Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na další vývoj

39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na další vývoj

Jiří Novák Vloženo 1.2.2011
Jiří Novák

Další strategie Duchovních hierarchií - pokusy přenést do hmoty čisté duchovní učení (Ježíš, Buddha, Mohammed) a mise dalších významných duchovních mistrů ve hmotě. Po celý nový letopočet se síly Světla i nadále upínaly k nehmotnému světu a nepochopily skutečný význam hmoty pro člověka 2. typu. Snaha Temna dosáhnout definitivního zlomu vývoje. Změna vývoje lidstva od 50. let 20. století - přesun vyspělých duchovních bytostí do hmoty, rozhodnutí uvolnit duchovní informace. Co se ve skutečnosti stalo na konci 20. století? Nezbytnost očistit dnešní svět od magie a jejích následků. Právě magie totiž vytvořila největší zrůdnosti v tomto světě, například systém prokletí, novodobý černý bratr ze hmoty, zrůdná umělá bytost nazvaná leviatan. Jakým způsobem byla řešena otázka dalšího vlivu Duchovních hierarchií na vývoj? Agartha jako temné duchovní centrum a její vliv na svět.

Shrnutí vývoje v novém letopočtu

Abych zachoval určitou kontinuitu výkladu, provedu na prvních několika stránkách tohoto textu nejprve shrnutí předchozích informací o vývoji v novém letopočtu, tak jak byly uvedeny například v článcích 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 16. Magie z pohledu historie, 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka a dalších.

Jaké dlouhodobé následky měla strategie předání vedení nad civilizací ve hmotě lidským Duchovním hierarchiím mimo hmotu v nehmotných sférách? Po celý nový letopočet se síly Světla i nadále upínaly k nehmotnému světu. Vrcholem tohoto nasměrování byla strategie postupného odchodu civilizace ze hmoty inspirovaná a podporovaná Vesmírnými lidmi a řadou mimozemských učení, které na naši Planetu pronikly. I v dnešní době zde tyto myšlenky šíří většina bytostí na duchovní cestě. A to všechno přesto, že nový člověk 2. typu je koncipován tak, aby svých nejvyšších schopností a možností dosahoval právě a pouze ve hmotné rovině. Dodnes drtivá většina duchovně probuzené části civilizace nepřijala za své informace o dvou zásadně odlišných typech člověka na Zemi v průběhu dějin – o lidstvu 1. a 2. typu, jak jsem detailně vysvětlil v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu a 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo.

Pokusy přenést do hmoty čisté duchovní učení

Po celou dobu své vlády nad lidstvem nenalezly Duchovní hierarchie účinný nástroj, jehož „síla“ by stačila na udržení vývoje směrem ke Světlu. Zřejmě právě proto, že ze své pozice „nad hmotou“ v duchovních úrovních nemohly skutečný význam hmoty pro člověka 2. typu pochopit a rozpoznat.

K dalším strategiím Duchovních hierarchií v minulosti patřily pokusy přenést do hmoty čisté duchovní učení zrozením jedné klíčové bytosti. Zrození Buddhy, Ježíše, Mohammeda a stovek dalších pomocníků zrozených v jejich blízkosti, kteří měli usnadnit misi. Ani to nezměnilo vývoj světa ke Světlu. Dlouhodobým výsledkem těchto misí nebylo vytvoření a upevnění čistého duchovního učení, které by objektivně a jednoduše lidem vysvětlilo principy fungování duchovní roviny světa. A které by po svém rozšíření začalo účinně napomáhat duchovnímu probuzení většího počtu lidí.

Výsledkem se postupně stal vznik dalších světových náboženství. Také tato nová náboženství však během vývoje získala charakter určité ideologie spojené s dogmaty, hrubým zkreslením skutečnosti, s manipulací, často i s násilným vnucováním a rozšiřováním tohoto druhu víry. Nepřinášela proto objektivní pravdu, ale spíš takové poznání historie i tehdejší současnosti, které bylo zmanipulováno ve prospěch instituce dané církve, ve prospěch jednotlivých kněží, mistrů, učitelů a temných systémů nad nimi i nad celým náboženským a filosofickým systémem. Typickým příkladem je křesťanství, které je na jedné straně založeno na prokazování úcty Ježíši Kristovi, který žil na Zemi před dvěma tisíci lety. Současně však tatáž církev zásadní myšlenky Ježíšova učení odvrhla jako kacířské.

Proč se tato nová učení čím dál více zatemňovala? Ideologie přece nevznikne z čistého učení mávnutím ruky. Ideologii z duchovního učení udělají ti, co původní učení propagují, dále rozvíjejí, revidují, přeměňují. Ti, co nejsou na dostatečně stabilním vzestupu ve Světle. Ti, co nemají duchovní nadhled, dosah na dostatečnou úroveň pravdy, aby původní čisté myšlenky pochopili a dále rozvinuli správným směrem. A jakékoliv stopy manipulace, ovládání, kamufláže vnášené do původně čistého učení pak přitahují další a další temné energie. A v důsledku pak způsobí, že celý systém je jednoznačně ovládnut, zcela zatemněn a dále už jednoznačně směrován skrytým temným vedením.

Ani jedno náboženství tak nepřineslo skutečně pravdivý popis duchovního pozadí světa. Naopak tato zatemněná náboženství začala silou svých temných energií v pozadí ovládat a manipulovat zástupy věřících. A tlačit je: aby nereptali, modlili se, nebojovali proti nepravostem, šířili kolem sebe lásku. A případně i podporovali samotnou církev a jí poskytli všechna práva pro komunikaci s duchovními sférami.

Další mise duchovních mistrů ve hmotě

Duchovní hierarchie používaly i dalšího způsobu ovlivnění vývoje ve hmotě. Čas od času nebo i pravidelně se mistři Duchovní hierarchie rodili na Planetě, aby ovlivnili duchovní či politický vývoj nebo přinesli lidstvu nové poznání. Své okolí pak často převyšovali svými tvůrčími schopnostmi, znalostmi i morálními a etickými postoji. Takovými bytostmi v minulosti byli například Karel IV., Mistr Jan Hus, Rudolf II., Jan Ámos Komenský, Isaac Newton, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Wolfgang von Goethe, Tomáš Garrigue Masaryk, Albert Einstein, a mnohé další významné osobnosti politického, vědeckého a duchovního života. Tento způsob duchovního vedení světa trval až do poloviny 20. století nového letopočtu, kdy Duchovní hierarchie musely pod tlakem nástupu organizovaných sil zla na Planetě urychleně přejít k jiným formám své práce.

Zrození dalších zasvěcenců, mistrů Duchovních hierarchií, přineslo v některých obdobích významný pokrok, ale ani to nestačilo na dlouhodobou změnu směru duchovního vývoje na Planetě. Svět čím dál více směřoval k Temnu. A pokud by se nic zásadního nestalo, bylo jen otázkou času, kdy dojde k definitivnímu a konečnému zlomu.

Ovládání světa temnými bytostmi

Na počátku našeho letopočtu odstartovalo svoji moc Černé bratrstvo, jehož způsob fungování jsem podrobněji popsal v textu 16. Magie z pohledu historie. Neviditelní nehmotní černí jezdci nasedli na záda všech důležitých bytostí ve hmotě, papežů, kardinálů, králů, ministerských předsedů a dalších, aby je účinně vedli vhodným směrem, který jednoznačně posiloval temnou stranu světa. Takto pod neviditelným nátlakem vznikla nejrůznější „podivná“ rozhodnutí v minulosti: Například církevní odvrhnutí zásadních myšlenek člověka, kterého současně v každém kázání křesťanská církev zbožňuje. Nebo strhávání vztyčených vysokých kamenných menhirů a jejich zakopávání do Země, aby už dále „neškodily“. Nebo zneužití myšlenek Tomáše Akvinského o existenci temných bytostí ke vzniku církevní inkvizice a k rozpoutání honu na „údajné čarodějnice“ ve hmotě. Nebo Mnichovskou dohodu a další nerovnoprávné smlouvy, které kdy byly uzavřeny pod inspirací Černého bratrstva.

Temný středověk, rozsáhlá satanizace křesťanské církve, války a násilí rozpoutané ve jménu Boha, upalování kacířů a čarodějnic, záměrné potlačování a ubíjení všeho, co bylo nositelem větší etiky a duchovního pok­roku. Milióny zmrzačených, upálených, zavražděných, ubitých. To vše vedlo k tomu, že podíl nepříznivých temných levotočivých energií na Planetě neustále narůstal. To, co k lidem přicházelo z duchovního pozadí světa, mělo čím dál zřetelnější a silnější temný nátisk. U řady lidí proto vzrůstal odpor ke všemu náboženskému, a tím i k čemukoliv „duchovnímu“. Strana Světla s obtížemi a vynaložením velkých obětí přenášela staletími alespoň základní informace o duchovním pozadí světa prostřednictvím uzavřených a většinou tajných esoterních řádů a společností.

Lidstvo jako celek se tak ještě více upnulo ke hmotě. Veškeré duchovní poznatky dávných civilizací se postupně vytrácely z veřejného povědomí současného lidstva. Zůstala pouze silně ideologicky ovlivněná a energeticky zatemněná náboženská učení, jako oficiální náhrada veškeré „duchovnosti“ na Planetě. Síla zla skrytě krok za krokem narůstala.

Snaha Temna dosáhnout definitivního zlomu vývoje

Přestože temné síly účinně ovládaly vývoj ve hmotě, stále jim to nestačilo k definitivnímu zlomení světelné síly lidstva. Lidstvo stále „zlobilo“ a čas od času se rodili lidé, kteří se snažili tlačit vývoj více ke Světlu. Temné síly však dříve než strana Světla pochopily, že pokud chtějí odpor Světla definitivně zlomit, nestačí forma ovládání Černými bratry, ale je potřeba ovládnout svět i přímo ze hmoty, zrozením či vyšlechtěním dokonalých temných bytostí přímo ve hmotě.

Ve 2. polovině 19. století přechází skryté Temno na Zemi do protiútoku a začíná konat přípravy na komplet­ní a definitivní ovládnutí hmotné úrovně. A co jiného jim v tom má pomoci, když ne magie. V 80. letech 19. století jsou zakládány ve Francii, Anglii, Německu a později také v Japonsku a Itálii společnosti zasvěcenců, uzavřené řády. Tyto společnosti se zaměřily na magii a na obrodu skrytých sil v člověku skrze zasvěcení.

Hlavním cílem však nebylo zvýšení vnitřní harmonie člověka, ale posílení jeho předpokladů pro dosažení moci, schopnosti ovládání a získání mimořádných znalostí. To vše mělo směřovat k rozšíření skryté moci zla i na hmotnou rovinu planety. Učiteli v těchto školách bylo Černé bratrstvo, síla skrytého zla. Ke vstupu do těchto „magických lóží“ se nechala zlákat i řada známých a vlivných osobností veřejného a politického života.

Z těchto tajných spolků vznikl později nacismus, vzešla Mnichovská dohoda a důsledkem byla druhá světová válka, tak jak ji známe. Odtud pochází nacistická myšlenka přeměny rasy a vyšlechtění dokonalých bytostí. Symbolem nového hnutí se později stal levotočivý hákový kříž. Který měl napojením na skryté temné energetické síly v duchovním pozadí světa pomoci vybudovat nový svět, kde už budou pouze privilegovaní vládci, zatímco všichni ostatní budou plně podřízenými otroky. V pozadí za tím vším bylo Černé bratrstvo a síla nejzrůdnějších temných bytostí, leviatanů. Další detaily jsem uvedl v článku 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět. K bytosti nazvané leviatan se vrátím v dalším textu.

Protiakce Sil Světla

A jak na tom byly síly Světla na přelomu 19. a 20. století? Objevují se první veřejně vydané esoterní spisy – Blavatská, Steiner, Heindel, Bailey. Zatímco Hitler a jeho rádci dokázali svojí teorií oslovit běžné občany a probudit v nich národnostní hrdost a dávnou sílu, esoterní světelné spisy byly určeny spíše pro intelektuály, jak jsem se již zmínil v článku 38E. Informační pole a duchovní knihovny. Šlo o uměle šroubovaná učení, která nepopisovala duchovní pozadí světa ani historii v té jednoduché podobě, jaké to v mnohých rysech skutečně je a bylo. Tyto spisy vytvořily dojem, že plné pochopení fungování duchovního pozadí světa je možné pouze pro vzdělance a intelektuály, zatímco pro běžného člověka je toto příliš komplikované a složité. K praktické popularizaci magie a jejích možností pak přispěl František Bardon konáním veřejných představení ve 20. a 30. letech, jak je popisováno v životopisném románu „Frabato“.

Změna vývoje lidstva od 50. let 20. století

Po ukončení 2. světové války se však přece jen začíná něco zásadního na Zemi dít. Od počátku 50. let 20. století je patrná zřetelná změna vývoje, zrození dalších, jiných, podle příznaků duchovně vyspělejších bytostí, než byly ty, které se pravidelně rodily na Zemi v uplynulých staletích. Těchto nových bytostí však nebyly pouhé malé skupinky, ale rozsáhlé skupiny čítající desítky tisíc osob. Více o náznacích, které toto potvrzovaly, jsem uvedl v článku 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka.

Zde jsem také uvedl: „V běžném období vývoje řídí a směrují civilizaci shora obvyklé duchovní instituce a orgány – Stvořitelé, andělé, karmická instituce, lidské Duchovní hierarchie nebo dokonce duchovní systémy z vyšších světů vysoko nad naším Vesmírem. V krizovém období, kdy hrozí zánik celého světa, však už nic z toho pořádně nefunguje. Karmické čištění mnoha osob potvrdilo, že krize světa dole je hluboce provázána s krizí v duchovních sférách těsně nad světem. A pokud jde o dostatečně čisté vyšší světy, na ty už lidstvo za takové situace dávno ztratilo napojení. A tak jedinou silou, která je schopna v krizovém období něco zásadního změnit, dokud ještě není sama ovládnuta, je Příroda. Příroda bývá poslední nadějí lidstva.

Zásah Přírody a Duchovních hierarchií na konci 20. století

Na konci 20. století dochází k souběhu dvou akcí. Na jedné straně jde o zásah Přírody, příležitost zrození velkých skupin bytostí dávných civilizací na Zemi a bytostí z vyšších světů a jiných rovin života, což má zajistit významnou změnu ve výbavě hlavních čaker pozemského lidstva. A současně plánovaná akce lidských Duchovních hierarchií, které také očekávaly, že na konci 20. století dojde k jakési formě dalšího otevřeného střetnutí mezi silami dobra a zla na Planetě. Že jde o období, ve kterém se bude lámat vývoj. Zkušenosti s nástupem nacismu pak naznačily, že nestačí řídit vývoj „shora“, ale že bude nezbytné být ve hmotě přímo u toho.

Obě tyto akce měly jeden společný cíl. Jak Příroda, tak také Duchovní hierarchie, se snažily svým způsobem zajistit, aby tady na planetě Zemi v rozhodujícím okamžiku historie byl přítomen ten nejlepší lidský potenciál pro nalezení nových cest vývoje. Cest, které by ještě dokázaly vyvolat zvrat v dosavadním vývoji. Když už na to možnosti dlouhodobě podporované Staré duchovní cesty na Planetě dávno nestačily, protože vývoj už zcela viditelně směřoval k vítězství Temna.

Přesun vyspělých duchovních bytostí do hmoty

Proto se počínaje zhruba rokem 1950 na Planetě postupně zrodila drtivá většina mistrů Bratrstva světla. Současně se začaly rodit desetitisíce zástupců dávných civilizací (Hyperborea, Lemurie, Atlantida), další bytosti z jiných civilizací tohoto Vesmíru, z jiných paralelních Vesmírů i z duchovních sfér nadřazených tomuto a všem paralelním Vesmírům. Všichni přišli proto, aby se zúčastnili rozhodujícího souboje dobra se zlem na konci 2. tisíciletí. Ať už jako pozorovatelé, kteří mají přenést získané zkušenosti do svých sfér nebo jako přímí účastníci s určitým posláním. V duchovních sférách Sluneční soustavy zůstaly pouze síly zajišťující základní duchovní chod Planety, např. oddělení karmy a zrození.

Rozhodnutí uvolnit veškeré duchovní informace

Neméně důležité bylo i další rozhodnutí Duchovních hierarchií, a to od poloviny 20. století okamžitě uvolnit a začít předávat lidstvu ve hmotném světě všechny esoterní informace, které byly do té doby utajované a určené pouze pro zasvěcené. Aby každý, kdo si začne klást otázky překračující rámec hmotné roviny, měl možnost získat odpovědi a urychlil tak své duchovní probuzení.

Co se ve skutečnosti stalo na konci 20. století?

Změna v soustavě hlavních čaker člověka, zrození mnoha pokročilých duchovních bytostí, uvolnění veškerých duchovních informací – to všechno skutečně vyvolalo v 70. a 80. letech 20. století podstatný nárůst zájmu lidí o duchovní učení, literaturu, esoterní přednášky a semináře, o veškeré poznatky týkající se duchovního pozadí světa. To svědčilo o tom, že mnoho lidí se začíná v tomto období duchovně probouzet. Do naší republiky a dalších zemí bývalého východního komunistického bloku však tato vlna přednášek, seminářů, vydávání velkého množství knih s duchovní tématikou, dorazila ze známých důvodů až na počátku 90. let.

Změna ve výbavě čaker i posílení energetického systému člověka podporované Přírodou - to obojí se uskutečnilo. Naproti tomu očekávaný a Vesmírnými lidmi plánovaný Druhý příchod Krista spojený s katastrofou a evakuací vybrané části lidstva se nekonal. Výsledkem všech těchto událostí a opatření je, že lidstvo přešlo do nové epochy jiným nekatastrofickým způsobem, než byl ten, který byl mnoha jasnovidci a proroky celá staletí předem naznačován.

Neprobuzení většiny duchovních bytostí

V současné době jsou kolem nás a mezi námi zrozeny tisíce mistrů Bratrstva světla, kteří na fyzický svět přišli plnit speciální poslání. Do konce století dosáhla většina z mistrů i bytostí dávných civilizací zrozených po celém světě produktivního věku. Pokud by značné procento z nich začalo plnit své duchovní úkoly, takto koncentrovaná duchovní síla by musela ovlivnit celosvětové fungování lidské společnosti směrem k větší etice a duchovní vyspělosti ve Světle. Skutečnost je však poněkud jiná.

Dlouhodobé působení zla na Planetě vykonalo své. Existující temná levotočivá schémata uvnitř bytostí bránící duchovnímu probuzení i rostoucí podíl temných energií v prostředí Planety způsobily, že většina z mistrů zapadla do hmotného myšlení, duchovně se neprobudila a nenavázala spojení s duchovní částí své bytosti, která zná cíl zrození.

Svoji roli sehrála i skutečnost, že bytosti, které se rodí ve hmotě po velmi dlouhém pobytu v nehmotné sféře, se hůře adaptují na hmotný svět. Svědčí o tom časté výskyty dislexie, koktavosti a jiných poruch v dětském věku. Dále neschopnost rychle se rozhodovat, bez odkladu a důsledně podle toho jednat. Umět se pohybovat ve hmotě, kde se věci odehrávají natvrdo a času není nazbyt. Místo toho mnozí žijí v domnění, že na všechno je dost času, že nemusí nijak spěchat se zásadními rozhodnutími duchovní povahy. Vývoj ve hmotě však člověka tlačí. Je důležité včas reagovat, dokud nedojde ke zlomu, kdy se ovládnutí člověka temnými systémy stává pro tento život definitivním a nezvratným.

Mnoho duchovních mistrů tak nedokázalo překročit své hmotné vědomí. Jejich mimořádné schopnosti a nadprůměrný intelekt se pak projevily pouze pracovními a mocenskými ambicemi i potřebou úspěchu. To vše bylo podpořeno výchovou ve školách a v rodině. Tito lidé zastávají významné pozice ve státních, politických, ekonomických, náboženských či společenských institucích po celém světě. Zůstávají však pod výhradním vlivem své hmotné osobnosti a zejména hmotného intelektu. Jejich skutečná činnost je na hony vzdálená původnímu poslání, kvůli kterému se tentokrát ve hmotné rovině zrodili.

Zrození pouze části bytosti

Ještě připomínám jednu okolnost. V minulosti bylo běžné, že v případě významných mistrů Duchovních hierarchií nesestoupila do hmoty celá jejich bytost, ale pouze její část. Zatímco druhá část zůstala nahoře v duchovním centru nad Planetou. Z jakého důvodu se to dělo? Rozhodující byla snaha o lepší propojení, o dokonalejší přenos informací shora z duchovních center dolů do hmoty.

Skutečnost je však taková, že většina takto zrozených mistrů ve hmotě se spojovala se vším možným, jen ne s druhými částmi svých bytostí nahoře. Duchovní mistři ve hmotě byli vybaveni umělými privilegii a schopnostmi, sami sebe postavili do pozice duchovních učitelů, ale na vzestup se z více důvodů nedostali. Jednak k tomu neměli motiv a připadali si jako ti nejvyspělejší. Dalším používáním magie a umělých privilegií se navíc čím dále více zatemňovali. To všechno je místo vzestupu ve Světle vedlo naopak k temnému vzestupu. Nedokázali proto najít cestu ke zpracování alespoň části své předešlé karmy.

K navázání spojení se svojí druhou částí nahoře v duchovních sférách by potřebovali nastoupit cestu světelného vzestupu, zvyšování vnitřní čistoty, zbavování se veškeré nepřirozené výbavy. A dokázat se ve hmotě vyladit na úroveň své druhé části ponechané nahoře, což obvykle bylo někde v oblasti 9. až 11. vnějšího energetického těla. Vývoj zde ve hmotě je však dodnes tlačen opačným směrem, kdy naopak jakákoliv zvláštní výbava, schopnosti, vnímání, to vše má zelenou. To vše je považováno div ne za duchovní mistrovství dotyčného člověka. Přitom cokoliv umělého, nepřirozeně získaného, přišpendlí vědomí člověka na úroveň 5. těla a bere mu jakoukoliv možnost vzestupu do té doby, dokud se této umělé výbavy vědomě nevzdá. Podrobně jsem tyto záležitosti vysvětlil v článku 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?

Jak toto vše mohu tvrdit? Již několikrát jsem dostal od části bytosti duchovního mistra v duchovním centru nad hmotou nebo v jiných světech prosbu o pomoc, abych oslovil jejich druhou část ve hmotě, se kterou se přes všechno úsilí nemohou informačně spojit. Abych jejich druhé části dole vše vysvětlil a doporučil, jak mohou konečně navázat spojení, jak se dostat na vzestup. Výsledek byl u všech, co nebyli na vzestupu, negativní. Reagovali obvykle takto: Jak si mohu být jist tím, co říkám? Jak si dovoluji znevažovat jejich úspěšnou a veřejností uznávanou přednáškovou a informační činnost? Já - člověk, který zatím v duchovní oblasti nic nepublikoval (tehdy jsme ještě neměli ani tyto webové stránky)?

Na co se tito mistři ve hmotě vlastně napojovali, odkud získávali informace, když ne od druhé části své bytosti (duchovní komunikace z ledna 2011)?

Příroda: Napojovali se obvykle na zbytkové struktury po Vesmírných lidech, které hlásaly lásku a především tendenci k opuštění hmoty, k používání umělých technik na duchovní cestě, k zasvěcování. Celý vývoj ve hmotě se tak dostal do vleku hnutí Vesmírných lidí, které směřovalo k jednotnosti vývoje v celé Galaxii. Vývoje řízeného jediným centrem a tvrdě trestajícího všechny, kteří by se opovážili zvolit vlastní cestu. Výsledkem byly násilné okupace tisíců planet v Galaxii, vytvoření okupačních režimů, těžké násilí – viz článek 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Zástupci temných sil mezi námi

 Situace je nepřehledná o to víc, že mezi námi jsou zrozeni také zástupci temných sil, temných hierarchií. I oni pokročili na své duchovní cestě velmi daleko. I oni jsou mimořádnými bytostmi, které mají obrovský vliv na své okolí. Také oni jsou vědci, duchovními učiteli či léčiteli a přinášejí lidstvu nové poznání. Používají však přitom skryté a velmi jemné formy manipulace a neviditelného ovládání.

Někdy je těžké takové bytosti rozeznat od bytostí Světla, protože právě dokonalé zlo dokáže být skryté a umí přitáhnout lidské masy. Například v 19. století mnohé známé osobnosti veřejného života nepochopily skutečné poslání tajných esoterních řádů a nedokázaly rozpoznat nebezpečí, které jim při vstupu do těchto společností hrozí. Až v podobě nacismu bylo zlo naprosto zjevné a dobře viditelné. Jedině dostatečně zharmonizovaný člověk na vzestupu ve Světle však dokáže rozlišit skryté dobro od skrytého zla.

Co dál s institucemi Duchovních hierarchií?

Příroda v komunikaci z 8.6.2010 uvedla toto:

 „Období konce 20. století znamenalo počátek ztráty vlivu a postupného zániku lidských Duchovních hierarchií, které tisíce let držely v rukou hlavní otěže vedení lidstva z duchovních sfér. V tomto příznivém období dějin na dalším vrcholu Platónského roku se iniciativy jednoznačně chopila Příroda. Právě Příroda se stala tou institucí, která nasměrovala lidstvo novým směrem. Zatímco plány Duchovních hierarchií nebyly realizovány. Další vývoj na Planetě od počátku 21. století probíhá jednoznačně v režii Přírody a vyšších světelných sil z oblasti nad vaším Vesmírem a jeho stvořitelskými úrovněmi.

Místo očekávaného Druhého příchodu Krista, jedné z dalších akcí silně ovlivňované mimozemskými civilizacemi přítomnými v oblasti Země, došlo k něčemu úplně jinému. Otevřela se Nová duchovní cesta a první lidé z planety Země vstoupili na cestu neomezeného duchovního vzestupu. Stalo se tak poprvé za celou historii našeho světa. To je ta rozhodující událost, která zásadně ovlivnila další běh dějin na Planetě a nasměrovala vývoj úplně jinam, než bylo dlouhou dobu předem očekáváno.

Typické rysy Nové duchovní cesty

Typickými rysy této Nové duchovní cesty (NDC) jsou následující okolnosti. Zaprvé, zásadní odmítnutí magie a dalších umělých pomůcek, metod, tvořivých či vizualizačních technik, rituálů na duchovní cestě. Protože to vše bylo v minulosti mnohokrát zneužito a navíc samotná povaha magie jde proti Přírodě – viz článek 16. Magie z pohledu historie. Výsledkem bylo nejen mnoho ovládnutých bytostí, ale i zničené celé civilizace, planety, vesmíry. Navíc, už samotná povaha projektu nového člověka 2. typu vlastně s předstihem připravovala svět na nové období vývoje, ve kterém už magie nemá místo. Záměrem projektu nebylo vracet člověku 2. typu duchovní schopnosti magií a zasvěcováním, ale vytrvalou prací na sobě, vlastním úsilím jednotlivců o duchovní vzestup, o postupné zvyšování etiky svých činů, myšlenek, pohnutek.

Zadruhé, NDC směřuje ke spolupráci s Přírodou. Zatímco magie a umělé tvořivé schopnosti čím dál více člověka od Přírody oddělovaly. Jednoznačným záměrem této cesty je nikomu nedávat do rukou tvořivé schopnosti, které by byly v rozporu s jeho etikou a morálkou a tím i s Přírodou. Ale naopak prostřednictvím nového vícestupňového genetického programu zajistit, aby speciální tvořivé schopnosti lidstvo získalo až po dostatečném duchovním vzestupu. Vzestupu, který bude využívat výhradně čistých etických metod, a proto sám o sobě zajistí zvýšení morálky a etiky jednotlivců. Duchovní schopnosti člověka tak už nadále nebudou vycházet z umělých tvořivých systémů typu magie, ale naopak z napojení se na tvořivé síly Přírody. Kdy člověk se v důsledku své vnitřní harmonie stane nedílnou součástí Přírody a bude mít tak právo jako jeden z článků Přírody využívat jejích tvořivých sil ve prospěch evoluce své bytosti a zároveň i celého světa. Nedílnou částí Přírody se přitom může stát pouze člověk, který se dopracoval k plnému pochopení toho, že správné je to, co je dobré pro mě a zároveň i pro ostatní a celý svět.

Zatřetí, tato nová cesta se neobrací na lidské Duchovní hierarchie, které řídily svět až do konce 20. století. Ani nepovažuje za nejvyšší bytosti Stvořitele tohoto Vesmíru a paralelních světů, protože vzestupem bytostí na NDC nad tento Vesmír bylo potvrzeno, že nad sférami Stvořitelů tohoto světa existuje mnoho dalších, pro nás nehmotných, vyšších duchovních světů a úrovní. Tato cesta hledá nejvyšší pravdu duchovní komunikací s Přírodou, planetou Zemí, Sluncem, Vesmírem - Kosmickým vědomím a vyššími světy a sférami nad naším Vesmírem. Respektuje a přijímá další vedení duchovního vývoje lidstva těmito obřími přírodními bytostmi i světelnými institucemi s vysokým duchovním nadhledem.

Začtvrté, bytosti na NDC jsou si vědomy toho, že svých nejdokonalejších schopností nabývá člověk 2. typu pouze ve hmotné rovině probuzením skryté možnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy. Právě probuzení této skryté schopnosti dává člověku možnost obracet se duchovní komunikací ze hmoty na duchovní bytosti, systémy a světy s vysokým duchovním nadhledem nad situací vysoko nad tímto naším Vesmírem, jeho duchovními úrovněmi i stvořitelskými sférami. A čerpat odtud nejen informace z vyšších rovin pravdy, ale i očistné, léčebné a harmonizační bioenergie dostatečně vysokých frekvencí, které jsou pro účinnou karmickou očistu v našem světě nezbytné.

Novou příležitost nelze přijmout s pozůstatky staré dávné tvořivé výbavy

Na základě karmického čištění sebe i druhých bytostí dále vnímáme, že jakákoliv výbava z minulosti brání novému vzestupu. Energie stojící za Novou duchovní cestou automaticky zabrání využít předností člověka 2. typu každému jednotlivci, který by si chtěl ponechat zbytky tvořivé výbavy lidstva 1. typu.

Každá odrůda magie, magické žezlo, magické symboly nebo jiné nástroje umělé tvořivé síly – to vše komukoliv brání nastoupit na novou cestu přirozeného vzestupu a prorazit vzestupem bariéru 12. vnějšího energetického těla. Bariéru, která byla při používaní metod a principů Staré duchovní cesty stropem duchovního vývoje. To znamená, že tím prvním, co při vstupu na tuto novou cestu potřebuje každý člověk udělat, je, zbavit se všech pozůstatků minulosti. Jinak se mu cesta vzhůru do dalších úrovní neotevře. Ať už jde o jakékoliv umělé tvořivé schopnosti, mocenská privilegia, zvláštní výbavu, energetickou vazbu na jakýkoliv systém fungující na principu magie, tedy umělého ovládání energií a bytostí vůlí, vědomím, přístrojem, technikou či metodou.

Nezbytnost očistit svět od magie a jejích následků

Chceme-li se s vývojem dostat dál, potřebujeme vyčistit tento svět od magie a všech jejích pozůstatků, které tady všude rozesela nejen do karmických vrstev většiny zrozených bytostí, i do karmických vrstev území, národů, kontinentů i celé planety Země. Řadu konkrétních příkladů z karmické očisty jsem uvedl v článku 38D. Obětní rituály a jejich následky, i v dalších textech.

Na dalších třech příkladech umělých temných systémů teď ještě naznačím, co všechno také je či byla magie. Co všechno magie v tomto světě ve službách Temnu stvořila. Jaké zrůdnosti jsou tady kolem nás, mezi námi, v našich karmických vrstvách. A co je podstatné, Stará duchovní cesta nedokázala tyto temné systémy správně zhodnotit a plně pochopit, kde se to vzalo, jak to funguje. Proto ani nemohla s těmito temnými výplody magie nic udělat. Následující informace o skutečné povaze těchto temných systémů byly získány až při přirozeném karmickém čištění osob na NDC. Tedy při tom způsobu čištění, které bylo popsáno v článku 39G. Principy přirozené karmické očisty.

Psát o zrůdnostech není samoúčelné

Proč vlastně píšu o těchto zrůdnostech kolem nás? Rozhodně ne se záměrem strašit, polekat, znechutit další zájemce o vzestupnou duchovní cestu. V duchovní oblasti je však obvyklé, že dokud člověk sám sobě nepřizná špatnou vlastnost, pak ani nemůže začít pracovat na jejím odstranění. To samé platí i v měřítku Planety, Přírody a lidské civilizace. Dokud jako lidstvo nepřiznáme veřejně, že o výskytech těchto zrůdných umělých bytostí víme, a že to chceme řešit a jsme na to připraveni, do té do doby se na tom nemůže nic změnit.

Navíc, zavírat oči a zacpávat si uši před problémy, minulými přehmaty, temnými stránkami světa, nic neřeší. To temné tam zůstane ukryto do té doby, dokud s tím něco neuděláme. A čím déle to tam bude, tím hůře pro nás všechny. Je potřeba se k tomu postavit čelem a vypořádat se s tím. A to včas, dokud ještě nenastala situace, že tato lidská civilizace je kompletně a nevratně ovládnuta. A kdy už by nezbývalo nic jiného, než další katastrofický zákrok vesmírné Přírody.

Tím, že jsem před několika týdny vyslechl impuls a začal podrobně psát o morfických polích, vyplynulo na povrch, že hlavním problémem nejsou zdeformovaná, poškozená, ovládnutá morfická pole. Ale že tady navíc existují silné astrální egregory, kterými magie jako stínovou variantou stále skrytě řídí a ovlivňuje vývoj lidstva. A tím, že jsme o egregorech začali veřejně psát, situace se začala hýbat. Adresy na tyto výdobytky magie se u řady lidí obnažovaly z karmických vrstev a postupně vznikla možnost začít tyto struktury odbourávat nejen u jednotlivců, ale za pomoci Přírody a Planety i celoplošně, den za dnem v rozměrech celé Planety a Přírody.

V případě umělých temných bytostí, leviatanů, o kterých budu podrobněji psát v dalším textu, jde o to samé. Tím, že jsem dostal impuls o tom psát, systémy NDC a Přírody dávají najevo, že tento problém rozpoznaly a začaly pracovat na jeho postupném odstranění. Celá záležitost se proto ještě více zviditelnila a v rámci karmického čištění řady osob na vzestupné cestě se začaly objevovat další a další bytosti leviatanů. Na jednoho člověka přešel leviatan pouhým telefonátem s nemocnicí a lékařem, na zdravotní sestru doprovodem pacienta na vyšetření, na třetího kdesi při cestě z práce městskou dopravou. Jiný měl sám v sobě otevřené hnízdo, ze kterého tyto zrůdnosti vylézaly. Tím se připravila možnost očistit nejen tyto jednotlivce, ale zároveň provádět i celoplošnou očistu těchto obnažujících se zrůdností v měřítkách celé Planety. A to den za dnem do té doby, dokud se výskyty těchto bytostí budou objevovat.

Samozřejmě. Stále jde o totéž. Kdyby na vzestupnou cestu postupně nepřecházeli další a další „odvážlivci“ ochotní na sobě den za dnem pracovat, nebylo by možné podobné celoplošné zákroky v měřítkách Planety provádět. Protože drtivá většina ostatních je někde jinde. Mají jinou filozofii, jiný přístup k duchovní oblasti. Oslovuje je třeba materialismus nebo myšlenky a metody Staré duchovní cesty. Nebo jenom z pohodlnosti čekají – jestlipak to někdo za nás odpracuje, abychom se kontaktu se zrůdnostmi v nás i kolem nás dokázali vyhnout?

V tomto směru Planeta a Příroda děkuje všem těm, kteří se nechali inspirovat našimi stránkami, dokázali učinit rozhodnutí, rozhodli se očistit od stahujících vazeb nachytaných v tomto životě a zahájili cestu postupné karmické očisty. Cestu, která pomáhá nejen jim samotným, ale která je především výraznou pomocí pro naši Planetu, pro Přírodu i pro další světy. A která pomáhá čím dál více upevnit a stabilizovat dnešní nový směr evoluce lidstva, o kterém budu více psát v posledním pokračování tématu o karmě 39J. Principy nového karmického pořádku.

Rodové prokletí

Televize Prima v pořadu Top Star magazín ze 14.1.2011 uvedla následující příběh známého herce Borise Rösnera, který zemřel v květnu 2006 ve věku pouhých 55 let: „Boris Rösner se celý život zaobíral myšlenkou, že na světě nebude žít dlouho. Bylo to prý dáno kletbou, která před 300 lety postihla rod Rösnerů. Jeho prapředek Sixtus Rösner, který pocházel z rytířského rodu z Bavorska, probodl v souboji svého švagra. A protože jejich spor vznikl kvůli milence, tak manželka Sixtuse Rösnera jej i jeho potomky proklela. Žádný z nich se nesměl dožít víc než 55 let, jako bylo zabitému švagrovi. Pravdou je, že maminka Borise Rösnera se dožila 53 let a tatínek 48 let... Ke konci života bojoval B.R. se zákeřnou rakovinou, které nakonec podlehl... Viditelné zranění oka měl od mládí, kdy mu do něj vletěly střepy z prasklé žárovky, a na oko oslepl.“  

Co k tomu říci? Jde o výmysl, věřil tento známý člověk na pověry či byl fatalistou, jak řekl jeden z jeho kolegů? Pojem prokletí je mezi duchovně probuzenými lidmi dobře známý. Sám jsem se ve své praxi setkal s řadou podobných případů. Kdy za mnou přišel člověk s ohromnými problémy, a v pozadí za vším jsem vnímal prokletí vyřčené v mimořádně citově vypjaté situaci. Nejednou šlo o člověka, který sám toto prokletí vyslovil. Aby na něj samotného později, v některém z jeho dalších životů, dopadlo jako Damoklův meč. V takovém případě je situace nejjednodušší. Člověk sám takové dávné prokletí odvolá a to může být silou energií NDC rozpuštěno a definitivně neutralizováno.

Prokletí lze přirovnat k mimořádně koncentrovanému výbuchu nenávisti proti druhé osobě, místu, systému, instituci. Dokonce i proti Planetě, Přírodě, Bohu, který pro toho člověka zastupuje všechny duchovní vlivy shora. Na jedné straně jde o účinek silné magie, na straně druhé působí na nejvyšší míru vyhrocené zoufalství nebo nenávist člověka z pocitu bolesti, vrcholné nespravedlnosti, případně z touhy pomstít se.

Odkud pochází síla prokletí?

Jaký je samotný mechanismus prokletí? Mohl všechny popisované následky vytvořit jediný člověk, i když s magií neměl nic společného? Na první pohled to může vypadat, že čím vyspělejší osobní magický systém má osoba vyslovující prokletí k dispozici, tím silnější bude energetický účinek prokletí. Není tomu tak. Prokletí mohl vyslovit kdokoliv, ať už aktivní mág, nebo neaktivní mág s magií ve svých karmických vrstvách, nebo i úplně běžný člověk. Přesto to fungovalo. Podstatné je, že toto slovo spojené s ohromným výbuchem citů, vášní, napojovalo člověka na nezávislý existující systém prokletí.

Odkud se bere síla prokletí, že je schopno působit stovky i tisíce let?

Karma (komunikace z 18.1.2011): „Síla prokletí pochází ze samostatného magického systému v podobě astrálního egregoru (viz článek 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj). Ten byl temnými silami záměrně vytvořen k tomu, aby podobné výroky impregnované, posílené vyhroceným citovým výbuchem ve vypjaté situaci, měly skutečně ten účinek, který osoba v tu chvíli zamýšlela a byla odhodlána jej na druhého seslat. Systém, který byl po celé věky posilován při opakovaném pronášení téhož výrazu s jednotným smyslem – i když v mnoha pozemských jazycích zní odlišně. Systém se přitom do jisté míry podobal úpisu, kdy se osobě vyřčením formulky dostalo magické pomoci a ona za to zaplatila částí své tvořivé síly, jak tomu je a bylo u podobných vazeb vždy obvyklé. O síle prokletí rozhodovala především síla nenávisti, zoufalství nebo jiného citového výbuchu, který doprovázel vyřčený ortel. Tento systém stále ještě existuje i dnes, i když ve výrazně zeslabené poloze.“

Temné síly vítají každou pomoc směřující k většímu ovládání

Je to naprosto jednoduché a přirozené. Když temné síly vnímají, že jim různí lidé chtějí výrazně pomoci s rozšiřováním ovládání, manipulace a temných energií po světě, tak jim jednoduše dodají dostatečně silný nástroj, aby jejich činnost podporující Temno byla účinná. Aby ani jedna taková příležitost nebyla ze strany temna přehlédnuta a promrhána. To vše pak vedlo k tomu, že prokletí často vyslovovaly i jinak relativně čisté bytosti, které byly třeba i záměrným tlakem temných dotlačeny až k takové situaci, která byla pro vyslovení prokletí příznivá.

Pokud dnes přijde s žádostí o pomoc žijící člověk rodu postiženého prokletím, který se dostal na vzestupnou cestu, účinek prokletí na něj lze zrušit (pouze na něj, ne však automaticky na další členy téhož rodu), i když samotný původce prokletí není v tu chvíli k dispozici. Třeba již zemřel a jeho bytost se nachází mimo hmotu, nebo žije v jiném světě, dokonce může být kdesi zapadlý mimo vývoj, atd. Pro ostatní žijící postižené prokletím platí totéž jako při karmickém čištění. Dolování temných vazeb z nepřipraveného člověka nebývá vždy účinné a může být i nebezpečné, jak jsem vysvětlil v předcházejících článcích věnovaných tématu karmy a karmického čištění. Opět jsme u toho. Jedině dostatečně rychlý vzestup ve Světle otevírá dveře ke zbavení se jakékoliv magické temné vazby včetně prokletí.

Ovládání člověka duchovním mistrem ze hmoty

Další záležitost je ještě závažnější. V článku 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi jsem na příkladech z léčby naznačil, jak vypadalo nejtěsnější vedení člověka ve hmotě mistrem z duchovního centra nad hmotou. Člověk měl na zádech od 1. až do 7. čakry navěšenu temnou nehmotnou strukturu, která mu zcela zastínila vlastní duchovní vnímání vnějšího světa a zcela ho zmanipulovala a nasměrovala směrem vnuceným shora. V posledních dnech se v karmické očistě osob na vzestupné cestě často objevuje dokonce následující situace.

Příklad 1 (karmická očista z 18.1.2011): Vyslechnu prosbu: „Je mi špatně, motá se mi hlava, ztrácím stabilitu, cítím jakoby vnitřní třes.“ Zjišťuji, že dotyčný člověk má na zádech nalehnutou temnou bytost zdola nahoru od 1. až do 7. čakry. Zkoumám historickou situaci, kdy k tomu došlo. Už z dřívějších čištění vím, že tato osoba byla Janou z Arku nebo její částí. Ten, kdo sedí na zádech, je jeden z mistrů Duchovní hierarchie, který veřejně působí i v dnešním světě. Takže toto byl způsob, jak dělat účinný nátlak na člověka ve hmotě, aby „slyšel“ vhodné hlasy a byl takto vysloveně dotlačen k takovému rozhodnutí, které dotyčný mistr považoval pro Světlo za optimální. To znamená v tomto případě k sebeobětování - k tomu, aby nepodlehl impulsům svého pudu sebezáchovy, aby za žádnou cenu neodvolával své předchozí výpovědi. Ale aby šel až do konce a nechal se upálit. Protože k největším omylům Staré duchovní cesty patří i podpora mučednictví, dobrovolného obětování svého života. Více o tom jsem naznačil v článcích 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj.

V dalších podobných příkladech z těchto dnů jsem zjistil, že takto mistři Duchovních hierarchií svojí duchovní částí, svým dvojníkem, klonem, obsazovali nejen žijící bytosti ve hmotě, ale dokonce i astrální víly či přírodní anděly mimo hmotu. Přitom tento jejich dvojník byl vytvořen z temné energie, protože bytost prováděla činnost typickou pro temnou stranu světa. Vskutku obdivuhodný způsob „světelné“ duchovní práce - jeho používáním se strana Světla čím dál více zatemňovala.

Temné síly dovedly tento způsob nátlaku k dokonalosti

Příklad 2 (karmická očista z 15.1.2011): Dostávám tuto zprávu: „Je mi divně, nepříjemně. Mám silné bolesti hlavy, zad, cítím tlak na hlavu, na hrudník, těžkou energii, pocit na zvracení.“ Zjišťuji, že na zádech má dotyčná osoba nalehnutou bytost zdola nahoru přes všech sedm úrovní čaker. Jedná se přitom o zneužívání ze strany jednoho z nejbližších příbuzných. Tady už nejde o žádné světelné poslání, ale vysloveně o osobní prospěch. Takto obsadil několik členů své vlastní rodiny, aby je energeticky zneužíval a současně aby na ně vykonával účinný nátlak směrem k podřízenosti a žádanému způsobu chování. Ovládání, které je doprovázeno i nevybíravými hmotnými útoky, nátlakem, vydíráním.

Příklad 3 (karmická očista z 15.1.2011): Na počátku opět výrazně nepříznivé pocity: „Od rána rozložená osoba, chvílemi provokativní výraz a chování, celá rodina rozladěná.“ Vnímám následující. Dva členové rodiny na sobě nalehnutého černého bratra opět přes celá záda. Jde o temné klony třetího člena téže rodiny. Ten je v karmických vrstvách, které se vynořily z dřívějších let tohoto života současně agresorem, ale také ovládnutou bytostí. Jako dobré médium je sám ovládnut další osobou, která už je mimo rodinu. Tato osoba ho vysávala a navíc jej účinně dovedla k tomu, aby pro ni vysával i další členy rodiny. Výsledkem může být rozsáhlá vysávací síť o několika stupních. Tak toto je ta dokonalost, ke které dovedly temné síly nápad řídit člověka jinou temnou nebo polotemnou bytostí ze hmoty.

Novodobý černý bratr ze hmoty

Člověk zrozený ve hmotě, který dosáhl vysoké pokročilosti na temné stezce, dokáže takto ze sebe oddělit několik nehmotných dvojníků, kterými pak obsadí záda dalších bytostí ve hmotě od 1. do 7. čakry. Tímto způsobem je pak mimořádně účinně ovládá a řídí. Výsledkem je ještě větší nátlak na „obsazeného“ člověka, než tomu bylo v případě klasického nehmotného černého bratra. Protože síla tohoto novodobého černého bratra je podpořena a uzemněna silou hmoty osoby, která je jeho zdrojem. A navíc je rozsah tohoto ovládání znásoben tím, že jedna zrozená osoba může svým temným klonem obsadit několik bytostí. Ovládací síla těchto temných klonů mohla být dokonce taková, že obsazený člověk byl donucen dělat totéž. Vytvářel se tak rozvětvený žebříček ovládaných bytostí pod sebou, ze kterých jeden jediný člověk ve hmotě stojící na vrcholu této vysávací pyramidy čerpal tvořivou sílu pro své temné aktivity. Je smutné, že takto dodnes fungují i někteří mistři Duchovních hierarchií, kteří o sobě tvrdí, že pracují pro Světlo.

Zrůdná umělá bytost nazvaná leviatan

Poslední příklad je dalším dokladem toho, co všechno tady magie za dlouhé věky historie dokázala vytvořit. A co všechno je ukryto v karmických vrstvách řady osob a i v dnešní době je to hrozbou dalšího vývoje, pokud by se tyto věci správným způsobem nevyčistily a nezpracovaly.

O setkání s nehmotnými černými bratry a dokonalou umělou temnou bytostí během svého života ve 20. století vypráví Elisabeth Haich v knize „Zasvěcení“: „Byly to dvě normálně veliké lidské postavy, naprosto černé, jako stíny... Měla jsem dojem, že jsou viditelné jenom proto, že absorbovaly tam, kde právě byly, všechny světelné paprsky... Neviděla jsem vlastně bytosti samé, ale pouze díru, kterou způsobily ve světelných paprscích... Jinak samy o sobě by byly neviditelné... Ve stejné chvíli jsem pochopila, proč venkované užívají slova stíny, když mluví o strašidlech nebo o strašidelných jevech. Tyto postavy byly skutečně stíny, ale ani vrženými, ani vlastními, ale postavami z úplné neexistence světla. Neměla jsem o takové černi ani ponětí a nevěděla jsem, že něco takového existuje… Dvě postavy... nesly na ramenou tyč a na té tyči viselo něco nepopsatelně hrůzného! Podobalo se to polypu, nemělo to však organicky souvislý tvar... Bylo to něco nesmírně odporného, odpuzujícího jako hnisavá zeleně shnilá hmota, ve které číhají nemoce, neštěstí, katastrofy a smrt. Věděla jsem, že tento netvor je koncentrovaným zlem samým... Pochopila jsem, že pro sebe hledá nové příležitosti a oběti, aby mohlo projevit svou obávanou moc. Viděla jsem, jak se tento průvod s netvorem pohyboval směrem k pokoji mé sestry... Na můj křik obě stínové postavy okamžitě zmizely…“

Předchozí citát svědčí o tom, že temné zlo se naučilo dostatečně koncentrovat a rozsévat své temné energie na ostatní bytosti. Sama autorka předchozího citátu prožila po tomto setkání nesmírně drastické období vlastního života, ve kterém ji potkávalo jedno neštěstí za neštěstím, jedna rána za druhou. Kdy bojovala napřed o život svého dítěte a potom celé měsíce o svůj.

Tato dokonalá temná nehmotná bytost bývá označována jako leviatan (v anglické verzi leviathan) nebo antikrist. Zřejmě právě tuto bytost se pokoušeli na konci 19. století svými temnými rituály vyvolávat někteří černí mágové a navazovali s ní mystické spojení, o čemž píše Trevor Ravenscroft v knize „Kopí osudu“. V dostupné literatuře však nemá pojem leviatan jednoznačný význam. Podle Wikipedie se jedná o monstrum, netvora, mořskou příšeru uvedenou v Bibli. Podle Slovníku cizích slov ABZ jde o obojživelníka podoby okřídleného draka žijícího ve vodě. Který byl symbolem pekla či předpeklí.

Informace o leviatanech z karmické očisty

Během řady případů karmické očisty jsme postupně získali následující informace: Leviatan vypadá jako kus tvárného těsta, ve kterém jsou dvě svítící oči. Tento nehmotný tvor dokáže měnit svůj tvar podle potřeby. Jedná se o bytost uměle vytvořenou temnými silami někdy před 200 tisíci lety, tedy v období, kdy vznikal projekt člověka 2. typu. Temný projekt leviatanů byl protiakcí, která zajistí v budoucnu úplné „potopení“ projektu člověka 2. typu a definitivní ovládnutí nového lidstva, pokud by k tomu do té doby nedošlo jiným způsobem.

Leviatan vznikl transformací, přeměnou, zhuštěním a oživením té nejhnusnější karmické energie zrad, masakrů, záměrných zkáz. Proto má podobu koncentrovaného zmaru, zkázy, totálního zničení, jak naznačila Elisabeth Haich v knize Zasvěcení. Zpočátku šlo o jednoduché bytosti. Později však byla těmto bytostem dána možnost jakéhosi plození, rozmnožování. Navíc jejich „hnízda“ začala být vkládána do nových lidí 2. typu.

Z duchovního pohledu to při obnažení situace z minulosti vypadá takto. Páteřní kanál člověka, kudy proudí energie, vypadá jako chodba. V něm jsou patrné obrysy několika dveří, které vedou do uměle vytvořených prostorů, komor v jiné dimenzi. Tyto zasunuté prostory obsahují uskladněné leviatany, v některých komorách jsou větší a ještě mnohem zrůdnější matky schopné plodit své potomky jako na běžícím pásu. Celý systém se běžně nachází v hibernaci, umělém spánku a je naprosto nedostupný, nezjistitelný. Takto může celé věky parazitovat na energiích nositele, aniž by si toho člověk všiml. Šanci to zjistit získává člověk pouze na cestě světelného vzestupu, který se začne přirozeným způsobem karmicky čistit.

Jakmile však ve vnějším prostředí vznikne energeticky příznivá situace, celý systém se nastartuje a je zle. Leviatani i matky se probudí z dočasného umělého spánku a poté začnou vylézat ven na povrch těla svého lidského nositele a během kontaktů přelézají na další lidské bytosti, se kterými se ten člověk těsněji potká. Dokud leviatan obaluje člověka pouze na zádech, situace se ještě dá ustát, a i když je člověku špatně, zachovává si vlastní vědomí. Jakmile však leviatan začne člověka obalovat i zpředu, člověk jakoby ztrácí svoji identitu a stává se plně ovládnutou bytostí, která je schopná vykonat na temný příkaz i jakýkoliv zrůdný čin.

Tyto informace pocházejí z března 2005, kdy byl objeven a kompletně zlikvidován výrobní systém těchto nehmotných temných bytostí kdesi v nitru naší Planety. Zůstalo však mnoho jednotlivých bytostí a samostatných menších systémů, které zapadly do karmických vrstev ovládnutých lidí nebo jsou uloženy v nitru jejich bytosti. A takto mimo běh času čekají na okamžik, kdy vnější situace bude příhodná k tomu, aby vylezli na povrch, začali se množit a pokusili se takto obsadit a postupně ovládnout celé lidstvo. Prozatím jsme se setkali s těmito temnými formami života ve dvou vlnách, kdy začaly vylézat na povrch – první proběhla na jaře 2005, v druhé vlně začaly vylézat na konci roku 2010.

Příklad 4 (karmická očista 8.12.2010): Urgentní žádost o pomoc v podobě skutečného SOS: „Manželce je hrozně zle.“ Bezprostředně zjišťuji, že je na zádech od 2. do 7. čakry obsazena leviatanem. Navíc uvnitř páteřního kanálu vnímám otevírající se vstupy do systémů leviatanů. Po provedení energetické léčby a likvidaci vetřelců se situace dočasně stabilizuje. Ale vnímám, že to ještě nebude všechno. Také druhý den ještě není v pořádku. Při vyšetření vnímám další otevřené komory, líhně, uvnitř její bytosti. Odtud vylézají na povrch těla menší temné bytosti, mláďata, takže stupeň ovládnutí není tentokrát tak silný. Provádím kompletní léčbu, kdy energie najdou a postupně zlikvidují i další umělé tvory, které mezitím přelezly na další bytosti v okolí. Jak se to do člověka mohlo dostat? V minulosti byl nedobrovolně ovládnut, podobně jako to bylo ztvárněno v sérii filmů Vetřelec. Z duchovního pohledu to však samozřejmě musel nějakou svojí chybou umožnit, přitáhnout. Jak dlouho to má v sobě? Asi 110 tisíc let.

Zhodnocení činnosti Duchovních hierarchií

Vedení a ovlivňování civilizace nehmotnými lidskými Duchovními hierarchiemi začalo v období, kdy část lidstva stále ještě měla otevřené duchovní vědomí a běžně navazovala spojení s duchovním pozadím světa. Tehdy bylo vše jednodušší než dnes a bylo mnohem více možností na hledání optimální duchovní cesty pro nové lidstvo 2. typu. Místo hledání nových cest se však Duchovní hierarchie od samého počátku upnuly k magii a k vytváření nadřazené skupiny zasvěcenců nad běžným lidem. Rozhodli se pokračovat v tom samém, co postupně potopilo a zničilo dávnou Atlantidu – v propagaci magie jako metody řízení lidské civilizace.

Jistě, z dnešní pozice hmotou ovládnuté civilizace bychom řekli, že vedení lidstva nehmotnými Duchovními hierarchiemi představuje každopádně vyšší úroveň fungování evoluce člověka a lidstva, než když by lidstvo bylo výhradně řízeno pouze pozemskými vládami složenými z duchovně neprobuzených jedinců. V tuto chvíli je to však málo, hledat nebo tolerovat způsob vedení lidstva o něco lepší, než je ten úplně špatný. Lidstvo se posunulo před práh další katastrofy a chceme-li se této katastrofě vyhnout, změna musí být naprosto zásadní a především rychlá – viz článek 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?

Zkušenosti z uplynulého vývoje, tak jak jsem je podal v celé této sérii článků a karmě, hovoří jednoznačně. Zásadní chybou byla snaha připodobnit nové lidstvo 2. typu původnímu lidstvu pomocí praktik zasvěcování, výukou magie a hermetismu. A ještě větší chybou bylo snažit se toto nové lidstvo 2. typu dlouhodobě směrovat k vývoji mimo hmotu. Protože takový záměr vede přímo proti přirozenosti člověka 2. typu, který svých nejdokonalejších schopností nabývá právě ve hmotné rovině.

Uvedené příklady z karmické očisty naznačily, kam až tento způsob vedení jdoucí proti samotné přirozenosti nového člověka dospěl: Hrubé manipulace s lidmi ve hmotě, i s astrálními bytostmi a přírodními anděly po vzoru temných sil. Odebírání lidem šance na probuzení vlastního duchovního vnímání, na vlastní intuici a duchovní napojení na vyšší sféry. Magické odkládání a zpracování karmy. Dokonce magické zásahy do Přírody, které měly zajistit kolektivní potrestání pokleslého lidstva. Egoistická nadřazenost mnohých z duchovních mistrů, jak je zřetelné z jejich vlivu v minulosti, který se obnažil prostřednictvím karmických vrstev. A jak je patrné i v tomto životě z jejich reakcí na nové impulsy, které se snaží oslabit vliv magie v tomto životě a navrátit člověka k Přírodě, kam vždy patřil.

Zablokování světelného vývoje na Zemi

Výsledkem toho všeho se stalo naprosté zablokování světelného vývoje na Planetě Zemi tlakem zatemněných duchovních mistrů shora. Automatické působení duchovních zákonů bylo zeslabeno a deformováno. Čím dál více se množilo přenášení nepravd a pohádek do tohoto světa. Podle Přírody je hladina pravdivosti drtivé většiny knih s duchovní problematikou hluboko pod úrovní 50 %. Výjimkou nejsou ani knihy s pravdivostí kolem pouhých 10 %. Přitom právě poznatky v některých z těchto výrazně vychýlených knih jsou veřejně mnohými duchovními učiteli vydávány za směr, který má spasit dnešní svět. A lidé to berou, vstřebávají, vnímají a nechávají se těmito „špatnými“ informacemi svádět na slepé duchovní cesty.

Taková je realita našeho světa. Takový je dlouhodobý výsledek činnosti Duchovních hierarchií Bratrstva Světla. Kdoví, jestli by nové lidstvo mnohem dříve nenašlo spojení nahoru, kdyby nebylo soustavně energeticky manipulováno tlakem zatemněných duchovních mistrů z duchovních center nad Planetou a uvnitř Planety.

Pod lidským duchovním vedením civilizace i nadále duchovně upadala, protože Duchovní hierarchie nenašly účinný způsob, jak zabránit hromadění temných energií v oblasti Planety. Naopak samy svými manipulativními magickými zásahy začaly další temné energie produkovat a jejich celkové množství tak zvyšovat.

Duchovní hierarchie, které byly nepřirozeným regulačním prvkem vývoje lidstva, přitáhly jakýsi pojistný ventil, jak nahromaděnou temnou energii čas od času pravidelně uvolňovat. A jak zabránit totálnímu a nevratnému ovládnutí lidstva temnými systémy. Tímto ventilem byla pravidelně se vracející planeta Nimiru, vyvolávající při svých návratech globální katastrofy Země, o které píše více Ivo Wiesner, například v knize „Bohové a apokalypsy“.

Největší zrůdnosti v tomto světě vytvořila magie

Předcházející příklady naznačují, co všechno do tohoto světa rozesela magie. Jaké zrůdné formy života vznikly během vývoje na temné straně světa, aniž by struktury Duchovních hierarchií dokázaly tyto jevy důsledně rozpoznat, identifikovat. Aniž by byly schopné ze svého pohledu shora jednoznačně rozlišit dokonalou temnou formu života od světelné bytosti. A už vůbec neměly k dispozici dostatečnou energetickou sílu, aby byly schopny problém existence těchto temných forem života definitivně vyřešit a lidstvo před ním účinně ubránit.

 

Nemohu si pomoci, ale z  pohledu těchto informací získaných při karmické očistě vnímám jakoukoliv další propagaci i obhajování magie za ohromnou nezodpovědnost vůči lidstvu, Planetě, Vesmíru. Za okázalý projev vlastního sobectví a touhy i nadále si udržet svoji výjimečnost, ať se děje, co se děje. Protože magie všechny temné systémy a temné formy života popsané v této sérii článků o karmě stvořila. Ale zároveň už magie nedokázala náš svět od těchto temných zrůdností vyčistit.

Toto všechno tady pořád ještě do jisté míry v karmických vrstvách mnoha osob zůstává jako dědictví magie za dlouhé věky vývoje. A pomoci nám může pouze čistá energie z vyšších světů vysoko nad naším Vesmírem. Jednu magii jinou magií lidstvo nikdy nevyvrátí. K omezení moci temných systémů musí použít úplně jiný, eticky čistý nástroj. Takový nástroj, který Temno nemůže ukradnout. Něco, co je s Temnem naprosto neslučitelné. A to je čistá duchovní síla světelného vzestupu. Viz duchovní komunikace Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.

Duchovní hierarchie tlačily vývoj směrem k Temnu

Nejen že Duchovní hierarchie nedokázaly ochránit svět před dalšími vynálezy temné magie. Právě naopak, z předcházejících částí tohoto tématu, zejména z článků 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, vyplývá, že Duchovní hierarchie samy čím dál více „vychýlenými“ metodami své práce tlačily vývoj Planety a lidstva směrem k Temnu. Ačkoliv samy sebe považovaly za světelnou instituci. A i když dodnes v mnoha textech převažuje vysoce pozitivní hodnocení činnosti těchto duchovních struktur složených z lidských duchovních mistrů.

Je logické, že další pokračování činnosti těchto Duchovních hierarchií postupně čím dál více bránilo novému směru vývoje nastoupenému v roce 1999, jehož cílem je jednoznačně vrátit vývoj zpět ke Světlu. Proto bylo zřejmé, že dříve či později se otázka další existence Duchovních hierarchií dostane na pořad dne a bude řešena Silami Světla, které vedou nový vývoj. Stalo se tak v roce 2005.

Řešení otázky dalšího vlivu Duchovních hierarchií na vývoj

Zatímco běžný člověk po překročení prahu fyzické smrti odchází, nebo spíš „měl by odejít“, do oddělené posmrtné dimenze, která je součástí astrálního světa, u mistrů Duchovních hierarchií tomu bylo jinak. Ti měli svá oddělená duchovní centra, kam se po překročení prahu smrti navraceli. Tato centra však nebyla součástí oddělené posmrtné úrovně, ale nacházela se přímo v duchovních vrstvách Planety, aby takto měli možnost přímého vlivu do hmotné roviny.

Problém Duchovních hierarchií a otázka jejich dalšího vlivu na vývoj začala být systémy Přírody, Karmy a Nové duchovní cesty řešena v roce 2005. Ukázalo se, že instituce Duchovních hierarchií, které doposud řídily vývoj a pro mnoho lidí stále jsou vzorem čistoty, začínají ve skutečnosti být vředem, který je potřeba odsunout. Například jedno z hlavních duchovních center světa nacházející se nad Mongolskem mělo v té době ve svém prostředí podle Přírody již 15 % temných levotočivých energií.

Během roku 2005 se potvrdilo, že Duchovní hierarchie na úrovni Planety a Sluneční soustavy, které byly zřízeny přímo anděly Dhyany, se dobrovolně podřídily novému vývoji. A kompletně s veškerou výbavou byly přesunuty do oddělené posmrtné sféry, kde ztrácejí další možnost přímého vlivu na svět. A od této doby tyto bytosti opět podléhají přirozené reinkarnaci a evoluci podle řádu Planety, Přírody a Vesmíru.

Další vyšší úrovně Duchovních hierarchií se nechtěly vzdát svého postavení a naopak opakovaně útočily na systémy Nové duchovní cesty podporované Přírodou a Planetou s cílem zmařit nový vývoj a dosáhnout prodloužení dosavadního stavu. Zásahy vesmírné Přírody, Karmy a systémů NDC proti Duchovním hierarchiím vyšších stupňů, počínaje úrovní Galaxie, měly proto podobu bojových konfliktů. V nich systémy Nové duchovní cesty, Planety a Přírody ubránily svoji identitu tím, že tyto vyšší Hierarchie zcela odstínily, zbavily je bojové síly, privilegií a všeho, co odporuje Přírodě a světelnému vývoji. A vyřadily je z možnosti i nadále ovlivňovat hmotný a duchovní vývoj v tomto Vesmíru.

Likvidace temných duchovních center

Současně byla v tomto období zničena některá temná duchovní centra na Planetě. Například temné duchovní centrum Útumno nacházející se kdesi na severu v podzemí v oblasti Špicberků, o kterém se zmiňuje Ivo Wiesner v knize Předpeklí ráje. A které je známo z románů Johna R. R. Tokliena „Pán prstenů“ jako privilegované centrum Melkora, Saurona a nejbližších temných spolupracovníků. Dále temné duchovní centrum Agartha (či Agharta), nacházející se v podzemí Tibetu, Himálají, Zadní Indie (Kambodža, Barma, Thajsko) a je často zmiňované na seznamu center Duchovních hierarchií na straně Světla. Agartha však ve skutečnosti byla již v době pádu Atlantidy před 12 tisíci lety jednoznačně ovládnuta silami Temna. Energetické výstupy z tohoto centra na hmotný svět měly katastrofální následky pro celkový vývoj v oblasti i na celý svět.

Německo a Tibet

Bájná Agartha, jejíž obyvatelé mají disponovat nejen nesmírnými vědomostmi, ale také vyspělými supertechnologiemi. Možná právě to přitáhlo pozornost Německa k Tibetu. Již v roce 1926 existovala v Německu početná kolonie Tibeťanů a Indů, přestože oni neradi opouštějí vysokohorské oblasti a nížiny jim nevyhovují. Ještě po dobytí Berlína byla nalezena tisícovka příslušníků himálajské rasy v německých uniformách. Psalo se o údajných kontaktech Němců s řádem Červených čepic v Tibetu. V letech 1934 - 1943 se uskutečnilo několik výprav a z nich byla dovezena řada knih a jiných dokumentů - podrobnější informace uvádí Aleš Česal (Nacistické výpravy do Tibetu, Skryté skutečnosti 4/1999).

Všechny indicie naznačují, že Německo prostřednictvím určitých kruhů v Tibetu získalo klíč k odhalení dávných atlantských depozit v Antarktidě, ve kterých byly ukryty výsledky atlantské vědy, nákresy technologií a zařízení, vzorky hmot, přístrojů a zbraní. Svědčí o tom německé projekty na tehdejší dobu supermoderních zbrojních systémů, například diskových letounů, proti kterým by druhá strana neměla účinnou ochranu, a které by dokázaly zvrátit i prohranou válku - viz Ivo Wiesner (Chybělo tak málo…, Skryté skutečnosti 17/2000). Válka však skončila dříve, než tyto projekty mohly být převedeny do sériové výroby.

Další masakry v Indočíně

Dalšími doklady temného duchovního vlivu existujícího v pozadí za oblastí celé Indočíny jsou následující fakta. Okupace Tibetu Čínou v roce 1950, která trvá dodnes. Čínská kulturní revoluce v letech 1966 – 1976 pod vedením Mao Ce-tunga. Za toto období násilné přeměny zemřelo nepřirozenou smrtí v Číně více než 7 milionů osob (zdroj: Wikipedie). Plošná válka USA ve Vietnamu v letech 1964 – 1975. Používání napalmu a dalších zrůdných systémů masového plošného ničení. V roce 1969 kobercové bombardování Kambodži leteckými silami USA, které zničilo veškerou infrastrukturu a vrátilo zemi do doby kamenné. Napomohlo tak nástupu Rudých Khmerů pod vedením diktátora Pol Pota k moci po vzoru Mao Ce-tunga. Násilná přeměna vlastní země Rudými Khmery stála životy možná až 2 milionů obyvatel Kambodži v letech 1975 – 1979 (Zdroj: Wikipedie). Masakr na Jávě, o kterém jsem se zmínil v předchozím článku 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit. A okrajově do této oblasti patří i spory a války mezi Indií a Pakistánem a třeba i geografickv vzdálenější zrůdný totalitní režim v Severní Koreji.

Není radno používat názvy temných institucí a systémů

Jaký energetický vliv na lidstvo asi mají dnes instituce, které doposud používají názvu tohoto temného centra pod dojmem, že jde o čistou říši Světla? Jaké energie kolem sebe šíří a na co se napojují, když si do názvu daly temný vzor? Například známé jazzové centrum v Praze nebo chovatelská stanice koček, nebo hudební festival? Neznalost ani v tomto případě neomlouvá. Každý se stává strůjcem svého štěstí tím, na odkaz čeho se napojuje, jménem koho se honosí.

© Jiří Novák, únor 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 234
  • 30
  • 21
  • 24
  • 23

Celkový počet hlasů: 332