Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

Jiří Novák Vloženo 25.4.2010
Jiří Novák

Svoboda ega vyžaduje absolutní právo volit, jednat, vybírat pro sebe cokoliv, co mne zaujalo, a to často bez ohledu na skutečné potřeby mé bytosti. Duchovní svoboda znamená dokázat si v životě volit takovou cestu, která mne ničím neomezuje v možnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy, k postupu ke stále vyšší pravdě. Cesta neomezeného vzestupu má určité ochrany, opatření, duchovní prahy. Ty dokážou automaticky zamezit, aby se nahoru dostal někdo, kdo tam úrovní své etiky nepatří. A aby ve vyšších úrovních nesetrvával nikdo, kdo se vrátil ke svým dřívějším zlozvykům. Chceme-li, aby se nám otevřela cesta neomezeného duchovního vzestupu, potřebujeme se celé řady doposud běžně přijímaných činností vzdát ještě před otevřením cesty, protože přitahují, znovuprobouzejí zlo, i když jsou některými duchovními učiteli doporučovány. Místo širokého záběru je proto na místě především obezřetnost a přesnost v tom, jaké metody používám.

Hmotné a duchovní ego

    Tímto článkem se nechci dotknout nikoho, kdo si o sobě myslí, že má ego již dávno zpracováno. I pro takové jedince však přinejmenším přináším další námět k zamyšlení. Stejně jako celá bytost člověka, tak i jeho ego má dva póly, dvě polohy, dvě pozice – hmotnou a duchovní. O té hmotné hovoří každý duchovně probuzený člověk a snaží se ji zpracovat. Duchovní podobu ega však ani většina duchovně probuzených lidí nevnímá, neuvažuje o ní a neumí si představit její existenci. V tomto článku nebudu vždy obě polohy ega rozlišovat. Protože pro nastoupení cesty neomezeného vzestupu jsou obě podoby ega stejně škodlivé a rovnocenně blokující.

    Většina lidí pod pojmem ego chápe tu část bytosti, která sleduje výhradně hmotné zájmy. Člověk však má i duchovní ego. To nevybírá optimální cestu podle toho, co skutečně prospívá celé kompletní bytosti člověka, ale řídí se jinými důvody. Načtené informace z knih, informace získané ze seminářů, učení propagovaná kapacitami světové ezoteriky. Nazval bych to podléhání duchovním předsudkům. Většina čtenářů bude souhlasit s tím, že materialista i nábožensky věřící člověk mají své předsudky. Už méně se však připouští, že také člověk na duchovní cestě často podléhá předsudkům. Může pak považovat za automaticky správné informace, které jsou již pro dnešní vývoj přežité, nežádoucí, svádějící vývoj do slepých uliček.

Co je to svoboda ega?

    Svobodou ega, ať už hmotného nebo duchovního, chápu především možnost dělat si, co chci. Možnost vybrat si jakoukoliv cestu, která se mi líbí. Možnost vyznávat takové učení, které mne na první pohled zaujalo. Nebo vybrat si takové učení, které je většinovým míněním nejčastěji přijímáno. Nebo takové učení, které vytvořil člověk ve světě uznávaný. 

    Duchovní ego chce mít možnost dělat cokoliv, vybírat si jakékoliv cesty, o kterých se říká, že dávají výsledek. Používat všechno, co vyhovuje touhám, žádostem nejvíce zviditelněných částí mé vlastní bytosti. Nesledovat přitom, jestli tato cesta nejde ve skutečnosti na úkor celkové vnitřní harmonie mé bytosti. Jestli opravdu vyjadřuje zájmy celé mé kompletní bytosti a nikoliv pouze jejích částí a oblastí – rozumu, hmotné části bytosti, potřeby se zviditelnit, nepřiměřené úcty k autoritám, potřeby splývat s většinovým duchovním proudem, touhu po uznání a postavení (ať už vědomou nebo nevědomou), atd.

    Hmotné ego navíc nebere ohledy na to, co se děje s druhými, jestli případně má volba nepoškozuje druhé. Jestli není na úkor jejich svobody. Nebo dokonce jestli není na úkor jejich života. Nejen hmotné, ale často i duchovní ego navíc neberou v úvahu, jestli moje volba není na úkor Přírody, její celistvosti, její celkové harmonie. Je proto přirozené, že svoboda ega, hmotného i duchovního, jde mnohdy na úkor vnitřní čistoty vlastní bytosti, i na úkor Přírody, jejíž jsem součástí, a bývá také prosazována na úkor svobody druhých. Ve vyhrocených situacích může být dokonce prosazována i na úkor života druhých.

Co je to duchovní svoboda?

    A co naopak považuji za duchovní svobodu? Nebýt omezen a ohraničen předsudky a zájmy ega na své duchovní vzestupné cestě. Nenechat si diktovat vlastním egem podmínky svého života, na kterých musím nezbytně trvat. Nenechat si egem vnutit jakékoliv cesty životem, které se zdají být výhodné z hlediska posuzování ega – někdo vlivný je doporučuje, taková cesta dává pro mne nejvyšší přínos a nejrychlejší výsledky s co nejmenší vynaloženou námahou.

    Duchovní svoboda znamená dokázat si v životě volit takovou cestu, která mne ničím neomezuje v možnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Která ničím nerozmělňuje tuto moji výjimečnou příležitost být na přímé cestě ke stále vyšší a vyšší duchovní pravdě.

    Součástí duchovní svobody je i zcela automatické vnímání a sledování svého okolí – zda něco z toho, co dělám, není na úkor jiných bytostí, jiných forem života nebo celé Přírody. Duchovní svoboda automaticky uznává, respektuje a přijímá právo na stejnou svobodu všech dalších bytostí a jiných forem života kolem mne. Témata zpracovávaná na duchovním vzestupu mne pak postupně vedou k tomu, že to, co je dobré pro mne, se stává dobrým a správným i pro druhé, pro celé mé okolí i pro samotnou Přírodu. Což je právě to, co svoboda ega neuznává. Podstatné je pak to, že duchovní svoboda nejde proti svobodě druhých lidí nebo na úkor svobody druhých.

Duchovní svoboda je jedinou skutečnou svobodou

    Proč je duchovní svoboda jedinou skutečnou svobodou? I přes rozsáhlé ovládnutí lidské civilizace temnými silami stále ještě existuje světelný řád Univerza, jemuž jsme jako bytosti Světla do jisté míry podřízeni. Tímto řádem je dáno, že nemůžeme být skutečně svobodní, dokud tu neexistují pojistky, abychom neničili sebe a okolí.

    Tato možnost ničivých akcí vycházejících z naší vlastní bytosti bude existovat do té doby, dokud nebudeme karmicky dočištění a nedosáhneme vysoké vnitřní harmonie. Dokud do svého každodenního režimu nezařadíme pravidelnou energetickou očistu a současně dokud nebudeme všechna svá důležitá osobní rozhodnutí ověřovat duchovní komunikací se silami Světla vedoucími vývoj. A také dokud nebude v tomto světě bez výjimek fungovat čistá a spravedlivá karmická instituce.

Pocit úplné svobody zůstane na dlouhou dobu pouhou iluzí

    Pocit, že jsem nebo mohu být svobodný, zůstává pouhou iluzí do té doby, dokud budu v sobě nosit karmické vrstvy s energiemi přehmatů a se závadnými postoji z minulosti, společně s tehdejší temnou výbavou, temnými privilegii a vazbami na temné systémy v pozadí. Každá taková vrstva uvnitř mé bytosti se stává hrozbou, jakmile se obnaží v okamžiku, kdy na nic takového nejsem připraven – to znamená, nejsem-li na duchovním vzestupu a s takovou možností vědomě nepočítám.

    K obnažení karmické vrstvy přitom může teoreticky dojít kdykoliv vlivem kontaktu s jinou osobou, při návštěvě určitého místa nebo účinkem rostoucí čistoty okolního prostředí. A co děje pak, není-li člověk připraven? Energie z minulé doby jej začne obalovat, inspirovat, vlastně se do všech důsledků napodobí situace, ve které tehdy člověk byl. A pokud člověk nemá dostatečně vysoký moment vzestupu, není schopen takovým vysoce manipulativním energiím čelit a ty jej mohou kompletně začít ovládat. On pak ztrácí svobodnou vůli, aniž by si to uvědomoval. Začíná být ovlivňovaný, nebo dokonce kompletně řízený těmito energiemi. Nebo i vnějšími temnými systémy spojenými s těmito energiemi, pokud tyto systémy nebyly doposud zlikvidovány.

    Účinkem světelného řádu mi pak hladina mé vnitřní čistoty a harmonie, i míra mého zanesení karmickými vrstvami a jejich závažnost, automaticky nastavuje mantinely pro moji duchovní cestu. Určuje mi, z jakých koridorů by se neměl vychýlit směr mé duchovní cesty, abych nezačal být hrozbou sám pro sebe, nebo své okolí. Takto určené mantinely mi pak logicky zužují rozsah impulsů a příležitostí, které pro mne mohou přijít. A to po stránce duchovní i hmotné.

Rozlet ega je něco jiného než duchovní rozlet

    Z tohoto všeho vyplývá, že rozlet ega je něco zcela jiného než duchovní rozlet. Rozlet ega vyžaduje absolutní moc, absolutní svobodu, absolutní právo volit, jednat, vybírat pro sebe cesty, metody, způsoby - cokoliv bez ohledu na zájmy druhých a často i bez ohledu na skutečné potřeby mé duchovní evoluce. Naproti tomu duchovní svoboda automaticky směřuje k nalezení optimální cesty mé evoluce, k jednotě a spolupráci s druhými, ke ztotožnění se s Planetou, Přírodou a Vesmírem.

    Hmotný egoista se cítí omezen, že nemůže rezavé plechovky jen tak volně vyhodit do lesa. Že nemůže starou chemikálii jen tak jednoduše vylít do potoka. Že musí pracně hledat sběrnu nebezpečného odpadu a takto staré zbytky zpracovat. Duchovní ego se cítí omezeno, že jsem mu na našich stránkách odsoudil některou z metod, kterou uznává řada významných duchovních učitelů.

    Duchovní člověk na vzestupu se necítí omezen tím, že nemůže plechovky vyhazovat do lesa. Naopak – sám sebe považuje za součást Přírody, i toho lesa. A proto jej ani nenapadne, aby plechovku v lese zahodil. Nezahazuje přece pod stůl plechovky ve vlastním bytě. Nevylévá nepotřebné chemikálie pod židli na koberec. Proč by to tedy dělal v lese? Vždyť i tam je přece doma a zase tam znovu přijde. Touží, aby čisto bylo všude – nejen v jeho bytě, ale i v okolní Přírodě. Ani se necítí omezen tím, že potřebuje některá propagovaná učení ze své praxe vyloučit, aby se na cestě vzestupu udržel a posunul se ve svém vývoji dál. Protože vnitřně pochopil, proč už tato učení nejsou pro dnešní dobu, a tedy i pro něj, vhodná.

    Z tohoto vyplývá, že duchovní ego má silnou pozici především u těch, kteří nejsou na cestě stabilního duchovního vzestupu. Údajná sečtělost a duchovní rozhled s tím nemají nic společného. Právě naopak. Čím více duchovních knih člověk přečetl a čím více informací z nich přijal za své, tím méně je otevřený přijímání zcela nových informací. Každý však jistě chápe, že světem hmotným i duchovním hýbají právě zcela nové teorie a postupy. Že neustálé opakování, rozmělňování, přežvykování starého obvykle nikam nevede.

Přílišná svoboda ega blokuje cestu vzestupu

    Čemu tedy dát přednost? Záleží na tom, co je vaším cílem v této vaší existenci na Planetě. Dejme tomu, že je pro vás rozhodující mít dobrý pocit, že jste dostatečně sečtělí v duchovní oblasti. Že jste získali uspokojivý přehled, který vám umožní vybrat si správně podle toho, co vás osloví. Že budete připraven na to, abyste o tom mohli s druhými rovnocenně diskutovat. Pak právě duchovní ego je tím, kdo vám bude radit.

    Jak si však mnozí ověřili, nemusí to vést ke štěstí. Lidé jsou v dnešním světě čím dál více energiemi tlačeni k tomu, aby provedli zásadní změnu ve svém životě. Některé jedince tlačí vlastní nemoc nebo nemoc někoho blízkého. Další jsou tlačeni jinými silnými náznaky a nepříznivými důsledky vlastních rozhodnutí a činů.

    Toto se však ještě zdaleka netýká všech. Stále ještě velká skupina lidí má v sobě mimořádná privilegia z dávných existencí. A to jim zatím stačí k tomu, aby jim cesta ega přinášela úspěch, bohatství, moc, prestiž a slávu. Ale pozor na to. Doba se mění a dávná privilegia postupně ztrácí svoji sílu. Neomezená svoboda ega znamená omezenou, okleštěnou etiku a vnitřní čistotu. A jakákoliv deformace vnitřní etiky pak blokuje další duchovní vzestup.

Příklady, co všechno může blokovat vzestup

    Uveďme několik příkladů činností, které blokují další duchovní vzestup. Každý, kdo manipuluje s druhým, například pomocí magie, si blokuje přechod přes 2. duchovní práh – 8. tělo. I když má pocit, že tím druhému pomáhá nebo že tím dokonce zachraňuje lidstvo. Podobně i každý, kdo na sebe nechá působit magii, si blokuje vzestup přes 8. tělo. A přitom může mít pocit, že pro svůj vzestup dělá to nejlepší.

    Co to znamená, nechat na sebe působit magii? Uvedu několik typických příkladů. Nosíte na krku magicky ovlivněný přívěšek, což může být cokoliv, co ze sebe vyzařuje energie manipulace. Například umělé srdce magicky ovlivněné myšlenkou, že mi bude věčně přitahovat lásku partnera. Nebo že mému partnerovi, který mi srdce daroval, bude přitahovat mou lásku. Rozhodně jsou takovými přívěšky všechny tradiční magické tvary – egyptský kříž anch, hákový kříž, magické znaky různých společenstev.

    Nebo budete na sobě nosit magické náramky, prsteny, kupovat si různé předměty, tvary, modely sestavené z drátů nebo jiných materiálů, které budou podle prodávajících slibovat všechno možné. Budete používat magicky ovlivněné bylinné kapky, pít magicky ovlivněnou diamantovou vodu. Cokoliv z toho vás nepustí přes 2. duchovní práh.

    Budete energeticky vysávat druhého, nasávat si jeho energii, manipulovat s ním, vědomě lhát, kamuflovat, zakrývat pravdu – ani to vás nepustí přes 2. práh.

Ani po překročení duchovního prahu se mé ego nemůže odvázat

    A co když už jste ten duchovní práh překročili a opět se k některé z uvedených neetických činností vrátíte? Co se stane pak? Nejprve dostanete silný náznak, varování – pozor, udělal jsi vážný přehmat, zastav se, vzpamatuj se, omluv se, dej to do pořádku!! A když neuděláte v dostatečně krátké časové lhůtě potřebnou nápravu? Začnete padat a svoji nabytou duchovní pozici během několika hodin ztratíte.

    Takže cesta neomezeného vzestupu má určité ochrany, opatření, automaticky fungující duchovní prahy. To vše dokáže automaticky zamezit, aby se nahoru dostal někdo, kdo tam úrovní své etiky nepatří. A aby tam nesetrvával nikdo, kdo se vrátil ke svým dřívějším zlozvykům. Taková je realita.

Není cvičení jako cvičení

    Chcete si čistit své čakry místo cvičení Pěti Tibeťanů vizualizováním proudění energie v čakrách, prodýcháváním čaker a různými dalšími rituály doporučovanými v duchovních knihách? Prosím, dělejte to, když chcete. Ale Příroda vás nepustí přes 3. práh – 12. tělo a velké problémy budete mít již při překonávání 2. prahu – 8. těla.

    Chcete cvičit jógu nebo tai-či místo Tibeťanů? Je mi líto, ale úrovně Vyššího Já a Věčného Já pro vás zůstanou konečnou stanicí. Protože tai-či neoprávněně nabírá energie Přírody. Protože jóga je vázána na indické tradice, které v sobě odrážejí světelnou i temnou minulost. Taková je skutečnost. Máte vždy právo svobodné volby, ale za své rozhodnutí nesete zodpovědnost a dříve nebo později se potkáte s následky, které vaše volba vyvolala.

Protiklad dobra a zla pochází z vyšších duchovních světů nad námi

    Ještě předtím, než se budeme soustavně zabývat tím, co všechno brání duchovnímu vzestupu člověka, připomeneme si nejdůležitější informace týkající se protikladu dobra a zla. V článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, jsem vysvětlil, že zlo nevzniklo poprvé až tady dole ve hmotném světě. Protiklad dobra a zla pochází z vyšších duchovních světů nad námi.

    Zlo ve skutečnosti vzniklo kdesi nahoře a odtud sestupovalo shora dolů. Svojí činností zde ve hmotě jsme my lidé zlo nevytvořili, jenom jsme svým neetickým jednáním vytvořili dobré podmínky, aby zlo proniklo rezonancí shora dolů do další nižší úrovně.

    Boj mezi dobrem a zlem se postupně během věků přesunul na drobné bytosti osídlující velké celky, sféry, světy, vesmíry. Těmito bytostmi se stávali individualizovaní Stvořitelé, andělé a lidé. Oni se stali pěšáky v tomto stále nerozhodnutelném souboji světla a temnoty, čistého tvoření a čisté destrukce, ovládání, zneužívání.

Celé věky se hledal způsob, jak získat odolnost proti zlu

    Připomínám část citace z dopisu uveřejněného v článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy: „Byli jsme sesláni dolů, abychom našli způsob získání odolnosti proti zlu a temnotě, získání zbraní umožňujících bojovat s temnotou. Po dlouhých érách jsme stále na začátku. Kamkoli sestoupíme a začneme budovat nové světy, tam se za nějakou dobu objeví zlo. Kdosi ho vymyslí, sestrojí a zlo začne existovat. Stále znovu a znovu totéž...

    Ani my jsme nedokázali udržet delší dobu čistotu nové sféry. Není to tedy v tom, kdo na to dohlíží. Je to v něčem jiném, co se skrytě přenáší stále dál. Je to nutně v určitém druhu energie, která je pro zlo typická, a která se šíří všemi směry a která všude, kde proudí, zasévá semínka zla a ty po určité době vyklíčí bez ohledu na cokoliv jiného.

Podstatou zla je levotočivá bioenergie

    V pozadí za rozšiřováním zla, za jeho prostupováním z jednoho světa do druhého všemi možnými směry, je energie typická pro zlo – levotočivá bioenergie. Kdo se naučí tuto energii rozeznávat svým vnitřním pocitem od pravotočivé bioenergie typické pro stranu dobra, má do jisté míry vyhráno. Dokáže rozpoznat, které všechny činnosti, které všechny předměty či potraviny jsou nositelem temných levotočivých bioenergií. Tuto schopnost si automaticky rozvíjí každý, kdo dokázal vstoupit na Novou duchovní cestu.

Stopy zla jsou uloženy v karmických vrstvách drtivé většiny obyvatel Země

    Strana Světla se snažila při dalším sestupu dolů rychle vybudovat nový svět pod sebou a najít v něm způsob, jak jej ochránit od všude pronikající destrukce, rozkladu, ovládání a zmaru. Jenže před zlem a jeho nosnou levotočivou energií nebylo úniku. Do světa dolů totiž sestupovaly bytosti, které už jednou nebo i vícekrát neuspěly v souboji se zlem ve svém prostředí. Dostaly novou příležitost o úroveň níže. Ale otisky svého neúspěchu, otisky prohry s temnem, otisky ovládání druhých bytostí, měly v sobě. Dnes tomu říkáme karmické vrstvy.

    Stačilo pak dělat i docela malé neetické přehmaty, aby zlo skrze ně vystoupilo ven a dostalo se tak i do nově budovaného světa. Historie se opakovala stále znovu a znovu. Zkoušely se všechny možnosti, všechny možné odlišné varianty při vytváření nového světa o úroveň níže.

Jakým způsobem se zlo přenáší do tohoto světa?

    Princip nového vzniku, dalšího probuzení zla v kterémkoliv místě, u jakékoliv bytosti, v dnešním světě, je pokaždé téměř stejný. Hromadění nejprve drobných chybiček proti etice, proti řádu Přírody, proti vesmírnému řádu. Pak následují větší chyby, i ohromné přehmaty. Je známo, že narůstání množství, tedy kvantity, jednoho dne překročí určitou kritickou hranici a dojde ke změně této nahromaděné kvantity v novou kvalitu. Narůstání špatných činů na pravotočivé cestě jednoho dne překročí kritickou mez a dojde k přetvoření této špatné manipulující pravotočivé bioenergie, kterou si člověk za sebou vleče, na bioenergii levotočivou, typickou pro stranu zla. A člověk se rázem překlopí do temna.

    Buď tak, že určitou rezonancí s jeho činy prosákne na povrch to, co má v karmických vrstvách – opakované podlehnutí zlu v minulosti, opakované ovládnutí levotočivými bioenergiemi, opakované ubližování druhým. Nebo člověk rezonancí přitáhne temné levotočivé zlo z vyšších duchovních sfér nad naším světem, kde, jak už jsem uvedl, temné systémy existují. Takto se celá řada žijících bytostí stane bránou pro přestup temných bioenergií do našeho světa. Ať už z jejich nitra, z vlastních karmických vrstev, nebo přímým přestupem z vyšších duchovních sfér.

Řada činností běžně využívaných znovuprobouzí zlo

    Které všechny činnosti přivolávají a znovuprobouzejí temno? Výčet je velmi obsáhlý a zahrnuje řadu na první pohled běžných činností, které jsou v našem světě velmi rozšířeny. Detailně se budeme tomuto tématu věnovat v následujícím článku 26. Které činnosti přitahují, znovuobnovují zlo. Pak uvidíme, že seznam těchto činností ohrožujících Světlo obsahuje dokonce i aktivity, které jsou považovány za výhodné pro světelnou evoluci.

    Jsme pevně odhodláni dostat se z toho ven? Pak nám ale nezbývá nic jiného než postupovat po duchovní stezce výhradně způsoby a metodami, které nepřitahují temno. Přirozenými činnostmi, které nemohou znovuobnovit temno, které nedokáže temno zneužít – viz duchovní komunikace Marie Mejdrové: Strana Světla musí najít metody a schopnosti typické právě a jen pro světlo. A jsme opět u cesty čistého duchovního vzestupu – bez privilegií, bez manipulování s druhými, bez nadřazování se nad druhými. A tím pádem bez magie, bez učení MCEO, bez Reiki i dalších veřejně propagovaných metod, systémů, rituálů.

Naše reakce na názor čtenářky

    Čtenářka Tara v diskusi k našemu článku 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, píše:

„Já se dokážu modlit Otčenáš – chápu to jinak – dle antroposofického pojetí. Čistím tím všech sedm svých těl a nenapojuji se tím na církev...

    Na jiném místě pak dodává:

„Já opravdu nevím, zda stačí čistit čakry, i když to dělám, ale jinak, zdravě jíst, i když to dělám a zdravě žít... Váš web je úžasný, vidím, že tomu věnujete hodně práce, je to čisté. Jen snad sám si trošku omezujete okruh svého poznání...“

    Nechci se této čtenářky nijak dotknout. Jen se pokusím na příkladě jejích slov vysvětlit, že mnozí lidí si myslí, že dělají pro sebe to nejlepší. Přitom však zařazují i takové činnosti, které jejich vzestup dál vysloveně blokují. Za takové situace pak jde o rozpor mezi přáním svého rozumu, svého duchovního ega a tím, co skutečně moji duchovní svobodu a můj další vzestup podporuje. Právě názory, rituály, postupy antroposofie jsou součástí Staré duchovní cesty a blokují tak vzestup dál přes 12. tělo.

    Duchovní ego a rozum mohou mít dojem, že abych si zaručeně zajistil a pojistil duchovní vzestup, potřebuji pro jistotu provádět co nejvíce doporučovaných činností najednou. Člověk je pak spokojen – má pocit širokého záběru. Myslí si, že na to jde důsledně a od podlahy. A kdyby náhodou jedna nebo dvě metody nefungovaly, tak budou určitě fungovat další, které provozuje. Dělá přece všechno, co by mohlo fungovat, takže něco z toho určitě zabere. A pokud jde o pohled člověka s širokým záběrem na nás, pak to, co děláme, vypadá pro něj příliš jednoduše. On si myslí, že dělá totéž co my, a ještě dalších několik věcí navíc. A třeba není se svým vzestupem dostatečně spokojen. Jak by pak mohlo stačit pouze to málo, které provozujeme my?

Duchovní pozadí světa nefunguje podle obvyklé logiky

    Duchovní pozadí světa však vždy nefunguje podle obvyklé logiky. Obvykle se totiž ukazuje, že zúžení na menší množství používaných metod  a větší duchovní přesnost dává mnohem lepší výsledky. Proč asi? To je přesně to, o čem je tento a následující článek. Mnohé z běžných činností přitahují a znovuprobouzejí zlo, i když jsou některými duchovními učiteli doporučovány. Chceme-li dosáhnout mimořádného vzestupu, pak místo širokého záběru je na místě především obezřetnost v tom, jakých metod používáme. Pečlivý výběr postupů, které ze své podstaty nemohou přitáhnout zlo.

Správné zúžení množství používaných metod rozšiřuje možnosti vzestupu

    My jsme skutečně zpřesnili výběr a zúžili možnosti své bytosti, pokud jde o různé metody, postupy propagované v řadě duchovních knih. Omezili jsme tím vědomě svobodu svého duchovního ega, svoji touhu postupovat s co nejširším záběrem na maximální možný rozsah dostupných metod. Učinili jsme tak na základě vnitřního pocitu, intuice, duchovních impulsů, nebo i přímé duchovní komunikace se silami Světla vedoucími vývoj. Nikoliv na doporučení vlastního rozumu, ega, ani hmotného zraku, sluchu a dalších hmotných smyslů. Komplexnost na duchovní cestě spatřujeme v něčem jiném, než v širokém výběru duchovních učení, rituálů, metod.

    Celý proces očisty našich bytostí programuje karmická instituce ve spolupráci s Přírodou a dalšími silami Světla vedoucími vývoj. Společně nám prostřednictvím nejrůznějších impulsů nám dávají najevo, jak pokračovat co nejoptimálněji dál. Tímto způsobem je zajištěna nejvyšší možná komplexnost, důslednost a také bezpečnost pro všechny zúčastněné strany. Nám pak jednoduše stačí sledovat hmotné i duchovní impulsy, abychom věděli, jak pokračovat v každém okamžiku dál. Řadu metod, činností, pak neděláme vědomě proto, že o nich víme, že duchovní vzestup blokují. Přestože na počátku cesty jsme je také používali. Dostali jsme však zřetelné impulsy, že právě tyto činnosti nám brání jít dál.

Výsledky rozhodují o tom, která cesta vzestupu je optimální

    Potlačili jsme svoji touhu používat různorodé metody a prostředky, na první pohled zajímavější a dokonce i zdánlivě rychleji vedoucí k cíli. Výsledkem je, že naše duchovní činnost se zúžila na několik poměrně jednoduchých, ale prokazatelně fungujících činností, které děláme den za dnem – zdravě jíst z pohledu bioenergií, cvičit Pět Tibeťanů, duchovně komunikovat, sledovat náznaky a impulsy a včas na ně reagovat. Také však dodržovat správný denní režim, pobývat v Přírodě, zajistit si efektivní energetickou očistu. Není toho moc a nezabere to několik hodin času, pokud neděláte zbytečné chyby, které cestu prodlužují, ztěžují a na nápravu situace pak musí člověk vynaložit mnohem více času a úsilí. Někdo by to mohl dokonce hodnotit jako nedostatečnou duchovní sečtělost, příliš úzký duchovní rozhled. Nakonec ale vždy rozhodnou výsledky, co je vlastně pro duchovní postup optimální.

    A jaký je náš výsledek? Otevřela se před námi cesta neomezeného duchovního vzestupu. Získali jsme proto ohromující duchovní svobodu stoupat stále dál a výš, den za dnem směřovat k vyšším hladinám harmonie a pravdy. Je to snad málo? Je na tom patrné, že jsme sami sebe, svoji kompletní bytost nějak ošidili nebo omezili? Nebo spíš omezuje sám sebe ten, kdo z přemíry příležitostí zkouší všechno možné? Má pak dobrý pocit, že má široký rozhled a rozsáhlý záběr. Přitom však může ztrácet mnoho času věnováním se metodám, které jsou zbytečné nebo dokonce omezující. Výsledek je pak ten, že tímto širokým záběrem zbytečně vynakládá velké množství času a navíc si dokonce zablokoval svoji nejdůležitější schopnost – možnost neomezeného duchovního vzestupu.

K diskusi na webu Osud.cz

    Během přípravy tohoto článku jsem se ještě jednou podíval na diskusi k článku Jiřího Maška o Učení MCEO. Jeden ze čtenářů „Jirka3F“ doporučil ve svém diskusním příspěvku pojmenovaném „Reakce Jiřího Nováka (nejen) na učení MCEO“ náš text 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva? Poté se na Osudu rozběhla diskuse právě na téma, které jsem se rozhodl zpracovat v dnešním článku. Úryvky citovaných příspěvků uvádím v původním znění i s překlepy.

    Další čtenář „LeoB“ odpověděl: „Pri vší uctě k panu Novakovi si myslím, že vůbec učení MCEO nestudoval, jen si zhruba přečel něco někde na netu, že se jedná o něco z pradavna... Mě osobně mrzí jeho obecne povýšený postoj v tom, že si myslí, že jen jeho cesta učení, rad a dalších veci je jedinou správnou cestou. Prolina se to celým Webem. Jako kdyby mel patent na rozum jen on :) On nepolemizuje a nevazi, ale rovnou smahem odsuzuje, coz si myslim neni spravne. Z jeho slov nesrsi moudrost, jako z jinych textu, ale spise bych rekl neco jako zaslepenost ze sve jedinecne pravdy. Spravny duchovni ucitel by vystupoval a hlavne psal uplne jinak.“

    S tímto názorem pak rezonuje další čtenářka „Gaaba“: „Leo, vnímám to stejně už od prvních článků JN zde uveřejněných - chybí mi uznání možnosti jít jinými cestami a dobrat se téhož, ne-li vyššího cíle.“

Skutečně neuznávám jiné cesty a důvod jsem podrobně vysvětlil

    Přesně toto, co prezentují tyto dva citované příspěvky, představuje pohled duchovního ega – touhu po přehledu, rozmachu, absolutní volnosti výběru. Okázalá sečtělost, možnost a svoboda výběru z mnoha duchovních cest. Bez ohledu na následky, které taková svoboda pro každého jedince přináší.

    A moje reakce na oba citované názory? Každému přece přiznávám jeho právo, možnost, příležitost zvolit si jakoukoliv cestu. Zároveň však vysvětluji, jaké důsledky má výběr toho kterého učení, metody, rituálu. Proč já ty důsledky vnímám a on ne? Celé tajemství spočívá ve stabilním duchovním vzestupu a jeho dostatečné rychlosti.

    Není jiné cesty, než je cesta neomezeného duchovního vzestupu, která by se mohla dobrat téhož, ne-li vyššího cíle. Už samotný název přece naznačuje všechno. Že tomu nevěříte? V tom vám nemohu pomoci. Dělám všechno pro to, abych to druhým názorně vysvětlil. A dělám to tak důkladně a srozumitelně, že si více sečtělí jedinci myslí, že je to pouze pro začátečníky. Právě ti, kterým by to mohlo nejvíce pomoci, to však pro své silné duchovní předsudky nechápou a nepřijímají. Možná proto, že jsem použil málo cizích slov a odborných termínů. Možná proto, že se jmenuji Jiří Novák a ne třeba James Brown (mimochodem takto nějak mi zavedený a tehdy prosperující nakladatel, u kterého jsem před léty chtěl vydat knihu, doporučil změnu jména, vytvoření pseudonymu, aby prý o knihu byl větší zájem).

    Nenutím přece nikoho, aby po té cestě vzestupu kráčel. Jen vysvětluji podmínky, za kterých lze na tuto cestu vstoupit a co naopak vstupu na tuto cestu brání. Myslím, že jsem to dost podrobně vysvětlil a zdůvodnil v článcích 20A, 20B, 21A, 21B, které byly uveřejněny před letošními Velikonocemi. Navíc tomu ještě věnuji právě tento dnešní článek. A pravdou je to, že o správnosti té které cesty nakonec rozhodne čas a samotný vývoj na Planetě. Čas ukáže, která metoda, systém, postup, „přežije“ zkoušku praxí a prosadí se do morfických polí Planety. A která učení naopak zapadnou do karmických vrstev, zmizí z reálného života, ztratí vliv na další vývoj Země.

Mnozí lidé dokázali lépe pochopit poselství našich stránek

    Čtenář „Jirka3F“ v další následující reakci v diskusi na Osudu dává najevo, že lépe pochopil, co vlastně na našich stránkách propagujeme a proč je vytváříme. Touto cestou mu děkuji za to, že svůj názor dokázal veřejně prezentovat i proti hlasité většině.

    „Samozřejmě je třeba brát to, co J. Novák prezentuje, jako výsledek činnosti a úvah člověka, jehož pohled je limitován jeho osobními prožitky, poznatky, pocity. Je to člověk jako my, tedy má i chyby a může se i mýlit. Je pravda, že z jeho psaní můžeme nabýt dojmu, že si nějaké své omyly moc nepřipouští. A nevíme ani, jak relevantní jsou zdroje, ze kterých čerpá informace pomocí duchovní komunikace.

    Nemyslím si však, že by diktoval všem stejnou duchovní cestu, jak to právě dělá většina duchovních učení. On pouze na základě svých informací a úvah vymezuje určitý rámec, ve kterém je dobré se pohybovat, pokud se chce člověk vydat na cestu vzestupu. V tomto rámci každý člověk prožívá svou individuální cestu. Zásadní na jeho přístupu je vymezení zásadně nového rámce evoluce, než je prezentováno většinou starších duchovních učení. Nedokážu (nedokážeme) relevantně ověřit, zda informace jím předkládané jsou či nejsou pravdivé. Pouze můžeme jeho poznatky poměřovat s poznatky jiných učení, a především je podrobit ověření naším vlastním vnitřním hlasem. Můžeme si o p. Novákovi myslet co chceme, ale nemůžeme mu upřít, že přichází s něčím opravdu novým a že to vše do sebe dost dobře zapadá. Už jen fakt, že jeho prezentace vzbudila velký zájem a rozvířila diskuse svědčí o tom, že tento jeho vstup byl potřebný.

    Určitě si nemyslím, že by prezentace J. Nováka byla něčím, co je vhodné hlavně pro začátečníky. Své úvahy rozvádí dost do podrobností, i když srozumitelným jazykem. Tu srozumitelnost však nepovažuji za slabost a za něco, co by jeho úvahy odsouvalo do roviny "učení" pro začátečníky. Nejsem přesvědčen o tom, že ta učení, která se vyžívají ve složitosti a v používání množství cizích, exoticky znějících slov, jsou lepší. Spíš to má navodit dojem určité tajemnosti, výlučnosti a je to dobré pro reklamu. Taková učení podle mého názoru mají často za svůj cíl právě vytvořit zmatek a ovládat lidi, kteří těmto nesrozumitelným slovům logicky nerozumí. Pokud má tedy nějaké učení, nějaký pohled oslovit (inspirovat) větší množství lidí, musí být především srozumitelné a přímočaré. Prezentace J. Nováka do určité míry tento požadavek splňuje, s uvedenými omezeními.

    Já sám se přimlouvám za klid zbraní. Neustálé dohadování o tom, čí učení je lepší, nebo přímo nejlepší, jsou ztrátou času a energie, a především ztrátou pozornosti, tak důležité právě v této době. Každý poměřujme vše, s čím se setkáváme, svým vlastnímm srdcem a intuicí. Je třeba jít dále a neuvíznout na smetišti, kde se budeme přetahovat o staré rezavé hrnce...“

    Tolik příspěvek čtenáře „Jirka3F“. Já k tomu pro úplnost dodávám jediné. Nestačí poměřovat jedny poznatky s poznatky jiných učení. To je pouze intelektuální rozbor. Ani vnitřní hlas nemusí pomoci, pokud člověk není na duchovním vzestupu. Rozhodujícím kritériem správnosti, aktuálnosti a pravdivosti toho kterého učení je, vždy bude a měla by být, pouze a výhradně praxe. Praktické výsledky pro jednotlivce, pro celou civilizaci, pro Planetu, Přírodu, Vesmír.

Vstup na cestu neomezeného vzestupu vyžaduje vnitřní jistotu a jednoznačnost

    Párkrát se mi stalo, že jsem dostal výrazný impuls předat informace duchovním učitelům, kteří veřejně vystupovali. Jejich největší pochybnost vůči tomu, co říkám, vyjádřili slovy – jak to, že jste si tak jistý tím, co říkáte? Přesně v tom je kámen úrazu. Já říkám a veřejně prezentuji pouze to, čím jsem si bezvýhradně jist. A nemám pak důvod zařazovat tam slova – možná, pravděpodobně, ještě se uvidí. To, o čem nejsem pevně přesvědčen, jednoduše veřejně nepíšu. Zatímco mnozí jiní pro rozšíření duchovního rozhledu popisují, zkoušejí teorie, o kterých si nejsou jisti, kam je to vlastně dovede.

    Na dokreslení uvedu příklad z karmické očisty: Bytost je na hmotné úrovni sice pevně odhodlána jít po cestě Světla, ale její duchovní část se při karmické očistě nechce vzdát všech temných nástrojů a privilegií, které se obnažily z minulosti. A takticky si některé z nich nenápadně ukrývá, schovává. To však tomu člověku další vzestup blokuje a vyvolává to destrukce, zdravotní těžkosti. Proč to jeho bytost dělá a jak přitom uvažuje?

    „Co kdyby ta cesta Světla nedokázala dojít do cíle a temno by zase zvítězilo? Pak bych byla na straně poražených, ponižovaných, možná i zabitých. Výhodnější bude, když si něco z temných schopností, nástrojů, výbavy, tajně schovám, aby to nikdo ze Světla neviděl. A kdyby náhodou Světlo prohrálo, budu pak mít něco do temného začátku a temní mne budou považovat za spojence.“

    Nepřipomíná vám to něco? Například nenápadnou kolaboraci mnoha Čechů za 2. světové války? Pokud si budete chtít jako skrytá vrátka v sobě ponechat možnost, že cesta neomezeného vzestupu selže, pak se vám jednoduše neotevře. A pokud už byste na ní byl a něco temného z toho, co se vám obnažilo z karmických vrstev, byste si chtěl tajně ponechat, Příroda vás z této cesty vytlačí zpět dolů. Takže žádná dvojakost, obojetnost, taktizování na obě strany nebo jak se říká, „kam vítr, tam plášť“ – nic z toho není na cestě neomezeného vzestupu možné.

Kritické množství potřebné pro změnu vývoje je již naplněno

    Tím, že píši o nových možnostech vývoje, o cestě neomezeného vzestupu, nezískávám slávu, bohatství, prestiž. Naopak jsme mnohdy sklízeli drtivou kritiku z různých stran, že jsme si dovolili veřejně narušovat zažitý stav věcí. Proč to tedy děláme? Vnímáme to jako náš úkol ukazovat dalším nový směr, úplně novou duchovní cestu. Která vede k osvobození se od temna a k zachování naší Planety. Cestu, která je již řadu let vyzkoušená a funguje, a jako nová příležitost je teď otevřená a přístupná i pro další. Tím, že se nenecháváme zastrašit, ale naopak otevřeně reagujeme na kritiku, získáváme nové impulsy, jak postupovat dál. Veřejná polemika současně přináší další podněty ke karmické očistě nás všech, Planety i Přírody.

    Dnes již není na pořadu dne hledání dalších lidi, aby bylo naplněno kritické množství potřebné ke změně vývoje Planety. Teď jde především o zveřejnění nové příležitosti pro ostatní. Je potřeba to chápat tak, že to, o čem na těchto webových stránkách píšeme, je již stabilní nová cesta evoluce dnešního lidstva. Cesta, kterou přijala za svou planeta Země i pozemská Příroda. Cesta, kterou přijaly za svou i celé nehmotné světy vysoko nad naším hrubohmotným Vesmírem.

    Nová duchovní cesta již funguje přes 11 let a je dostatečně stabilizovaná. Kritické množství bytostí, které je potřeba na zajištění změny směru evoluce dnešního světa od vývoje směřujícího k temnu zpět ke Světlu, je již roky naplněno.

    Hmotný svět je však jako vlak, řítící se již staletí značnou rychlostí směrem k temnu. Není jednoduché tak ohromný kolos přibrzdit a navést na jinou kolej vedoucí naprosto jiným směrem, aby přitom nevykolejil a nedošlo k obrovské zkáze a totálnímu zániku většiny cestujících. Pro lidstvo je příznivější, když výsledky ve hmotě přicházejí a budou přicházet postupně, než kdyby došlo k ohromnému jednorázovému zlomu.

Náš dnešní úkol je zveřejnit novou příležitost a inspirovat další

    Dnešním úkolem nás všech, co se podílíme na tvorbě a přípravě těchto webových stránek, je předávat dál informace a zkušenosti, které jsme získali za roky postupu na cestě duchovního vzestupu. Umožnit dalším vstoupit na tuto cestu a kráčet po ní. Jít po cestě, která tu vždy byla, jen se o ní nevědělo. Není tedy naším výmyslem. Jen jsme přišli na to, kudy a jak na ni vstoupit. Tuto stejnou možnost, šanci, kterou jsme dostali my, se teď snažíme zprostředkovat i vám. Nejde teď už pouze o náš vývoj nebo o vývoj dalších bytostí jdoucích po Nové duchovní cestě. My jsme už svoji cestu našli. Začíná jít také o vývoj váš – každého z vás čtenářů, kteří pozorně čtete tyto stránky.

    Pokud jste spokojeni s tím, co děláte, nechte si to. Pokud ne, můžete to na základě informací, které předkládáme, změnit. Ano, jedině vy sami to můžete změnit – nikdo jiný to za vás neudělá. Každý však do změny vložíte pouze tolik síly, odhodlání a vytrvalosti, které odpovídají tomu, jak mnoho si svého života vážíte a jak moc jste toho ochotni pro sebe a svůj vývoj udělat. Někomu bude vynaložené úsilí stačit na to, aby se mu cesta neomezeného vzestupu otevřela, u dalšího to nebude dostačující. Protože bude stále plný pochybností, stále si bude ponechávat zadní vrátka k ústupu. Taktikou pochybností a nedůvěry se vám nová cesta neotevře.

    Chápu, že každý má v sobě nespočet zkušeností z minulosti, že se již tolikrát něčemu plně oddal, a pak se to ukázalo jako cesta naprosto chybná a na nápravu už bylo pozdě. Katastrofa se nedala odvrátit nebo si to uvědomil, až poté, co proběhla. Možná tato slova nabádající k odhození nedůvěry pro někoho vypadají jako návod k zaslepenosti, k bezvýhradné důvěře (někdo by mohl říct až fanatičnosti). Pokusím se vysvětlit v dalším textu, co přesně tím mám na mysli. Pokud tohle bude pochopeno, pak jsme splnili náš dlouhodobý úkol. Najít vstup na cestu neomezeného vzestupu a informace o tom předat dál.

Pro neomezený vzestup je rozhodující pečlivý výběr metod

    Pokračujme dále ve vysvětlování, proč je potřeba být obezřetný na výběr metod, kterými usilujeme o duchovní vzestup. Pokud cvičíte něco jiného, než Pět Tibeťanů, už to nefunguje. Protože speciálně Pět Tibeťanů dostalo lidstvo jako dar, který má výrazně pomoci vstoupit na cestu neomezeného vzestupu a udržet se na ní.

    Pokud vaše pojetí pojmu „zdravě jíst“ je poněkud posunuto a odchýleno vůči posuzování kvality potravin z pohledu doprovodných bioenergií, jak jsem to vysvětlil v článcích 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, už to není ta pravá zdravá výživa.

    A pokud k tomu ještě pro jistotu dodáte několik nedoporučených činností navíc, pak už to vůbec nebude fungovat. Protože tyto další činnosti vám vzestup nahoru zablokují, i když je třeba celá řada knih pro dosažení vzestupu doporučuje. Už jsem uvedl, že činnostmi nevhodnými pro probuzení neomezeného duchovního vzestupu jsou například běžně používané rituály vizualizace proudění energií, prodýchávání čaker a podobně.

    Takže co je tedy vlastně lepší? To přece záleží na každém z vás, co považujete za vaši prioritu. Řeší to už samotný název tohoto článku. Dáte přednost zajišťování svobody svému duchovnímu egu, na prvním místě u vás bude získání velkého informačního přehledu, používání co nejširší nabídky doporučovaných metod duchovního vzestupu, nepřeberné příležitosti? Nebo si vyberete přesně popsaný jednoduchý postup, který podle svědectví řady osob funguje? A který vám zajistí možnost překonávání dalších a dalších duchovních bariér? A všechno ostatní vyloučíte, důsledně to přestanete používat?

    A jak se můžete přesvědčit, jestli to, co zde doporučujeme, je opravdu ta správná pravda? Jedině tak, že po určitou dobu budete těmto informacím důvěřovat a se vším všudy je vyzkoušíte v praxi svého života. Rozumí se tím vyzkoušet všechno a kompletně. Pokud však budete opatrní skeptici, přijmete pouze 80 % z toho, co bylo doporučováno a zbývajících 20 % si ponecháte podle svého rozumu, už to nebude fungovat. I kdybyste si ponechali 98 % a pouhá 2 % zavrhli, už to nemusí fungovat.

    Obojí najednou totiž nejde. Svoboda duchovního ega, touha po široké komplexnosti, jde na úkor skutečné duchovní svobody vyjádřené tím, že mne nic na cestě vzestupu neomezuje a nebrzdí. Proto se každý musí rozhodnout, co je pro něj prioritní. Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je síla.

Neomezený duchovní vzestup vyžaduje jednoduchost a přesnost

    Ještě jednou připomínám to, co již bylo uvedeno v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru: Aby se vám otevřel vstup na cestu neomezeného duchovního vzestupu, potřebujete překonat třetí duchovní práh, 12. tělo. A to se vám podaří pouze za podmínky, že dosáhnete takové stabilní hladiny vnitřní harmonie, která vám zajistí příjem bioenergií a hmotné výživy nad 95 % vůči vašemu osobnímu optimu 100 %. Abyste této vysoké čistoty stabilně dosáhli, musíte být opravdu přesní a obezřetní v tom, co jíte a jaké metody pro vzestup používáte. Současně se potřebujete důkladně vyhnout všemu, co čistou cestu jakkoliv narušuje.

    Podmínkou udržení se na cestě neomezeného vzestupu je jednoduchost, přesnost, pravidelnost a vytrvalost. Neuhnout, nenechat se vykolejit, držet si své – den za dnem, týden za týdnem. Snažit se neustále vnímat své spojení s Planetou a Přírodou. Být otevřený duchovním impulsům a dokázat na ně včas reagovat.

Otevření cesty neomezeného duchovního vzestupu nepřichází automaticky

    Je to vždy něco za něco. Chceme-li, aby se nám otevřela Nová duchovní cesta – neboli cesta neomezeného duchovního vzestupu - potřebujeme se celé řady doposud běžně přijímaných činností vzdát ještě před otevřením cesty. A jakmile na cestu neomezeného vzestupu vstoupíme a budeme po ni kráčet dál, budeme postupně dostávat náznaky, co nám právě teď brání v pokračování vzestupu. Které další činnosti je potřeba z našeho života odhodit, vyloučit, nechceme-li narazit na strop, který nám další vzestup znemožní.

    Ve svém životě si proto každý bude muset vybrat. Dá přednost rozsáhlé svobodě svého ega, touze svého ega po dalších a dalších informacích? Bude navštěvovat další a další semináře, například o učení MCEO a dokonce se třeba nechá i zasvěcovat, protože jeho ego bude toužit po tom, aby se do jisté míry stal výjimečným? Nebo dá přednost otevření cesty neomezeného duchovního vzestupu? A bude tiše, skromně, den za dnem vykonávat několik základních jednoduchých činností. A nikdo mu za to neslíbí žádné okamžité zasvěcení. Žádné okamžité mimořádné schopnosti navíc, žádné úžasné vize budoucnosti či minulosti. Jen trpělivou každodenní jednoduchou práci na sobě samém.

Klíčem ke správné volbě je pochopení významu vysazení člověka 2. typu

    Zvolíte-li první možnost a budete-li podporovat získání co nejširšího informačního rozhledu, pak jste nepochopili význam vysazení nového člověka 2. typu na Planetě. A to nejdůležitější, co máte dnes v sobě, a co nás především odlišuje od dávného lidstva 1. typu s jakoby vyššími duchovními schopnostmi, to necháte klidně spát. Viz článek 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva. Přes 3. duchovní práh, 12. tělo, se za této situace nemůžete dostat.

    To, čeho se musíte na své cestě vzestupu postupně vzdávat, je podrobně popsáno v článcích 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru. Doporučuji vám v tuto chvíli – vraťte se k těmto článkům ještě jednou a připomeňte si, jaké téma zpracováváte při přechodu 5. těla, jaké na 6. těle, jaké na 7. těle, atd. A pokud toto všechno ještě nemáte automaticky zažito v každé situaci – i v případě hladu, stresu, bankrotu – pak vás Příroda přes 2. duchovní práh jednoduše nepustí.

    A totéž si postupně proberte na jednotlivých úrovních Věčného Já. Nejde vždy jen o to, co děláte. Ale také o to, co podporujete ve svém uvažování, kudy se ubírají vaše myšlenky. Jakému učení skrytě nebo otevřeně fandíte. Jaké informace vyhledáváte a co s nimi děláte. Jaké semináře navštěvujete a jak necháte propagátory těchto učení na sebe skrytě působit nebo se dokonce jimi nechat otevřeně zasvěcovat. Chválíte-li dávné učení, které dává návody jak manipulovat s Přírodou, s vlastní bytostí i s jinými formami života, pak vás 2. práh vzhůru nepustí. Při tomto překročení 2. prahu však nejde pouze o to, přestat o takovém učení mluvit. Nebo přestat chodit na semináře o tomto učení. Jde o to vnitřně pochopit, proč je toto učení špatné a pro dnešní svět zcela nevhodné.

Pouhé předstírání postojů na duchovním vzestupu nepomůže

    Už rozumíte, co tím vším naznačuji? Žádné předstírání určitých postojů jen tak naoko vám při duchovním vzestupu nemůže pomoci. Pamatujete si, jak funguje duchovní práh? I těch záležitostí, které už navenek nepodporujete, ale stále někde uvnitř vás jsou zbytky podpory pro ně, se při pokusu o přechod prahu potřebujete vnitřně vzdát a přepsat je jinými schématy myšlení, uvažování, prožívání.

    Jestli však v hloubi vaší bytosti stále zůstává zbytek vašeho obdivu k učení dávných mistrů, pak mechanismus duchovního prahu odhalí tuto skutečnost v plné nahotě a vrátí vás zpět dolů na nižší úroveň. Toužíte překonat duchovní práh? Pak nestačí přestat určité činnosti dělat, skončit s veřejným zastáváním těchto postojů. Musíte se s těmito postoji vnitřně rozloučit. Potřebujete vnitřně pochopit, proč jsou špatné a pak je bez rozpaků, výčitek, bez pocitů ztráty odhodit.

Vstoupit na cestu vzestupu nelze nikoho nutit násilím

    Připadají vám požadavky toto vše dodržovat jako nevolnictví? Jistě – pokud vás bude někdo nutit vstoupit na Novou duchovní cestu – váš životní partner, rodiče, kamarád – pak to budete cítit jako nátlak, násilí. Nová duchovní cesta je cesta neomezené duchovní svobody, cesta svobodného přijetí principů spolupráce a jednoty s Přírodou a dalšími světelnými bytostmi.

    Jedině ten, kdo přijme principy nové zvyšující se etiky na cestě vzestupu dobrovolně a bez nátlaku, se na této cestě dokáže trvale udržet. Jakékoliv přímé nebo nepřímé násilí, nátlak, zde nemají místo. Je zde ovšem jediná výjimka – máte právo do jisté míry vychovávat své nedospělé nezletilé děti a vést je po cestě vzestupu. Ale i to má své hranice. Pokud dítě tyto principy vnitřně nepřijme, stejně vás jednoho dne zklame a z této cesty vypadne. A vrátí se pod 1. nebo 2. duchovní práh.

    Toto téma bude pokračovat v následujícím článku 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, duben 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 238
  • 28
  • 20
  • 18
  • 21

Celkový počet hlasů: 325


Diskusní téma: 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

Datum 29.04.2010

Vložil Hledající

Titulek Ahoj

Těším se na další článek. Docela by mě zajímalo kolik sem chodí lidí. Chtělo by to na stránky zavést počítadlo.
Jinak si osobně myslím že tato cesta je ta správná. Bibli jsem moc nepřečetl, ale mám nějaké tušení že Ježíš rozděloval pokrm a určité místa za čisté a nešisté. Z pohledu nové doby to jsou levotočivé a pravotočívé energie. Určitě pevně věřím, že kdyby tu byl Ježíš velice by se zdivil co je to za dobu. Mikrovlnky, genetické potraviny. Auta na ropu. Americké pobřeží v ropné skvrně. V Nigérii zapálený zemní plyn jen tak bez užitku atd. všechno je to nepřirozené a aj těm mimozemštanů co tu jsou na návštěvě a zkoumají naši planetu de hlava kolem. Já tu jen chci naznačit že když se člověk dívá na naši planetu z vesmíru určitě uvidí většinu lidské činosti jako rakovinotvorné buňky, které znásilňují planetu a bezmyšlenkovitě kácí pralesy které tu rostou tisíce let.
Já jsem teda přečetl jen pár knížek. První která mě zavedla na duchovní cestu(hledající) byla Cesta pokojného bojovníka od autora Dan Millman. A pak Utajovaná pravda od autora Dr. Steven M. Greer.
Člověk aby nedostal rakovinu a netrápili ho nemoci provádí detoxikaci organismu. Nikdo znás by nechtěl mět ve střevech tasemnice, červy, škrkavky, bakterie, viry, a všelijaké parazity, kteří produkují toxiny.
I planeta Zemně nebude dlouho živit takové parazity. Jednoho krásného dne třeba vypoví svoji funkci a všechno co tu bude prostě zahyne ve velkém utrpení. Jakým směrem půjdem? Nová duchovní cesta musí fungovat. Ježíše tu sice párkrát obvinili že je mág, ale on to dělal jen za účelem, aby lidé uvěřili tomu co učil. Já jsem cesta pravda i život a nikdo nepřichází k otci než skrze mně. Ježíš mluvil v hádankách. Já toto chápu tak že pokud chceme duchovně růst musíme si zněj vzít příklad. Bohužel tu Ježíš už není 2000let ale naštěstí tu jsou lidi kteří se snaží pomoct rozvíjet toto učení. Církev je nečistá. Je pravděpodobné že mají speciální knihovnu do které nepustí ani papeže. Pokud se panu Novákovi podařilo proniknout za hranici vesmíru je pravděpodobné že to co píše je pravda. Já osobně se pohybuju někde na úrovni vyššího Já. Bioenergie jsou jasné. Váše falešné ego intelekt ani rozum nemůže poručit vašemu srdci aby přestalo tlouct. Pokud je tu tato životní energie a my jsme duševní energie tak musí existovat i duch. Je tu však podmínka že musíme zažít očistnou smrt. očistec!!! umřít za svoje hříchy!!! abychom poznali že máme život věčný a že život po tejto smrti nekončí. Jde dál s panem Novákem a dalšími kteří tímto prošli.
Taky musím panu Novákovi poděkovat za myšlenky okolo lidí typu 1. 2. a Zajímavý dopis, který tu byl prezentován od Tvůrců Světů. Pokud je to pravda tak konečně můžeme s klidem říci proč mimozemštané nemají pohlavní orgány(byly vytvořeny lidmi typu 1, kteří je pak nedokázali zastavit a typ2 byla jediná varianta). Někdo by mohl namítat že mimozemštani sem přiletěli kolonizovat planetu a vytvořili lidi typ 1 k obrazu svému a odletěli jelikož lidi typ1 nechtěli poslouchat a byly pro stvořitele nebezpeční, tak jim utly kus DNA a vzikl typ 2. Pak se začali všelijak klonovat a křížit že vznikali polobohové a obři. Po potopě pak nikdo pořádně nevěděl kdo je kdo a co je co. Jediné je jasné. Typ 1 už tu nežije a jen nás létají navštěvovat.(tady je možná úvaha že i bezpohlavní mimozemštan může být výtvorem lidí typ1, protože se logicky lépe hodí na cestování vesmírem.)
Tímto nechci šířit chaos do nové duchovní cesty... jen bych byl vděčný za to kdyby to někdo objasnil i z nějakých historických podkladů ikdyž dopis starý 24mld let se těžko bude dokazovat.
Taky se chcu omluvit za můj názor který tvořím ze dne na den a pokáždé může bejt jiný... to od 22letého zatím vše...

Datum 01.05.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Ahoj

Vážený hledající,
všímáte si, že svět nefunguje tak, jak by měl. Máte dobré postřehy a také řadu dotazů. Vnímám, že se zajímáte o všechno možné a jste ve fázi utřiďování informací a hledání vlastních postojů. Každému, kdo je v této fázi své duchovní cesty, doporučuji následující.
Každý, kdo začne na duchovní cestě studiem duchovních informací, se jednoho dne dostane do situace, kdy neví, kudy kam. Ani nemusí cíleně informace vyhledávat a studovat, dnes přicházejí informace k lidem samy formou různých duchovních učitelů, přednášek, webových stránek, apod. Každý duchovní učitel však tvrdí to své se stejnou přesvědčivostí. Co je tedy z toho velmi širokého výběru správné? Jak to má hledající poznat?
Doporučuji tento způsob, který jsem použil ve svém životě já. Začít naopak péčí o sebe – optimální výživa, pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů, vyvážený denní režim, úsilí o vnitřní čistotu, zvyšování etiky svých činů, odstraňování zlozvyků. Jedině takto se dostanete na VZESTUP. Právě toto zdůrazňuji na počátku článku 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka. Samotným vstřebáváním informací se člověk na vzestup nedostane. Právě naopak. Řada teorií s sebou nese temný povlak, temné pozadí. A čtenáře pak jen pouhé čtení takových informací stahuje dolů ze světla, tedy k temnu, aniž to tuší.
Začnete-li péčí o sebe, nebudete přeplněn duchovními předsudky o tom, co musí být správné, protože to všichni uznávají. Ale budete naopak otevřený jakékoliv pravdě, i když bude prezentována nenápadným autorem, který není světově uznávaný. Člověk na vzestupu přestává být smýkán událostmi, ale začíná sám ovlivňovat a směrovat svůj vývoj, pokud dokáže do praxe vnášet duchovní impulsy, které mu přicházejí. Navíc má šanci jako já začít vnitřně poznávat pravdivost toho, co čte. Vnitřně vnímat, které učení podporuje spolupráci s Přírodou, a které jde naopak proti ní. A pak už volba, kterou cestu pro sebe zvolit, je pro zakového člověka na vzestupu jednoduchá a jednoznačná.
A teď k Vašim dotazům. Mám své zkušenosti z doby Ježíše i z kontaktů s mimozemšťany. Také o tom budu v budoucnu psát, až na to přijde vhodný čas. Sdělované informace však mají svůj řád. Nelze říci vše najednou. Je potřeba sdělovat informace postupně v tom duchu, aby lidem pomohly na duchovní cestě, a nikoliv aby v nich vyvolaly ještě větší chaos. Jsem vázán duchovními impulsy, které mi přicházejí, jak pokračovat v sérii informačních článků dál. Proto teď budou následovat informace o fungování čaker člověka. Jinak na tyto stránky chodí denně zhruba 100 – 150 lidí.
 

Datum 02.05.2010

Vložil Martin

Titulek Ohledně Metatrona.....

Taky nedávno jsem měl právě s tímto názvem vnitřní problém.....zabýval jsem se Shamballou a pan léčitel,který zasvěcoval do těchto stupňů měl právě ve skriptech,které nám dával,díl ve kterém se očišťovala bytost fialovým plamenem a k tomu se mohl přivolávat AA Metatron....Pak právě na Osudu.kde byl seriál o MCEO,bylo sděleno,že Metatron,je démonická bytost,což byl pro mně šok a samozřejmě člověka začaly nahlodávat pochyby......chápu,že Shamballa je podle Vás,magie,ale začal jsem ji praktikovat s dobrým úmyslem i jako pomoc Přírodě.To samé i s Diamantovou vodou,kterou jsem dal i známým s úmyslem očisty,aby nepili obyčejnou vodu a byli zdraví,nemluvě o zalívání rostlin a dávání domácím zvířatům.....Tyto zdejší,nové informace mně tedy nepotěšily a přemýšlím,jestli je správné všechno brát jako špatnou cestu,myslím osobně jako ztrátu mé víry....hned začít dělat všechno jinak,jak se říká-kam vítr,tam plášť.....Hlavně tedy s tou Diamantovou vodou jsem viděl i cítil od ostatních,že jim prospívá včetně mně......poslední dobou opravdu začínám pociťovat chaos v esoterických směrech a začala mne oslovovat právě jednoduchost tzv. Vesmírných zákonů,kde si myslím,že by právě mohla být taky společná cesta pro všechny vzestupující,protože v současnosti se to začíná hodně rozdělovat do všelijakých směrů,místo sjednocování.Děkuji za odpověď,mějte se.

Datum 02.05.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Ohledně Metatrona.....

Dobrý den Martine,
o tom právě vzestupná duchovní cesta je, že člověk musí být neustále otevřený. Pokud dostane impuls, že některé z jeho postojů a činností nejsou pro očistu a harmonizaci prospěšné a správnost toho impulsu se potvrdí, pak je třeba nelpět na tom, co doposud dělal, co studoval. Je na místě vnitřně to pochopit a bez lítosti se s tím rozloučit. Jinak nejenže zůstane stát na místě, ale za nějakou dobu začne padat. Protože neobstál ve zkoušce, na křižovatce podlehl svým zlozvykům a vadným postojům z minulosti. Další příležitost – zkouška přijde v době, kdy už nebudou podmínky tak výhodné jako poprvé, a proto bude o něco těžší. A tak dál, dokud člověk nepochopí.
Zasvěcení nikdy nic skutečně prospěšného nepřináší. Žádné straně. (Je to např. letmo zmíněno v komunikaci „Postoj planety Země k učení MCEO.“) Je to umělá náhražka, která zapříčiňuje řadu závažných problémů.
Pokud chcete pomoci sobě, druhým lidem, Přírodě, je nezbytné používat výhradně metody přirozeného čistého duchovního vzestupu.
To, že nějaká metoda, léčení, v danou chvíli dobře fungují, nemusí vůbec ještě znamenat, že jsou prospěšné – všem zúčastněným včetně přírody a zároveň z dlouhodobého hlediska. Pro spolehlivé vnímání je nutné být na světelném vzestupu a mít praxi v duchovní komunikaci, kterou si nejlépe ještě necháte ověřit někým, kdo je frekvenčně výše. Míra nadhledu, hladina pravdy, kterou člověk vnímá, je přímo úměrná výši jeho momentální frekvence energie.
O nevhodnosti napojování se na bytosti z uměle vytvořených lidských duchovních hierarchií byla už řeč v různých článcích na tomto webu.
 

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek ad "Není cvičení jako cvičení"

...a Tibet žádnou temnou tradici nemá? https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6n

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: ad "Není cvičení jako cvičení"

To, že určité síly spojené s Tibetem mají temnou tradici, nesouvisí s Pěti Tibeťany.