Články VII: 80 - 89

________________________________________________________

80A. Obrazec v obilí v Libereckém kraji v r. 2015

Piktogramy v obilí. Piktogramy jako jevy spíše duchovní povahy? Dokáže bioenergie zformovat hmotné objekty do tvarů? A co mikrovlny? Původ energií vyskytujících se v piktogramech. Kde se mimozemšťané v oblasti Země i nadále berou? Technická zařízení na modelování piktogramů? Osobní návštěva piktogramu v Libereckém kraji v létě 2015. Výsledek duchovního zkoumání tohoto piktogramu. Komentář k jednomu z piktogramů v obilí v Anglii z června 2012.
________________________________________________________________

81A. Systémy sebeobrany Planety, Přírody a Vesmíru

Napojení prostřednictvím 2. dílu filmu Den nezávislosti, s podtitulem Nový útok. Duchovní komunikace se spojenými systémy vesmírné světelné obrany, určitým imunitním systémem Vesmíru, které mají možnosti působení, zásahů, až do hutné hmoty. Účinná světelná ochrana vychází z úzké spolupráce člověka s Přírodou. Přechod vědomí z organické formy života do existence ve virtuální počítačové realitě. Význam hranic biologické evoluce daných Přírodou pro světelnou evoluci. Charakter energií v duchovním pozadí určuje směr vývoje. Přírodní potenciál člověka je zatím využit jen minimálně. Jen nepřetržitý duchovní vzestup ve Světle umožňuje dostatečný nadhled. Úkol člověka je přispět k zajištění podmínek pro světelnou evoluci Vesmíru. Dvě varianty představ o vývoji, které nevedou ke světelné evoluci. Duchovní vnímání během filmu. Duchovní komunikace s jinou rovinou Systémů světelné obrany, týkající se celého systému světů ve Stvoření. Nové možnosti na ochranu a obranu světelného vývoje přicházejí, až když jsme vybojovali svou část bitvy sami za sebe, za svou civilizaci. A pomohli i dalším. Nová energie posiluje imunitu vůči temným útokům všeho druhu, za podmínky, že celkový vývoj udržíme v koridoru stabilizovaného světelného vzestupu.
______________________________________________________________

82A. Poselství z dávné minulosti: Neberte Přírodě právo na život

Napojení na energie z dávné minulosti. Jde o minulost starou 1 - 2 miliony pozemských let. Připomenutí informací o zkáze prvního Vesmíru. Lidé tehdy vymýtili všechny pro lidstvo „zbytečné“ živočišné druhy. Odstranili všechny plevely, které „zamořovaly“ volnou Přírodu. Začaly pak převažovat geneticky ovlivněné plodiny, které civilizace považovala za příznivé pro život člověka. Volná Příroda byla nahrazena řízeným územím, kde vše vytvořil člověk. Vznikla tak situace, kterou už zdánlivě nebylo možné ještě dále vylepšit. Žádná území volné Přírody už neexistovala. Ta veškerá dokonalá krása byla vlastně násilím lidí na Přírodě, na jiných formách života. Příroda se začala bouřit, dávala najevo své protesty proti lidmi nasazené svěrací kazajce. Ale lidé tyto náznaky násilně odstraňovali. Základní poselství tehdejší civilizace je toto: Neberte Přírodě právo na život. Ponechte Přírodě dostatečně rozsáhlá území, ve kterých bude mít právo sama se sebou dělat cokoliv, co si bude přát a co bude ke svému dalšímu vývoji potřebovat.
______________________________________________________________

82B. Největší hrozby pro evoluci dnešní civilizace

Jaký je vztah dnešního lidstva k přírodě? Likvidujeme přírodu způsobem svého žití. Lidstvo žije na ekologický dluh. Násilí vůči sobě navzájem i vůči chovaným zvířatům. Jsme skutečnými ochránci Přírody nebo jen o tom mluvíme? Film produkce USA nazvaný Cowspiracy: The Sustainability Secret (Klíč k udržitelnosti). Režisér filmu Kip Anderson začal pátrat, co nejvíce ohrožuje naše životní prostředí. A rozhodl změnit svůj život tím, že sám přispěje ke zlepšení životního prostředí změnami ve svém životě. Byl překvapen, když zjistil, že největší hrozbou pro přírodu a planetu je naše živočišná výroba. Nadměrná spotřeba vody v živočišné výrobě. Ještě hrozivější nové poznatky o emisích skleníkových plynů. Důvody zatajování faktů o živočišné výrobě. Skryté náklady na výrobu masa. Politická moc podložená penězi. Plýtvání přírodními zdroji a živinami. Kniha Christiana Opitze: Výživa pro člověka a Zemi. Nejnovější výnosy plodin podle Českého statistického úřadu. Hrozba vyčerpání půdy intenzivním hospodařením. Může vegetariánství přinést návrat původních lidských hodnot?
_____________________________________________________________

83A. Impulsy k obnovení komunikace s Arkturiany

Trojice sci-fi filmů v prosinci 2016. Duchovní podtext filmu Pasažéři. Proč se zde objevuje Arkturus? Arkturiané jako jediní dokázali před léty odolat vojenskému nátlaku Galaktické Konfederace. Připomenutí situace Arkturianů v roce 2010. Duchovní komunikace o významu filmu – další tlak na změnu našich bytostí. Dnešní odpovědnost andělů Dhyanů. Jaký je současný stav civilizace Arkturianů? Připomenutí problému s planetou Arkturianů v roce 2004. Nastartování samoléčebného procesu Planety. Arkturiané nastoupili vlastní cestu světelného vzestupu. Doporučení Dhyanů – znovu navázat komunikaci s Arkturiany. Obnovení komunikace s Arkturiany. Příroda u Arkturianů se začíná bouřit?_____________________________________________________________

83B. Impulsy pro řešení dávných karmických vazeb

Navázání spojení s hvězdou Arkturus. Propojení Země se systémem Arktura již bylo dávno předurčeno. Duchovní energie umožňují okamžitý přenos informací. Vzájemná pomoc. Transformace jádra Arktura na vyšší hladinu frekvencí. Pomoc se zpracováním sebedestrukčních programů v bytostech. Pasažéři – vnímání po druhém zhlédnutí filmu. Připravenost na nový partnerský vztah. Hmotné a citové ukončení jednoho partnerství před navázáním nového. Karmická očista s partnerskými protějšky z minulosti. Nenechat se pohltit minulostí. Rozvazování dávných blokujících vazeb mezi bytostmi. Silné emoce poukazují na témata ke zpracování. Příznivé emoce a sympatie, za nimiž se skrývá magie z minulosti. Vynucené umělé předurčení k partnerskému vztahu blokuje obě strany.
_______________________________________________________________

83C. Zprostředkování další pomoci Arkturianům

Problémy s Přírodou u Arkturianů. Přírodní rezerace na jejich planetě. Podivná stavba na jejich planetě – odkud se vzala? Napojení na záznam z vesmírných bojů v minulosti. Očistná skupinová operace společně s Arkturiany. Očista Arkturianů, jejich planety a přírody. Doprava, komunikace, Rada planety a prezidentská funkce. Další očistná akce s Arkturiany o týden později. Přijatá opatření ve vztahu Arkturianů k Přírodě. Výsledky očistných operací.
_______________________________________________________________

84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy

Čím vlastně je ona vybájená pátá dimenze? Stav na internetu po 20 letech. Pohádky o dokonalém fungování v 5. dimenzi. Teorie dvanácti dimenzí se na Zemi dobře uchytila. Zvyšováním světelných frekvencí se člověk nestane neviditelným. Karmická očista Přírody a Planety. Karmická očista jednotlivců s mimozemským původem. Problematické napojení na tvořivou výbavu z dávné minulosti. Aktivace dávných mimozemských úkolů. Nebezpečí podlehnutí dávným mimozemským příkazům. Informace z karmické očisty. Informace od Vesmírných lidí. Civilizace v depozitu.
_______________________________________________________________

84B. Kam nesměřuje systém NDC – konspirace

Co nejlépe dělat, chceme-li změnit svět? Pravidla, návyky, zvyky sestupovaly z duchovních sfér dolů do hmoty. Setrvačnost dosavadního vývoje je obrovská. V předvečer zlomu musejí být změny zásadní a okamžité. Cesta úsilí o změnu duchovního pozadí tohoto světa. A co lidé zastávající pozici neutrality? Konspirace o tom, kdo a co všechno řídí tento svět. Je Nová duchovní cesta konspirační teorií? Pracují konspirace s informacemi vysoké úrovně pravdivosti? Průměrná pravdivost konspiračních informací. Vysoké riziko rozšiřování konspirací. David Icke – výjimka mezi konspirátory? Takovou cestu k probuzení nepropagujeme. Mohou tedy konspirace samy o sobě změnit tento svět?
________________________________________________________

84C. Kam nesměřuje systém NDC – odpor proti státním institucím 

Tři možnosti odboje proti existujícímu pořádku v naší hmotné rovině. Odboj proti státnímu režimu v rámci totalitního režimu. Odboj proti státním institucím v naší dnešní společnosti. Je veřejný odpor proti státnímu režimu vhodným způsobem, jak změnit svět? Kdy může aktivní odpor podpořit stranu Světla? Korupce ovlivňující soudy a veřejné instituce? Zákon o ochraně šumavské Přírody. Proč nepodporujeme hromadné podpisové akce? Naše pomoc Přírodě. Uprchlická krize? Z pozice NDC nepodporujeme nátlakové akce ve hmotě.
________________________________________________________

84D. Kam směřuje systém NDC - změny v hutnosti hmoty

Kam nesměřuje systém NDC. Domnělá transformace do 5. dimenze. Plány Vesmírných lidí se Zemí na konci 20. století. Omyl Vesmírných lidí. Odhalená pravda o Vesmírných lidech. Skryté příčiny schopnosti používání magie. Historické vytváření odlišných úrovní hutnosti hmoty ve Vesmíru. Výhody vyšší hutnosti hmoty. Potvrzení účinnosti zásahů do hmoty nižší hutnosti. Proč hmota na Zemi dospěla do úrovně vyšší hutnosti? Hutnost obyvatel Země v dnešní době. Duchovně probuzení lidé zaměření na magii a teorie Staré duchovní cesty. Systémy ve hmotě podporující neetičnosti. Lidé na světelném vzestupu, kteří jsou stabilní součástí NDC. Důsledky pro budoucí vývoj.

_______________________________________________________________

84E. Kam směřuje systém NDC - karmická situace na Zemi

Rekapitulace posledního vývoje v oblasti KarmySoučasná karmická situace na Zemi. Postup čela světelného vývoje je odvislý od situace dole ve hmotě. Problémy je třeba vyřešit na té úrovni frekvence energie, na které se vyhrotilyStažení bytosti do nižších frekvencí, kde se problém poprvé objevil. Nebezpečí přeskakování témat očisty. Vyladit co nejvíce bytostí ve hmotě nad kritickou hladinu čistoty. Veřejný boj mezi Světlem a Temnem. Důležitá je i nadále osvěta v duchovní oblasti. Co všechno podporuje temnou stranu světa? Kdy funguje karmický systém již bezchybně. Poměr sil mezi Světlem a Temnem ve hmotné rovině. Dvě zásadní kauzy dnešního vývoje v ČR. Vliv na veřejné mínění. Automatická Karma za nás vše nevyřeší.
_____________________________________________________________

84F. Kam směřuje systém NDC - karmické události

Požár výškového obytného domu v Londýně. Lesní požár v Portugalsku. Neobvyklé události v Česku. Proč se to vše děje? Duchovní pozadí a hmotná část světa nejdou zatím stejným směrem. Katastrofě na přelomu tisíciletí mohla zabránit pouze volba nového směru vývoje. Ze zkušeností už víte, jak funguje soustavná karmická očista. Bedlivě vážit, s kým a kde trávím čas. Situace ve Velké Británii? Neochota vzdát se karmicky nepříznivé minulosti. Šance na zastavení teroristických útoků? Co nejvíce deformuje současný vývoj? 
_____________________________________________________________

84G. Současný stav karmické očisty na NDC

Magie z karmických vrstev stále ještě nevymizela. Používání magie v minulosti dovedlo bytosti postupně až ke spolupráci s Temnem. Děti se stávají nástrojem agrese partnera. Jak překonat stagnaci v očistě? Už v tomto životě se potřebujeme srovnat do středu mezi extrémy. Zvládnout nové návyky ve hmotě. Podřídivost maskovaná za pomoc druhým lidem. I do hmotných činností vnášet duchovní prvky. Dokázat si uvědomit své chyby. Nepodceňovat čistě duchovní činnosti. Strava a nevhodné stahující záležitosti. První pomoc při vnitřním rozhození. Nezapomínat na hmotné změny. Vztah nadřazenosti a podřízenosti. Majetnické postoje, nadřazenost v rodině. Odpovědnost partnerů v očistě. Vyhýbání se pomoci v rodině. Převzít větší zodpovědnost každý sám za sebe. Vyhýbat se tomu, o čem vím, že není vhodné. Lze přepsat obsah karmické vrstvy? Aktivním přístupem přepsat situaci v obnažených karmických vrstvách. Jak pomoci lidem v rodině dostat se na světelný vzestup? Můžete druhého inspirovat, ne však za něj řídit jeho život. Vždy ponesete určitou odpovědnost za svoje dílčí rozhodnutí. I duchovní cesta je někdy cestou pokusů a omylů, důležité je poučit se. Duchovní pozadí za mne vše ve hmotě nevyřeší.
_____________________________________________________________

85A. Roboti, bioroboti - zkušenosti z karmické očisty

Důvod vzniku této série článků. Zkušenosti z karmické očisty, vnímání a sny související s oblastí robotů a biorobotů. 
_______________________________________________________

85B. Bioroboti, virtuální realita, nanoroboti – zkušenosti z očisty

Bioroboti nasazovaní v minulosti jako hasiči, policisté, vojáci. Virtuální realita. Útěk od reality. Zkoumání lidské sexuality na Zemi ze strany mimozemšťanů. Čištění z mimozemských zásahů ve Sluneční soustavě a z výzkumů na Měsíci. Osobní úkol - sdělení od Planety Země. Služba v armádě Vesmírných lidí jako biorobot.
Ovládání lidí prostřednictvím nanorobotů. Ovládání přirozeného běhu věcí za pomoci Temných sil.

_____________________________________________________________

85C. Sny o biorobotoch – príbehy z minulosti

Aj ja som viackrát mala očistu z minulosti, keď som bola biorobotom a na túto tému som mala behom posledných rokov aj rôzne sny. Z nich dva mi pripadali zvlášť zaujímavé a zapísala som si ich. Uvádzam ich tu teraz spolu s duchovnými komunikáciami.
______________________________________________________________

 

85D. Trendy ve vývoji techniky a umělé inteligence

Androidi - člověku podobní roboti vs. Průmyslové manipulátory - Průmysloví roboti. Umělá inteligence. Elektronika, kovy a umělé prvky v lidském těle. Fitness náramky a některé sporttestery. Bioroboti (kyborgové), borgové a nanoboti. Hranice ve vývoji techniky, které by se neměly překračovat. Vhodnější energetické zdroje. Aktivity podnikatele Elona Muska. Zničí roboti lidstvo?

_______________________________________________________