Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Jedině člověk jako katalyzátor evoluce dokáže měnit hmotu

Jedině člověk jako katalyzátor evoluce dokáže měnit hmotu

Petra Nováková Vloženo 10.11.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace ze 7.11.2012

Hmotná a duchovní stránka jsou dvě nedělitelné části vývoje

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte v tuto chvíli nějaké informace, které je podstatné vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7.11.2012)

 

Sféra hmotného tvoření: „Už dnes ráno jsi poprvé zachytila můj impulz. To když jsi přesně vnímala vizi dalšího obrazu, který bys mohla ztvárnit. V tu chvíli jsi ještě nebyla schopná zachytit mou komunikaci i z důvodu nedostatku času. Proto je velmi podstatná komunikace v prostředí, které ti může dát harmonii, klid a prostor. Pak se můžeš daleko lépe vyladit a přijmout i to, co ve vychýlenějším prostředí není zcela reálné. I přesto, že jsi v takovém prostředí již dokázala přijmout i důležité nové impulzy a vjemy.

 

Pro Vás na Nové duchovní cestě je již dobře známo, že hmotná a duchovní stránka jsou dvě nedělitelné součásti vývoje. Na změně duchovní stránky vývoje se již pracuje více než 12 let. Bytosti jdoucí po Nové duchovní cestě jsou v dnešní době vedeny ve vývoji tak, aby jejich kroky postupně měnily také podobu hmoty, hmotného vývoje.

 

K dosažení změn ve hmotě je třeba splnění řady podmínek

K výrazným změnám hmoty je však zapotřebí splnění mnohých podmínek. Především dostatečná čistota a výška frekvence světelných impulzů. Tyto impulsy však v sobě navíc musí obsahovat takovou součást, náboj, náplň, která dokáže zažehnout impulz k novému tvoření.

 

Takové energie jsou velmi vysoko, aby nemohly být zneužity, a není jednoduché se k nim vlastní očistou dopracovat. Protože na této úrovni se již s energiemi nemanipuluje, nejde tedy o žádnou magii, ale o proces podobný vzniku nového života odehrávající se v režii samotné Přírody.

 

V případě nově se tvořícího života však jde o proces daleko jednodušší, protože nový plod se tvoří již podle stabilních morfických polí. Jde tedy o existenci určitého obecného pravidla, zákona, který se znovu a znovu používá na nová zrození jednotlivých bytostí. Tento zákon má však jasně danou vnější strukturu, která se promítá do určité hmotné podoby rodící se bytosti.

Duchovní část tvorby předchází hmotné

V případě změn v rámci nového vývoje, kdy Planeta Země a její části i události probíhající ve hmotě by měly v mnohých oblastech zcela změnit svou podobu, však už to není tak jednoduché. Nejprve je nutné vytvořit v duchovném pozadí světa jasnou formu, jednoznačnou matrici, která má být naplněna.

 

To se postupně děje na základě neustálého světelného vzestupu mnoha bytostí, které pomáhají tvořit tento obraz, tuto formu nové situace, nového způsobu života, nového uspořádání společnosti. Formu, která bude nejprve, v prvním stupni, vytvářena na základě vylučovací metody. To znamená v prvé řadě vyloučení všeho, co by nový vývoj již obsahovat neměl, protože jde o metody, systémy, které zcela popírají, odporují světelnému vzestupu. Doslova ho ničí, vyvolávají jeho zkázu a tím i pád celé civilizace.

Zároveň se ve druhém stupni pracuje i na obrazu toho, co naopak světelný vývoj potřebuje, bez čeho se nemůže obejít. A nakonec se oba tyto dílčí pohledy slučují.

 

Výsledkem pak je Nová duchovní cesta, která všechny tyto principy v sobě obsahuje a stále se průběžně zdokonaluje tak, aby všechny její detaily odpovídaly v daném okamžiku té nejvyšší možné dosažitelné harmonii.

 

Komplex nových principů je potřeba postupně protlačit do hmoty

Postupně se celý tento soubor, komplex nových principů tlačí stále více do hmoty a začíná hmotu podle sebe měnit. Tak, aby se konečně změnila doposud neuspokojivá podoba hmotné situace, která v rámci celkového vývoje lidstva stále ještě panuje. Ať už jde o morální, duchovní či jiné hodnotové nastavení lidstva.

 

V tomto procesu postupného pronikání nových principů do hmoty se stále zvyšuje harmonie jak energií proudících shora, ke kterým má NDC dosah, tak také čistota jednotlivých bytostí, které posouvají NDC dál svou vlastní prací na sobě i na celkovém vývoji. A tím se krok za krokem zvyšuje i harmonie celkového prostředí, Planety, Přírody.

Samotné energie nemohou změnit tvář hmoty

Takto se vše postupně posouvá a vznikají nové možnosti, jak podobu vývoje změnit. Nemohou to však činit samotné energie. Jen tak si přijít a dokázat změnit tvář hmoty. Energie jsou schopny měnit mnohé. Mění podmínky, přinášejí nové příležitosti, nové možnosti.

 

Ale změnit na základě nových podmínek a příležitostí hmotnou podobu světa může jedině lidstvo. Pouze však takové lidstvo, které je připravené přijmout plnou zodpovědnost za své činy, za svoji Planetu, za svůj vývoj a tím i za vývoj Všeho. Protože na planetě Zemi se v tomto období určuje, jak bude vypadat vývoj i v dalších částech Stvoření.

 

Jedině člověk jako katalyzátor evoluce dokáže měnit hmotu

Proto se dostáváme k důvodu naší komunikace.

 

Aby se mohla začít měnit hmota, je k tomu zapotřebí propojení dvou důležitých vlivů a skutečností. Na jedné straně těch nejdokonalejších, nejčistších energií shora, obsahujících zažehávací impulz, sílu nového tvoření. A na druhé straně nástroj, který dokáže tuto možnost, potenciál, který v sobě tyto energie nesou, proměnit ve skutečnost. V reálnou hmotnou podobu, ve stvoření nové formy vývoje. A tím nástrojem, který toto dokáže, je lidská bytost. Proto by se spíše hodilo použít jiného slova než nástroj.

 

Ke stvoření čehokoli nového je tak vždy nezbytný jednak duchovní impuls a jednak hmotná síla, která jediná je schopna dát duchovnímu impulsu hmotnou podobu. Která jediná dokáže tento duchovní impulz oživit. Dát mu reálnou podobu. Místo pojmu nástroj je tedy vhodnější použít pojem hybná síla. Tou byl člověk 2. typu od samého počátku. S tímto předpokladem byl stvořen. Že právě on bude hybnou silou evoluce, jejím katalyzátorem.

Člověk představuje hybnou sílu vývoje

Mé energie pomáhají propojit v sobě tyto nejvyšší duchovní impulzy nesoucí  tvůrčí potenciál společně s nejčistší hybnou silou, kterou daná bytost v sobě nese. S hybnou hmotnou silou takové úrovně harmonie, čistoty a stability, která je zapotřebí ke spuštění nového procesu tvoření. Procesu, který však vychází z přirozených schopností a možností, které bytosti na NDC mají právě proto, že se staly plně součástí Přírody.

 

Protože každá bytost, která se dokáže dopracovat vlastní prací na sobě, na své očistě, k takovému stupni harmonie a pročištění, že dosáhne propojení s Přírodou, získává zvláštní postavení ve vývoji. Automaticky se stává prvkem, který stejně jako Příroda obsahuje možnost tvoření nového, k čemu již dozrál vývoj. A co je naznačováno přicházejícími impulsy.

 

Člověk dokáže mnohonásobně urychlit tvůrčí proces Přírody

Tvůrčí proces Přírody je však pomalý a trvá miliony let, než se vytvoří něco zcela jiného, dosud neznámého. Výhodou lidské bytosti je, že jako onen katalyzátor dokáže tento tvůrčí proces mnohonásobně urychlit. Stává se tak prodlouženou rukou Přírody, která tak může prosadit nové změny daleko dříve. Dokud je ještě čas, dokud ještě nehrozí spláchnutí pozemské civilizace automatickým působením Karmy ve vesmírném měřítku.

 

Mé energie vám pomohou hledat ve vašich hmotně - duchovních životech tu správnou konkrétní cestu. Kudy se vydat, aby se připravené impulzy mohly začít ve hmotě realizovat. Aby začala existovat postupně i hmotná, čistá síla, která je dokáže oživit a dát jim skutečnou hmotnou podobu. Protože v některých oblastech to již bude velmi potřeba, aby se vývoj mohl posunout dál. A aby přicházející změny nezůstaly pouze v rovině duchovní.

Vše chce svůj čas, a proto přicházejí i mé energie, aby vás pomohly se na toto nové období připravit. Energie, které mají pomoci zvládnout očistu tohoto kritického roku. Zdárně se přes něj překlenout a pokračovat v tom, co v tomto roce již začalo probíhat. To znamená celková duchovní i hmotná přestavba světa.“

Obrázek Sféra hmotného tvoření naleznete zde: https://energiezobrazu.webnode.cz/obrazy-petry-novakove/2012/

© Petra Nováková, listopad 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 148
  • 23
  • 17
  • 15
  • 13

Celkový počet hlasů: 216