Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 6C. Co je měřítkem duchovní pokročilosti člověka

6C. Co je měřítkem duchovní pokročilosti člověka

Jiří Novák Vloženo 12.4.2020
Jiří Novák

Otázky, které napadají člověka na začátku duchovní cesty. Duchovní pokročilost může být světelná nebo temná. Chápání duchovní pokročilosti na Staré duchovní cestě. Metody Staré duchovní cesty vedou člověka ke spojení s magií. Co naznačuje mimořádné duchovní vnímání? Proč není umělá výbava z minulosti pro světelnou cestu použitelná? Duchovní pokročilost podle Nové duchovní cesty. Dnešní závazný vzor zrození pro planetu Zemi. Lpění na starých zásadách není znakem pokročilosti. Snahy o revizi principů Nové duchovní cesty z pohledu ega člověka nemohou pomoci. Nová duchovní cesta je samoopravná, samoočistná. Nová duchovní cesta představuje revoluční odklon od principů Staré cesty. Dosáhnout duchovního pádu je dnes velmi snadné. Jak se změní člověk, který dosáhl světelného vzestupu?

                                               

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková

Otázky, které napadají člověka na začátku duchovní cesty

Celá řada jedinců se v dnešní době zajímá o duchovní problematiku. Hledají, zkoumají, čtou texty. A chtějí sami pro sebe najít odpovědi na řadu otázek:

 • Jak bych měl správně zahájit svoji duchovní cestu?

 • Na co bych měl zaměřit pozornost na počátku své duchovní cesty?

 • Jak je možné zjistit, odhadnout duchovní vyspělost člověka?

 • Co je nejdůležitější pro posouzení duchovní pokročilosti člověka?

 • Co lidé myslí pod označením duchovně čistý člověk?
   

Dnes stále ještě převažují informace Staré duchovní cesty

Všude kolem nás je v dnešní době nesmírné množství informací zabývajících se duchovní problematikou. Tisíce vydaných knih, ještě mnohem více internetových stránek, pořádané veřejné přednášky, semináře apod. Drtivá většina těchto informací ale patří do oblasti Staré duchovní cesty, která popisuje duchovní problematiku starým způsobem a její informace mají velmi nízkou hladinu pravdy. Nová duchovní cesta byla zahájena v roce 1999. Zatím se jí věnují pouze naše tři knihy a webové stránky  obsahující tisíce stran textů. V lednu 2020 jsem ještě zahájil veřejnou prezentaci na facebookové stránce Proč jsme tady na Zemi ve formě krátkých 5 až 7 minutových videí pro hledající na počátku duchovní cesty. Přímá adresa na tato videa je  https://www.facebook.com/pg/Proč-jsme-tady-na-Zemi-105229804339866/videos/. Více o rozlišení informací Staré a Nové duchovní cesty je v článku  5B. Rozdíly Staré a Nové duchovní cesty.
 

Duchovní pokročilost může být světelná nebo temná

V první knize  Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa  jsem uvedl na pravou míru i další zásadní omyl typický pro dnešní svět a současnou literaturu s duchovním zaměřením:

Vysvětlil jsem, že každá duchovní činnost, i když je podložená dobrými úmysly, nevede člověka automaticky ke Světlu. Že totiž to, co je popisováno jako duchovní pokročilost, duchovní vzestup, duchovní cesta, může být dvojího typu – světelná nebo temná. Proto v dnešním světě i řada těch, kteří tvrdí, jak jdou sami ke Světlu, nebo dokonce jak vedou další lidi ke Světlu, směřuje naopak k temné straně světa. A to je velmi zásadní varovné poznání.

Více informací o rozlišení jednotlivých typů duchovní cesty jsem uvedl v textu  3B. Tři různé varianty duchovní cesty.
 

Chápání duchovní pokročilosti na Staré duchovní cestě

Různé přístupy v rámci Staré duchovní cesty posuzují duchovní pokročilost a duchovní čistotu člověka podle následujících kritérií:

 1. Na základě orientace v základních duchovních otázkách, znalosti nejrůznějších duchovních teorií, používání doporučovaných duchovních postupů, různých modliteb, manter, meditačních a jiných technik. Neboli jak je člověk sečtělý v duchovních otázkách, jak je uvědomělý, znalý a ve svém přístupu aktivní.
   

 2. Podle stupně probuzení duchovního vnímání a fungujících běžných duchovních schopností. Jednak tedy podle způsobu, jakým je schopen sám vnímat duchovní pozadí světa i jiných bytostí. Jedním z takových znaků pokročilosti je například „vidět“ auru druhého člověka. A dále podle možností, kterými může působit na jiného člověka, třeba jako léčitel. Úrovní prodělaných zasvěcení, například do systému Reiki, do mimozemského učení MCEO, které jej předurčuje k postupu do údajné vyšší formy evoluce v nehmotné páté dimenzi. Takové schopnosti obvykle nejsou považovány za magii, hovoří se o nich jako o mimořádném daru, který ten člověk dostal, aby pomáhal druhým lidem. A to přesto, že ve skutečnosti tvořivá síla vyplývající z těchto schopností, metod a technik je samotnou svojí podstatou magií.
   

 3. Duchovní pokročilost bývá také posuzována podle úrovně zvládnutých magických činností a schopností v tomto životě. Do jaké míry je člověk schopen člověk aktivně ovládat živlové energie a zasahovat do duchovního pozadí světa. Jaké propůjčené duchovní hodnosti a privilegia si dokázal přenést do tohoto života.
   

 4. Dalším znakem je schopnost být v napojení neboli přijímat určitá sdělení z duchovního pozadí světa.
   

Metody a techniky Staré duchovní cesty orientují člověka do minulosti. Vedou jej k obnovení schopností dávného lidstva prvního typu. Zejména dobrého duchovního vnímání a mimořádných tvořivých schopností. K mimořádným tvořivým schopnostem řadíme například schopnost ovládat proudění bioenergií myšlenkou, transformovat hmotu a různé typy bioenergií prostřednictvím myšlenky a vlastní vůle apod. (O tvořivých schopnostech bylo více v článku  5C. Čisté světelné tvoření versus magie.) Je pak naprosto logické, že pokud některý člověk zde na Zemi takové schopnosti již má, pak je podle měřítek Staré cesty považován za mimořádně pokročilého. Z nadhledu, který jsme získali po otevření cesty neomezeného světelného vzestupu naopak vnímáme, že duchovní vnímání a duchovní schopnosti nejsou objektivním ukazatelem duchovní pokročilosti člověka.
 

Metody Staré duchovní cesty vedou člověka ke spojení s magií

Zásadní chybou přístupů Staré duchovní cesty je mimo jiné to, že ani jediné z výše uvedených kritérií nerozlišuje, zda bytost směřuje ke Světlu nebo k Temnu. Proto lidé přijímající informace Staré duchovní cesty se na své duchovní cestě nechávají ukolébat nesprávným předpokladem, že přece mnoho cest vede ke Světlu. Nebo dokonce, že každá cesta, každá snaha pomáhat druhému člověku, každé úsilí pomáhat světu nakonec vede ke Světlu. Že stačí pouze mít dobrý úmysl. Není to pravda. Jde o jeden ze zásadních omylů Staré duchovní cesty. Ve skutečnosti zatím na naší Zemi směřuje ke Světlu jen velmi nízké procento obyvatel.

Další zásadní důsledek. Studiem teorií Staré cesty na sebe dotyčný nechává působit magii obsaženou v těchto učeních. Rovněž používáním pomůcek Staré cesty na sebe nechává působit magii, která měla posílit účinnost takových pomůcek. Umělé duchovní vnímání přenesené z minulosti je přímo odvozené z magie, ať už bylo tehdy propůjčeno Silami Světla nebo temnými úpisy. Každé zasvěcení představuje magický rituál. I takto člověk nechal na sebe působit magii. Přijímání duchovních sdělení na Staré cestě není rovnoprávnou duchovní komunikací s bytostmi z úrovní nad námi. Ve skutečnosti jde o pouhý channeling, při kterém se bytost dole ve hmotě nachází v podřízeném postavení. Při channelingu jsou shora předávány informace o nízké úrovni pravdy. Ty jsou navíc doprovázeny určitou dávkou manipulujících temných levotočivých bioenergií. A ještě jsou nepřirozeným způsobem posíleny, aby je člověk byl schopen snáze přijmout. I toto tak znamená dotek magie pro člověka ve hmotě. Více o skutečné duchovní komunikaci je v pokročilejších textech  34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi,  34B. Komunikace na Nové duchovní cestě.

Výsledkem toho všeho je, že čím je člověk podle kritérií Staré duchovní cesty pokročilejší, tím více má na sobě nánosů z používání magie nebo z působení magie na sebe. Tím složitější je pak pro něj se toho všeho vzdát, oprostit se od všech předsudků roznášených zde Starou duchovní cestou a získat šanci dostat se postupně na světelný vzestup. Stará duchovní cesta tak soustavně zabraňuje lidem postupujícím podle jejích návodů dostat se na skutečnou cestu ke Světlu.

Aktivní magické schopnosti přímo znemožňují dnešnímu člověku nastoupit cestu neomezeného světelného vzestupu. A případné zbytky magických vlivů mu tuto cestu alespoň výrazně znesnadňují. Už z toho je patrné, že posuzování duchovní pokročilosti dnešního člověka podle úrovně zvládnutí magie nemá nic společného se skutečnou pokročilostí na světelné cestě. Můžeme se na to podívat také jiným pohledem. Vrcholní mágové měli nebo dokonce ještě částečně mají schopnost aktivně zasahovat do struktur hmoty, mít právo ukončovat životy žijících nebo startovat životy nové, bez ohledu na karmické a vesmírné zákonitosti, na Přírodu a Planetu. To ve skutečnosti představuje ze všech duchovních směrů nejvyšší touhu po moci ve hmotě i v duchovním pozadí světa. Nejrychlejší cestu k moci nad tímto světem i nad bytostmi v něm. Nic z toho nemůže být pro dnešní vývoj civilizace prospěšné.
 

Co naznačuje mimořádné duchovní vnímání?

Každé mimořádné duchovní vnímání, kterým člověk disponuje, a které bylo přeneseno z dávné minulosti, je ve skutečnosti ošidné. Někteří je mají prakticky od narození. Dalším se náhle otevřelo jako „dar z nebes“.  A podstatné na tom je, že takové vnímání člověk může mít, i když je v pádu ve Světle. Takové vnímání nevzniklo trpělivou prací na svém světelném vzestupu, postupující karmickou očistou, ale propůjčením, magickým aktem, od světelné či temné duchovní instituce někdy v minulosti. Je tedy jasnou, doposud existující a fungující vazbou na minulost a na magii. Viz článek  39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?

Na bytostech s takto přeneseným mimořádným duchovním vnímáním jsou mnohdy jasně zřetelné projevy zásadních neharmonií uvnitř jejich bytostí – nadřazenost, nepřiměřená touha po vlastní sebeprezentaci, tendence manipulovat, neoprávněně zasahovat, často i mimořádný egoismus. Ale také velká rozkolísanost mezi opačnými extrémy, mezi přílišnou podřídivostí a tendencí k nadřazenosti. Ve všech těchto případech je potřeba být velice ostražitý. Je totiž naprosto logické, že nedostatečně vnitřně vyčištěný člověk obdařený mimořádným duchovním vnímáním může způsobovat sobě i okolí velké škody.
 

Proč není umělá výbava z minulosti pro světelnou cestu použitelná?

Umělá výbava v podobě mimořádného duchovního vnímání informačně váže člověka na instituci, která mu ji v rámci dodaných privilegií předala. A v této situaci mohou nastat dvě možnosti:
 

 • Zaprvé, tato výbava pochází od Temna, je výsledkem určité zrady Světla a byla propůjčena formou úpisu, závazku vůči temné straně. Závazku, který má obvykle věčnou platnost a lze se z něj vyvázat pouze přirozenou karmickou očistou.

Je očividné, že taková výbava nepovede člověka cestou, která by znamenala zásadní transformaci doposud zatemněného vývoje na cestu světelnou. To přece není a nikdy nebylo cílem temných systémů v pozadí tohoto světa.
 

 • Druhou možností je, že tuto výbavu člověku v minulosti propůjčily dřívější instituce řadící samy sebe k Silám Světla – například lidské Duchovní hierarchie nebo Vesmírní lidé. Nebo určité odnože těchto duchovních struktur ve hmotě, které předávaly výbavu formou zasvěcování. Například nejrůznější esoterní řády – Zednáři, Rosenkruciáni, Templáři a další. Nebo vazby na dávná zasvěcovací centra v pyramidách, kruhových chrámech nebo jiných stavbách, o kterých najdeme zmínky v mnoha starých textech. Takto se lidé napojují na starou dávnou vědu hermetismu, jejími součástmi byla magie, alchymie, astrologie, theurgie svatého ohně (nauka o zasvěcování).
   

Problémem je, že každá z těchto vazeb člověku předává staré informace platné pro dřívější lidstvo prvního typu. Ať už ty informace pocházely od Duchovních hierarchií nad hmotou nebo je předávaly esoterní řády ve hmotě. Kde však jsou dnes ty dávné civilizace prvního typu, o kterých se píše, že byly vysoce technicky i duchovně vyspělé? Zmizely v propadlišti dějin. Doslova se nad nimi slehla zem nebo zavřela hladina oceánu. To jsou ti starověcí učitelé lidstva, kteří už dnes nemohou nijak pozitivně ovlivnit dnešní vývoj. Protože se sami dostali zcela mimo další evoluci. Nedokázali tehdy v minulosti pomoci ani sami sobě a zachránit se před pádem do nenávratna. Nepochopili ani, proč k tomu pádu došlo. Nemohou proto pomoci ani nám. A co je obzvlášť pro dnešní dobu nebezpečné, tito příslušníci dávných civilizací hodnotí svůj tehdejší pád mimo vývoj jako odchod do vyšší dokonalejší formy vývoje. A toto nám sem předávají. Tím vším brzdí nový vývoj a tlačí jej do opětovných pádů a propadů, směrem k dalším katastrofám.
 

Duchovní pokročilost podle Nové duchovní cesty

Až dostatečně vysoký duchovní nadhled, který získávají lidé na Nové duchovní cestě, dává možnost rozlišit světelné a temné energie. Připomínám, že Nová duchovní cesta se otevírá člověku až na takových hladinách vnitřního vyladění, na které adepti Staré duchovní cesty nemohli nikdy dosáhnout. Až na Nové duchovní cestě jsme pochopili skutečnost, že úroveň pravdy lze vyjádřit výší frekvence světelné energie, která tuto pravdu přináší. A hodnocení duchovní vyspělosti, duchovní čistoty člověka? Jednoduše je dáno úrovní frekvence světelné energie, na kterou je jeho nitro naladěno.

Jak jsme k tomuto poznání dospěli?  Příroda, planeta Země, karmická instituce i andělé Dhyané průběžně vyhodnocovali naše zkušenosti získané při našem dalším postupu po cestě neomezeného světelného duchovního vzestupu. Reagovali na ně svými impulsy a postupně nás dovedli k novému pojetí duchovní pokročilosti. Jak už jsem uvedl v článku  5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka, pro určení výše této frekvence nemáme pevný bod, kterého bychom se chytili. Umíme ale rozpoznat, zda tato frekvence stoupá a člověk je tedy na světelném vzestupu. Nebo zda klesá a takový člověk je pak v pádu. Používáme přitom veličiny nazvané moment světelného vzestupu a vztlak na světelný vzestup. Obě veličiny jsou detailně popsány v textu 5D a také v Knize 1. Cílem světelné cesty člověka by jednoznačně mělo být dosažení stabilního světelného vzestupu. Za takové situace se bude jeho vnitřní čistota a tím i celková etika neustále zlepšovat.  A on postupně získává přístup k vyšším a vyšším hladinám pravdy. Zároveň se jeho čistá tvořivá síla krok za krokem zvyšuje.
 

Dnešní závazný vzor zrození pro planetu Zemi

Bytost, která se má zrodit zde ve hmotné rovině Země jako pozemský člověk, vstupuje do hmoty podle závazného vzoru zrození pro člověka druhého typu. Vzoru, který je obsažen v morfických polích planety Země a Přírody. A to bez ohledu na to, o jakou bytost se jedná. Zda je běžným obyvatelem Země, který se do hmoty opakovaně vrací. Nebo je bytostí z jiných sfér, dimenzí, úrovní, například anděl, Stvořitel, bytost zcela jiné inteligentní formy života apod. Podle tohoto závazného vzoru se má člověk zrodit se zastřeným duchovním vnímáním, je mu geneticky stanovena hranice věku na úrovni 120 let a nemá magické tvořivé schopnosti. Pokud ale do hmoty vstupuje duchovně „silná“ bytost, třeba nositel řady dřívějších duchovních privilegií, případně bytost s aktivním napojením na své magické systémy z minulosti, někdy je schopna přenést si do hmoty část své minulé výbavy. Zde ve hmotě to pak působí jako neobvyklá anomálie, která všeobecně není běžná.

Někteří mají tyto neobvyklé možnosti již od narození. Dalším se přístup k dávné výbavě otevře v různých situacích: průchodem přes prožitek klinické smrti nebo obnažením dávných karmických vrstev. Ke spontánnímu obnažení karmických vrstev může dojít návštěvou určitého místa, kontaktem s některým člověkem, návštěvou duchovní akce, studiem různých duchovních textů, učení apod. Případně toto ještě bývá posíleno speciálním magickým výcvikem. Cokoliv z toho člověk získává mimo pořadí. Rozhodně to nemá nic společného s otevřením skryté schopnosti neomezeného světelného vzestupu. Vůbec to nemusí souviset s nárůstem jeho vnitřní čistoty.
 

Lpění na starých zásadách není znakem pokročilosti

Samozřejmě, u jednotlivých přístupů v rámci Staré duchovní cesty se také přihlíží k chování toho člověka. Jak jedná s druhými, jak vyrovnaně a harmonicky působí, jak moudré se jeví jeho postoje. Zda sám dodržuje předepsané zásady a zvyklosti. Tato hodnocení ale obvykle vycházejí z nedostatečného duchovního nadhledu. Hodnocení člověka bývá zkreslené vlivem vžitých starých zásad, dogmat a duchovních předsudků. I vlivem zmanipulování nebo i ovládnutí temnými systémy toho, kdo hodnotí. K těm starým dogmatům patří například tendence sloužit druhým na úkor sebe, podpora mučednictví apod.

Způsob údajného nárůstu pokročilosti podle Staré duchovní cesty se často projevuje nárůstem ega člověka, získáním přehnaného sebevědomí. Někdy i pocitem nadřazenosti nad těmi, kteří jsou teprve na začátku a hledají pro sebe tu správnou duchovní cestu. Někteří z těchto jedinců považovaných všeobecně za pokročilé se o sobě domnívají, že právě oni mají monopol na předávání Pravdy. Příliš přitom lpějí na starých zásadách, informacích, postupech. Předávají tak druhým informace, které jsou sice tradičně známé, dnešní realitě však již neodpovídají.

Sami sebe důkladně zabetonovali duchovními předsudky a nejsou pak schopni přijímat nové myšlenky vybočující ze zaběhnutých pravidel. Někdy dokonce cokoliv nového agresivně odmítají, protože se na podvědomé úrovni cítí být novými informacemi ohroženi. Tyto nové informace jim totiž dávají najevo, že by se museli kompletně vzdát svých starých pozic, privilegií, výbavy, vazeb na magii. Tak zásadní změna v životě není pro nikoho jednoduchá. Rázem odhodit vše, co desítky let svého života budoval s dojmem, že právě on je zde na Zemi předvojem nového vývoje. Je logické, že pokud si někteří z nich vybudovali prosperující živnost na metodách Staré cesty, cítí se pak ohroženi, když jim někdo druhý sdělí, že by s tím měli skončit, pokud se chtějí dostat na skutečný světelný vzestup. Jejich ochranou vůči zásadním změnám se stává agrese. Vůči lidem, kteří hlásají něco jiného, než je jejich pravda, mohou vystupovat nadřazeně, pokoušejí se s nimi zametat, zesměšnit je. Nerespektování, neúcta k druhým bytostem je u některých z nich běžným způsobem přístupu a vyjadřování. Jak by mohli být právě oni vzorem duchovní pokročilosti a čistoty?
 

Mnoho hledajících se dostává do vleku uznávaných kapacit

Do vleku těchto „kapacit“ Staré duchovní cesty se dostává mnoho hledajících. Nechávají se chytit tím, že právě takové informace jsou masově rozšiřované a uznávané. Zaplňují přece stovky a tisíce knih. Jejich hlasatelé jsou často dobře známí, veřejně činní. Hledající se nechávají chytit jménem, hodnostmi, okázalostí, vysokým sebevědomím duchovního učitele, pozicemi, duchovními schopnostmi takového člověka. Jiné zaujme okázalá moudrost, proklamovaná pokora, nadhled. Hledající člověk z nich navíc může vnímat vnitřní čistotu.

Mnohé zase zaujme intelektuální přístup na duchovní cestě – rozbory dávných učení, propagace „posvátného“ učení magie, „vznešených“ duchovních mistrů, popřípadě starověkých učitelů lidstva atd. Zaujme je široký informační přehled různých směrů, schopnost vnímat a ocenit, co je společné či obdobné v jiných směrech apod. Nechávají se nalákat na zasvěcovací (iniciační) rituály, jejichž účelem je posunutí jednotlivce do určitého duchovního či mentálního stavu, například dosažení rozšířeného vědomí. Nebo uvedení do určitého společenství a získání tím přístupu k tvořivé síle tohoto společenství. Jak lákavé je přijmout tyto možnosti. Lidé netuší, že si tím ještě více upevňují svoje směřování k temné straně světa.

V dnešní době je například běžné zasvěcení do systému Reiki nebo do jiných léčebně orientovaných systémů, zasvěcení do určitých duchovních učení přenesených z minulosti. Široce rozšířené jsou návody na „prodýchávání čaker“, na ovlivňování přijímané stravy a vdechovaného vzduchu myšlenkou, že v nich je něco, co tam ve skutečnosti není. Například dýchat vzduch se smogem a říkat si, že vdechuji čistý vzduch nebo že s tím vzduchem vdechuji zdraví a vydechuji nemoc. To vše jsou postupy používané v počátcích výcviku magie a obsahující tak v sobě dílčí prvky magie. Takže i toto vše tlačí člověka k dalšímu duchovnímu pádu.

Podle nového pohledu propagujeme jako základní výchozí věc na duchovní cestě zásadní změnu hmotného životního stylu – cvičení pěti Tibeťanů jako nejlepší podporu správného fungování čaker, optimalizaci stravy z pohledu hmotného složení i doprovodných bioenergií, vyhýbání se škodlivým věcem a dát si do pořádku základní prvky svého života – vyvážený denní režim, harmonický domov, vyrovnané vztahy, společensky hodnotná výdělečná činnost, základní existenční jistota. Více o tom bylo v textu  5B. Rozdíly Staré a Nové duchovní cesty. To lidem chyceným do osidel Staré duchovní cesty připadá moc hmotné. Oni jsou přece zvyklí na „skutečnou duchovní práci“, za kterou považují meditace, napojování se přes své nitro na zdroje dávných informací apod. Tyto informace je vedou k tomu, aby opustili natrvalo hmotu. Pro ně je pak nelogické, že by naopak měli o své hmotné tělo pořádně pečovat.

Dnešní lidstvo potřebuje přijmout skutečnost, že opravdový vývoj probíhá pouze zde ve hmotné rovině. Jakmile hmotnou rovinu krátkodobě nebo i dlouhodobě opustíme, náš vývoj se zastavuje. V chápání těchto nových principů potřebujeme směřovat dopředu. K nové budoucnosti. Přestat se ohánět „dokonalou“ minulostí, která přitom vůbec nebyla příznivá a už vůbec ne dokonalá. Naopak vedla dřívější lidské civilizace od jednoho pádu k druhému, od jedné katastrofy k další. A zároveň přestat toužit po uměle propůjčených schopnostech všeho druhu. V dnešní době potřebujeme najít nové přístupy, nové cesty, nové způsoby náhledu na duchovní pozadí světa i na vlastní duchovní cestu.
 

Snahy o revizi principů Nové duchovní cesty z pohledu ega člověka nemohou pomoci

Někteří jedinci sice přijímají většinu principů Nové duchovní cesty, ale některé dílčí informace nemohou skousnout. Mají pak potřebu některé ze základních principů změnit, revidovat, opravit. Vytvořit tak poněkud odlišnou svoji vlastní Novou cestu, do které sami vloží ty „správné“ dílčí opravy. Nová duchovní cesta se ale nebuduje tak, že se několik lidí dohodne, každý vloží to své a nějak se to sloučí dohromady, aby všichni zúčastnění byli spokojeni. To by nefungovalo.

Jak je zajištěno, aby celý komplex Nové duchovní cesty zůstával na světelném duchovním vzestupu? A to jak čelo komplexu NDC, tzn. nejvyšší světelné sféry, které cestu vedou, tak i všechny bytosti na této cestě? Aby docházelo k neustálému růstu frekvencí, harmonie a čistoty celého systému, jeho principů i jednotlivých bytostí na cestě?

Nová duchovní cesta je samoopravná, samoočistná v tom smyslu, že celý kolos Nové duchovní cesty sám vysílá impulsy, náznaky, informace o tom, co již nevyhovuje, co je potřeba nahradit novým, aby vzestup celého systému mohl pokračovat dál. Nejde tedy o posuzování z pozice ega jedné nebo několika bytostí. Jde o impulsy, které k nám přicházejí skrze Planetu, Přírodu a světelné duchovní sféry na špičce Nové duchovní cesty. Principy i metody Nové duchovní cesty tak nezůstávají strnulé, neměnné, ale takto se neustále nahrazují tím nejlepším možným, co je v daném okamžiku k dispozici. Stejně tak každý prohřešek jednotlivců na této cestě vůči etice vyplave dříve nebo později na povrch. Nic nelze dlouhodobě zakamuflovat a ukrýt. A jakmile to vyplave na povrch, buď to v dostatečně krátkém čase zpracujete, situaci napravíte, omluvou se vyvážete, nebo začnete padat. Toto vše funguje automaticky.
 

Nová duchovní cesta představuje revoluční odklon od principů Staré cesty

Je důležité si uvědomit, že Nová duchovní cesta představuje skutečně revoluční odklon od starých duchovních principů. Protože jedině to ještě může lidstvu zajistit pokračování vývoje. Snaha o jakoukoliv revizi Nové cesty a její přizpůsobení určitým pravidlům Staré cesty není ničím jiným, než pokusem navrátit Novou duchovní cestu do náruče „všeobsahující a všeobjímající“ Staré cesty. Stará cesta je totiž mimořádně tolerantní k temným výchylkám, když tvrdí, že „je mnoho cest“, že „všechny cesty vedou k cíli“, a že „každý si vybere tu svou, která mu vyhovuje“.

Chceme-li skutečně nový čistý svět a v něm spravedlivě a bez výjimek fungující novou karmickou instituci, pak při nápravě starého a již přežitého nelze uhnout ani o píď. Na místě není přijetí ani jediného kompromisu, jediné výjimky, protekce, jakési nové imunity, nebo nadřazenosti jedněch nad druhými. Jakákoliv revize čistých principů NDC z pozice ega určitého člověka nebo i z pozice principů Staré cesty už toto nezajišťuje. Více o tom najdou čtenáři v pokročilejších textech  47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací,  47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně.
 

Dosáhnout duchovního pádu je dnes velmi snadné

K dosažení duchovního pádu dnes u člověka stačí návštěva přednášek s tematikou Staré duchovní cesty, čtení temně vyzařujících webových stránek (což je stále ještě většina textů s duchovní problematikou), čtení nevhodných knih (opět většina s duchovní problematikou), studium nevhodných duchovních učení (prakticky všechna učení pocházející z dávné minulosti). A samozřejmě jakékoliv bližší kontakty s magií, například zájem o magické symboly, používání magicky ovlivněných bylinných kapek, podstoupení léčebného postupu obsahujícího skrytou magii atd. Nebo i pouhé následování mnohých všeobecně rozšiřovaných doporučení, co všechno pro svůj vzestup využít, která jsou typická pro Starou duchovní cestu. Například pravidelné cvičení jógy, taiči, či-kung, většina bojových umění, tančení zumby. Nebo třeba používání relaxačních nahrávek s podprahově nahranými sděleními. Také však pravidelný poslech hudby, ze které vyzařují temné agresivní energie – různé druhy metalu, hardrocku apod. K pádu přispívá také naprosté ignorování duchovní části své bytosti, které je typické pro materialisty.

Cokoliv z toho může člověka zásadně ovládat a směrovat tudy, kudy vlastně ani vědomě jít nechce, viz články  30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární,  30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?,  A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?

Cestu k Temnu si člověk nevědomě buduje a posiluje i tím, že se napojuje dobrovolně na systémy, knihy, webové stránky s temným vyzařováním a tím vlastně tyto systémy, knihy či stránky podporuje. Protože čím větší sledovanost a návštěvnost, tím větší vliv takových stránek na celkový vývoj.
 

Jak se změní člověk, který dosáhl světelného vzestupu?

Dostane-li se člověk na stabilní světelný vzestup, začne se postupně vnitřně měnit a druzí lidé v okolí to obvykle rozpoznají. Přestává lhát, kamuflovat, manipulovat s druhými, narušovat svobodu druhých bytostí, ubližovat druhým. Současně přestává tolerovat parazitování na své bytosti, narušování své svobody, manipulaci ze strany druhých bytostí. Začíná být schopen se vůči takovým pokusům ohradit, přiměřeně na ně reagovat.

A také zůstane věrný ve svém partnerském vztahu, přestane chodit do ložnic s dalšími ženami/muži, jak je to v dnešním světě běžné. A jak to dělají dokonce i ti, kteří by měli být vzorem pro ostatní, tedy nejvyšší státní představitelé u nás i v zahraničí. Člověku na světelném vzestupu postupně začne vadit zabíjení zvířat pro potravu. Začnou se mu příčit důsledky, které to má pro něho samotného, pro civilizaci i celou Planetu. A přirozeným způsobem postupně přejde k vegetariánství nebo k veganství. Nikdo jej o tom všem nebude muset přesvědčovat. Sám bude postupně měnit své postoje a životní zvyklosti na základě svých vnitřních pocitů. To vše se stane jeho novými návyky. Novým přístupem k životu, novou přirozeností. A jednou se pak postupně dopracuje svým životem k tomu, aby v každém okamžiku jednal tak, že to bude dobré pro něj a zároveň i pro ostatní bytosti, pro Přírodu, Planetu, celý Vesmír.

 

© Jiří Novák, duben 2020
     www.novaduchovnicesta.cz


Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.

Tento článek 6C. Co je měřítkem duchovní pokročilosti člověka  je devátým z nich. 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, duben 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 74
 • 7
 • 8
 • 7
 • 10

Celkový počet hlasů: 106