Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty

39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty

Jiří Novák Vloženo 21.12.2010
Jiří Novák

Jak, kde a v jakém pořadí se přirozeně ukládají karmické vrstvy? Při sestupech dolů, vždy když se mělo začít něco nového, se často navracela tato otázka: Vyčistit vylézající karmu nebo ji zakrýt? Odloženou karmu ve světech nad námi jsme odkázali sami sobě. Máme-li se někdy karmicky očistit, musíme to udělat v tomto světě, protože jiná další možnost už nebude. Duchovní pozadí světa teď každého tlačí ke změně, k nastoupení karmické očisty. Co bude s těmi, kteří se budou i nadále vědomě stavět proti své karmické očistě? Co všechno mohou obsahovat karmické vrstvy? Co se stane při obnažení karmické vrstvy? Co je potřeba k nastartování přirozené karmické očisty? „Divoké“ karmické čištění je problematické. Místo překonání dávného přehmatu často dochází k jeho opakování a tím i k posílení původních karmických vrstev místo jejich rozpuštění. Karmické zkoušky přicházejí neočekávaně.

Jak a kde se přirozeně ukládají karmické vrstvy?

Na ukládání karmických vrstev má člověk speciální karmické tělo. V tomto těle se karmické vrstvy ukládají od počátku existence člověka. Vytvářely se automaticky a toto vždy řídila Příroda, tedy určité prvotní prostředí. Pouze část z karmických energií je uložená volně v duchovních tělech člověka. A to právě ty vrstvy a energie, které má člověk podle karmického plánu začít zpracovávat. Důvod je ten, aby k nim byl snadný přístup. Aby jej tyto energie přitahováním vhodných příležitostí nutily začít na tom pracovat.

Jak se karmické vrstvy ukládají? Použiji určité přirovnání. Geologické vrstvy v Přírodě se naskládají jedna na druhou jako slupky z cibule. Jsou tedy v různých prostorových vrstvách. Kdyby se takto ukládaly karmické vrstvy v člověku, každý by na ně potřeboval ohromně rozměrný prostor. Dostal jsem informaci, že takto by karmické vrstvy několika desítek bytostí zaplnily celý Vesmír. Mnozí z nás totiž máme za sebou miliardy a miliardy životů v mnoha světech, a ještě mnohem více karmických událostí. Je to tedy jinak. Všechny karmické vrstvy jednoho člověka jsou navrstveny na sobě, ale v jednom a tomtéž místě prostoru. Výsledkem je určitý karmický rezervoár, nádrž ve tvaru knihy, jejíž listy nejsou ovšem na sobě, ale jsou v jednom a tomtéž místě. Podobně je navrstven čas v každém bodě prostoru. A některým lidem se stalo, že se za jistých podmínek napojili na minulé události, které v tom místě probíhaly. Je však těžké si to názorně představit. Protože my se pohybujeme v trojrozměrném prostoru. Tomu rozumíme, to je pro nás názorné. Přidáním čtvrté souřadnice, např. času nebo hloubky karmy však vzniká prostor čtyřrozměrný, který je mimo naše názorné chápání. Teoreticky však člověk dokáže se čtyřrozměrným prostorem pracovat - viz např. Einsteinova teorie relativity a čtyřrozměrný prostoročas.

V jakém pořadí se karmické vrstvy ukládají?

Čím je určováno místo, hloubka, do které se daná vrstva uloží? Jednak časem uložení. Mladší vrstvy se ukládají na starší, tedy na ty dříve uložené. Při odkrývání se postupně uvolňují vrstvy od nejmladších postupně dál do minulosti. Je tady ovšem výjimka. Každá karmická vrstva má určitou váhu, tíži. Ta je dána velikostí negativity, drastičnosti dané vrstvy. A někdy se stane, že vrstva s ohromnou tíží, která obsahuje katastrofální přehmat člověka, zapadne svojí váhou dál dolů pod starší vrstvy. Pak se stane, že úplně na dně karmického těla jsou vrstvy obsahující úplně nejhorší přehmaty člověka, zrůdnosti, z různých časových období minulosti.

Anomálie v ukládání karmických vrstev

Jak už jsem naznačil v článku 38E. Informační pole a duchovní knihovny, může dojít k následující situaci: Vlivem nakládání dalších a dalších nových karmických vrstev dřívější záznamy stále více zapadají do hloubky, přitom trvale zůstávají pod tlakem všech vrstev nad nimi. A stává se pak to, že spodní vrstvy s nejhoršími přehmaty jakoby zkamení, „slisují“ se dohromady v jediný celistvý pevně spojený blok. Jejich postupné oddělování a karmické rozvázání je pak energeticky velmi obtížné.

Setkal jsem se i s případy, kdy člověk měl několik oddělených karmických nádrží. Čistil se a čistil a jednoho dne se otevřela zcela nová bezedná hlubina s dalšími karmickými vrstvami, jakoby jiná karmická nádrž. Jak k tomu může dojít? V určitých zlomových obdobích vývoje člověka vznikla nutnost vytvoření nové karmické nádrže.

První možností je, že původní karmická nádrž se stala nedostupnou a nebylo možné se na ni napojit. Může k tomu dojít například při narušení určité kontinuity existence bytosti – například člověk je během smrti roztrhán dravou zvěří a energie jeho bytosti jsou tak silně narušeny ještě předtím, než přejde práh smrti. K takové situaci rovněž docházelo při procesech balzamování, mumifikování v Egyptě, když se vyjímaly vnitřní orgány a dávaly se stranou mimo tělo do speciální nádoby. Obě tyto situace způsobovaly při karmickém čištění velké problémy.

Druhou možností je, že původní nádrž byla extrémně naplněna. A hrozilo tak překročení určitého kritického množství nahromaděné karmy spojené s nebezpečím okamžitého protržení nádrže. Proto nebylo žádoucí na stejném místě hromadit další nepříznivé vrstvy. Nebo bytost přešla z jedné formy existence do zcela jiné formy a naprosto se změnily energetické podmínky jejího fungování. Co se stane, když se z jakýchkoliv důvodů protrhne karmická nádrž jednotlivce nebo třeba národa, naznačím na příkladech v  pokračování 39F. Principy přirozené karmické očisty.

Pozitivní karmické vrstvy

Pozitivní karmické vrstvy se ukládají zvlášť. Tato speciální nádrž je však u většiny lidských bytostí zde na Zemi prakticky prázdná. Jak je to možné? Jednoduše i mnoho z toho, co lidé dělali jakoby v dobré víře, nebylo v pořádku. Například člověk vehementně sloužil druhým a často to dělal na úkor sebe. Nebo pomáhal druhému energetickou léčbou magickým způsobem. Místo skutečné očisty pak člověk dostal naloženy další karmické vrstvy nepřirozených vazeb – ať už vazbu na magický systém, který na sebe nechal působit, nebo vazbu na léčitele, který magii použil. Nebo člověk meditoval způsobem doporučovaným dnes v mnoha knihách – používal přitom vizualizaci a napojoval se na nějaké bytosti, sféry, systémy, které jsou často zčásti nebo úplně zatemněné.

Další příklad je v dnešní době typický: Mnoho nejrůznějších webových stránek rozšiřuje informace z duchovní oblasti. Drtivá většina z nich však prezentuje již přežité staré neplatné informace typické pro Starou duchovní cestu. Ty jsou však informacemi, které člověka nevedou na vzestup, ale naopak k duchovnímu pádu ve Světle. Místo pozitivně hodnocené činnosti, se tak ve skutečnosti jedná o nakládání dalších nepříznivých karmických vrstev.

Protože člověk, který svojí veřejnou činností vede k pádu mnoho dalších lidí, pracuje jednoznačně pro temnou stranu světa. Totéž lze říci o mnoha veřejně působících léčitelích a duchovních učitelích. Veřejně rozšiřovat staré již nepravdivé informace je totiž mnohem horší, než jejich pouhé čtení. Stejně tak veřejná léčba druhých magickými metodami jdoucími proti Přírodě je karmicky mnohem horší, než pouhé čtení magických knih.

Pořadí odkrývání karmických vrstev

Při eticky správném, regulérním karmickém čištění se karmické vrstvy odkrývají jedna po druhé podle pořadí uložení. A to až na určité výjimky, které popíšu dále. Vrstvy se uvolňují buď jednotlivě, nebo po celých skupinách obsahujících desítky, stovky i tisíce vrstev, kde se opakovaně mnohokrát po sobě člověk dopouštěl stejného přehmatu. Záleží na tom, jak vysoký je moment duchovního vzestupu člověka. Jinak řečeno – čím rychleji člověk stoupá, tím větší bloky karmických vrstev se uvolňují a tím rychleji probíhá karmická očista. Protože čím výše člověk je, tím silnější, schopnější a inteligentnější očistné energie mu mohou pomoci. Navíc vysoká rychlost vzestupu dává možnost mnohem snáze psychicky, fyzicky i duchovně ustát karmické čistění.

V tomto postupném přirozeném odkrývání karmických vrstev však mohou nastat určité výjimky. Zaprvé, některé vrstvy mohou být prosyceny extrémně silnými citovými a pocitovými prožitky. Takovýto náboj může způsobit, že vrstva se tlačí nahoru a v pořadí rozvazování může „přeskočit“ další vrstvy.

Zadruhé, opačná situace nastává, když na povrch se dostane karmická vrstva, kterou zatím není možné zpracovat – buď z viny člověka, nebo naopak z důvodu existující vnější situace. Oba tyto případy rozeberu podrobněji.

Co když člověk svým postojem karmickou vrstvu zatlačuje zpět?

Co se stane, když se na povrch v karmické nádrži dostane vrstva, kterou zatím není možné uspokojivě zpracovat? První možnost nastává v případě, kdy chyba je na straně člověka. Protože právě v tomto období opakuje tytéž chyby, které dělal tehdy v minulosti. Pak vlastně svým postojem ve hmotě vrstvu zatlačuje zpět a ona se nemůže zcela obnažit.

Za takové situace se karmická očista může na delší čas zablokovat do té doby, dokud člověk nezmění své postoje ve hmotě, přestože je jinak duchovně na vzestupu. Protože tato vrstva nahoře, kterou svými hmotnými postoji posiluje a zatlačuje zpátky, brání uvolňování dalších vrstev. Za čas se však taková situace může vyhrotit jiným způsobem a člověk bude silnými náznaky tlačen ke změně situace – buď dokáže konečně změnit svůj postoj a pochopí nevhodnost svého konání, nebo naopak přejde do pádu.

Příklady blokování další karmické očisty

Příklad z léčby 1: Matka s dítětem na vzestupu, již měsíce se nečistí. Najednou však dochází k velké destrukci, vysoké teploty obou, bolesti nohou, břicha apod. Zkoumám, co se děje, co je ovládá. Vnímám zásadní problémy s výživou, cosi temného spojeného s výživou je přímo drtí. Přitom vím, jak pečlivě se o výživu stará. Ukazuje se však, že i přes mé upozornění ještě zcela neopustila návyky z makrobiotiky, navíc používá sójové maso, nakupuje i nadále další podobné „polotovary“, které jsou „chycené“ temnými systémy a obalené temnými energiemi. Následuje několik dnů těžkého čištění doprovázeného silnými zdravotními problémy, než se situace znovu uvede do normálu. Proč k tomu došlo? Místo aby se postupně zbavovala všeho nepřirozeného na duchovní cestě, tak konzumací nepřirozených potravin naopak takový postoj ve hmotě podporovala. Proto se karmické čištění na nějakou dobu zastavilo a situace se pak „provalila“ extrémně silným čištěním.

Příklad z léčby 2: Starší paní v důchodu, celé měsíce se jeví stabilní, nic se neděje, žádné karmické vrstvy se neobnažují. Je jí to divné, ptá se, jak je to možné. Odpovím jí, že buď v této fázi vývoje žádné karmické vrstvy, které by se mohly čistit, nemá. Nebo naopak, že dělá nějakou zásadní chybu, kterou čištění blokuje. Začnu to zkoumat: Jak cvičíte Tibeťany? Vlastně už téměř necvičím, zato o to více medituji. Ukázalo se, že si přečetla jiné webové stránky a více se jí zalíbila meditace než tělesné cvičení. Neuvědomila si, že se tím napojuje na praktiky Staré duchovní cesty, které jdou jednoznačně proti duchovnímu vzestupu. Proto setrvačností stoupala, ale přitom blokovala karmickou očistu. Situace se zatím neprovalila, na chybu se přišlo přímo. Teď se musí rozhodnout. Buď dělat to, co podporuje vzestup a vyhýbat se tomu, co vzestup naopak blokuje, nebo začne ve Světle padat. Protože teď už půjde o vědomé rozhodnutí podložené přijatými informacemi. Dokud člověk dělá něco špatně, ale neví o tom, situace ještě nějakou dobu poběží setrvačností dál, než nastane destrukce.

Karmické vrstvy, které ještě nelze zpracovat

Druhá možnost, tentokrát bez viny člověka, nastává, když karmickou vrstvu zatím není možné uspokojivě zpracovat, protože není k dispozici dostatečná síla na její rozvázání (například síla napadení člověka v té vrstvě je tak silná, že čistá energie zatím na likvidaci temného systému nestačí). Nebo situace k řešení takových problémů ještě nedozrála a není vhodné do jednoho případu předčasně zasahovat. Pak naopak karmické síly na rozdíl od předchozí situace zajistí určité odsunutí této vrstvy stranou, aby karmická očista mohla pokračovat dál uvolňováním dalších vrstev.

Umělé odkládání karmy

Mnohé instituce se v dávné minulosti naučily odkládat karmu, aby neškodila jim nebo světu. Vznikaly tak umělé nádrže odložené karmy. Při očistných a léčebných operacích jsme často nacházeli ohromné nádrže odložené karmy. Říkali jsme tomu „karmická smetiště“. Měl je každý jednotlivec i každá instituce, kteří používali magii. Nejen tedy karmický úřad, ale také medicína, psychotronika, mnohé metody léčitelství. A také ti, kteří přijali určitá privilegia, umělé schopnosti, využívali tak výhod magie, i když samotnou magií nedisponovali.

V těchto smetištích jsme nacházeli nejhnusnější energie, jaké si lze představit. Zmutovaná, zkažená karmická energie. A na těchto smetištích pak samovolně vznikaly zrůdy, příšery a ty pak začaly energeticky ovládat toho, kdo to smetiště vytvořil. Celkové zatížení lidstva na planetě karmou se tak stále zvětšovalo. Více o tom bude v dalším pokračování 39D. Způsoby umělého řízení karmy v minulosti.

Vyčistit karmu nebo ji zakrýt?

V minulosti při sestupech dolů, vždy když se mělo začít něco nového, například vytvořit nový svět, osadit ho novými bytostmi, nebo zahájit novou etapu vývoje, se často navracela tato otázka: Vyčistit vylézající karmu nebo ji zakrýt?

Stvořitelé i andělé si uvědomovali, že jako bytosti stojící nejvýše, jako noví tvůrci, přece musí budit dojem čistoty, vyrovnanosti, harmonie a souladu. Musí být dobrým příkladem pro další bytosti pod nimi. A přitom vnímali, že je začínají drtit náznaky vylézající karmy. Co dělat? Mají se napřed začít karmicky čistit a počítat s tím, že to bude zdlouhavé, a že budou muset svoje tvůrčí poslání odložit? Nebo je výhodnější a také rychlejší a jednodušší karmu zakrýt svojí stvořitelskou magií? Právě tak, jak to dělá medicína s příznaky nemocí?

Co udělat, když máte takové rozhodovací dilema? Jednoduše se napojit na vyšší pravdu. Začít o tom duchovně komunikovat s vyššími světelnými duchovními světy - tak, jak to dělám já a další lidé na NDC. A odtud nám poradí, že se karma stejně jednou musí vyčistit. A raději to udělat hned, než to odkládat příštím generacím. A jsme u problému duchovní komunikace. Těch, co komunikovali s vyššími světy, bylo málo - pár nejčistších jedinců. Ostatních byla drtivá většina. A pokud rozhodovali kolektivně jako určitá duchovní instituce, pak tato většina několik nejčistších přehlasovala. Protože tu většinu, která byla duchovně níže, karma příliš netrápila. Vrstvy karmy vylézaly obvykle těm nejčistším a nutily je k provedení rázných změn v jejich životech. Ti, co byli níže, nebyli dost čistí na to, aby se jim vrstvy obnažily a neměli dostatečný duchovní nadhled, aby chápali, že nejsnazší a nejrychlejší cestou ve skutečnosti je, začít se bez odkladu a důsledně karmicky čistit.

Karmu nelze donekonečna odkládat

Takže karma se opět místo vyčištění zakryla nebo kamsi odložila, jako už mnohokrát předtím. Znovu zvítězila pohodlnost, pocit nedostatku času – není teď čas se tím zabývat, je potřeba jednat. A tak raději starou karmu překryli magií, která to umožnila. A ty bytosti nahoře, Stvořitelé či andělé, takto tu karmu odkázali příštím generacím. Jenže ti Stvořitelé, to jsme byli my. A odtud shora jsme sestupovali do nižších a nižších světů. Zakrytou karmu jsme tak odkázali sami sobě. Tehdy jsme ale netušili, že budeme muset tak dlouho sestupovat, dokud se ji jednoho dne nerozhodneme konečně zpracovat a rozpustit.

Už vícekrát jsme dostali informace, že tento svět zde na Zemi byl vytvořen v nejhrubší struktuře hmoty, dál dolů už to jednoduše nejde. Máme-li se někdy očistit, musíme to udělat tady a teď v tomto světě, protože jiná další možnost už zřejmě nebude. Proč karmické čištění některých trvá tak dlouho? Protože pod svou karmou z tohoto Vesmíru mají další úsek karmy z minulého Vesmíru. Pod tím je úsek karmy Stvořitelů, a pod tím další úseky karmy z vyšších a vyšších světů. To všechno jsme si nahromadili a nikdy jsme neměli dost vůle a odhodlání, abychom to vyčistili. Někteří v sobě máme karmu za tisíce miliard let minulosti. Za životy ve stovkách milionů světů, úrovní.

Duchovní pozadí světa nás všechny tlačí ke změně

A teď jsme tady úplně dole. Situace se obrací. Už není kam níže utéci. Už jsme na samém dně všech světů. Ještě více dolů už to nejde, tam je snad jen rudé peklo uprostřed hmoty. Další odkládání karmy přestává být Přírodou a nově vznikající karmickou institucí tolerováno. Jednoduše už nebude nadále možné odkládat karmu. Duchovní pozadí světa teď každého tlačí ke změně. A kdo to nebude chtít teď řešit, zbývá pro něj už pouze katastrofa, jako nezbytné poučení pro ty, kteří nechtěli slyšet. A zároveň i jako ochrana pro Planetu, Přírodu i bytosti v okolí.

Jak jednoduché bylo zakrýt dávné katastrofy civilizací na Zemi a úplně je vymýtit z dějin. A tvářit se jako nejvyspělejší civilizace na této Planetě. A být hrdi na to, jak si podrobujeme Přírodu. A že jsme dokonce na prahu dobývání Vesmíru. Ve skutečnosti nic nedobýváme. Na to nemáme právo. Člověk a lidstvo jsou pouze katalyzátorem evoluce světa – pouhá příměs, která má urychlit evoluci Vesmíru. A když se naopak ukáže, že toto lidstvo není tou správnou příměsí, že naopak likviduje Přírodu – tak jednoduše Příroda zasáhne. Tuto příměs zlikviduje a bude hledat jiný typ příměsi, která bude lépe fungovat. To je realita.

Čím dnes lidé ve hmotě překrývají karmu, pokud neznají magii? No přece spěchem, chaosem, vyvoláním pocitu ohromné důležitosti některých hmotných činností, záležitostí, funkcí. Odsouvají všechno ostatní do pozadí. Péči o své zdraví, o rodinu, o děti, které zplodili, o etiku, morálku a duchovní pozadí světa. Vede to až k tomu, že duchovní pozadí světa zcela odmítli. Nasadili si klapky na oči. Novou Karmu však nelze obelhat.

Co všechno mohou obsahovat karmické vrstvy?

Jak už jsem uvedl, karmické vrstvy se ukládají jedna na druhou, z určitého pohledu podobně jako geologické vrstvy v Přírodě. V těchto vrstvách jsou však uloženy nejen popisy události, nejen energie přehmatů, chyb a omylů. Mohou tam být také uloženy či otisknuty předměty, přístroje, ale také bytosti. Vše co na nás parazitovalo, nebo s čím jsme se nesprávně, neoprávněně spojili, nebo co jsme zničili, poškodili. Ono se to během karmické události na nás navázalo a společně s karmickou vrstvou to pak zapadlo mimo vývoj a čas do karmické nádrže.

Uvedu příklady toho, co všechno může být na člověka v karmických vrstvách navázáno:

1.       Oštěp, kterým byl člověk zabit, a přitom došlo ke zničení jedné z jeho hlavních čaker a to se přenáší i do dalších životů (viz Barbara Ann Brennan: Ruce světla, str. 302): „Byla to scéna z bitvy, kde on právě s velkým nadšením zabíjel vojáka… Ve stejném okamžiku mu ten druhý vrazil oštěp do solárního plexu. Oba zemřeli… V tomto životě… páteř byla pokřivená od narození a operaci nikdy nepodstoupil. Myslím, že tato vrozená vada je přímým důsledkem toho minulého života… Na páté energetické úrovni jsem našla oštěp zasazený do solárního plexu. Rukověť oštěpu byla stočena do spirály a celá zůstala v aurickém poli...“

2.       Vymahatel karmy – zástupce civilizace, kterou jsem kdesi uvěznil, a on mi má připomenout, abych ji nezapomněl osvobodit, až k tomu přijde čas.

3.       Temná bytost - vymahatel temného úpisu, který člověka tak dlouho doprovázel, až jednoho dne zapadl i s úpisem do jeho karmických vrstev mimo vývoj.

4.       Lidský duch, který se na mne z určitého důvodu v jednom životě nalepil, a poté, co jej překryly další vrstvy, tam zůstal celé věky jakoby v hibernovaném stavu. A obnažením vrstvy se znovu probudil k životu. A musím řešit to, co jsem nedořešil tehdy.

5.       Adresa, napojení na osobní magii nebo jiný umělý tvořivý systém, který měl v dávné minulosti člověk k dispozici. A při obnažení této vrstvy se buď magie vědomě vzdá, nebo ji naopak začne třeba i nevědomě používat.

6.       Helma na hlavě, šněrovačka na trupu i další přístroje, nástroje, zařízení určené k manipulaci a ovládání, se kterými byl v dávné existenci těsně spojen – buď jako jejich tvůrce nebo naopak jako ten, koho tyto systémy ovládaly.

7.       Mohou tam být i určitá privilegia, mimořádné schopnosti získané úpisem, zasvěcením nebo i oficiálně propůjčeny světelnými institucemi při plnění speciálního poslání.

Co se stane při obnažení karmické vrstvy?

A co se stane, když se taková karmická vrstva obnaží, vyloupne se na povrch? Podstatné je, že všechno, cokoliv je v té karmické vrstvě skryto, opět obživne. Opět je uvedeno do provozu. Odkryjete-li geologickou vrstvu s trilobitem, ten rozhodně neobživne, ale zůstává i nadále zkamenělý. Odkryjete-li však karmickou vrstvu s přisedlým duchem, tento duch opět obživne, jakoby se probudí z hibernace. Do jisté míry se tak obnoví situace z doby vytvoření karmické události. A jeho energie vám znovu začne škodit a budete vnímat určitou nepohodu nebo i silnější zdravotní náznaky. Obvykle však ale ve slabším podání než tehdy v minulosti, kdy vás třeba taková situace připravila o život.

Například vám tehdy někdo nasadil „helmu“, temný pytel na hlavu a mentálně vás tak zcela ovládl, případně i připravil o život. V období dávné minulosti však událost probíhala v mnohem jemnějších úrovních hmoty či energií. Zato teď jsme v nejhrubší hmotě. Totéž proto cítíme mnohem slaběji, hmota nás do jisté míry chrání před nepříznivým vlivem takových vrstev, zeslabuje jejich vliv. Nejsme už v přímém ohrožení života, jak tenkrát, ale například nás z ničeho nic rozbolí hlava a nic nepomáhá. Nebo je nám špatně, nemůžeme spát, atd.

 Podstatné je, že řešením není vzít si prášek na spaní. Řešením je zjistit, co se děje, co takový náznak znamená a udělat poté vše potřebné pro karmické vyvázání. Například bude zjištěno, že na hlavě máte neviditelnou ovládací helmu, která teď vyvolává nepříjemné pocity. Je to váš dávný vynález, kterým později v dalších existencích někdo další původního vynálezce, tedy vás, ovládl. Nezbytné za této situace je omluvit se za to, že jste to vytvořili, dobrovolně vše ze sebe vydat, vzdát se toho. A nezbytná je dále energetická léčba na dostatečně vysoké frekvenci, a to bez použití magie. Řešením však není vzít si prášek proti bolesti hlavy nebo třeba magicky ovlivněné kapky či masti od některých léčitelů.

Nezbytné je správně pochopit povahu toho, co se obnažilo

Odkryje-li se vrstva s vaší osobní magií z dávné minulosti, opět tato magie začne do jisté míry fungovat. Aniž si to člověk sám uvědomí, začne třeba mít schopnosti odebírat jiným energii a začne na nich den ze dne parazitovat a odsávat je.

Nebo se mu obnaží napojení na dávné učení, které tehdy způsobilo zkázu světa. Pokud ten člověk nedokáže pochopit a správně rozkódovat význam situace, může se dopustit hrubého omylu. Místo aby se omluvil, vzdal se spojení s tímto učením, vše dobrovolně vydal ke zničení a požádal o karmické rozvázání, udělá pravý opak. Domnívá se, že našel ohromující dávné učení. Které nás má dnes spasit. A začne o tom veřejně mluvit, založí si vlastní webové stránky, začne pořádat placené semináře. Myslí si, že našel svůj smysl života. Stal se známou osobností, lidé ho vyhledávají. Je to ale všechno špatně.

Jak takovéto situace vznikají? Vznikají tak, že lidé sami nejsou svým způsobem života a vědomým duchovním úsilím, které vyvíjejí, na vzestupu. Karmická očista se tedy u nich nenastartovala v důsledku čistého způsobu života. Místo toho se jim čas od času vynoří karmické vrstvy v důsledku vzestupu frekvence a čistoty vnějšího prostředí, aniž by o to vědomě usilovali, a dokonce i když jsou oni ve skutečnosti v pádu ve Světle. Může k tomu dojít například pobytem na čistém a energeticky silném místě v Přírodě, nebo trávením společného času s člověkem, který se vědomě čistí a je na vzestupu. V dalším textu tuto možnost rozeberu podrobněji.

Někteří z těchto lidí, kterým se takto bez správného vlastního úsilí obnaží karmické vrstvy, však mají dobré duchovní vnímání. Všimli si proto, že se něco děje, že se cosi obnažilo. Oni to však nechápou jako karmické čištění, ale domnívají se, že získali mimořádné napojení na starověké učitele lidstva. A místo, aby se z takových vrstev karmicky očistili, využijí je k získání příjmu peněz, pozornosti, zájmu okolí. Přesně takto jsem identifikoval návrat dávného učení MCEO do dnešního světa – přitom jde o učení, které již nejednou zavinilo zkázu civilizace, která jej používala – viz článek 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

Co je potřeba k nastartování přirozené karmické očisty?

Mnoho sečtělých jedinců s dobrým duchovním vnímáním si představuje, že karmicky čistit se musí jenom ti „špinaví“ bez duchovního vnímání. Zatímco oni s dobrým vnímáním jsou ti „čistí“, kteří mají právo vést ostatní. Jak je takové uvažování ošidné a vlastně zásadně nesprávné. Přitom všichni, kteří máme zájem o další vývoj světa ve směru Světla, jsme v tomto hmotném světě především proto, abychom se karmicky čistili. Abychom odlehčili Zemi a Přírodě rozpouštěním nánosů nahromaděné karmy na sobě i na svém okolí. Ti, co se nechtějí karmicky čistit, ať už proto, že si o sobě myslí, že to nepotřebují, nebo proto, že se nechtějí vzdát svých privilegii a tvořivé výbavy z minulosti, dávají nepokrytě najevo, že jejich záměrem či úkolem není dostat svět na světelnou cestu vývoje. A nezáleží přitom, co říkají. Důležitá jsou jejich slova, činy, jejich postoje k otázkám duchovního vzestupu a karmického čištění.

Důležité je toto: Aby se člověk začal karmicky čistit, musí k tomu být dostatečně připravena jeho vnitřní situace. Karmické vrstvy se nacházejí jakoby v hluboké karmické studni. Aby vrstva za vrstvou začaly vykukovat ven, musím kolem té studny důkladně uklidit. Jinými slovy – potřebuji zvýšit svoji vnitřní čistotu, harmonii, vyladění. Ta je jednoduše měřená frekvencí bioenergie, na kterou jsem vnitřně naladěn. Potřebuji zajistit, aby tato vnitřní frekvence trvale narůstala, abych se duchovně dostal na vzestup. Tím jsem pak jakoby nastartoval očistný pramen, a nepříznivé vrstvy začnou z karmické nádrže vrstvu po vrstvě vytékat ven.

K tomu dojde, když moje bytost trvale vyvíjí dostatečný vzestupný tlak – když dělám pro vzestup ty činnosti, které jsou žádoucí. Už mnohokrát jsem to opakoval, naposledy na konci článku 38E. Informační pole a duchovní knihovny, v oddíle „Klíčem k osobnímu pokroku je dosažení duchovního vzestupu“: Nejdůležitější je kvalitní hmotná výživa, každodenní cvičení Pěti Tibeťanů a vědomé vyhýbání se činnostem, vazbám, bytostem, pomůckám, které můj vzestup brzdí či blokují.

Není-li člověk na vzestupu, pak naopak svojí činností vytváří další a další nepříznivé karmické vrstvy. Ty se ukládají do karmické nádrže a původní obsah zatlačují stále více do hloubky. Výsledkem logicky nemůže být karmické očista, ale právě naopak – další nakládka nepříznivých vrstev. I u takových lidí se však čas od času vlivem okolního prostředí uvolní karmické vrstvy. Dostanou se třeba do čistého místa v Přírodě a to umožní obnažení karmické vrstvy. Nebo žijí v blízkosti člověka na vzestupu a čistá energie toho druhého způsobila obnažení vrstev. Říkám tomu „divoké“ karmické čištění, protože probíhá, aniž by osoba vynaložila vlastní úsilí.

„Divoké“ karmické čištění je problematické

Lidé, kterým se takto čas od času vynoří karmická vrstva, nikoliv však na základě vlastního úsilí, se často dostanou do problémů. Nejsou na vzestupu. Nemají proto dostatečný nadhled, dostatečnou vnitřní sílu, aby vědomě pochopili problém karmické vrstvy. Aby vůbec dokázali získat informaci, co obnažená karmická vrstva obsahuje, co tehdy v minulosti udělali. Aby vůbec pochopili, že se jim obnažila karmická vrstva, a že je potřeba zajistit její zpracování a vyvázání se z dávné nepříznivé vazby. V drtivé většině takových situací pak na ně obnažená vrstva působí pouze na nevědomé úrovni.

Oni však nejsou vzestupem připraveni na to, aby jejich vnitřní Já správně rozpoznalo situaci a pochopilo, v čem ten člověk v minulosti udělal chybu. Jednoduše na to nemají dostatečně příznivé energetické vnitřní podmínky. A stává se to, co jsem popsal výše. Místo aby se s výbavou z obnažené vrstvy rozvázali, dobrovolně se jí vzdali, tak se naopak jejich nitro s podmínkami této vrstvy i s výbavou ve vrstvě uloženou ztotožňuje. Toto ztotožnění se s vrstvou vede k tomu, že místo aby volili jiné způsoby řešení situace, než tehdy v minulosti, tak se naopak rozhodují stejně. Karmický problém tím nebude rozvázán, napraven, ale naopak posílen a vrácen dovnitř jako doposud přetrvávající situace. Místo karmického rozvázání tak vrstvu podpořenou jednáním ve hmotě posílí, zatlačí zpět a obnoví ji tak v daleko silnější podobě.

Příklady „divokého“ karmického čištění

Příklad agrese životního partnera: Vlivem obnažení vrstvy se svojí osobní magií, kterou v minulosti ubližoval mnoha bytostem, začne dělat totéž i v tomto životě. A znovu bytostem ve svém okolí energeticky ubližuje. Jeho partnerka se v noci budí s pocitem zimnice, obrovského pálení a tlaku zezadu v oblasti hrudi, s dýchacími potížemi. Příčina je jasná – odsávání životní síly v oblasti srdce. Pomoc je jediná – trvale se dostat z jeho dosahu.

Příklad manipulace ve školce: Učitelka „posílená“ obnažením skrytých ovládacích schopností nutí nevhodným způsobem děti do jídla. Její kolegyně vnímá při její přítomnosti silný tlak na solar. Některé děti se tomuto nátlaku brání zoufalým pláčem, ale není jim to nic platné. Jedno dítě se zcela nepřítomným pohledem, zjevně zmanipulované a skrytě ovládnuté jako loutka, nechává do sebe jídlo doslova nasoukat, nacpat. Poté, co na něj tato učitelka přestane „tlačit“, dochází k částečnému uvolnění a dítě okamžitě vše, co bylo násilím donuceno přijmout, vyzvrátilo. Jiný den se některé děti doslova dusí pod tvrdým násilím vnucovaného jídla.

Příklad vysávání vlastním dítětem: Malé dítě - vlivem obnažení vrstvy z dávné minulosti, ve které jako čaroděj či šaman ovládalo mnoho bytostí, se cítí najednou vnitřně silné a dovoluje si otevřenou hmotnou agresi vůči druhým dětem a alespoň slovně odporuje dospělým. V noci odsává svoji matku a ta se pak vždy vzbudí s nepříjemným pocitem úzkosti a neurčitého strachu. Pohled tohoto dítěte v takové situaci, jakoby sršící nenávistné blesky na všechny strany, jsou jasným dokladem toho, co v jeho nitru probíhá.

Podobné případy, kdy mírný člověk se z minuty na minutu stává agresivním útočníkem, jsem vícekrát zažil při řešení situací v partnerských vztazích. A dokonce i na vlastní kůži, když se skrytá agrese obrátila proti mně jako tomu, kdo se snaží napadeného člověka z takového vztahu energeticky vyvázat. Každá taková energetická či slovní agrese je dokladem toho, co s člověkem dokáže udělat obnažená karmická vrstva, není-li svým způsobem života, tím, co pro svůj vzestup dělá, připraven na její pochopení a optimální zpracování. Proto od jisté doby odmítám léčebné energetické zásahy, i pouhé vyšetřování energetického stavu u jednotlivců, kteří po určitou dobu soustavně nevyvíjejí správné úsilí na nastartování vzestupu.

Partnerský vztah se nesrovná, nastoupí-li jen jeden z dvojice cestu vzestupu

Také proto každému zdůrazňuji: Máte-li neurovnaný partnerský vztah a rozhodnete-li se nastoupit cestu skutečného vzestupu a druhý partner to odmítne, ve vašem vztahu se začnou množit problémy. Jakoby se začnou rozevírat mezi vámi nůžky a problémy dříve odklizené pod koberec, se začnou zveličovat a vynořovat na povrch. Je to i proto, že člověk na vzestupu je okolnostmi a náznaky tlačen k tomu, aby ve svém životě začal řešit jedno po druhém všechno, co mu brání v pokračování vzestupné cesty a v dalším vnitřním čištění. Co blokuje jeho další karmickou očistu, případně co mu otevřeně či skrytě ubližuje.

Člověk tak nespraví problémy v partnerském vztahu tím, že se potají pokusí dostat na cestu vzestupu a druhému partnerovi raději nebude nic říkat. Je to přesně naopak. Chcete-li udržet, srovnat vztah, je potřeba, aby oba partneři zvolili stejnou duchovní cestu. Jinak se problémy mezi nimi nevyřeší, ale naopak vyhrotí a budou muset být řešeny.

Karmické zkoušky

Co to znamená zvládnout karmu, zpracovat karmu? Správné pochopení a zpracování přehmatu, který jsem kdysi udělal, bývá často doprovázeno zkouškou. Život mi přinese podobnou příležitost jako tehdy a já mám ukázat, jak se rozhodnu teď, jestli už nebudu opakovat stejnou chybu. A to, že jsem právě na tomto ztroskotal, se obvykle dozvím až poté, co tentokrát tím úspěšně projdu. Nevím tedy předem, že právě tato běžná životní situace je pro mne karmickou zkouškou. A když to nesplním a znovu se rozhodnu špatně? Každopádně tím prodlužuji období potřebné očisty. Navíc si mohu být jistý, že každá další příležitost se bude odehrávat v obtížnějších podmínkách. Teprve průchodem zkouškou potvrdím, že jsem vnitřně zvládl situaci. Měl bych o karmické zkoušce vědět předem?

Karmické zkoušky přicházejí neočekávaně

 „Mnozí si kladou otázku, proč své dřívější inkarnace zapomínáme. Oč snadněji bychom zvládli svou karmu, kdybychom věděli, v čem jsme dříve udělali chybu. Zde je jediná odpověď: právě proto! Lidská individualita má být postavena před stejné problémy, aniž by byla něčím ovlivněna nebo zatížena vzpomínkami na minulost. Jestliže pak karmu zvládne, dokáže to proto, že dosáhla vyššího stupně vědomí, a ne pouhou nereflektovanou reakcí, která by neznamenala žádný pokrok.“ (Hans-Dieter Leuenberger: Co je to esoterika, str. 141).

Odtud vyplývá, že není správné vědět, že řešení určitého problému je karmickou zkouškou. Kdybych předem věděl, co mne čeká, o co jde, reagoval bych na základě rozumové úvahy, která by mi doporučovala optimální taktiku, jak se zachovat. To by pak nebyla zkouška. Udělal bych to jenom proto, že bych na rozumové úrovni věděl, že to je správné. Nikoliv proto, že bych jasně vnitřně prožíval, že je potřeba to udělat. Tím by ale účelu mé karmické zkoušky nebylo dosaženo.

Zkouška přichází proto, abych svojí novou reakcí na tentýž problém prokázal, že tentokrát už jsem někde jinde a už nemám vnitřní sklony dělat podobné přehmaty. Že se prostě sám od sebe rozhodnu udělat něco jiného, eticky čistějšího, než bylo mé tehdejší rozhodnutí. Důležité je, aby moje reakce odrážela nový vnitřní stav mé bytosti. Abych se tentokrát rozhodl jinak ne proto, že to je z pohledu rozumu vhodné, ale že taková reakce se stala vnitřním principem mé bytosti. Že takto teď na podobné impulsy reaguji běžně. Za každé podobné životní situace. Například není těžké být zdvořilý, když budu vědět, že v tuto chvíli jde o všechno. Něco jiného je být zdvořilý za každé situace. Jako nový vnitřní princip, který už v této době vždy zastávám.

Karmické zkoušky bychom neměli obcházet

Kdybych nejednal sám od sebe a předem znal význam dané situace, bylo by to podobné tomu, jako kdybych řidičský test v autoškole opsal podle nějaké příručky, kterou bych vytáhl z rukávu. A na základě toho bych získal řidičské oprávnění, aniž bych musel znát zákony a předpisy. Nebo jako kdybych získal vysokoškolský titul tím, že někomu zaplatím určitý obnos peněz. A na základě takto získaného vzdělání budu zastávat určité významné postavení. Nebo znal předem přijímací test na vysokou školu, protože by mi jej někdo v rozporu s etickými principy přijímacího řízení prodal a já bych tak získal výhodu proti ostatním a zajistil bych si na úkor druhých své přijetí.

Je jasné, že ani jedna z předchozích možností není v pořádku. Každá taková situace přitom může mít vážné důsledky. Jako řidič neznající předpisy nedám přednost zprava a způsobím vážnou nehodu se smrtelnými následky. Nebo jako „vysokoškolák z protekce“, lékař, právník, ekonom, způsobím vážné problémy – mohu někomu zničit zdraví, způsobit mu bankrot, způsobit velkou finanční škodu státu, a tím i nám všem.

Stejné to je s karmickou zkouškou. Důležité je, abych v nové situaci, která je podobná té z dávné minulosti, sám pochopil, co mám udělat. Aby mé nové rozhodnutí bylo výsledkem mé vnitřní čistoty, která dosáhla vyšší úrovně, než jsem měl tehdy. Mého nového vnitřního postoje a nikoliv mého rozumového pohledu či určité taktiky vyplývající z toho, že předem znám podmínky zkoušky.

Dále uvádím několik příkladů karmických zkoušek, kterými jsem prošel buď sám, lidé v mém okolí, případně veřejně známé osobnosti.

Překonání návyku zbabělosti a tendence utíkat

Příklad karmické zkoušky 1: Moje dřívější slabina byla, že jsem raději ustoupil, třeba i utekl, nechal si věci líbit, než bych se s někým přel. A na počátku cesty vzestupu přišla takováto zkouška. Vstoupil jsem do prodejního skladu, chtěl si stoupnout do fronty. Ale vtom vidím - na konci fronty stojí ON, člověk, který byl dříve mým nadřízeným, a se kterým bych se nechtěl už nikdy setkat. Protože jsem před několika měsíci zmizel z jeho dohledu tím, že jsem na svoji ochranu učinil opatření, která sice z pohledu etiky byla naprosto v pořádku, ale jemu to nebylo po vůli.

Moje první reakce byla jasná – rychle jsem zavřel dveře a pospíchal pryč, než si mne všimne. Abych se pokusil přijít později, až bude „čistý vzduch“. Po chvíli jsem si však uvědomil: Vždyť takhle jsem to přece doposud udělal vždy – utekl jsem před konfrontací, i když jsem byl jednoznačně v právu. Dal jsem se dohromady, sebral vnitřní sílu a vrátil se do skladu - nemám se přece čeho bát, jsem v právu, musím teď dokázat překonat svoji zbabělost. Stoupl jsem si do fronty za něj a on si mne skutečně během okamžiku všiml. Začal žhavit mobilní telefon, upozorňoval další, že jsem se objevil, udělal představení pro všechny přítomné. Ale já jsem zůstal v klidu, vědom si toho, že z mé strany je vše v pořádku a nemám se čeho obávat. Tentokrát jsem karmickou zkouškou prošel. A moje vnitřní nahrávka návyku zbabělosti a tendence útěku se začala překrývat novým postojem – držet si svoji cestu a neutíkat před konfrontací, pokud jsem v právu.

Vracející se tendence k neuspokojivým partnerským vztahům

Příklad karmické zkoušky 2: Někdy se však tatáž zkouška opakuje několikrát, než jí člověk dokáže úspěšně projít. Mladá dívka na vzestupné duchovní cestě měla problémy s partnerskými vztahy. Příliš se hned zpočátku otevřela druhému a oni ji zneužívali, vloupali se do ní, energeticky pak na ní parazitovali. Vnímala to velmi silně a za určitou dobu byla nucena vztah ukončit. Přitahovala stále stejný typ partnerů. Každý nový vztah znamenal nakládání dalších a dalších nepříznivých vrstev, ze kterých se pak týdny nebo dokonce i měsíce čistila.

Ještě než zpracovala jeden vztah, navazovala se stejnými chybami vztah další, aby jí to pomohlo z deprese dalšího ukončeného zpackaného vztahu. Přichází další karmická zkouška v situaci, kdy se stále ještě čistí z několika předchozích vztahů: Potká mladíka, ten o ni jeví velký zájem, nechá se doprovázet domů, je šťastná, že o ni zase někdo má zájem, opět se druhému otevírá, jsou z toho zatím první polibky. Ale už i to stačilo na navázání další karmické vazby a jeho vloupání do jejího nitra. Znovu tatáž chyba – doprovod nebo alespoň první intimní kontakty měla zásadně odmítnout.

Potřebuje nejprve vyčistit karmické vrstvy z předchozích vztahů, přitom pochopit chyby, kterých se dopouští a vzít si z nich poučení. Vrhání se do nových vztahů, není-li ten předchozí energeticky uzavřen, není to pravé. Důležité je vnitřně pochopit, proč stále přetrvává problém, s kým navazuje vztahy. Proč přitahuje stejné typy partnerů, kteří pak na ni vyvíjejí energetické násilí. Je to přenos z minulosti, který prosakuje z mnoha karmických vrstev, které doposud nevyčistila? Nebo je příčinou spíše nevhodný rodičovský příklad z tohoto života? Pouze rozpoznáním a vnitřním pochopení situace se celá záležitost může posunout dál. Bezhlavé zkoušky dalších a dalších nových vztahů nikam nevedou.

Karmická zkouška zrozených Atlanťanů

Příklad karmické zkoušky 3: Některé karmické zkoušky řeší vazby na dávnou minulost. Člověk, který se ve vysoké funkci rozhodl špatně, dostává další novou příležitost třeba až za tisíce nebo dokonce miliony let. Takovou karmickou zkouškou dnes procházejí desítky tisíc Atlanťanů, kteří jsou dnes znovu po dlouhé době opět zrozeni ve hmotném světě. Někteří z nich byli tehdy vůdci národů, civilizace. Dnes jsou například prezidenty států, ministry, poslanci, senátory.

Dělají však stejnou chybu jako tehdy. Ani dnes nedokážou otevřeně vystoupit proti tomu, co tehdy zničilo svět – proti ovládání, manipulaci, zneužívání Přírody, proti magii, klonování, genetickým manipulacím, proti rozšiřování geneticky modifikovaných plodin a dalším neoprávněným zásahům do běhu života. Naopak – ve svých funkcích třeba znovu schvalují další GMO plodiny jako něco, co má zachránit svět, i přes všechny varovné náznaky, jaké následky taková činnost může mít – více o následcích používání geneticky modifikovaných plodin i jiných forem života jsem uvedl v článku 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě.

Podporují umělé zásahy do počasí, podnebí, Přírody jako něco, co má zachránit jejich kapitál. Dnes to mají těžší – nemají vůbec duchovní vnímání. Tehdy je uchvátila moc černé magie, dnes jsou zase ve vleku kapitálu, peněz, ziskovosti, státního plánu, ale také touhy po moci, po získání mocenských pozic, prestižního společenského postavení. Nechají se řídit nejbohatšími jednotlivci či institucemi ve světě a hlavně jsou skrytě řízeni temnými silami, o kterých nemají tušení. Nebo jsou dnes dokonce sami vyslanými zástupci těchto temných sil ve hmotě.

My teď potřebujeme čistotu, a ne aby nám sem tito nositelé odkazu Atlantidy zanášeli všechny možné „vědecké zrůdnosti“ z dávné minulosti nebo třeba tehdejší symboly magické moci Atlantidy – magické systémy, dávná učení, prsteny, náramky a další předměty. Přece stačí, že už to jednou zničilo svět. Přitom nejde o to, že by snad tyto systémy a učení byly tehdy špatně pochopeny či zneužity. Zásadní je, že něco takového vůbec nemělo být použito – ani tehdy a už vůbec ne dnes, když bychom se měli snažit za pět minut dvanáct znovu navracet Planetě a Přírodě její původní čistotu.

 

Další samostatné pokračování tématu o Karmě a karmické očistě má název 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu? Zde uvádím úvahy o tom, jestli dobré duchovní vnímání člověka je dokladem jeho karmické čistoty nebo ne. Jestli člověk s dobrým vnímáním má karmickou očistu usnadněnu nebo naopak.

© Jiří Novák, prosinec 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 373
  • 32
  • 25
  • 25
  • 25

Celkový počet hlasů: 480