup však zakonzervuje vychýlenost a nerovnováhu v čakře 1A, vede k hluboké podřízenosti silám, které skrytě ovlivňují vývoj, jak jsem se u konkrétních osob vícekrát přesvědčil. Brání lidem dostat se na stabilní vzestup. Protože kdo se nedokáže postavit proti zjevnému nebo i skrytému napadení, ten se na cestě vzestupu dlouhodobě neudrží. Na otevřenou i skrytou agresi je potřeba odpovídajícím způsobem reagovat a ne se jí poddat a přijímat vše přicházející s láskou, jak takové teorie doporučují. Možná se budete cítit při dodržování takové filozofie dobře, ale cesta stabilního duchovního vzestupu (měřeno růstem frekvence vnitřního naladění člověka) pro vás zůstane uzavřena. Ještě pohled na knihu z hlediska typů energií: temná levotočivá energie 10 %, temná síla 90 %. To znamená, že temných energií je tam sice relativně málo, ale jejich vysoká frekvence zajišťuje prvořadou prioritu, takže jejich působení na člověka je hlavní a z 90 % určující.
Eckhart Tolle, například kniha Nová země, podtitul Objevte v sobě smysl života. Pravdivost podle Přírody 79 %. Další skrytou rovinu s temným vyzařováním jsem v tuto chvíli neodhalil. Z výše mého současného nadhledu se tato kniha jeví jako čistá bez temných energií. Což o předcházející knize nelze říci.