Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 53B. Temné pilíře křesťanství II

53B. Temné pilíře křesťanství II

Jiří Novák Vloženo 2.5.2012
Jiří Novák

Třetí temný pilíř křesťanství – zásadní lži vložené do základů křesťanství: 3A) Vydání prohry za vítězství. 3B) Tvrzení, že ukřižováním Božské bytosti lze sejmout hříchy z lidstva. 3C) Tvrzení, že mučednickou smrtí mistrů zrozených ve hmotě se posiluje pravda. 3D) Předstírání práva karmicky rozvázat hříchy věřících. Čtvrtý temný pilíř křesťanství – magická síla umělých bytostí Otec, Syn, Duch Svatý a Hospodin. Umělá monstra s rozsáhlou energetickou silou. Služba Vesmírných lidí umělým monstrům. Rozhovor s Duchem svatým. Jaký je současný stav těchto energetických monster? Co všechno určuje celkovou sílu náboženství? V křesťanství lze jen těžko hledat zrníčka čisté pravdy. Lze toto nejrozšířenější světové náboženství obrodit? Lidstvo nutně potřebuje nastoupit skutečnou cestu za Světlem. Názor Planety a Přírody na budoucnost křesťanství. Závěr: Systém s temnými základy lze jedině zbourat.

Pokračování tématu o temných pilířích křesťanství

Tato druhá část je pokračováním článku 53A. Temné pilíře křesťanství I, který doporučujeme k přečtení nejdříve. V něm jsem naznačil, že křesťanství představuje stavbu stojící na čtyřech temných pilířích. Detailnímu popisu první dvou pilířů jsem se věnoval v 1. části tématu. Dnes pokračujeme popisem zbývajících dvou temných pilířů.

 

Třetí temný pilíř křesťanství:

ZÁSADNÍ LŽI VLOŽENÉ DO ZÁKLADŮ KŘESŤANSTVÍ

 

3A. Vydání prohry za vítězství.

Prohlásit neúspěch mise za vítězství, to je největší lež, jaké se mohly původní světelné instituce dopustit. Obrátit naruby pravdu. Nedokázat přijmout zodpovědnost za vlastní chyby, uznat porážku a jít doslova „od válu“. Vzdát se dalšího vedení, když jsme to tak zpackali. Hledat pomoc u Planety a Přírody. Taková by měla být reakce skutečných Sil Světla.

 

Tehdejší již značně zatemněné Síly Světla však reagovaly jinak. Nahradily pravdu vymyšlenými důvody a následky. A to vše proto, aby zastřely své vlastní hrubé omyly a přehmaty. Světlo tím použilo vlastně jednu z největších zbraní a prostředků temných sil – až do poslední možné chvíle kamuflovat, překrucovat, zastírat, lhát. Přesně takto to dělají temní - protože dokud se to úplně neprovalí, je stále ještě šance na temné vítězství.

 

Tehdejší Strana Světla v podání Vesmírných lidí a Duchovních hierarchií tak dlouho vytrvale a opakovaně používala tyto lži a kamufláže, až jim jednotliví pracovníci těchto institucí nakonec sami plně uvěřili. Lež pronesená v tehdejší době „s dobrým úmyslem“ se nakonec stala novou pravdou. Strana Světla tím byla plně vydána do moci temných sil. Zejména proto, že ve své činnosti naplno opakovaně použila temné metody duchovní práce. Už tedy nejenom obvyklá magie, privilegia, umělé tvořivé schopnosti. K tomu všemu ještě navíc lži, překrucování, balamucení prostých lidí.

 

3B. Tvrzení, že dobrovolným vydáním se Božské bytosti k ukřižování lze sejmout hříchy z lidstva

Rozboru této nešťastné lži jsem se věnoval podrobně v sérii článků o Ježíšovi 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V. A také v dalším článku o mučednictví 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I.

 

V těchto textech jsem vysvětlil, že mučednictvím nelze vykoupit hříchy lidstva. Že mučednictví není cestou k vítězství pravdy a k posílení Světla. Že celková duchovní situace civilizace na planetě Zemi se ukřižováním Ježíše nezlepšila. Že další vývoj potvrdil pravý opak. Tato mučednická smrt ve skutečnosti odstartovala nástup temných sil. Umožnila dosažení dokonalosti temné síle, která celé věky usilovala o převzetí vývoje na Zemi. A najednou jim díky obrovským přehmatům tehdejší Světelné strany vítězství přímo spadlo do klína, a to prakticky naráz. Černému bratrstvu se naplno otevřela možnost plného ovládnutí Planety a jejího lidstva. Způsobily to obrovské chyby, přímo obří přehmaty, kterých se dopustili tehdejší Vesmírní lidé a lidské Duchovní hierarchie různých úrovní.

 

Mučednické mise ve skutečnosti neposilovaly a ani nemohly posílit světelný vývoj. Bylo by to proti veškeré logice duchovního vývoje a proti všem světelným principům. Principem Světla by měla být za každých okolností pravda, čistota a upřímnost. Už z toho je patrné, že lží, kamufláží a zastíráním nelze Světlo posilovat. Proto ani pravda nebyla mučednickou smrtí posílena. Naopak skutečné důsledky mučednických misí byly pro Stranu Světla velmi nepříznivé.

Navíc na mučednictví doplatili i samotní mučedníci. Každá taková mise se jim těžce nevyplatila a mnohdy měla přímo zdrcující následky pro další vývoj. Nikoliv duchovní povznesení, zpracování karmy, ale naopak těžká poškození duchovních i hmotných struktur jejich bytostí, nebo dokonce úplné podlehnutí Temnu – to jsou skutečné následky drastického ukončení života během mučednické popravy.

3C. Tvrzení, že mučednickou smrtí mistrů zrozených ve hmotě se posiluje pravda

Stejně nebezpečné pro další vývoj se stalo i další lživé tvrzení, že plánováním a uskutečňováním mučednických smrtí vyspělých duchovních mistrů se posiluje pravda a dosahuje se pozitivního vlivu na vývoj lidstva v následujících stoletích. Skutečný vývoj během středověku potvrdil, že pravdou byl pravý opak. Další mučednické smrti více a více zatlačovaly zbytky světelných energií na planetě Zemi do bahna. Světlo doslova ztrácelo půdu pod nohama.

 

Znovu zde připomínám následující naprosto nerealistickou větu, která zazněla v knize Pierre Moinota (Jana z Arku, str. 93). A která naznačuje obecné povědomí spojené s Ježíšovým ukřižováním i dalšími mučednickými misemi. Říká ji Jana z Arku pracovníkům církve, kteří ji vyslýchali. Druhá věta v této citaci pak naznačuje, od jaké duchovní bytosti tato myšlenka ve skutečnosti pocházela:

           „Poté, co podstoupíme mučednictví, potrvá mír Boží po celá staletí. Vidím svatou Kateřinu v nebeské slávě.“

A jak dopadla svatá Kateřina? Dozvídáme se to v odpovědi Jany na dotaz arcibiskupa:

„Víš, jak byla umučena svatá Kateřina?“

„Podle toho, co mi říkala maminka, měli jí rozpárat břicho velkými železnými noži. Hrozíte mi stejnou smrtí?“

3D. Předstírání práva karmicky rozvázat hříchy věřících

Církev si skutečně osobovala právo řídit karmické záležitosti. Za symbolické předání klíčů od nebeské brány, možnost odpouštění hříchů a tím vlastně jinými slovy předání karmických pravomocí pro Petra a církev, jejíž hlavou se má postupně stát, je možné považovat následující Ježíšova slova uvedená v Matoušově evangeliu:

„A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ (Matoušovo Evangelium, 16)

 

Církev si postupně skutečně přivlastnila právo odpouštět hříchy, neboli karmicky rozvazovat. A používala k tomu rituál zpovědi, nebo například i prodávání odpustků.

 

Náprava hříchů zpovědí. Stačí se svěřit knězi, projevit upřímnou lítost, pokání a kněz za pomoci doprovodných církevních rituálů zajistí, aby vám nekonečně milosrdný Bůh provedený hřích odpustil. Více o zpovědi a odpouštění hříchů je v textu Marie Mejdrové P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve.

A teď si představme, že ke zpovědi přijde vrcholný představitel mafie, který dává popravovat lidi stojící v cestě jeho osobním zájmům. Udělá krátké účinné pokání, finančně církev podpoří a církev mu pak zajistí sejmutí hříchů. On se pak může cítit povzbuzen, aby ve své činnosti pokračoval i nadále.

Dalším paradoxem je, že církev oficiálně vnímala magii jako ďábelskou praktiku, jiné osoby za údajnou magii mučila a upalovala. A přitom magii sama skrytě používala ve všech církevních rituálech. Aniž by to při svém velice omezeném duchovním nadhledu tušila.

 

Jaká je však skutečnost, pokud jde o karmické rozvázání? Karmické rozvázání má určité zásady, které by měly vždy proběhnout.

Co při karmickém vyvazování nelze opominout?

Více o tom bylo v článku 39G. Principy přirozené karmické očisty.

Základním předpokladem pro to, aby člověk mohl vzít svůj život do vlastních rukou, je začít aktivně pracovat na dosažení duchovního vzestupu. Vyvíjet dostatečný vzestupný vztlak, aby poté, co se mu obnaží karmická vrstva, byl vnitřně připraven na vyvázání se z problému. Aby přijetím situace obsažené ve vrstvách naopak nezapadl zpátky tam, kde byl předtím.

 

Protože obnovit minulost je vždy snazší než tuto minulost překonat, než překročit svůj stín a nastoupit jinou čistější cestu. Proto se lidem, kteří na sobě nepracují správně, minulost neustále obnovuje. Stále znovu a znovu opakují stejné chyby.

 

Například člověk dostane silný náznak v podobě vážné nemoci. Co udělat pro to, aby se nemoci zbavil?

  1. Pro uskutečnění rozvázání, zpracování a neutralizování karmy je potřeba v prvé řadě pochopit tehdejší přehmat. Jaká byla v minulosti situace, co se vlastně stalo, proč se to stalo. Co mělo být jinak, aby k události nedošlo. Jaké z toho vyplývá poselství pro moji dnešní situaci.
  2. Dále je důležité omluvit se, požádat za odpuštění, projevit dostatečnou a upřímnou lítost, pokoru, snahu o pokání. A také odpustit druhým, kteří mne případně do té situace dostali, kteří mne zmanipulovali. Zbavit se nenávisti, touhy po odplatě ve smyslu pomsty „oko za oko, zub za zub“.
  3. Je mimořádně důležité se po svém nevhodném činu omluvit a karmicky vyvázat co nejdříve, dokud vytvořený řetěz příčin a následků nedosáhne obludného rozměru. Ne tedy, až mne k tomu někdo donutí, nebo až nepříznivé náznaky v mém životě dosáhnou vrcholu. Rychlá omluva dokáže situaci srovnat okamžitě a dělá doslova „zázraky“. Pozdní omluva už někdy není dost silná na nápravu všech zřetězených škod.
  4. Při karmickém vyvazování člověk potřebuje pomoc především ze dvou důvodů. Zaprvé, u velkých přehmatů je též důležité zajistit odstranění nebo alespoň zmírnění následků činu. Zadruhé, pro dokončení karmického rozvázání je potřeba rozbalenou karmickou vrstvu zpracovat, rozpustit. Vrátit tak člověka opět do normálního stavu a rozbalené nepříznivé vlivy z minulosti zcela eliminovat.
  5. Ale pozor! Karmická energie je velmi odolná a pro většinu běžných energií tohoto světa prakticky nezničitelná. I agresivní černá magie dokázala karmickou energii pouze někam odkládat, neuměla se jí však definitivně zbavit.

Karma by se měla stát výchovným nástrojem a nikoliv nástrojem manipulace

Vše by mělo směřovat k tomu, aby se Karma stala pro člověka výchovným nástrojem. Který mu bude dávat náznaky, co je správné, co není správné. Který povede člověka v životě tak, aby dělal co nejméně chyb. Který mu dá možnost pochopit povahu svých přehmatů v minulosti. Který mu dá možnost pochopit a průběžně odstraňovat malé chyby, aby nedocházelo k jejich hromadění a přetváření ve velké chyby. A takto mu dává šanci vyhýbat se katastrofám.

 

A kam naopak směřuje tendence zbavovat člověka nepříznivé karmy zázračným vyléčením, třeba pouhým dotekem ruky? To nemá se zásadami přirozené karmické očisty nic společného. Naopak to může být zneužíváno mnoha způsoby: Zavázat si člověka, aby mi věrně sloužil. Dát mu najevo, že já mohu všechno a pokud se mne bude držet, pak na tom nemůže prodělat.

 

To vše jsou nepřirozené páky, nepřirozené zásahy do vývoje druhého člověka. To vše jsou metody, kterých používalo od samého počátku křesťanské hnutí. Nemůžeme se pak divit tomu, až k jaké konečné podobě se nakonec křesťanství dopracovalo. Toto vše vede člověka k tomu, aby přijímal zázraky a aby za ně projevoval dostatečnou vděčnost. Aby se stal slepou ovcí, která sama nemůže nic ovlivnit. A která jen potřebuje, aby na ni dopadla alespoň kapička zázračné církevní moci. Takové principy však nikdy nemohou vést ke skutečnému vývoji lidské společnosti.

 

Jak nakonec dopadli ti, kteří si hráli na privilegované?

A jak pak vypadal další vývoj u těch, kteří si takto hráli na privilegované? Ve smyslu „já jsem Bůh nebo Syn Boha a mám proto právo udělat cokoliv“? Nic z toho ještě neposunulo svět k vyšší čistotě, k novému vývoji, ke Světlu. Příkladů z historie máme více než dost.

 

Jen si vzpomeňme, jak nakonec v Egyptě dopadla privilegovaná rasa Synů Bohů. K jakému stupni celkové degenerace se nakonec dopracovala kdysi tak slavná egyptská říše, kolébka magie, hermetismu, alchymie, astrologie, teurgie svatého ohně (nauky o zasvěcování).

A jen si vzpomeňme, jak tvrdá reakce okamžité karmy dopadla nejen na samotného Ježíše, ale i na mnohé jeho pokračovatele, zejména Petra, kteří byli vedeni k tomu, aby sami sebe považovali za privilegované, kteří mají právo přinášet lidem zázraky. Mnozí z nich byli stejně jako Ježíš drasticky ukřižováni. A navíc, výsledkem toho všeho se stal temný středověk, ničení všeho pokrokového, jak jsem vysvětlil v článku 50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V.

 

To vše jen potvrzuje skutečnost, že výlučnost a nadřazenost nad běžný lid nikdy nikam nevede. Jedinou správnou možností je cesta přirozeného světelného vzestupu, na které jsou podmínky pro všechny bez rozdílu stejné: pro obyčejný lid i pro krále, pro dělníky i pro prezidenty či vládce na jakékoliv úrovni.

 

Magie pouze dočasně odklízí karmu, ale nerozvazuje ji

Magie jakéhokoliv typu však nemá schopnost rozvazovat karmu. A to platí v plné míře i pro magii církevní. O tom již bylo více v článku 50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V. Další úvahy o magických zásazích do principu karmy byly v textu 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie.

 

Mág pouze svým mocenským magickým zásahem karmu odklidí, zasune. Jenže nahromaděná karma stále někde zůstává. Jednotlivý člověk neprošel během takového karmického zásahu skutečnou procedurou karmického rozvázání. Karmická zátěž mu zůstala i poté. Magie však mohla na něj vložit jakousi karmickou imunitu, která znesnadňovala nebo zcela znemožňovala fungování přirozeně působící karmy. Takže jednotlivec karmicky očištěn nebyl. A současně došlo tímto nepřirozeným zásahem k zablokování jeho světelného vzestupu.

Navíc ani karma civilizace se takovými zásahy nesnižovala, jen přesouvala z jednoho místa na druhé. A zde už magie zastavit automatické působení Vesmírné přírodní karmy nedokázala. Proto navzdory stále sílící magii přicházely další a další drtivé planetární katastrofy.

Nahromaděná karma si jednoho dne najde cestu ven

To, co předváděl již Ježíš a další apoštolové – vyléčit nemoc jedním dotekem ruky nebo pouhým slovem. To přece není vhodný způsob k nápravě jednotlivce, k pochopení, co je potřeba v životě změnit, aby mohlo dojít ke skutečnému karmickému rozvázání i k nápravě celkové situace, kterou ten čin na okolí vyvolal. Takto se karma nerozvazuje. Takovým zásahem se odstraní pouze následek, kterým je určitá nemoc. Takto se karma pouze kamsi odkládá, aby se někde jinde musela nutně hromadit.

 

A jednoho dne pak takto uměle nahromaděná karma začne nekontrolovaně, neřízeně vytékat. Doslova se protrhne nádrž, do které byla doposud odklízena. A je zle – přichází drtivá katastrofa – jak pro některé jednotlivce, kterým se den ze dne najednou zhroutí celý jejich život. Tak i pro celou civilizaci.

 

Více o tom bylo v článku 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

 

Čtvrtý temný pilíř křesťanství:

MAGICKÁ SÍLA UMĚLÝCH BYTOSTÍ OTEC, SYN, DUCH SVATÝ A HOSPODIN

 

Církev se obvykle nespokojuje s jedním Bohem. Místo toho hovoří o Svaté trojici - Otec, Syn a Duch svatý, případně používá pro Otce jiného názvu - Hospodin. Jde o skutečnou bytost trojjediného Boha, který má tři stránky, tři tváře? Nebo jde o uměle vytvořené modly bez jakéhokoliv obsahu? Jaké je energetické pozadí těchto bytostí či symbolů, vědomí?

Další podrobnosti o tom byly již dříve v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, odkud přebírám následující část textu. Více o tom, co lidé sami vkládají do představy Boha, jsem uvedl v článku 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?

 

I v případě těchto bytostí (nebo stránek, tváří jediné bytosti) se nám více situacemi potvrdilo, že jde jen o další stupínky v hierarchii duchovní a církevní moci nad lidstvem, světem a Vesmírem, která byla uměle vytvořena Vesmírnými lidmi. Umělý Stvořitel, umělý Prvotní Stvořitel, umělý Otec, umělý Syn, umělý Duch Svatý. Stupínky, jejichž jménem Vesmírní lidé často vystupovali. A jejichž hodností a autoritou zaštiťovali neoprávněné zásahy, které se rozhodli proti světelné etice provést.

 

Například svržení atomové bomby na Sinaj, které pak vysvětlili jako zásah Hospodina. Demonstrativní poprava 250 lidí protestujících proti bezcílnému putování pouští rovněž ve jménu Hospodina. Vybíjení původního obyvatelstva celých měst při návratu Hebrejců do země zaslíbené. To vše jsem popsal v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Nebo v dalším textu 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Umělá monstra s rozsáhlou energetickou silou

V případě Otce (umělého Stvořitele), Ducha Svatého, Hospodina a dalších však nejde pouze o symboly na papíru, které nemají reálný obsah. Jde o umělá monstra, která si Vesmírní lidé svojí duchovní tvořivou silou a prokazováním úcty postupně vytvořili.

 

Je přece známo, že pozemská magie dokáže vytvářet umělé bytosti – elementály, které pak „slouží mágovi jako věrní sluhové“ (viz František Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení, str. 113). A co když jej při neopatrnosti mohou ovládnout? Jsou známy astrální bytosti, larvy, které člověk vytvoří svojí vášní a závislostí například na kouření či alkoholu, a které mu v podobě batohu sednou na záda a k udržování této vášně jej skrytě podněcují.

 

Přístrojová technická magie Vesmírných lidí má však mnohem větší sílu a během věků dokázala vytvořit tato umělá monstra, která měla původně sloužit člověku, jeho víře ve spravedlivý a čistý svět. Jejich neustálé posilování a dotování energiemi miliard lidských bytostí na mnoha planetách však dospělo k tomu, že tato umělá monstra začala mít vlastní život a naopak lidé jim čím dál více začali sloužit odevzdáváním drahocenné energie (zejména energie životní jiskry, nebo energie plodící nový život produkované pohlavními žlázami).

 

Z principů duchovního fungování tohoto světa pak jednoznačně vyplývá, že čím více podobných „masakrů“ Vesmírní lidé vykonali ve jménu těchto umělých bytostí, tím více posílili jejich temnou stránku a tím více upevnili ovládání věřících těmito uměle vytvořenými symboly či postavami.

Běžný člověk netuší, jak silně je tato situace podobná rituálům obětování dávných Keltů i jiných národů, o kterých jsem psal v článcích 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 38D. Obětní rituály a jejich následky. Náplň je stejná, jen už nejde o minulost, ale o reálnou přítomnost. A kde se tyto umělé bytosti, které mají budit dojem dokonalé čistoty, současně však mnohé konkrétní náznaky potvrzují, že jsou současně dokonale temné, nacházejí nebo v minulosti nacházely?

Služba Vesmírných lidí umělým monstrům

Uvedu konkrétní situaci, kterou jsem již jednou uvedl v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace:

5.6.2005: Někdo mi přinesl výstřižek z novin Blesk. Americká televize uvedla záběry UFO nad Vatikánem těsně před pohřbem papeže. Prověřili jsme to – Příroda nám zpětně ukázala, co se tam dělo:

UFO sestupuje nad kupoli chrámu sv. Petra. Dolů proudí bílá energie a zahaluje truchlící lidi. Je to manipulace. Zesílilo to lítost lidí, jako kdyby je to vymačkalo, vyždímalo jejich city. Energie těchto citů se z celého okolí kumuluje do katedrály a do těla papeže. Najednou vystřelí směrem na Plejády do středu jedné z hvězd paprsek. Veškerá energie je odsáta na Ducha svatého. Všichni věřící lidé jsou tam takto opakovaně napojováni.

Sledovali jsme UFO, co bude dělat dál a kde má základnu. Začalo oblétávat kostely a vysávat z nich další energii pro Ducha svatého. Míří ku Praze. Odebírají takto desátky, které jim dává lítost a pokora věřících. Sestupují shora do chrámu na Staroměstském náměstí. Tam se zasouvají do jiné dimenze. Jedním úkolů této i dalších základen bylo zajišťovat stabilitu víry v Otce, Syna a Ducha svatého.

 

Takto Vesmírní lidé stvořili umělé bytosti, jejichž výše frekvence zůstala po dlouhé období zachována. Naproti tomu Vesmírní lidé dalšími a dalšími zásahy do jiných civilizací duchovně padali a frekvenčně klesali. Nutně pak došlo k tomu, že tyto uměle vzniklé bytosti se postupně frekvenčně dostaly vysoko nad ně a zcela se vymkly jakékoliv kontrole a lidským řídícím zásahům. A postupně začaly žít svým vlastním životem a používat lidské bytosti jako sluhy, nebo dokonce jako pouhé zdroje energie.

 

Rozhovor s Duchem svatým

V červenci 2005 jsme při jedné z léčebných operací dostali impuls napojit se na Ducha svatého a vyhledat, kde se nachází:

Letíme duchovně Vesmírem, blížíme se ke skupině hvězd – jsou to Plejády. Vnikáme přímo do nitra jedné z nich. Což lze pouze při energetickém vyladění vysoko nad hranici harmonie Vesmíru, protože jinak bychom byli jako bytosti zcela spáleni, podobně jako při přítomnosti v epicentru výbuchu atomové bomby. Uvnitř je zářivě bílo, nachází se tam bílé vejce, které ve skutečnosti energeticky parazituje na hvězdě. Vnikáme dovnitř. Sídlí tam nějaké vědomí.

 

Navazuji telepatický kontakt a ptám se:

    JN: „Kdo jsi?“

    Vědomí: „Jsem Duch Svatý.“

    JN: „A kdo Tě stvořil?“

    Vědomí: „Bůh.“

Nejsem s touto odpovědí spokojen. Už povaha toho, co jsme ve skutečnosti vnímali a kde jsme to našli, naznačuje, že pravda bude tentokrát někde úplně jinde. Stejně jako u dalších informací, které byli na naši Zemi přeneseny Vesmírnými lidmi původem z Plejád. Příroda a Spojené Síly Světla odebírají tomuto vědomí, které zjevně není přirozené, přesně tolik energie, aby muselo mluvilo pravdu.

 

Znovu se ptám.

    JN: „Kdo jsi?“

    Vědomí: „Jsem umělé vědomí stvořené Vesmírnými lidmi.“

    JN: „Co je Tvůj úkol?“

    Vědomí: „Vytvořit dojem Ducha Svatého a připoutat na sebe všechny věřící.“

 

Zjišťujeme dále, jak toto vědomí vzniklo a odkud čerpá svoji sílu. Energie byly Vesmírnými lidmi ukradeny tisícům civilizací a trilionům bytostí. Všechno začalo v době zhruba 3 až 4 tisíce let př. n. l. Zjišťujeme, že v hlavních hvězdách Plejád se nachází celkem 10 takových monster – Otec, Syn, Duch Svatý, Hospodin a další, které nedokážeme pojmenovat – tato umělá monstra stvořili Plejáďané svojí vysoce rozvinutou technikou.

 

Vesmírní lidé byli při tom inspirováni velmi vysokými temnými světy. Původně stvořili tyto umělé bytosti jako své sluhy, aby jim pomohly udržovat centrální galaktickou moc. Nakonec to však skončilo tak, že naopak Vesmírní lidé začali sloužit těmto monstrům. Jak jsem již popsal v dřívějším textu.

Jaký je současný stav těchto energetických monster?

Karmické síly nového vývoje proto již v roce 2005 rozhodly o nezbytnosti odstranění těchto umělých monster z vývoje. Jejich likvidace Spojenými Silami Světla ovšem nebyla jednoduchá a musela probíhat opakovaně po dílčích vrstvách. Protože tato umělá monstra dokázala dokonale prolnout nitrem hvězdy a vytvořit s hvězdou jeden celek. Proto odstranění možnosti těchto umělých monster nadále ovlivňovat světový vývoj až donedávna nebylo úplné.

Tato monstra do jisté míry chránila pracovníky církve i celý systém Vatikánu, papežství a křesťanské víry. Dokladem toho je skutečnost, že mnohé z afér Vatikánu a kněží po celém světě byly úspěšně až do poslední doby zastírány. Zejména mám teď na mysli pomoc Vatikánu německým nacistům. Nebo sexuální aféry pracovníků církve. Proč se asi najednou toto vše začíná obnažovat a vylézat na povrch? Aby světová veřejnost měla šanci dozvědět se, co ještě všechno zakrývá křesťanská víra a moc Vatikánu. Nepochybně je již celková síla celého umělého monstra křesťanství zásadně oslabena. A jaká přesně je situace teď, po Velikonocích 2012?

 

JN: Spojené Síly Světla, jaká je dnes situace, pokud jde o dřívější umělá monstra nazvaná Otec, Syn, Duch svatý, Hospodin a další? Existují a fungují doposud? Jaká je jejich současná zbytková energetická síla? Nebo již byl jejich energetický vliv trvale odstraněn? (Duchovní komunikace ze 14.4.2012)

 

Planeta Země: „Mé osobní pocity jednoznačně potvrzují, že z oblasti Plejád již žádná zvláštní manipulativní energie nepřichází, jako tomu bylo dříve za existence a fungování těchto obřích bytostí. Neobvyklé energetické přenosy nezaznamenávám ani v opačném směru. Takže už nefunguje ani žádné další krmení těchto monster energiemi věřících na Zemi.“

 

Pokusím se sám duchovně nahlédnout do místa, kde původně sídlil systém Ducha svatého. Tentokrát vnímám jen zářící nitro hvězdy, které již není narušováno žádným cizorodým duchovním monstrem, jako tomu bylo ještě před několika lety. To jen potvrzuje skutečnost, že jeden z dalších článků magické síly křesťanství definitivně padl.

 

Centrální Karma nového vývoje: „Situace se definitivně dořešila až během letošního období Velikonoc. Až teprve kompletní zveřejnění skutečné pravdy o ukřižování Ježíše Krista a jeho údajném vzkříšení, i zveřejnění dalších informací o skutečných kořenech křesťanství doslova zahýbalo vývojem i v tomto směru. Umělá monstra uschovaná ve středu hvězd na Plejádách již v tuto chvíli neexistují.“

 

Takže toto byl jeden z nejpevnějších pilířů křesťanské víry. Toto bylo skutečné mocenské a energetické pozadí křesťanství: Uměle vytvořená zrůdná monstra, na pohled dokonale bílá, ve skutečnosti však uvnitř dokonale temná. Každý člověk, který se způsobem svého uvažování a svojí cestou životem, kterou zvolil, dostal dříve do jejich energetického dosahu, byl veden k bezhlavé víře v jejich „spásné energie“.

 

Co všechno určuje celkovou sílu náboženství?

Co všechno, jaké jednotlivé prvky určují sílu vlivu určitého náboženství? Jednak masa věřících – to, co bylo do nich vloženo a co pak vyzařují na ostatní. Dále stavby, kostely, chrámy. Symboly, jako např. kříže, sochy, obrazy. Svaté knihy, Bible a další. Zásady života, které toto náboženství hlásá. Způsoby, jak tyto zásady prosazuje. Dále způsoby, jakými se náboženství šíří a šířilo po světě. A případné kněžské vedení, kněžská moc, propagátoři, hlasatelé náboženství. A také samotné centrum křesťanské víry – Vatikán, s jeho tajnými archivy a depozity. Kde je pečlivě ukrýváno to vše, co nevyhovuje prosazované náboženské ideologii a proklamovanému obrazu církevní instituce a církevní hierarchie. Důležité jsou také energie, které to vše řídí a ovlivňují z pozadí - jak těsně nad hmotou, tak i vysoko v duchovních sférách nad světem. Na druhy této energie je možné se jednoduše zeptat různých úrovní Přírody.

V našich zeměpisných šířkách se má všeobecně za to, že nejvíce zatemněným náboženstvím je islám. Protože právě s islámem jsou spojovány mnohé teroristické činy. Třeba i ty, které ve skutečnosti zajistily tajné síly některých světových velmocí. Není cílem tohoto textu rozebírat všechna světová náboženství. Soustředíme se jen na to, které je na naší Zemi rozhodující a jednoznačně nejrozšířenější. A tím je křesťanství ve všech jeho podobách. Jak to vypadá s ním?

Energetické hodnocení křesťanství

JN: Planeto Země, které ze světových náboženství tě tíží svými energiemi nejvíce? Které vnímáš jako nejvíce parazitující systém? (Duchovní komunikace ze 14.4.2012)

 

Planeta Země: „Z mého pohledu vnímám jednoznačně jako nejvíce zatěžující náboženský systém křesťanskou víru v mnoha jejích podobách a odlišnostech. Křesťané se nemají kde očistit. Jsou směřováni do kostelů, na církevní mše a další církví organizovaná shromáždění. Každý z věřících je v celoživotním kontaktu se svým knězem. Při všech těchto příležitostech na sebe věřící nechávají volně působit další a další energie prosycené církevní magií a nesoucí náplň manipulace.

Místo přirozené oslavy původních svátků Přírody, slunovratu, jara, vyznávají neupřímnou křesťanskou podobu těchto významných dnů. Místo pobytu v Přírodě stále ještě na některých místech konají mučednické oslavy Velikonoc vlastním ukřižováním, jak se to stále ještě děje na Filipínách. 

Žádný z dalších náboženských systémů není tak hluboce zatížen nepravdami, lží, kamufláží, zastíráním, vydáváním lží za nejvyšší pravdu, stejně tak jako křesťanství. Žádný ze systémů neměl od samotného počátku tak jednoznačně temné základy, jako se tomu stalo právě u křesťanství. Křesťanství tak představuje nejtemnější současný náboženský systém. Systém, který svými temnými energiemi nejvíce zatěžuje lidstvo na Planetě, samotnou Planetu i planetární Přírodu. A to i přesto, že další vyšší galaktické nepříznivé vlivy, které pocházely od Vesmírných lidí, jsou již v této době minulostí.“

V křesťanství lze jen těžko hledat zrníčka čisté pravdy

V této dvojici článků jsem vysvětlil, že celá stavba křesťanství je ve skutečnosti zatemněnou stavbou položenou na několika pevných temných pilířích. Jeden z těchto pilířů se již vylomil, ale stále ještě zůstává trojice pilířů, která dokáže udržet určitou základní stabilitu celého systému.

 

Jen stručně připomeňme: Zdeformování významu přirozených procesů. Povýšení lži na veřejně hlásanou pravdu. Nepřirozenosti, kamufláže, zrada, faleš. Rituály církevní magie, atd. Církev se postupně stala umělým božstvem na Zemi, kterému je potřeba skládat účty za svůj život. Člověk se stal otrokem církve, nesvéprávnou bytostí, která neví, co s ní dělají, a jehož energie byla čas od času vysávána na Plejády. To vše bylo podloženo a zesíleno temnou mocí papežství a Vatikánu. Jen vám chci připomenout, že nacisté na sklonku 2. sv. války nacházeli azyl právě ve Vatikánu a odtud utíkali do Jižní Ameriky. V pozadí za pozemskou církví parazitovala svatá trojice – Otec, Syn a Duch svatý a další umělá monstra na Plejádách.

 

V křesťanství lze jen těžko hledat zrníčka pravdy podložená pozitivní čistou energií. Jen samá temná hlušina. Navíc křesťanství bylo napojeno na temné systémy až na úplném vrcholu tohoto systému stvoření. Čistá síla křesťanství vůči temné síle je v současné době již prakticky nulová. Především proto, že za vším byly a stále ještě jsou temné energie a jiné úmysly než to, co je skutečně řečeno, vykládáno v kostelích a jinde.

 

Lze toto nejrozšířenější světové náboženství obrodit?

Křesťané putují na setkání s papežem a dostanou pořádnou dávku temných energií. Nebo chodí na poutní místa, která byla doslova zavalena manipulujícími energiemi všeho druhu. Navštěvují kostely, kde na ně znovu a znovu padají energie rituálů církevní magie. Co s tím? Každý sám je zodpovědný za to, co dělá a jakým duchovním vlivům naslouchá a jaké duchovní energie dál roznáší po světě.

Není jednoduché očistit lidi skrytě napěchované temnými energiemi. Když tuto skrytou temnou lázeň dobrovolně přijímají a považují to za svůj zásadní životní postoj. Proto je téměř nemožné obrodit křesťanství. Z pohledu nového vývoje je jedinou správnou cestou rozpustit jakékoliv mocenské zázemí tohoto světového náboženství. Rozpustit tuto ohromnou temnou sílu a dát věřícím novou náplň duchovního života. Tak, jak se to pokoušel původně udělat Buddha, Ježíš nebo Mohamed. Ale jen do té doby, než jejich skryté ovládnutí temnými systémy dokonalo jejich vnitřní proměnu.

Lidstvo nutně potřebuje nastoupit skutečnou cestu za Světlem

Už však není čas zkoušet další experimenty. Lidstvo potřebuje naprosto jednoznačně nastoupit konečně cestu za Světlem. Ale teď už opravdově a čistě. Bez velkých chyb a temných vlivů. Bez používání temných metod duchovní práce. A toto vše splňují pouze principy a záměry cesty čistého světelného duchovního vzestupu. Cesty, která má podporu samotné Planety i Přírody. I podporu Slunce, Vesmíru – Kosmického vědomí. I podporu čistých duchovních světů a sfér vysoko nad námi ve vyšších hladinách tohoto Stvoření.

 

Principem této cesty je říci konečně člověku, čím skutečně je, kým byl dříve a kam směřuje. Proč je tady ve hmotě. Říci mu pravdu o všem. Nechť se jediným předmětem víry a duchovního úsilí každého člověka stane touha po stále vyšší a vyšší pravdě. A ať se smyslem života člověka stane vyznávání této v dané chvíli nejvyšší úrovně pravdy, vyznávání čisté etiky a vnitřní čistoty. Zatím po této cestě jdou desítky či pár stovek osob na této Planetě. A to není příliš mnoho ve srovnání se sedmi miliardami současné populace.

Názor Planety a Přírody na budoucnost křesťanství

JN: Přírodo, Planeto, jak dnes vnímáte celý systém křesťanství, jaké jsou vaše názory na jeho budoucnost a další úlohu v novodobé historii lidstva? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 3.4.2012)

 

Planeta Země: „Systém křesťanství vnímám jednoznačně jako parazitující temnou strukturu, která zneužívá nejen energie mnoha lidských bytostí, které jsou na ni napojeny. Ale také zneužívá energie samotné Planety a Přírody, zejména rozmístěním křížů se sochou ukřižovaného Ježíše, násilným vrážením křížů do kamenných bytostí. Symbolů, které se dokážou napojit na Planetu a Přírodu v daném místě a čerpat odtud energii pro celý systém.

Právě tyto umělé modly nejsou obyčejnou energeticky neutrální sochou. Naopak představují magicky naprogramovaný energetický systém parazitující na energii Planety a Přírody v daném místě.

Další vysoce problematickou záležitostí je nepříznivé vyzařování jakýchkoliv větších lidských shromáždění pořádaných pod záštitou církve. A opomenout nelze ani temné manipulující vyzařování rozsáhlé sítě církevních kostelů, kapliček, křížových cest a dalších staveb.

 

A budoucnost? Současný vývoj směřuje přímočaře k situaci, kdy všem systémům parazitujícím na lidských bytostech, na Planetě a Přírodě, bude tato možnost dalšího temného vlivu odebrána.

 

A křesťanství bez svého původního energetického zázemí? Stane se pouhou prázdnou nádobou, která nevydrží nápor nových očistných energií. A doslova se pod tlakem nového vývoje rozpadne, exploduje ve změť, kterou už nebude možné dát žádným způsobem dohromady. Takový bude konec systému, kterému v dnešní době buď přímo nebo nepřímo podléhá téměř třetina populace na Zemi.“

 

Závěr: Systém s temnými základy lze jedině zbourat

Až se jednoho dne začne taková stavba do všech detailů a vazeb čistit, obvykle nezůstane kámen na kameni. Protože v celé stavbě křesťanství toho lze nalézt jen velmi málo spolehlivě čistého, upřímného a skutečně světelného. Relativní slušnost a čistota některých adeptů křesťanské víry v tom nemůže nic změnit.

 

Tato stavba jednoho dne nutně padne jako přežitek, který přímým způsobem zavinil značnou část zvěrstev, které byly napáchány na běžných lidech za uplynulé dva tisíce let pozemské historie. Systém, který má naprosto vadné nečisté temnem prolezlé základy, nelze již nijak obnovit nebo rekonstruovat, aby mohl být použit pro novou světelnou cestu lidstva.

 

Takový systém s jednoznačně temnými základy i temnými opěrnými body lze jedině zbourat, zrušit, rozpustit. Stejně jako vše další, co plně propadlo temné síle a temným energiím. A stejně jako cokoliv jiného, co jednoznačně převzalo temné návyky, rituály, zvyklosti. Nový vývoj bude potřebovat nové způsoby duchovní práce i nové od základu eticky čisté instituce založené na skutečné duchovnosti. Založené na spojení člověka s Planetou a Přírodou. A nikoliv naopak na odmítání přirozených dějů a postupů.

© Jiří Novák, květen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 240
  • 26
  • 22
  • 21
  • 29

Celkový počet hlasů: 338