Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 56i. Hadí síla na cestě neomezeného světelného vzestupu

56i. Hadí síla na cestě neomezeného světelného vzestupu

Jiří Novák Vloženo 3.1.2013
Jiří Novák

Stará duchovní cesta se zaměřila na umělé nepřirozené metody probuzení hadí síly. Umělé probuzení hadí síly však světelnou cestu nepodporuje. Mé osobní zkušenosti s přirozeným probuzením hadí síly. Zkušenosti dalších jednotlivců na NDC. Předčasné zkoušení zatemněných metod dovede člověka k pádu směrem k Temnu. Co se děje s frekvencí životní jiskry a hadí síly člověka na cestě světelného vzestupu? Na jakou sféru byla hadí síla člověka původně napojena? Samovolný vstup na NDC se protáhne na řadu let soustavné praktické práce. Základní minimum pro dosažení vzestupné světelné cesty. První lidé vstoupili na NDC za pomoci přirozeně probuzené hadí síly. V tomto období je již vstup na NDC zřetelně jednodušší a rychlejší. Výhled do budoucna v otázkách vstupu dalších jedinců na NDC. Dalším lidem na NDC se už hadí síla probouzí obvykle nepozorovaně. Význam hadí síly pro jednotlivce na NDC.

Stará duchovní cesta se zaměřila na umělé nepřirozené metody probuzení hadí síly

V předchozí části 56H. Hadí síla a orgasmus jsem naznačil, že v rámci Staré duchovní cesty byly a stále ještě jsou na probuzení hadí síly doporučovány nejrůznější speciální nepřirozené postupy, metody, techniky. Proč právě snahy o umělé probuzení hadí síly? Jaký rozhodující důvod k tomu teorie Staré duchovní cesty měly? Proč nebyla více zdůrazňována potřeba přirozeného probuzení hadí síly?

 

Pokud se má hadí síla probudit přirozeně, dochází k tomu až na relativně vysoké hranici vnitřního vyladění. A zároveň za situace, kdy má člověk na sobě minimum temných ovládacích nánosů, které nachytal v tomto životě. To znamená za předpokladu, že v tomto životě se dokázal vyhýbat tomu, aby sám používal magii nebo aby nechal magii na sebe působit v jakýchkoliv formách.

 

Dosažení takové situace však nebylo a není pro jednotlivce zabývající se nejrůznějšími teoriemi a metodami v rámci Staré duchovní cesty vůbec reálné. Protože hlavní metodou duchovní práce v rámci Staré cesty byla právě magie. Proto logicky hledali umělé metody, protože jinou možnost probuzení hadí síly v dané situaci jednoduše neměli. Potřebovali najít způsoby, jak obejít svoji nedostatečnou úroveň vnitřní harmonie a zároveň jak odstínit zatemňující vlivy magie na svoji bytost. Posloužila jim k tomu jiná forma magie, v podobě umělých postupů, soustavných nepřirozených cvičení.

Lidé se v rámci Staré duchovní cesty domnívali, že taková forma umělého probuzení hadí síly jim umožní dosáhnout vyšší duchovní pokročilostí. I v rámci Staré duchovní cesty najdeme sice zmínky o tom, že duchovní pokročilost může být i temná (viz zmínky o Luciferovi, o pádech původně světelných andělů, o černé magii). To však byly pouze případy zjevných zrad Světla a do očí bijících vychýleností. Temná strana se však za celé věky naučila pracovat skrytým způsobem (viz například text A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná). Nedostatečný duchovní nadhled v rámci Staré duchovní cesty už tyto další skryté formy temného působení rozlišit nedokázal. Proto lidé u mnoha metod v rámci Staré cesty neměli šanci pochopit, že nevedou ke Světlu, ale naopak k Temnotě.

Pouze přirozené metody duchovní práce podporují světelnou cestu

Pro duchovní cestu dnešního člověka platí jednoduchá duchovní zásada. Cokoliv umělého, nepřirozeného brání člověku nastoupit světelnou cestu a naopak se stává jeho průvodcem a rádcem na cestě Temna. Chceme-li si zajistit a trvale udržet světelnou cestu, potřebujeme se zaměřit na metody, které jsou pro dnešního člověka naprosto běžné a přirozené. Které by měly být pro člověka každodenní přirozeností. A od všeho, co i okrajově zavání magií, potřebujeme dát důsledně ruce pryč.

 

V tomto článku se zaměřím právě na oblast přirozeného probuzení hadí síly, což Stará duchovní cesta opomíjela. Na důsledky a výhody, které z přirozeně probuzené hadí síly vyplývají pro světelnou cestu člověka.

Mé osobní zkušenosti s přirozeným probuzením hadí síly

O svých osobních zkušenostech na duchovní cestě jsem psal ve svém životním příběhu, viz text 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II. Zde jsem uvedl své osobní pocity, když se u mne přirozeným způsobem probudila hadí síla:

Všechna předchozí klíčová rozhodnutí (obrat ve výživě, Pět Tibeťanů, nastoupení duchovní cesty) vykonaly své. Na počátku podzimu 1998 jsem sám na sobě začal poprvé vnímat proudění energií v těle. Když jsem byl v klidu, občas jsem vnímal po celém těle jakési neurčité návaly příjemné energie.

Až s odstupem času jsem pochopil, že se jednalo jednak o aktivační energetické impulsy z duchovních rovin Vesmíru, které mne měly ještě více postrčit do nového období mého života. A jednak šlo o přirozené postupné probouzení hadí síly na vyšší stupeň jejího fungování, kdy čas od času tato skrytá a doposud spící energie samovolně stoupá páteřním kanálem vzhůru a čistí fyzické tělo člověka i jeho energetický systém. Vše to přicházelo samo od sebe jako důsledek toho, že jsem neustále vytrvale pracoval na dalším a dalším posilování světelných základů své bytosti.

 

Právě takovýto přirozený způsob probuzení hadí síly posilováním světelných základů své bytosti je tou jedinou možností, která zajistí, že hadí síla člověka bude využita jednoznačně na podporu vzestupné světelné cesty člověka. Samotná hadí síla však směr duchovní cesty člověka neurčuje. Rozhodující pro určení směru duchovní cesty je to, jakým způsobem a za jakých podmínek se hadí síla u člověka probudí.

 

První zásadní změny – posun k optimální výživě a cvičení Pěti Tibeťanů

Zdůrazňuji přitom, že nejprve jsem dostatečně dlouhou dobu pracoval na posílení světelných základů své bytosti. A to v prvé řadě zásadními změnami v oblasti hmotné výživy po dobu několika let. Již tento přechod na kvalitní stravu z pohledu bioenergií mne dovedl k jinému způsobu uvažování, ke změně žebříčku životních hodnot. Již tato první důležitá změna mne inspirovala k tomu, že jsem v soukromém i profesním životě udělal postupně řadu podstatných změn. Například jsem nakonec úplně opustil svoji dosavadní cestu materialistického vědce a vysokoškolského učitele. Takže zásadní změny v oblasti hmotné výživy přivodily první rozhodující zlom v mém životě.

Mnoho lidí se domnívá, že stačí, když se vrhnou na nějaké duchovní záležitosti a vše ostatní se postupně vyřeší samo. Ke změnám v duchovní orientaci však patří i změny ve hmotném směřování jejich životů. To obojí je spolu těsně provázané. Právě proto pouhá návštěva duchovních přednášek, studium duchovní metod, ještě člověka k zásadním změnám ve svém životě nedovede.

Následovaly další roky hledání. V té době jsem však stále ještě nic nevěděl o duchovní cestě člověka. Další rozhodující zlom přišel až poté, co jsem byl na jaře 1997 impulsy doveden ke cvičení Pěti Tibeťanů. A začal jsem toto cvičení pravidelně den za dnem bez vynechávání v plném rozsahu 21 opakování cviků denně cvičit.

Postupný přerod z původní cesty materialisty na cestu duchovní

Zhruba 13 měsíců poté začal konečný zlom mé původně hmotné materialistické cesty na cestu duchovní. Teprve kombinace zásadně jiného přístupu ke každodenní výživě s každodenním cvičením pěti Tibeťanů, doplněná včas prováděnými důležitými změnami v osobním a profesním životě, přinesla zásadní výsledky ve fungování mé bytosti i ve vědomém prožívání své životní cesty.

 

První typicky duchovní impuls přišel koncem června 1998, když jsem přímo z rukou léčitele Vladimíra V. Červeného dostal u metra do ruky pozvánku na jeho seminář „Partnerské vztahy a úvod do energie těla“ v létě 2008.

Sám jsem sice na tom semináři nebyl, ale měl jsem možnost jej později vyslechnout z magnetofonové nahrávky. A nevěřil jsem svým uším, o čem to vlastně mluví – čakry, aura, léčení energiemi, příběhy z vlastní poradny. Od tohoto bodu se odvíjel počátek mé duchovní cesty. První duchovní informace mne velmi zaujaly, nebo spíše přímo fascinovaly.

Poprvé jsem slyšel, že člověk má nejen fyzické tělo, ale i duši a ducha. Že všechno je jinak, než nám bylo říkáno ve škole. Neměl jsem důvod tomu nevěřit, protože materialistický popis fungování světa jevil značné rozpory, nedostatky a mezery. Nové informace mne od samého počátku ohromně zajímaly a toužil jsem proniknout do větší hloubky. Cítil jsem, že právě tyto informace by mne mohly postupně dovést k lepšímu pochopení fungování světa a člověka.

Ještě během léta jsem tohoto léčitele osobně navštívil na placené konzultaci a ptal se na sebe, svůj život, svůj partnerský vztah, svoji další budoucnost. Víceméně mi tehdy potvrdil, že jdu správnou cestou, ale že se v mém životě objeví ještě něco úplně nového. Něco navíc, čím se ještě budu zabývat. Přijde to samo, je to jen otázka času.

 

Během dalších dvou měsíců skutečně nastal u mé bytosti zásadní zlom. Začal jsem vnímat proudění duchovních energií ve svém těle a někdy na podzim 1998 se postupně přirozeným způsobem probudila moje hadí síla.

 

Účast na přednáškách a seminářích několika duchovních učitelů či léčitelů

Další už šlo ráz na ráz. Jakoby náhodně přinesené letáky o přednáškách s duchovní tématikou v Kulturním domě Vltavská v Praze na konci září 1998. Tam jsem od října 1998 začal na přednáškách a seminářích vstřebávat další detailní informace o duchovním pozadí světa. A takto jsem si postupně vytvářel svůj vlastní duchovní postoj.

V té době mne mimořádně zaujal také životní příběh Michala Burdy a jeho knihy Vesmír v nás I – III. A rovněž životní příběh známé americké herečky Shirley MacLaine z její vlastní knihy Na tenkém ledě, ve kterém popisovala své postupné objevování duchovního pozadí světa. Shlédl jsem i televizní seriál natočený podle této literární předlohy.

V tomto období jsem také na sobě zkoušel různé metody a postupy v rámci Staré cesty. Důležité v té době však bylo, že jsem již sám byl schopen za pomoci přicházejících duchovních impulsů postupně rozlišit, které z doporučovaných metod a technik jsou vadné a nevedou člověka ke Světlu. A které informace je naopak důležité dále rozvíjet a vnášet do praktického života.

Mojí výhodou v období ještě před přirozeným probuzením hadí síly a určité úrovně duchovního vnímání bylo, že jsem v pozici duchovně nepřipraveného člověka nečetl knihy a nechodil na žádné přednášky či semináře s tématikou Staré duchovní cesty. A nezkoušel jsem žádné všeobecně doporučované duchovní metody.

 

Tehdy jsem netušil, že to je vlastně moje výhoda. Že díky tomuto opožděnému seznámení se s metodami Staré cesty nejsem zabetonován jednak duchovními předsudky uvnitř mé bytosti a dále temnými ovládacími nánosy zvnějšku na mých tělech. Jako se to stalo mnohým dalším, kteří na počátku podcenili základy své bytosti. A svoji duchovní cestu začali naopak právě přednáškami a semináři a zkoušením všech možných duchovních metod a postupů, které byly na těchto akcích veřejně doporučovány. Předčasně se tak vrhli do praktikování duchovních metod a teorií Staré cesty, aniž by na to byli vnitřně připraveni.

 

Já jsem se o většině přednášek a seminářů s duchovní problematikou dozvěděl až v období, kdy se již u mne přirozeně probouzela hadí síla. A kdy se u mne přirozeným způsobem začínalo otevírat také základní vnímání duchovních energií. A to jako důsledek práce na posilování světelných základů vlastní bytosti. Do té doby jsem měl jen základní informace o tom, že existuje nějaké duchovní pozadí, že člověk má čakry. A že důležité pro život jsou nejen samotné hmotné události, ale také jakési duchovní energie, které vše ve hmotě doprovázejí.

Předčasné zkoušení zatemněných metod dovede k pádu směrem k Temnu

V době, kdy jsem začal takové přednášky absolvovat, již byly světelné základy mé bytosti natolik přirozeně posílené, že temný vliv v pozadí za mnohými přednáškami, učeními, duchovními metodami, již na mne v plném rozsahu nepůsobil. A pokud už něco nepříznivého na mne začalo plynout, energeticky jsem to vnímal. A byl jsem schopen okamžitě z té přednášky, nebo jiné duchovní akce odejít, jak se skutečně několikrát stalo.

 

Byl jsem tak schopen naplnit i třetí rozhodující bod cesty ke Světlu (viz článek U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?) – vyhýbání se škodlivým záležitostem, které blokují další světelný vzestup. A to tím, že budu včasně reagovat na duchovní impulsy, které postupně přicházejí. Že budu včas odhazovat metody, které mne na další světelné cestě brzdí.

 

Ano, málokdo začíná svoji duchovní cestu právě tímto způsobem. Většina jednotlivců, která je svým životem tlačena k přijetí zásadních změn, začne sice s dílčími změnami, ale současně se hned od počátku začne zajímat o duchovní přednášky a nejrůznější webové stránky s duchovní tématikou. Tito lidé si myslí, že svoji duchovní cestu urychlí, když začnou používat co nejvíce všeobecně doporučovaných duchovních metod. To je však hrubý omyl, který je místo na světelnou cestu dovede k hlubokému pádu směrem k Temnu.

 

Proč je tomu tak, jsem vysvětlil v řadě jiných textů. Například 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě? a další.

Co se děje s frekvencí životní jiskry a hadí síly člověka na cestě světelného vzestupu?

Jak už jsem uvedl minule, během kontroly první verze tohoto článku jsem dostal následující dotaz: Jak je možné, že si lidské tělo samo vyrobí energii, která přesahuje běžné frekvence, na které je člověk naladěn? Neodporuje to základnímu duchovnímu principu? Z čeho se taková energie vyrobí? Je to výsledkem nějaké energetické dotace zvenčí? A pokud ano, co toto centrum hadí síly v člověku dotuje zvenčí?

Situace s hadí silou člověka na cestě neomezeného světelného vzestupu je analogická situaci s životní jiskrou. V článku 27. Vitální, životní a informační bioenergie jsem v souvislosti s životní jiskrou uvedl následující informace:

Životní stvořitelská jiskra 2. typu váže člověka na úrovně harmonie překonávající tento Vesmír. A jejím posláním logicky je otevírat nám cestu výše mimo hranice tohoto Vesmíru, ve kterém žijeme.

A co když člověk dokázal vstoupit na cestu neomezeného duchovního vzestupu (viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru) a dokázal již překonat duchovní hranice tohoto Vesmíru? Nestává se životní jiskra s pevnou frekvencí stvořitelské úrovně Otců Stvořitelů brzdou dalšího pokračování vzestupu?

 

Nikoliv – naše zkušenosti potvrzují, že životní jiskra člověka, kterému se otevřela cesta neomezeného světelného vzestupu, je duchovními silami vedoucími vývoj opakovaně přelaďována na vyšší frekvence. Aby stále byla motorem, poutem, lanem, které je schopno člověka při správném způsobu života táhnout k vyšším a vyšším hladinám frekvence a vnitřní harmonie.

 

Na jakou sféru byla hadí síla člověka původně napojena?

JN: Přírodo, prosím, jak je to s hadí silou člověka 2. typu. Na jakou sféru, na jakou hladinu energie byla původně napojena, ukotvena. A co se s hadí silou děje, pokud člověk překoná strop harmonie tohoto Vesmíru a stoupá dál směrem k harmonii vyšších světů nad naším Vesmírem? (29.12.2012)

 

Příroda: „S hadí silou je to podobné jako s životní jiskrou člověka. Protože hadí síla je darem Stvořitelů Ještěrů, byla původně napojena na sféru Stvořitelů Ještěrů. Protože sféra Stvořitelů Ještěrů byla nad sférou Stvořitelů Otců, znamená to, že hadí síla člověka byla původně naladěna na vyšší frekvence, než je frekvence jeho životní jiskry. Jenže postupně se ukázalo, že vliv Stvořitelů Ještěrů na pozemský vývoj byl z celkového pohledu velmi problematický. A kromě dílčích pozitivních vlivů na počátku vývoje odtud na člověka ve hmotě plynuly především vlivy výrazně zatemněné.

Nový vývoj proto sféru Stvořitelů Ještěrů zcela oddělil od možnosti dalšího ovlivňování lidského vývoje zde v tomto Vesmíru. Hadí síle v běžném člověku proto zůstala jen výše frekvence, na kterou byla původně naladěna, zatímco její spojení se Stvořiteli Ještěry bylo definitivně přetnuto, přerušeno.“

 

JN: Nebrzdí tedy v dnešní době vazba hadí síly člověka na původní úroveň frekvence a čistoty sféry Stvořitelů Ještěrů Nový vývoj?

Příroda: „Rozhodně ne, a je to mimo jiné zajištěno následujícím způsobem.

Pokud člověk na vzestupné světelné cestě překoná harmonii tohoto Vesmíru a rozsahem svého vědomí začne stoupat k frekvencím dalších vyšších světů, pak by jej pevná úroveň frekvence hadí síly skutečně začala brzdit. Včas tedy došlo a u dalších lidí, kteří cestu světelného vzestupu nastoupili, stále znovu dochází, k tomu, že frekvence hadí síly člověka je duchovními silami vedoucími vývoj opakovaně přelaďována na vyšší frekvence. 

Tímto způsobem je zajištěno, že hadí síla bude společně s životní jiskrou i nadále poutem, lanem, které je schopno člověka při optimálním způsobu života neustále táhnout směrem k vyšším hladinám frekvence a vnitřní harmonie.“

Samovolný vstup na NDC se protáhne na řadu let soustavné praktické práce

Pokud člověk nemá jinou možnost než vstoupit úplně sám bez jakékoliv další pomoci na Novou duchovní cestu, pak se během této cesty neobejde bez energetické podpory své hadí síly. To platilo pro první jednotlivce, kterým se otevřela Nová duchovní cesta. A to beze změny zatím stále ještě platí i v dnešní době. Ovšem předpokladem toho, aby se člověk vůbec dokázal sám na takovou cestu dopracovat, je, že během tohoto svého života nachytal jen minimum temných vlivů (nebo nejlépe vůbec žádné) plynoucích z vazeb na Starou duchovní cestu.

Hadí síla jej pak například dokáže očistit z vlivu aktivního cvičení jógy, které prováděl před léty. Nedokáže jej však už vyvázat z temných vazeb nachytaných na desítkách přednášek s duchovní problematikou v poslední době a při studiu a praktikování řady zatemněných duchovních učení a metod. Ani například ze skrytého energetického ovládání ze strany jeho životního partnera.

Určitou výjimkou jsou pouze ti jednotlivci, kteří mají ve svém nejbližším okolí člověka, který je již součástí Nové duchovní cesty – například svého životního partnera, rodiče, vlastní dítě, přítele apod. Protože vlivem jeho energií i vyvazování se z obnažených karmických vrstev dopadá část světelné energie i na ně. A pokud jejich vnitřní rozhodnutí pro světelnou cestu je jednoznačné, budou to mít podstatně usnadněné. Důležité je, aby se včas duchovně probrali a nechali se svým partnerem, rodičem, přítelem, atd. inspirovat. A aby také oni sami začali soustavně pracovat na posílení světelných základů své bytosti.

Ano, stalo se, že člověk na NDC vytáhl za sebou i svoji partnerku, přestože necvičila soustavně Pět Tibeťanů a přidala se až později. Ale takový příklad je spíše výjimečný než běžný. Obvykle to funguje právě naopak, jak jsem již vícekrát naznačil, například v článku 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy. Aby člověk vytáhl na cestu Světla i svého partnera, podmínkou je stejné nasměrování ke Světlu jejich základních zvyků i etických hodnot. Jakmile se však začne ten druhý vysmívat tomu, jakými duchovními nesmysly se jeho druh zabývá, pak rozpory mezi nimi se začnou zvýrazňovat. A naopak se postupně prokáže, že takový vztah fungovat nemůže.

 

Aby se člověk sám vůbec dokázal dopracovat ke vstupu na Novou duchovní cestu, potřebuje několik let soustavné přípravné práce. A to nikoliv v oblasti studia duchovních metod, učení, pomůcek, jak se mnoho lidí mylně domnívá. Ale naopak v praktické práci na posilování světelných základů své bytosti. Na celkovém vylaďování své bytosti, svého denního režimu, svých postojů, své hmotné výživy, fungování svých čaker co nejblíže k optimu.

 

Zkušenosti prvních, co vstoupili na NDC

V tomto směru uvádím zkušenosti své a dalších několika jednotlivců, kteří byli prvními, co se dostali na Novou duchovní cestu a dosahem svého vědomí překročili frekvenční bariéru svého tehdy nejvyššího 11. duchovního těla.

 

Člověku, který se duchovně probudí a začne se aktivně zajímat o duchovní pozadí světa, se během tohoto počátečního období na duchovní cestě obvykle rozšíří dosah vědomí až do úrovně 5. vnějšího energetického těla.

 

Problémem ovšem je, že na této 5. úrovni již zůstane většina probuzené části pozemského lidstva trvale zablokována. Proč? Protože na své duchovní cestě opominuli základy své bytosti. Nevěnují dostatečnou pozornost dokonalejšímu vyladění prvních tří úrovní své bytosti: optimální výživa, životní prostředí, pravidelný režim, cvičení Pěti Tibeťanů, důsledné vyhýbání se škodlivým záležitostem, jakýmkoliv nepřirozeným postupům, vyhýbání se používání magie v jakékoliv podobě, třeba i jako běžně doporučované vizualizace, atd.

Více o úrovních duchovního obalu člověka bylo v článcích 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce, 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já.

Duchovní úrovně z pohledu NDC pak byly podrobně rozebrány v textech  48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III .

Jakmile člověk pochopí důležitost posilování světelných základů své bytosti a začne na sobě správným způsobem pracovat, pak se po určité době další soustavné práce na sobě může frekvenční úrovní svého vědomí dopracovat až na úroveň 7. vnějšího energetického těla. Což je nejvyšší tělo Vyššího Já a zároveň poslední tělo před druhým duchovním prahem – 8. tělem.

Přirozeně probuzená hadí síla usnadní překonání druhého duchovního prahu

V situaci, kdy člověk dosáhne rozsahem svého vědomí do 7. úrovně, se obvykle začne samovolně probouzet hadí síla. Je to v situaci, kdy sice ještě zdaleka nedosáhl úrovně vnitřního vyladění 95% potřebného pro vstup na Novou duchovní cestu. Ale soustavností a dlouhodobostí svého úsilí dosáhl výjimečného vztlaku ke Světlu blížícího se k optimálním sto procentům, konkrétně na úrovni 98% vůči optimu a více.

 

O významu vztlaku na světelný vzestup je více v článku U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?

Překonání duchovního prahu 8. těla není vůbec jednoduchou záležitostí. Člověk se potřebuje naráz zbavit všech zbývajících nepříznivých pozůstatků, neharmonií, bloků, vadných návyků z úrovně vyššího Já, tedy z oblasti 5. – 7. energetického těla. Ne náhodou bývá tento přechod označován jako mystická smrt. Člověk přitom prochází obdobím skutečně nepříznivých doprovodných jevů – zdravotních, pocitových, psychických. Obdobím, které může trvat od několika hodin až po několik dnů.

První lidé vstoupili na NDC za pomoci přirozeně probuzené hadí síly

Člověk potřebuje při přechodu přes duchovní práh 8. těla výraznou pomoc s rozpuštěním těchto bloků a nepříznivých záležitostí, které doposud zatvrzele odolávaly veškerým jeho snahám o pozitivní změnu. Touto pomocí může být zejména jeho přirozeně probuzená hadí síla. A navíc ještě doprovázená vysokým procentem energeticky čisté syrové stravy nebo energeticky čistými rostlinnými potravinovými doplňky.

 

První lidé tedy vstoupili na NDC až na základě několika předcházejících let soustavné práce na posilování světelných základů své bytosti. A v rozhodujících okamžicích tohoto zásadního přerodu jim navíc zřetelně pomohla jejich přirozeně probuzená hadí síla.

 

Tehdy tito lidé ani nikdo další neměli přístup ke světelným  energiím vysokých frekvencí přesahujících harmonii našeho Vesmíru. K energiím, které jediné jsou schopny pomoci člověku s proražením bariéry na Novou duchovní cestu. Nebylo proto nikoho, kdo by převedení takových energií do jejich bytosti zajistil, a to se souhlasem od Přírody a Karmy a pod vedením těchto institucí. Protože bytost člověka je sama schopna zvnějšku přijmout jen energie těch frekvencí, na které je vnitřně naladěna. Nebo na které je naladěna bytost jiného člověka, který mu příjem takových energií zprostředkuje.

Více o podmínkách vstupu na Novou duchovní cestu bylo v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru a dále v přehledových textech 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.

V tomto období je již vstup na NDC zřetelně jednodušší a rychlejší

V dnešní době je však již všechno jinak. Svět neměl po roce 1999 dost času na to, aby další jednotlivci vstupovali jeden po druhém se značnými časovými odstupy na NDC. Protože by hrozilo nebezpečí, že tato cesta se postupně rozpadne. Aby se nový vývoj stabilizoval, bylo potřeba co nejdříve zajistit, aby celkový počet bytostí na NDC překročil určitou kritickou hranici. Pomyslnou hranici počtu jedinců (například 100), jejíž překročení zajistí zásadní vliv takové skupiny na změnu morfických polí Planety a na přenos nových duchovních návyků na další jedince lidského rodu.

V literatuře je tento jev působení morfických rezonancí na další jedince daného rodu označován jako „fenomén sté opice“. Jeho autorem je Lyall Watson (1938 – 2008), jihoafrický botanik, zoolog a biolog. Podrobné informace o morfických polích a způsobu fungování morfických rezonancí najdete v textech 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody.

Vstupem každé další bytosti na NDC se totéž stává pro další jedince opět o další stupínek snazší. V dnešní době je již Nová duchovní cesta stabilizovaným systémem, viz články A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část IA28. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část VI.

Frekvence, na kterou dosahuje čelo NDC, je vysoká a překračuje jakékoliv do této doby dostupné představy o hranici harmonie v soustavě světů ve Stvoření. Přitom každá nově dosažená úroveň harmonie je jen další dílčí hranicí, kterou lze na duchovní cestě dosáhnout a překročit. Protože skrytá výbava dnešního člověka 2. typu jej k něčemu takovému předurčuje – viz články 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

Pomoc dalším lidem při vstupu na NDC

Ti lidé na NDC, kteří mají na tuto v této době vrcholnou frekvenci dosah a mají k tomu patřičné duchovní oprávnění, pak mohou zajistit přivedení těchto energií vysokých frekvencí k jednotlivcům, kteří se zodpovědně rozhodli pro vzestupnou světelnou cestu ve smyslu textů oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? A prostřednictvím této energie jim pomoci s očistou od stahujících vazeb, které na sebe nachytali v tomto životě. A takto jim pomoci se vzestupem vnitřní harmonie těsně před práh vstupu na NDC. A to obvykle zatím bez probuzení jejich hadí síly.

Co se rozumí duchovním oprávněním k takové činnosti? Rozhodně nejde o nějaké osobní rozhodnutí přímo toho člověka. Ale o pověření Světelných Sil vedoucích vývoj, což je vždy důležité potvrdit nezávislými duchovními komunikacemi. Navíc celý tento proces převedení duchovních energií k jinému člověku je vždy kompletně řízen Spojenými Silami Světla, v čele s Karmou, Přírodou a Světelnou sférou vedoucí Nový vývoj.

Více o podmínkách této pomoci bylo v článcích U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?, U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?  Vstup takto očištěného jednotlivce na NDC se tím zásadně usnadní a už není otázkou několika let, ale u pevně a jednoznačně nasměrovaných a dostatečně připravených bytostí i několik týdnů nebo dokonce několik dnů.

Výhled do budoucna v otázkách vstupu dalších jedinců na NDC

Výjimky, které začínají fungovat v rámci užších rodin, naznačují, jak bude vypadat vstup dalších jednotlivců na NDC v budoucnu. Jak už jsem uvedl, pokud člověk žije v blízkosti jiného člena své rodiny, který již dosáhl Nové duchovní cesty, jeho vstup je zřetelně snazší a jednodušší. Pak se může před práh NDC dostat i bez cíleného individuálního léčitelského zákroku. Ne však zcela automaticky, protože nejdůležitější i za takových okolností zůstane jeho osobní připravenost pro světelnou cestu.

 

Dá se předpokládat, že čím větší bude celkový počet jednotlivců na NDC, a čím více se současně bude čistit prostředí planety Země, vstup dalších připravených jedinců na NDC se postupně stane masovější záležitostí. Vždy ovšem bude záležet na celkové osobní karmické situaci každého. Na množství stahujících vlivů, které nachytali v tomto životě, a které jsou stále aktivně působící. A zároveň i na ochotě člověka den za dnem posilovat správným způsobem světelné základy své bytosti.

 

Naopak rozhodující pro dosažení světelné cesty nebude ani v budoucnu jakékoliv zvláštní dosažené duchovní vnímání, duchovní sečtělost, zvláštní duchovní schopnosti, duchovní pokročilost měřená rozsahem a stupněm zpracování duchovních informací a duchovních teorií.

 

Cílem světelné cesty nikdy nebude vychovat dokonalé duchovní teoretiky s širokým informačním rozhledem. Ale naopak dovedení člověka k tomu, aby se stal pevným a jednoznačným ve své etice, ve svém každodenním přístupu k dodržování základních zásad světelné evoluce.

 

Základní minimum pro dosažení vzestupné světelné cesty

Připomeňme si, co patří k tomu základnímu minimu, bez kterého je dosažení stabilního světelného vzestupu v dnešní době prakticky nemožné:

 

Zaprvé, každodenní cvičení Pěti Tibeťanů v plném rozsahu nejméně 21 opakování každého cviku denně.

Zadruhé, soustavné zlepšování kvality své stravy směrem k energeticky čistým potravinám s výhradně pravotočivým duchovním obalem. To znamená přijímáním takových potravin, které jsou co nejblíže k Přírodě svým hmotným složením i doprovodnými energiemi. A které byly Přírodou pro člověka původně určeny.

Tam například nepatří maso (a to včetně ryb, protože z nepochopitelných důvodů spousta lidí ryby do masa nepočítá). I kdyby to maso bylo čerstvé a ještě obsahující pravotočivé bioenergie právě zabitého zvířete. Protože v tomto případě vystupuje do popředí zásadní etický problém takového konání a další důležité okolnosti. Například že člověk nebyl Tvůrci koncipován jako masožravec. A pokud už maso jí, má to pro něj nepříznivé zdravotní i hmotné následky, ovlivňuje to i jeho psychiku. Viz články 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II.

A zatřetí, důsledným vyhýbáním se všemu, co světelnou cestu blokuje, deformuje. Žádná polovičatá řešení, žádné kompromisy, žádné dílčí ústupky v oblasti přijetí nebo odvrhnutí zatemněných duchovních systémů, žádné odchylky v oblasti důsledné etické čistoty.

Způsob dosažení vzestupné světelné cesty je do všech detailů popsán v samostatném oddíle našich stránek Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? a zejména v dílčích textech U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?, U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?

Proč právě Pět Tibeťanů pomáhá nastoupit světelnou cestu?

A pokud jde o samotné cvičení Pěti Tibeťanů, některé dílčí cviky sice vypadají jako klasické jógové pozice. Takže spojitost s Indií lze u nich těžko popřít. V článcích 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů jsem však detailně objasnil unikátnost působení Pěti Tibeťanů na fungování čaker člověka. A dále jsem vysvětlil, že Pět Tibeťanů nemá žádný společný energetický základ, ani společnou filozofii s jógou. I duchovní původ Pěti Tibeťanů je zcela jiný. Ve skutečnosti šlo o dar čistých duchovních sfér nad naším Vesmírem na počátku období rozhodujícího boje mezi Světlem a Temnotou. Proto jsou zcela jiné i samotné účinky cvičení Pěti Tibeťanů ve srovnání s běžnou jógou.

Pro jógu platí stejný dvojaký vliv jako pro ostatní metody, učení přenesená k nám z oblasti Indie – to znamená čisté světelné vlivy spojené skrytě s mimořádně dokonalými temnými manipulacemi (viz předchozí článek 56H. Hadí síla a orgasmus). Takže jóga jako celek člověku na počátku duchovní cesty do jisté míry pomůže. Současně mu však zablokuje cestu k vyšším světelným úrovním a spolehlivě mu zabrání nastoupit cestu neomezeného světelného vzestupu.

 

Přesně takový je způsob fungování většiny zatemněných systémů – navnadit na počátku, získat pozornost člověka hledajícího cestu Světla a současně tohoto člověka skrytě ovládnout a světelnou cestu mu spolehlivě zablokovat.

 

Naproti tomu soubor cviků Pěti Tibeťanů se z tohoto indického vlivu naprosto vymyká. Tato slova přitom nejsou jen pouhou teorií, ale vycházejí ze zkušeností z karmického čištění celé řady bytostí na vzestupné světelné cestě. A například vlivu jejich příbuzných, kteří se i nadále věnují cvičením jógy. Nebo dokonce jógu veřejně propagují jako její cvičitelé.

Dalším lidem na NDC se už hadí síla probouzí obvykle nepozorovaně

Takže řada jednotlivců dokázala vstoupit na NDC za pomoci jiného člověka i bez probuzené hadí síly. Takovým lidem se pak hadí síla postupně probudí zcela samovolně bez jakéhokoliv jejich vědomého úsilí. A dojde k tomu obvykle naprosto nepozorovaně, aniž by vnímali nějaké mimořádné energetické vjemy. Je to z toho důvodu, že ke každé bytosti na NDC směřují harmonizující energie Přírody a Karmy i mnoha dalších světelných sfér a bytostí a pomáhají jí se na této cestě udržet, stabilizovat. A zároveň neustále stoupat k vyšším hladinám vnitřní harmonie. A to vše je schopen citlivý člověk registrovat.

 

Jeho probouzející hadí síla se již žádnými dalšími nezvyklými pocity neohlásí. Jemné energetické zážitky s probouzející se hadí silou pak obvykle zapadnou do celé řady jiných podnětů a zážitků, se kterými se člověk na NDC běžně a takřka každodenně setkává. A které jsou někdy i podstatně silnější, než samotný vliv hadí síly.

 

Například zážitky těsného spojené s Přírodou, viz některé texty z oddílu Zážitky v přírodě, konkrétně třeba Z4. Návštěva Srdce Přírody, Z7. Prožitek souznění s Přírodou a živými tvory, Z12. Probuzení energie Prachovských skal a další. Nebo projevy automatické očisty ze strany Přírody, které člověk na sobě vnímá, ať už během dne při běžných činnostech, nebo v klidu v noci. Nebo zážitky při karmické očistě, které mohou pokrývat celou škálu od těch výrazně nepříjemných až naopak po příjemné a příznivé.

Celkové zhodnocení okamžiku probuzení hadí síly u člověka na NDC

JN: Přírodo, prosím, na jakých hladinách vnitřní harmonie a vztlaku na světelný vzestup dochází orientačně k samovolnému probuzení hadí síly u člověka na NDC? (17.12.2012)

 

Příroda: „U každého člověka je tento okamžik individuální. Je však možné odhadnout celkovou situaci. Z celkového počtu jedinců, kteří dosáhli vnitřního vyladění 98% vůči svému osobnímu optimu, má plně probuzenou hadí sílu zatím asi 21% z nich. U hranice 98,5% je to zhruba 72% a nad hranicí 99% vnitřního vyladění již kolem 99%. A jedinci, kteří dosáhli hladiny harmonie 99,9%, již mají všichni kompletně probuzenou hadí sílu. Průměrná hladina vnitřní harmonie, na které se hadí síla u člověka na NDC začíná samovolně probouzet, je kolem 98% vnitřního vyladění bytosti.

Samotná úroveň vnitřního vyladění bytosti je však pouze jedním ze dvou základních ukazatelů. Důležitá je také výše vztlaku člověka na světelný vzestup. Neboli intenzita, soustavnost a pravidelnost, s jakou plní základní činnosti posilující světelné jádro své bytosti. Zkušenosti naznačují, že k probuzení hadí síly postačuje vztlak na světelný vzestup na úrovni 98% vůči optimu a výše. Toho mohou po delší době dosáhnout někteří jednotlivci ještě před samotným vstupem na NDC.

Naopak ti, kteří tuto hranici vztlaku nedokážou překročit ani po vstupu na NDC, zůstanou na počátku této cesty a k vyšším stupňům vnitřní harmonie (99%, 99,9% a 100%), ani k samovolnému probuzení své hadí síly, se nemohou dopracovat. Chce-li člověk na Nové duchovní cestě neustále pokračovat ve světelném vzestupu, potřebuje se postupně zlepšovat i v běžných každodenních činnostech posilujících Světlo uvnitř jeho bytosti. Právě toto zlepšování se projevuje v růstu vztlaku až nad hodnotu 99% vůči svému osobnímu optimu.“

 

Podrobné vysvětlení, jak se liší celkové vyladění bytosti od výše vztlaku na světelný vzestup, je uvedeno v článku  U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází? 

Význam hadí síly pro jednotlivce na NDC

JN: Přírodo, prosím, jaký význam má probuzená hadí síla pro bytosti na NDC?

 

Příroda: „Probuzená hadí síla je významným prvkem stabilizace člověka na cestě světelného vzestupu. Stala se faktorem, který umožňuje zdolávat dílčí problematické výkyvy, které se čas od času objeví při karmické očistě, a to bez ztráty vzestupu. Na NDC však není potřeba se hadí silou nějak zvlášť zabývat. Tato síla se člověku probudí včas a bude automaticky jedince na světelné cestě stabilizovat, aniž by si toho člověk musel všimnout. Tak je to nejpřirozenější, tak to má být.

 

Hadí síla se tak stává pouze jedním z důležitých činitelů vzestupné světelné cesty. Nikoliv však tím jediným a rozhodujícím. Hadí síla pouze doprovází cestu člověka, který se od počátku zaměřil na soustavnou práci na posilování světelných základů své bytosti. A to den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem. Na NDC se udrží trvale pouze ti lidé, kteří pochopili, že taková činnost už bude trvale součástí jejich denního režimu, a to až do konce života. Jakékoliv sezónní krátkodobé snahy o duchovní vyniknutí, kterým chybí soustavnost a trvalost, nejsou pro vzestupnou světelnou cestu přínosem.

 

Naopak lidé s nepřirozeně probuzenou hadí silou obvykle mají problémy se v tomto období na NDC dostat a trvale se tam udržet. Až teprve budoucnost dá ještě možná těmto lidem výrazně chyceným temnými systémy další šanci vrátit se ke Světlu.

Praktikování nepřirozených sexuálních rituálů v této době člověka spolehlivě odřízne od možnosti nastoupit světelnou cestu. Dojdou sice takto k vyšší duchovní pokročilosti, bude to však na temné stezce.

To znovu potvrzuje skutečnost, že jakoukoliv ze tří zvláštních energií, které dostal do vínku nový člověk 2. typu (životní jiskra, hadí síla, jiskra vědomí), lze využít dvěma zásadními způsoby. Buď pro vzestupnou světelnou cestu. Nebo naopak pro dosažení vyšší temné pokročilosti a pro získání nejrůznějších umělých schopností podporovaných Temnem. Kam patří například možnost ovládat některé z vegetativních pochodů svého hmotného těla. Sem patří i schopnost některých mistrů samovolně se převést do stavu podobného kataleptickému stavu a takto se nechat na určitou dobu zaživa pohřbít.“


V následujících dvou pokračováních 57A. Informace mimozemšťanů o změně plodného cyklu ženy, 57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená , dodatečně zařazených mimo původní plán, se pokusím vysvětlit, jak to vlastně kdysi Tvůrci se sexualitou zamýšleli. Jak to mělo původně být a co z toho nakonec vzešlo už mimo jejich původní záměry. A proč se nakonec sexualita stala pro lidstvo spíše metlou než tím prostředkem, který by je měl dovést na vzestupnou světelnou cestu.

© Jiří Novák, leden 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 212
  • 28
  • 19
  • 19
  • 21

Celkový počet hlasů: 299