Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Vize nového vývoje pro planetu Zemi a celý Vesmír

Vize nového vývoje pro planetu Zemi a celý Vesmír

Marie Mejdrová Vloženo 11.2.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 23.10.2010

 

Sílo odpovědná za nový vývoj, prosím o naznačení VIZE nového vývoje pro planetu Zemi, celý Vesmír.


 

Síla odpovědná za nový vývoj: Vize nového vývoje budoucnosti se samozřejmě vytváří postupně. V závislosti na tom, jak vypadá aktuální realita. Jaké vývojové tendence nabývají síly a důležitosti. Každý si přeje nějakou příjemnou budoucnost naplněnou štěstím, zdravím, spokojeností. A každá bytost si pod tím představuje něco jiného. Záleží pak na tom, jaké vnitřní postoje, myšlenky a činy v souhrnu převládnou. Ovšem tady nejde jen o množství, o pouhý součet odvislý od počtu bytostí. Nefunguje to stejně jako při volbách v demokratickém státě, kde každému člověku - voliči náleží jediný hlas a ten je jednoznačně přidělen jedné politické straně nebo jednomu politikovi. V duchovním pozadí světa jsou vzájemné vztahy, i výběr variant, komplexnější.

Duchovní volba probíhá nejen vědomě, ale i nevědomě

Základním rozdílem je, že při pomyslném hlasování o budoucnosti nehraje roli jen ta očividná stránka věci – tedy komu lidé dají fyzicky a vědomě svůj hlas, svoji podporu. Komu důvěřují nebo kým se nechají obalamutit. Jde také o to, co dělají a koho podporují podvědomě. Tedy na skryté, nevědomé úrovni. A to může být i radikálně odlišné od jejich hmotných postojů. Od toho, co běžně vědomě dělají a vnímají, i od toho, jak je vnímají ostatní v okolí. Tyto podvědomé postoje vytvářejí tu skutečnou realitu, bez příkras a kamufláží. A proto jsou ony tím, co vytváří budoucnost. To, co probíhá na podvědomé úrovni, určuje vše další, co se s určitým zpožděním projeví na vědomé, projevené úrovni. A to samé platí o běžně neviditelném duchovním pozadí světa a o světě hmotném, který z něj vychází.

Váha hlasu je dána frekvencí bioenergie, která hlas doprovází

To je ten první zásadní rozdíl, že při pomyslném hlasování o budoucnosti vlastně všichni hlasují také nevědomě. To platí i o těch, kteří jsou už duchovně probuzení. Mnoho si jich třeba myslí, že jsou na straně Světla a skutečnost je přitom úplně jiná. Pak je tady druhá podstatná odlišnost. Tou je váha hlasu, která se odvíjí od druhu a výše frekvence bioenergie, která hlas doprovází. Tak může třeba jediný hlas pravotočivé, tedy světelné energie vydat za milion hlasů s nižšími frekvencemi této energie. Ovšem nejde přitom jen o pouhý součet. Vzhledem k tomu, že výše frekvence energie, na kterou dosáhne, znamená i výši pravdy a úroveň schopnosti čistit a léčit, nemá ani milion „hlasů“ takovou důležitost pro evoluci jako jeden, kterému se podařilo svou vnitřní čistotou vyšplhat mnohonásobně nad maximální dosah těch nejpokročilejších v onom milionu.

Na volbu budoucnosti má vliv i nahromaděná karma

Další figurkou v této hře, se kterou je třeba počítat, je nashromážděná karma. Zpětné energetické reakce, které tato karma vyvolává. Je to minulost obyvatel Země a Vesmíru, se kterou se musejí vyrovnat, postavit se jí tváří v tvář, ať chtějí nebo ne. To, jakým způsobem bude karmické vyrovnání probíhat, závisí na postojích v současnosti, na současné duchovní úrovni lidí a na rychlosti jejich duchovního vzestupu či pádu ve Světle. Jinými slovy, osud není předem dán, tvoříme si ho sami, teď a tady. Budoucnost tvoříme každým dnem, ať už budeme jejími přímými aktéry nebo nepřímými - v podobě karmických energií zanechaných našimi činy.

Nový vývoj musí respektovat principy rozvíjené při budování NDC

Nový vývoj, pokud má být skutečnou světelnou evolucí a tedy cestou ven z propadů a slepých uliček, musí jednoznačně následovat principy nalézané a rozvíjené při budování Nové duchovní cesty. A to znamená:

1.       Spravedlivou, čistou a obratem fungující karmickou instituci s dosahem absolutně všude, od nejvyšších duchovních sfér až po nejhutnější hmotu, a na všechny bytosti, sféry a instituce bez výjimky a bez rozdílu.

2.       Umělá výbava a privilegia z minulosti, které určovaly zařazení, posty a moc, to všechno musí pryč. Je nutné se toho vzdát a pochopit, že je třeba pokračovat v očistě za stejných podmínek pro všechny. Minulost nás naučila, že očista a světelná evoluce jednoduše z dlouhodobého hlediska jinak nefunguje.

3.       Úplné opuštění praktik magie všeho druhu ze stejného důvodu.

4.       Zamezení cestování v čase a vzájemnému ovlivňování civilizací ve Vesmíru ze strany bytostí, které k tomu nejsou oprávněné.

5.       Civilizace člověka 2. typu (podle Druhého Stvořitelského plánu) musejí hledat a rozvíjet ty předpoklady, které jim byly dány do vínku.

6.       Pro všechny civilizace platí potřeba dbát o naplňování potřeb příjmu bioenergií v dostatečném množství, a to přirozenými a etickými způsoby. Pro zajištění optima fungování na duchovní i hmotné úrovni.

7.       Pro všechny také platí naučit se (opět) duchovně komunikovat s duchovními silami, sférami a bytostmi, které vedou vývoj za stranu Světla. A také s Přírodou, přírodními bytostmi a planetou, na které žijí.

8.       S tím souvisí nutnost naslouchat Přírodě jako prostředí, které všechny živí a poskytuje podmínky pro život. Pro zrození, vývoj, evoluci všech složek systému Stvoření.

A vize budoucnosti?

Pokud lidstvo, lidské civilizace (i síly, sféry a bytosti, které je vedou) správně pochopí výzvy dnešní zlomové doby, to znamená, že bude zdárně pokračovat vývoj nastartovaný v roce 1999, vyhlídky jsou v této chvíli následující:

Tón vývoje udává Země a její Příroda spolu s pozemskou civilizací

A.      Radikálně očištěná a probuzená planeta Země a její Příroda, udávají spolu s pozemskou civilizací tón vývoje Vesmíru. Jsou předvojem a zároveň testovací základnou nových čistých postupů a principů.

Nezbytnou součástí vývoje bude pravidelná duchovní komunikace

B.      Probíhá zde přímá pravidelná komunikace se sférami, bytostmi a silami Světla, které vedou vývoj, což zahrnuje karmickou instituci a Přírodu. A dále samozřejmě planetu Zemi. Konzultovány jsou všechny důležité kroky a zásahy do vývoje civilizace a Planety.

Vývoj směřuje k nalezení optimálního mechanismu fungování karmy ve hmotě

C.      Stále se prohlubuje a zdokonaluje proces sestupu Karmy do hmoty, dokud se nevytvoří a nerozběhne optimální mechanismus. To znamená mechanismus, kdy je rychlost a způsob zpětné reakce na postoje a činy každé bytosti taková, že si lze jednoduše propojit příčinu a následek. Výsledky musejí být očividné u sebe sama i v okolí. (Budu se chovat tímto stylem? Dobře, byla mi dána svobodná vůle, ale ponesu si následky tohoto druhu.…). Nikdo nebude přitom privilegovaný, a ničí karma se nebude odkládat, natož uměle přesouvat na někoho jiného. Reakce musí být jasná, rychlá a přímá, a tudíž srozumitelná pro každého, kdo bude chtít pochopit. Což samozřejmě nikdy nebudou všichni jedinci, ale jde o to, aby už nemohli kazit celkový vývoj. Jen svůj vlastní. Maximálně nanejvýš svého nejbližšího okolí, pokud to si to nechá líbit. A samozřejmě i ono si za tento svůj vadný postoj ponese bezprostřední následky. S temnými silami a postoji si nelze dovolit žádnou shovívavost. Vývoj v minulosti je pro nás výstrahou.

Staré nevyhovující vzory budou nahrazovány novými

D.      Staré zatemněné nebo novému vývoji jinak neodpovídající vzory a struktury v Přírodě, konkrétně zvláště v morfických polích a genetických programech, se postupně čistí nebo i vymazávají a nahrazují novými. Dosavadní struktury se tak třídí, ozdravují a uvolňují ze sevření temných ovládání, sešněrování, zneužívání, aby se mohly vyvíjet přirozeným způsobem. Aktuální procesy změn ve hmotě i duchovním pozadí světa se tím pádem mohou do těchto struktur promítat bez umělých zábran. A změněné vzory zase zpětně určují běh dalšího života. Dostatečné množství průkazně evolučně úspěšných exemplářů automaticky mění oficiální vzor, předlohu, matici.

Ostatní civilizace ve Vesmíru se budou učit z příkladů Země

E.      Ostatní civilizace v rámci Vesmíru se budou i dál učit z příkladů, které probíhají na Zemi a zároveň ze své vlastní minulosti, která se bude na vzestupu obnažovat. Všechny temné vředy z minulosti se musí i u nich dokonale vyčistit a zpracovat. A žádné další karmické nádrže se nebudou zakládat. I tyto civilizace se musejí naučit duchovně komunikovat a aplikovat mechanismy světelného vzestupu v každodenní praxi. Postupně budou hledány vedoucími silami Světla ve spolupráci s civilizacemi na vzestupu možnosti, jak aplikovat nové principy vývoje vyzkoušené na Zemi, na jejich konkrétní podmínky. Co, jakým způsobem a s jakými modifikacemi. Protože každá civilizace si nese jinou karmu z minulosti, žije v odlišných přírodních podmínkách a má jiné složení a hutnost duchovního a případného hmotného těla.

Světelná evoluce nebude mít žádný předem daný strop

V tuto chvíli nemá smysl tvořit přesné scénáře. Budoucnost není přesně nalinkovaná, ani být nemůže. Inovace, možnosti se vyvíjejí na základě již dosaženého. Vše je živé, v neustálém pohybu a vývoji. Světelná evoluce nebude mít, nemá žádný předem daný strop. Je to obdobné, jako když vědec pracuje na určitém projektu. Na začátku k němu přistupuje s určitými plány, předpoklady, vědomostmi a zkušenostmi. Ale to, k čemu se postupem času dobere, záleží na něm i mnoha vnějších okolnostech. Nedá se to nikdy přesně předvídat. Pokud jsou jeho přístupy a okolnosti optimální, možnosti, které objeví, mohou být naprosto nečekané. (A to jen pasivně objevuje, zkoumá-li Přírodu, kdežto Příroda přímo tvoří nové možnosti).

Lidstvo má budoucnost ve svých rukou

Budoucnost máte ve svých rukou. Dlouhodobé tendence jsou již nyní pozitivní, oproti minulému stavu. Nicméně čeká nás všechny ještě spousta tvrdé práce, abychom je naplnili a potvrdili a rozvíjeli dál do budoucnosti. Některé postupy jsme již objevili, známe je a máme je vyzkoušené, jiné teprve tušíme a o dalších ještě nemáme ani ponětí. Protože Příroda je živý organismus, nové možnosti a příležitosti skládá tvořivě z toho, co je aktuálně k dispozici. Neustále zkouší, učí se, nabývá zkušeností a předává je dál, opravuje chyby a vyvíjí nové složky a mechanismy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

© Marie Mejdrová, únor 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 215
  • 23
  • 17
  • 19
  • 20

Celkový počet hlasů: 294