Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení?

40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení?

Jiří Novák Vloženo 11.4.2011
Jiří Novák

Film Tajemství pojednává o tajemném principu přitažlivosti doprovázejícím lidstvo. Jeho závěry jsou přitom podporovány nejnovějšími výsledky kvantové fyziky. Kolektivní energie mnoha lidí skutečně dokáže ovlivnit realitu. Také magie dovedla ovládání energií do dokonalosti. Jak funguje zákon přitažlivosti? Film Tajemství je však jednostranným zjednodušením reality, které vychází z pohledu jednoho života. Co je potřeba k Tajemství dodat, aby to fungovalo pro každého? Nestačí pozitivní přístup k životu. Důležité je také nastoupit duchovní cestu vzestupu ve Světle a přijmout svoji karmickou odpovědnost za minulé existence. Odevzdáním se Přírodě a Vesmíru začne člověk do svého života přitahovat vše, co je pro jeho vývoj skutečně optimální. Ne tím, že si bez ohledu na cokoliv bude něco přát a předpokládat, že mu to Vesmír splní. Vesmír dnes splní pouze to, co je v souladu s další evolucí člověka.

Kniha a film „Tajemství“ australské autorky Rhondy Byrne

Film Tajemství, který je volně dostupný v české verzi na Internetu například na adrese

https://www.uloz.to/7501351/tajemstvi-the-secret-dokument-czdabing-avi,

předcházel knižní podobě tohoto poselství autorky. Autorka zde píše o vlastním poznání nejmocnějšího principu Vesmíru, který umožňuje dosáhnout všeho, co si člověk přeje – v oblasti zdraví, peněz, vztahů i dalších aspektů osobního štěstí. Intenzivně pak začala pátrat po dalších důkazech této síly a zjistila, že mistři v práci s touto tajemnou silou provázeli lidstvo od nepaměti.

Film vypráví o Tajemství, které se předávalo z generace na generaci celé věky. Staleté tajemství znaly vynikající osobnosti v dějinách: Platon, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein - a řada dalších vynálezců, teologů, vědců a velkých myslitelů. Tajemství, které je podporováno také řadou známých osobností dnešní světové vědy i nejnovějšími vědeckými poznatky kvantové fyziky. Také z toho důvodu zařazuji toto téma na závěr kapitoly týkající se vědy a vědeckých postojů k duchovnímu pozadí světa.

Může nám toto tajemství opravdu dát vše, po čem toužíme?

Na počátku filmu vyslechneme tato slova:

„Toto tajemství vám dává vše, co chcete – štěstí, zdraví, bohatství. Můžete dělat nebo mít cokoliv chcete. Můžete mít, cokoliv si vyberete, úplně cokoliv. Všichni využíváme jednu sílu, jeden zákon, jednu přitažlivost. Tím tajemstvím je zákon přitažlivosti. Všechno, co do vašeho života vstupuje, do něj přitahujete vy. A je to k vám přitahováno na základě obrazů, které uchováváte ve své mysli. Cokoliv se děje ve vaší mysli, to k sobě přitahujete. Moudří lidé to vždy věděli.

Váš úkol je držet své myšlenky toho, co opravdu chcete a držet svou mysl jasnou. Funguje to vždycky, funguje to pokaždé a funguje to u každého. Problém je, že většina lidí myslí na to, co nechtějí. A tak je to potkává znovu a znovu a znovu.“

Opravdu je toto možné? Je něco takového vůbec reálné? Podívejme se nejprve na celou situaci z hlediska vlastností bioenergie, která je základní energií duchovního pozadí světa.

Souhlasná rezonance a synergie

Bioenergie se chová podle zákonů souhlasné rezonance, která je podobná rezonanci zvukové. Když uhodím na ladičku, jiný podobný předmět v její blízkosti začne vibrovat se stejnou frekvencí a vydávat tón stejné výšky. Jistě jsme si všimli, že dobrá nebo špatná nálada jednoho člověka může vybudit podobnou náladu u dal­ších osob, které jsou v jeho bezprostřední blízkosti. Vyjádřeno jedním z Univerzálních zákonů - „láska plodí lásku“, „nenávist plodí nenávist“ atd.

Bioenergie se chová synergicky. To znamená, že společný účinek dvou souběžně probíhajících akcí je větší než součet jejich díl­čích účinků. Energetická síla dvou bytostí se shodným záměrem je mnohem větší než prostý součet jejich sil. I proto může malá sku­pinka osob o vysokém stupni vnitřní harmonie přirozeně ovlivnit fungování celého lidstva, Planety a Vesmíru. Přestože to je v rozporu s existujícími fyzikálními zákony pro naši realitu, konkrétně zákonem entropie, který vyjadřuje tendenci k postupnému pomalému vyrovnání všech energií, k narůstání chyb a vzniku „prů­měrnosti“ označované někdy jako „tepelná smrt Vesmíru“. Jedině duchovní energie individualizovaných lidských bytostí ve hmotě může tuto tendenci vývoje Vesmíru zvrátit v opačný směr (viz článek 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?).

Jak scestné je pak myšlení dnešních politiků a ekonomů, kteří řídí svět, pokud se domnívají, že v případě hrozící vesmírné katastrofy je lepší lidem nic neříkat, když stejně nemůžeme nic změnit. Například jeden z vědeckých poradců vlády USA prohlásil následující:

„Kdyby totiž vyvstal takový problém, je jedinou příležitostí až do posledního okamžiku všechno popírat a vyhnout se tak globální panice… takové utajení by bylo doslova pro blaho lidstva“, 

viz článek „Armageddon bude utajen“, WM magazín 15/2002.

Celá řada rozumně uvažujících obyvatel Planety má však zcela jiný názor. Duchovní energie má přece schopnost utvářet, udržovat, ale také měnit a přetvářet hmotné formy a hmotné události. Žádná fyzická událost, která se má stát v budoucnosti, proto není definitivní. Duchovní bioenergie v pozadí má sílu a moc každou blížící se událost změnit. Jakým způsobem však může tuto bioenergii ovlivňovat člověk?

Bioenergie a mentální energie vědomí

Bioenergie představuje jemnou energii, kterou lze ovládat a řídit vlastním vědomím, vůlí a působením mentální energie. Naše očekávání, přání nebo dokonce vědomě zaměřená vůle proto mohou přirozené proudění bioenergie ovlivnit a změnit nebo také obno­vit.

Takto lze působit na životní pochody v člověku a tím i na jeho zdraví. Na ovlivňování bioenergie vlastní vůlí a vědomím je založeno fungování „pozitivního myšlení“, které je propa­gováno v mnoha knihách. Takto lze působit i na průběh nadcházejících událostí, které se týkají nejen jednotlivce, ale i celého lidstva. Řada lidí dokáže takto ovlivnit bioener­gie ve svém okolí a přitáhnou tak do svého života převahu pozi­tivních událostí. Naopak negativně uvažující lidé mohou do svého života přivolat právě to, čeho se nejvíce bojí. Toto vše je dokladem toho, že Tajemství skutečně do jisté míry funguje. Je to však přesně tak, jak tvrdí autorka Rhonda Byrne v následujících slovech?

„Vaše myšlenky a vaše pocity vytváří váš život. A tak to vždycky bude. Zaručeně. Takže obecně na co se vaše myšlenky zaměří, to do svého života přitáhnete, ať to chcete nebo ne. Těžko se tomu věří, ale když se tomu dokážete pootevřít, následky jsou ohromující.“

Je toto skutečná absolutní pravda? Může to fungovat takto obecně za všech situací? Nebo je dosah Tajemství pouze omezený? A funguje to pouze pro někoho a za jistých okolností? Mohla by být síla pouhé myšlenky skutečně tak obrovská? Co všechno dokáže sílu myšlenky posílit? Postupně si o tom řekneme více.

Kolektivní energie mnoha lidí dokáže ovlivnit realitu

Nasměrování pozitivního myšlení jedním směrem u dostatečného počtu uvědomělých lidských jedinců může změnit i běh události světového charakteru, přestože se zdá být neodvratná. Šance na změnu tak vždy trvá až do posledních okamžiků před blížící se případnou katastrofou. Jakou částí může jednotlivý člověk k takto pozitivně nasměrovanému kolektivnímu vědomí přispět? Všeobecně platí, že čím vyšší je frekvence vnitřní bioenergie člověka, na kterou je naladěn, tím větším dílem do takto pozitivně nasměrovaného kolektivního vědomí přispívá. Nejvíce proto přispívají lidé na vzestupu, kteří den za dnem pracují na soustavném zvyšování své vnitřní čistoty a harmonie.

V životě jednotlivců i celého lidstva se nic neděje náhodou a každá dílčí událost má svůj skrytý význam. Pokud se ještě dá katastrofě předejít, lidstvo se o ní obvykle dozví s dostatečným předstihem. A to nejen vnímáním jednotlivců s dobrým duchovním napojením. Ale také přímo pomocí světové vědy, která na takovou událost dokáže včas upozornit. Tak, jak to bylo ukázáno ve filmu Armageddon. A také tak, jak proběhla závěrečná zkáza Atlantidy, na kterou se určitá část pozitivně směrovaného lidstva dokázala připravit. Aby v jiných částech Planety tito lidé uchovali depozita s odkazem dávné Atlantidy pro budoucí civilizace – viz například článek 38E. Informační pole a duchovní knihovny. Kolektivní vědomí obrovského počtu lidí uvažujících určitým směrem může dokonce vyvolat to, co bychom nazvali zázrakem.

Situace není nikdy beznadějná

Situace není nikdy beznadějná, pokud se dostatečný počet pozitivně fungujících jedinců dokáže včas spojit ve společném záměru. Technická a technologická vybavenost civilizace přitom vůbec nemusí být rozhodující. Největší chybou, kterou by lidstvo jako celek mohlo před blížící se katastrofou udělat, by bylo právě to, že by na veřejnosti ústy svých zástupců informace o této katastrofě záměrně popřelo a zamlčelo.

Ptáte se, proč by to dělali a proč to takto chtějí dělat i v dnešní době? Obvykle argumentují chaosem a panikou, kterou by takové sdělení mezi lidmi vyvolalo. Ale možná tím rozhodujícím důvodem, který by je k takovému počínání vedl, by byl zřejmě ten, aby oni tvořící úzkou skupinu vyvolených měli dostatek času a klidu. Aby především sami sobě zvýšili šance na přežití bez ohledu na zbytek světa. Aniž by jim v tom kdokoliv druhý překážel.

Tvůrci amerického filmu „Armageddon“, který pojednává o blížící se katastrofě, neváhali zařadit prvek působení kolektivního vědomí do scénáře. V období krátce před hrozící katastrofou se po celém světě konala shromáždění osob společně se modlících a meditujících za záchranu planety. V takové chvíli není podstatné, v jakého Boha kdo věří a na jakých zásadách buduje svůj postoj ke světu a k životu. Důležitá je obrovská touha po přežití, díky které dochází k toužebnému nasměrování společného přání a jednotné energie mnoha jedinců stejným směrem. Zarytý materialista se ušklíbne nad zbytečností takového počínání. Duchovně probuzený člověk však ví, co kolektivní vědomí velkého počtu jedinců může dokázat a chápe obrovský význam takového jednání.

Magie dovedla ovládání energií do dokonalosti

Do dokonalosti dovedla ovládání bioenergie vůlí a vědomím po­zemská magie, která doposud v tomto světě přetrvává. Vyspělý mág dokázal přivolat déšť, vyvolat bouřku nebo dokonce i zemětřesení. Podrobněji jsem se tématu magie věnoval v článcích 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, i později v tématech Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství, Každý magický zákrok je dnes neoprávněný, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie.

O magii nepíšu proto, že bych ji chtěl propagovat, ale právě z opačného důvodu. Za­číná totiž nový duchovní věk a v něm už nebude pro magii a pro magické získávání převahy nad druhými bytostmi místo. Jak jednotlivý mág, tak také kolektivní vědomí skupiny osob dokážou ovlivnit realitu kolem nás. Ten první však používá umělou tvořivou sílu magie. Tedy systému, kterého se jako lidstvo potřebujeme zbavit, chceme-li vůbec přežít.

Podle kvantové fyziky vědomí ovlivňuje realitu

Pokusy popisované ve filmovém dokumentu „Co my jen víme“ skutečně prokázaly, že kolektivní vědomí dostatečně velkého počtu jednotlivců dokáže pozitivně ovlivnit realitu. Tento filmový dokument je dalším široce propagovaným filmem, ve kterém známé osobnosti vědy hovoří o tvořivé síle člověka:

„Co my jen víme? Kolem nás je nekonečný oceán možností. Tak proč vytváříme stále tutéž realitu? Není to udivující, že máme spoustu možností, ale nevíme o nich?… V tomto světě, kde žijeme, vidíme jen špičku ledovce…

Podle Heisenberga, spoluobjevitele kvantové fyziky, nejsou atomy věci, jsou to pouhé tendence. Neuvažujte tedy o věcech, ale o možnostech. Všechno jsou to možnosti vědomí…

Kvantová fyzika kalkuluje jen s možnostmi. Když na to ale přistoupíme, musíme se zeptat: Kdo nebo co z těch možností vybírá? A hned vidíme, že se to neobejde bez vědomí. Nesmíme přehlížet pozorovatele.

Ovlivňují lidé realitu, kterou vidí? To si pište, že ano. Každý z nás…

Většina lidí neovlivňuje realitu důsledně, protože nevěří, že to dokážou…

Hlavním důvodem je jejich přesvědčení, že to nedokážou…“

Okolní realita je pouze jedna z mnoha možností

Podle kvantové fyziky je okolní realita pouze jednou z mnoha alternativních možností, jak by svět ve skutečnosti mohl vypadat. Kdo nebo co má právo z těchto možných variant vybrat jednu jedinou?

Na úrovni atomů a elementárních částic je vědecky prokázáno, že vědomí pozorovatele ovlivňuje realitu. Člověk vůči mikrosvětu vystupuje jako bytost, která má schopnost mikrosvět atomů a elementárních částic ovlivnit, změnit, řídit. Člověk je vůči mikrosvětu v pozici velkého všeobjímajícího Boha, je nositelem vědomí vyšší úrovně reality, které je schopno tvůrčími zásahy mikrosvět změnit.

Vědci se domnívají, že to, co platí pro vztah člověka k mikrosvětu, by mělo platit i pro jeho vztah k běžnému okolí. To však není tak jednoduché. Od atomů, elektronů a dalších částic k pevným předmětům je ještě velmi daleko. Jedině umělá tvořivá síla magie dokázala, aby člověk mág vystupoval vůči světu z pozice vyššího vědomí, všemohoucího Boha, který má právo a sílu měnit běh věcí.

Umělá tvořivá síla bez duchovního nadhledu je původcem katastrof

Na první pohled to vypadá hezky a vznešeně, dospět k tak dokonalé tvořivé schopnosti. Historie však mnohokrát potvrdila, že takováto dokonalá tvořivá síla v rukou člověka bez dostatečného duchovního nadhledu byla v minulosti příčinou mnoha katastrof, zkáz a pádů. Že je vrcholně nebezpečné, aby běžný člověk takovouto tvořivou silou disponoval.

Mágové namítnou, že tyto schopnosti nejsou pro každého. Faktem však zůstává, že magické schopnosti přenesené z minulosti člověku zůstávají ještě dlouhou dobu poté, co svým vývojem propadl třeba až na samotné dno ve Světle měřeno frekvencí vnitřní energie, na kterou je naladěn. A měřeno vnější etikou jeho činů, slov, zásahů. Tedy to, co se projevuje v jeho každodenním chování vůči druhým lidem. V jeho nadřazenosti, nabubřelosti, přezíravém vztahu k dalším lidem jiného smýšlení, kteří si odvažují narušit monopol jeho magické moci (viz články 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?).

Magické schopnosti mágovi zůstávají i z toho důvodu, že drtivý pád ve Světle znamená zároveň mimořádný vzestup mága na temné straně. A to mágovi často zajišťuje přístup jednak k dalším osobním magickým systémům z dávné minulosti. A jednak také k dalším „vyšším“ ovládacím programům vyvinutým temnou stranou světa.

Tendence zneužívání magie se s úpadkem lidstva stupňovala

Tato tendence zneužívání magie se v průběhu historie stupňovala spolu s celkovým duchovním úpadkem lidstva. Protože ruku v ruce s celkovým pádem ve hmotě pokračoval i duchovní pád předvoje lidstva v duchovních sférách – lidských Duchovních hierarchií, viz články 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi. A to přesto, že magické možnosti a privilegia těchto umělých duchovních struktur stále přetrvávaly.

To pak automaticky vedlo k tomu, že mimořádná privilegia a umělé tvořivé schopnosti dostávali při sestupech do hmoty duchovní mistři se stále nižší a nižší celkovou světelnou úrovní své vnitřní harmonie a čistoty. Zneužití uměle propůjčené tvořivé výbavy se postupem času stávalo čím dál více běžným jevem. Protože čím dál vyšší procento nedostatečně vyladěných duchovní mistrů s umělými privilegii nebylo schopno dospět k přirozenému duchovnímu probuzení. To vše jednoznačně potvrzují zkušenosti z karmické očisty mnoha osob.

Mnoho dnešních lidí je nasáklých magií z minulosti

Dokáže dnes každý člověk přímo ovlivnit realitu ve smyslu vyplnění každého svého přání? Postupně vysvětlím, že to není tak jednoduché. A ani by to nebylo v dnešní době již zcela správné. Prokazatelně dokážou přímo ovlivnit realitu pouze jednotlivci mágové nebo další lidé, kteří v sobě z minulosti, z předchozích existencí, mají část tvořivé síly umělé magie. A kteří tuto sílu vědomě nebo i nevědomě používají. Setkal jsem se s několika lidmi, kteří dokázali vědomě měnit běh počasí, ovlivňovat události. A přitom nešlo o aktivní mágy. Mnoho lidí v dnešním světě má magické schopnosti ukryty ve svých karmických vrstvách z minulosti. Řada lidí je jakoby nasáklá magií, aniž si to uvědomují.

Mnozí to používají k tomu, aby si žili nad poměry. Podle jejich vychýleného vnějšího chování vůči druhým, vůči Přírodě a světu, by se dalo usoudit, že většina jejich čaker bude špatně fungovat. Že budou ucpané, zdeformované, poškozené, že pravotočivá bioenergie tudy skutečně do těla neproudí. A že si svým zřetelně vychýleným životním postojem zadělají na zdravotní problémy – viz články  33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I,33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II. Oni si však dokázali zajistit jiný nestandardní příjem energií. Fungují jako energetičtí upíři na úkor druhých lidí ve svém okolí. Často i těch nejbližších – vlastních partnerů, partnerek, dětí.

Také to všechno jsou zbytky magie. Zbytky ovládání a manipulování jedněch druhými. Tyto umělé schopnosti představují něco, co z tohoto světa musí nutně pryč, jak jsem již mnohokrát naznačil. Jinak se totiž postupně narůstající ovládání všeho druhu nedá z tohoto světa vymýtit.

Co je principem umělé magie?

Principem veškerého ovládání člověka člověkem nebo člověka umělými systémy jsou umělé tvořivé schopnosti. Schopnost udělat, vytvořit, více, než kam sahá úroveň vnitřní čistoty člověka ve hmotě nebo i dalších duchovních bytostí. Disponovat tvořivou silou, která přesahuje úroveň čistoty a etického vnímání toho člověka. Že člověk nemá frekvenční dosah na tvořivé energie Planety, Přírody a Vesmíru, které by možnost takových činů člověku přirozeně zajistily.

Umělá magie představuje tvořivou sílu, která nemá oporu v Planetě, Přírodě a Vesmíru. Ale kterou se naopak člověk z těchto přirozených struktur vyděluje a nadřazuje jako pán a vládce. Každý soudný člověk musí jasně vnímat, v čem je nebezpečí magie. Kolikrát už magie byla v minulosti zneužita. Jak může být magická schopnost v rukou zdánlivě duchovně vyspělého, ale ve skutečnosti duchovně pokleslého člověka, nebezpečná.

Mágové sice argumentují tím, že právě oni jsou duchovně vyspělí. Protože ovládají největší lidské duchovní umění - magii. Protože jsou přece dokonale a komplexně prověřeni zasvěcovacími magickými postupy. Jednoznačně však za ně hovoří jejich vnitřní energie, kterou ze sebe vyzařují, i jejich způsob chování vůči druhým, jak jsem vysvětlil v článku 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?.

Je-li realita pouhou možností, lze ji logicky změnit

„Pokud je realita mojí možností, možností vědomí, hned se ptám, jak ji můžu změnit nebo zdokonalit. Jak ji mohu udělat šťastnější… Musíme formulovat, co chceme a pak se na to tak soustředit a zaměřit a věnovat tomu takovou pozornost, že zapomeneme na sebe, zapomeneme na čas a na svoji identitu. A teprve v okamžiku, kdy nás tento prožitek pohltí natolik, že zapomeneme na sebe i na čas, poznáme tu pravou realitu. Zažil to každý, kdo se rozhodl o něco usilovat. To je kvantová fyzika v akci. Tak se manifestuje realita. Tak se pozorovatel projeví naplno. Vaše vědomí ovlivňuje lidi kolem vás. Ovlivňuje vaši budoucnost. Spoluvytváříte vaši budoucnost.“ (Filmový dokument „Co my jen víme“)

Ano, v tomto citátu je jádro věci. Popis toho, jak lze individuální myšlenku výrazně posílit. Samotná myšlenka představuje slabou neutrální energii. Až naše vnitřní pocity a prožitky dodávají této myšlence skutečnou sílu. Naše obrovská touha něčeho dosáhnout, něco změnit. Naše vnitřní rozhodnutí, pevné úsilí, neochvějná víra, že děláme správnou věc – to vše dodává myšlenkám ohromující sílu. Takže vnitřní city, pocity, vnitřní soustředění se na myšlenku celou svojí bytostí. Váhou všech složek své bytosti. Nechat se myšlenkou skutečně pohltit. Přijmout ji za svou.

Často se zakrývá, že posilující síla může být dvojího typu

Také tato citová posilující síla však může být dvojího typu. Náš svět je dvojpolární. Jsou zde pravotočivé bioenergie typické pro Síly Světla a levotočivé bioenergie, které doprovázejí každou aktivitu temných sil. Na toto se zapomíná a tato skutečnost se podceňuje. A mnohdy i záměrně zamlžuje. A mylně se pak každé soustavné duchovní úsilí vydává za pozitivní. Aby každá duchovní akce vypadala jako povznášející, pomáhající lidem na světelném vzestupu.

Na mnoha místech těchto stránek jsme vysvětlili, že tomu tak není. Že je potřeba výrazně odlišit skutečně povznášející duchovní úsilí od duchovních aktivit, které naopak člověka tlačí do pádu ve Světle. Viz články 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne? Plus cílené odpovědi na dotazy čtenářů týkající se dalších umělých pomůcek na duchovní cestě – Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup. A zjištěný skutečný vliv různých zasvěcení a doporučovaných akcí na člověka a na Přírodu – viz texty Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Hromadné skupinové meditace na podporu Planety.

Není pravdou, že pozitivní posílení má větší moc a sílu

Takže citové posílení myšlenky může být dvojího druhu. Zaprvé, může jít o mimořádné vzepětí pozitivního tvořivého pocitu, pozitivní vnitřní síly něčeho správného dosáhnout.

Může však také naopak jít o obrovské vzepětí destrukčního negativního pocitu, které se pak vloží například do slov proklínajících druhého. Likvidujících jeho život, jeho štěstí, jeho cestu životem. Takto obrovskou nenávistí impregnovaná slova dokážou ovlivnit celé generace. Dokážou určité místo, byt, dům učinit na dlouhé období nepříjemným, vyvolávajícím nepříznivé pocity. Vícekrát jsem byl požádán o pomoc při likvidaci dávného prokletí, pomsty, nenávisti. Při osvobození člověka od touhy druhého jej ovládat a řídit. Vícekrát jsem se s účinkem negativního citového vzepětí setkal při pomoci s rozvazováním karmických vrstev druhých lidí. A o síle prokletí jsem se též zmínil v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

Ve filmu Tajemství se tvrdí:

„Nyní je již vědecky dokázáno, že pozitivní myšlenka je asi stokrát silnější než ta negativní.“

Toto zjevně není pravda. Moje zkušenosti z karmické očisty mnoha osob i všeobecné zkušenosti mnoha dalších lidských jedinců prokazují, že i nenávistí impregnovaná myšlenka může mít obrovskou destrukční sílu. Nebo že myšlenky točící se stále do kruhu a zabývající se tím nejhorším, co by mohlo v dané situaci nastat, to skutečně do jisté míry přivolají. A člověk je napaden zákeřnou nemocí, před kterou nemá úniku.

Takže naše pocity, ať už pozitivní nebo negativní, dokážou myšlenku zesílit, zviditelnit. A dávají jí tak větší možnost, aby se skutečně ve hmotě projevila. Nedá se však obecně říci, že jedno je silnější než druhé. Je to dáno i tím, že film Tajemství vůbec nebere v úvahu Temné síly existující v duchovním pozadí světa. Které jsou schopny výrazně energeticky posílit vliv každého lidského rozhodnutí ovládat, ubližovat, pokud je podloženo výrazným záměrným citovým postojem.

Jak funguje zákon přitažlivosti?

Již dříve jsem vysvětlil, že kolektivní vědomí dokáže ovlivnit realitu kolem nás. A co jednotlivý člověk? Nakolik může jednotlivec svým myšlením ovlivnit svůj život a události, které kolem něj probíhají? Ve filmu „Tajemství“ (The Secret) se mluví o zákonu přitažlivosti následujícím způsobem:

„Zákon přitažlivosti nezajímá, jestli něco vnímáte jako dobré nebo špatné. Ani jestli to chcete nebo nechcete. Reaguje na vaše myšlenky. Když budete myslet na věci, které chcete a soustředíte se na to celou svojí myslí, zákon přitažlivosti vám je pokaždé dá. Když se soustředíte na věci, které nechcete, tak je ve skutečnosti přivoláte. Zákon přitažlivosti nevnímá, že je nechcete a tak se vám dějí.

Zákon přitažlivosti... uskutečňuje věci, na které myslíte. Zákon přitažlivosti funguje stále. Ať mu věříte nebo ne. Pořád funguje. Funguje zároveň s tím, jak myslíte. Tvoření probíhá neustále. Vždy když člověk na něco myslí nebo se něčím zaobírá, je v procesu tvoření. Zákon přitažlivosti říká, že dostanete cokoliv, na co myslíte, co řeknete. Stěžujete-li si, jak je to špatné, dostáváte toho špatného ještě více.

Zákon přitažlivosti je vidět všude. Všechno k sobě přitahujete – lidi, práci, okolnosti, zdravotní stav, bohatství, dluhy, radost, svoje auto, společnost, do které patříte. Vše jste to k sobě přitáhli jako magnet. Děje se vám to, na co myslíte. Váš život je fyzickým projevením myšlenek, které máte v hlavě.“

V dalším textu postupně vysvětlím, v čem je tento pohled filmu Tajemství příliš jednostranný. A jaký základní duchovní princip vývoje vůbec nebere v úvahu.

Podpora pozitivního myšlení je nesmírně důležitá

Myšlenky, které přicházejí, v nás vyvolávají určité vnitřní pocity. Myšlenku mohu nechat bez povšimnutí projít svojí myslí, aniž bych se jí zabýval. Aniž bych zkoumal její podstatu. Mohu ji však také začít posuzovat. Mohu jí dát kladný význam a pak se přitom cítím dobře. Nebo jí dám záporný význam a není mi přitom dobře. Pozitivní myšlení, uvažování a prožívání je pro život velmi důležité. Právě pozitivní myšlení se může v mnoha situacích stát silou, která dokáže zázrak. Každý známe životní příběhy lidí, kteří se dokázali změnou životních postojů vrátit do života, když už jim medicína nedávala naději. Viz například Louise L. Hay: Miluj svůj život, Síla je ve vás, nebo Michal Burda: Vesmír v nás I, II, III).

Chceme-li se cítit dobře, soustřeďme se na pozitivní přístup

Ten rozdíl známe každý. Tutéž skutečnost mohu vyjádřit nepříznivým hodnocením, že sklenice je už téměř prázdná, nebo naopak pozitivní úvahou – sklenice je přece ještě z poloviny plná.

Film má naprostou pravdu v tom, že člověk si může vybrat. Dá-li přednost pozitivitě, pozitivním pocitům, nebo zda si vybere negativitu jako životní postoj. Tato volba je mimořádně důležitá a pro život naprosto zásadní. Je známo mnoho příběhů lidí, kteří se neustálou kritikou, negativitou, zatrpklostí dopracovali až k tragickým nemocem. Jsou naopak známy také příběhy mnoha lidí, kteří se z drtivé nemoci dostali tím, že začali v životě fungovat pozitivně. Toto všechno je pravda. Film Tajemství na toto téma říká:

„Vaše myšlenky vytváří vaše pocity. Zamyslete se nad svými pocity. Máme dobré pocity a špatné pocity. S dobrými je nám dobře a se špatnými špatně. Je to nuda, podrážděnost, okovy, kritika, výčitky, vztek, msta, nenávist, zlost, vina, deprese, strach. Jsou to špatné frekvence, špatné vibrace.

Na opačné straně máme dobré pocity: láska, vděčnost, radost, vášeň, štěstí, nadšení, radostné očekávání, naděje, spokojenost. Dobré pocity poznáme podle toho, že se s nimi cítíme dobře. Přestavte si, že je cítíte každý den. Když se držíte dobrých pocitů, přitahujete jich k sobě ještě více a s nimi i to, co vám dělá dobře.

Naše pocity nám slouží jako zpětná vazba, jestli jdeme správně nebo ne. Jestli míříme na cíl nebo mimo. Když se cítíte dobře, vytváříte budoucnost, která je ve shodě s vašimi tužbami. Když se cítíte špatně, vytváříte budoucnost, která je mimo vaše tužby... Cítit se dobře je opravdu důležité.“

Je to zcela logické. Chceme-li se co nejvíce cítit dobře, potřebujeme se soustředit na pozitivní hodnocení bytostí, událostí, jevů, věcí kolem nás. Pozitivita – to je ta síla, která může napomoci přivést do mého života zdraví, pohodu, dobré výsledky. V této propagaci pozitivního myšlení a prožívání vnímám největší význam filmu Tajemství.

Tužby člověka však mohou být inspirovány temnými systémy. Cíle, které si klade, nemusí být ve shodě s jeho dlouhodobou evolucí. S takovým úsilím za vychýlenými cíli se člověk bude cítit dobře jen po určitou dobu, než to krachne, než skutečná pravda vyjde na povrch. Takže nejde o to, posilovat pozitivitou jakékoliv cíle. Důležité je soustředit se na cíle správné z pohledu toho, co prospívá mně i celému světu. Takže pozitivita není úplně všechno, co bych měl ve svém životě sledovat.

Příliš zjednodušený pohled filmu Tajemství

Celkový pohled filmu Tajemství na realitu je však přece jen poněkud zjednodušený, zploštělý. Ve skutečnosti přece nejde jen o tužby. Jde také o to, co je opravdu pro člověka prospěšné. Co je optimální pro jeho další vývoj.

Člověk může mít například tužbu i nadále ovládat a řídit tento svět, jako to v minulosti dělal celé tisíce let, celé věky. Je mu dobře, když se mu to potvrzuje. A najednou vystoupí někdo s novými informacemi, které ty jeho dávné cíle bourají. Ten někdo tvrdí, že magie musí z tohoto světa pryč. A mág se při tom cítí špatně. Cítí se napaden. Vnímá, že jeho cíle a tužby jsou v ohrožení. A chce proto ten náznak nového vývoje už v samotném zárodku zastavit, udusit. Mocenským zásahem potlačit. Takové jeho pocity jsou v souladu s jeho chtěním. Nejsou však v souladu s vývojem lidstva, Přírody, světa. Vesmír odmítne takovéto myšlenky realizovat.

Film Tajemství však o tom říká něco jiného. Naznačuje, že Vesmír vám splní cokoliv, jakékoliv přání:

„Dejte Vesmíru rozkaz. Sdělte Vesmíru, co chcete. Vesmír na vaše myšlenky odpoví. Můžete brát Vesmír jako katalog... Prostě to berte, že si objednáváte u Vesmíru... A Vesmír se pak začne přetvářet, aby se vám to všechno splnilo.“

Každý si jistě dokáže představit, kam by svět záhy došel, kdyby se každému, třeba i sebevětšímu egoistovi, začaly plnit jeho skryté touhy ovládat, řídit, manipulovat. Touhy vlastnit stále více a více. Touhy mít stále větší moc nad vším, atd.

Existuje něco většího, vyššího, co nás přesahuje

Většina duchovních teorií, i každé náboženství, říkají nebo předpokládají, že existuje něco většího než my. Něco, co nás přesahuje. Něco, čeho jsme běžnou součástí jako jeden malinký dílek skládanky. Něco, co má zájem, aby ten malinký dílek fungoval dobře. Někteří tomu, co nás přesahuje, říkají Bůh.

Nejpřirozenější je přijímat jako to, co nás přesahuje, Planetu, Přírodu a okolní Vesmír. Tak to nejvíce odpovídá realitě kolem nás. Právě v takovém pohledu není nic fantastického. V takovém pohledu není ani žádná nepravá víra. Je to skutečná situace, ve které se nacházíme. Takže právě takový pohled na svět je nejpřirozenější.

Oč je lepší, soustředit se ve svém pohledu na planetu Zemi, na Přírodu, na Vesmír, než v pozadí všeho vnímat jakousi uměle vytvořenou bytost Stvořitele Všeho? To je „nejvyšší šéf“ pro obhájce magie. A na svém webu si pak diskutují, co bude s námi, kteří jsme se vzepřeli nejvyššímu šéfovi. My nemáme potřebu se ohánět jakýmsi uměle vymyšleným šéfem. Na druhé straně však nepopíráme existenci Stvořitelů jako takových, viz články 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?, 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané.

Pro nás je přirozeností být součástí Přírody. Přitom však Přírodu nebereme jako našeho šéfa, kterému se klaníme. Bereme ji jako něco, čeho jsme součástí. Něco, co nás přesahuje. Něco, co nám dává optimální podmínky pro naši existenci. A byli bychom pak sami proti sobě, kdybychom se nesnažili tuto Přírodu chránit, obhajovat. Bylo by špatné, kdybychom se z ní chtěli vydělit a začít ji z pozice své magie diktovat. Jako to dělaly mnohé civilizace v minulosti. A jak to chtějí dělat i dnešní mágové svými magickými zásahy.

Pozitivita a vděčnost při přijímání dnešní situace

Film Tajemství doporučuje dvě základní věci, kterými může člověk rychleji zajistit, aby jeho život nabral nový pozitivní směr. Dva mocné procesy, které v tomto nejvíce pomáhají. Prvním z nich je pozitivita a vděčnost:

„A čím tento proces můžete posílit? Začněte si dělat seznam věcí, za které jste vděčni. Protože to obrátí vaši energii a začne to měnit vaše myšlení. Nastartuje vás to novým směrem. Vděčnost je stoprocentní cesta k bohatšímu životu.“

Jinými slovy: Prožívejte svoji dnešní situaci pozitivně. Vybírejte to vhodné, čeho si vážíte a to posilujte. Cesta k lepší budoucnosti obvykle nevede přes bezhlavou kritiku všeho a všech. Ale přes uvědomění si, že do této situace jsem se dostal vlastním minulým přičiněním. Že to není důsledek počasí, politické situace, ekonomické krize. Ale že to vše jsem přitáhl svojí minulostí. A že to, co je kolem, je přesně to, co potřebuji, abych se dokázal pohnout správným směrem. Pozitivní přístup k životu, k celkové situaci kolem mne, je skutečně životně důležitý. To je přesně to, co mi pomůže přitáhnout „lepší“ budoucnost. Ano, s tímto lze plně souhlasit.

Pohled zdůrazňující vizualizaci je pohledem magie

Jako druhou důležitou záležitost, která posiluje nastartování nového života, uvádí film Tajemství vizualizaci.

„A zadruhé – vizualizací. Když si něco představujete, vaše představy se zhmotňují. Co si lidská mysl dokáže představit, to může i dosáhnout.“

Tento film tak jde stejnou cestou jako mnohé knihy pojednávající o pozitivním myšlení cestou umělého posilování myšlenek. Pohled zdůrazňující vůli, vědomí, myšlení a pocity člověka nade vše, je však ve skutečnosti pohledem magie. Právě magie jde cestou vizualizace skutečnosti. Vytváření skutečnosti vlastními myšlenkami, vůlí, a magickou tvořivou silou. Právě člověk mág takto funguje.

Přijímání s pokorou dává lepší výsledky než vizualizace

Nová duchovní cesta však nepodporuje vizualizaci. Člověk totiž mnohdy neví, co je pro něj skutečně správné. Vizualizací může vytvářet něco, co je pro jeho další vývoj naprosto špatné. Nová duchovní cesta podporuje zcela jiný přístup. Vysvětlím to na následujícím příkladu.

V mnoha knihách je doporučována následující vizualizace:

„Člověk si představuje, vizualizuje proud energie, který vstupuje 7. čakrou do jeho těla a pomáhá léčit jeho neduhy.“

Představovat si, vizualizovat, znamená současně tvořit, vytvářet.

Na Nové duchovní cestě naopak podporujeme tento následující přístup k energiím a Přírodě, který je zcela odlišný od předchozího:

„Děkuji ti, Přírodo, že od tebe dostávám energii, která mne léčí“.

Nebo:

„Děkuji ti, Přírodo, že do mne vstupuje tvoje energie, a že mne tato energie léčí.“

Přitom sedím v klidu, nic nevizualizuji, netvořím, jen s pokorou a vděčností čekám a pozoruji. A po několika vteřinách jasně vnímám, že například do mé sedmé čakry vstupuje shora proud energie a odtud se rozlévá do celého těla.

Pochopili jste ten rozdíl? V prvním příkladu se člověk stává tím, kdo ze svého pohledu tvoří, bere si energii, používá ji. Chová se jako pán, jako vládce, který svým vědomím, silou své představivosti řídí běh energie. A je mu v tu chvíli jedno, odkud energie plyne, jaké bytosti tuto energii vzal. Navíc netuší, jakou přesně energii potřebuje a vizualizací vytváří to, na co je jeho mysl zrovna naladěna. Logicky pak takto nemusí dostat právě to, co je pro něj vhodné.

Zatímco ve druhém příkladu člověk požádá, zároveň děkuje a s pokorou očekává. Proudění energii řídí samotná Příroda. Člověk jenom pozoruje, vnímá, ale do proudění energie žádnou formou vizualizace nezasahuje. Právě takto člověk dostane přesně tu energii, kterou právě potřebuje. Právě takto je výsledek mnohem účinnější. Protože člověk dal najevo, že se cítí jako součást Přírody, a že se svým jednáním a chováním tomuto celku podřizuje. Tuto formu léčby sebe a druhých propaguje ve své knize „Ruce světla“ americká léčitelka Barbara Ann Brennan. Právě tato kniha byla jedním z mých prvních průvodců na duchovní cestě. Zatímco drtivá většina dalších knih na našem trhu propaguje vizualizaci. A do této skupiny patří i film a kniha Tajemství.

Postoj typický pro hledisko jednoho života

Všechny úvahy uvedené ve filmu Tajemství však mají jednu další zásadní nepřehlédnutelnou vadu. Předkládané postoje preferují svobodnou vůli člověka v tomto životě nade vše. Jsou to postoje automaticky uvažující, jako kdyby nic před tímto životem pro člověka neexistovalo. To jsou postoje typické pro materialismus, ale také pro křesťanské náboženství. Právě takové jsou dnešní postoje většiny soudobé pozemské civilizace.

Svět však takto jednoduše nefunguje. Jistě, vše, co je kolem nás, jsme si přitáhli sami. Ale nikoliv jenom svým myšlením a prožíváním v tomto pozemském životě. Ale také svými minulými existencemi, svými identitami v jiných dobách, jiných stoletích, jiných civilizacích nebo dokonce i ve zcela jiných světech a možná i v odlišných formách života.

Tento film Tajemství však k naší předcházející historii vůbec nepřihlíží. Bere to automaticky tak, jako kdyby před tímto životem nic nebylo. Ve filmu se sice říká:

„Vědomí, že ve Vesmíru je všechno propojeno, že jsme spojeni s Vesmírem v samé jeho podstatě, je podle mě nejlepším možným vysvětlením spirituality.“

To je však pouze jeden z příznaků duchovnosti. Dalším důležitým znakem duchovního přístupu k životu je vědomí odpovědnosti za minulost, za minulé existence - neboli princip karmy. A to film Tajemství v úvahu vůbec nebere.

Člověk může skutečně dokázat cokoliv, ale jiným způsobem

Ano, člověk může skutečně dokázat cokoliv. Nikoliv však pouze svojí vůlí, myšlenkami, způsobem prožívání. Ale především tím, že se dostane na optimální duchovní životní cestu. Pouze na takové cestě se stává součástí Planety, Přírody a Vesmíru. Právě na takové cestě se naplno pro tohoto člověka otevírají stavidla vesmírné tvořivé síly.

Na této cestě se přirozeným způsobem prostřednictvím probíhající karmické očisty člověk seznámí se svojí minulostí. Dostane šanci rozpoznat a pochopit chyby, kterých se v minulosti dopustil. A dostane tak šanci změnit své postoje a v podobné situaci se tentokrát rozhodnout jinak. Navíc na cestě vzestupu dostává také šanci svým vývojem pomoci Planetě, Přírodě a lidstvu a takto alespoň částečně splatit dluh za své chyby v minulosti. O tom všem zde byla uvedena celá série článků týkající se problematiky karmy a karmického čištění v tématu 39. Počínaje články 39A. Karma jako duchovní a etický princip, 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, až po závěrečný článek 39J. Principy nového karmického pořádku.

Film Tajemství naznačuje, že Vesmír je bezduchý automat, který splní každému, cokoliv chce. Který člověku splní jakékoliv přání bez ohledu na to, jestli to tomu člověku prospívá, jestli to prospívá i Planetě, Přírodě a dalším lidem. Byť by to třeba byla touha dnešních mágů i nadále řídit a ovládat svět a bytosti v něm svojí magií. Dokládají to následující slova z filmu, které jsem již jednou dříve uvedl:

„Dejte Vesmíru rozkaz. Sdělte Vesmíru, co chcete. Vesmír na vaše myšlenky odpoví. Můžete brát Vesmír jako katalog... Prostě to berte, že si objednáváte u Vesmíru... A Vesmír se pak začne přetvářet, aby se vám to všechno splnilo.“

Takhle to ale dnes již nefunguje. Naštěstí to již takto nefunguje. Planeta, Příroda, Vesmír – to vše jsou již dnes vědomě probuzené živoucí systémy. Možná dříve fungovaly jako bezduché automaty. Dnes však již jde o živoucí bytosti, jejichž vnitřní úroveň čistoty je frekvenčně mnohem vyšší, než je tomu u běžného člověka. Které mají proto i podstatně vyšší úroveň etického vnímání a mnohem vyšší duchovní nadhled.

Příroda a Vesmír se na svět dívají z mnohem vyššího nadhledu než člověk

O frekvencích, dimenzích a úrovních budu psát později v dalším tématu 42. Ale už dnes mohu prozradit, že běžný člověk je frekvenčním dosahem svého vědomí až úplně dole. Nad jeho dvanácti úrovněmi vnějšího duchovního těla se nachází frekvenčně rozsáhlé prostory duchovního pozadí Vesmíru. Někde na půli cesty od 12. těla člověka k hranici duchovního obalu Vesmíru se nachází sféra andělů Dhyanů, na které Stará duchovní cesta již dávno ztratila spojení. A teprve nad Dhyany se nachází úroveň planety Země. Ještě výše je pozemská Příroda, dále výše je Slunce a samotná bytost Vesmíru, tedy Kosmické vědomí.

Z toho všeho vyplývá, že je daleko moudřejší nechat se vést Planetou a Přírodou a svěřit se do jejich péče. Než se snažit jako pán a vládce ovládat energie svojí vůlí, vědomím, vizualizací. A to ze své pozice až úplně dole na žebříčku frekvencí. Tak jak to u nás dělá většina léčitelů. Nelze se pak divit, že v pozadí za mnoha v dobré víře učiněnými léčebnými zásahy je manipulace, nasazování ovládacích vrstev, zneužívání tvořivé síly léčeného člověka – viz například text Jak fungují systémy Reiki a Šambala?

Planeta Země, Příroda a Vesmír dokážou dnes lépe než běžný člověk posoudit, co je pro další vývoj jak daného jednotlivce, tak i přírodního celku vhodné a optimální. A právě z tohoto pohledu je už dnes posuzováno každé přání člověka. Doba neomezené moci člověka nad vším skončila. A chceme-li v tomto světě přežít, potřebujeme se hodně rychle vžít do nové role. Z role vládce a přikazujícího se vžít do role naslouchajícího, který se stane součástí Planety a Přírody a z této pozice dokáže vnímat, co je dobré a co špatné. A z této pozice se bude snažit vytvářet svoji cestu životem.

Právě takto, odevzdáním se Přírodě a Vesmíru, začne člověk do svého života přitahovat vše, co je pro jeho vývoj skutečně optimální. Ne tím, že si bez ohledu na cokoliv bude něco přát a předpokládat, že mu to někdo splní. Jak Planeta, tak také Příroda a Vesmír jsou živoucí systémy s vlastním vědomím. Nejsou to pouhé automaty či katalogy, do kterých namyšlený a nadřazený člověk jen chodí nakupovat.

Vesmír splní pouze to, co je v souladu s další evolucí

Není tedy pravdou, že nezáleží na povaze přání. Že Vesmír splní člověku cokoliv, co dostatečně posílí svými city, pocity, vědomím a celou svojí bytostí. Důležitá je také samotná povaha takového přání. Zda toto přání je v souladu s další evolucí člověka. Zda toto přání je také v souladu s evolucí Přírody, a Planety. Zda takovým přáním člověk neomezuje svobodu a právo druhých na harmonický život.

Samozřejmě, nejdu proti nikomu, pokud si přeju své vlastní zdraví. Pokud bojuji proti zákeřné nemoci, která mne ovládá. A dělám-li to čistým způsobem a ne tak, že začnu parazitovat na druhých lidech. Taková cesta každého člověka je Vesmírem podporována. I v takovém případě je však důležité brát také v úvahu karmické souvislosti, ke kterým se ještě v dalším textu dostanu. Jakým náznakem je pro mne tato nemoc? Co dělám v životě špatně? Co mám udělat, abych se dostal na správnou cestu?

Člověk však jde proti druhému například v situaci, pokud si přeje lásku přesně této jediné potenciální partnerky, kterou si vyhlédl. To už je pokus o násilí na druhém. Proti ostatním jde také každý, kdo i nadále v dnešní době obhajuje jakoukoliv umělou moc jedněch nad druhými. Každý obhájce a podporovatel magie jde dnes proti druhým lidem, proti Planetě, proti Přírodě. Dlouhé věky vše fungovalo tak, že magie mohla všechno. Výsledkem byly jedna katastrofa Planety a civilizace za druhou. Jednoho dne nutně nastane poslední šance. Buď lidé své postoje konečně změní, nebo bude muset vše začít znovu. S jinou formou života, s jinými pravidly fungování světa. Tentokrát už bez lidí, protože tato forma individualizovaných bytostí nedokázala využít celou řadu nabízených příležitostí.

Jaký je pozitivní přínos filmu Tajemství?

Takže v čem spočívá pozitivní přínos filmu a knihy Tajemství? Je to v tom, že lidem vysvětluje, jak je v životě důležitá pozitivita. Pozitivní přijímání skutečnosti, pozitivní pohled do budoucnosti. Namísto neustálé kritiky, opovrhováním vším kolem sebe – věcmi, lidmi, událostmi, nebo dokonce Přírodou. Pozitivní myšlení se může stát obrovskou silou v životě člověka.  Neméně důležité však je navíc hledání příčiny za své problémy v sobě – v tom jak myslím, jak se chovám, jak uvažuji. To však již v tomto filmu chybí.

Například pro jedince, kterého drtí rakovina z důvodu celoživotního stresu, neharmonie a vychýlených depresivních myšlenek, je přechod k pozitivitě skutečným zázrakem a dokáže průběh nemoci zvrátit, někdy dokonce i bez využití služeb medicíny. Nebo dokonce i v případě, kdy už medicína udělala nad tím člověkem kříž. Viz výše citované příklady popsané v knihách Louisy L. Hay, nebo u nás Michala Burdy.

Jsou však jiné životní situace, kde už pouhá pozitivita nefunguje. Například člověk, který sestoupil do tohoto světa jako anděl Dhyan, který zavinil zkázu civilizace. Protože udělal v určité době chybné rozhodnutí. Je teď tady a urgentní náznaky jej doslova zdravotně drtí. Protože se doposud nedostal na cestu, kde má šanci pozitivně působit ve směru svého základního duchovního úkolu, kvůli kterému do tohoto světa sestoupil. To znamená pochopit správně dávnou minulost, rozpoznat svoji chybu. Začít usilovat o to, aby v tomto světě nebyla tatáž chyba opakována. Snažit se na cestě vzestupu o nápravu situace. Aby lidstvo přestalo konečně přijímat zastaralé informace, které právě k opakování téže chyby dnešní lidstvo vedou. Není to jednoduchý úkol. A je proto logické, že v tomto případě samotná pozitivita nemusí pomoci, protože neřeší základní příčinu problému.

Jednostranný pohled filmu Tajemství už nestačí

Z tohoto hlediska je film Tajemství jednostranným pohledem jednoho života. Zatímco naprostá většina dnešních lidí potřebuje dnes už pohled celkový, celistvý, pohled z hlediska své věčné existence. Pohled z hlediska duchovního poslání, kvůli kterému se v tomto světě ocitli. Zeptám-li se Přírody, pro jaké procento lidí na Planetě funguje pohled tohoto filmu Tajemství, který nebere v úvahu jiná zrození, dostávám odpověď, že to je kolem 10 %. Ano, najdeme mnoho lidských bytostí, pro které „Tajemství“ dokonale fungovalo. Kterým přivolalo zdraví, štěstí, bohatství. To však ještě neznamená, že to bude fungovat pro každého. Otázkám volby postojů a duchovní cesty se budu věnovat v textu „Proč právě Nová duchovní cesta?“, který bude jednou z příloh tohoto článku.

Co je potřeba k Tajemství dodat, aby to fungovalo pro každého?

Pozitivní přístup k životu je skutečně životně důležitý. Ale ještě důležitější je správná duchovní cesta životem. To znamená, nalézt pro sebe duchovní vzestup ve Světle. Až teprve toto mi otevírá naplno stavidla vesmírné tvořivé síly. Až teprve toto do mého života přitahuje vše potřebné. Aby Tajemství fungovalo pro každého, člověk k celkové pozitivitě potřebuje navíc dodat princip karmické odpovědnosti za své minulé existence. Pak teprve je přesně takový přístup tím optimálním způsobem, který dokáže můj život změnit k lepšímu.

Aby člověk pochopil svůj život a důvod událostí, které v jeho životě probíhají, potřebuje získat napojení na svoji minulost, a to přirozeným způsobem. Nikoliv tedy například tím, že projde regresní terapií. Ale tím, že se dostane na cestu čistého duchovního vzestupu ve Světle. Že se na této cestě začne karmicky čistit a z karmických vrstev přirozeně vyplyne důvod, proč se v tomto světě ocitl právě teď a tady. A co potřebuje udělat, aby splnil své duchovní poslání, svůj úkol, kvůli kterému tady dnes je.

Důležité je v této fázi naučit se pracovat s intuicí. Všímat si svých vnitřních pocitů i fyzických náznaků své bytosti. Naučit se vnímat, naslouchat impulsy, výzvy vyšších částí své bytosti, Planety, Přírody, Vesmíru nebo Světelných Sil vedoucích v dnešní době vývoj.

Zázrakem nejsou speciální pomůcky, ale dostat se na cestu vzestupu ve Světle

Určitě by nebylo vhodné udělat ze všech lidí na této Planetě mágy, kteří mají sílu řídit běh událostí. Protože by každý začal stát proti všem ostatním. Magie vždy představuje pouze soupeření, které se projevuje snahou o manipulaci a ovládání jednoho druhým, člověka s Přírodou. A pak také poklonkováním, přiživováním se na drobcích slávy ve stínu těch, kteří mají moc.

Pro celkový vývoj civilizace je vždy důležité, aby se co nejvíce lidí dostalo na cestu světelného vzestupu. Aby se takto stali přirozenou součástí Planety a Přírody. Protože už v tom je jednoznačně obsaženo, že všichni takoví lidé táhnou za jeden provaz. Že takoví lidé směrují vývoj lidstva jedním společným a vysoce žádoucím směrem. Cestou spolupráce, jednoty, čistého kolektivního vědomí. Místo dosavadní cesty plné manipulace, ovládání a nadřazenosti jedněch nad druhými.

Skutečným zázrakem, který otevírá dveře novému životu, je kromě pozitivního přístupu k životu ještě nasměrování své další duchovní cesty na cestu neomezeného duchovního světelného vzestupu. Tedy to, co vysvětlujeme a doporučujeme na mnoha místech těchto webových stránek – například shrnující článek 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu.

Dostat se dosahem svého vědomí až nad úroveň svého dvanáctého těla, která byla pro Starou duchovní cestu nedosažitelným stropem. A po určité době se postavit frekvenčně tváří v tvář Přírodě a dokázat s ní rozmlouvat. Dokázat se ptát na vše, co je pro mne v té které situaci optimální, pokud jsem se pevně rozhodl žít v souladu s Přírodou. To je pak opravdové TAJEMSTVÍ, které otevírá člověku všechny brány do pozitivní budoucnosti.

Žijeme v přechodné době

V tuto chvíli ještě rozhodně nemůžeme tvrdit, že se neplní přání lidem, kteří nejsou v souladu se světelnou evolucí. Stačí se podívat kolem sebe, jak tento svět doposud funguje. Těmto lidem však neplní jejich přání samotný Vesmír. Oni sami si stále ještě dokážou „zhmotnit“ některá svá vychýlená přání magickými schopnostmi, které mají uvnitř sebe. A takto skrytou silou magie přebijí dnešní harmonizující vliv Planety, Přírody a Vesmíru na celkový vývoj. Nový čistý směr vývoje bude důsledně fungovat, až bude nová spravedlivá Karma plně zanořená do hmoty. A až všechny magické systémy, které vesmírný Řád a Karmu přebíjejí, odstiňují, budou plně zlikvidované nebo nefunkční. Stále ještě se však nacházíme v přechodné době. A každá taková doba je typická tím, že to nové ještě na sto procent nefunguje, zatímco to staré stále ještě vší mocí usiluje o udržení starých pořádků.

Toto téma považuji za mimořádně důležité. Bude proto postupně doplněno dalšími přílohami:

1)       duchovní komunikací „Postoj Přírody k filmu Tajemství“,

2)       dalšími texty reagujícími na připomínky čtenářů v diskusích:

„Proč právě Nová duchovní cesta?“,

„Nevyužití zásadní příležitosti může vést k duchovnímu pádu.“

V následujícím tématu 41 se budu zabývat frekvencemi, dimenzemi, úrovněmi, vícedimenzionalitou člověka, z pohledu Nové duchovní cesty.

© Jiří Novák, duben 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 284
  • 31
  • 25
  • 22
  • 28

Celkový počet hlasů: 390


Diskusní téma: 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení?

Datum 11.04.2011

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Citát

Dovolím si tady uvést jeden můj oblíbený citát, který se hodí k tématu tohoto článku. Mám ho z AJ, pochází z východní filozofie:

Watch your THOUGHTS, they become your WORDS,
Watch your words, they become your ACTIONS.
Watch your actions, they become your HABITS.
Watch your habits, they become your CHARACTER.
Watch your character, it becomes your DESTINY.

Volně přeloženo tedy například takto:
Hleď si svých MYŠLENEK,
stanou se tvými SLOVY.
Hleď si svých slov,
stanou se tvými ČINY.
Hleď si svých činů,
stanou se tvými ZVYKY.
Hleď si svých zvyků,
stanou se tvým CHARAKTEREM.
Hleď si svého charakteru,
stane se tvým OSUDEM.

Výstižně ve zkratce ukazuje, jak ovlivňujeme realitu kolem a sami sebe každou svojí myšlenkou. Prezentuje důležitost pozitivního a čistého myšlení a uvědomování si zákona karmy – příčiny a následku. Znázorňuje ten řetězec, příčinnou souvislost, provázanost mezi naším myšlením, slovy, činy a zvyky. Které postupně vytvářejí náš charakter, naši přirozenost a povahu. A tím nakonec i náš osud. Nabádá, abychom si dávali pozor. Všímali si, sledovali, pozorovali druh a etiku našich myšlenek, protože ony mají zcela zásadní vliv na celý náš osud, když je necháme přerůstat ve slova a dál…. Naše vnitřní a vnější postoje formují náš osud. Stanou se nám osudnými.


Datum 12.04.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Příspěvky G. zde nebudou tolerovány

Znovu připomínám, že v diskusi na našich stránkách nebudou tolerovány příspěvky Guyvera. Ať už nám v nich dává jakékoliv lhůty a podmínky, a i když v nich třeba vyhrožuje Velikonoční předpovědí Krista. Hluboký zájemce o jeho výplody nepřijde. Může si je přečíst na Rahuntě, nebo Osud.biz, nebo na jeho okounovi. Protože dotyčný ve své touze po sebeprosazování a přesvědčování dalších, jak je NDC špatná, obvykle píše totéž na několika místech. Zde budou tyto jeho intelektuálně laděné úvahy po zjištění odstraňovány.


Datum 12.04.2011

Vložil Roman Rajnoch

Titulek Dotaz

Zajímalo by mne, jak dlouho bude trvat tato přechodná doba, než se podaří přírodě, karmě a planetě převzít vývoj do vlastních rukou.
Dále mně delší dobu vrtá hlavou, kam jde veškerá energie věřících lidí určitého náboženství. Vždycky šlo o to získat co nejvíce oveček. A když nějaká miliarda lidí posílá lásku nějaké umělé modle, kde končí tato energie ? Jestli u temných sil tady na zemi, a nebo u mimozemských civilizací, které jsou někde poblíž země. Já si myslím, že kostely mají funkci takového mezičlánku, kde se shromažďuje energie lidí, a z těchto sběrnic si určité skupiny, buď mimozemské, anebo místní mágové, berou tuto energii pro vlastní potřebu. Kostel má opačnou funkci, než nám je prezentováno. Člověk cítí v kostele velkou sílu a myslí si, že je to od boha. Ale tato silná energie plná lásky, je energie lidí z blízkého okolí a putuje opačným směrem ven z kostela. Je to největší podvod na lidech.
Toto se mi honí hlavou, a nevím co je na tom pravdy.
Mám to v hlavě hodně pomotané, nebo na tom něco je ?Datum 13.04.2011

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Chrámy a náboženství

Myslím, že pan Rajnoch to vystihl velice dobře. Jen ta síla, kterou člověk v kostelích cítí, obvykle bývá kromě velké koncentrace upřímné čisté energie věřících (pokora a vděk vůči Stvořiteli a Spasiteli, snaha se očistit, pokání, touha po čistém světě a spravedlnosti, láska k bližním apod.), také ovládací síla církevní a další vyšší magie a jejich kamufláží. Přičemž samozřejmě to, co věřící v kostelech cítí a jsou schopni prožít (a odevzdat), záleží na opravdovosti jejich víry a snažení, na jejich citlivosti a čistotě.
Energetická náplň se liší chrám od chrámu. Záleží na místní náboženské komunitě v současnosti i minulosti, na umístění (ty nejstarší v místech silného přirozeného energetického působení Země), na historických událostech tam se odehrávajících, na architektuře, na magických symbolech v nich umístěných, magických zásazích, na duchovním napojení atd.
Původním esoterním smyslem chrámů bylo pomoci člověka energeticky vylaďovat nebo i přímo duchovně probudit (tady neberu v úvahu dávné obětní rituály a spol.) Ale to se v podstatě ihned zvrhlo někam úplně jinam….

Ještě bych dodala k odpovědi Jiřího N.: Do parazitování na věřících různých náboženství byli zapleteni, kromě Vesmírných lidí spolu s lidskými duch. hierarchiemi, také vyšší Temné síly a do nedávna i Černé bratrstvo. Všechny tyhle subjekty mají svá četná uzemnění nebo i přímé zástupce v bytostech ve hmotě. Buď aktivní, aktuální nebo potencionální – máme ty stopy prakticky všichni v našich karmických vrstvách. K čemu se přikloníme a co nás bude skrytě ovládat a zneužívat, záleží na našich postojích v současnosti a na naší ochotě se karmicky čistit.


Datum 13.04.2011

Vložil Radomír Sůva

Titulek Re: Chrámy a náboženství

Vlastní zkušenost, či cítění, informace, též pro Romana, který tento dotaz učinil:
Klub důchodců mého bývalého zaměstnavatele každý rok pořádá velmi dobře připravené zájezdy na historická místa v Čechách a na Moravě. Vždy, i nyní s pomocí FH každý rok, jsem "vybrán" na 2 akce. A nutně skoro vždy s tím souvisí i kaple, kostel, dokonce celý areál církevních institucí. Protože jsem již před svou ztrátou mobilitu neměl při těchto vstupech a pobývání spolu s povídáním průvodce vnitřně dobrý pocit (zejména v klášteře Teplá, nebo v Broumově a i j.), tak po návratu k této "turistice" po konečně funkčním vložení nové TEP od r.2009 jsem do těchto prostor - dovnitř nevstupoval, a vyčkal ostatních po prohlídce na další naplánované pokračování. Ale já si našel naplnění s velkým zájmem jsem prohlížel horniny, pokud vystupovaly jako podzákladí, obešel dle svých schopností stavby zvnějšku, jejich konstrukční řešení, skladbu zdiva i co do petrografických znaků hornin, vzlínání zemních vlhkostí zdivem a odhad metod jejich nápravy současnými rekonstrukcemi. Takže pro mne, stavaře se zvýšeným vzděláním také v geologii, to je vždy poutavé. Ano, určitě uvnitř církevních staveb jsem měl vždy pocit únavy a hlavně vnitřního neklidu, nervozity, se kterou jsem se nemohl srovnat. Od absence vstupů do těchto prostor toto pominulo a vyžívám se skvěle v konstrukčních nápadech našich předků. A že jsem toho již dost, ale zase ještě málo, si prohlédl. (Nejpřitažlivější jsou pro mne středověké tvrze! )


Datum 13.04.2011

Vložil J. Vašurová

Titulek Dotaz

Děkuji za Váš dotaz. Myslím na to samé. V hlavě to mám také pomotané.


Datum 13.04.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Termíny vývoje a náboženské modly

Tato přechodná doba již trvá několik let a nelze odpovědně sdělit, jak dlouho to ještě bude trvat. Jednoduše to nikdo ze Světelných sil vedoucích vývoj neví. Protože nový vývoj se tvoří ze starého vývoje za pochodu. Detailní kroky se upravují podle vývoje situace, na základě reakcí všech zúčastněných stran. Do budoucnosti se dívá magie, ale stejně se vždy jedná pouze o pravděpodobnou budoucnost. Cesta čistého vzestupu se soustřeďuje na hlavní zásady toho, jak by optimální budoucnost měla vypadat (článek 39J. Principy nového karmického pořádku). A dále na správné konání tady a teď, které je schopné takovou budoucnost zajistit, přitáhnout. Konkrétní časové termíny však nelze v tomto složitém procesu určovat. Budoucnost se včas a v okamžik pro to optimální objeví sama. Záleží přitom na úsilí každého člověka na cestě vzestupu.
Pokud jde o to, kam směřuje energie věřících, detailní informace budou zveřejněny, až k tomu dají Planeta, Příroda a Karma pokyn. Jde o velmi citlivou záležitost, protože náboženství mají miliardy příznivců – viz článek 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla. Do odebírání energie věřících a posílání této energie mimo Zemi byli zapleteni Vesmírní lidé, tedy mimozemské civilizace. Vše souvisí s umělými majestáty, uměle vytvořenými modlami galaktické povahy, o kterých bylo více v textu 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi. Záležitosti je potřeba řešit jednu po druhé a vždy v situaci, která je pro to připravena. V tomto období je na pořadu dne definitivní odchod magie ze scény.Datum 13.04.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Guyver opět provokuje

Už jste skutečně, G., otravný tím, jak neustále znovu a znovu vnucujete své vychýlené postoje z vašeho výrazně deformovaného pohledu na svět. Opravdu to zde nikoho nezajímá. Lépe byste udělal, kdybyste si pořádně přečetl ten úsek textu, o kterém už se snažíte možná podesáté psát, ze článku „Každý magický zákrok je dnes neoprávněný“. Tak tedy, bylo tam doslova napsáno:
Centrální karma nového vývoje: „Vaše karmická situace, pane Luďku Kováči, je mimořádně složitá. Pokud jste vůbec schopen ještě přijmout nějakou radu, tak doporučení pro Vás je nejen co nejrychleji ustoupit do ústraní a přestat veřejně působit na duchovním poli. Ale především udělat další rozhodující gesto dobré vůle – dobrovolně se vzdát všech dosavadních privilegií a všech svých osobních magických systémů i schopností a vydat je Přírodě a Karmě. A dále se obrátit vůči lidstvu s veřejným prohlášením a veřejnou omluvou za všechny své dosavadní násilné magické zásahy. Jedině toto Vám ještě v tuto chvíli může zásadně vylepšit Vaši nepříznivou karmickou situaci. Tato výzva už nebude opakována a toto je poslední možnost, která je časově omezena lhůtou sedmi dnů. Poté budou zahájeny závěrečné operace Planety, Přírody a systémů Nové duchovní cesty na definitivní zlomení moci magie.“
Jestli umíte číst, tak si jistě všimnete, že zde není nic napsáno o termínu nějakého trestu pro pana LK.Datum 13.04.2011

Vložil Věra Talandová

Titulek Vzkaz pro G.

G., připadáte mi jako zoufalec, který se snaží tady někoho oslovit. Obávám se, že vám tu štěstí nepokvete. Zkuste to jinde.


Datum 14.04.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Dotaz ke komunikaci P. Novákové

Zaujala mě tam informace, že potraviny označené jako bio jsou potaženy temným povlakem. Znamená to tedy, že je lepší se jim vyhýbat?
Z vlastní zkušenosti vím, že některé biopotraviny obsahují levotočivé energie a naopak některé normální potraviny obsahují pravotočivé bio energie. V současnosti používám bioptraviny, u kterých mi vychází převaha pravotočivých bioenergií. Je to tedy jen nedokonalostí mého vnímání a nebo je potřeba posuzovat potravinu od potraviny nezávisle na tom, jest-li je či není bio?


Datum 16.4.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Temný povlak na biopotravinách

Děkuji za impuls Tomáše Havla. Odpovědí na jeho dotaz je článek 42A. Očištění biopotravin od temných nánosů.

Záznamy: 1 - 11 ze 11