Pravčická brána

A16. Další kolo rekonstrukce karmického systému

Jiří Novák, Marie Mejdrová, Petra Nováková Vloženo 15.6.2012
Jiří Novák Marie Mejdrová Petra Nováková

Nejenom lidské bytosti mají svoji minulost, která je někdy těžce zatěžuje. Což se projevuje nejrůznějšími problémy, nemocemi či destruktivními události. Svoji minulost, mnohdy vysoce nepříznivou, má také planeta Země, Slunce, Vesmír, různé úrovně či dílčí úseky Přírody, i jednotlivá místa na Planetě. A také karmická instituce. Chráněný objekt s dávnou tradicí není možné zbourat a vytvořit nový. V tomto případě je nezbytná postupná rekonstrukce. Jaké byly zásadní důvody dalšího kola rekonstrukce nové Centrální Karmy? Nedůvěra ve spravedlnost a čistotu vesmírného řádu blokuje vývoj. Příklad vrcholně nespravedlivého majestátu Hospodina. Bez plně funkční čisté nezávislé Karmy nelze vývoj vrátit ke Světlu. Bytosti ve hmotě na cestě světelného vzestupu určují odraz karmy ve hmotě. Hmota se v minulosti naučila fungovat podle temných impulsů a to je potřeba změnit.

Jiří Novák:

Každý, kdo má nepříznivou minulost, se potřebuje karmicky čistit

Ať už stavíme nový dům nebo vytváříme zcela nový systém s naprosto odlišnými principy fungování, nejlépe se pracuje na „čistém poli“. Tedy v situaci, kdy tento dům či systém nebude žádným způsobem spojován s minulostí a ovlivňován touto minulostí. Prostě jednoduše přijdete a vše postavíte podle projektu a naplánovaného záměru. Totéž však ve vývoji světa nelze. Každé místo, území, systém, bytost, instituce – to vše je zatíženo určitou minulostí. Současný stav čehokoliv z tohoto výčtu je výslednicí určitého minulého vývoje. A totéž platí i o Karmě.

 

Zkušenosti z duchovní evoluce potvrzují, že nelze jen tak jednoduše starý špatně nebo nedostatečně fungující systém zbourat, zničit, zlikvidovat. Nebo jej nechat napospas do slepé uličky směřujícímu vývoji a sám si vytvořit (jak k tomu inspirují temní) oddělený svět, dimenzi s vlastními pravidly a pravomocemi. A umělými nástroji poté na vyčištěném spáleništi nebo na úplně novém místě postavit jako na čistém poli zcela nový systém, o kterém si budu představovat, že je v dané situaci tím nejlepším.

 

Nejenom lidské bytosti, které se dostaly na cestu světelného vzestupu, mají svoji minulost, která je někdy těžce zatěžuje. Což se projevuje nejrůznějšími problémy, nemocemi či destruktivními události. Bytost má možnost se od nepříznivých vlivů minulosti odpoutat karmickou očistou. Na cestě světelného vzestupu se však karmicky čistí nejen lidé. Svoji minulost, mnohdy vysoce nepříznivou, má také planeta Země, Slunce, Vesmír, různé úrovně či dílčí úseky Přírody, i jednotlivá místa na Planetě. A proto i tyto instituce, části Přírody se potřebují karmicky čistit.

Také karmická instituce má svoji minulost

A karmicky se čistí dokonce i karmická instituce. Protože také karmická instituce představuje systém, který nemá pouze a výhradně svoji přítomnost. Ale měl i svoji minulost, která se do stavu v přítomnosti promítá. A je jedno, že to byly zcela jiné bytosti, instituce či živoucí systémy, které tehdy Karmu zastupovaly. Už to, že tyto všechny entity měly k dispozici karmické pravomoce, naznačuje, že byly nositelem názvu Karma. A proto je jejich minulost současně minulostí Karmy jako systému.

 

Chráněný objekt je nezbytné postupně rekonstruovat

Obyčejný běžný, již zcela nefunkční dům můžete jednoduše zbourat, místo srovnat se zemí a na „čistém poli“ postavit jednoduše novou stavbu. Totéž už však ve hmotě nemůžete provést s objektem, který je chráněn zákonem. Protože ten je potřeba v základních principech zachovat. A místo zbourání se musíte vydat mnohem složitější cestou postupných úprav a rekonstrukcí. Kdy do nových zásahů se stále plete to staré. A mnohdy to značně komplikuje celkovou situaci.

 

To samé platí i pro vytváření nového systému Karmy. Nelze říci – to staré odhodíme, s tím už nechceme mít nic společného a vytvoříme zcela nový karmický systém. Takhle to jednoduše nefunguje. Také Karma představuje systém, který není možné zcela zbourat. Také základní podstata a prvotní principy Karmy podléhají určité ochraně. Proto je nutné tento systém podobně jako chráněný objekt ve hmotě respektovat, v základních čistých principech zachovat. A začít jej postupně krok za krokem měnit, rekonstruovat, přizpůsobovat potřebám nového vývoje.

 

Karmický systém se čistí od samého počátku nastartování Nové duchovní cesty

Současná karmická instituce i různé články odpovědné za záležitosti karmy v minulosti se vlastně čistí od samého počátku nastartování Nové duchovní cesty (například andělé Dhyané, karmičtí rytíři – viz duchovní komunikace Karmičtí rytíři byli účinným nástrojem prosazování principů karmy, Nastává období prosazování čistoty a spravedlnosti do hmoty, Poctivost, důslednost, pečlivost by se měly stát vašimi výsadami, mistři Duchovních hierarchií odpovědní za karmu apod.).

 

Postupné budování instituce nové Karmy je dlouhodobým procesem. Bez něho by Nová duchovní cesta nemohla správně fungovat a postupně by zdegenerovala na úroveň Staré duchovní cesty. A takto by se vlastně zcela rozpadla, pokud by neměla od samého počátku oporu v postupně se vytvářející pevné a spravedlivé karmické instituci. Stejně jako lidská společnost směřuje k duchovnímu pádu a rozpadají se její původní etické hodnoty bez opory ve spravedlivých zákonech a nezkorumpovaném soudnictví.

 

Bez opory ve spravedlivé nové Karmě by se bytosti a instituce jdoucí po NDC nemohly karmicky čistit. A to by byl konec stabilního dostatečně rychlého světelného vzestupu. A Nová cesta by byla nucena postupně začít přebírat metody a principy Staré cesty, které účinně světelný vzestup blokují.

 

Proces očisty karmické instituce je tedy dlouhodobým procesem. A v něm čas od času dochází k určitým pozitivním zlomům, které jsou zřetelně viditelné. A při kterých se výsledky stále se opakující očisty přetavují v novou kvalitu Karmy.

 

Očista po velikonocích 2012 přinesla zásadní výsledky

Jedno takové kolo důkladné očisty a rekonstrukce karmického systému proběhlo v květnu 2011 a informoval jsem o něm v článku 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC.

V letošním roce 2012 se situace podobným způsobem opakovala. Během drtivé očisty, která probíhala o Velikonocích 2012 i v následujících měsících, se na místě styku dimenzí, o kterém jsem se již zmínil v článku 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC, stále něco dělo. Postupně se zde objevovaly další a další vysoce temné bytosti nárokující vládu nad Planetou. Připomínám, že se jedná o místo v rámci duchovního pozadí za hmotou, ze kterého je dobrý přehled o tom, co se děje s tímto světem. A odkud lze nárokovat právo na řízení tohoto světa.

Od počátku května se situace postupně stabilizovala a zhruba v polovině května 2012 jsem vnímal, že vládu nad tímto místem převzala čistá Příroda. A toto místo jako kdyby se rozzářilo zelení a čistotou. A v několika následujících dnech se na tomto místě objevovaly přírodní bytosti, které se v rámci dalšího čištění vynořily ze zapadlých vrstev a prosily o očistu.

Další dávné temné Karmy nárokovaly v tomto období vládu nad světem

K další zásadní změně došlo 25.5.2012, kdy se na tomto místě objevila opět po roce další dávná Karma. Ta ještě nebyla zcela temná. Měla pouze 25% temné energie a 90% temné síly. Což naznačovalo, že tato karmická instituce fungovala na principu umělých schopností a pravomocí, tedy magie. Karmická očista probíhá v takových případech stejně jako u lidských bytostí. Pokud se Karma chce přidat k novému vývoji, potřebuje se omluvit, učinit pokání a vzdát se všech umělých schopností z minulosti. A energie NDC pak v rámci očistné operace zajistí vše potřebné, stejně jako u lidí. A pokud taková bytost odmítá podřídit se novému vývoji a naopak chce vrátit staré způsoby řízení a sama se ujmout dohledu nad karmou, energie ji postaví mimo vývoj.

V dalších dnech se pak vynořovaly karmické vrstvy i se zcela temnými starými Karmami. Přitom nešlo o pouhé čištění, ale současně i o přítomný útok na nový postupně se dotvářející karmický systém. Tyto staré Karmy agresivně nárokovaly svoji vládu a snažily se vše násilně svými schopnostmi ovládnout.

 

V situaci přímého útoku už nejde o karmickou očistu toho, kdo chce ke Světlu. Naopak se jedná o útok temných struktur, které chtějí vývoj vrátit na temnou stezku. Postoj energií NDC je v takové situaci naprosto nekompromisní. Součástí karmického vyrovnání je pak důkladná očista a ochrana toho, kdo byl napaden. Tedy nového karmického systému. A zároveň postavení útočící bytosti mimo reálný vývoj, nebo dokonce její rozpuštění ve Světle, pokud nemá uzemnění ve hmotě.

 

Společně s bytostí se v rámci karmických vrstev vynoří i tehdejší celková situace

Ve všech těchto situacích se na místě styku dimenzí objevila v nehmotné duchovní podobě nejen samotná karmická bytost, ale současně i rozvinutá situace tehdejšího světa, ve kterém kdysi tato nespravedlivá Karma vládla. Vícekrát jsem vnímal ponurý, zatemněný svět, svět bez perspektivy. Svět, kde principem řízení je nespravedlnost na mnoha úrovních. Svět bez jakéhokoliv náznaku pozitivního vývoje a světelné cesty. Svět, ve kterém převládalo ovládání, zkáza a zmar. A ve kterém bylo vše pokryto temnými ovládajícími nánosy.

 

Součástí karmického řešení takové situace je nejen odrazit útok staré Karmy a obhájit nově se tvořící karmický řád. A také nejen postavit agresora mimo vývoj a zbavit jej možnosti i nadále zasahovat do vývoje tohoto světa. Ale současně i vyčištění otisku tehdejšího světa, který se v rámci karmické očisty vynořil. Očistit Přírodu i další bytosti v tomto světě od vlivu tehdejší Karmy. Protože tento vliv může přetrvávat až do dnešních zrození těchto bytostí.

 

Jaký byl zásadní důvod dalšího kola rekonstrukce karmy?

Co se stalo zásadním důvodem tohoto dalšího kola čištění nového karmického systému? Především skutečnost, že po hloubkové karmické očistě bytostí na cestě světelného vzestupu, která následovala po Velikonocích 2012 (viz článek A15. Aktuální situace a přínos Velikonoc 2012), postoupila většina karmicky se čistících bytostí na NDC na další duchovní úroveň. Která byla v přehledu úrovní označena jako 17. úroveň, a na které bytosti poprvé dosahují vnitřního vyladění 100%, viz článek 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.

Více o problematice očisty karmické instituce je v následujících dvou duchovních komunikacích Marie Mejdrové a Petry Novákové.


Marie Mejdrová:

Pro minulost Karmy je charakteristický postupný trvalý úpadek

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace o další várce starých karmických institucí, na něž se vyplavují kontakty při karmickém čištění vícero osob na NDC v posledních dnech. Tak, jako obdobné předchozí, nejsou čisté, jsou zasažené Temnem, chtějí doslova uplatnit svůj nárok na „vládu“, vládnout. Jejich obnažení dokáže přitom ještě někdy zapříčinit nepříjemné situace „dopadu karmy“, karmické zpětné reakce, jejichž míra ovšem není adekvátní ani smysluplná.  Děkuji. (Duchovní komunikace ze 3. – 5.6.2012)

 

Centrální Karma: „Karmická instituce prošla v minulosti nesčetnými změnami. V různých obdobích vývoje vznikaly různé varianty s různými složkami: s těmi, co vedly celý systém nahoře v duchovních sférách a dále s karmickými vykonavateli v  postupně hrubší a hrubší hmotě. Některé články zanikaly - odpadaly, selhaly, byly rušeny. Jiné se naopak vytvářely, podle aktuálních potřeb.

 

Nicméně existuje jedna charakteristika, která se dá aplikovat všeobecně na celý vývoj karmické instituce až do nedávna. A tou je postupný trvalý úpadek.

 

Ani v obdobích, která byla dole ve hmotě (víceméně) rozkvětem Světla, už se nedokázala karmická instituce pozvednout na úroveň, která by byla žádoucí. Tedy na spolehlivě dostatečnou čistotu, spravedlnost, úroveň nadhledu. A také schopnost prosadit se bez výjimek na všech úrovních Stvoření, s ničím neomezeným přístupem ke všem bytostem a institucím, do všech oblastí. Chyběly páky na průběžnou neustálou očistu a kontrolu Karmy. Chyběly předpoklady k vytvoření potřebných podmínek pro fungování čisté Karmy.

 

Bez pravidelné očisty a stálého duchovního růstu začne světelná instituce upadat

Bez účinných mechanismů pravidelné očisty a zajištění stálého duchovního růstu se trvale neudrží žádná světelná bytost, sféra ani instituce ani na původních hodnotách energetické frekvence. Namísto zdokonalování imunity proti Temnotě a světelného rozvoje začne postupně upadat. To je jeden ze základních principů, na který se nesmí zapomínat.

 

Každá živoucí jednotka Stvoření obdařená vlastním vědomím musí chápat nebo alespoň instinktivně vnímat, že nese osobní zodpovědnost za všechny své aktivity. Že vše, co dělá, plodí odpovídající následky, pro ni samotnou a zároveň i pro okolí. A že Vesmírný Řád veškerý její přínos vzhledem k celku Stvoření spravedlivě posoudí a nic nepřehlédne – ani to pozitivní ani to nepříznivé.  

 

Zkreslený pohled bytostí s karmickými pravomocemi

V minulosti měla přidruženy karmické pravomoce i spousta bytostí, jejichž hlavní poslání spočívalo v jiných úkolech. I to narušovalo čistotu, nestrannost a kompetentnost karmické instituce. Takové bytosti například znaly detailně jen svoji sféru vlivu, sféru kde žily nebo odkud pocházely, ale již ne ty ostatní. Nebo ve svých rozhodnutích protěžovaly svůj typ bytostí, protože jim přirozeně připadaly jako nejdůležitější a dokázaly se nejsnáze soustředit na jejich problémy. Dívaly se na celkovou situaci jen ze svého vlastního úhlu pohledu, který byl nutně zkreslený. Jejich zkušenosti a znalosti byly příliš omezené.

Je to podobné, jako kdyby měl například dnes prezident funkci sloučenou s předsedou Nejvyššího soudu státu. Nebo když post ministra zemědělství zastává zubní lékař. Nebo kdyby k Eskymákům v Grónsku přišel řídit ministerstvo životního prostředí Indián z amazonského pralesa.

Nesčetně problémů vznikalo ze skrytého zatemnění, zkorumpování různých článků karmické instituce. Existovaly dokonce i články kompletně temné, které značně přispívaly ke zrychlování temného pádu jednotlivců i světa. Protože svými rozhodnutími a zásahy vytvářely půdu pro oslabování pozice Světla a upevňování pozic Temnoty.

Nedůvěra ve spravedlnost a čistotu vesmírného řádu blokuje vývoj

Rozhodnutí a zásahy temných článků karmického systému pak navíc vybuzovaly nedůvěru zástupců strany Světla ve spravedlnost, moudrost a čistotu vesmírného Řádu. A to je velice závažný problém. Když neexistuje tato nejzákladnější hluboká důvěra, pak se rozpadají veškeré světelné vztahy, které jsou na její existenci založeny. Které ji mají mít přirozeně ve svém základu. Prvky Stvoření, ať už jakékoli, nemají poté dostatečnou motivaci k hledání vyšší pravdy a čistoty, k hledání možností osobního růstu ve Světle, k hledání způsobů, jak celý systém zdokonalit.

 

Proč se snažit, když pozitivní výsledek nejenže nikdo nezaručí a možná ani nepodpoří, ale byl by doslova zázrakem? Když se všude kolem vrší jedna nespravedlnost a zvrácená logika na druhou a odměňováno a obdivováno je chování typické pro Temnou stranu? (Jak praví lidové rčení: „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.“) Tento zkažený vzor se pak dále řetězil, přenášel i do všech dalších typů funkcí a vztahů.

 

Příklad vrcholně nespravedlivého majestátu Hospodina

Vezměme si třeba klasický příklad majestátu Hospodina ze Starého zákona. V tolika popsaných případech uděluje naprosto nepřiměřené tresty, jedná vyloženě krutě a naopak jinde toleruje a odpouští i neetické jednání či opakované selhání. Zcela otevřeně a úmyslně protěžuje určitou národnost a určité vybrané osoby na úkor ostatních. Těmto privilegovaným vyvoleným nabízí nové a nové šance, i když jich již tolik promarnili. Připravuje pro ně nové příležitosti rozvoje, zařídí jim uniknutí před nepřáteli, vítězství v bojích, bohatství, moc atd. A přitom tento Hospodin měl být pro lidi ve hmotě nejvyšší pomyslný standard moudrosti a etiky! Jaké se pak dají očekávat zákony a standardy mezilidských vztahů, když toto je jejich nezpochybnitelný vůdce a vzor?

Pro běžnou bytost bylo těžké v takových represivních a autoritativních systémech, kde vládlo dogma naprosté neomylnosti a dokonalosti „Nejvyššího“, pochopit, že samý základ těch systémů je zkřivený a zatemněný. Zvlášť, když ve svém aktuálním životě nikdy nepoznala skutečnou vysokou čistotu a spravedlnost a obvykle ani nebyla na (dostatečném) světelném vzestupu. Navíc ze strany systému byly pochyby a akce odporu bytostí důkladně trestány.

Víte, že od začátku postupu Nové duchovní cesty bylo již objeveno či se samo přihlásilo mnoho nezdravých či zcela prohnilých článků karmických systémů z minulosti. A že všichni jedinci i sféry a instituce, které jdou po NDC se při hloubkové očistě průběžně vzdávají karmických pravomocí z minulosti, které jim již nepřísluší a jsou neslučitelné s principy NDC.

Bez plně funkční čisté nezávislé Karmy nelze vývoj vrátit ke Světlu

Aby mohl být dobudován nový plně funkční karmický systém, je nezbytné vyčistit a znovu zapojit do systému to, co ještě plně vyčistit lze a co zapadá do standardů a principů nového vývoje. A zbytek eliminovat. Jinak by byla světelná evoluce stále narušována a zpomalována. Bez plně funkční čisté nezávislé Karmy je nemyslitelné dotáhnout nový vývoj až do běhu na plné obrátky potenciálu, který je nyní k dispozici.“


Petra Nováková:

Karma reaguje na vše nové, co se v působení energií objevuje

PN: Spojené Síly Světla, prosím o informace ke Karmě, co se teď děje? (Duchovní komunikace z    9.6.2012)

 

Centrální Karma: „I karmická instituce teď prochází znovu detailní rekonstrukcí, protože se mění impulsy, energie, které umožňují propojení duchovního pozadí s hmotou. I karma proto reaguje na centrální změny a dostupné novinky, které se ve světě energií objevují. Navíc se obnažují stále nové souvislosti s Černým bratrstvem, které velmi zásadně drželo hmotnou situaci na Planetě v mrtvém bodě. Tím, jak se toto sešněrování uvolňuje, mění se i podmínky pro působení karmy.

 

Také se vše začíná hýbat i díky skutečnosti, že určitý závazný počet bytostí na Nové duchovní cestě dobrovolně přijímá působení karmy. Díky energiím, které umožnily každému se velmi posunout, a díky usilovné práci těchto bytostí, tak mnohé z nich dostaly šanci dosáhnout stoprocentního vyladění své bytosti. To samozřejmě představuje obrovskou sílu, obrovský vliv, který se do fungování bytostí promítne...

 

Bytosti ve hmotě na cestě světelného vzestupu určují odraz karmy ve hmotě

Protože právě bytosti ve hmotě, které uznávají principy Nové duchovní cesty, stojí za nimi a denně je ve svých životech potvrzují, jsou těmi, které určují odraz karmy ve hmotě. Ony jsou těmi, které představují určité vyhodnocení, jak doposud Karma funguje, kde naopak má rezervy. Jak je potřeba její fungování změnit, vylepšit. Bytosti na Nové duchovní cestě tak společně ovlivňují instituci Karmy a naopak Karma pak zase zpětně je. Tak by to mělo fungovat stále.

Protože i Karma by měla reagovat na objektivně dané aktuální potřeby světelné evoluce bytostí, které po Nové duchovní cestě kráčejí. Zjišťovat, kde zatím hmota podle nových principů karmy nefunguje, tudíž je potřeba to změnit. Prozatím jde především o oblasti, které se dotýkají životů bytostí na Nové duchovní cestě. Které omezují jejich další světelný růst. A to i přesto, že soustavná karmická očista a světelný vzestup mají přednost před realizací karmických dopadů.  Některé oblasti zatím ještě omezují světelný vzestup tím, že hmotná situace nejde ruku v ruce s duchovními impulsy. Naopak hmota tyto impulsy brzdí, staví jim mantinely. I to je úkolem karmy změnit.

 

Bytosti na Nové duchovní cestě přijímají působení karmy automaticky. Tím přispívají k přijetí karmy hmotou. Jako něčeho, co je zcela přirozené.


Hmota se naučila fungovat podle temných impulsů

Hmota byla příliš zvyklá fungovat podle temných impulsů, temného vedení. Hmota, ač je pevná a zdá se být neměnná, je naopak velmi tvárná. Je tvárná tím, kdo k tomu má nejsilnější energie. Kdo stanoví a ukáže jasnou formu, do které se pak hmota vytvaruje. To temní dokázali.

 

Naopak Světlo v minulosti nemělo jasnou strukturu, jednoznačné představy, jak by měla hmota fungovat, jaké principy zastávat. Podle čeho se řídit. Světlo bylo nepevné. Nic podle něj nefungovalo jasně.  Strana Světla měla a používala temné principy. Hmota se tak již dávno nenechala řídit čistými duchovními impulsy, protože prakticky žádné nebyly. Naopak se nechala vést, tvarovat Temnem. Temné impulsy byly jasné, zřetelné. Temno vědělo, co chce, dalo jasnou linii, po které se měla hmota ubírat.

 

Strana Světla již má dnes jasné představy, je však třeba zlomit temný vliv ve hmotě

Tohle všechno je teď potřeba změnit. Strana Světla dnes již má jasné struktury, základy, principy. Jen teď musí zlomit temný vliv ve hmotě a začít hmotu tvarovat podle nových světelných impulsů, které shora do hmoty začínají prosazovat nový řád.

 

V tomto období padají, likvidují se, nejsilnější temná ovládnutí hmoty i bytostí, což přináší i nové předpoklady pro vytváření daleko větší síly, kterou jsou schopné všechny světelné bytosti, jdoucí po Nové duchovní cestě, vytvořit. A to je předpokladem pro to, aby se začalo měnit i to, co se zdálo být dosud nemožné. A Karma tak samozřejmě činí také. Mění svou podobu a přizpůsobuje ji novým potřebám, které vyjadřujete právě vy, bytosti na Nové duchovní cestě, prostřednictvím svých životů, svého vzestupu, své světelné cesty.“

© Jiří Novák, červen 2012
© Marie Mejdrová, červen 2012
© Petra Nováková, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 153
  • 28
  • 18
  • 18
  • 20

Celkový počet hlasů: 237