Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi

39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi

Jiří Novák Vloženo 13.1.2011
Jiří Novák

Řízení karmy a vedení bytostí ve hmotě Duchovními hierarchiemi nevyřešilo klíčový problém lidstva: Co s duchovně neprobuzenými lidmi? Přesunem karmy do dalších životů lidé nemohli pochopit povahu karmických událostí. Navíc karmické zatížení se stávalo nezvládnutelným. Také samotný způsob vedení jednotlivců ve hmotě mistry Duchovních hierarchií ani zdaleka nebyl optimální. Příklady z karmické očisty, které naznačují, jak byli lidé ve hmotě nátlakem shora manipulováni. Duchovní hierarchie dokonce někdy „nutily“ bytosti opakovat stejné chyby. Kolektivní vyrovnávání karmy „umělými“ přírodními katastrofami. Takové umělé zásahy jsou ve skutečnosti zločinem, hrozbu katastrofy od Země neodvrací. Řízení lidstva ve hmotě umělými majestáty duchovních mistrů. Každý umělý zásah do duchovní praxe vytváří temné energie. Toto vše svědčí o postupujícím zatemňování Duchovních hierarchií.

Mám právo hodnotit činnost určité instituce?

Plně si uvědomuji, že tento článek je velmi kritický. Hodnotím v něm činnost Duchovních hierarchií Bratrstva Světla, které jsou pro mnoho lidí na duchovní cestě symbolem čistoty, moudrosti a zároveň také určité vznešenosti a nedotknutelnosti. Mnoho rad pro duchovní cestu navíc říká: Nehodnoť, nekritizuj, všímej si sám sebe a své duchovní cesty. Mám tedy právo kriticky hodnotit činnost Duchovních hierarchií, které tisíce let vedly lidstvo? A o nichž si mnozí myslí, že toto lidstvo vedly dobře a doposud nás vedou? Tyto články píšu právě proto, že jasně vnitřně vnímám, že toto právo společně s dalšími lidmi na Nové duchovní cestě mám.

Zaprvé, nejenom ti ve hmotě, které kritizujeme, ale také my, co vytváříme tyto webové stránky, jsme těmi duchovními mistry, kteří se podíleli na vedení lidstva. Svou duchovní identitu jsem odhalil v článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy. Před tímto životem jsem byl jednou z vedoucích bytostí Duchovní hierarchie Slunce. Kritizuji tedy to, čeho jsem byl součástí, a na to mám plné právo. Přiznat chybu, sypat si popel na hlavu a usilovat o nápravu situace. A hlavně, tato činnost je součástí mého, našeho, karmického vyvázání, našeho životního úkolu.

Zadruhé, kdyby ti, co odhalí chyby, na tyto chyby neupozorňovali, světový vývoj by se nikdy nikam nemohl pohnout. To platí nejen pro duchovní pozadí světa, ale i ve hmotě. Podstatné je, že jakmile přijdu na něco nového, měl bych to sdělit druhým. Aby oni měli šanci přijít zase na něco dalšího. Aby se takto krok za krokem při spolupráci mnoha bytostí posouval celkový vývoj nás všech dopředu. Toto je běžný přirozený proces, který již funguje ve světové vědě. A který by měl fungovat v jakémkoliv systému či organizaci.

Skutečnost je dnes taková, že jsme našli cestu neomezeného duchovního vzestupu a z vyššího nadhledu jsme pochopili chyby, kterých jsme se my jednotlivci, i celá instituce Duchovních hierarchií, dopouštěli. Je nejen naším právem, ale cítíme to dnes dokonce jako svou povinnost, zveřejnit informace, které jsme v posledních letech získali. Domníváme se, že jde o zásadní informace, které mohou pomoci přetnout kruh opakovaných katastrof na Zemi. Záleží jen na tom, kolik lidí tyto informace vnitřně pochopí a přijme a začne se v tomto svém hmotném životě účinně karmicky čistit.

Vědění přístupné pouze pro zasvěcené

V období blížícího se závěrečného pádu Atlantidy se začaly naplno ujímat svých řídících funkcí lidské Duchovní hierarchie na různých organizačních úrovních. Po pádu Atlantidy bylo rozhodnuto, že duchovní učení i klíčové vědeckotechnické informace budou přístupny pouze pro vyvolené, aby se nemohly znovu dostat do nepovolaných rukou a neopakovala se situace v pozdní Atlantidě. V dávné egyptské říši byl znovu obnoven systém zasvěcování a řízení společnosti zasvěcenci nejvyššího stupně. Duchovní hierarchie tak začaly podporovat regulovaný přístup k duchovním informacím. Různé úrovně zasvěcení byly prostředkem k umělému rozšíření vědomí a umožňovaly přístup k jinému rozsahu informací podle určitého duchovního klíče. Účelem bylo, „aby každý čerpal jen tolik vědění, kolik je schopen pochopit, aby nebyl přetěžován, nestal se zmýleným a zmateným“. Byl to počátek určité formy kabinetní politiky, kdy většina informací byla stažena do duchovních sfér. Informace dostali pouze privilegovaní, a zbývající „nepotřebovali vědět další informace navíc, protože by je to mohlo pomýlit“.

Řízení karmy a vedení bytostí ve hmotě Duchovními hierarchiemi

Na každé úrovni Duchovní hierarchie bylo zřízeno Oddělení pro řízení karmy, a to získalo do začátku potřebnou pravomoc od andělů Dhyanů nebo si ji u některých vyšších úrovní samo uměle vytvořilo. Aby Duchovní hierarchie Bratrstva Světla problematiku karmy zvládly, podstatně si zjednodušily karmický dohled nad civilizací.

Každý zrozený člověk byl posuzován podle individuálního stavu své duchovní evoluce. A karmická instituce si jej začala všímat až teprve tehdy, když „kvalita“ jeho vyzařování překročila určitou hranici. Pak jim tam nahoře zablikalo u jeho destičky světélko. A takových bytostí si pak začali shora teprve všímat. Začali je vychovávat, duchovně je inspirovali, připravovali jim vhodné životní zkoušky. Vraceli jim následky jejich činů už v tomto životě, aby tito lidé lépe chápali důsledky svých činů. Aby měli možnost rychleji odbourávat svá negativní schémata jednání a dosáhnout tak většího evolučního vzestupu v jednom životě. Byl pro ně přidělen duchovní mistr, který je začal sledovat a pomáhal jim urychlit nastoupenou duchovní cestu.

Každý duchovně pokročilejší člověk na Planetě měl od určitého stádia duchovního vývoje svého osobního duchovního rádce, který mu pomáhal překonávat klíčové okamžiky jeho života. Přičemž jeden mistr měl obvykle na starosti více „učedníků“. Člověk, který potřeboval duchovní radu, dostával odpovědi nejrůznější formou - sen, intuice, vize, inspirativní nápady. Na určitém stupni svého vývoje dokázal člověk se svým duchovním rádcem navázat i přímé mentální spojení a mohl pak dostávat bezprostřední odpovědi na své otázky, například během meditace. Takto nám to bylo sdělováno na seminářích v roce 1999.

Mistr si umístil takového člověka nejprve na okraj své aury a po dosažení vyšší pokročilosti jej zařadil přímo do své aury, neboli do své sféry přímého vlivu. Více informací o tomto způsobu vedení uvádí Alice Bailey v knihách „Dopisy o okultní meditaci“, „Pojednání o bílé magii“ z počátku 20. století.

Každému pozemšťanu, který pod tímto vedením dokázal překročit určitý duchovní práh a dosáhl osvícení, bylo umožněno trvale opustit hmotnou rovinu a smrtelné životy. Mohl pak zůstat v nehmotné duchovní úrovni, stát se dalším členem Duchovních hierarchií a podílet se na vedení světa a lidstva. Řada pozemšťanů dokázala takovou cestu postupně projít a Duchovní hierarchie se krok po kroku rozšiřovaly.

Nástup částečně probuzeného člověka na duchovní cestu byl touto pomocí velmi usnadněn. Ale tím, že člověk nebyl veden správným směrem, takové vedení zároveň nastavilo strop jeho případnému vzestupu. A ve svých důsledcích vedlo k ještě většímu karmickému zatížení a často i k většímu zatemnění jednotlivců ve hmotě. Navíc tím nebyl vyřešen klíčový problém celého lidstva, kterým byla skutečnost, že drtivá část populace zůstávala duchovně neprobuzená a stále více zapadala do čistě hmotného myšlení a fungování. Neprobuzení lidé nemohli vnímat žádné duchovní impulsy. U nich šlo o úplně jiný problém, který Duchovní hierarchie za celou dobu svého působení nedokázaly vyřešit. Jak jim pomoci nalézt cestu k duchovnímu probuzení. Dlouhodobý výsledek tohoto vedení je takový, že s neprobuzenými lidmi tento způsob vedení nepohnul a ty probuzené vedl k duchovnímu pádu ve Světle.

Co s duchovně neprobuzenými lidmi?

Tento způsob ovlivňování vývoje shora měl dvě zásadní vady, které teď popíšu. Zaprvé, ostatní bytosti, které byly frekvenčně níže a nesplňovaly předpoklad přiřazení osobního vedení, byly ponechány během celého života svému osudu a splácení karmy, které bylo pro tento život předem připraveno již před jejich zrozením. Takových však byla drtivá většina. Mohly dělat cokoliv, jakýmkoliv způsobem škodit druhým nebo celkovému vývoji a nikdo si jich nevšímal. Žádné karmické zrcadlo jejich činů tady ve hmotné rovině Planety nefungovalo. Oni mohli třeba krást i vraždit a nedostávali žádné náznaky, které by s nimi zacloumaly, aby pochopili, že taková cesta životem není správná.

Sami ze zkušenosti víme, že pokud člověka podchytíte při prvním pokusu o trestný čin, je tady naděje, že ještě všechno pochopí a dá se na cestu nápravy. Ale zločinec, který má za sebou sérii vloupání či vražd, při kterých jej nikdo nepřistihl, je stále odvážnější a krok za krokem více propadá temným inspiracím a temnému vedení. Takový je jen těžko napravitelný, navíc deset vražd představuje mnohonásobně větší karmický přehmat, než vražda jediná.

Tento způsob vedení proto vedl k nenávratnému zapadání mnoha bytostí do temných osidel, ze kterých již nebylo návratu. A také vedl k trvalému nárůstu temných energií v bytostech i v prostředí na Zemi. Jeho důsledkem bylo zvyšování celkového karmického zatížení lidstva i prostředí na Zemi.

Lidé nemohli pochopit povahu karmických událostí

Karma těchto bytostí, kterou celý život hromadily, aniž by dostaly zřetelný náznak, že něco dělají špatně, se zatím kamsi odkládala. Teprve po skončení pozemského života proběhlo konečné vyúčtování ve formě celkové rekapitulace jejich života, zhodnocení dobrých a špatných činů. To vše se pak promítlo do volby podmínek a úkolů příštího zrození. Negativní karmická energie, kterou vytvořili, byla odložena, a karmické vyrovnávání jednotlivých činů bylo odsunuto až do dalších zrození na Planetě. Podle principu: „Cokoliv jsi způsobil, musíš v dalších životech zaplatit do posledního detailu, abys byl očištěn od svých činů“. Tento záměr individuálního sledování „viny“ člověka se pak odrazil i ve fyzickém světě, kde lidé brali spravedlnost do svých rukou a to vše často vyústilo v potřebu pomsty a bezohledného vyrovnávání účtů.

Například: „V tomto životě jsi hodně kradl a nakonec jsi zabil. Příští život ti naplánujeme tak, že budeš žít jako čestný občan a budeš mnohokrát okraden a poslední zloděj tě zabije.“

K čemu takový systém vedl? Lidé nevěděli, proč je postihují tragédie, protože si minulý život nepamatovali. Je proto logické, že lidé nemohli s přenosem do dalšího života chápat karmu a své činy. Zlým se žilo dobře. Naopak poctivým špatně. Svět se stával zvráceným, nespravedlivým. Tento způsob existence, kdy zloději vesele kradli dál a poctivým pořád bylo něco kradeno, vedl u nás až k heslu všeobecně známému především v režimu před rokem 1989: „Kdo nekrade, okrádá svoji rodinu“.

Karmické zatížení se stávalo nezvládnutelným

Navíc karmické vyrovnávání tímto způsobem se nedalo zvládnout. Co třeba udělat s těmi, kteří v jednom životě třeba desetkrát vraždili? To už přece není možné v jediném dalším životě karmicky splatit. Celá situace se stávala nepřehlednou a nezvládnutelnou. Plánování zpracování karmy v dalších životech začalo pokulhávat za tvořením nové karmy. Lidé ve hmotě dělali více zločinů, než kolik jich byli schopni podobným způsobem plánování splácet. Mnohem více karmy se vytvářelo, než kolik jí bylo možné takovým způsobem ve hmotě zpracovat. Tento způsob řízení karmy se tak postupně začal lidským Duchovním hierarchiím zcela vymykat z rukou. Začaly se hromadit stále větší zásoby nepříznivé karmické energie. Bylo potřeba vymyslet něco jiného – mnohem účinnější způsob, který dokáže udržet celkovou karmu lidstva pod kontrolou na přijatelné úrovni.

Samotný způsob vedení jednotlivců ve hmotě nebyl optimální

Jaká byla druhá zásadní vada vedení vývoje ve hmotě lidskými duchovními hierarchiemi? Důležité je všimnout si, podle jakých kritérií posuzovaly Duchovní hierarchie pokročilost lidí ve hmotě, jakým způsobem měřily onu kvalitu Světla, kterou člověk vyzařoval. Pohled z astrální roviny je pohledem živlovým. Posuzuji-li člověka ve hmotě podle určité rovnováhy živlů v jeho bytosti, tím vlastně posuzuji jeho připravenost pro zvládnutí učení magie. A to může, ale také nemusí mít nic společného se skutečným vzestupem člověka ve Světle měřeným růstem frekvence vnitřní bioenergie, na kterou je člověk naladěn.

Zeptal jsem se Přírody, co vyjadřuje živlové posuzování frekvencí člověka, které používala karmická instituce lidských Duchovních hierarchií (duchovní komunikace z 15.12.2010):

Příroda: „Je známo, že skutečný vzestup člověka se nejlépe posuzuje frekvencí bioenergie, na kterou je vnitřně naladěn. Zkoumání kvality živlového vyzařování má posunutý význam. Neodráží vnitřní duchovní čistotu člověka, vůbec nemusí naznačovat tendence vzestupu nebo pádu, ale spíš jakousi živlovou rovnováhu. Nakolik je vnitřně živlově vyladěn. Nebo také jinými slovy, nakolik si dokázal do života přenést optimální živlové vyladění a dále ho pak úsilím o živlovou rovnováhu udržovat či zlepšovat. Živlová rovnováha ukazuje jakousi připravenost člověka pro magický výcvik, i pro příjem magických živlových impulsů shora. Nejde však o příjem skutečných duchovních impulsů od vyšších duchovních sil - andělů Dhyanů, Přírody, Planety, přirozené karmické instituce. Ty chodí zásadně na bázi bioenergie.

Živlové posuzování frekvence je velmi ošidné. Především nedokáže rozlišit světelnou a temnou bytost. Člověk může být živlově velmi dobře až dokonale vyladěn a přitom na straně Světla padá a je mu naopak vlastní rychlý temný vzestup. Toto byl hlavní problém živlového posuzování frekvencí. Jako bytosti hodné pomoci a detailnějšího dohledu nebyly vyhodnocovány ty, které byly na skutečném vzestupu ve Světle, ale ty, které byly připraveny pro příjem magických živlových impulsů. Lze to říci i takto – tato strategie lidských Duchovních hierarchií více podporovala temný vývoj ve hmotě, než ten světelný. Protože více pomáhala bytostem na temné stezce, než těm, co skutečně stoupaly ve Světle. Schopnost používání magie, připravenosti pro příjem magických impulsů, nemusí nutně znamenat vnitřní světelný vzestup člověka. Naopak toto kritérium preferuje bytosti s magickými sklony a schopnostmi, což už dnes jde vysloveně proti světelnému vzestupu.

Magie nikdy nemůže vést k duchovnímu vzestupu celého lidstva

Zkusím to vysvětlit ještě jinak. Je logické, že preferováním bytostí dobře připravených na magii je vývoj směřován k jednomu hlavnímu a nejdůležitějšímu způsobu, jak na sobě duchovně pracovat. A sice k magické cestě nebo k jakékoliv další kombinované cestě, kdy magie byla vždy jednou ze součástí. A protože magie může být v neopatrných rukou zneužita, takový vývoj směřoval k vytváření určité nadřazené vrstvy zasvěcenců či mágů nad běžným lidem, která musela své znalosti a schopnosti skrývat.

Srovnejme to s tím, jaké principy duchovní práce na sobě razí NDC: Optimální výživa, zdravý životní styl a každodenní péče o své čakry fyzickým cvičením. To je přece to, co může dělat každý běžný člověk bez jakýchkoliv dalších předpokladů. Zdravě jíst, usilovat o vhodný tělesný pohyb stimulující správné fungování čaker a vyhýbat se všem škodlivostem – to jsou základní běžné lidské činnosti, které může dělat každý. Zatímco výcvik magie není pro každého. Jako takový vyžaduje rozsáhlé teoretické znalosti. Při výcviku adeptů je nezbytná opatrnost a obezřetnost. Protože i začínající mág může při neopatrnosti své schopnosti v mnoha směrech zneužít proti Světlu.

Adepti magie sice také pracují na zlepšování svých charakterových vlastností. Ale místo optimálního životního stylu, jak to doporučuje NDC, používají nepřirozených metod práce se živlovými energiemi. Nepřirozených proto, že běžný člověk nemá receptory na přijímání živlů – naše čakry fungují na bioenergie, jak jsem vysvětlil v článku 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie.

Dnešní používání magie jde proti zájmům Světla

Mág dokonce může svých schopností zneužít, i když bude opatrný, protože nebude mít potřebný nadhled nad situací. A vlastně je ani nemusí zneužívat. Zkušenosti z karmické očisty mnoha osob jasně naznačily, že člověk už jen tím, že používá umělý tvořivý systém, oslabuje Světlo a posiluje temnou stranu světa. Takže v dnešní době již každé používání magie jde proti zájmům strany Světla.

Celé lidstvo nemůže jít cestou teoretického a praktického studování magie. Magie proto vždy vede k vyšší tvořivé pokročilosti pouze úzké skupiny jedinců, mágů. To znamená, že vede k nadřazenosti jedněch nad druhými. Ale nikdy nemůže vést k duchovnímu vzestupu celého lidstva. Naopak, zkušenosti prokazují, že magie vede člověka k pádu vnitřní čistoty a frekvence ve Světle, ať už ji sám používá, nebo ji nechává na sebe působit. A to především proto, že samotným principem magie je manipulace s energiemi a druhými bytostmi.

Znovu opakuji, že dnešní správnou cestou lidstva je naopak těsnější spolupráce s Přírodou. Svým způsobem života se co nejvíce přibližovat k samotnému fungování Přírody. Takovou cestou však není svévolná manipulace s energiemi z pozice ega určitého člověka. Tou cestou je cesta zdravé výživy a optimálního životního stylu. Protože takovou cestou může jít každý bez ohledu na věk, vzdělání, původ i předchozí zkušenosti. Právě taková cesta představuje ten nejlepší způsob, jak vývoj na Zemi co nejrychleji změnit. Představuje přirozenost bez umělých systémů práce s energiemi. To je to, co tady propaguje Nová duchovní cesta.

Ani duchovní mistři nepochopili, co je skutečný vzestup člověka

Stejně jako andělé Dhyané, tak i lidský duchovní předvoj od samého počátku nepochopil, co je to skutečná evoluce člověka, skutečný vzestup. Proto je dodnes v knihách za evoluci považována zdlouhavá služba druhým, cesta oběti, obětování se. Nebo soustavná meditace. Urputné studium duchovních knih a získávání teoretických duchovních znalostí. Nebo magie a procházení sérií magických zasvěcení, jako tomu bylo v Egyptě.

Dlouhé desítky tisíc let nikdo nedokázal sám na sobě potvrdit a ve hmotě zveřejnit informace o podmínkách, za kterých se přirozeně nastartuje neomezený duchovní vzestup „obyčejného“ člověka 2. typu. To je to stabilní překročení hranice 95% vyladění příjmu bioenergií a hmotné výživy vůči optimu. Přitom impulsy z dostatečně čistých duchovních sfér o tom, jak vlastně má projekt člověka 2. typu fungovat, jak je možné neomezený duchovní vzestup nastartovat, tady musely být již od počátku vysazování nového lidstva na Planetě. Nikdo je však nedokázal přijmout, ani samotní andělé Dhyané, kteří zde dlouhé věky vedli vývoj.

Nepochopení skutečného důvodu vytvoření projektu člověka 2. typu přivedlo tento druhý Vesmír do slepé uličky, ze které nebylo úniku. A která mohla skončit drtivou katastrofou a kompletní likvidací nejen tohoto hmotného světa, ale zřejmě i celého systému světů ve Stvoření.

Pouze pohled z vyššího nadhledu naznačí možnost řešení

Z roviny tohoto Vesmíru však nebyly takové informace zjistitelné. Bylo potřeba se na vývoj podívat z většího nadhledu, z oblastí „nad“ tímto Vesmírem, z pomyslného bodu „za nekonečnem“, jak jsem vysvětlil v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru. Výraznou pomocí a inspirací k pochopení, že to je možné, byla kniha Geoffa Boltwooda „Posel – cesta duchovního učitele“ - podrobnější informace o ní jsem uvedl právě v článku 21A.

Z této inspirace vznikla v roce 1999 Nová duchovní cesta, která umožnila jednotlivcům ve hmotné rovině Planety dostat se svým způsobem života na cestu vzestupu a vnitřně vyladit na úroveň, na které bylo možné tyto impulsy shora o skutečné povaze projektu člověka 2. typu přijmout. A takto přenesené informace si potvrdit vlastní praxí. Je to karmický dluh za chyby, kterých jsme se v minulosti dopustili. Tyto všechny informace o pozadí duchovního vedení lidstva, které zde uvádím, vyšly na povrch až v posledních letech postupu NDC při postupné likvidaci nánosů, které ovládaly hmotu zevnitř i zvenčí.

Příklad z karmické očisty – vedená bytost je na okraji zájmů mistra

Příklad 1 (karmická očista z 22.12.2010): Člověk na vzestupné cestě, cítí se vykolejený, vychýlený. Obnažené karmické vrstvy z jiného života ve hmotě, ve kterém měl speciální poslání. Na člověka shora působí energie, která je temná z 85 %. Zjišťuji, že energie pochází od duchovního mistra, který je součástí struktury Duchovních hierarchií. Vysoké procento temných energií prokazuje, že nejde o pouhé inspirování, ale že energie má manipulativní, ovládací charakter. Potvrzuje to temná struktura navěšená na zádech v oblasti 3., 4. a 5. čakry. Tudy proudí do člověka energie, která jej ovlivňuje a do jisté míry ovládá a směruje vybraným směrem. Jsem přinejmenším překvapen, když zjišťuji, že energie skrze navěšené manipulativní zařízení plynula i obráceně. Zjišťuji, co to bylo za energii – člověk za toto duchovní vedení „platil“ částí své tvořivé životní síly, která mu byla odebírána.

Celý systém tak má podobu úpisu, vnuceného závazku, služby, za kterou člověk platí, ať už o tom ví nebo ne. To je však přece způsob typický pro temné síly a temné systémy. Proč světelné instituce mají potřebu používat takových metod typických pro temné? Nebo je snad dokonce jako první vymyslely a uvedly do praxe? Nechce se mi věřit, že právě takto vedli duchovní mistři shora bytosti se speciálním posláním ve hmotě. V následujících dnech se podobná situace ještě mnohokrát opakuje v dalších karmických vrstvách, i při čištění dalších osob. Zjišťuji však, že tato manipulace byla pouze nejnižším stupněm takového vedení. Toto bylo vedení shora od mistrů Duchovní hierarchie, kdy bytost dole byla pouze na „okraji aury“ duchovního mistra. Takto byly vedeny bytosti, které byly vyhodnoceny jako „učedníci“, jako začátečníci na duchovní stezce, jak nám bylo vysvětlováno na seminářích v roce 1999. Těm se dostalo pouze okrajové pozornosti duchovního mistra nahoře.

Příklad z karmické očisty – vedená bytost je v auře mistra

V dalších dnech se dozvídám, jak vypadá dokonalejší stupeň takového vedení shora, kdy bytost dole je přímo součástí aury duchovního mistra. Za takové situace je vzájemné vyladění duchovního mistra nahoře a bytosti dole těsnější a dokonalejší. Člověk by pak očekával například lepší oboustranné informační spojení, dokonalejší přísun informací shora. Všechno je ale jinak. Dokonalejší vedení znamená jednoznačně dokonalejší manipulaci, ještě těsnější ovládání a směrování bytosti dole.

Příklad 2 (karmické čištění z 2.1.2011): Další člověk na vzestupu, který o sobě ví, že do hmoty přišel napravit své omyly, kterých se dopustil jako přírodní anděl. Prosí o pomoc, celý den mu je špatně. Zjišťuji obnažené karmické vrstvy z jiného života ve hmotě. Shora opět těžký energetický tlak, navěšená temná struktura tentokrát přes celá záda odzdola až nahoru, přes všech sedm úrovní dnešních hlavních čaker. Jaké účinky na bytost může mít taková umělá struktura, a to bez ohledu na to, jestli tehdy v minulosti tyto čakry na zádech existovaly?

V článku 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka jsem vysvětlil, že hlavní čakry na těle vzadu umožňují energetické vnímání okolního světa a jejich prostřednictvím se vylaďuje vztah člověka k okolí, k druhým lidem, k Přírodě a Vesmíru. Ať už jde o tradiční čakry 1B, 7B, směřující dozadu, nebo o další čakry 2B až 6B, které člověk ve všech obdobích vývoje neměl. A právě toto vnímání umělá struktura nasazená shora na celá záda člověka překrývá. Bytost tak má zcela odstíněné vlastní duchovní vnímání vůči okolnímu světu. Její přirozené vjemy místo toho nahrazuje energie proudící shora, která byla v tomto i v dalších podobných případech z 99 % temná, zatímco samotná bytost ve hmotě měla pouze 10 % temné energie. Bytost získává takové vjemy vnějšího světa, které jí jednoznačně vnucují ti nahoře. Podobá se to do jisté míry matrixu, tedy uměle vnucené podobě reality. Zároveň se dozvídám, že toto je nejvyšší forma světelného vedení, kdy bytost dole, ať už je ve hmotě jako člověk nebo těsně nad hmotou jako Rytíř Karmy či přírodní anděl, je součástí aury duchovního mistra nahoře. Energetické sladění je velmi dokonalé a ovládací manipulativní tlak shora se tak stává prakticky absolutním. Bytost pod tímto vedením jedná způsobem, který je jí energetickým tlakem shora vnucen.

Proč právě tomuto zrozenému přírodnímu andělu byla v minulosti shora věnována tak těsná pozornost? Z pohledu Duchovní hierarchie se jednalo o mimořádně důležitou bytost. Protože přes ni bylo možné získat nitky a páky na účinnou práci s Přírodou a další přizpůsobování Přírody potřebám a záměrům Duchovních hierarchií pro práci s lidmi ve hmotě. A jaký pohled na svět byl tlakem shora této bytosti ve hmotě vnucen? Jde o tlak ve směru používání magie na manipulace s Přírodou, naopak nepodporování čistých, tedy podle mágů „neúčinných“ způsobů. Jednoznačná přednost magickým postupům, které údajně jediné mají „dostatečnou sílu a přinášejí trvalé výsledky“.

Všimněte si, že přírodní anděl sestoupil do hmoty, aby se dokázal vzdát používání magie na manipulování s Přírodou, jak jsem naznačil na několika příkladech v textu 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu? Tlak Duchovní hierarchie shora jej však naopak nutil původní chyby opakovat. Bytost v tomto minulém životě prakticky neměla šanci se tak těsnému vedení vymknout. Tento dnešní život je však již jiný a témuž člověku se podařilo „osvobodit“ od podobného vedení a dostal se na cestu stabilního duchovního vzestupu. Teprve teď má šanci se karmicky očistit od chyb, které dříve vykonal jako přírodní anděl. V minulých existencích mu totéž Duchovní hierarchie znemožnily.

Duchovní hierarchie „nutily“ bytosti opakovat stejné chyby

Další ponaučení: Duchovní hierarchie nejen, že regulovaly karmu nevhodným způsobem. Nejen že vedly bytosti ve hmotě a nad hmotou nevhodným způsobem. Ale dokonce je energetickým tlakem, který měl podobu silné manipulace, násilím tlačily k tomu, aby opakovaly stejné chyby, jako byly ty, kvůli kterým musely do hmoty sestoupit. Vskutku „pozoruhodné“ duchovní vedení světa a bytostí v něm. Už chápu, proč mají lidé pocit, že bílé a temné je všechno jedno. Vždyť z těchto příkladů jednoznačně vyplývá, že Duchovní hierarchie používaly mnohé metody z repertoáru temných sil. Dost možná, že většinu takových metod samy vymyslely a uvedly do praxe. Temní pak neudělali nic víc, než že tyto metody dále zdokonalili a masově rozšířili.

Příklad 3 (karmické čištění z 19.12.2010): Tento příklad je podobný předcházejícím. Rozdíl je pouze v tom, že bytost ve hmotě „vedená“ nedobrovolně temnými energiemi duchovního mistra světelné instituce shora byla sama z 90 % temná. To jen potvrzuje skutečnost, že Duchovní hierarchie při živlovém pohledu na člověka dole nedokázala odlišit světelnou bytost od bytosti temné, ale posuzovala pouze určitou připravenost pro magický výcvik a používání magie. Takže duchovní mistr nahoře si klidně dal temného mága dole ve hmotě do své aury a jako pokročilého pro výcvik magie se jej snažil manipulativně vést a tím mu „pomáhal“ v jeho dalším vzestupu na temné stezce. To už je opravdu Kocourkov.

Ve veřejných funkcích neznalost karmicky neomlouvá

Na základě desítek případů karmického čištění z podobného „ovládání“ duchovním mistrem shora, které se spustilo v období letošních Vánoc, je zřejmé, že mnoho mistrů Duchovních hierarchií používalo ve svých dřívějších existencích nevhodné vysoce neetické metody duchovní práce, i když to bylo z přímého impulsu „světelné instituce“, kterou zastupovali. Je přirozené, že mnozí z těchto duchovních mistrů jsou dnes ve hmotě, aby se očistili ze svých chyb, které dělali tam nahoře.

Jaká je však skutečnost, pokud jde o jejich karmickou očistu a nápravu chyb? Stačí se podívat na mnohé webové stránky a zjistíme, že tito mistři i dnes v roce 2011 propagují to samé, co už dlouhé věky vede svět k trvalému duchovnímu pádu a k novým a novým katastrofám. Takže tady a teď znovu, tentokrát před zraky nás všech, opakují stejné chyby, jaké dělali v minulých existencích. Ať už jako lidé ve hmotě nebo jako lidské bytosti nad hmotou nebo třeba jako přírodní andělé. Kdyby si o takovém postoji jen tak potají uvažovali a byl to jejich osobní názor. Oni však tyto opakované omyly hlásají veřejně jako nejvyšší pravdy v tomto dnešním světě. Když se kdokoliv postaví do pozice, kdy vede menší či rozsáhlou skupinu nebo dokonce celý svět, pak za takové situace neznalost karmicky neomlouvá.

Tento způsob vedení nepřinesl žádoucí výsledky

Nelze se divit, že takový způsob vedení vyspělých duchovních bytostí dole ve hmotě ve skutečnosti nevedl k žádoucím výsledkům. Bytosti zrozené ve hmotě se nečistily ze svých těžkých karmických přehmatů nahoře. Naopak je lidské vedení soustavným tlakem nutilo opakovat stejné chyby. Opět používat magii ve vztahu k Přírodě, ke světu, ke karmě. Opět podceňovat čisté metody duchovní práce jako postupy „slabé a neúčinné“. Znovu a znovu propagování magie jako jediné cesty k „vyšší duchovní vyspělosti“.

Ještě dnes je taková strategie všeobecně přijímána. I v dnešní době patří knihy o magii a magických technikách k nejprodávanějším knihám z oblasti duchovní literatury. A filmy propagující čarodějnictví se těší největší přízni diváků. Naše děti jsou pod pláštíkem neškodných zábavných pořadů, čarodějnických představení, filmů, počítačových her, veřejně krmeny tím, že právě magie hýbá světem.

Přírodní regulace celkového karmického zatížení

Příroda sama od dávných dob čistila prostředí Planety od nahromaděných nepříznivých karmických energií působením zemských přírodních živlů - bouřemi, krupobitím, záplavami, suchem, sněhovými kalamitami. A bylo-li to nutné, tak i více drastickými zásahy přírodních sil – zemětřesení, výbuchy sopek, přílivovými vlnami, tornáda, hurikány. To vše ničilo výsledky lidské práce a zhoršovalo životní podmínky. Lidé tímto způsobem "platili" za své negativní činy. Na to vše má Příroda právo, protože jedná ze svého pudu sebezáchovy, který jí velí přežít.

Příroda na Zemi však byla čím dál více ovládnuta lidskou magií a jako vážně nemocný člověk postupně ztrácela schopnost plně ovládat své přirozené pochody a pomocí nich se dokázat účinně očistit. Výbuchy přírodních živlů sice pokračovaly, ale stávaly se čím dál více chaotickými a nedostatečně účinnými pro regulaci celkového karmického zatížení na Zemi.

Další křižovatka vývoje pro Hierarchii

Řízení společnosti zasvěcenci, ať už ve hmotě nebo z duchovních sfér, nepřineslo pokrok ve zpracování karmy lidského rodu. Duchovní hierarchie se ocitla na další důležité křižovatce svého vývoje. Znovu se vrátila volba jedné ze dvou možností. Očistit nebo uměle zakrýt? Povzbudit přirozeně fungující duchovní procesy nebo je nahradit umělou regulací? Totéž, co už jsem jednou zmínil při sestupech do nižších světů v článku 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty. Přišel proto další krok – další nový pokus, jak odlehčit těžce karmicky zatížené Planetě.

Jednou z možností bylo pomoci Planetě, aby se navrátila ke své plné duchovní síle, aby se opět naplno probudily přirozené mechanismy čištění jejího prostředí. Planeta by pak sama mohla převzít zodpovědnost za svoje fungování a karmickou očistu prostředí. Duchovní mistři si však v tomto období neuvědomovali, že nejlepším řešením by bylo pomoci planetě Zemi, aby se dokázala očistit, uzdravit a probudit. Možná na takovou možnost vůbec nepřišli. Nebo si to uvědomovali, ale nevěděli, jak to změnit. Nebo se nechtěli vzdát svého magického vlivu na probuzenou Planetu. Možná nechtěli za žádnou cenu dopustit, aby Planeta a Příroda už nadále fungovaly zcela samostatně a automaticky.

Zesílení magického vlivu na Přírodu

To, co bylo doposud popsáno o způsobu vedení jednotlivců ve hmotě, nebylo zdaleka to nejvíce problematické, co Duchovní hierarchie v dobré víře prováděly a jakým způsobem svět dole ve hmotě vedly. Přichází další nová etapa regulace karmy lidstva ve hmotě. Když už dosavadní způsob regulace karmy a vedení lidstva nefungoval, světelné Duchovní hierarchie místo návratu k vyšší světelné čistotě ještě více přitvrdily své ovládací temné manipulativní způsoby nátlaku na svět, který duchovně řídily.

Duchovní hierarchie viděly řešení v tom, že přikročí ke kolektivnímu vyrovnávání karmy. Že začnou suplovat fungování Přírody a vlastním magickým působením budou uměle vyvolávat menší či větší „přírodní katastrofy“ na povrchu Země - zemětřesení, výbuchy sopek, tornáda, hurikány. Etické právo na očistné operace tohoto druhu však měla a má pouze planeta Země a Příroda, které by tím čistily samy sebe, své vlastní prostředí. Ne však někdo druhý.

Kolektivní vyrovnávání karmy „umělými“ přírodními katastrofami

Orientačně v době před 7 – 8 tisíci lety přichází další krok duchovních hierarchií - kolektivní vyrovnávání karmy. Planeta Země a lidská civilizace už byly příliš karmicky zatíženy, bylo proto potřeba jim takzvaně „pustit žilou“ jiným způsobem, daleko razantnějším a především působícím okamžitě. Vybralo se vhodné místo, oblast se silným karmickým zatížením. Duchovní mistr zrozený ve hmotě pak silou své magie vytvořil například umělé zemětřesení nebo záplavy, to vše ve jménu očisty lidstva a Planety. Tisíce i desetitisíce lidí trpěly, strádaly, přišly o majetek. Mnozí dokonce zemřeli. Jedinou událostí se takto zdánlivě pohodlně karma lidstva skokem snížila. Vypadalo to, že takto bude možné karmu lidstva poměrně rychle a pohodlně regulovat v případech nejvyšší nouze. Jenže, šlo přitom o násilné zmaření lidských životů a navíc o neetický zásah proti samotné Přírodě, proti prostředí, díky kterému se udržujeme při životě. A to je naprosto nepřijatelná kombinace.

Lze tyto informace nějak prokázat? Někdy v roce 1999 jsem byl očitým svědkem toho, jak jeden z mágů, duchovních mistrů, vyprávěl o tom, jak dostal „shora“ pokyn „zajistit“ zemětřesení a takto snížit karmu lidstva. A jak pak po konzultaci s dalšími zrozenými bytostmi, které v té době měly „dobré“ duchovní napojení nahoru, vybral vhodné místo na Zemi a poté zákrok magicky provedl. Toto zemětřesení je zdokumentováno v přehledu všech zemětřesení ve 20. století i s počtem mrtvých. Ano, nejvyšší bytosti Duchovních hierarchií zrozené zde ve hmotě měly takové pravomoce i schopnosti, aby takový čin vykonaly. Jen si představte, že jeden z vážených duchovních mistrů, jejichž stránky se zájmem čtete, neváhal ve jménu Světla provést takový zrůdný čin. Ještě pořád by někteří z Vás byli ochotni důvěřovat magickému vedení světa? Co když by to příště byl váš dům, který by takové umělé zemětřesení srovnalo se zemí.

Umělé zásahy do Přírody a klimatu jsou nezodpovědné

Například Karel Funk prezentuje jako běžné, normální, že Příroda přece nefunguje samostatně, ale že je řízena určitými bytostmi: „Podle poznatků dávných zasvěcenců... vládne každé roční době jedna vysoká kosmická bytost... Letní přírodní procesy jsou zpoza clony duchovních světů řízeny archandělem Urielem... Vše, co člověk vypařil ze sebe svou pýchou, krutostí k říši zvířecí, rostlinné i lidské, svou nenávistí, výbuchy vášní atd., to vystoupilo do astrální atmosféry Země. Přísný a očistný pohled Urielův to však nenechá v klidu. V mírnější podobě se jím vyvolaná očista děje v letních bouřích, vichřicích, krupobitích... Příroda sama o sobě ale není automat, vše je v ní řízeno bytostmi, které mají své konkrétní určení. Zde jsou věci v režii vysoké bytosti, zvané archanděl Uriel... Co z astrální karmy není vyrovnáno letními živly, musí být pak vyrovnáno světovými katastrofami na zemském povrchu – hurikány, zemětřeseními, výbuchy sopek aj.“ (Karel Funk: Tajemství nebeských bojů letních bouří, Astro č. 26/2000, ukázka z připravované knihy „Esoterika roku v ozvěnách nitra“).

Tento příspěvek vytváří dojem, jako kdyby úkolem a právem archandělů bylo řídit přírodní procesy. Problém je však v tom, že bytosti zvané archandělé nejsou přírodními bytostmi, či duchy, nejsou to ani skuteční andělé z andělské linie v tomto světě, ale jsou to lidské bytosti Duchovních hierarchií. Z pohledu Nové duchovní cesty jedině Příroda má plné právo a dnes již i dostatečnou sílu na to, aby sama řídila všechny globální procesy v ní probíhající. Lidské bytosti, ať už ve hmotě nebo nad hmotou, na takové zásahy právo nemají.

Nevhodná inspirace pro hmotnou rovinu

 Ne náhodou se tento způsob násilného kolektivního potrestání, který zahájila duchovní sféra, často přenesl i na fyzickou rovinu planety. Zde si také určité skupiny či národy osobovaly právo násilně trestat jiný národ, pokud šel svojí vlastní cestou a nerespektoval zákony, které stanovil někdo jiný. Mohu uvést například křižácké války ve jménu církve a Boha. Nebo způsob řešení československého jara v roce 1968. Nebo násilné vojenské zásahy hlavního „světového četníka“, kterým jsou USA, v mnoha částech světa. Potvrzuje to jen pravidlo, „jak nahoře, tak i dole“.

A umělé zásahy do Přírody obhajované Duchovními hierarchiemi shora? Citované věty staré deset let potvrzují filosofii duchovního tlaku Hierarchií shora, že je správné a běžné zasahovat „v zájmu“ vývoje lidstva umělými zásahy do počasí, klimatu, Přírody. Kam až taková inspirace shora vede, prokazuje dnešní svět. I lidé ve hmotě dnes dokážou účinně zasahovat – postřikování atmosféry chemikáliemi, Haarp. A další zásahy, o kterých se sice píše, uvádí mnoho nepřímých důkazů, ale nikdo neví, kde přesně je pravda. Počasí na konci roku 2010 však naznačilo, že by zase nemuselo být tak velkým problémem udělat ze strašáka globálního oteplování vhodnými zásahy do planetárního klimatu naopak dobu ledovou.

Znovu se potvrzuje, že když upadá duchovní vedení lidstva nahoře a provádí nevhodné zákroky, upadá i samotné lidstvo ve hmotě. A jakoby náhodou dělá stejné chyby, jako ti nahoře. Nejde však o náhodu. Jde o řetězovou reakci, která potvrzuje platnost duchovní teze „jak nahoře, tak také dole“.

Kolektivní vyrovnávání karmy je vlastně zločinem

Tento způsob hromadného vyrovnávání karmy má ještě navíc jednu zásadní nepřehlédnutelnou vadu. Bytosti Duchovní hierarchie si v té době neuvědomily jednu důležitou okolnost. Karma v tomto pojetí se stávala hromadným zločinem a vraždou, kdy jeden člověk ublížil velkému počtu dalších lidí, některé dokonce zabil. Nelze se obhajovat tím, že jsem jednal na příkaz. Mnozí vojáci nacistického Německa přece také jednali na rozkaz, ale to z nich vinu za jejich zločiny nesnímá. Později pak evropské soudní tribunály skutečně některé vojáky, kteří se hájili tím, že jednali na rozkaz, uznaly vinnými.

Při takovém hromadném zákroku silou karmické pravomoci se stalo následující. Vypadalo to, že u části lidstva a na určitém území se celkové karmické zatížení snížilo a ta část karmy, která byla akutně k řešení, se takto zpracovala. Planetě Zemi se však celkově neulevilo, právě naopak. Tímto zákrokem nabalila obrovskou karmu jednak instituce, která ji naplánovala, schválila, nařídila. A také všichni jednotlivci, kteří ji odsouhlasili, doporučili a především ten mág, který umělou katastrofu magicky zařídil a provedl. Celkový výsledek je takový, že tímto uměle provedeným „zločinem“ jednoho člověka proti druhým, jedné lidské instituce proti části obyvatel Planety, se tato karmická energie ve skutečnosti ještě znásobila a přesunula z jednoho místa na několik dalších.

Zdůrazňuji, že je zásadní rozdíl, jestli takovou očistu provede sama Planeta či Příroda v zájmu udržení své existence. Protože Planeta jako bytost je duchovně mnohem výše než běžný člověk a má právo chránit svoji celistvost zásahem proti těm bytostem, formám života, které prokazatelně škodí. Člověk je však pouze jedním z živočišných druhů v rámci rozvětvené Přírody. Nemá právo stavět se do role vládce nad Přírodou. Protože tím se staví do pozice bytosti, která zasahuje proti celku i proti mnoha jiným formám života nikoliv z pozice duchovního nadhledu, ale naopak z pohledu vychýleného ega zdola. Správnou cestou člověka je cesta spolupráce s Přírodou, a to i při očistných procesech. Nikoliv egoistická cesta ve smyslu – já člověk jsem nejvyšší vládce a mám právo řídit všechno, i samotnou Přírodu.

Kolektivní vyrovnávání karmy neodvrací od Země hrozbu katastrofy

Takže celkový výsledek po provedení takové umělé dílčí katastrofy byl z pohledu duchovního účetnictví takový, že karma lidstva jako celku se znásobila. Protože lidstvo, to nejsou jen zrozené bytosti ve hmotě, ale i lidský duchovní předvoj mimo zrození. Nebezpečí, že jednoho dne dojde k vyrovnání globální vesmírné karmy, se každým takovým zákrokem Duchovní hierarchie ve skutečnosti podstatně zvětšilo. Hrozba, že přiletí asteroid, nebo vybuchne sluneční plazma, aby to kompletně spláchlo lidskou civilizaci, se na konci tisíciletí stávala zcela reálnou.

Co také s civilizací, která se jako celek nedokázala karmicky čistit a napravovat nepříznivé následky svých činů? A která jen hromadila další a další hmotné i duchovní odpady? A když už se rozhodla začít je napravovat, dělala to nevhodným způsobem pomocí nepřijatelných drastických zákroků? Které místo zlepšení celkové karmické situace na naší Zemi naopak karmu Planety a lidské civilizace výrazně zvětšily? Nikdo neví, kolik takových umělých katastrof bylo během historie jednotlivými mágy vyvoláno. Jen oni sami by mohli k tomu říci více. Ale možná se jednou podaří do všech detailů odkrýt i tuto stránku historie.

Posledním výkřikem tohoto umělého kolektivního vyrovnávání karmy měla být násilná evakuace vybraných obyvatel naší Planety na přelomu tisíciletí. Napřed výběr jednotlivců vhodných pro převýchovu a jejich odvezení kosmickými loděmi Vesmírných lidí. A poté záměrně vyvolaná katastrofa planety Země přehozením pólů, která zlikviduje zbývajících devět desetin obyvatelstva na Zemi. A takto očistí tento svět od veškeré karmické špíny. Po několika letech se pak převychovaná část pozemské populace měla na Planetu vrátit, aby podle vzoru Vesmírných lidí založila novou „dokonalou“ civilizaci podřízenou Galaktické konfederaci. Toto vše jsem podrobně rozebral v článku 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Nacházeli jsme ohromné nádrže odložené karmy

Už minule jsem upozornil, že při očistných a léčebných operacích jsme často nacházeli ohromné nádrže odložené karmy, kterým jsme říkali karmická smetiště. Měla je každá instituce používající magii. Obrovské nádrže odkládané karmy tak měly nejen karmické úřady na různých úrovních, ale také medicína, psychotronika i většina léčitelů a aktivních mágů. V těchto smetištích byla ta nejhorší, nejhnusnější energie, jakou si lze představit. Zmutovaná, zkažená karmická energie, která vznikala přetvořením původní nepříznivé karmické energie na novou, výrazně zrůdnější a nepříjemnější variantu. Na těchto smetištích samovolně vznikaly zrůdy, monstra, příšery, se kterými jsme museli bojovat. A které obvykle postupně ovládly toho, kdo takto odkládal karmu a inspirovaly ho, nebo přímo nutily, k těm nejděsivějším činům.

To je jedna stránka hromadění karmy. Důsledkem je podlehnutí těm nejděsivějším temným silám v duchovním pozadí světa. Pro mnohé z temných mágů, čarodějů pak taková nádrž naopak představovala ohromnou sílu, která takového člověka směrovala, inspirovala i přímo podporovala při konání dalších činů hromadících velké množství nepříznivé karmy. A která dodávala jeho zvrácené magii ohromující sílu.

Nahromaděná karma přitahuje globální katastrofu

Druhá stránka není o nic příznivější. Pokud civilizace jako celek, všechny bytosti v ní, nahromadí příliš mnoho karmy, začne fungovat vesmírná přírodní Karma. Lidstvo hromadící nepříznivou karmickou energii se stalo parazitem na Přírodě a Planetě, protože karma jím nahromaděná brání ve světelné evoluci všeho čistého. Brání příchodu čistých kosmických energií na Zemi, naopak přitahuje nepříznivé energie, jevy, události. Karmické nádrže jsou jako vředy, které mohou kdykoliv prasknout a výsledkem je akutní situace, přírodní katastrofa, jak naznačím v dalším článku 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit na příkladu dvou největších katastrof poslední doby. Velká karmická zátěž snižuje frekvenci jednotlivců i celé Planety a celý vývoj stahuje dolů ze Světla směrem k Temnu. Pokud by se nic nezměnilo, světelná evoluce by se takto zcela zadusila, což potvrzoval vývoj situace v průběhu 20. století.

Vesmírná Příroda se však dokáže bránit. Nad planetou Zemí s ohromným množstvím nahromaděné nepříznivé karmy ve všech možných rovinách existence začala viset hrozba Damoklova meče v podobě možné drtivé katastrofy. Známe to přece z minulosti - dopady vesmírných těles, obří erupce na Slunci, výbuchy přírodních živlů – zemětřesení, sopky, uragány, tornáda, přílivové vlny. Kolikrát v minulosti byl takto ze dne na den zastaven vývoj civilizace, jejíž karmické zatížení přesáhlo únosnou mez. Na konci 20. století jsme se dostali do podobné situace. Podle mnoha předpovědí nejrůznějších proroků začala být drtivá katastrofa opět na pořadu dne.

Přicházíme k dalšímu bodu, k dalšímu opatření provedeného ve prospěch „účinnějšího“ vedení lidstva z duchovních sfér.

Příklad z karmické očisty – vedení bytosti umělým automatem

Příklad 4 (karmická očista z 8.12.2010): Další člověk na vzestupu, který o sobě ví, že byl Karmickým Rytířem. Přichází prosba: „Dnes je mi divně, v noci jsem skoro nespal, nemám napojení, nejde mi duchovní komunikace. Prosím o pomoc.“ Zjišťuji obnažené karmické vrstvy z doby, kdy byl karmickým rytířem mimo hmotu. Vnímám opět silný energetický tlak shora ze struktury Duchovní hierarchie. Na zádech navěšená temná ovládací struktura, tentokrát už ne pouze přes trojici sousedních čaker, ale dokonce od 1. až do 7. čakry, tedy přes celá záda odzdola až nahoru, přes všech sedm úrovní hlavních čaker. Tedy téměř dokonalé naladění energetického tlaku shora na bytost dole. Jaké účinky na bytost může mít taková umělá struktura, jsem vysvětlil v Příkladu 2. Bytost tak má zcela odstíněné vlastní vnímání vůči okolnímu světu. Její přirozené vjemy místo toho nahrazuje energie proudící shora, která byla i v tomto případě z 99 % temná. Bytost získává takové vjemy vnějšího světa, které jí jednoznačně vnucují duchovní síly nahoře. Situace se opět podobá do jisté míry matrixu, tedy uměle vnucené podobě reality.

Tentokrát však zjišťuji, že to, co bytost v minulé existenci vedlo, nebyl mistr Duchovní hierarchie, ale jakýsi živoucí automat. Ten se dokáže na bytost dole, v tomto případě Rytíře Karmy, který fungoval v řidších hutnostech hmoty, dobře individuálně naladit. Ovládací manipulativní tlak shora se tak stává prakticky absolutním. Bytost pod tímto vedením jedná způsobem, který je jí energetickým tlakem shora vnucen. Zjišťuji, jakým směrem je Rytíř Karmy tlačen – energie podporují používání silné magie, tvrdost až nelítostnost vůči běžným bytostem a současně respektování privilegií a odkládání karmy pro některé vybrané osoby. Typická temná Karma, relativně čisté bytosti tvrdě trestá a privilegovaným mágům nadržuje - ale tentokrát z inspirace oficiálních světelných struktur, které duchovně vedou tento svět.

Řízení lidstva ve hmotě umělými majestáty duchovních mistrů

Už před několika lety jsem začal dostávat impulsy, že nahoře existují jakési umělé automaty, říkali jsme tomu umělé majestáty duchovních mistrů, na které se lidé napojují, místo aby se napojovali na skutečné mistry. Není zde místo do všech detailů vysvětlovat, jak jsme na to přišli. Jaké náznaky, přímé i nepřímé duchovní důkazy nás k tomuto zjištění dovedly. Napojení pozemšťanů ve hmotě na umělé majestáty byly a jsou podporovány nejrůznějšími umělými pomůckami, jako jsou karty andělů, archandělů, duchovních mistrů, případně tarotové karty i třeba speciálně zaměřené hudební skladby, mandaly a další pomůcky.

Proč tyto umělé majestáty vznikly, kdo dal impuls k jejich vytvoření? Duchovní komunikací z 5.1.2011 jsem dostal na své otázky následující odpovědi:

Kdo vytvořil umělé majestáty a kdy se s tím začalo?

Příroda: Myšlenka umělých majestátů pochází od Vesmírných lidí, jejichž fungování je od počátku postaveno na vytváření umělých bohů, vládců a dalších model. A oni také při svém vměšování v oblasti Země tyto majestáty vytvořili a uvedli do provozu. Jedná se o dobu orientačně před 6 – 7 tisíci lety, tedy nedlouho po zahájení kolektivního vyrovnávání karmy. V době Noeho a potopy světa to již dobře fungovalo. (pozn.: to bylo podle Ivo Wiesnera v době 3700 př. n. l.). Duchovní mistři jednoduše v té době již nevěděli, „kam dřív skočit“. A takto se jim situace usnadnila a uvolnily se ruce pro další činnosti. Lidé volající mistra a třeba meditující na spojení s ním se napojovali na jeho umělého dvojníka.

O jaký typ zařízení vlastně šlo?

Příroda: Byl to umělý technický duplikát, živoucí holografická projekce. Umělá bytost schopná se hýbat, mluvit, reagovat, odpovídat na otázky meditujícím lidem ze hmoty. Neměla vlastní tvořivé myšlení, spíše šlo o dobře naprogramovaný automat. Jen v mimořádných situacích, které měly ovlivnit velké množství lidí, byly takové projekce řízeny pověřeným mistrem, obvykle Vesmírným člověkem, který dokázal lépe reagovat na vzniklou situaci.

Věděli samotní duchovní mistři o tom, že jsou takto nahrazováni? Byl vyžadován jejich souhlas?

Příroda: Nikoliv, celá akce byla inspirována a uvedena do praxe tlakem z oblasti Galaxie, a zejména Plejádské civilizace. Vesmírní lidé se „proslavili“ holografickými projekcemi, kterými zinscenovali určité jevy během a po ukřižování Ježíše Krista. Byla to akce z úrovně Galaxie, stejně jako další zásahy přenášející sem na Zemi řadu umělých léčebných systémů – Reiki, Rodinné konstelace, Šambala, SRT a další varianty tzv. esoterní léčby.

Tyto majestáty pouze odpovídaly na otázky lidí zdola nebo také vyvíjely určitý energetický tlak na bytosti ve hmotě?

Příroda: První varianty těchto umělých majestátů umožňovaly jednoduchou komunikaci s lidmi ve hmotě. Postupně vznikly i dokonalejší formy, které vyvíjely účinný energetický tlak ve směru prosazované ideologie. Většina příkladů z karmické očisty osob ve hmotě v tomto období, kdy je vyvíjen tlak na celá záda, na celou oblast sedmi úrovní čaker, pochází právě z této formy vedení civilizace. Duchovní mistři tak dokonalého vyladění na bytosti ve hmotě zpravidla nebyli schopni až na výjimečné případy dosáhnout. Lidská bytost totiž nemůže jednoduše změnit své naladění, přístroj však ano.

Existují ještě teď tyto majestáty?

Příroda: Ano, do jisté míry stále existují a fungují. Systémy karet a dalších pomůcek, přes které se lze na tyto majestáty napojovat, jsou stále funkční.

Věděla oficiální Duchovní planetární hierarchie o jejich zřízení?

Příroda: Ne, doposud se o tom veřejně nehovoří a systémy Duchovních hierarchií v naší Sluneční soustavě o tom zřejmě vůbec nevěděly. Bylo to spravováno z úrovně Galaxie, funguje to doposud automaticky.

Byl takový majestát napojen na samotného mistra, jeho vědomí, informace, zkušenosti?

Příroda: Nikoliv, nebyl. Byl to pouze přístroj, který jednal jednotně ve smyslu určité strategie v té době všeobecně přijímané Vesmírnými lidmi. Toto prosazovali především zastánci technické duchovní cesty, která byla typická pro civilizace na Plejádách. Na tom všem je proto jasně patrný otisk Vesmírných lidí, zejména těch z Plejád.

Každý umělý zásah do duchovní praxe vytváří temné energie

Na cestě stabilního vzestupu jsme zjistili, že každá umělá pomůcka, přístroj, zařízení, které nahrazují běžné duchovní činnosti, vytváří temné levotočivé energie, protože posiluje temnou stranu světa. I vytváření umělých majestátů je jednou z forem umělých neetických zásahů do duchovních činností a duchovní praxe. Jedná se totiž o kamufláž, zastírání, vytváření jiné reality, než jaká ve skutečnosti je.

A výsledek? Už ne řízení civilizace „nátlakem“ duchovních mistrů shora s omezeným duchovním nadhledem. Ale dokonce směrování civilizace určitým směrem technicky vytvořenými automaty v podobě živoucích soch duchovních mistrů Hierarchie. Tedy řízení umělými „klony“, jejichž schopnost správně reagovat byla ještě podstatně nižší než u samotných mistrů.

Kdo nese odpovědnost za nefungující karmu?

Kdo nese odpovědnost za to, že Karma v tomto světě pořádně nefunguje? Lidské Duchovní hierarchie, andělé Dhyané nebo Stvořitelé někde nahoře? Uvědomme si, že tady dole ve hmotě je teď už jediné místo, kde lze něco podstatného změnit. A proč jsme tady my a ne ti, co to zavinili? No přece my jsme to zavinili. Mnozí z nás jsou vyslanci lidských Duchovních hierarchií, někteří z lidských mistrů předtím byli anděly Dhyany. A ještě předtím byli někteří z Dhyanů ve vyšších světech Stvořiteli. Dolů jsme sestupovali proto, abychom napravili své dřívější chyby ve vyšších duchovních pozicích a úrovních. To mnozí z nás lidí zde ve hmotě jsme začali nahoře obcházet Karmu. Další zase nebyli tam nahoře dostatečně důslední v jejím prosazování. Vnímali třeba, že svěřené bytosti dělají přehmaty, ale nechali to být. Bylo jednodušší myslet si, že se to nějak spraví samo.

Zamyslete se nad tím. Jestli si stále ještě raději stěžujete na politiku, ekonomickou situaci, počasí, ropnou krizi. Nebo jestli přijímáte svůj díl odpovědnosti a budete pro sebe hledat způsob, jak byste mohli pomoci novému vývoji? Jak může každý z vás pomoci? Tím, že vstoupí na cestu čistého duchovního vzestupu a karmické očisty sama sebe. A takto bude pomáhat čistit sebe samého a tím i celý svět. Takto nalezne a začne plnit svůj životní úkol, kvůli kterému tady je. Ne tím, že se bude tvářit, že stále hledá nějakou další novou cestu. Už přece byla nalezena.

V následujícím článku 39G. Principy přirozené karmické očisty vysvětlím samotný mechanismus karmického čištění. Na příkladech z poslední doby pak naznačím, co se může dít, když lidé odmítnou dát přednost postupnému karmickému čištění. K jak rozsáhlým katastrofickým událostem a ohromným ztrátám na životech pak může docházet. K celkovému zhodnocení činnosti Duchovních hierarchií a také k tomu, co se s nimi stalo v novém tisíciletí, se vrátím v pokračování 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

© Jiří Novák, leden 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 221
  • 26
  • 23
  • 23
  • 28

Celkový počet hlasů: 321