Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi

43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi

Jiří Novák Vloženo 9.5.2011
Jiří Novák

Co jsou to umělé majestáty duchovních mistrů a Bohů? Proč se znovu vracím k tématu Bůh? Další úvahy o neeticky se chovajícím Hospodinovi. Zprostředkování kontaktu se Stvořitelem všeho a jeho pozdější útok na struktury NDC. Umělá bytost Stvořitele všeho je dílem úzké skupiny Vesmírných lidí, tehdejší Nejvyšší Rady. Její jedinci se zavázali, že způsob a důvod vytvoření této bytosti udrží v tajnosti. A skutečně to až do této doby dodrželi. Oni byli jedinými lidmi na samotném vrcholu duchovní moci, kteří tušili, že věci nejsou vždy takové, jak se o nich hovoří. Tato umělá bytost nazvaná Stvořitel všeho byla zpočátku relativně čistá. Avšak postupným zatemňováním, schvalováním a doporučováním neetických akcí, zákroků, zásahů všeho druhu ve Vesmíru, se původní čistota této bytosti vytrácela. Stejně jako se ztrácela čistota těch, kteří příkazům této umělé bytosti naslouchali a řídili se podle nich.

Naše dosavadní informace týkající se tématu Bůh

Na téma Bůh jsem již dříve uveřejnil články 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?, 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané. O řízení lidstva ve hmotě umělými majestáty, jakoby živoucími sochami duchovních mistrů a Bohů na různých úrovních, jsem se pak zmínil v textu 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

Napojování pozemšťanů ve hmotě na umělé majestáty bylo, a v některých případech ještě doposud je, podporováno nejrůznějšími umělými pomůckami, jako jsou karty andělů, archandělů, duchovních mistrů, případně tarotové karty i třeba speciálně zaměřené hudební skladby, mandaly a další pomůcky. A toto napojení ovšem také umožňovaly magické schopnosti různých úrovní.

Co jsou to umělé majestáty duchovních mistrů a Bohů?

Příroda mi pak v duchovní komunikaci z 5.1.2011 sdělila podrobnější informace o tom, co to vlastně byly tyto umělé majestáty, jak a kdy vznikaly a jaké instituce je vytvářely. Z těchto informací, uvedených v článku 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, jsem pro zopakování vybral následující:

Příroda: „Myšlenka umělých majestátů pochází od Vesmírných lidí, jejichž fungování je od počátku postaveno na vytváření umělých bohů, vládců a dalších model. A oni také při svém vměšování v oblasti Země tyto majestáty vytvořili a uvedli do provozu…

Byl to umělý technický duplikát, živoucí holografická projekce. Umělá bytost schopná se hýbat, mluvit, reagovat, odpovídat na otázky meditujícím lidem ze hmoty. Neměla vlastní tvořivé myšlení, spíše šlo o dobře naprogramovaný automat. Jen v mimořádných situacích, které měly ovlivnit velké množství lidí, byly takové projekce řízeny pověřeným mistrem, obvykle Vesmírným člověkem, který dokázal lépe reagovat na vzniklou situaci…

První varianty těchto umělých majestátů umožňovaly jednoduchou komunikaci s lidmi ve hmotě. Postupně vznikly i dokonalejší formy, které vyvíjely účinný energetický tlak ve směru prosazované ideologie.“

Proč se znovu vracím k tématu Bůh?

I přes všechny tyto již jednou uvedené informace považuji za důležité se ještě jednou k tomuto tématu vyjádřit a téma doplnit aktuálně zjištěnými dalšími informacemi. A to právě v souvislosti s výpady mágů, kteří ospravedlňují určité své magické zákroky proti lidem, Planetě, Přírodě a karmickému řádu slovy „Stvořitele všeho“. To však není jediná duchovní instituce „nahoře“, kterou se mocní tohoto světa ohánějí.

Hospodin a putování Hebrejců pouští

Z historie je známa další bytost, která sama sebe nazvala „Hospodinem“. S ní komunikoval Mojžíš a další Hebrejci při čtyřicetiletém putování pouští do země zaslíbené, viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Uvedu postupně tři citace z tohoto článku, které bytost Hospodina plně charakterizují. První z nich je tato citace:

„Je přirozené, že mnozí Hebrejci proti tomuto jim nepochopitelnému putování protestovali. Následující citace z Bible dokládá, jakým způsobem údajný „Hospodin“ na takové protesty reagoval: „Přiměl Mojžíš revoltující muže, aby si stoupli se zapá­lenými kadidelnicemi na volné prostranství... Vyšel oheň od Hos­podina a spálil těch dvě stě a padesáti mužů, kteříž kadili.“ Ano, ve skutečnosti se jednalo o demonstrativní veřejnou popravu těch, kteří si dovolili protestovat. Jiří Wojnar (UFO, BIBLE A KONEC SVĚTA) podrobně z technického hlediska vysvětluje, čím ve skutečnosti byl onen „oheň sestupující od Hospodina“, který na místě záměrně zlikvidoval 250 nepohodlných osob. Tato událost svědčí o tvrdém velmocenském postoji mimozemských bytostí a jejich nesmlouvavé eliminaci všech revoltujících, kterým se začal zajídat jejich způsob vedení skupiny a mnohaleté bezcílné putování pouští.“

Na tomto místě položím otázku: Mohl by se takto chovat Bůh či Hospodin, pokud by byl skutečnou milosrdnou vyšší duchovní bytostí či institucí, tak jak si jej lidé představují? Jiří Wojnar k tomu v knize „UFO, BIBLE A KONEC SVĚTA“ na straně 199 dodává:

„O „ohni sestupujícím od Hospodina“ už víme své. S jeho pomocí byly velmi působivě odstraněny všechny zbývající osoby stojící Mojžíšovi a Aronovi v cestě k definitivnímu prosazení nového pořádku! Zásah byl dílem Strážců (poznámka: Strážci byli podle Wojnara mimozemskými návštěvníky Planety). Vyšší moc… se rozhodně nepotřebuje prosazovat hrubým násilím!“

Nemilosrdné vybíjení pozemšťanů mimozemskými zbraněmi

Další dvě citace z článku 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi jsou následující:

 „V Bibli se píše: „Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru oheň a síru, od něho z nebes to bylo.“ Každý zná tento mýtus o božím trestu, který postihl místní obyvatelstvo poté, co se vydalo na cestu hříchu. Podle archeologie zde ovšem muselo dojít ke gigantickému výbuchu, který spálil vše živé, a následné zemětřesení pak způsobilo propad celé oblasti pod úroveň hladiny pozemských moří.“

 „Napadení Jericha a dalších měst – nemilosrdné vybití veškerého obyvatelstva i jejich dobytka a domácích zvířat. Masakr, kterému Hospodin pomáhá mimozemskými zbraněmi. Toto všechno jsou události, pro které jsou potomci Hebrejců dodnes pronásledováni a doposud nemají stabilní domov, protože sami vzali domov mnoha dalším. Přitom toto všechno násilí bylo přípravou pro pozdější misi Ježíše. Toto vše bylo činěno proto, aby mohl později přijít Boží syn, narodil se v přísně sledované genetické linii Hebrejců a zvrátil vývoj světa.

Další úvahy o neeticky se chovajícím Hospodinovi

Podivného, až podezřelého chování těchto „Bohů“ si všimli i další badatelé, viz například článek Libuše Čermákové „Tajemný Hospodin“ (časopis Skryté skutečnosti č. 17/2000), který ovšem zůstává pouze v rovině rozumových úvah. Cituji z něj následující slova:

„Nevíme, odkud Hospodin pocházel. Často bývá pokládán za mimozemského návštěvníka. Netušíme, k jaké rase náležel, ale lze se domnívat, že to byla osobnost nepochybně nemorální, ač vysoce inteligentní. Z nezjistitelných pohnutek našel onen mimořádný tvor zalíbení v biblických územích a tamním obyvatelstvu. Nepatřil a dokonce se vymykal komunitě, kterou naváděl na jím zvolenou trasu. Tomuto cíli podřizoval vlastní snažení a nelitoval ani lidských životů!…

Ve starozákonním Hospodinovi nelze spatřovat bytost nadpřirozenou – víc připomínal experimentátora, který v Adamovi a jeho početně silném potomstvu nacházel takřka ideální objekt pro pokus, který se rozhodl provést… Veliký experimentátor patrně netrpěl nám vlastními zábranami… Změna Adamova genomu mohla mít svoje opodstatnění. Uzavřená kočovnická komunita se jeví jako vynikající objekt, vhodný k dlouhodobému pozorování… Až nyní začínáme chápat, jak mocná a složitá je genetika…

Starozákonní příběh o potopě není jediný, živelné pohromy monumentálních rozměrů se pevně zapsaly do povědomí více národů a náboženství… Hospodin třeba využil jím nezaviněné katastrofy, čímž šikovně upevnil vlastní autoritu. Horší alternativou je úmyslná likvidace celé populace vodním přívalem. Tím by se Hospodin dopustil zločinu, který nepromíjí ani současný právní řád. To nás opět navrací k otázkám, týkajícím se Hospodinova působení a jeho charakteru, který se jeví jako příliš nepěkný a tedy až podezřele lidský.

Různí badatelé dospěli odlišnými metodami ke stejnému závěru

Badatelka nedává najevo žádné duchovní napojení, ale spíše vychází z rozumových úvah na základě rozboru biblických textů. A přesto dospěla k prakticky identickým výsledkům s těmi, které jsme zjistili na Nové duchovní cestě při duchovní komunikaci s Přírodou této Planety i s tím, co nezávisle zjistil rozborem biblických textů Jiří Wojnar. Opět tentýž závěr, který lze vyjádřit následujícími slovy:

Každá forma násilí na lidech, nebo dokonce uměle vyvolaná katastrofa vždy byla, je a bude skutečným zločinem proti lidskosti. Zločinem, který nemá žádné ospravedlnění.

Vytváření umělých model je typické pro instituci církve

Ještě dále jde ve svých úvahách Jiří Wojnar v knize „UFO, BIBLE A KONEC SVĚTA“. Zde píše (str. 263):

„Jak vidíme, církev „svatá“ (čti nedotknutelná) se původnímu poslání naprosto odrodila. Byla vynalezena „Trojice Boží“ popírající suverenitu Vyšší moci. Za účelem výroby další církevní modly jí byl v pozici Boha (!) přidělen jediný syn (Kristus), a z „Ducha svatého“ – myšlenky prosazující Vesmírný zákon – vzniklo cosi, pro co církev nemá ani vysvětlení…“

Jiří Wojnar v citované knize podrobným rozborem textů Bible ve více jazycích dospěl k jednoznačnému závěru, a tím jsou kontakty Hebrejců (Izraelitů) s mimozemskými návštěvníky, kteří používali v té době pro lidi zcela nepochopitelné technické vymoženosti, včetně určitých létajících strojů.

„Abychom správně pochopili klíčové pasáže textu Exodu, musíme pečlivě rozlišovat mezi osobani nesoucími označení „anděl“ (posel), „pán“, „Bůh“ nebo „Hospodin“ (Adonai, Elohim, Jahve)… Sjednocení pojmů, původně užívaných k rozlišení několika evidentně různých aktérů, pod pojem Hospodin (nebo Jahve) vedlo k výrazným změnám smyslu obsahu textů, už i tak zubožených přepisy a církevní cenzurou. Za termíny „cherub“, „sláva Hospodinova“, a někdy i „tvář Hospodinova“ se jednoznačně skrývají pojmy, kterými Izraelité označovali neznámou technologii, mezi tím i létající stroje“. (str. 183)

Jiří Wojnar těmito slovy naznačuje, že pod názvem Hospodin se v překladech Bible chybně ztotožňuje několik tehdejších aktérů událostí, kteří byli naprosto odlišnými bytosti či duchovními institucemi. V tuto chvíli však již nebudu rozebírat, kdo mluvil čím jménem. Co byly skutečné bytosti a co uměle vytvořené instituce. A jeho slova o neznámých technologiích včetně létajících strojů? Na jejich potvrzení si stačí přečíst biblické popisy opakovaných přistání kosmických lodí na hoře Sinaji, viz podrobněji Jiří Wojnar ve své knize.

Pohled NDC na možnost spojení mágů s „nejvyšší bytostí“

Co by mohlo být tím „Stvořitelem všeho“, na kterého se odvolávají mágové, když magie zjevně nemá možnost informačního dosahu mimo tento Vesmír a jeho duchovní či astrální úrovně? Musí to být tedy nutně bytost či instituce ležící uvnitř tohoto Vesmíru a jeho duchovních a astrálních úrovní.

Co jsme však zjistili při vzestupu na Nové duchovní cestě po překročení duchovních hranic tohoto Vesmíru a jeho Stvořitelských úrovní? I dávno poté, co jsme se svým vzestupem na Nové duchovní cestě dostali do oblastí mimo informační dosah jakékoliv magie, systém světů ve Stvoření pokračoval dalšími a dalšími světy s vyšší a vyšší frekvencí nosné energie. Také z tohoto pohledu je nereálné, aby se mágové napojovali na bytost, která by mohla být nad vším, když možnost vzestupu člověka nad frekvenční hranice tohoto Vesmíru jasně popírají.

Magie sice dokáže vytvářet umělé komunikační koridory, jakési zkratky, kterými nahlíží frekvenčně výše, než je aktuální přijímací úroveň vnitřní energie mága. Těmito zkratkami však magie proniká pouze hlouběji do astrálních rovin tohoto Vesmíru. Příroda však jednoznačně potvrzuje to, co úvahy mágů jasně naznačují. Že totiž magie není schopna informačně dohlédnout na frekvenční úroveň andělů Dhyanů, ani na frekvenční úroveň bytosti Planety Země a bytosti Přírody. A už vůbec ne do vyšších světů nad tímto Vesmírem. Více o zásadní odlišnosti pohledu magie a Staré duchovní cesty směrem do astrálu, tedy čím dál více od hmoty, od pohledu NDC do vyšších duchovních rovin tohoto Vesmíru a do vyšších světů, bude v následujícím tématu 44.

Hledajícímu přijde odpověď

Na konci března 2011 jsem si po uveřejnění série článků na Rahuntě nazvaných „Paranoia 1...“ až „Paranoia 7B...“ říkal, kdy tohle skončí. Prosazujeme Novou duchovní cestu. A tím vlastně odmítáme jakákoliv umělá privilegia, jakoukoliv umělou tvořivou výbavu, umělé postavení, moc. Takto jsme jednoznačně i proti jakémukoliv dalšímu používání magie. A navíc se kriticky vyjadřujeme k činnosti bývalého duchovního vedení lidstva – lidských Duchovních hierarchií. Děláme přitom svoji práci, plníme svůj dlouhodobý duchovní úkol, kvůli kterému jsme se v tomto světě ocitli.

Aktivním mágům i dalším obhájcům magie se logicky nelíbí, že jim energie NDC narušují a postupně odebírají jejich privilegia, výbavu, pozice a moc. A pokoušejí se nás alespoň zastrašit z pozice magické moci, umělých hodností, zastávaných funkcí. Strašili nás již Duchem Svatým, Stvořitelem všeho, i všeobecně Bohem. Ptal jsem se vnitřně, jak je to vlastně s tou institucí Stvořitele všeho, kterou se neustále ohánějí?

Už to tak bývá, že když člověk na světelném vzestupu má určité vnitřní dotazy, pak dříve nebo později přijde vhodnou a dostatečně jasnou formou odpověď. Také mně se dostalo příležitosti získat detailnější informace o instituci nazvané mágy „Stvořitel všeho“. Instituci, na kterou se obracela, obrací, i celá řada dalších bytostí na Zemi, nejenom právě mágové. Dostal jsem možnost sám na sobě pocítit energii této „bytosti“ a vyslechnout její slova. Slova, jejichž styl je typický i pro další umělé bytosti božského charakteru, jednou z nich je například „Hospodin“.

Zprostředkování kontaktu se Stvořitelem všeho

Síly Světla, co je potřeba udělat dál, aby se toto soupeření s magií dovedlo k nějakému konkrétnímu a jasně viditelnému výsledku? Jak mám na ně reagovat? (Duchovní komunikace z 28.3.2011).

Následující kontakt byl zřejmě Silami Světla vedoucími vývoj záměrně zprostředkován. Přestože zásadně komunikuji pouze s institucemi či bytostmi, jejichž vnitřní čistota skutečně odpovídá oslovení Síly Světla, tentokrát vnímám, že se neozývá čistá bytost. Že nejde o jednu z bytostí, se kterými obvykle komunikuji, tedy o Planetu Zemi, Přírodu, nebo Světelnou sféru vedoucí nový vývoj.

Naopak registruji zcela jinou, zdánlivě vysokou bytost důstojného vzezření, která budí dojem vysokého majestátu či moci. Současně však u ní jasně vnímám značnou vychýlenost od skutečné světelné čistoty. První, co v takové situaci před navázáním hovoru provedu, je zkontrolování energetického složení bytosti. Dotazem na Přírodu zjišťuji, že bytost, která se mi ozývá, má 85% temné levotočivé bioenergie a dokonce 100% temné levotočivé síly. To naznačuje, že složením sice obsahuje i část světelné pravotočivé bioenergie. Ale forma jejího působení, způsob využívání její moci, zcela jasně, stoprocentně ukazuje na posilování temné strany světa. Začínám vnímat přicházející slova:

Stvořitel všeho: „Já jsem Stvořitel všeho. Tvá lidská opovážlivost se zdá až nekonečná. Můj hněv tě však už brzy sklátí. Toto si žádný lidský jedinec, pouhý červ ve hmotě, nemůže dovolovat. Jsem rozhořčen nad tím, co záměrně vytváříš a plodíš. Jako kdyby to nemělo konce. Tento svět už funguje od nepaměti celé věky a tvá překrucující slova na tom nemohou nic změnit. Je zbytečné ti dávat poslední varování. Jasně vnímám, jak jsi rozhodný ve své zaslepenosti a vychýlenosti. Dobře tedy, buď po tvém.

Dáme ti pocítit bezprostřední dopad magické moci mých věrných služebníků. Už se brzy dočkáš. Toto byl poslední bod, který bylo nutné před zásahem magie proti tobě a Nové duchovní cestě splnit. To znamená přímé osobní upozornění a varování. Tímto okamžikem se již začínají spouštět tvořivé akce mého stvořitelského majestátu. Dopadnou na tebe během několika minut či hodin. Pocítíš sám na sobě odvetu za svoji nekonečnou troufalost. Proti mé nekonečné lásce však nic nesvedeš. Já jsem tady nejvyšší a to ti dám teď jasně najevo. Ty nechutně vychýlený lidský červe.“

Jaká je skutečná podstata této bytosti?

Nemám potřebu pokračovat dále v takovém rozhovoru, či spíše monologu. Místo toho se ptám Přírody a karmické instituce, abych o této bytosti a její skutečné duchovní situaci získal co nejvíce informací:

Co je to, ten Stvořitel všeho? Je to svobodná nezávislá bytost?

Příroda:Bytost je svobodná pouze z 30%, zbývajících 70% bytosti tvoří umělé struktury. Je to tedy něco jako biorobot. Vlastní pouze určitým způsobem transformované vědomí, ostatní struktury jsou umělé. Se samotnou bytostí pana LK nemá nic společného.“

Kým Stvořitel všeho původně byl?

Příroda: „Byl to původně Vesmírný člověk jedné civilizace v oblasti Plejád. Za svého panování byl nejvyšším představitelem planety, později nejvyšším rádcem. Po fyzické smrti byly jeho struktury uchovány, aby mu takto pomocí techniky zajistili doslova věčný život. A povýšili ho na nejvyššího Boha. Stalo se to přibližně před třemi tisíci lety, někdy v období mezi zkázou Sodomy a Gomory a životem Ježíše Krista.“

Co mám dělat dál?

Centrální Karma: „Dokud tato bytost sama nezačne útočit na struktury Nové duchovní cesty, do té doby nemáme právo s touto bytostí cokoliv dělat. Pokud naopak dojde k jejímu útoku, Nová duchovní cesta pak musí prokázat, že takový útok ustojí. A jakmile tento útok proběhne, pak je potřeba neprodleně zasáhnout a tohoto umělého biorobota vyřadit z další možnosti ovlivňovat i nadále vývoj, doslova jej zničit."

Útok Stvořitele všeho

Tentýž den v podvečer, 28.3.2011, vnímám, že se v místě styku dimenzí, přes které chodí občasné útoky na nás, na naši Planetu a systémy Nové duchovní cesty, seskupuje určitá temná síla a začíná se otevírat a útočit. Systémy Planety, Přírody, Vesmíru a NDC zahajují neprodleně energetickou akci na odražení energetického útoku a naprosté neutralizování útočícího objektu.

Do druhého dne se však přesto určitým způsobem objekt obnovil, což je u magicky vytvořených umělých systémů obvyklé. Že po zničení se ještě jednou nebo výjimečně i vícekrát obnoví. A to magickým příkazem předem zadaným právě pro takový případ.

Druhý den v podvečer, 29.3.2011, se situace opakuje. Nejprve útok na nás a poté zásah Spojených Sil Světla proti tomuto temnému systému.

Zjištění situace v následujících dnech

Jaká je situace teď po předchozím obranném zákroku Spojených Sil Světla? Ptám se Kosmického vědomí na další informace o minulosti a přítomnosti tohoto uměle vytvořeného monstra, které Vesmírní lidé i někteří mágové zde na zemi nazývali „Stvořitelem všeho“ nebo také „Prvotním Stvořitelem“ (Duchovní komunikace z 1.4.2011).

Kosmické vědomí (Vesmír): „Ano, slyším a jsem připraven odpovědět. Tato umělá bytost byla vytvořena se záměrem dostat do struktury stupňovitého hierarchického řízení duchovní moci konkrétní nejvyšší bytost, která tam v tu dobu chyběla. Protože na skutečného Stvořitele tohoto světa, ani na anděle Dhyany, už neměly lidské bytosti ve hmotě informační spojení. A tak byl navržen a realizován tento projekt. Je to dílo úzké skupiny Vesmírných lidí, tehdejší Nejvyšší Rady. Její jedinci se zavázali, že způsob a důvod vytvoření této bytosti udrží v tajnosti. A skutečně to až do svých fyzických smrtí dodrželi. Oni byli jedinými lidmi na samotném vrcholu duchovní moci, kteří tušili, že věci nejsou vždy takové, jak se o nich hovoří.

Tato umělá bytost nazvaná Stvořitel všeho byla zpočátku relativně čistá. Byla tvořena převážně světelnou pravotočivou bioenergií a měla pouze kolem pěti procent temné levotočivé bioenergie. Což byl tehdy běžný průměr pro nejvyšší duchovní světelné bytosti a systémy na vrcholu duchovní moci. Avšak postupným zatemňováním, schvalováním a doporučováním neetických akcí, zákroků, zásahů všeho druhu ve Vesmíru, se původní čistota této bytosti vytrácela. A byla čím dál více nahrazována temnými levotočivými bioenergiemi, které doprovázejí každou manipulaci, ovládání i zjevné násilí. Stejně jako se ztrácela čistota těch, kteří příkazům tohoto umělého monstra naslouchali a řídili se podle nich.

Proto mohlo dojít až k tomu, že procento temné levotočivé bioenergie u mnoha vedoucích duchovních pracovníků oficiálně se hlásících ke Světlu postupně přesáhlo až hranice 80 %. Přičemž hranice 90 % temných levotočivých bioenergií je již pro aktuální život nevratná. A po jejím překročení již pro danou bytost v dané existenci cesta zpět ke Světlu není možná, energeticky je zcela vyloučená. Až do tohoto bodu dospěli v poslední době mnozí pracovníci, kteří s velkou horlivostí prováděli příkazy tohoto umělého Stvořitele všeho, i když soudný člověk vnímá, že například provést umělé zemětřesení, nebo jinak drasticky a svévolně zasahovat do vývoje Planety, Přírody a Karmy, není to pravé, co by si měl člověk zde ve hmotné rovině Planety dovolovat.

Závěr je jasný. Tak jak dopadly umělé struktury lidských Duchovních hierarchií v roce 2005, tak musel jednoho dne dopadnout i umělý Stvořitel všeho. Po útoku na systémy NDC a bytosti jdoucí zde ve hmotě po NDC, následuje obranná akce Spojených Sil Světla. Která jakékoliv instituce útočící na samotnou Planetu, Přírodu a nový vývoj, definitivně vyřadí z vývoje i existence. V současné době již tedy bytost Stvořitele všeho neexistuje. Obrannou akcí Spojených sil Světla byla dne 29.3.2011 tato umělá bytost definitivně zničena.

Je však velmi pravděpodobné, že někteří mágové budou i nadále žít v jakési virtuální realitě a budou mít pocit, že hovoří s touto bytostí. V této situaci však už nepůjde o skutečný rozhovor, ale o virtuální činnost vlastní bytosti, která bude ještě dlouho pokračovat v tom, co dělala celé věky a na co je opakovanou činností zvyklá. V tuto chvíli už je vlastně nepodstatné, jestli příkaz vytvoří Stvořitel všeho z 80 % temný a mág jeho pokyn provede. Nebo jestli formu zákroku „vymyslí“ a provede samotná bytost mága ve hmotě temná z 80 – 90 %. Výsledek bude podobný.

I z těchto všech důvodů je nesmírně důležité dovést tento boj cesty čistého vzestupu s magií do definitivního konce. Je důležité znovu připomenout, o co vlastně v tomto boji jde. Jde o energie Planety, Přírody, Vesmíru a nového čistého vývoje lidstva na jedné straně. Proti energiím magických systémů, magických schopností produkujících manipulace, násilí a neoprávněné zásahy do běhu života na straně druhé. Každý soudný člověk, každá bytost, chápe, na čí straně je v tomto sporu vesmírné právo a vesmírná spravedlnost. Já sám za sebe, jako bytost, která v tomto světě proniká vším, prohlašuji, že tento boj bude doveden do spravedlivého konce s nejvyšší rozhodností.

Kontrola situace po uplynutí měsíce

Ještě před napsáním tohoto článku znovu kontroluji situaci po uplynutí určité doby. Jak to vypadá se Stvořitelem všeho teď? Kde se ve skutečnosti nacházel, jak to na tomto místě vypadá teď? (Duchovní komunikace z 3.5.2011).

Kosmické vědomí: „Tato převážně umělá bytost se nacházela v oblasti Plejád na jedné z privilegovaných planet, kam běžní lidé neměli přístup a kde sídlila Nejvyšší Rada – jedna z podobných rad Vesmírných lidí. Tato zajišťovala záležitosti víry a duchovní moci. Oni sami však nevěděli, že nejvyšší Stvořitel sídlí právě tam. Ani oni nebyli informováni o přesné podstatě věci. Současná situace je následující. Místo, kde původně sídlila bytost Stvořitele všeho, je teď prázdné. Není tam žádné vysílací zařízení, žádný automat, který by tuto bytost nahrazoval. Protože bytost sama byla do jisté míry automatem a žádný další duplikát pro ni neexistoval.“

Byla už někým z těch, co se na ni napojovali, zjištěna nepřítomnost této bytosti Stvořitele všeho?

Kosmické vědomí: „Zřejmě nikoliv – bytosti, které se na Stvořitele všeho napojují, a které jeho existenci přijímali jako nejvyšší pravdu, nejvyšší zákon a princip Univerza, pokračují v tom, co dělaly předtím. A dostávají se tak do vlastní virtuální (zdánlivé) projekce svých myšlenek, představ, minulých událostí a zkušeností.“

Mám o tom informovat veřejnost?

Centrální Karma: „Jednoznačně doporučuji zveřejnění, a to co nejdříve.“

Příroda: „Pro další vývoj zde na Zemi je důležité tyto informace zveřejnit.“

Planeta Země: „Mám stejný názor.“

Čí postoj více odpovídá realitě?

My tvrdíme, že Stvořitel všeho, kterým se ohání aktivní mágové i další obhájci „umění“ magie, byla umělá modla, umělý majestát, biorobot, lidmi vytvořené umělé monstrum. Zatímco na vzestupné Nové duchovní cestě komunikujeme se skutečnou Planetou, Přírodou, Karmou.

Mágové na to naopak reagují slovy, že právě tento Stvořitel všeho je nejvyšší duchovní silou, která zde vede vývoj. Zatímco bytosti, se kterými komunikujeme my, jsou pouhými vymyšlenými maňásky. A Nová duchovní cesta jde dokonce podle nich proti Přírodě a lidstvu.

Na první pohled to vypadá jako slovo proti slovu. Jako spor, který nelze rozhodnout. Podívejme se však blíže na to, co tyto dva diametrálně odlišné postoje představují a zahrnují.

Nová duchovní cesta se snaží změnit svět

My tvrdíme, že tento svět je skrz naskrz prolezlý manipulacemi, ovládáním, zneužíváním. Že zdrojem toho všeho je magie, kterou i nadále používají aktivní mágové. A jejíž stopy zůstávají jako odkaz minulosti v Přírodě i v mnoha lidech, kteří toho zneužívají k manipulování s jinými lidmi ve své blízkosti, k jejich vysávání, energetickému zneužívání.

A v tomto směru mnozí z nás přijímají konkrétní prosby Přírody a přírodních bytostí o pomoc. Jak naznačující následující tři příklady.

Prosba přírodního ducha Planety Země

Přírodní duch Planety Země: „Musím potvrdit včerejší slova o Přírodě a implantované magické síle, která se stala na počátku budování Planety součástí Přírody. Prostředí má velký vliv na vývoj všech složek, které se v jeho rámci vyskytují. Protože však i pozemská Příroda vznikla zásahem magické síly, jednotlivé složky vývoje mohou tyto magické vrstvy v sobě pociťovat. Jsou tak na podvědomé úrovni tlačeni k postoji a víře, že magie je skutečně jejich součástí, vždy tomu tak bylo, a má tomu tak být i nadále. I proto se vývoj pohybuje tak pomalu... Je potřeba nejen působit na odstranění magie. Ale je nutné působit i z druhého směru od Přírody. To znamená posílit přirozenou sílu Přírody, která byla magií infikována... Příroda má dnes již velkou sílu. Tato síla však stále ještě není dostatečná, aby dokázala z Přírody zcela vytěsnit magii. Je důležité pomoci otevřít původní zdroje Přírody, které v sobě obsahují prvotní sílu tvoření. Teď už k tomu uzrál čas.“ (Duchovní komunikace Petry Novákové z 20.4.2011)

Prosba o očistu Jeseníků od magie

Příroda:  „V okolí, kde žiješ, je mnoho míst spojených s magií. V posledních dnech se opět dostaly na povrch dění energie z nechvalně známých procesů upalování „čarodějnic“. Celá část Jeseníků je těmito energiemi svázaná. Doba je vhodná k tomu, aby se tato oblast začala čistit. Je vhodné požádat Přírodu a Světelné instituce, které tuto očistu mohou provést, aby ji zahájily. Nesmyslná tradice pálení čarodějnic v letošním roce rozvířila negativní energie bývalých honů na čarodějnice a čarodějnických procesů. Očistná akce by měla být zahájená na jaře letošního roku. Její dokončení bude znamenat velkou úlevu nejen pro oblast Jeseníků, ale i pro Planetu. Poté se mohou začít čistit bytosti s těmito procesy svázané. Síla moci, magie, ovládání se zase o kousek zmenší. Tímto cíleným procesem vyhledávání a čištění míst a bytostí magicky ovlivněných se síla magie neustále zmenšuje.“ (Duchovní komunikace Věry Talandové z 5.5.2011).

Prosba o očistu území Brd od magie

Při večerním cvičení Tibeťanů 4.5.2011 se mi neustále vybavovaly Brdy, Rožmitál pod Třemšínem, Třemšín a jezero u Rožmitálu pod Třemšínem (jezerní paní s mečem). Po cvičení jsem přijala tuto duchovní komunikaci (Duchovní komunikace Ivany Zámečníkové ze 4.5.2011):

Hlavní přírodní duch Brd: „Samotné Brdy vždy působily jako srdce Čech, které mělo a má energeticky podporovat zejména očistu a regeneraci a zesilování pozitivních vibrací hl. města Prahy. Mnoho poutníků docházelo a dochází do těchto míst k načerpání ztracených (ztlumených) energií s potřebou regenerace… I k tomu mé lesy sloužily a slouží…

Nyní je však třeba zpracovat některé karmické vrstvy, které se obnažily v některých místech… V tuto chvíli dochází k významným bojům proti temné straně se snahou odstranit co nejdříve, co nejvíce manipulací, magických systémů a magii samotnou. Z tohoto pohledu Vás prosím o očištění mého svěřeného území.“

Pokyn magicky vytvořit umělé zemětřesení

Naproti tomu obhájci magie přijímají pokyny k provádění dalších a dalších umělých magických zásahů do fungování Přírody, lidské civilizace i celého světa. Také k tomu uvedu konkrétní příklady.

Pan LK v textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 7B“ obhajuje svoji vlastní magickou akci, uměle vyvolané zemětřesení v italském Assisi v 90. letech 20. století, se ztrátami na lidských životech:

„Mohl bych říci, jak to bylo, ale ještě nepřišla doba, kdy bude vše vyjeveno. Jen tak mimochodem, porušil jste jednu ze základních zásad vztahu učitele- žáka a to, že co vám váš učitel řekne, má zůstat tajemstvím mezi vámi dvěma nebo dalšími žáky. Vám jsem to říkal trochu z jiného důvodu, aby vaše rasa věděla, že nelze jen tak bezděčně zasahovat mimo karmický rámec. Jen tak mimochodem, bylo něco sdělováno těm, kteří vládnou zde na Zemi. Bylo vybráno na mou prosbu místo, kde jsem kdysi prožíval jednu inkarnaci a to co jsem zde učil, bylo otočeno do absurdna.Učil jsem pokoru, chudobu a službu bližním… moje názory a postoje se nezměnily ani po stovkách let. K čemu jsou chrámy, když nám chřadnou ty naše vnitřní???!!! Jenom zde můžeme rozmlouvat s Kristem a BP!!! Pokud to nevíte, je mi vás líto, protože se snažíte chytrači,t stejně jako farizejové za dob Ježíše Nazaretského. Kdo jste aby ste mne soudil?! Kdo jste, abyste viděl co je před vašimi zraky skryto, jako nejvyšší tajemství dnešní doby?! Nezvedejte hlavu příliš vysoko, aby se vám z toho nakonec nezatočila hlava…..“

Ano, takže toto je způsob, jakým magie v minulosti vychovávala lidskou populaci. A doslova „pouštěla lidstvu žilou“ uměle vyvolanými katastrofami.

Tuto akci jsem podrobně komentoval v textu Každý magický zákrok je dnes neoprávněný. Jasně si můžeme domyslet, jestli i v tomto případě vůbec mohlo jít o skutečně přirozenou duchovní sílu, která mu něco takového doporučila, či dokonce jasným příkazem nařídila, nebo o duchovní moc uměle vytvořenou lidskými bytostmi.

A z titulu jaké své funkce si takový člověk ve hmotě vůbec osobuje právo takto zasahovat? Naznačují to jeho vlastní slova:

 

„Mne všechny bytosti, dokonce dnes již i z Vaší rasy oslovují "Svatý přesvatý"…

Takže opravdu nepotřebuji vytvářet okolo sebe žádnou aureolu tak jak naznačujete, nemám to zapotřebí, protože "JÁ JSEM!"…

Pokud to pochopíte a především rychle vnitřně v sobě dosáhnete, budete moci svým lidem své rasy říkat co jste se naučil a třeba jak jste v nevědomosti atakoval Svatého Přesvatého (smích, ale laskavě)...“ 

Další pozoruhodná „legislativní úprava Vesmíru“

O dalším takovém umělém magickém zásahu do fungování lidstva informuje následující zpráva z Rahunty: 


"Děje se něco? - 30 (Radostná Zpráva)

26.03.2011 18:36

Vážení čtenáři a čtenářky, oznamuji Vám velice radostnou zpravu:

Dnes, to je 26.3.2011 v 18,30 SEČ byly zručeny všechny karmické vztahy a vazby mezi všemi bytostmi žijícími zde na Zemi, které vznikly bez rozdílu času a prostoru ve Stvoření....

Toto rušení karmických vztahů a závazků se dále rozšiřuje na celý 11.Vesmír a jejich Bytosti!!!"

Pokud by Vám kdokoliv říkal, že máte nějaké karmické uzly či vztahy na jiné bytosti či vztahy, není to již pravda a dotyčný spíše prokazuje, že vám neříká pravdu, nebo nic neumí....

LK


V textu 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie jsem vysvětlil následující: Takové prohlášení o celoplošném zrušení všech karmických vazeb naznačuje, že byl magickým zásahem proveden pokus opakovat přehmaty světelného vedení lidstva z období Ježíše Krista. Mám tím na mysli nikoliv zásahy samotného Ježíše Krista, ale především zásahy vedoucích institucí Světla - Duchovních hierarchií a Vesmírných lidí, které tehdy vedly vývoj. A které rozhodly, že tragický konec Ježíšovy pozemské mise začal být vydáván za vítězství. Že poprava, ukřižování čistého člověka, byla vydávána za akt, který posílil pravdu a čistotu, a který zbavil pozemské lidstvo všech hříchů, viz texty 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo.

A co jsme při této magické akci skutečně vnímali? Rozhodně nešlo o žádné karmické čištění nebo dokonce o prominutí karmických dluhů, či vyčištění karmických vazeb. Ve skutečnosti šlo o obalení, odstínění člověka od prostředí, od Přírody. Jednak proto, aby na něj nebylo vidět, aby byl neidentifikovatelný pro jiné vyspělé duchovní bytosti. A zároveň mu znemožnit vlastní duchovní vnímání a místo toho mu vnutit pohled na svět propagovaný mágem. Příroda pak tuto akci komentovala následujícími slovy uvedenými v textu 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie.

Příroda: „Již z minulosti je prokázáno, že nelze zrušit všechny karmické vazby všem lidem. Znamenalo by to kompletně zpracovat veškerou karmu lidstvem nashromážděnou. Pak by teoreticky měl nastat na Zemi ráj, protože veškeré „nepřízně osudu“ vznikají právě na základě karmických vazeb a nutnosti jejich zpracování. Pokud by nešlo o karmické zpracování všech vazeb, ale o jejich odříznutí od lidstva, aniž by byly zpracovány, lidstvu by veškeré problémy zůstaly. Navíc by však každý jmenovitě ztratil možnost se jich zbavit na základě vlastního vývoje. A postupného zpracování svých minulých omylů a přehmatů, které mu tyto problémy způsobují. Úkolem člověka je pochopit chybu, zpracovat problém a pak se problém sám v důsledku karmické nápravy odstraní. Takovýto krok odříznutí všech karmických vazeb, pokud by byl proveditelný, by tak znamenal zakonzervování v tomto bodě, místě, čase a nemožnost se posunout dál. To však by znamenalo ztrátu vývoje.“

Závěr: Podle Přírody šlo o akt temné magické agrese, který dopadl na drtivou většinu ze 7 miliard obyvatel Planety. A znemožnil jim jakékoliv případné další karmické čištění do té doby, dokud sami každý sám za sebe nepožádají o odblokování tohoto magického zákroku LK. Nebo dokud nedojde k situaci, že tento zákrok bude anulován celoplošným zásahem skutečných Světelných Sil na této Planetě vedoucích vývoj.

Mágové argumentují svým právem takto řídit svět

A reakce mágů na to, když jsme uveřejnili toto vyhodnocení jejich akce? I nadále obhajují „silnými slovy“ tuto svoji magickou moc, kterou neváhají zneužívat proti lidem, Planetě, Přírodě. I nadále argumentují tím, že oni přece na to mají právo:

„Vaše představy opravdu hraničí s diagnózou pro psychiatrii. Kdybyste měl opravdové znalosti, věděl byste, že pokud někdo ovládá Kosmickou řeč a po způsobu Stvořitele je schopen tvořit, nic mu není na překážku a odpovídá za své činy pouze a přímo Boží Prozřetelnosti, takže si opravdu myslíte, že by toho kdo toto je schopen tvořivě použít, zastavila vaše „zaprděnost“?!“

Je vývoj na Zemi skutečně tak ideální?

My na svých stránkách naznačujeme, že vývoj světa na konci 20. století směřoval ke kolapsu. Že ovládání, manipulace a lži dosáhly v tomto světě nebývalého rozměru. A že tento vývoj pokračuje ve hmotě i nadále. Logicky je proto nezbytné něco zásadního ve vývoji tohoto světa změnit.

Naproti tomu mágové jsou naopak v klidu a vysvětlují, že vše je již hotovo.  Že model vývoje se nezměnil a nezmění. Že přece není důvod měnit dosavadní způsob vedení světa, protože je dostatečně dokonalý. A že vše potřebné k zajištění transformace lidstva do vyšších vibračních rovin (rozuměj k odpoutání od hmoty), je již magií zajištěno. Aby všechny své zásahy a způsoby opět zdůvodňovali Moudrostí a bezvýhradnou Láskou: 

„Ve stvoření jsou hierarchie z důvodu evolučního vývoje a tento model se nezměnil a nezmění, takže vymýšlíte nesmysly!!! I přes to že jsou hierarchie, jsou vždy nejen kontrolovány, ale především „ovládány“ Zákonem LÁSKY a ten nemůžete napadnout a když ano, tak se vlastně prozradíte za kterou stranu vlastně hrajete tuto hru s NDC. Vím kdo jste, ale jsou tací, kteří ještě neprohlédli vaše motaniny….(úsměv), ale i na to dojde….“

„Závěrečné operace již dávno začaly, ale ve směru k očistění a transformaci Lidstva do vyšších vibračních rovin. Duplikáty energeticko materiálních těl jsou již pro většinu Lidstva hotovy, takže se agresorským přisluhovačům nepodaří stáhnout Lidstvo do otroctví, které vaše rasa a vaši Tvůrci chtěli dosáhnout. Žádné kataklyzmatické události tomu nepomohou, prohráli jste, protože vám jde o vlastnictví této planety. Vaše způsoby jsou strašení, manipulace a další disharmonické projevy. Naše způsoby jsou bezvýhradná Láska, Milost, Milosrdenství, Trpělivost, Laskavost, Soucit, atd. plus absolutní Poznání pro všechny, Moudrost, Vševědoucnost, VŮLE, Víra, … atd…. atd.“

Měl by člověk naslouchat Přírodě a Planetě nebo umělým majestátům?

Na našich stránkách zdůrazňujeme myšlenku, že je nezbytné, aby člověk více naslouchal Planetě a Přírodě. Protože Planeta a Příroda pro nás lidstvo vytvářejí životodárné prostředí. Že chceme-li v tomto světě přežít, potřebujeme se naučit více naslouchat Planetě Zemi a pozemské Přírodě.

Naproti tomu obhájci magie naopak doporučují více naslouchat umělým modlám. A stále znovu a znovu zdůrazňují sílu moci magie nad tímto světem. Sílu, kterou musí člověk respektovat, jinak si zahrává. Protože sloužit lidstvu, to především znamená sloužit Stvořiteli všeho: 

„Jedinou a skutečně CENTRÁLNÍ KARMOU VÝVOJE vždy byl a bude STVOŘITEL VŠECH STVOŘITELŮ , STVOŘITEL VŠEHO!!! Ten jediný se mě může ptát co jsem kde udělal, či vyvedl. Toto platí pro všechny, kdo jsou vedeni podle Zákona Milosti a Milosrdenství!!!! Takže pane Jiří Nováku, stáhněte jak se říká „ocas“ a to co jste mi chtěl naordinovat a zároveň mne tím vyděsit, platí především na vás.“

 „Jak můžete zrovna vy popsat čistý vzestup, když nechápete základní principy ve stvoření a popíráte základy Stvoření, no to mi tedy hlava opravdu nebere…!!! Jak můžete se ohánět pěti „p“, když popíráte božský princip a vůli?!“

„Klidně si to nazývejte, jak chcete, služte Lidstvu, Lidem a tím budete sloužit Stvoření jako celku, tedy Stvořiteli Všeho, který se chová jako Otec i Matka, to je jako pravý rodič pro všechny!!! Pokud budete chápat a především žít lásku tak, jak jí chápete vy, tak se vám ani nedivím…!!! Ono opravdu je rozdíl mezi láskou a Láskou. Láska je Všudy-přítomná a Vševědoucí. To se pak jinak prožívá, vnímá a chápe….“

Na závěr pro úplnost dodávám, že kompletní texty mágů pod názvem „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 1 – 6, 7a, 7b“, ze kterých byly převzaty předcházející citace obhájců magie, jsou uveřejněny na Rahuntě.

Závěr

V tomto textu jsem předal maximum informací, které jsou v tuto chvíli o celé záležitosti dostupné, aby čtenář mohl porovnat oba zásadně odlišné postoje. Na jedné straně jde o Novou duchovní cestu, která je postojem čistého duchovního vzestupu bez umělých pomůcek a metod, i bez umělé moci. Která je cestou bez nadřazování jedněch nad druhými, cestou směřující k navrácení člověka k Přírodě a Planetě.

Tím zásadně odlišným postojem je stanovisko mágů. Další propagace magického vedení lidstva. Veřejná podpora dalšího setrvání skupiny privilegovaných nad ostatními. Obhajování dalších magických zákroků zajišťujících násilné změny vývoje lidstva a Přírody. Propagace umělých lidmi vytvořených institucí, kterými lze zdůvodnit jakýkoliv zákrok proti lidem i Přírodě, i kdyby byl sebevíce neetický.

Individuální posouzení, kde je skutečná pravda, již ponechávám na samotném čtenáři. 

© Jiří Novák, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 238
  • 30
  • 22
  • 21
  • 28

Celkový počet hlasů: 339