Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89

Články VII: 80 - 89

80A. Obrazec v obilí v Libereckém kraji v r. 2015

Piktogramy v obilí. Piktogramy jako jevy spíše duchovní povahy? Dokáže bioenergie zformovat hmotné objekty do tvarů? A co mikrovlny? Původ energií vyskytujících se v piktogramech. Kde se mimozemšťané v oblasti Země i nadále berou? Technická zařízení na modelování piktogramů? Osobní návštěva piktogramu v Libereckém kraji v létě 2015. Výsledek duchovního zkoumání tohoto piktogramu. Komentář k jednomu z piktogramů v obilí v Anglii z června 2012.


81A. Systémy sebeobrany Planety, Přírody a Vesmíru

Napojení prostřednictvím 2. dílu filmu Den nezávislosti, s podtitulem Nový útok. Duchovní komunikace se spojenými systémy vesmírné světelné obrany, určitým imunitním systémem Vesmíru, které mají možnosti působení, zásahů, až do hutné hmoty. Účinná světelná ochrana vychází z úzké spolupráce člověka s Přírodou. Přechod vědomí z organické formy života do existence ve virtuální počítačové realitě. Význam hranic biologické evoluce daných Přírodou pro světelnou evoluci. Charakter energií v duchovním pozadí určuje směr vývoje. Přírodní potenciál člověka je zatím využit jen minimálně. Jen nepřetržitý duchovní vzestup ve Světle umožňuje dostatečný nadhled. Úkol člověka je přispět k zajištění podmínek pro světelnou evoluci Vesmíru. Dvě varianty představ o vývoji, které nevedou ke světelné evoluci. Duchovní vnímání během filmu. Duchovní komunikace s jinou rovinou Systémů světelné obrany, týkající se celého systému světů ve Stvoření. Nové možnosti na ochranu a obranu světelného vývoje přicházejí, až když jsme vybojovali svou část bitvy sami za sebe, za svou civilizaci. A pomohli i dalším. Nová energie posiluje imunitu vůči temným útokům všeho druhu, za podmínky, že celkový vývoj udržíme v koridoru stabilizovaného světelného vzestupu. 


82A. Poselství z dávné minulosti: Neberte Přírodě právo na život

Napojení na energie z dávné minulosti. Jde o minulost starou 1 - 2 miliony pozemských let. Připomenutí informací o zkáze prvního Vesmíru. Lidé tehdy vymýtili všechny pro lidstvo „zbytečné“ živočišné druhy. Odstranili všechny plevely, které „zamořovaly“ volnou Přírodu. Začaly pak převažovat geneticky ovlivněné plodiny, které civilizace považovala za příznivé pro život člověka. Volná Příroda byla nahrazena řízeným územím, kde vše vytvořil člověk. Vznikla tak situace, kterou už zdánlivě nebylo možné ještě dále vylepšit. Žádná území volné Přírody už neexistovala. Ta veškerá dokonalá krása byla vlastně násilím lidí na Přírodě, na jiných formách života. Příroda se začala bouřit, dávala najevo své protesty proti lidmi nasazené svěrací kazajce. Ale lidé tyto náznaky násilně odstraňovali. Základní poselství tehdejší civilizace je toto: Neberte Přírodě právo na život. Ponechte Přírodě dostatečně rozsáhlá území, ve kterých bude mít právo sama se sebou dělat cokoliv, co si bude přát a co bude ke svému dalšímu vývoji potřebovat.


82B. Největší hrozby pro evoluci dnešní civilizace

Jaký je vztah dnešního lidstva k přírodě? Likvidujeme přírodu způsobem svého žití. Lidstvo žije na ekologický dluh. Násilí vůči sobě navzájem i vůči chovaným zvířatům. Jsme skutečnými ochránci Přírody nebo jen o tom mluvíme? Film produkce USA nazvaný Cowspiracy: The Sustainability Secret (Klíč k udržitelnosti). Režisér filmu Kip Anderson začal pátrat, co nejvíce ohrožuje naše životní prostředí. A rozhodl změnit svůj život tím, že sám přispěje ke zlepšení životního prostředí změnami ve svém životě. Byl překvapen, když zjistil, že největší hrozbou pro přírodu a planetu je naše živočišná výroba. Nadměrná spotřeba vody v živočišné výrobě. Ještě hrozivější nové poznatky o emisích skleníkových plynů. Důvody zatajování faktů o živočišné výrobě. Skryté náklady na výrobu masa. Politická moc podložená penězi. Plýtvání přírodními zdroji a živinami. Kniha Christiana Opitze: Výživa pro člověka a Zemi. Nejnovější výnosy plodin podle Českého statistického úřadu. Hrozba vyčerpání půdy intenzivním hospodařením. Může vegetariánství přinést návrat původních lidských hodnot?


83A. Impulsy k obnovení komunikace s Arkturiany

Trojice sci-fi filmů v prosinci 2016. Duchovní podtext filmu Pasažéři. Proč se zde objevuje Arkturus? Arkturiané jako jediní dokázali před léty odolat vojenskému nátlaku Galaktické Konfederace. Připomenutí situace Arkturianů v roce 2010. Duchovní komunikace o významu filmu – další tlak na změnu našich bytostí. Dnešní odpovědnost andělů Dhyanů. Jaký je současný stav civilizace Arkturianů? Připomenutí problému s planetou Arkturianů v roce 2004. Nastartování samoléčebného procesu Planety. Arkturiané nastoupili vlastní cestu světelného vzestupu. Doporučení Dhyanů – znovu navázat komunikaci s Arkturiany. Obnovení komunikace s Arkturiany. Příroda u Arkturianů se začíná bouřit?


83B. Impulsy pro řešení dávných karmických vazeb

Navázání spojení s hvězdou Arkturus. Propojení Země se systémem Arktura již bylo dávno předurčeno. Duchovní energie umožňují okamžitý přenos informací. Vzájemná pomoc. Transformace jádra Arktura na vyšší hladinu frekvencí. Pomoc se zpracováním sebedestrukčních programů v bytostech. Pasažéři – vnímání po druhém zhlédnutí filmu. Připravenost na nový partnerský vztah. Hmotné a citové ukončení jednoho partnerství před navázáním nového. Karmická očista s partnerskými protějšky z minulosti. Nenechat se pohltit minulostí. Rozvazování dávných blokujících vazeb mezi bytostmi. Silné emoce poukazují na témata ke zpracování. Příznivé emoce a sympatie, za nimiž se skrývá magie z minulosti. Vynucené umělé předurčení k partnerskému vztahu blokuje obě strany.


83C. Zprostředkování další pomoci Arkturianům

Problémy s Přírodou u Arkturianů. Přírodní rezerace na jejich planetě. Podivná stavba na jejich planetě – odkud se vzala? Napojení na záznam z vesmírných bojů v minulosti. Očistná skupinová operace společně s Arkturiany. Očista Arkturianů, jejich planety a přírody. Doprava, komunikace, Rada planety a prezidentská funkce. Další očistná akce s Arkturiany o týden později. Přijatá opatření ve vztahu Arkturianů k Přírodě. Výsledky očistných operací.


84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy

Čím vlastně je ona vybájená pátá dimenze? Stav na internetu po 20 letech. Pohádky o dokonalém fungování v 5. dimenzi. Teorie dvanácti dimenzí se na Zemi dobře uchytila. Zvyšováním světelných frekvencí se člověk nestane neviditelným. Karmická očista Přírody a Planety. Karmická očista jednotlivců s mimozemským původem. Problematické napojení na tvořivou výbavu z dávné minulosti. Aktivace dávných mimozemských úkolů. Nebezpečí podlehnutí dávným mimozemským příkazům. Informace z karmické očisty. Informace od Vesmírných lidí. Civilizace v depozitu.


84B. Kam nesměřuje systém NDC – konspirace

Co nejlépe dělat, chceme-li změnit svět? Pravidla, návyky, zvyky sestupovaly z duchovních sfér dolů do hmoty. Setrvačnost dosavadního vývoje je obrovská. V předvečer zlomu musejí být změny zásadní a okamžité. Cesta úsilí o změnu duchovního pozadí tohoto světa. A co lidé zastávající pozici neutrality? Konspirace o tom, kdo a co všechno řídí tento svět. Je Nová duchovní cesta konspirační teorií? Pracují konspirace s informacemi vysoké úrovně pravdivosti? Průměrná pravdivost konspiračních informací. Vysoké riziko rozšiřování konspirací. David Icke – výjimka mezi konspirátory? Takovou cestu k probuzení nepropagujeme. Mohou tedy konspirace samy o sobě změnit tento svět?


84C. Kam nesměřuje systém NDC – odpor proti státním institucím

Tři možnosti odboje proti existujícímu pořádku v naší hmotné rovině. Odboj proti státnímu režimu v rámci totalitního režimu. Odboj proti státním institucím v naší dnešní společnosti. Je veřejný odpor proti státnímu režimu vhodným způsobem, jak změnit svět? Kdy může aktivní odpor podpořit stranu Světla? Korupce ovlivňující soudy a veřejné instituce? Zákon o ochraně šumavské Přírody. Proč nepodporujeme hromadné podpisové akce? Naše pomoc Přírodě. Uprchlická krize? Z pozice NDC nepodporujeme nátlakové akce ve hmotě.


84D. Kam směřuje systém NDC - změny v hutnosti hmoty

Kam nesměřuje systém NDC. Domnělá transformace do 5. dimenze. Plány Vesmírných lidí se Zemí na konci 20. století. Omyl Vesmírných lidí. Odhalená pravda o Vesmírných lidech. Skryté příčiny schopnosti používání magie. Historické vytváření odlišných úrovní hutnosti hmoty ve Vesmíru. Výhody vyšší hutnosti hmoty. Potvrzení účinnosti zásahů do hmoty nižší hutnosti. Proč hmota na Zemi dospěla do úrovně vyšší hutnosti? Hutnost obyvatel Země v dnešní době. Duchovně probuzení lidé zaměření na magii a teorie Staré duchovní cesty. Systémy ve hmotě podporující neetičnosti. Lidé na světelném vzestupu, kteří jsou stabilní součástí NDC. Důsledky pro budoucí vývoj.


84E. Kam směřuje systém NDC - karmická situace na Zemi

Rekapitulace posledního vývoje v oblasti Karmy. Současná karmická situace na Zemi. Postup čela světelného vývoje je odvislý od situace dole ve hmotě. Problémy je třeba vyřešit na té úrovni frekvence energie, na které se vyhrotily. Stažení bytosti do nižších frekvencí, kde se problém poprvé objevil. Nebezpečí přeskakování témat očisty. Vyladit co nejvíce bytostí ve hmotě nad kritickou hladinu čistoty. Veřejný boj mezi Světlem a Temnem. Důležitá je i nadále osvěta v duchovní oblasti. Co všechno podporuje temnou stranu světa? Kdy funguje karmický systém již bezchybně. Poměr sil mezi Světlem a Temnem ve hmotné rovině. Dvě zásadní kauzy dnešního vývoje v ČR. Vliv na veřejné mínění. Automatická Karma za nás vše nevyřeší.


84F. Kam směřuje systém NDC - karmické události

Požár výškového obytného domu v Londýně. Lesní požár v Portugalsku. Neobvyklé události v Česku. Proč se to vše děje? Duchovní pozadí a hmotná část světa nejdou zatím stejným směrem. Katastrofě na přelomu tisíciletí mohla zabránit pouze volba nového směru vývoje. Ze zkušeností už víte, jak funguje soustavná karmická očista. Bedlivě vážit, s kým a kde trávím čas. Situace ve Velké Británii? Neochota vzdát se karmicky nepříznivé minulosti. Šance na zastavení teroristických útoků? Co nejvíce deformuje současný vývoj? 


84G. Současný stav karmické očisty na NDC

Magie z karmických vrstev stále ještě nevymizela. Používání magie v minulosti dovedlo bytosti postupně až ke spolupráci s Temnem. Děti se stávají nástrojem agrese partnera. Jak překonat stagnaci v očistě? Už v tomto životě se potřebujeme srovnat do středu mezi extrémy. Zvládnout nové návyky ve hmotě. Podřídivost maskovaná za pomoc druhým lidem. I do hmotných činností vnášet duchovní prvky. Dokázat si uvědomit své chyby. Nepodceňovat čistě duchovní činnosti. Strava a nevhodné stahující záležitosti. První pomoc při vnitřním rozhození. Nezapomínat na hmotné změny. Vztah nadřazenosti a podřízenosti. Majetnické postoje, nadřazenost v rodině. Odpovědnost partnerů v očistě. Vyhýbání se pomoci v rodině. Převzít větší zodpovědnost každý sám za sebe. Vyhýbat se tomu, o čem vím, že není vhodné. Lze přepsat obsah karmické vrstvy? Aktivním přístupem přepsat situaci v obnažených karmických vrstvách. Jak pomoci lidem v rodině dostat se na světelný vzestup? Můžete druhého inspirovat, ne však za něj řídit jeho život. Vždy ponesete určitou odpovědnost za svoje dílčí rozhodnutí. I duchovní cesta je někdy cestou pokusů a omylů, důležité je poučit se. Duchovní pozadí za mne vše ve hmotě nevyřeší.


85A. Roboti, bioroboti - zkušenosti z karmické očisty

Důvod vzniku této série článků. Zkušenosti z karmické očisty, vnímání a sny související s oblastí robotů a biorobotů.


85B. Bioroboti, virtuální realita, nanoroboti – zkušenosti z očisty

Bioroboti nasazovaní v minulosti jako hasiči, policisté, vojáci. Virtuální realita. Útěk od reality. Zkoumání lidské sexuality na Zemi ze strany mimozemšťanů. Čištění z mimozemských zásahů ve Sluneční soustavě a z výzkumů na Měsíci. Osobní úkol - sdělení od Planety Země. Služba v armádě Vesmírných lidí jako biorobot.Ovládání lidí prostřednictvím nanorobotů. Ovládání přirozeného běhu věcí za pomoci Temných sil.


85C. Sny o biorobotoch – príbehy z minulosti

Aj ja som viackrát mala očistu z minulosti, keď som bola biorobotom a na túto tému som mala behom posledných rokov aj rôzne sny. Z nich dva mi pripadali zvlášť zaujímavé a zapísala som si ich. Uvádzam ich tu teraz spolu s duchovnými komunikáciami.


85D. Trendy ve vývoji techniky a umělé inteligence

Androidi - člověku podobní roboti versus Průmyslové manipulátory - Průmysloví roboti. Umělá inteligence. Elektronika, kovy a umělé prvky v lidském těle. Fitness náramky a některé sporttestery. Bioroboti (kyborgové), borgové a nanoboti. Hranice ve vývoji techniky, které by se neměly překračovat. Vhodnější energetické zdroje. Aktivity podnikatele Elona Muska. Zničí roboti lidstvo?


86A. Kniha Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla - 1.část

Výjimečná kniha. O čem tato kniha je? Pohled na knihu z nadhledu NDC. S kým vlastně Napoleon Hill hovořil - kdo byl oním ďáblem? Náš postoj k protikladu Dobro - Zlo. Vezměme si z knihy to pozitivní. Jakým způsobem ďábel ovládne člověka? Unášení ďáblem. Nepříznivá úloha školství, církví, rodičovské výchovy. Lichocení a úplatky. Hypnotický rytmus jako přírodní zákon. Dvě možnosti vlivu hypnotického rytmu na náš život. Jak využít hypnotický rytmus ve svůj prospěch? Sedm principů k dosažení duchovní, duševní a fyzické svobody. Jak si vybudovat pevnou sebedisciplínu? Vychýlená nebo zvládnutá sexualita? Přílišná mnohomluvnost. Právo na vlastní svobodné myšlení. Shrnutí: Jak se člověk může osvobodit?


86B. Kniha Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla - 2.část

Poučení se z nepřízně osudu. Hypnotický rytmus a lidské vztahy. Výhody plynoucí z nepřízně osudu. Působení prostředí. Působení času. Co je to hřích? Závěrečné shrnutí autora knihy. Impulsy, které jsme dostali k napsání těchto textů. Úryvky z přebalu knihy.


86C. Zpracování strachů souvisí s rozvazováním nepříznivých vazeb

Proč si Vnitřní Duchovní Já ponechává část staré výbavy. Pozitivní pocit musí mít větší sílu než strach. Důvěra ve vlastní světelnou sílu a zachycování světelných impulsů. Při zpracování strachů spolupracovat s přáteli. Síla světelných návyků. Strachy je třeba vytěsnit pozitivními návyky. K tvoření nového je potřeba vygenerovat přebytek energie. Louise L. Hay – úryvky z knihy Síla je ve vás.


86D. Pozitivní myšlení a prohlášení I

V životě se potřebujeme zbavit strachu, stresu, chaosu. Film Tajemství. Pozor na sílu vědomí použitou ničivým způsobem. Do jaké míry může lidská myšlenka ovlivnit realitu? Michio Kaku a jeho Fyzika nemožného. Náš vztah k mikrosvětu není totéž jako vztah k okolní realitě. Náš vztah k planetě Zemi a Přírodě. Jaký je náš lidský vztah k Vesmíru? Síla myšlenky běžného člověka je velmi malá. Dva způsoby posílení síly myšlenky. Kolektivní vědomí dostatečného počtu jednotlivců. Na světelné cestě potřebujeme posilovat myšlenky eticky čistým způsobem. Nová duchovní cesta představuje určitý způsob života. Jak doporučujeme začít snahu o nápravu svého života? Budeme se vyhýbat pojmům afirmace a vizualizace. Jak pracovat s pozitivními prohlášeními? Prohlášení by měla doprovázet změna vlastního chování. Jak řešit problematické nebo krizové situace. Napojit se na léčivou sílu Přírody a vlastní mysli. Tři stupně tvůrčí činnosti. Tvůrčí síla jednotlivých stupňů. Předpoklad optimálního fungování tvůrčího procesu.


86E. Pozitivní myšlení a prohlášení II

Kniha Odpověď a její návod. Posílení myšlenky silnou emocí, pevným rozhodnutím. RAS nejlépe nastartují myšlenky posílené silnou emocí. Také negativní myšlenky mohou aktivovat RAS. Nekritizujme svoji situaci. Jak rozlišit pozitivní návyk od negativního? Odstranění zlozvyku nedostatku času. Jak se zbavovat starých věcí a špatných návyků. Jak objevit své životní poslání. Chcete mít lepší život? Příklady prohlášení pro posílení své vnitřní rovnováhy. Kdy pozitivní prohlášení nepoužívat. Myšlenka jako drobné semínko, které mohu opakováním posílit. Příčiny zatemněnosti na první pohled pokrokových firem a hnutí. Pozitivní prohlášení podle Louisy L. Hay. Vzory pro nás nevhodných prohlášení, která používají mágové. Názorná představa plánů a snů. Funguje systém RAS úplně každému člověku bez rozdílu? Jak dlouho trvá přepsání starého návyku novým? Vděčnost a poděkování za to, co mám, čeho jsem dosáhl. Místo kritiky pozitivní hodnocení a ocenění druhých. Aktivní životní styl – cvičení, procházka. Důležitá role kolektivu. Základem k posunu v životě je práce na sobě.


86F. Připravenost člověka pro realizaci projektů je zásadní

Je na člověku, zda vyladí podmínky pro vytvoření projektu ve hmotě. Lamentace na nedostatek času. Používání slova Nestíhám.


86G. Práce na sobě začíná vztahem k sobě

Vždy mít na paměti etiku, čistý světelný přístup. Přirozené pozitivní nastavení sebe sama. Programování chování sebe nebo druhých s pomocí magie. Nezapomínat na pokoru. Když pozitivní prohlášení zatím nepřinášejí chtěné výsledky. Jak lze s knížkou Miluj svůj život pracovat? Zlepšení v našem životě vycházejí ze změny postojů. Jak začít? Uvědomění si skrytých potřeb a nevhodných způsobů myšlení. Na světelném vzestupu můžeme využít pomoc Spojených Sil Světla. Mít vlastní mysl pod svou vědomou kontrolou. Naše mysl má velkou sílu. Jak měnit své myšlení? Nevhodné myšlenky pocházejí z minulosti. Protitlaky při snaze o změnu. Co vše brání změně. Fixace jen na výsledky nepřináší trvalé uspokojení. Práce na sobě začíná vztahem k sobě. Vše začíná sebeúctou. V jedinečnosti každého je největší síla. Proces učení vytváří odolnost a vnitřní sílu. Umět ocenit sám sebe a druhé.


86H. Přijetí zodpovědnosti dává možnost situace změnit

Začít tím, že si držím svou sebeúctu. Držet si pozitivní nastavení a konstruktivní přístup prohlášeními. Problém jako situace, která se dá řešit. Proces změny může vyvolávat překážky. Jak překonat strachy, negativní emoce, propady, sevření nepříjemnými pocity. Přijetí vlastní zodpovědnosti dává možnost situace změnit. Úspěch není dílem náhody, je výsledkem usilovné práce. Čemukoli budeme věřit, začne tomu věřit i naše tělo. Nepřiměřená touha po partnerském vztahu nepřináší výsledky. Pokud chceme lepší vztah, potřebujeme se my sami posunout, změnit, dát jiný vklad. Co od nás lásku odhání. Co vztahy mezi lidmi obecně narušuje. Stranění se, izolace. Klíny mezi vztahy. Odpouštění druhým i sobě je klíčem ke svobodě, uvolňuje vazby k minulosti. Co nám může pomoci prožívat radost ze života. Umět se uvolnit psychicky a fyzicky. Vděčnost a pokora vůči tomu, čeho se nám dostává.


86i. Vnútorné bloky pri používaní pozitívnych prehlásení

Zažité hranice a postoj bytosti voči sebe samej. Hranice domnelého bezpečia nás obmedzujú. Prepísanie toho, ako sa bytosť vníma a chápe. Prevzatie svojho vývoja do vlastných rúk. Nedovoliť vplyvom z minulosti viac formovať moju cestu. Dostať do svojho povedomia nové informácie. Rozšíriť svoj potenciál. Do pozitivního prohlášení zapojit celou svou bytost, svoje emoce.


87A. Dvacet let Nové duchovní cesty I

Co se změnilo za 20 let Nové duchovní cesty? Vývoj v 90. letech 20. století. Geoff Boltwood a jeho cesta za nekonečno. Potřeba otevřít své nitro novému vývoji. Jsme součástí Kosmického víru odděleného od vyšších světů. V této izolovanosti jsme si vytvořili své Bohy. Úlohou duchovního učitele je také předložit lidem novou pravdu. Kdo byl skutečným autorem teorie o 12-ti dimenzích? Zakořenění mimozemských teorií na Zemi. Bylo potřeba pochopit realitu doby. Dávné civilizace mimo vývoj v duchovním depozitu. Rozhodující sférou naší evoluce je hmotný svět. Sám jsem se na náš Vesmír duchovně podíval zvenčí. Úkolem duchovního učitele je také pomoc dalším lidem. Vývoj civilizace se může změnit jedině ze hmoty. 1. krok – změna sebe samých. 2. krok – první pokusy zveřejnit informace vyšší hladiny pravdy. 3. krok – vyčistit duchovní pozadí světa. 4. krok – nové informace jdou k široké veřejnosti. Jakých dílčích úspěchů bylo dosaženo v duchovním pozadí světa? 5. krok – přenést nový řád z duchovní roviny světa také dolů do hmoty. Vyhrocená dnešní situace ve hmotné rovině. Co všechno podporuje temnou stranu světa? Dosažení zásadního zlomu? Příznaky toho, že systém se posouvá dopředu. Jak může každý z nás pomoci celkovému vývoji?


87B. Dvacet let Nové duchovní cesty II

Vzpomínka na Velikonoce 1999. Ovládnutí církve a světské moci Černým bratrstvem. První Černý bratr odříznut od žijícího člověka. Mé prvé informační spojení s anděly Dhyany. Zatím jen výrazné oslabení moci Černého bratrstva. Zlikvidování centrálního registru Černého bratrstva v roce 2015. Otevření NDC. Na cestě vzhůru bylo zásadní překonat vliv Vesmírných lidí. Nebyla ještě dostatečná síla na okamžité opuštění magie. Definitivní ukončení používání magie jako prostředku pro udržování vývoje. Magie měla pomoci rychlému rozběhu evolučního projektu, začala však narušovat vývoj nového člověka. Člověk se potřebuje dopracovat ke schopnostem vlastním úsilím. Magie měla definitivně vymizet s příchodem člověka 2. typu. Žebříček magických hodností Staré duchovní cesty. Zásadní slabina magického pohledu na svět. Cestu vzestupu našly Síly Temna mnohem dříve než Síly Světla. Magický způsob vedení světa byl čím dál více odtržen od skutečné reality. Umělé automaty nahrazující živoucí bytosti. Hlavním etickým problémem magie je umělé nakupení tvořivé síly. Uzavřený a otevřený systém magie. Používání magie vždy vede k chybám. Co jiného použít proti Temnu, když magie není pro Světlo vhodná? Proč magii nelze ze Země vytlačit hned?


87C. Dvacet let Nové duchovní cesty III

Změny postojů lidstva k planetě Zemi a k Přírodě. Planeta Země a Příroda jako živé bytosti. Situace planety Země a Přírody na počátku roku 1999. Léčba nezvládané situace nepřirozenými zásahy zvenčí. Katastrofické hrozby na konci tisíciletí. Využití energií podporujících změny. Žebříček magických hodností Staré duchovní cesty. Magický způsob vedení světa byl čím dál více odtržen od skutečné reality. Snaha pomáhat Zemi prostřednictvím magie. Magická litopunktura. Šamanství. Řízená katastrofa Země spojená s evakuací vybraných. Snaha mimozemšťanů vydávat se za Ježíše Krista. Zákrok nebo bratrská pomoc? Jak jsme se snažili pomáhat Přírodě a Planetě my? Dočasné oddělení energetických vazeb Planety a lidstva. Očista Planety od Černého bratrstva. Probuzení drobných kamenných bytostí, planety Země a jejích čaker. Omezující vliv Vesmírných lidí skončil. Ztráta vlivu duchovních sfér na fungování Planety. Proč někteří lidé na Zemi stále komunikují s Vesmírnými lidmi? Pohled Přírody na změny za dvacet let. Pohled planety Země na současnou situaci. Jaký stupeň vyladění Příroda ke svému fungování potřebuje? Kdy se člověk stává součástí Přírody?


87D. Dvacet let Nové duchovní cesty IV

Význam karmy. Nikdo není trvale vyjmut z působení Karmy. Jak lze nepříznivou karmu zpracovat? Destrukční a výchovný význam instituce Karmy. Karma v dávné minulosti. Výjimky v podřízení se Karmě. Systémy pro obcházení Karmy. Lidské Duchovní hierarchie a řízení Karmy. Možnosti působení z duchovních rovin do hmoty. Lidé duchovně neprobuzení neměli světelné vedení. Běžný člověk nemohl pochopit povahu karmických událostí. Nacházeli jsme ohromné nádrže odložené karmy. Kolektivní vyrovnávání karmy neodvrací katastrofu. Vesmírní lidé přebírají dohled nad vývojem. Manipulace a kamufláže ze strany Vesmírných lidí. Vedení lidí ve hmotné rovině umělými automaty. Nepravdivá teze o sejmutí hříchů z lidstva mučednictvím. Potřeba prosadit novou odlišnou duchovní cestu. Rozvrat karmického systému v oblasti Země na konci 20. století. Jak se utvářel nový karmický systém. Hlavní zásady nového karmického pořádku. Lidé na světelném vzestupu se nové Karmě podřídili dobrovolně. Sestup Karmy do hmoty? Jaro 2015 – nový způsob fungování karmy. Nečekané údery naplánované starou karmickou institucí. Osobní Karma a jak ji získat?


88A. Nereagujeme-li na rady Přírody, rány na těle a duši se nehojí

Pochybnosti o smyslu duchovní komunikace. Původní pracovníci Světla dotvořili genetický program nechtěně zásahy temnými energiemi. Duchovní komunikace nám pomůže v životních situacích. O zdánlivé ochraně myslí (rozumem). Dostat tvořivou mysl a intuici do vyváženého poměru. Naší předností je vnitřní síla světelného vzestupu. Stará duchovní cesta přijala jako princip stagnaci. Neumíme správně využít svoji sílu světelného vzestupu. Na NDC můžeme probudit své poslání. Někteří zatím nedokážou najít cestu k uzdravení. Přínos duchovní komunikace při řešení mého problému (nemoci). Když nereagujeme na rady Přírody, tak se musíme smířit s tím, co jsme si pro sebe vybrali. Je to naše volba, žít život se svým problémem nebo bez něj.


88B. Čo mi pomáha zlepšiť kvalitu duchovnej komunikácie

Učenie sa duchovne komunikovať. Príklady využitia duchovnej komunikácie v mojom živote. Nepravidelné komunikovanie. Čo sa deje počas duchovného, telepatického komunikovania. Príklad duchovnej komunikácie - formulovanie otázky, rozbor odpovede. Energie neprenášajú len informáciu. Moja prvá komunikácia s Prírodou. Komunikovanie s „pochybnými“ bytosťami. Neurčité a nekompletné odpovede. Tlak na konkrétnu odpoveď. Odpovede áno alebo nie. Skúsenosť s neplánovaným duchovným komunikovaním počas chôdze. Pozitívne prehlásenie: "Zvládam prekonávať prekážky." 


88C. Bez duchovní komunikace se neobejdeme

Vlastní aktivní přístup versus pasivní čekání. V čem nám duchovní komunikace pomáhá. Duchovní komunikace je i formou energetické očisty. I pět minut denně je podpora. Jak začít duchovně komunikovat. Zapisování duchovní komunikace. Bytostem se mnohdy nechce vyjet ze zavedených pořádků. Vlastní komunikace o aktuální situaci je nenahraditelná. Principy a skrytá úskalí poloautomatické karmické očisty. Poloautomatická očista může někdy naznačovat stagnaci.


88D. Prevziať iniciatívu a zodpovednosť za vlastný vývoj

Venovať sa denne duchovnej komunikácii nie je strata času. Spresňuje detaily mojej cesty, identifikuje, čo je z pohľadu môjho aktuálneho vývoja podstatné. Umožňuje pravidelný kontakt s energiami aktuálneho duchovného vývoja, aby sme sa s nimi zladili a stotožnili. Je nevyhnutné mať skutočný, reálny obraz o tom, čo sa odo mňa, od nás ľudí na NDC očakáva. Duchovná komunikácia slúži na to, aby sme boli neustále v kontakte s aktuálnym vývojom a jeho aktuálnymi požiadavkami. Potrebujeme prevziať iniciatívu a zodpovednosť za svoj vlastný vývoj na duchovnej a hmotnej rovine. Človek sa nestáva súčasťou Nového vývoja preto, aby sa len tak viezol. Nový duchovný vývoj bol naštartovaný, aby sme v ňom prevzali iniciatívu, boli jeho hnacím motorom a hnacou silou v hmote.


89A. Navázání spojení s Evoluční silou

Na jaře roku 2020, když jsem dokončoval rukopis své čtvrté knihy, se mi při duchovní komunikaci ozvala doposud neznámá bytost či instituce z výše frekvence někde na úrovni špičky komplexu NDC nebo těsně nad ní. Vnímal jsem, že je velmi čistá, jen jsem zpočátku nevěděl, jak ji nazvat. Později sama navrhla své jméno. Uvedu část této komunikace, která mj. blíže osvětluje důvody a význam tvoření světů a úrovní nad námi. Proč postupně vznikaly nové úrovně a světy směrem dolů. 


89B. Rozhovor se Sférou Nového začátku

Duchovní komunikace z května 2020. Síla přítomného okamžiku. Otevírání možnosti větší spolupráce a propojenosti. Energetická podpora vaší práce a vlastní očisty. Připraveností svého nitra určujete, jak velkou podporu dostanete. Míra a typ přijímané tvořivé energie se může cíleně snížit podle toho, co bytost řeší. Frekvenční dosah podle zacílení momentálních úkolů. Cílem je mít nejoptimálnější frekvenci pro zpracování vlastních úkolů. Kdo nevykročí vpřed, zůstane ve svém životě tam, kde je.