Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 87D. Dvacet let Nové duchovní cesty IV

87D. Dvacet let Nové duchovní cesty IV

Jiří Novák Vloženo 22.4.2019
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Význam karmy. Nikdo není trvale vyjmut z působení Karmy. Jak lze nepříznivou karmu zpracovat? Destrukční a výchovný význam instituce Karmy. Karma v dávné minulosti. Výjimky v podřízení se Karmě. Systémy pro obcházení Karmy. Lidské Duchovní hierarchie a řízení Karmy. Možnosti působení z duchovních rovin do hmoty. Lidé duchovně neprobuzení neměli světelné vedení. Běžný člověk nemohl pochopit povahu karmických událostí. Nacházeli jsme ohromné nádrže odložené karmy. Kolektivní vyrovnávání karmy neodvrací katastrofu. Vesmírní lidé přebírají dohled nad vývojem. Manipulace a kamufláže ze strany Vesmírných lidí. Vedení lidí ve hmotné rovině umělými automaty. Nepravdivá teze o sejmutí hříchů z lidstva mučednictvím. Potřeba prosadit novou odlišnou duchovní cestu. Rozvrat karmického systému v oblasti Země na konci 20. století. Jak se utvářel nový karmický systém. Hlavní zásady nového karmického pořádku. Lidé na světelném vzestupu se nové Karmě podřídili dobrovolně. Sestup Karmy do hmoty? Jaro 2015 – nový způsob fungování karmy. Nečekané údery naplánované starou karmickou institucí. Osobní Karma a jak ji získat?

Připomenutí významu karmy

V tomto pokračování se budu zabývat karmou a způsobem řešení karmických otázek před vznikem Nové duchovní cesty i teď po dvaceti letech. Nejprve připomenu některé důležité informace. V textu 39A. Karma jako duchovní a etický princip je vysvětleno, že slovo karma se používá ve více významech. Jednak jako nahromaděná a doposud nesplacená energie všech předchozích činů. A to nejen z tohoto života, ale i ze všech předchozích existencí. A ta má dvě části: jednou je celková negativní energie za všechny přehmaty a chyby, tou druhou celková pozitivní energie za všechny dobré skutky. Tyto dva odlišné typy karmických energií se obvykle navzájem nesčítají. Jen za jistých speciálních okolností se mohou navzájem vyrušit, neutralizovat, ale rozhodně ne vždy.

Slovo Karma jako název se také používá jako pojmenování systému, bytosti, instituce, které mají za úkol střežit etiku činů a mají i pravomoce pro vyvozování závěrů a dosahování nápravy situace. V úvahu je důležité brát také výchovnou úlohu karmické instituce. Abychom porozuměli různým důvodům vzniklých situací, abychom chápali, proč se to a to v našem životě děje. Abychom věděli, jakým způsobům jednání bychom se příště měli vyhnout. Jinak by celý systém karmy zůstal pouhým „oko za oko“, „zub za zub“ a z dlouhodobého hlediska by žádný pokrok nepřinášel.
 

Nikdo není trvale vyjmut z působení Karmy 

 

Karmu jako souhrn nesplacených následků svých činů má každý člověk i každá další bytost – anděl, Stvořitel, astrální víla, trpaslík, vodník, čert, atd. Karmu má také každá skupina, instituce, národ, i celá civilizace. Karmu mají i duchovní hnutí, duchovní učení, jednotlivé úrovně lidských Duchovních hierarchií, náboženské systémy, magické systémy, astrální egregory. Karmu také mají místa v Přírodě, domy a další stavby, oblasti, území, planety, hvězdné soustavy, galaxie i celý Vesmír, také další světy a sféry nad naším Vesmírem.

Myšlenka, že nějaká bytost či instituce by měly být trvale vyjmuty z přirozeného působení Karmy, v sobě nese prvek určité nespravedlnosti a také projev nadřazenosti jednoho typu bytostí nad jinými. Takový systém se stává špatným příkladem, který vzbuzuje nedůvěru k celému systému Karmy a k Vesmírnému řádu. A logicky tak vytváří nebezpečí, že celý systém bude jednoho dne ještě více zdeformován a zneužit. Přesně tak působí na běžný lid karmická imunita poslanců v našem státě. Poslanci na jedné straně schvalují nové zákony závazné pro všechny ostatní, ale sami si odsouhlasili, že těmto zákonům v plné míře nepodléhají. Že jsou jakoby nad zákonem.
 

Jak lze nepříznivou karmu zpracovat?

 

V zásadě lze nepříznivou karmu zpracovat dvěma způsoby.

Buď vlastním utrpením – prožitím toho, co jsem sám způsobil druhým.

Druhou možností je očista a zpracování nepříznivé karmy duchovním vzestupem ve Světle a s ním spojenou přirozenou karmickou očistou. Přičemž tento druhý způsob má vždy vyšší prioritu. Duchovní vzestup má vždy přednost před utrpením. Proto není pravdou, že nemůžeme stoupat, dokud nevyčistíme karmu. Právě naopak – duchovní vzestup spojený s výchovným působením karmického systému je v mnoha případech jedinou možností, jak nepříznivou karmu rozpustit. Protože k rozvázání silně zauzlovaných záležitostí z historie je důležitá spoluúčast více bytostí, často i v různých částech světa. Bez pochopení významu událostí minimálně jednou ze zúčastněných osob se s tím obvykle nedá pohnout.
 

Destrukční a výchovný význam instituce Karmy 

 

Karma jako instituce má obvykle dva významy.

První je destrukční – přináší člověku karmické vyrovnání. Tím je obvykle určitá nepříznivá situace – například úraz, ztráta majetku, ale také ztráta života.

Druhý význam Karmy je výchovný. Bytosti, které udělají menší chybu, etický přehmat, dostávají náznak, že něco není v pořádku. Pokud bytosti dokážou tyto náznaky vnímat a poučí se z nich, dokážou se vyhnout velkým přehmatům. Zprostředkování tohoto významu Karmy umožňuje zpětně porozumět dějinám lidstva, chápat příčiny událostí, rozpoznat chyby, kterých se vedoucí síly vývoje lidské civilizace dopouštěly a na základě toho stanovit optimální směr evoluce pro dnešní lidstvo.

Právě s tímto záměrem byly postupně vydány naše dvě knihy: Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi o historii dávného lidstva prvního typu a Kniha 3 - Cesta k novému lidstvu popisující počátky historie nového lidstva druhého typu.
 

Karma v dávné minulosti

 

Nevíme mnoho o karmě v dávné minulosti před hranicí 10 tisíc let před n. l. Není přesně známo, v jakých světech vysoko nad námi karmický zákon fungoval na základě přirozené přitažlivosti duchovních energií. Každopádně pokračující sestupy do nižších světů postupně zablokovaly původní automatické fungování Karmy. Rozhodujícím důvodem byla snižující se celková čistota prostředí směrem dolů do nižších světů. Je známo, že špinavým, silně znečištěným prostředím, očistné impulsy projdou jen částečně, ve slabé formě, nebo dokonce vůbec. Navíc samotné bytosti v dalších světech směrem dolů se nacházely na nižších frekvenčních úrovních. Postupně ztrácely schopnost rozpoznat význam impulsů, náznaků, varování. Nezpracovaná, nerozvázaná karma, se začala nadměrně hromadit jako nepříznivá energie, která vše ještě více zhoršovala. Institucemi karmy začaly být používány nepřirozené, magické způsoby, jak regulovat, zpracovávat karmu. K čemu to ve skutečnosti vedlo, bude vysvětleno v dalším textu.

Stvořitelé a jejich prodloužené ruce, andělé, si uvědomovali, že je potřeba něco vymyslet. Že je nutné bytosti pod nimi nějak řídit, vychovávat. A obvykle pověřili část svého andělského sboru, aby tito andělé otázky karmy řídili. Vznikaly tak úřady, oddělení na řízení karmy, označované jako karmické instituce.
 

Výjimky v podřízení se Karmě

 

První zásadní příčinou problémů se stalo to, že Stvořitelé a ti andělé, kteří začali řídit Karmu, sami této Karmě nepodléhali. Někteří byli velmi přísní. Chtěli po lidech pod nimi to, co sami nedělali. Stávali se tak privilegovanou kastou nahoře. Vlastní příklad je však stonásobně silnější než pouhá slova, nařízení, zákazy. Příklad těch shora, kteří nepodléhali této umělé Karmě, vedl k tomu, že ti dole také chtěli obcházet Karmu, aby mohli dělat totéž, co jejich vládci. Instituce Karmy přestaly být nezávislé. Staly se podplatitelnými, bylo možné je obejít. Kdekdo se naučil Karmu obcházet, zakrýt, odložit. Stačí se dívat kolem sebe.

Přitom na seminářích v roce 1998 a 1999 nám říkali, jak jsou bytosti zajišťující Karmu nesmírně spravedlivé. Jaká bláhovost. Znáte duchovní poučku: Jak nahoře, tak také dole a naopak? Je to stejné, jako když budu vykládat, jak jsou naše soudy nezávislé a spravedlivé. Náš prezident, předseda vlády, zákonodárný parlament, jaké jsou to eticky čisté a mimořádně spravedlivé osoby, jaká je to záruka etické čistoty národa. To, co se děje dole, je to, co bylo přeneseno shora a jen se to ještě o trochu zhoršilo. Nic víc.

Aby Karma fungovala spravedlivě, musí jí podléhat každý - ten obyčejný dělník úplně dole stejně jako ten nejvyšší vládce nad ním. Musí jí podléhat každá instituce. Musí být nad každým. Naopak by mělo platit: Čím vyšší postavení, čím vyšší zodpovědnost, tím přísnější Karma. A ne naopak, jak si to naši zákonodárci uzákonili.
 

Systémy pro obcházení Karmy

 

Společně se vznikem umělých karmických úřadů a jako reakce na to, že některé privilegované bytosti umělé Karmě nepodléhaly, začaly záměrně vznikat temné systémy pro obcházení Karmy. Mnoho bytostí začalo mít schopnost odkládat nahromaděnou karmu mimo sebe.

S obcházením Karmy původně začaly světelné bytosti a instituce. První, kdo obcházeli Karmu, byli samotní Stvořitelé a andělé ze světa nahoře – jednoduše tím, že sami této umělé instituci Karmy nepodléhali. Temné síly pak dokázaly dovést podobný „světelný zlozvyk“ do naprosté dokonalosti. Obcházet Karmu dokázal umělý tvořivý systém, který označujeme jako magie.

Při zprostředkování karmické očisty bytostí z vyšších světů jsme vnímali, že tam nahoře v duchovních, a pro nás nehmotných světech, fungovali Karmičtí rytíři ve zbroji. Ti představovali úderné oddíly umělých institucí Karmy. Duchovně jsme vnímali, jak na koních krouží kolem bytosti nacházející se v nižší hladině reality a pomocí mečů osekávají karmické vrstvy. To mělo význam karmické očisty, rozpuštění a zpracování obnažených karmických vrstev. A současně to pro tuto osobu přinášelo buď nepříznivé pocity, nebo dokonce určitý stupeň fyzické destrukce.

O Karmických rytířích máme na webu řadu textů, například P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů, P11. Další setkání s Karmickými rytíři, P13. Další časové úseky minulosti karmických rytířů, Z22. Návštěva Velkého Blaníku II.
 

Lidské Duchovní hierarchie a řízení Karmy

 

Andělé Dhyané se již před pádem Atlantidy připravovali na situaci, kdy se jim vedení lidstva zcela vymkne z rukou. V období pádu Atlantidy nebo těsně po něm začaly z jejich podnětu vznikat nové duchovní instituce nazývané Duchovní hierarchie Bratrstva Světla nebo také Velké Bílé Bratrstvo. Jejich součástí se stávaly duchovně vyspělé bytosti, duchovní mistři nacházející se mimo hmotu v astrální sféře. Kteří po skončení života ve hmotě neodešli do oddělené astrální posmrtné dimenze, ale zůstali v duchovních centrech v blízkosti hmoty. Aby odtud mohli ovlivňovat a podle jejich domnění správně směrovat lidskou civilizaci ve hmotě. A tady nastala hned zpočátku situace, která se později ukázala jako problematická. Součástí Duchovních hierarchií se stávali nejen duchovní mistři z planety Země nebo Sluneční soustavy, ale také mistři z dalších vesmírných civilizací.

Lidé tak postupně převzali vládu sami nad sebou. Duchovní hierarchie udržovaly svoji moc pomocí magie. A postupně si také přivlastnily dohled nad karmou lidské populace. O tomto období už máme poměrně detailní informace, jak tehdy řízení karmy probíhalo. Více o tom bylo v naší poslední Knize 3, o které najdete více na stránce Kniha 3 - Cesta k novému lidstvu. A také v sérii článků na webu, zejména v textech 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. Připomenu odtud zásadní informace.

Na každé úrovni Duchovní hierarchie bylo zřízeno Oddělení pro řízení karmy, a to získalo do začátku potřebnou pravomoc od andělů Dhyanů nebo si ji u některých vyšších úrovní samo uměle vytvořilo. Aby Duchovní hierarchie Bratrstva Světla problematiku karmy zvládly, podstatně si zjednodušily karmický dohled nad civilizací.

Každý zrozený člověk byl posuzován podle individuálního stavu své duchovní evoluce. Karmická instituce si jej začala všímat až teprve tehdy, když „kvalita jeho vyzařování“ překročila určitou hranici. Jenže duchovní vyspělost člověka ve hmotě nebyla posuzována podle skutečných předpokladů pro světelnou cestu, tedy podle výše světelné frekvence jeho vnitřního světelného vyladění. Ale z živlového pohledu, který vyjadřoval jeho připravenost pro zvládnutí základů magie. A to byl klíčový problém, protože tímto způsobem nebylo možné rozlišit temnou bytost od bytosti na světelné cestě. Nebylo například možné rozpoznat, kdy se původně světelný duchovní mistr jednoho dne překlopil do temna vlivem zásadních chyb proti světelné etice.
 

Možnosti působení z duchovních rovin do hmoty

 

A jaké byly možnosti působení na duchovně probuzeného člověka shora z duchovních rovin? Z karmické očisty se nám ukázaly dva způsoby vedení člověka duchovním mistrem z prostředí mimo hmotu. V literatuře bývají tyto dva způsoby označovány jako „učedník na okraji aury mistra“ a „učedník v auře mistra“. Na seminářích probíhajících na konci 20. století bylo řečeno, že učedník se dokázal po určité době spojit mentálně s mistrem, například formou meditace. Z karmické očisty jsme se ale dozvěděli jiné aspekty tohoto spojení. V mnoha případech šlo o určitou formu manipulace, násilného směrování člověka ve hmotě mistrem mimo hmotu. Vnucování mu určitého pohledu na svět a realitu. Pohledu, který vycházel z pozice magie a živlového posuzování. V případě vzetí učedníka do aury mělo toto působení dokonce charakter energetického vysávání, zneužívání. Je logické, že podobnými způsoby vedení se samotní duchovní mistři čím dál více zatemňovali a procento temných energií v nitru jejich bytostí stále narůstalo.

A druhý způsob, jak ovlivnit dění ve hmotné rovině? Tím bylo seslání pověřených duchovních mistrů s magickou výbavou do hmoty s úkolem pokusit se navést svým vlastním životem vývoj ve hmotě správným směrem. Jenže tato cesta byla zdlouhavá. Muselo se čekat, než takový vyslanec dospěje. A ani pak nebylo jisté, zda se vůbec duchovně probudí a rozpomene na svůj úkol, kvůli kterému do hmoty sestoupil. Protože Duchovní hierarchie za celou dobu svého působení nedokázaly najít dostatečně účinný způsob, jak pomoci lidem zrozeným ve hmotě nalézt cestu k duchovnímu probuzení. Vegetariánství, dodržování etiky svého chování, pomoc druhým lidem, cvičební systémy jako je jóga – to vše částečně fungovalo, ale bylo to pomalé a obvykle málo účinné. Navíc drobnosti rozhodovaly o tom, zda se člověk probudí do Světla, nebo do Temna. Všichni přece známe příklad Hitlera, vegetariána, který se od určité události v životě obrátil na temnou stezku. Trevor Ravenscroft ve své knize Kopí osudu vysvětluje, že tímto bodem zlomu pro něj bylo zřejmě setkání s Longinovým kopím uloženým tehdy ve vídeňské Dvorní klenotnici. Kopím, kterým byl údajně probodnut bok ukřižovaného Ježíše Krista, aby bylo zmírněno jeho utrpení.

Čím dál více se proto množily situace, že i duchovní mistři seslaní do hmoty se duchovně neprobudili. Nebo že se naopak vydali na temnou stezku. Jak se to mohlo stát?

Z karmické očisty z toho období jsme vnímali, že duchovní mistři sestupující shora už byli v tom období výrazně vychýleni temnými energiemi ve svém nitru. Tehdejší duchovní síly Světla vedoucí zde vývoj to však nedokázaly spolehlivě rozpoznat. Procento temných energií v nitru duchovních mistrů z toho období bývalo obvykle někde mezi 20 a 30 procenty temných energií. Bylo to důsledkem hromadění dalších a dalších nejprve drobných omylů, například manipulace bytostí v dobré víře. Dále vnucování, energetické ovlivňování přímým tlakem. Až nakonec šlo o výrazné přehmaty, neetické zasahování magií do bytostí, Přírody, Planety, apod.

Ještě více zatemněné prostředí hmotné roviny vytahovalo ze zrozených bytostí na povrch spíše jejich zlozvyky, vychýlené návyky.

Jejich magická výbava, kterou dostávali i od tehdejších Sil Světla, jim podstatně ztěžovala světelnou cestu. Energeticky nepříznivě ovlivňovala jejich bytosti, přitahovala k nim temné vlivy a pozornost Temných sil.  

Stávalo se pak, že duchovní mistři začali svoji magickou výbavu zneužívat ke zvýšení své hmotné moci, k získání převahy nad ostatními, čímž postupně zvyšovali své ego i postoje nadřazenosti. Stávali se z nich například hmotní vládci nad národy a civilizacemi nebo duchovní vůdci. Čím dál více se odchylovali od principů světelné cesty a mnohdy se kompletně překlápěli na temnou stezku. Většina těchto záležitostí přitom běžela na nevědomé úrovni.
 

Lidé duchovně neprobuzení neměli světelné vedení

 

Nejvíce neoprávněných, neetických činů, obvykle hromadí ve hmotné rovině buď lidé duchovně neprobuzení, kterých bylo nejvíce, nebo lidé na temné stezce. Dlouhodobě nepříznivý dopad ovšem měly i zásahy silnou magií používanou částečně zatemněnými bytostmi Světla.

V období vlády lidských Duchovní hierarchií po pádu Atlantidy proto zásadní bylo, že drtivá část populace lidstva druhého typu zůstávala duchovně neprobuzená a stále více zapadala do čistě hmotného myšlení a fungování. Neprobuzení lidé nebyli schopni vnímat žádné duchovní impulsy.

A to platilo i pro mnohé duchovní mistry, kteří sestoupili do hmoty se speciálním světelným posláním. Mohli dělat cokoliv, jakýmkoliv způsobem škodit druhým nebo celkovému vývoji a nikdo si jich nevšímal. Bezprostřední karmické zrcadlo jejich činů ve hmotné rovině Planety nefungovalo. V důsledku toho docházelo k trvalému nárůstu temných energií v bytostech i v prostředí na Zemi. To přinášelo zvyšování celkového karmického zatížení lidstva i prostředí na Zemi.
 

Běžný člověk nemohl pochopit povahu karmických událostí

 

Karma těchto bytostí, kterou celý život hromadily, aniž by dostaly zřetelný náznak, že něco dělají špatně, se zatím kamsi odkládala. Teprve po skončení pozemského života proběhlo konečné vyúčtování ve formě celkové rekapitulace jejich života, zhodnocení dobrých a špatných činů. To vše se pak promítlo do volby podmínek a úkolů příštího zrození. Negativní karmická energie, kterou vytvořili, byla odložena, karmické vyrovnávání jednotlivých činů bylo odsunuto až do dalších zrození na Planetě. Instituce Karmy pak například naplánovala člověku, že ve věku 25 let utrpí vážnou nehodu, po které bude upoután na vozík.

Když se pak v dalším zrození člověku něco nepříznivého přihodilo, nemohl vědět, proč právě jeho postihla tragédie. Netušil, čím to k sobě přitáhl. Neměl proto šanci pochopit principy fungování karmy: Jak zaseješ, tak sklidíš. Výchovný princip karmy v tomto podání nemohl fungovat.

Dalším zásadním důsledkem tohoto způsobu vyrovnávání bylo to, že karmické zatížení jednotlivců se stávalo nezvládnutelným.

Tento způsob řízení karmy se tak postupně začal lidským Duchovním hierarchiím zcela vymykat z rukou. Začaly se hromadit stále větší zásoby odložené nepříznivé karmické energie. Bylo potřeba vymyslet něco jiného – mnohem účinnější způsob, který dokáže udržet celkovou karmu lidstva pod kontrolou na přijatelné úrovni. Protože globální vesmírná karma stále ještě fungovala. A začalo proto hrozit akutní nebezpečí, že civilizace ve hmotě, která nahromadila obrovské množství nepříznivé karmické energie, bude jednoho dne spláchnuta, například dopadem asteroidu.
 

Kolektivní vyrovnávání karmy

 

V rámci automatických přírodních událostí se prostředí Planety dokázalo částečně čistit od nahromaděných nepříznivých energií. A to působením zemských přírodních živlů – bouřemi, krupobitím, záplavami, suchem, sněhovými kalamitami. A bylo-li to nutné, pak se objevovaly i více drastické zásahy přírodních sil – zemětřesení, výbuchy sopek, přílivové vlny, tornáda, hurikány. To vše ničilo výsledky lidské práce. Lidé tímto způsobem „platili“ za své negativní činy.

Planeta Země a pozemská Příroda jako bytosti však v té době ještě nebyly probuzeny. Zdálo by se, že nejvhodnější by bylo povzbudit přirozeně fungující duchovní procesy, aby si Příroda dokázala se vším poradit. V předchozím třetím pokračování jsem však vysvětlil, že duchovní mistři v té době neměli dostatečný nadhled nad situací, aby měli šanci pochopit, co je správné udělat. A tak místo skutečné pomoci Přírodě přišla další forma umělé magické regulace.

Duchovní hierarchie viděly řešení v tom, že samy přikročí ke kolektivnímu vyrovnávání karmy. Že začnou suplovat nedostatečné fungování Přírody a vlastním magickým působením budou uměle vyvolávat menší či větší „přírodní katastrofy“ na povrchu Země – zemětřesení, výbuchy sopek, tornáda, hurikány.

Tento krok se objevil orientačně v době před 7 – 8 tisíci lety. Vybralo se vhodné místo, oblast se silným karmickým zatížením. Duchovní mistr zrozený ve hmotě pak silou své magie vytvořil například umělé zemětřesení nebo záplavy, to vše ve jménu očisty lidstva a Planety. Tisíce i desetitisíce lidí trpěly, strádaly, přišly o majetek. Mnozí dokonce zemřeli. Jeden z konkrétních příkladů takového zásahu je popsán v našem textu Každý magický zákrok je dnes neoprávněný.

Karma v tomto pojetí se stávala hromadným zločinem, vraždou, kdy jeden člověk ublížil velkému počtu dalších lidí, některé dokonce zabil. Celkový výsledek byl takový, že tímto uměle provedeným „zločinem“ jednoho člověka proti druhým, se tato karmická energie ve skutečnosti ještě znásobila a přesunula z jednoho místa na několik dalších – na duchovní instituci, která zákrok schválila, na všechny bytosti, které zákrok kolektivně odsouhlasily, na člověka mága, který zákrok provedl ve hmotě.
 

Nacházeli jsme ohromné nádrže odložené karmy

 

Není divu, že při zprostředkování očistných a léčebných operací jsme často nacházeli ohromné nádrže odložené karmy, kterým jsme říkali „karmická smetiště“. Měla je každá instituce používající magii. Obrovské nádrže odkládané karmy tak měly nejen karmické úřady na různých duchovních úrovních, ale také medicína, psychotronika, i většina léčitelů a aktivních mágů. Tyto nádrže odložené karmy vypadaly jako vředy, které mohou kdykoliv prasknout a výsledkem je pak akutní situace, například rozsáhlá přírodní katastrofa. Nebo katastrofa ve formě ztráty identity určitého národa, masakru rodu, lidské skupiny, apod. A skutečně se také čas od času stávalo, že taková nádrž praskla a výsledkem byla drtivá katastrofa území, postižení národa nebo třeba určité duchovní instituce. Příklady jsou uvedeny v našem textu 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit. Pokud by se nic ve vývoji nezměnilo, světelná evoluce by se takto zcela zadusila, což potvrzoval vývoj situace v průběhu 20. století.

V těchto karmických smetištích byla ta nejhorší, nejhnusnější energie, jakou si lze představit. Zmutovaná, zkažená karmická energie, která vznikala přetvořením původní nepříznivé karmické energie na novou, výrazně zrůdnější a nepříjemnější variantu. Na těchto smetištích samovolně vznikaly duchovní zrůdy, monstra, příšery, se kterými jsme museli bojovat. A které obvykle postupně ovládly toho, kdo takto odkládal karmu a inspirovaly ho, nebo přímo nutily, k těm nejděsivějším činům.
 

Kolektivní vyrovnávání karmy neodvrací katastrofu

 

Celkový výsledek po provedení umělé dílčí katastrofy byl z pohledu duchovního účetnictví takový, že karma lidstva jako celku se znásobila. Protože lidstvo, to nejsou jen zrozené bytosti ve hmotě, ale i lidský duchovní předvoj mimo zrození. Nebezpečí, že jednoho dne dojde k vyrovnání globální vesmírné karmy, se každým takovým zákrokem Duchovní hierarchie ve skutečnosti podstatně zvětšilo. Hrozba, že přiletí asteroid, nebo vybuchne sluneční plazma, aby to kompletně spláchlo lidskou civilizaci, se na konci druhého tisíciletí novodobé historie stávala zcela reálnou.
 

Vesmírní lidé přebírají dohled nad vývojem

 

Možnost zasahování bytostí mimozemských civilizací do vývoje na Zemi vlastně sami odstartovali andělé Dhyané, když umožnili mimozemským bytostem zapojit se do činnosti Duchovních hierarchií. To pak přineslo další důsledky. Právě Vesmírní lidé, a z nich především Plejáďané, disponovali v tomto období možností nejsilnějšího vlivu přímo do hmoty. Proto to byli oni, kdo si přivlastnili právo vést nadále vývoj pozemského lidstva.

Mimozemské civilizace disponovaly umělou technikou, která jim byla schopna nahradit určité duchovní procesy, případně duchovní vnímání. Měly proto zřejmě i možnost nahlížet do budoucnosti, k čemu takový vývoj směřuje, jaké nebezpečí hrozí. V dobových textech se píše o tom, jak andělé, ve skutečnosti Vesmírní lidé, vzali Henocha, jednoho z židovských praotců před potopou světa, do lodi a ukazovali mu vize budoucnosti. Kam až může způsob života lidstvo na Zemi dovést. Jaké katastrofy mohou následovat jako karmická reakce na fungování lidské civilizace. Nestalo se tehdy nic. Informace předávané lidstvu prostřednictvím Henocha lidstvo nespasily a následovala další zkáza, další potopa světa. Kterou Ivo Wiesner datuje do roku 3449 př. n. l. a spojuje ji s příběhem Noemovy archy. Kdo by neslyšel o postavě jménem Noe, který byl vnukem praotce Henocha. Více o tomto období je v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Toto byly pouhé začátky mimozemského vlivu. Skutečné manipulace s lidstvem na Zemi začaly až později.
 

Manipulace a kamufláže ze strany Vesmírných lidí

 

Plejáďané se přitom jen výjimečně přiznávali ke své pravé identitě. K tomu došlo až při některých kontaktech na konci 20. století. Do té doby většinou sami sebe před pozemskými lidmi označovali jako anděly, archanděly, Hospodina i další vyšší duchovní síly zastupující Boha. Nebo dokonce později v novém letopočtu vystupovali jako pozemská Panna Marie či Ježíš Kristus. U nábožensky silně orientovaného pozemského lidstva tak dokázali zahrát na tu nejcitlivější strunu, zvyšovali tím důvěryhodnost svých pozemských akcí. A aniž by byli skutečně rozpoznáni, vytvářeli dojem, že oni jsou tou pravou, shora pověřenou světelnou duchovní silou, která zde má řídit vývoj.
 

Vedení lidí ve hmotné rovině umělými automaty

 

Právě Vesmírní lidé zavedli do vývoje další nový výstřelek duchovně orientované technické výbavy. Tím se stalo vedení lidí ve hmotě umělými automaty, umělými majestáty duchovních mistrů. Napojení pozemšťanů ve hmotě na umělé majestáty byla a jsou podporována nejrůznějšími umělými pomůckami, jako jsou karty andělů, archandělů, duchovních mistrů, případně tarotové karty i třeba speciálně zaměřené hudební skladby, mandaly a další pomůcky. Více o tomto typu vedení je v Knize 3, Kapitola 21.

Podstatné je to, že na cestě stabilního světelného vzestupu jsme zjistili, že každá umělá pomůcka, přístroj, zařízení, které nahrazují běžné duchovní činnosti, vytvářejí temné levotočivé energie, protože posilují temnou stranu světa. I vytváření umělých majestátů je jednou z forem umělých neetických zásahů do duchovních činností a duchovní praxe. Jedná se totiž o kamufláž, zastírání, vytváření jiné reality, než jaká ve skutečnosti je. Takže i tento způsob vedení hromadil další karmickou energii, místo aby ji umožnil postupně rozvazovat a odbourávat.
 

Nepravdivá teze o sejmutí hříchů z lidstva mučednictvím

 

A pak přišel počátek nového letopočtu, mise Ježíše Krista. A s tím spojená další manipulace s pravdou a realitou karmického vyrovnání. Tvrzení, že dobrovolným vydáním se Božské bytosti k ukřižování lze sejmout hříchy z lidstva, se stalo jedním z temných pilířů křesťanství.

A je logické, že pokud určitá instituce vloží do svých základů lež, že podle toho bude vypadat její vývoj. Války ve jménu Boha. Upalování pokrokově smýšlejících osob přinášejících nové vědění. Upalování bylinkářek používajících bylinné metody léčby. Tvrdá církevní inkvizice, cenzura a vůbec temný středověk. Více o těchto souvislostech bylo v textech 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V, 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, 53B. Temné pilíře křesťanství II.
 

Potřeba prosadit novou odlišnou duchovní cestu

 

Když jsem se začal od roku 1998 zabývat duchovním pozadím světa, nebylo možné si nevšimnout, že na jedné straně jsou zde prezentovány určité teorie o tom, jak to všechno dokonale funguje. A na straně druhé skutečná realita života, která se od duchovních teorií často velmi zřetelně liší. V tomto směru jsem největší rozpory vnímal právě mezi duchovním pojetím karmy jako systému, který funguje naprosto spravedlivě a bezchybně. A mezi skutečnou realitou a vnímáním toho, jak na řadu zřetelně viditelných nepravostí žádná karmická instituce nereaguje. Jako kdyby vše bylo v naprostém pořádku.

Začal jsem v tomto směru duchovně bádat, jak vlastně karma v našem světě funguje, kdo nebo co ji řídí. A proč to nefunguje tak, jak by to fungovat mělo. Jak je to veřejně prezentováno. Proč ti, co jednají zjevně nesprávně, nejsou upozorňováni, zastavováni. Aby škoda, kterou svým jednáním způsobují, nenarůstala do obřích rozměrů. Postupně jsem zjišťoval, že nedostatky jsou v samotném systému, kterým je duchovní vývoj lidstva ovlivňován a veden.

Opakovaně a neodbytně se vracela myšlenka, že je nutné, aby se za vzájemné spolupráce všech sil Světla vedoucích vývoj vytvořil nový karmický pořádek. A aby byla v současných podmínkách na Planetě nalezena nová, zcela odlišná duchovní cesta, která postupně dokáže nový karmický pořádek na Planetě a ve Vesmíru prosadit.
 

Rozvrat karmického systému v oblasti Země na konci 20. století

 

Vybírám z komunikace s Přírodou z 10. 12. 2010 uveřejněné v textu 39J. Principy nového karmického pořádku:

Příroda: „Karmický systém v oblasti Země nefungoval na konci 20. století tak, jak by měl. V té době tady plně převládal naprostý chaos, rozvrat v působení přirozeného principu karmy. Tehdy fungující karmické instituce byly těžkými úpisy zcela ovládnuty a jednoznačně řízeny temnými silami v pozadí. Karma v té době byla temným systémem, který ovlivňoval svět podle potřeby temných sil. Ti ve hmotě, co se odvážili vzepřít proti temnému řádu světa, byli tvrdě represivně zastavováni nátlakem, který zasahoval v mnoha situacích až do hmoty. Naproti tomu bytosti na temné cestě měly zelenou k tomu, aby získávaly ohromné bohatství, vliv, prestiž a takto začaly skrytě ovlivňovat směr vývoje naší společnosti. Toto je celosvětový jev, u vás v ČR však po revoluci obzvlášť zřetelný…

Problém je v tom, že v dnešním světě má mnoho lidí v sobě dávná privilegia, magické schopnosti, pravomoce obcházet karmu. Mnoho lidí má jakoby karmickou imunitu, která do tohoto světa nepatří. Sem patří všichni ti, kteří podporují magii, obhajují magii a snaží se zachovat její existenci. Patří sem i většina duchovních mistrů, kteří se zrodili se speciálním posláním a teď třeba pracují v duchovní oblasti a dělají to, co si myslí, že je správné. Patří sem i všichni přímí vyslanci temných sil, kteří se zrodili ve hmotě, aby zajistili definitivní vítězství temné strany. Patří sem i většina zrozených mimozemských bytostí, které si silou své skryté magie a duchovní techniky dokázaly karmu držet dále od těla. Patří sem příslušníci magických kruhů z dávné Atlantidy, ať už na straně Světla nebo na straně Temna, a to byli prakticky všichni Atlanťané.

Výsledek je pak takový, že Karma v individuálním lidském měřítku jako zrcadlo, které vrací člověku energii jeho činů, prakticky nefungovala. Pokud někdo sklízel karmické vyrovnání, šlo většinou o ty zásahy, které byly umělou karmickou institucí naplánovány dopředu před životem na určité období. Nebo šlo o úder nespravedlivé temné Karmy, která chtěla takto vyšachovat obrovskými destrukcemi relativně čisté a slušné bytosti z běžného vývoje.

Jediné, co tady fungovalo a nepřestalo doposud fungovat, je globální vesmírná karma. Pokud civilizace nahromadí příliš mnoho nepříznivé karmické energie, šup a přiletí asteroid a všechno se to jedním rázem zpracuje, neutralizuje a je po další civilizaci. Tento odraz nepříznivého vývoje lidstva na Zemi vesmírným karmickým zrcadlem skutečně akutně hrozil. Na konci 20. století se civilizace na Zemi dostala do situace, kdy už na záchranu vývoje přestaly stačit drobné kosmetické úpravy v přístupu k duchovní cestě. Vznikla nutnost radikálně zasáhnout do vývoje a vyvolat zlom směrem ke Světlu, který jedině mohl nastoupenou cestu k temnu včas zvrátit. Historie naznačuje, kolik takových katastrof už na Zemi proběhlo. Každá katastrofa byla následkem situace, kdy lidstvo už nestihlo reagovat na urgentní varování dostačujícím způsobem. Často pak ze dne na den přišla nečekaná zkáza.“
 

Jak se utvářel nový karmický systém

 

Když čelo Nové duchovní cesty stoupalo nahoru, nacházeli jsme staré Karmy, karmické instituce. V některých z nich byly napíchané zdola temné sondy. Další byly ovládnuté i zevnitř, aniž by cokoliv tušily. Poznali jsme to podle jejich činů a návrhů, také díky duchovní komunikaci a vnímání energií. Byly divné, nespravedlivé. Nová duchovní cesta však hledala novou čistotu. Co se starými Karmami, které byly ovládnuté a nevěděly o tom? Jsou k nepoužití. I když je očistíte, nemají v sobě protilátky, aby odolaly dalšímu útoku. Bylo vyzkoušeno, že i po důkladném očištění od temných nánosů podlehnou Temnu znovu – vícekrát se to skutečně stalo. Po komplexním zhodnocení přišlo společné rozhodnutí kompetentních duchovních Sil Světla vedoucích vývoj rozpustit ve Světle staré karmické instituce a začít vytvářet nové.

Jak se vytvoří Karma nad bytostí, třeba nad Stvořitelem? Duchovní Síly Světla vedoucí vývoj najdou kus jeho nejčistší energie, který obsahuje veškeré informace o něm. Tato energie se duplikuje a duplikovaná energie se vyzdvihne frekvenčně nad něj, aby ji nemohl ovlivňovat, aby na ni nedosáhl. Té energii se dá karmická pravomoc, určité ochrany, brnění, aby odolala útokům. Stane se nezávislou a dostane schopnosti, aby duchovně stoupala s tou bytostí, o kterou pečuje. Aby byla stále nad ní, aby se čistila s ní. Toto všechno teď systém Nové duchovní cesty dokáže.

Zpočátku to ovšem nebylo jednoduché. Duchovní systémy NDC vytvořily novou Karmu, ta se však již druhý den chovala divně. Nakonec ji Temné síly ovládly. Bylo třeba vytvořit novou dokonalejší, pevnější, odolnější. Toto se opakovalo několikrát. Až jednoho dne se stalo, že nově vytvořená Karma byla sice napadena, ale do druhého dne se dokázala očistit. Prošla tak zkouškou. V současné době je to Nejvyšší Karma. Označujeme ji jako Centrální Karmu Nového vývoje. A ta postupně ve spolupráci s dalšími Silami Světla vytváří nový karmický systém.
 

Hlavní zásady nového karmického pořádku

 

Jak by měl fungovat nový karmický systém? Nezávislá karma bude nad každou bytostí, vědomím, institucí, sférou. Karmě musí podléhat všechny bytosti, systémy, instituce, které mají jakoukoliv rozhodovací pravomoc. Sledování a řešení karmy bylo odděleno od všech ostatních úkolů a navráceno výhradně karmickým silám. Proto se dohledu nad karmou vzdali andělé Dhyané a všichni Stvořitelé. Proto byl dohled nad karmou odebrán také všem úrovním Duchovních hierarchií, které si ji chtěly podržet. Nad každým takovým systémem, který rozhoduje nebo dříve rozhodoval, byla vytvořena nová nezávislá karmická síla. A to podobným způsobem jako nad jednotlivými bytostmi. Všechny systémy lidských Duchovních hierarchií byly zbaveny všech dalších možností ovlivňovat vývoj ve hmotě.

Vývoj by měl postupně dospět k situaci, kdy princip karmy bude mít povahu přírodního zákona, jako je například zákon gravitace a už nebude možné jej obejít žádným způsobem. Žádnou magií, žádným dalším umělým tvořivým systémem, které dříve dokázaly odstínit nejen karmu, ale třeba i gravitaci. Vyúčtování karmy se přestane přesouvat do dalších životů. Karma začne působit hned jako skutečné zrcadlo, které každému co nejdříve odráží a vrací energie jeho činů.

Rychlost její odezvy bude záviset už ne pouze na čistotě člověka, ale především na celkové čistotě prostředí a také na míře zrůdnosti vykonaného činu. Čím větší přehmat, tím rychleji by měl nový karmický systém na daného člověka nebo instituci reagovat. Proto je tak důležité i nadále čistit prostředí planety Země, aby Karma jednoho dne dosáhla na každou bytost, ať se nachází na jakémkoliv místě.
 

Lidé na světelném vzestupu se nové Karmě podřídili dobrovolně

 

Od samého počátku začal nový systém karmy fungovat pro všechny bytosti na Nové duchovní cestě. My jsme se totiž nové karmické instituci dobrovolně podřídili. Protože chápeme, jak je pro nás výhodné se upozorňujícím a výchovným impulsům Karmy naplno otevřít a naučit se jim správně a včas porozumět. Za takové situace totiž dokážeme včas rozpoznat, odstranit a napravit menší chyby. A to je předpokladem k tomu, abychom se zcela vyhnuli chybám vážným, zásadním.
 

Sestup Karmy do hmoty?

 

Už jsem uvedl v předchozích pokračováních, že v počátcích budování systému Nové duchovní cesty byl důraz kladen na očistu duchovního pozadí světa. Zpočátku to vypadalo, a i světelné instituce nahoře se domnívaly, že hmota se postupně sama přetvoří tlakem změněného duchovního pozadí. Že nové světelné energie působící shora postupně zajistí i žádoucí změny ve hmotné rovině.

Postupně se budovala instituce Karmy pro hmotný svět a i my jsme stále řešili, kdy už konečně principy Nové Karmy sestoupí až do hmoty. Kdy už bude ve hmotě fungovat bezchybně nový karmický pořádek, kterému budou podřízeny všechny zrozené bytosti bez rozdílu. Postupně se však ukázalo, že to není tak jednoduché, jak to na počátku vypadalo.
 

Jaro 2015 – nový způsob fungování karmy

 

Na jaře 2015 přišly shora informace o tom, že dosavadní instituce karmy mění svůj způsob fungování. Že už nebudou vyvolávat karmické následky. A začnou se soustředit výhradně na výchovný význam karmy. Energiemi budou monitorovat svět a budou obnažovat do projevení konkrétní neetické situace, jevy i činy. Zatímco, to, co se bude dále dít s neeticky se chovajícími jedinci, už bude podléhat automatickému působení energií.

Inteligentní světelné energie ze špičky NDC, kterým je předávána tato role, budou spouštět a vyvolávat automatické karmické následky. Jaký to má význam? Tyto energie nemají v sobě nic, s čím by mohly temné energie rezonovat a na co by se mohly chytit. Temno proto na ně nemůže. Právě takovým světelným energiím velmi vysoké frekvence je v tomto období předáváno řízení celého systému NDC. Jde o nejspravedlivější způsob fungování karmy. Více o tom bylo v textu 75. Jaro 2015 - změna fungování Karmy, centrální registr Černého bratrstva.

 

JN: Centrální Karmo Nového vývoje, jak vnímáš situaci ze svého pohledu? Co vše se změnilo od počátku existence NDC? Co z toho je nejzásadnější? Jaký pokrok byl vykonán ve hmotné rovině z tvého pohledu? Děkuji. (Duchovní komunikace z 8. 3. 2019)

Centrální Karma Nového vývoje: „I když to možná ještě není z vašeho pohledu přímo ve hmotném světě jasně patrné, změny, ke kterým došlo za 20 let fungování Nové duchovní cesty, jsou naprosto zásadní. Před 20 lety vůbec nešlo hovořit o tom, že by fungovaly nějaké spravedlivé karmické instituce. Vedení karmy měly na starosti lidské Duchovní hierarchie, a jak už jsi sám dříve uvedl, v této oblasti se z důvodu neudržitelné situace postupně vytloukal klín klínem. Spojení do hmoty nefungovalo, lidé ve hmotě se duchovně neprobouzeli. Jediná možnost řešení karmy výrazně vychýleného člověka byla až po životě. Karmické vyrovnávání plánované do dalších zrození pak nebylo účinné, ani výchovné. Lidé netušili, proč mají trpět a Karmu považovali za svého protivníka, který je nespravedlivě trestá.

A vedení „pokročilejších“ lidských bytostí ve hmotě připravených pro používání magie duchovním mistrem shora? Místo skutečného vedení ke Světlu se toto vedení změnilo v manipulaci, ovládání, až dokonce v parazitování na žijících bytostech. Zásadní vadou tohoto systému byla neschopnost rozlišit bytost Světla od temné bytosti, světelný vzestup od temného vzestupu. Z toho pak vyplývaly situace nesmyslné z pohledu Světla, kdy duchovní mistři shora vybírali pokročilé lidi ve hmotě z pohledu připravenosti k výcviku magie. A nikoliv z pohledu prvořadé příslušnosti ke Světlu, ke světelným životním principům. Stávalo se pak, že vedli i bytosti, které byly jednoznačně na temné stezce. Těmto bytostem pak propůjčovali určité pravomoce a postupně je zařazovali do vyšších až vysokých funkcí ve svých řídících strukturách. Výsledkem bylo postupné infikování struktur Duchovních hierarchií temnými pracovníky, a jejich prostřednictvím pak vysokými temnými energetickými vlivy. Původně světelné vedení vývoje začalo být postupně nahrazováno temným vedením. A to jako naprosto přirozený vývoj, bez nějakých jasných útoků, uchvácení, bojových akcí. A kolektivní řešení karmy umělou katastrofou? To byl nejzrůdnější pokus, jak přebujelou lidskou karmu zpracovat.

V důsledku toho všeho začal být směr vývoje lidstva ve hmotě jednoznačně předurčen. A jak už bylo dříve uvedeno, poměr sil ve hmotě před koncem 20. století byl jednoznačně ve prospěch Temna v poměru 90 : 10, nebo dokonce 95 : 5. Na programu tak začal být zásadní zvrat ve vývoji – buď drtivá katastrofa, která spláchne lidstvo snažící se o překlopení veškerého vývoje, i Přírody a Planety. Nebo v poslední chvíli vznik nového hnutí, které začne dávat do pořádku nejprve situaci v duchovním pozadí, aby poté pozitivní změny začaly postupně přecházet i do hmoty.

Takže co se změnilo? Je toho mnoho. Vliv do hmoty, vedení vývoje, celkový směr vývoje, to vše jednoznačně převzaly nové světelné instituce. Které se za pochodu vytvářely, stabilizovaly a upevňovaly. Trvalo několik let, než se podařilo nový karmický systém stabilizovat, posílit a učinit soběstačným, schopným vzdorovat temným vlivům. V současné době tento karmický systém v pozadí světa funguje, je dostatečně silný na to, aby odolal temným útokům.

Dalším krokem a úkolem je přenést fungování karmického systému až dolů do hrubé hmoty. To je věcí postupného vývoje. Vývoj probíhá podle světelných not, a proto je zásadní, aby změny byly postupné bez jakýchkoliv drastických katastrof. Není přece možné říci: Vy, co tvoříte rozsáhlou většinu těch, co parazitují na ostatních, dostáváte tímto poslední varování. Pokud s tím něco neuděláte, pak v ten a ten termín vám to bude spočítáno a drtivá karma za vše dříve způsobené na vás udeří. Nejsou proto reálné vize některých jednotlivců, že až přijde ten den, tak po ulicích budou ležet kvanta zraněných, padlých, nebo dokonce mrtvých jako po nějaké válce. Karma v novém podání přece nemůže být válečným bojem proti vychýlené většině. Právě z toho důvodu není možné zajistit, aby Karmě ve hmotě podléhali najednou od určitého data všichni lidé. Protože by nastal chaos, obrovské destrukce, rozpady státních i mezinárodních institucí. Takto přece nemůže začít ve hmotě nový světelný vývoj. Světelná cesta v takovém podání by se pro většinu lidí stala násilným drábem, který vyvolává chaos.

Právě z těchto důvodů jsou nové Karmě podřizováni postupně ve hmotě pouze dílčí skupiny bytostí, které jsou na takový krok již dostatečně připraveny. Nejprve jste to byli vy všichni, co jste součástí cesty světelného vzestupu. Tento první krok byl spojen s vaším dobrovolným se podřízením Nové Karmě. Pak šlo o další skupiny, které se staly součástí NDC nevědomě. Postupně přicházejí na řadu další jednotlivci, kteří o sobě tvrdí, že přinášejí pomoc světelnému vývoji, že jsou nositeli světelného pokroku. A kteří svým životem světelný pokrok skutečně posilují. Tím vším se krok po kroku posiluje zdravé jádro civilizace, které už ve svých životech žije etickým způsobem. A toto zdravé jádro se může stát vzorem, příkladem pro ostatní.

A co ti ostatní? Není to tak, že Karma ve hmotě za vás vše vyřeší. Karmická instituce převzala především výchovnou roli. Řídí stát, instituci člověk, který lže, podvádí, zneužívá moci? A chtěli byste, aby jej Karma zastavila? Ale vy lidé jste si jej přece většinově zvolili. Karma pro vás pomáhá krok po kroku zviditelňovat další a další záležitosti, přehmaty, ve kterých ten člověk zásadně pochybil. A dává vám důvod, abyste jej příště nevolili. Proč jej přesto stále ještě většina lidí považuje za dostatečně důvěryhodného? Protože tito lidé souzní s jeho stylem života, kamufláže, lži, moci, nadvlády, výhod jedněch nad druhými. Není jiná cesta, než abyste vy lidé ve hmotě, co jste na správné cestě, inspirovali další připravené jednotlivce k čisté cestě životem. Ukazovali, jak lze žít, a proč je to pro jednotlivce i pro celek dlouhodobě výhodné. Aby nakonec většina národa byla schopna provést novou lepší volbu. Kdy v čele bude stát člověk bezúhonný, více spravedlivý. Dokud se ovšem většina lidí ve hmotě bude obávat čistoty a skutečné spravedlnosti, pak se to nemůže pohnout dál.

Karma vám dnes ve hmotě naznačuje, co je správné a co už ne. A zůstává na vás, jestli se přidáte k tomu správnému. Nebo budete-li i nadále v obavě o své pohodlí znovu volit šlendriány, které vaší nátuře zatím vyhovují. Zatím nejde změny provádět jinak a rychleji, protože by nastal velký chaos, rozklad stávajícího řádu. Nemůžeme rozložit razantním krokem staré přežité způsoby a instituce, když ještě nejsou připraveny nové způsoby vedení, politické práce, atd.

Pokrok je tedy obrovský, protože vy všichni ve hmotě máte konečně možnost změnit vývoj, situaci, způsob vedení. Dostáváte dostatek informací, impulsů, náznaků, abyste věděli, co je správné. Chápe to však zatím ještě příliš málo lidí na to, aby nastaly zásadní změny. Nedá se nic dělat, je to na lidech, kteří dokázali najít cestu neomezeného světelného vzestupu a na této cestě se již dostatečně stabilizovali. Krok po kroku měnit svět, pomáhat lidem kolem vás, inspirovat je k novému způsobu života. Nemůžete se ale uchýlit k násilnému přesvědčování až manipulování. Jedinou vaší metodou může být inspirace svým vlastním způsobem života. Dále osvětou, předáváním kvalitních informací o tom, jak svět funguje.

Nemůže vše zůstávat na Karmě, aby ty vychýlené najednou všechny sejmula, potopila. Přivodila jim bankrot, obrovskou životní destrukci nebo je dokonce připravila o život. Chcete jiné osobnosti ve vedení svých zemí? Vždyť jste si ty současné většinově zvolili. Tak si prožijte naplno, kam taková cesta vede. A příště už konečně volte vy lidé jako celek jinak.“
 

Nečekané údery naplánované starou karmickou institucí

 

Jak už jsem uvedl výše, když čelo Nové duchovní cesty stoupalo nahoru, nacházeli jsme staré Karmy, karmické instituce. I vysloveně temné Karmy. Také víme, že mistři Duchovní hierarchie odpovědní za karmu plánovali lidem karmická vyrovnání na další zrození, které mělo následovat. Je pak logické, že někteří ze zrozených jedinců mají doposud v sobě takový plán na určitou zásadní karmickou destrukci pro určité období života. Je možné se takovému v minulosti naplánovanému úderu karmy vyhnout?

Ano, už vícekrát se mi stalo, že při zprostředkování karmické očisty jednotlivce, který už byl dostatečně stabilní na cestě světelného vzestupu, bylo možné takovou situaci rozpoznat z obnažených vrstev nebo z vrstev těsně před obnažením. A poté rozvázáním a energetickým zpracováním těchto vrstev karmickému úderu zabránit. Někdy jsem dokonce přímo dostal jakési varování, že určitému člověku hrozí nebezpečí. A doporučení, co je potřeba udělat, aby se karma přirozeně bez destrukcí včas rozvázala.

V dalších případech k tomu došlo u člověka, který byl teprve na počátku své cesty světelného vzestupu, a ještě to nebylo možné rozpoznat předem. Karma se pak sice spustila a došlo k hmotným škodám. Ale samotný člověk vyvázl bez zásadní újmy. Tyto otázky a další řadu záležitostí jsme rozebírali podrobně v článku Pozitivní karma a duchovní ochrana.

 

JN: Centrální Karmo, začne Velikonoční týden. Jaké jsou ještě očekávány zásadní změny vývoje a jeho vedení, nebo změny v nás lidských bytostech? Co ještě by se mělo o Velikonocích dít. Co nového Velikonoční energie přinesou? (14. 4. 2019)

Centrální Karma: „Tato otázka je dnes předčasná. Zeptej se pár dní po Velikonocích. My světelné instituce neumíme předvídat dopředu. Nevíme, co přesně se bude dít. Můžeme jen odhadovat. Celková situace naznačuje, že by se mohlo měnit něco zásadního s vaším lidským genetickým programem, který byl v dávné minulosti zatížen nejrůznějšími temnými nánosy zevnitř i zvenčí. Takže uvidíme.“
 

Osobní Karma a jak ji získat?

 

A podívejme se ještě na praktickou stránku vzestupné světelné cesty. Na vzestupné světelné cestě může člověk začít kvalitně duchovně komunikovat (viz články 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě). To je první věc.

A co nějaké duchovní vedení? Ještě před koncem 20. století měli někteří lidé jako osobní průvodce své anděly strážné, jak vyplývá z mnoha příběhů uveřejněných v různých knihách a textech na internetu. Tato nejnižší andělská úroveň však v Novém vývoji postupně vypadla z evoluce. Může dnešní člověk získat jinou podobnou duchovní podporu? Ano, může, i tyto otázky jsou v Novém vývoji řešeny. Po překročení druhého duchovního prahu, tedy 8. vnějšího energetického těla, je člověku přidělena, instalována osobní Karma. Stává se osobním průvodcem tohoto člověka. Je první duchovní institucí, se kterou může člověk navázat oboustrannou duchovní komunikaci.

A jaký by měl být nejbližší duchovní cíl každého člověka, který chce přispět k přeměně našeho světa? Dostat se na stabilní světelný vzestup, nastartovat svoji soustavnou karmickou očistu a naučit se komunikovat se svojí osobní Karmou.
 

© Jiří Novák, duben 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 160
  • 26
  • 24
  • 24
  • 23

Celkový počet hlasů: 257