Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Správná výživa sama o sobě k pochopení smyslu života a splnění životního úkolu nestačí

Správná výživa sama o sobě k pochopení smyslu života a splnění životního úkolu nestačí

Marie Mejdrová Vloženo 23.12.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 20.12.2011

Nikdy není známo předem, které stahující okolnosti člověk potká

Centrální Karmo pro Nový vývoj, prosím o bližší informace o celé té situaci související se srazem skupinky vitariánů dne 18.12.2011, na který jsme byli pozváni. A o našem následném těžkém duchovním čištění. Děkuji. (Duchovní komunikace z 20.12.2011)

 

Centrální Karma: „Situace se vyvinula tak, aby to pro vás všechny byla zkouška, a všichni jste se z toho poučili. A to takovým způsobem, abyste příště byli vůči podobným stahujícím okolnostem nanejvýš obezřetní. Nejen ty, ale i dalších pět osob, které jsou také na NDC. A zkouška by nebyla zkouškou, kdybyste věděli předem, na co si tady konkrétně máte dávat pozor. Čeho se máte vyvarovat a na co všechno se máte vzájemně upozornit. Tím zároveň částečně odpovídám na nevyslovenou otázku, proč bylo předtím duchovním dotazem ověřeno, že tam jít máte, tedy alespoň ty. Důvodem je i to, že ani Karma nevidí předem veškeré okolnosti událostí ve hmotě. Ty musí člověk vyhodnotit vždy znovu na místě a pak se opět duchovně ptát, vnímat aktuální impulsy a pokud možno i přítomné energie.

Další okolností bylo i přinést impulsy a očistné energie do tohoto konkrétního kroužku vitariánů. A do tohoto bytu zaneseného velice silně vlivy Staré duchovní cesty a magií. Neznamená to samozřejmě, že by se takhle jednoduše a bezpracně všichni přítomní vyčistili. To nelze, ani by to nebylo správné z karmického hlediska. Jenom mají někteří z nich, kteří byli schopni a ochotni určité impulsy plynoucí přes Vás zachytit, námět k zamyšlení nad svými dosavadními postoji. K výživě, k duchovní cestě nebo i k životu vůbec.

Také u mnoha příznivců zdravého stravování dochází k vychýlení od světelné cesty

Byly jste svědky vychýlení od světelné cesty, ke kterým naneštěstí dochází u mnoha příznivců zdravého stravování. Šlo o tyto náznaky:

 1. Provázání se Starou duchovní cestou, zde dokonce zřetelné a silné. A tím i se skrytými temnými systémy v jejím duchovním pozadí. S magií v jejím pozadí. (Obvykle jde o vazby na východní větvi Staré cesty, jejíž část dlouhodobě historicky zdůrazňuje důležitost vhodného výběru potravy.)
 1. Studium nevhodných knih a technik. Používání umělých pomůcek duchovního vzestupu – magické symboly ve formě obrazů a předmětů, karty ovlivněné magií apod.
 2. Skupinové meditace, nevhodné rituály.
 3. Uznávání nepravdivých teorií typu trvalý odchod do duchovních sfér či přímo do nirvány, které jsou v přímém rozporu s aktuálním vývojem a s konceptem člověka 2. typu.
 4. Skryté ovládání, zaslepení a vysávání lidí, o kterém nemají ani tušení.

I při zdravé stravě může mít člověk poživačný přístup k životu

 1. S tím související příliš zjednodušený, nedůsledný, někdy až pouze poživačný přístup k životu, ke smyslu života, k životnímu úkolu. Nepochopení principů fungování světa – toho, že vůbec existuje a co přesně představuje světelná evoluce, světelný vzestup, karmická očista apod. To znamená nepochopení určitých zásadních principů vývoje a úkolů člověka ve smyslu vašeho článku 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení?,  kde jste obdobné postoje podrobně rozebírali.

Jako je například nutnost převzetí plné zodpovědnosti za svoji minulost a důsledná náprava všech vadných postojů a následků, které přinesly vlastní bytosti a okolí. Tedy jinými slovy karmická očista pod vedením čisté karmické instituce, bez které se žádná bytost ani celý svět nedokáže skutečně do dna pročistit a zharmonizovat! Ani na úrovni duchovní, ani na úrovni hmotné.

Klasickým příkladem je snaha o uplatňování všeobjímající bezpodmínečné lásky na všechny kolem s tím, že tento postoj vše vyřeší. Domněnka, že důkladné odpuštění a snaha o pochopení přehmatů určité osoby stačí k odstranění neharmonií ve vztahu s ní, tedy k vzájemnému karmickému vyvázání. Dokonce třeba i k odstranění případného skrytého ovládání a energetického vysávání - toho si ovšem často není oběť vůbec vědoma nebo si to nechce připustit a jednat podle toho. Nebo přesvědčení, že Zlo existuje pouze v subjektivním pohledu nedostatečně duchovně vyspělého jedince, zjednodušeně řečeno.

Levotočivé energie mohou snižovat kvalitu živé stravy

 1. Pominutí existence a významu bioenergetické složky potravy. A to nejen ve smyslu příznivých energií. Ale také přímo z hlediska jejich pravotočivosti či levotočivosti. Není divu, protože o tom se veřejně ví zatím velice málo. A nebude to schopen pochopit a ochoten připustit nikdo, kdo nepřijal fakt skutečné reálné existence organizované strany Zla, tedy Temných sil. A s nimi spojených levotočivých energií, které nemají v čisté pravotočivé Přírodě co pohledávat.

Také vnitřní postoje člověka na živé stravě mohou být v rozporu s energiemi Přírody

 1. Z toho vycházející odklon od Přírody, velice paradoxně. Ano, i člověk stravující se výhradně živou (syrovou a tepelně upravenou do 42°C) rostlinnou stravou může být díky svým vnitřním postojům a bioenergiím v určitých nevhodných potravinářských výrobcích, které konzumuje, v nesouladu s čistými energiemi Přírody. A tím s činností a záměry čisté pravotočivé Přírody a dalších Sil Světla, které vedou nyní vývoj.  

 

Světelný vzestup musí být podporován i dalšími okolnostmi v životě člověka

Toto vše neznamená, že vitariánství, jako vyhraněná odnož vegetariánství, a její podskupiny veganství, je škodlivý směr. Ale není pro člověka, a tím ani pro celou společnost a Přírodu na Planetě samospasitelné. Pokud je hmotná i bioenergetická složka takové potravy čistá, pak vitariánství funguje jako zásadní podpora světelného vzestupu, v podstatě jednoduchá a přirozená. Ale správná výživa sama o sobě nikdy nestačí! Je nutné, aby i další okolnosti v životě jedince podporovaly světelný duchovní vzestup a doprovodnou karmickou očistu, harmonizaci a čistou tvořivou činnost, které jsou pravým smyslem života.

 

To znamená, že navíc je nutné:

 

 1. Dbát také na pravidelné pročišťování energetického systému člověka a jeho uvádění do rovnováhy pomocí bezkonkurenčně čistého a mimořádně účinného daru, který lidstvo v tomto zlomovém období dostalo z vysokých duchovních sfér - souboru cviků Pět Tibeťanů.

 

 1. Vyvarovat se všech stahujících působení – vztahů, vazeb, pobytů, nauk, rituálů, symbolů, talismanů, umělých pomůcek a technik na duchovní cestě apod.

 

 1. Dbát na pravidelnou duchovní komunikaci, naslouchání impulsům a včasné a důsledné reagování na ně.

 

 1. Hlídat si vyvážený denní režim a dostatek pobytu v čisté přírodě.

 

 1. A samozřejmě karmické čištění - pochopení a náprava chyb z minulosti, vyvazování se z negativních vazeb, narovnávání nevhodných vnitřních postojů, vydávání staré duchovní výbavy a adres z obnažených vrstev, to vše včetně očisty a léčby vedené karmickou institucí a s použitím očistných energií dostatečné frekvence! Jinak se zvláště těžší přehmaty nemohou skutečně důsledně zpracovat. A daný problém se bude vracet. Bude se znovu hlásit o slovo až do té doby, než bude moci být plně vyčištěn a napraven na všech duchovních i hmotných úrovních. U dotčených bytostí, které se dobrovolně karmicky čistí i všude jinde, kam zasáhly důsledky těchto přehmatů. Toto je zásadní věc, kterou Stará duchovní cesta plně nechápe!!  A není divu, vždyť byla vedená institucemi typu lidských Duchovních hierarchií, které neměly k dispozici potřebný informační nadhled ani možnosti hloubkové karmické očisty.

Živá strava podporuje světelnou i temnou variantu vzestupu

Při této příležitosti by bylo dobré zmínit onen často používaný argument, kterým se rádi ohánějí někteří odpůrci vegetariánství a veganství. Totiž že Hitler byl také vegetarián, a přesto patří k nejhrůznějším figurám lidských dějin. Tato skutečnost právě ukazuje na to, že vypuštěním masa z jídelníčku se významně redukují stahující bioenergie přijímané ze stravy. A v důsledku toho se tělo fyzické i duchovní vylaďují energeticky výše. Člověku se tak ukážou jiné obzory. Třeba je schopen rozvíjet svůj dosud skrytý talent, zlepší se mu zdraví, dokáže lépe chápat sám sebe i svět kolem, může se také mnohem snáze duchovně probudit a i dále duchovně stoupat.

Ovšem duchovní vzestup má dvě varianty. Může směřovat po světelné nebo temné linii! Záleží přitom na dalších okolnostech, životních podmínkách. Jaké nauky bude vstřebávat, s jakými lidmi se bude stýkat, jaké tendence bude v sobě podporovat, v jakém prostředí se bude pohybovat, jaké impulsy bude následovat, jaké pomůcky a rady bude využívat apod. Ale i jaká je celková energie dané doby, jaké příležitosti se momentálně otvírají celému světu.

A samozřejmě podstatnou roli vždy hraje jeho osobní karmická zátěž. Její náplň představuje tendence jeho bytosti z minulosti. Je v ní uloženo různé množství dosud nezpracovaných negativních postojů, staré duchovní výbavy, adres, energií vyprodukovaných jeho činy atd.

Další zásadní význam má ještě hlavní životní úkol, se kterým se v daném životě narodil. Kromě těch naplánovaných Silami Světla se objevují někdy i úkoly koncipované přímo stranou Temnoty. V takovém případě je pak pro člověka mnohem těžší ustát všechny zkoušky, nepodlehnout temným vlivům přicházejícím z vlastního nitra, z vlastní minulosti, a z okolí a nepřeklopit se plně do Temna.

Na světelné cestě je důležitá obezřetnost a včasné reagování na impulsy

 

Hmotná výživa a její doprovodné bioenergie představují jen část vlivů na celkovou situaci člověka. Proto nikdy nemohou vyřešit vše.

 

V případě tohoto srazu jste si nedokázali jasně a přesvědčivě uhájit vlastní dosaženou vnitřní čistotu a světelný vzestup. Prokázat dostatečnou obezřetnost a včasné reagování na impulsy. Neodešli jste hned poté, co jste si uvědomili silně nepříznivé energie působící v daném cizím bytě a na daný spolek lidí, včetně vás. Nedokázali jste se od toho jednoznačně a jasně na hmotné i duchovní úrovni distancovat, vyjádřit nesouhlas a odmítnutí. Tím jste se vlastně nevědomě na energetické úrovni propojili s momentální činností a postoji této skupiny. S postoji skrytého ovládnutí a zaslepení ze strany Temných sil, vysokého kalibru k tomu. Navíc jste byli vzápětí silně napadeni magií, temnými systémy, které v tomto prostředí operovaly a obnažily se vám těžké karmické vrstvy. A začali jste duchovně padat. Karma pro Hmotný Svět se od Vás proto musela odpojit. A to až do doby, než svůj přehmat jasně pochopíte a dokážete se energeticky vyčistit na potřebnou úroveň.

 

Budiž Vám tato situace poučením a varováním do budoucna. Víte, že o světelný vzestup je velice snadné přijít. Do pádu člověk vždy přejde lehce a obvykle si toho ani není schopen sám jasně a včas povšimnout. Je pak potřeba pomoc dalších, kteří jsou na potřebné úrovni světelného vzestupu. Pomoc s pochopením přehmatu a pomoc s energetickou očistou. A ta ani není možná, pokud si člověk v pádu odmítá svoje pochybení připustit a nemá silnou motivaci se vyčistit. Dostat se zpět na optimální vzestup nikdy není lehké.

© Marie Mejdrová, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 163
 • 17
 • 18
 • 16
 • 20

Celkový počet hlasů: 234