Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy

59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy

Jiří Novák Vloženo 30.3.2013
Jiří Novák

Další temná síla nad magií a černými bratry. Kdy a jakým způsobem dala tato temná vrcholná moc o sobě poprvé vědět? Bytosti, které jsou uzemněním vrcholných magických systémů ve hmotě. Lidé ve hmotě reprezentující moc Černého bratrstva. Uzemnění vrcholného temného systému ve hmotě. Historie vzniku temného vědomí – výsledek činnosti těch, kteří se svojí magickou silou stavěli nad běžné lidi. Počátek oddělování kousků temného vědomí. Katastrofa, která zabrzdila rozšiřování moci temného vědomí. Další informace o planetě Nimiru. 19 planetárních katastrof vyvolaných planetou Nimiru. Na Nimiru zůstává i nadále uvězněno temné vědomí. Zrození bytostí reprezentujících toto temné vědomí. Je jediná cesta, jak rozsáhlé temné systémy postupně zbavovat jejich temné moci. Energie Velikonoc napomáhají tomuto čištění od temných systémů.

Další temná síla nad magií a černými bratry

V předcházejících dvou pokračováních tohoto tématu 59A. Odkaz magie pro dnešní dobu, 59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi  jsme se věnovali těm způsobům ovládání, které tady na planetě Zemi rozeselo používání magie a temná moc Černého bratrstva. Zároveň jsem však naznačil, že během karmického čištění v únoru 2013 se objevila vyšší temná síla a moc, která byla ještě nad magií i Černým bratrstvem. Která svojí silou dokázala černé bratry vystrnadit z ovládání určitých hmotných systémů, například světového centra křesťanství, Vatikánu.

Kdy a jakým způsobem dala tato temná vrcholná moc o sobě poprvé vědět?

Jedna z běžných kontrol na počátku února 2013. Vnímám, že tento člověk s obvyklými problémy, které naznačují obnažení vysoce nepříznivých karmických vrstev, je ovládán. Nejde však o běžné ovládání ze strany některého ze systémů magie nebo ze strany aktivních podporovatelů magie.

Vnímám jakési temné pozadí. Jeví se mi to jako temná obloha nad světem s plasticky vymodelovanou zrůdnou temnou podobou. Absolutní temnota, která je v tuto chvíli nad vším temným, co jsme do této doby poznali. V dalších dnech se totéž ovládání objevuje u řady dalších jednotlivců v karmické očistě. A společně s touto informací přichází jméno či přezdívka jedné a té samé bytosti, která je s tímto temným systémem nějakým způsobem spojena.

Bytosti, které jsou uzemněním vrcholných magických systémů ve hmotě

Stejně jako magie a Černé bratrstvo, tak i tato další vrcholná temná síla má své uzemnění v některých bytostech ve hmotě. Důležité je uvědomit si, že každý člověk zrozený ve hmotě a reprezentující a uzemňující určitou extrémně silnou duchovní moc, má vlastnosti a celkové chování typické pro tuto moc.

Například pro vrcholné mágy reprezentující vědomí magie, viz článek A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi, je typická okázalá nadřazenost, arogance.

Pozůstatkem příslušnosti člověka mága k vědomí magie byla a je touha řídit, vést vše, celý vývoj. Být tím nejvyšším, kterému všichni ostatní skládají účty, který je pro všechny ostatní svatým bohem.

Z některých vrcholných mágů vyzařuje místo skromnosti a pokory naopak vnitřní pocit, že jsou nad běžnými lidmi. Že jim se musí lidé klanět a sklánět své hlavy do prachu v absolutní pokoře před nejvyšším majestátem těchto mágů vybavených magickou mocí. Až do této polohy dospěla snaha o řízení civilizace ve hmotném světě zasvěcenci, Syny Bohů, kteří byli nad běžnými lidmi. Snaha, která byla typická pro dávnou Egyptskou civilizaci, podrobněji viz článek 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

Tito mágové bez vnitřní pokory se cítí být nejvyššími soudci, kteří mají právo kontrolovat a veřejně soudit ostatní za to, co píšou, jaké názory veřejně prezentují. A snaží se tyto jednotlivce propagující jiné názory arogantním nadřazeným způsobem zastavit, vnutit jim svůj pohled na svět. Dávají najevo svoji vznešenost, vysoké duchovní či magické postavení a své nároky na to, aby tady na Zemi i nadále vedli světelný duchovní vývoj. A nenechali si do toho mluvit žádnými „břídily“, kteří by snad chtěli vymýšlet nějaké novoty. Protože jejich cílem je i nadále udržet setrvalý stav na Zemi, který jim vlastně nahrává, a který je podle nich v zásadě velmi pozitivní.

Podstatné také je, že mágové a celý systém magie získávali energie z těch všech bytostí, které převzali pod svoje křídla. Ať už tomu říkali vedení učedníka duchovním mistrem. Nebo pokročilejší umístění učedníka do aury mistra. Nebo šlo o naakumulování dostatečně velké tvořivé síly uvězněním a zneužitím obrovských počtů jednotlivých bytostí všeho druhu (lidských bytostí, andělů, přírodních andělů, astrálních bytostí, atd). Vždy šlo o ovládání a energetické zneužívání těch, kterým magie jakoby ukazuje nepravou cestu ke Světlu.

Při svém živlovém magickém pohledu na svět však přitom mágové vůbec nemusí mít ponětí, že už se stranou Světla nemají nic společného, protože jsou v hlubokém pádu k Temnu. A že dokonce parazitovali a parazitují na obrovských počtech běžných obyvatel této Planety. Jak vychází najevo při postupném karmickém čištění i při jejich snaze napojit se útokem na každou obnaženou vrstvu v ovládaných bytostech a ovládání z minulosti tak prodloužit i do dnešní doby.

Lidé ve hmotě reprezentující moc Černého bratrstva

A co temní zastupující sílu a moc Černého bratrstva? Obvykle neusilují o ovládání celosvětového vývoje. Spíše jsou zaměřeni na své osobní výhody, na prosazení svých egoistických záměrů vůči lidem v blízkém okolí. Pro některé je typické vědomé spojování se s Temnem. Vědomé vzývání temných sil a systémů. Vyhledávání magických knih a speciálních magických postupů, kterými by posílili svůj vliv na okolní bytosti a probudili v sobě dávnou magickou sílu, která by to umožnila. Satanismus, účast na temných rituálech nejrůznějšího typu.

Další působí nevědomě. Například se snaží s obrovskou agresivitou zastavit své příbuzné jen proto, že usilují o jinou životní cestu. Že přešli k vegetariánství a vedou k tomu i svoje děti. Zasahují i tam, kde jim to nepřísluší, tedy mimo vlastní rodiny. Snaží se vyvolat rozvrat, chaos v rodině, která začala jít vzestupnou světelnou cestou. Pro tyto vědomé i nevědomé podporovatele temných systémů spojených s Černým bratrstvem a s osobními typy ovládání je jedno společné. Parazitování na mnoha bytostech v blízkém okolí. Neschopnost zajistit si příjem dostatku energií Planety a okolní Přírody běžným eticky čistým způsobem.

Uzemnění vrcholného temného systému ve hmotě

A bytosti spojené s temným systémem, který byl odhalen až během února 2013? Tady jde jen o jednotlivce. Jejich typickým znakem je touha proniknout energeticky do všeho svými energiemi, svým vlivem. Vše infikovat rozkladnými energiemi. Trousit všude, na každém místě, své nepříznivé energie zkázy a rozkladu. Vysmívat se, znevažovat, zesměšňovat, snažit se nejlépe úplně zničit, nebo alespoň vychýlit, znemožnit, rozložit, zpomalit cokoliv, co by mohlo mít zásadní pozitivní vliv na chod tohoto světa. Snažit se infikovat svými příspěvky každou diskusi na webu.

Výjimkou nebyly ani naše stránky, když jsme ještě měli otevřenou diskusi za články. Tito jedinci s utkvělým pocitem, že musí rozložit vše, co se zdá být zajímavé, neváhali třeba desetkrát za den přijít a utrousit další jedovaté stupidnosti. Někteří ze čtenářů, kteří na tyto diskusní příspěvky narazili, jistě chápou, o kom především v této chvíli píšu.

Historie vzniku temného vědomí

Pokusím se zjistit další detailní informace o této temné síle v duchovní komunikaci.

JN: Spojené Síly Světla, prosím o podrobnější informace o tomto temném vědomí. V jakém období přibližně vzniklo, co bylo impulsem k jeho vzniku, případně jestli ještě existuje dnes a kde se v této době nachází? (Duchovní komunikace ze 4.3.2013)

 

Planeta Země: „Zde na Zemi jsou vlivy tohoto vědomí patrné již asi 300 tisíc let. Vědomí vzniklo v době dávné Atlantidy. Konkrétně jde typově o minulost, která má souvislost se situacemi popisovanými ve starořeckých bájích. S etickou nečistotou tehdejších olympských bohů s mimořádnými magickými schopnostmi a umělou mocí nad lidstvem, nad Přírodou i Planetou. Jde tedy o minulost spojenou s potomky mimozemských přistěhovalců, kteří sem na Zemi byli přemístěni v jednom z řízených výsadků podporovaných anděly Dhyany před zhruba 800 tisíci lety.

Typická pro některé z těchto lidských bytostí 1. typu byla z našeho pohledu extrémně dlouhá délka života dosahující tisíce až dokonce desítky tisíc let. Velmi vysoká umělá tvořivá síla, schopnost měnit běžné přírodní pochody, měnit struktury hmoty, odstínit působení běžných přírodních sil, například gravitace, a dokonce i schopnost měnit podobu, apod.

Výsledek činnosti těch, kteří se svojí magickou silou stavěli nad běžné lidi

Temné vědomí vznikalo a bylo posilováno postupně jako výsledek činnosti těch, kteří se stavěli nad běžné lidi a nechali si říkat bohové. Nechali se běžnými lidmi uctívat jako bohové. Těch, kteří měli být svojí etickou čistotou a příklady chování vzorem pro běžné lidstvo. Místo toho se však stali spíše příkladem odstrašujícím. Příkladem toho, jak hodně může původní čistotu bytosti rozložit umělá tvořivá moc a síla a díky ní dosažená umělá moc a postavení nad běžnými lidmi v rámci tehdejšího světa.

Plné síly dosáhlo toto vědomí před zhruba 170 tisíci lety. V té době si začalo samo sebe uvědomovat a začalo podnikat další konkrétní kroky na postupné převzetí vlády nad celou touto Planetou.

Toto temné vědomí postupně nabylo podoby Boha, v tomto případě však zcela temného. Něčeho, co je nad vším, co prorůstá všemi bytostmi i celým světem. Co silnějším a privilegovaným dává svobodu, zatímco slabší dusí k ještě silnější podřízenosti.

Lidé v těžkých situacích pokorně volající o pomoc Boha, obracející se na Boha, netušili, že se mohou napojit i na zcela temný systém. Protože pojem Bůh býval u nich automaticky spojen s čistotou a dokonalou spravedlností. Jenže během historie se mnohokrát potvrdilo, že Bůh, na kterého se obyčejní lidé obraceli, často nahrával bohatým a mocným a naopak tvrdě trestal chudé za drobné prohřešky. Lidem to bylo divné, jak se může dokonalý Bůh projevovat tak nespravedlivě. Ale byli ujišťováni v tom, že to není nespravedlnost. Že jen špatně chápou význam událostí, protože nedokážou nahlédnout, jaký má s nimi Bůh úmysl, jaký je celkový Boží plán a záměr, apod.

Počátek oddělování kousků temného vědomí

Jedním z prvních zásadních kroků k dalšímu rozšiřování své moci bylo oddělování, duplikování kousků tohoto vědomí. A to takovým způsobem, aniž by původní celek ztrácel svoji celkovou temnou moc. Tyto oddělené kousky byly přetvořeny do podoby oddělených zcela temných nehmotných bytostí. A ty jako temné stíny nasedaly na záda důležitých osob ve hmotě. Aby je takto skrytě inspirovaly, směrovaly a dokonce někdy i plně ovládaly. Byla to jakási první varianta toho způsobu ovládání, který v novodobé historii spojujete s Černým bratrstvem.

Temné části vědomí soustavně vedly obsazeného člověka ve hmotě k činům, které posilovaly Temno v něm. Výsledkem byl urychlený pád takových bytostí, postupné nabývání temné dokonalosti. Osud Země a lidské civilizace začal být předurčen.

Katastrofa, která zabrzdila rozšiřování moci temného vědomí

Přišla však reakce, drtivá zkáza, která postup tohoto vědomí na dlouhý čas zásadně zpomalila. Tato katastrofa je spojena se zkázou planety Maldek (Tir, Malona, Zlatá planeta, Žlutá planeta), dávné planety, která původně obíhala mezi Marsem a Jupiterem.

 Po výbuchu Maldeku se část této planety roztříštila na drobnější kousky a vznikl tak rozsáhlý pás drobných planetek mezi Marsem a Jupiterem. Zbytek této planety, část veliká zhruba jako naše Země, ovšem zůstal pohromadě jako nepravidelné těleso, nová planeta, označovaná nejrůznějšími názvy: Nimiru, Nibiru, Marduk, Planeta smrti, Amanyam, apod. Po určité době narazila tato troska bočně do Planety Země. Tato katastrofa prakticky vyhladila téměř veškerý život na Zemi na dlouhé tisíce let.“

Další informace o planetě Nimiru

Více informací o Nimiru jsem uvedl v článku 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, odkud přebírám tyto informace:

Ivo Wiesner v knize Bohové a apokalypsy, str. 21, o tom píše:

„Tir, který byl asi desetkrát větší než Země, byl roztrhán a největší troska byla vymrštěna do kosmického prostoru, ale Slunce ji svou gravitací udrželo v dosahu, takže troska začala obíhat kolem Slunce po velmi extrémní oběhové dráze… Vždy jednou za 6115 ± 50 let se přiblíží velmi těsně k Zemi… hmotnost této trosky je srovnatelná se Zemí. Starověké národy o existenci této nebeské nestvůry věděly a daly jí mnoho jmen: Nimiru, Nibiru, Marduk a další… Máme k dispozici poměrně přesný odhad prvního ničivého úderu, kterým Nimiru postihla Zemi v roce 113 519 ± 100 př. n. l.“

 

Opakovaně se vracející planeta Nimiru je jednoznačně pozůstatkem dávných sporů a bojů mezi bytostmi Světla a Temnoty - mezi lidskými bytostmi 1. typu. Je odkazem, který nám zanechali naši dávní předci, lidé 1. typu. O době vlády těchto lidských bytostí 1. typu nad světem, Planetou a Přírodou mnozí dnešní duchovní pracovníci hovoří jako o „zlaté době historie“ a chtějí nás formou zasvěcování a dalších umělých magických zásahů do této doby navracet. Děkujeme, není o co stát. Spíše bych na to řekl – konečně se proberte z neskutečného snu a uvědomte si v plné míře opravdový odkaz, který nám tato dávná historie zanechala.

Tyto informace o Nimiru vycházející z bádání Ivo Wiesnera jsou podle Přírody pravdivé z 95%. To potvrzuje, že jeho celkové vývody jsou naprosto správné a najdeme v nich jen dílčí nesprávné detaily, které skutečnosti neodpovídají.

Například Ivo Wiesner napsal (Bohové a apokalypsy, str. 21):

„Délka oběhu Nimiru kolem Slunce je odhadována na 700 – 800 let a vždy jednou za 6115  ± 50 let se přiblíží velmi těsně Zemi.“

Právě údaj 700 – 800 let již zřejmě neodpovídá realitě.

Možnosti chybného vysvětlení informací z dávných textů

Zcela jiné souvislosti o osudu Země, planety Nimiru (Nibiru) a planety Tiamat (totožná s Maldekem), uvádí ve svých bádáních Zecharia Sitchin v knize Dvanáctá planeta. A další autor Jiří Wojnar, který navazuje na výsledky bádání Sitchina, například v knize Hlubina návratu. Vše je jakoby naruby, například že Nimiru tady byla ještě před existencí Země. Jiří Wojnar v knize UFO, Bible a konec světa, str. 50, píše:

„Podle kosmogonie Sumerů vyvolal příchod planety Nibiru… do ještě mladého slunečního systému dramatické průvodní jevy. Cizí těleso, obíhané několika satelity, bylo gravitací vnějších planet staženo na oběžnou dráhu mezi Marsem a Jupiterem. Tam došlo k postupné kolizi několika jeho měsíců s planetou Tiamat, která se původně nacházela na této dráze… Astrologové pro ni mají pojmenování Maldek… Tato planeta byla nejméně dvakrát větší, než je dnešní Země. Po srážce s měsíci Nibiru se z části jejich trosek zformoval pás asteroidů a komety. Zbývající část byla spolu s největším satelitem Kingu sražena na oběžnou dráhu blíže ke Slunci, do míst, kde předtím žádná planeta nebyla. Tak z původní Tiamat a Kingu vznikla Země a Měsíc.“

Sitchinovy úvahy vycházející z dávných sumerských textů tak podávají zcela jiný náhled na situaci, který je podle Přírody pravdivý pouze z 10%. Je přece zásadní rozdíl, jestli zkázou Maldeku výbuchem vznikla planeta Nimiru, nebo naopak jestli zkázou Maldeku způsobenou již dříve existující planetou Nimiru vznikla Země se svojí oběžnicí Měsícem. Navíc podle Sitchina je údajná doba oběhu Nimiru kolem Slunce 3600 let. Jak vůbec mohlo tak nepravdivé vysvětlení minulosti vzniknout?

Vysvětlení možnosti chybných vývodů při zkoumání dávných textů je velmi jednoduché. Starověké báje, eposy, mýty jsou často napsány ve tvaru veršovaných sdělení podobajících se spíše pohádkám než skutečnému vědeckému sdělení. Není jednoduché rozlišit, co který název znamená – zda nějakého Boha, skutečnou bytost, nebo dokonce kosmické těleso. Proto mohou badatelé při zkoumání dávných textů dospívat ke zcela jiným výsledkům a odlišným interpretacím historie.

Uvedu konkrétní příklad. V Henochově knize, která patří mezi apokryfní texty, tedy mezi texty nezařazené do Bible, se opakovaně vyskytuje pojem „Hlava Dnů“, například v následujících souvislostech:

Henoch 46.1:

A tam jsem viděl jednoho, který měl „Hlavu Dnů“ a jeho hlava byla bílá jako vlna. A spolu s ním tam byl jiný, jehož obličej měl vzhled člověka a jeho tvář byla plná milosti (milosrdenství, požehnání) jako jednoho ze svatých andělů.

Henoch 47.3:

A v těch dnech, viděl jsem Hlavu Dnů sednout si na trůn své slávy a Knihy života byly otevřeny před ním a všemi jeho hostiteli, kteří bydlí na nebesích a jeho Radou stojící před ním.

Henoch 55.1:

Vtom Hlava dnů pocítil lítost a řekl: "Všechny, kteří obývají zemi, jsem zahubil zbytečně."

Henoch 60.2:

Hlava dnů seděl na trůnu své slávy a kolem něho stáli andělé a spravedliví.

Tyto citace uvádím z jednoho důvodu. Aby čtenář měl možnost posoudit, co s největší pravděpodobností znamená používaný pojem „Hlava Dnů“. Citace poměrně jasně naznačují, že jde o vznešenou individuální bytost. Já osobně v tom vnímám označení vznešené, zřejmě mimozemské bytosti, možná i povýšené na Velitele či Boha, nositele určité moci a privilegií. Který má k dispozici Knihy života a má možnosti ovlivňovat vývoj běžných lidí a zasahovat do běhu jejich života.

Jiří Wojnar však „Hlavu Dnů“ považuje za planetu či kometu přinášející zkázu, neboli zřejmě přímo za Nimiru. A to je z mého pohledu až příliš fantastické a tím i neodpovídající realitě. Protože společně s předchozí citací části textu „Henoch 47.3“ uvádí Jiří Wojnar v knize Hlubina návratu, str. 21, následující vysvětlení: 

Pojmy „Hlava“ či „Starý dnů“ popisují kosmické těleso, které se doposud vymyká našim astronomickým poznatkům. Pokus si ale podrobněji prostudujeme zmínky v Bibli a apokryfických textech, zjistíme, že ze všeho nejvíc připomíná obrovskou kometu. Provází ji několik satelitů, asteroidů, které na kontrastním zářivě bílém pozadí vyvolávají iluzi očí a rysů tváře? Optický klam, stejně jako fiktivní obraz „zajíce“ nebo „muže“ na Měsíci?

Ano, právě tato citace naznačuje, kam až člověka může dovést rozumová úvaha, nesprávné srovnání, nesprávné vysvětlení dávných textů, které nevychází ze skutečné reality potvrzené duchovních vnímáním či skutečně duchovní intuicí.

Každá událost má svoji skrytou příčinu

Planeta Země: „Jak se říká, žádná událost se neděje náhodou. Každá událost má svoji skrytou příčinu, která někdy není na první pohled zjevná. Je pravděpodobné, že právě temné vědomí v oblasti Země bylo do jisté míry spolupůsobícím vlivem, který tuto drtivou katastrofu na Zemi přivolal. Síla temného vědomí tak vlastně přitáhla temný zbytek Maldeku prosycený magií a energií zkázy.

Na Zemi byl vyhlazen život, ale mělo to i určitý pozitivní význam. Troska Maldeku nazvaná Nimiru svojí temnou silou při nárazu do Země doslova vyrvala temné vědomí z jeho do té doby stabilní pozice v oblasti planety Země a uvěznila jej ve svém nitru v jakési energetické díře, propasti, energetických „kleštích“, ze kterých není úniku. Ze kterých není možné se jednoduše osvobodit.  Jen unikající energie z této díry inspirovaly podobně naladěné jednotlivce k dalším a dalším vrcholně neetickým činům. Planeta Nimiru se tak stala pro budoucí desítky tisíc let zvěstovatelem dalších katastrof, nositelem zkázy a zmaru.“

19 planetárních katastrof vyvolaných planetou Nimiru

Kolik už takových katastrof vlastně proběhlo? Podle Ivo Wiesnera (Bohové a apokalypsy, str. 37):

„Počínaje srážkou v roce 113 519 př. n. l. a po posledním cyklu Nimiru v roce 3 449 př. n. l. se jedná celkem o 19 cyklů.“

Tedy celkem 19 větších či menších planetárních katastrof. Z nich 18 patří do období pokračující vlády lidstva 1. typu nad Planetou. Je přitom důležité zdůraznit, že tehdejší lidstvo mělo k dispozici mimořádně mocné magické nástroje i další tvořivou duchovní výbavu a současně nesmírně rozvinutou vědu a techniku. Přesto nenalezlo za dobu 100 tisíc let způsob, jak takovým katastrofám čelit. Nebo dokonce jak je zastavit, jak jim dále zamezit.

Na Nimiru zůstává i nadále uvězněno temné vědomí

Planeta Země: „Právě na Nimiru je i v dnešní době uvězněno toto temné vědomí. Při každém průletu oblastí vnitřních planet Sluneční soustavy vyvolává tento zakonzervovaný temný náboj ohromnou zkázu. Jak už to tak bývá, během tisíců let se menší kousky tohoto vědomí dokázaly uvolnit a prostřednictvím běžného zrození dokázat vstoupit do hmotné roviny planety Země. Tyto bytosti se vždy vyznačovaly neobvyklou agresivitou, až buldočí vytrvalostí při snaze zničit jakýkoliv pokus o nápravu upadajícího vývoje. Zničit cokoliv, co by mohlo pomoci vychýlit existující poměr sil a zvrátit dlouhodobě pokračující pád pozemské světelné evoluce.

Zrození bytostí reprezentujících toto temné vědomí

Zrození těchto bytostí můžeme chápat dvěma způsoby, protože každý děj má vždy dvě strany mince. Buď jako příležitost temné strany světa, aby si prostřednictvím těchto bytostí zajistila i nadále celkovou kontrolu nad vývojem. Nebo naopak jako šanci pro Světlo pochopit, jaká síla se zde snaží i nadále držet temné otěže vývoje. Původ jaké síly je důležité vystopovat, aby mohly být podkopány a vylomeny její základy, které ji pevně udržují v existenci. Aby Světlo vědělo, s kým se potřebuje utkat, jakou temnou sílu je nezbytné pokořit, aby vznikla šance navrátit konečně vývoj na planetě Zemi na cestu stabilní vzestupné světelné evoluce. Tedy tam, kde měl odedávna být, ale kam se doposud nikdy nedostal.

Temné vědomí podporovalo vše, co ničilo vývoj, evoluci ke Světlu. Dodávalo energii jakémukoliv temnému systému, který rozšiřoval a množil otevřené i skryté ovládání. Udržovalo při životě všechny dílčí katastrofy, války, jakékoliv formy manipulace ovládání i násilí. I jakoukoliv kamufláž, zakrývání pravé podstaty celkové situace i jednotlivých událostí. Podporovalo také magii, která se sice tváří jako dokonalé vyšší umění pro pokročilé, ve skutečnosti je však násilím na bytostech, Přírodě, Planetě.“

JN: Planeto Země, prosím, odkdy se části tohoto temného vědomí začaly rodit ve hmotě v podobě lidských bytostí?

Planeta Země: „Je to historie stará zhruba 15 – 20 tisíc let. Jako lidé se zpočátku chovali nenápadně, ale o to více destruktivně.“

 

JN: Kolik zástupců tohoto vědomí je v této době zrozeno na Zemi?

Planeta Země: „To nelze zatím říci. Zatím jednoznačně víme z karmického čištění o jedné bytosti. Ta je již delší dobu výrazným oponentem Nové duchovní cesty. Především od ní přicházely v posledních letech neuvěřitelné podpásové výpady. Víte však ještě o další temné bytosti, která se sice veřejně neprojevuje, ale její destruktivní temná síla je srovnatelná. Z toho lze usuzovat, že vrcholných temných systémů, které stály nad veškerou magií, Černým bratrstvem a dalšími běžnými typy temného ovládání může být více. Nastala doba jejich postupného zviditelňování. A prostřednictvím karmického čištění jimi ovládaných bytostí odebírání dalších dílčích střípků jejich celkové temné moci.“

Je jediná cesta, jak rozsáhlé temné systémy postupně zbavovat jejich temné moci

V tomto směru opakuji poslední odstavec z předcházejícího článku 59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi:

Zároveň s každým jednotlivým karmickým čištěním je vždy ukrojen jeden další dílčí střípek celkové temné moci ovládajícího systému. Až jednoho dne dojde k tomu, že se naplní určitý kritický počet, kritické množství jednotlivých karmických očist. A síla přetrvávajícího temného systému se sníží pod určitou kritickou hranici. Světelné energie pak získají za tímto předělem šanci řešit tento problém novým, daleko účinnějším způsobem. A další díl temné moci bude jednoho dne definitivně zlomen.

Vhodné informace se vždy obnaží ve správný čas

JN: Jak se vůbec podařilo dát všechny tyto informace dohromady?

 

Planeta Země: „Ještě na konci roku 2012 a počátkem roku 2013 se většina bytostí na NDC čistila z ovládacího vlivu magie a Černého bratrstva. V současné době se však již obnažil další vyšší typ temného ovládání. Který je nejen nad veškerou magií, nad systémem Černého bratrstva, ale i nad všemi dalšími temnými nebo výrazně zatemněnými činnostmi.

Ne náhodou jsou někteří dnešní lidé ve hmotné rovině Země odpůrci nového vývoje reprezentovaného Novou duchovní cestou. Ne náhodou je do této pozice tlačilo vědomé či nevědomé používání magie, která se jako systém ovládání obává o svůj zánik. Během posledních týdnů, když u některých jednotlivců čištění od magie postupně sláblo, se však postupně objevil další silnější temný vliv nad magií. Jeho reprezentantem zde ve hmotě, jak už bylo řečeno, nejsou běžní mágové. Tyto zástupce temného vědomí nemotivuje vnitřní puzení zachránit magii. Inspiruje je něco jiného.

Pozůstatkem příslušnosti k rozsáhlému temnému vědomí je jiný způsob uvažování. Jde o touhu proniknout energeticky do všeho svými energiemi, svým vlivem. Typické pro takové bytosti se stalo také to, že samy nic pozitivního nevytvářejí. Výsledkem jejich činnosti je pouze zesměšňování druhých, destrukce. Jedovaté energie roznášené po diskusích na mnoha nejrůznějších webech s duchovní problematikou. Snaha všude po menších nebo větších kouscích trousit temný jed v podobě destruktivních příspěvků, jejichž hladina pravdivosti je téměř nulová.

Energie Velikonoc napomáhají tomuto čištění od temných systémů

Právě energie nadcházejícího velikonočního období dává příležitost dotáhnout o velký krok dál souboj dnešních Spojených Sil Světla, vedoucích v této době duchovní vývoj na Zemi, se všemi formami magie, Černým bratrstvem i nově objeveným temným vědomím.

Na pořadu dne je stále sestup nové Karmy do hmoty. Aby konečně všem bytostem zrozeným ve hmotě začalo být měřeno stejným metrem. Aby ti, co ovládají, ubližují, parazitují na druhých, byli velmi zřetelně upozorňováni na to, že toto jejich působení, pokud se jej nevzdají, už nebude dále tolerováno. A pokud nebudou na tyto zřetelné výzvy reagovat zásadními změnami v jejich životech, aby případně byli i zastavováni.

Zastavováni jednoduše tím, že Nová Karma provede v první fázi celkové karmické vyúčtování všech činů těchto doposud parazitujících a ubližujících bytostí v minulosti i v tomto životě především zde na Zemi. A později i karmické vyúčtování za jejich celou dávnou minulost, i v jiných světech, odlišných existencích a formách života. A zajistí vyvození bezprostředních karmických závěrů. To by mělo bezpečně stačit k tomu, aby tyto ubližující a parazitující zrozené bytosti ztratily jakékoliv další možnosti pokračování v těchto destruktivních činnostech.“
 

© Jiří Novák, březen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 212
  • 27
  • 21
  • 22
  • 22

Celkový počet hlasů: 304