Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce

15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce

Jiří Novák Vloženo 12.3.2010
Jiří Novák

Zásadním úkolem pro člověka je zajistit si duchovní vzestup, při kterém se odstartuje karmické čištění. Dvanáct vnějších energetických těl člověka je uspořádáno do tří skupin, kterým odpovídají tři různé stupně bytosti člověka: Nižší Já (osobnost, ego), Vyšší Já (duše) a Věčné Já (duch). Přístup pouze k výbavě Nižšího Já má každý duchovně neprobuzený člověk odmítající duchovní pozadí života. Každý běžný člověk 2. typu na Planetě, který je bytostí Světla, má v sobě trojici hybných sil vývoje – intelekt, city (pocity), vůle. Tyto složky propojuje v jediný fungující celek čtvrtý prvek, vědomí. Pouhé informace nemohou člověku zajistit duchovní probuzení. Rozhodující v tomto směru je správná výživa a pravidelná péče o čakry.

Otázky, které napadají každého člověka na duchovní cestě

    Co je to duchovně neprobuzený člověk? Kdy se člověk stává duchovně probuzeným a kdy je osvícený? Jak lze měřit duchovní vyspělost člověka? Co lidé myslí pod označením duchovně čistý člověk? Jak bychom charakterizovali duchovní čistotu? A co je to duchovní vzestup? Co je pro posouzení duchovní vyspělosti člověka nejdůležitější? Kolik úrovní má duchovní tělo člověka a jak jsou tyto úrovně uspořádány? Na tyto a mnohé další otázky podám odpověď v tomto článku a dalších dvou pokračováních 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já.
 

Moment vzestupu je rozhodujícím ukazatelem duchovní vyspělosti

    Duchovní vyspělost by bylo možné měřit frekvencí vnitřní bioenergie, na kterou je člověk naladěn. Není tady však žádný pevný bod, pevný vzor, etalon, vůči kterému bychom tuto frekvenci vztáhli. Abychom pak mohli říkat, odkud už je člověk duchovně čistý, a naopak pod kterou hranicí je ještě duchovně špinavý. Žádné takové měřítko nemáme. Proto se vyhýbám slovům – ten a ten je duchovně čistý. Jednoduše proto, že takové vyjádření je velmi orientační a nic zásadního o tom člověku neříká. A není ani objektivní. Pro někoho je ten člověk duchovně čistý, pro jiného je zaostalý. Navíc, dokud se člověk nezačne hloubkově karmicky čistit, nikdo neví přesně, co vše se ukrývá v jeho nitru. Neví to dokonce ani vysoké duchovní sféry a bytosti, ani karmické instituce.

    Používám jiný ukazatel duchovní vyspělosti člověka – rychlost jeho duchovního vzestupu nebo také moment duchovního vzestupu. Ani ten sice nelze absolutně změřit, ale lze vyjádřit procentem vůči hodnotě, která je pro daného člověka optimální. Ta je pro každého člověka jiná a odpovídá jeho individuální situaci, jeho potřebám, jeho možnostem. Stav vzestupu každého člověka zná přece Příroda, planeta Země a lze to proto zjistit duchovní komunikací.

    Mám-li právo se ptát, jaká je duchovní situace určitého konkrétního člověka, dostávám například odpověď, že stoupá +10% vůči svému optimu. Nebo že jeho moment vzestupu je -20%. To znamená, že místo vzestupu je naopak v duchovním poklesu. Toto je pro mne základní měřitelná charakteristika, kterou je možné kontaktem s duchovním pozadím zjistit, a která reálně vyjadřuje, jak na tom člověk skutečně duchovně je.
 

Pouze člověk na vzestupu se karmicky čistí

    Proč je moment vzestupu tak důležitý? Pokud jste na duchovním vzestupu, znamená to, že se den za dnem zvyšuje vaše vnitřní čistota. Přirozeně se vám uvolňují a obnažují karmické vrstvy z minulosti a takto obnažené mohou být zpracovány. Omluvou, pokáním, požádáním o jejich rozpuštění. Nebo přijmutím pomoci vhodného léčitele, který je prostředníkem k takové činnosti. Avšak ne každý, kdo takovou činnost člověku slibuje, dokáže vždy pomoci.

    Pokud je člověk naopak v duchovním pádu, karmické čištění neprobíhá. Naopak den za dnem se v něm ukládají další karmické vrstvy obsahující jeho chyby, přehmaty, nebo odrážející situace, kdy jej někdo jiný ovládá. Kdy jsou na něj skrytě nakládány další a další drobné energetické úpisy. Místo aby spěl svým vývojem k očištění se z minulosti, tak naopak den za dnem zhoršuje svoji dosavadní situaci nabalováním dalších vrstev. V této situaci je drtivá většina dnešní pozemské populace. I mnozí z těch, kteří se domnívají, že jsou na duchovní cestě. Horlivě se sice zajímají o všemožné duchovní teorie, ale ve skutečnosti duchovně klesají.
 

Jedině člověk na vzestupu pozná pravdu od polopravdy a lži

    Další věc. Právě síla duchovního vzestupu dává lidem do rukou tu největší zbraň. Dokázat poznat pravdu. Dokázat oddělit pravdu od nánosů prázdných slov a překroucených informací. Duchovní vzestup měřený nárůstem frekvence vnitřní bioenergie, na kterou jsme naladěni. Duchovní vzestup projevující se i navenek růstem našeho etického a morálního cítění.

    Dostanete-li se na vzestupnou duchovní cestu, postupně přestanete zabíjet zvířata. Přestanete lhát, kamuflovat. Přestanete chodit do ložnic s cizími ženami místo se svojí partnerkou, jak to dělají dokonce i někteří naši i zahraniční politici a nejvyšší státní představitelé. Přestanete narušovat svobodu druhých lidí. Nikdo vás o tom nebude muset přesvědčovat. Sami to budete chtít udělat.

    A jednou dojdete k tomu, co máme napsáno v úvodních principech Nové duchovní cesty. Postupně se budete svým životem dopracovávat k tomu, abyste v každém okamžiku jednali tak, aby to bylo dobré pro vás a zároveň i pro ostatní bytosti a celý Vesmír.
 

Dva způsoby odčinění přehmatů z minulosti

    Jistě jste na některém ze seminářů slyšeli myšlenku, že člověk může odčinit své přehmaty z minulosti buď vlastním utrpením, nebo duchovním vzestupem. Zabil jsi nespravedlivě v minulé existenci člověka? Budeš sám nespravedlivě zabit, abys na vlastní kůži před koncem života prožil to, co jsi způsobil druhému. Na tomto hmotném světě však nejsme proto, abychom trpěli. Navíc dávné ohromné přehmaty utrpením nelze nahradit.

    Co když ten člověk zavinil v andělské funkci pětkrát katastrofu a zkázu civilizace? Jak taková katastrofa může vypadat, dobře a věrohodně ukazuje současný filmový hit „2012“. Ano, takové katastrofy tady na Zemi opakovaně probíhaly. Za každou katastrofu byl někdo odpovědný. Nejenom ti lidé dole, ale také ti nahoře – andělé, Stvořitelé, duchovní mistři, kteří mohli a měli v rozhodující chvíli pomoci. Impulsem, inspirací nasměrovat vývoj lidstva včas správným směrem. Možná se na poslední chvíli pokusili zoufale zasáhnout, ale bylo pozdě. Nikdo už jejich impulsy nevnímal. Lidstvo bylo v pádu a katastrofě už nešlo zabránit.

    Uvedu podobný příklad z našeho hmotného světa. Jestliže se budete snažit vychovávat své dítě až poté, co už bude rok brát drogy, už ho nevychováte. A můžete se vymlouvat, že to nešlo, že droga je silnější. Nesmyjete však ze sebe vinu, že jste si nevšímali svého potomka včas a nevěnovali jste mu část svého života.
 

Ohromné přehmaty lze zpracovat pouze duchovním vzestupem

    Je pochopitelné, že vinu za zkázu civilizace nelze nikdy reálně vykoupit vlastním utrpením. Museli byste trpět miliardkrát - za každého jednotlivého člověka, který při katastrofě zahynul. Trvalo by to desítky miliard let a zároveň byste tím už nikomu nepomohli. Pokud by měl mít takový spravedlivý "trest" skutečný smysl pro pozitivní vývoj viníka a jeho okolí, musel by si on uvědomit propojení se svým chováním v minulosti - vztah příčiny a následku. Navíc pochopit v čem přesně udělal chybu, uznat ji a porozumět jak se jí do budoucna vyvarovat. Kolik lidí však dnes chápe, jakou souvislost s minulostí má například jejich dopravní nehoda, těžké zranění a následné ochrnutí?

    V této situaci tedy zbývá jediná možnost. Odpracovat svoji chybu duchovním vzestupem a nápravou své chyby. To znamená, že prokážu, že v podobné situaci se tentokrát rozhodnu jinak. Tehdy jsem lidstvo potopil, ale teď zvolím jinou možnost, která naopak lidstvu pomůže. Jedině dostatečně rychlý a stabilní světelný duchovní vzestup umožní potřebné obnažení a zpracování karmických vrstev. Nemyslím tím však chvilkový vzestup při hodinové meditaci a mezi tím dlouhá období nabalování dalších karmických vrstev.

    Co všechno je nezbytné udělat, když se taková karmická vrstva plná vysoce negativních temných energií z minulosti obnaží? Musím se umět energeticky očistit. Nenechat se stáhnout tím, co je ve vrstvě obsaženo - energie, prostředí, schopnosti a privilegia z minulosti. A zároveň se omluvit, udělat hluboké pokání v pokoře. A také léčit a čistit to, co bylo dávným přehmatem a následnou katastrofou zničeno. Tedy napravovat situaci. Buď to všechno dokážu sám, nebo potřebuji kvalifikovanou pomoc druhé osoby. Bez duchovního vzestupu se však v takové situaci nemohu obejít.
 

Dvanáct úrovní duchovního těla člověka

    Duchovní vzestup člověka souvisí s uspořádáním jeho duchovního těla a se způsobem jeho fungování. A o tom především budu psát v tomto textu. Duchovní tělo běžného člověka je v dnešní době tvořeno komplexem dvanácti vnějších energetických těl a při každém dalším zrození se vytváří znovu.

    Převážná část informačního obsahu energetických těl se přenáší z předchozích zrození. Část informací je člověku vědomě přístupná, na další část se napojuje podvědomě a třetí skupinu tvoří informace, které jsou pro něj běžně nedostupné. Rozmístění jednotlivých informací do různých těl je řízeno karmickým programem člověka. V těchto článcích však není dost prostoru na uvádění dalších detailů.

    Vnější energetická těla se začnou tvořit už během těhotenství v těle matky a během dalšího života člověka se dále dotvářejí. Důležité je, jaké zkuše­nosti člověk prožívá, jak plní své osobní úkoly, jaké nové návyky si vytváří a jak využívá příležitostí, které se mu naskytují. Energetická těla následují jedno za druhým a každé další má vyšší frekvenci nosné energie. Navíc každé vyšší energetické tělo prostorově obklopuje předcházející tělo s nižší frekvencí a zároveň jím proniká.
 

Tři stupně bytosti člověka

    Energetická těla jsou uspořádána do tří skupin, kterým odpovídají tři různé stupně bytosti člověka. Označují se postupně od nižších frekvencí bioenergií směrem nahoru jako Nižší Já (osobnost, ego), Vyšší Já (duše) a Věčné Já (duch). Přístup pouze k výbavě Nižšího Já má každý člověk zapadlý do hmotného fungování a odmítající duchovní pozadí života. Jedná se o schémata prožívání života typická pro hmotný svět.

    Jakmile člověk začne duchovně stoupat, postupně se stane duchovně probuzeným a informačně pronikne i do sféry Vyššího Já, která obsahuje i všechny informace v pozadí tohoto jediného života. Proniknutím a vzestupem do nejvyššího stupně bytosti, Věčného Já, získáme informace přesahující tento jediný život. Informace o minulých životech, o věčné existenci člověka. Podrobněji tyto možnosti rozpracuji v 18. a 19. pokračování.

    Jednotlivá energetická těla budu popisovat postupně tak, jak s nimi získává spojení člověk, který je na duchovním vzestupu. V dnešním pokračování popíšu podrobněji výbavu člověka, který odmítá duchovní pozadí světa a je tedy duchovně neprobuzený. Neboli je zapadlý do hmoty, do čistě hmotného fungování.
 

Hmotné tělo člověka a jeho nenahraditelnost při vzestupné evoluci

    Začneme hmotným tělem člověka, které je frekvenčně nejníže. Mluvím o něm proto, že jeho důležitost je mnoha duchovními teoriemi opomíjena. Fyzické tělo představuje základní aparát, skrze který vůle člověka ve hmotném světě realizuje a tvoří. Jedině fyzické tělo umožňuje myšlenku (nápad) a slovo (projekt, plán) dovést do posledního stupně tvůrčí činnosti - k činu, tedy k realizaci pro­jektu v praxi ve hmotě.

    Mimo hmotu sice tvoříte myšlenkou, ale je to jen „jako“. Existujete v iluzorním světě, kde se realizuje vše, na co pomyslíte. Může to vypadat dokonale, ale ve skutečnosti jste mimo vývoj, stagnujete, nevyvíjíte se. Nemáte prakticky žádný vliv na fungování hmotného světa. Jediná vaše šance je v tom, že někdo ze hmoty si všimne impulsů od vás a pokusí se je realizovat.

    Z duchovního světa dnes už nemůžete jako bytost světla ve hmotě nic vytvořit. Ano, dříve to šlo, na počátku věku andělé tvořili hmotný svět magií, ale tato doba už dávno pominula, viz 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu. Dospělý hmotný svět a lidstvo v něm se vymkly svým Tvůrcům, stejně jako se dospělé dítě vymkne vlivu svých biologických rodičů.

    Proč je hmotný svět pro vývoj a další vzestup lidstva nenahraditelný? Jednoduše proto, že jedině ve hmotném světě můžeme duchovně stoupat a karmicky se čistit. Bez fyzického těla a hmotné roviny se evoluční růst člověka zastavuje. Právě zde ve hmotě se odehrává závěrečný souboj mezi dobrem a zlem. A zde ve hmotě bude tento souboj rozhodnut. Nikdo shora už nás nemůže zachránit, viz 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů.

    Toto je jedna ze základních skutečností, které musí lidstvo pochopit na Nové duchovní cestě, která se otevřela na přelomu tisíciletí a věků. Kdo to dříve pochopí, má náskok. Kdo bude i nadále tvrdošíjně odmítat tento fakt, ztrácí možnost vzdorovat narůstajícím silám temna. A může pak být třeba přesvědčen, že žádné skutečné zlo neexistuje.
 

Cílem evoluce lidstva není opustit hmotu

    Lidé s duchovním zaměřením často podceňují úlohu hmoty a už by se nejraději viděli někde mimo ni ve vyšších rovinách existence. Většina dnešních duchovních nauk totiž hlásá, že vrcholem evoluce je trvale opustit hmotný svět a přesunout se do nehmotných duchovních rovin. Prostřednictvím svých článků se pokusím všem vysvětlit, že toto není pravda, stejně jako postoj materialistů zcela odmítající duchovní pozadí světa. V tuto chvíli uvedu alespoň několik základních argumentů.

    Člověk 2. typu zrozený ve hmotě (8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo) vznikl spojením dvou protikladných doplňků, hmotné fy­zické a nehmotné duchovní části. Cílem evoluce je tyto dvě doplňující se složky dokonale vyladit v jediný optimálně fungující celek. Cílem našeho vývoje tedy není odmítnout duchovní část, jak to dělá materialismus. Ale ani trvale odložit hmotné tělo, jak to hlásají mnohé duchovní teorie. Právě ve spojení hmotného těla s jeho duchovním pozadím spočívá naše síla vzestupu, kterou v sobě jako lidé 2. typu máme.

    Jen málo lidí však zatím dokázalo tuto sílu vzestupu v sobě probudit. Proč? Jedni hlásají, že žádné duchovní pozadí neexistuje. To jsou materialisté. A většina z té druhé skupiny je zase příliš pohroužena do duchovního pozadí a péči o svoji hmotnou schránku nevěnuje dostatečnou pozornost. Nedostatečné vyladění duchovní a hmotné části člověka v jeden celek pak znamená neprobuzení duchovního vzestupu u drtivé většiny populace na Zemi.
 

Tento svět můžeme zachránit pouze my lidé ve hmotě

    A výsledek? Dnešní hmotný svět se řítí setrvačností dál směrem k dalším katastrofám. Mnoho lidí si toužebně přeje, aby nás někdo zachránil. Přitom jedinou silou, která může vývoj zde dole ve hmotě změnit, jsme my lidé (viz též  6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů). Žádný anděl, Stvořitel, Bůh už nemá na směr vývoje tohoto světa dostatečný vliv. My ve hmotě jsme těmi, kdo určují běh událostí. Shora nám už mohou pouze poradit. Inspirovat nás správnými informacemi. Vytvářet pro jednotlivé bytosti, skupiny, i celé národy a civilizace, „výchovný“ karmický plán. Posílat nám zřetelné impulsy, které nás pomohou nasměrovat na optimální cestu životem. Pomáhat nám vhodnými energiemi s očistou, léčbou, nastartováním určitého procesu.

    My ve hmotě jsme však těmi, kdo přijímají rozhodnutí a konají. Když však nejsme dostatečně čistí a nemáme naladění na impulsy shora, tak je jednoduše nevnímáme, nepřijímáme. A tvrdohlavě si jdeme vlastní cestou stanovenou vlastním egem a rozumem. A přitom jsme dnes dokonce těmi, kdo rozhodnou o osudu celého systému duchovních světů nad námi, tedy celého Stvoření.
 

Zcela nové myšlenky bývají zpočátku odmítány

    Možná teď nevěříte těmto slovům, protože to odporuje všemu, co jste do této chvíle četli. Jenom zkuste připustit, že to je možné. Co když to skutečně je nová vyšší úroveň pravdy, která se teď před námi otevírá? Zkušenosti přece potvrzují, že jakékoliv zcela nové myšlenky, teze, které dokázaly pohnout vývojem světa, byly zpočátku odmítány. Zkuste k těmto novým myšlenkám, které vám předkládám, přistoupit otevřeně. A neodhoďte je okamžitě na základě svých duchovních předsudků, které jste získali čtením desítek knih.

    Uvedu jeden příklad. Astronom Fritz Zwicky a jeho objevy z roku 1933. Už tehdy na základě pozorování kupy galaxií v souhvězdí Vlasy Bereniky zjistil, že gravitace vyvíjená viditelnými součástmi kupy je příliš slabá na to, aby ji udržela pohromadě. Ostatní materiál, který nešlo pozorovat, nazval „tmavou látkou“. Následující desítky let jej všichni považovali za fantastu, podivína, starého blázna. A přece nakonec v 90. letech 20. století světová astronomie přijala jeho výsledky jako prokázaný fakt. Po 60 letech ignorování nebo dokonce výsměchu.

    Pro mne skutečnost o nenahraditelnosti hmotného světa v evoluci lidstva potvrzují zkušenosti získané za uplynulých deset let karmickým čištěním mnoha bytostí z období dávných věků na této planetě i mimo ni. Zatím to těžko mohu prokázat několika větami. Ale tato myšlenka se bude vinout všemi následujícími pokračováními. Podrobně se k ní vrátím v článku 19. Největší omyly Staré duchovní cesty, ve kterém pro ni uvedu další argumenty.

    V dnešním pokračování se však budeme detailněji zabývat jednotlivými úrovněmi duchovního těla člověka. A budu vysvětlovat, co se děje s člověkem, který je zapadlý ve hmotném fungování a odmítá existenci duchovního pozadí světa. To, co budu dále uvádět, je popis člověka takového, jaký skutečně v dnešní době je. Teď a tady na planetě Zemi na počátku 21. století. Ne dávné informace, které se často opisují z knihy do knihy, ale realitě už neodpovídají.
 

Nižší Já a duchovně neprobuzený člověk

    První trojice vnějších energetických těl vytváří úroveň označovanou jako Nižší Já. V této první trojici energetických těl je umístěna informační výbava pro tu rovinu života, se kterou je člověk spojen svými fyzickými smysly. Úroveň Nižšího Já je shora ohraničena 4. tělem, které představuje duchovní práh. Bariéru, která vědomí člověka brání postoupit výše, dokud na to nebude vnitřně připraven. Podrobněji o funkci duchovního prahu bude v článku 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka.

    Tuto rovinu života vnímá každý bez ohledu na svoji duchovní vyspělost. Jedná se o určité základní spektrum schopností, vlastností, návyků, schémat jednání, proží­vání citů a myšlení. Člověk, který vědomě registruje pouze tuto nejnižší rovinu života, bývá označován jako duchovně neprobuzený. Jeho vědomí je naladěno na frekvence Nižšího Já a impulsy z vyšších úrovní není schopné vnímat. Jakoby tyto vyšší úrovně pro něj neexistovaly. Dokonce je ochoten se jako skeptici veřejně bít za to, že duchovní pozadí světa je blud, nesmysl, tmářství, šarlatánství.
 

Trojice hybných sil evoluce člověka - intelekt, city a vůle

    Proč úroveň Nižšího Já tvoří právě trojice těl? Proč jsou energetická těla uspořádána po trojicích? Jaký to má význam? A jakou úlohu zde hraje vědomí člověka? Každý běžný člověk 2. typu na naší planetě, který je řazen k bytostem světla, má v sobě trojici hybných sil, které mu umožňují procházet životem. Těmito třemi hybnými silami vývoje (třemi ohnisky evoluce) jsou intelekt, city (pocity), vůle. Navíc tím, co tyto složky propojuje v jediný fungující celek, je čtvrtý prvek - vědomí. Vědomí se tak zároveň stává řídícím centrem člověka a dotváří původní trojici hybných sil na čtveřici - vůle, city, intelekt, vědomí.

    Vědomí představuje hlavní řídící centrum svobodného člověka. Impulsy procházející a zpracovávané vědomím zajišťují fungování člověka - jeho slova a činy ve hmotném světě. City, pocity (láska) představují jednu z rovin ohodnocení všeho, s čím člověk přichází do styku. Co dělá on sám i co dělají druzí. Pocity člověka vycházejí z jeho žebříčku hodnot, který odráží morální a etická kritéria. Ale také touhy člověka, jeho přání, obavy i strach.

    Intelekt, rozum představuje druhou rovinu ohodnocení. Snaží se udržovat jednání a chování člověka v "rozumných" a logických mezích. Ohodnocení intelektem vychází z posuzování, co je podle něho výhodnější, prospěšnější, co přináší vyšší zisk, přínos, rychlý efekt. Buď člověku, nebo jeho rodině, skupině, národu, celému lidstvu. Vůle zajišťuje realizaci v praxi a je posledním článkem, který dovede tvůrčí činnost člověka k praktickému výsledku.

 

 

Temné bytosti nemají složku pocitů

    Je potřeba poznamenat, že toto se týká výhradně bytostí světla. Temné bytosti nemají složku citů. Nezabývají se pocity, nemají sílu svědomí, která z pocitů vychází. Proto mohou bez skrupulí ubližovat druhým a považují to za své právo. My bytosti světla dokážeme vyciťovat. Při dobrém vnímání rozeznáme temnou bytost, i když bude oblečena v zářivě bílém obleku. To je naše výhoda.

    Výhodou temných je zase to, že ve srovnání s námi mají silnější intelekt, silnější vůli i silnější sílu vědomí. Jednoduše proto, že souhrnná síla jejich bytosti je rozdělena na tři díly po 33 %. Zatímco u světelné bytosti připadá na každou ze složek jedna čtvrtina síly bytosti, tedy 25 %.

    Absence svědomí tedy posiluje intelekt, vůli i sílu vědomí temných. Jdou za svým cílem přímočaře, bez ohledu na druhé bytosti a jejich práva, často i bez ohledu na jejich životy. My bytosti světla bereme ohled na další bytosti, na přírodu a celý svět. A je to tak správné, i když to naši cestu někdy činí zdlouhavější a komplikovanější.
 

Frekvenční rozsah vědomí

    Vědomí člověka má zvláštní postavení. Představuje proměnlivý útvar bez pevného tvaru typu plazma. Vědomí je schopné přenášet, přijímat či zpracovávat informace z nejrůznějších oblastí, zejména z vlastních vnějších energetických těl člověka i z vyšších duchovních sfér. To, jaké informace člověk vnímá a prožívá, impulsy z jaké úrovně mu přicházejí, závisí na tom, na jaké frekvence je vědomí schopné se naladit.

    Obvykle to není pouze jedna jediná frekvence, ale podobně jako u rozhlasového přijímače se jedná o určitý rozsah, či určité pásmo frekvencí, které označujeme jako frekvenční rozsah vědomí. Podmínkou pro možnost čerpání informací z vnějších energetických těl člověka je tedy frekvenční přístup vědomí do těchto těl. Na frekvenčním dosahu vědomí člověka závisí také rozsah možností energetické pomoci druhým lidem, tedy jeho přirozené léčitelské schopnosti.

    Vědomí se v klidové poloze nachází v hlavě člověka pod ochranou tvrdé lebky. Je však známo, že člověk ovládající své vědomí, což je třeba každý adept magie, dokáže své vědomí zhustit do jednoho bodu nebo naopak rozšířit na celý Vesmír. Nebo přenést vědomí kamkoliv jinam, například do druhého člověka, a takto jej léčit, nebo také skrytě řídit, ovládat. Toto dělali někteří šamani, že svým přeneseným vědomím ovládli dravé zvíře a prostřednictvím takto ovládaného zvířete pak zabili svého protivníka.
 

Běžná frekvence vědomí

    Běžnou frekvencí vědomí rozumíme frekvenci, na kterou je vědomí nejčastěji naladěno v klidové situaci. Mohli bychom ji také označit jako úroveň pravdy, kterou člověk žije ve svém běžném životě. Běžné frekvenci vědomí odpovídá určité energetické tělo, jehož frekvence se nachází uvnitř frekvenčního rozsahu vědomí. Z této úrovně pak člověk za normální situace čerpá většinu impulsů a motivů své činnosti a navíc dokáže tyto informace přenášet do svého života. Taková hladina nejlépe vyjadřuje stupeň evoluce člověka. Protože vystihuje to, co je skutečným pozadím jeho myšlenek, slov a činů. Více o tom bude příště.
 

Tři různé úrovně kvality fungování vůle, citů a intelektu

    Trojice energetických těl vůle, city, intelekt, se znovu objevuje ještě dvakrát v úrovni Vyššího a Věčného Já, ale v jiném pořadí. Každá z původní trojice hybných sil se tak v energetických tělech objevuje na třech různých úrovních fungování. O tom bude více v dalších pokračováních. Každopádně tři stupně bytosti znamenají tři různé úrovně kvality každé z těchto hybných sil.

    Projevy člověka ve fyzické rovině se tak výrazně odlišují podle toho, která z úrovní bytosti nejvíce ovlivňuje jeho jednání. Například je zřetelný rozdíl, jestli člověk jedná pod vlivem podmíněné lásky svého Nižšího Já (když nebudeš kouřit, tak tě budu mít rád – když si mne budeš více všímat, tak tě budu mít rád) nebo pod vlivem nepodmíněné lásky svého Vyššího Já (mám tě rád, i když vím, že kouříš, že si mne málo všímáš…).

    Orientačně lze říci, že v úrovni Nižšího já dochází k vyladění vztahu člověka k sobě. Na úrovni Vyššího Já se harmonizuje vztah Já a Ty, Já a další lidé. A v úrovni Věčného Já se vylaďuje vztah Já a lidstvo, Já a příroda, Já a Vesmír (Kosmické vědomí).
 

První energetické tělo - éterické

    To, co je v pozadí za jednáním duchovně neprobuzeného člověka, lépe pochopíme po podrobnějším popisu nejnižší trojice energetických těl. První energetické tělo zdola se nazývá éterické. Je předlohou pro celé fyzické tělo a jednotlivé orgány v něm. Vypadá jako dvojník člověka utkaný z vláken modré až modrošedé bioenergie - viz Barbara Ann Brennan (Ruce světla).

    A nejde pouze o vnější obrysy. Éterický dvojník v sobě obsahuje energetický vzor, matrici, předlohu pro každou tkáň, každou kost, pro kterýkoliv orgán ve hmotném těle. Celé éterické tělo tak představuje souhrn matricí z bioenergie, do kterých dorůstají jednotlivé tkáně a orgány fyzického těla, a ve kterých jsou ukotveny. Éterické tělo je přitom vůči hmotnému tělu prvotní. Právě éterické tělo zabezpečuje energetickou rovnováhu ve všech buňkách těla a tím udržuje celistvost fyzického těla a jeho optimální fungování. Skrze éterické tělo člověk svými smysly vnímá své základní hmotné potřeby - fyzickou bolest a slast, teplo a zimu, hlad a žízeň apod. Éterické tělo tak zastupuje vůli k udržování života.
 

Druhé energetické tělo - emocionální

    Druhé emocionální tělo odpovídá za naše city a pocity. Obsahu­je schémata našeho vnitřního citového prožívání a citového ohod­nocení myšlenek, událostí a činů. Zde je i zdroj morálních posto­jů a vžitých dogmat, ze kterých člověk při citovém hodnocení vychází. Prostřednictvím těchto schémat člověk vyciťuje, co je správné a co není. Odtud vycházejí důležité motivy a impulsy pro jeho činnost. Navenek se pak tato schémata projevují jako charak­terové vlastnosti člověka.

    Emocionální tělo obsahuje i naše neu­volněné emoce, nevědomé strachy, agrese či pocity odmítání. Jas­novidci emocionální tělo vnímají jako barevné obláčky jemné teku­té substance, která je v neustálém pohybu a vyjadřuje každý mo­mentální pocit. Zatímco čistým a vysoce energetickým pocitům, ja­ko je láska, vzrušení, radost, odpovídají světlé a jasné barvy, pocitům vyjadřujícím zmatek a chaos odpovídají naopak barvy tmavé a zašpiněné.
 

Třetí energetické tělo - mentální

    Třetí mentální tělo souvisí s myšlenkami a veškerou rozumovou činností. Obsahuje myšlenkové vzorce jednání a rozumová hodnotící schémata. Často opakované myšlenky a způsoby uvažování se stávají silou, která má velký vliv na naše životy. Přestože rozum vypadá jako nestranný, myšlení bývá emocionálně zabarveno. Myšlenky se pravidelně točí kolem určitých zavedených schémat, na která mají značný vliv emoce, předsudky a hodnotový žebříček člověka.

    Jasno­vidci mentální tělo vnímají jako strukturu obklopující a prolína­jí fyzické, éterické i emocionální tělo a utkanou z paprsků žlu­tého světla. Toto žluté světlo je nejvíce patrné kolem hlavy a ramen.
 

Ve sféře Nižšího Já je nejvýše nadřazen intelekt

    Všimněme si, že pořadí těchto tří těl Nižšího Já od nejnižších frekvencí směrem nahoru je vůle, city, intelekt. Vyšší poloha vždy znamená vyšší frekvenci a tím i vyšší prioritu v rozhodování člověka. Nejblíže k hmotnému tělu je složka vůle. Protože u běžného člověka na této úrovni jsou základem vjemy zajišťující přežití – hlad, žízeň, bolest, teplo, zima. A vůle k přežití reagující na tyto základní fyzické a energetické potřeby člověka. A tyto základní vjemy v kritických chvílích života obvykle převládají.

    Těmto vjemům a rozhodnutím z nich vycházejících jsou nadřazeny emocionální pocity. Například jsem chudák, že musím takhle trpět hladem, přitom druzí vyhazují jídlo. Místo aby vhodně reagoval na určitý podnět a sháněl něco k jídlu, začne se vnitřně destruovat, užírat.

    A nejvyšší prioritu má rozumové ohodnocení vjemů hmotného těla a emocionálních pocitů. Například - nemohu ho milovat, protože je rozvedený, nebo moc vysoký, nebo moc chudý. Místo aby naslouchal hlasu svého srdce, nechá si to rozumovou úvahou zakázat. Tím naznačuji, že citové a rozumové hodnocení skutečnosti může mít u člověka ohromnou sílu, která jej vždy nemusí vést správnou cestou. Nebo která mu dokonce brání, aby správnou cestu ve svém životě nastoupil.

    Nedivme se proto duchovně neprobuzeným lidem, že informace o duchovním pozadí světa posuzují svým rozumem. Je to pro ně naprosto přirozené. Druhá věc je, že rozum považuje za pravdivé to, co si myslí většina lidí, co se učí ve školách, říká ve zprávách, píše v novinách. A proto informace o duchovním pozadí světa odmítají.
 

Vědomí Nižšího Já - osobnosti

    Frekvenční rozsah vědomí člověka v jeho základní výbavě zahrnuje frekvence prvních tří energetických těl. Takový člověk se označuje jako duchovně neprobuzený. Důležité však ještě je, která ze tří úrovní nejvíce ovlivňuje jeho rozhodování. Kterou úroveň tedy běžně žije. Pokud člověk plně prožívá zejména úroveň éterického těla, rozhodujícími motivy a impulsy jeho jednání jsou fyzické potřeby jeho hmotného těla. Vše, co jej pak zajímá, je jídlo, peníze, fyzický sex, další hmotné požitky a pohodlí. Emocionální a mentální reakce takového člověka jsou plně podřízeny potřebám hmotného těla.

    Jestliže člověka nejvíce ovlivňuje úroveň citů, pak fyzické hmotné potřeby přestávají být rozhodujícími a jedinými motivy jednání člověka. Původně čisté hmotné prožívání událostí a jevů se v tomto případě doplňuje, a někdy i deformuje, prožíváním citovým, pocitovým. Motivy jednání se tak stávají také náklonnost, přátelství, láska nebo naopak nenávist, vzdor, odpor.

    Pokud jsou tyto city velmi silné, stávají se hlavním motorem jednání člověka. Kvůli nim pak dokáže cokoliv. Silné city jsou však někdy špatným rádcem. Protože člověk si na jejich úkor přestává uvědomovat základní hmotné potřeby své bytosti a může v návalu extrémních citů postupovat i proti sobě samému, např. v případě sebevraždy. Nebo ovlivněn silnými city přestává respektovat hranice svobody druhých lidí a použije proti nim hrubé násilí.

    Pokud člověk vědomě prožívá zejména mentální úroveň, jeho hmotné potřeby i city se dostávají pod kontrolu intelektu. Hlavními motivy a impulsy jeho jednání se pak stává rozum. Na této nejnižší úrovni však u něj převažuje individualistický přístup, kdy preferuje potřeby své vlastní bytosti, své rodiny nebo své profesní skupiny. A to často na úkor jak druhých lidí, tak i svého duchovního vývoje, o kterém zatím nic netuší. Hlavním motivem jeho jednání se tak stává prospěch a kariéra jeho osoby nebo základní skupiny, ke které patří. Typickým příkladem osob s takovým uvažováním jsou vědečtí skeptici. Kteří nadřazují svoji vědu nad všechno ostatní. A jsou odhodláni za svoji deformovanou pravdu tvrdě bojovat.
 

Důsledky zapadnutí do hmoty

    Ne nadarmo se říká, že první fáze duchovní evoluce člověka, kterou je přechod od vědomí Nižšího Já k vědomí Vyššího Já, je nejtěžší etapou duchovního vývoje. Zde se většina bytostí nadlouho zastaví a nechá se pohltit hmotou. Ne však ve smyslu péče o své tělo a své zdraví, ale ve smyslu péče o své peníze, svůj majetek a svoji kariéru.

    Jakmile člověk dokáže překonat toto egoistické oblouznění hmotou ve sféře Nižšího Já, další duchovní postup už je mnohem rychlejší a jednodušší. Zejména z toho důvodu, že pořadí rozvoje tří ohnisek evoluce je v dalších sférách bytosti člověka již jiné. A rozum přestává být tím nejvyšším rádcem.

    V úrovni Nižšího Já zůstává pohlcena i řada duchovních bytostí, které se zrodily na Zemi za účelem splnění speciálního poslání. Místo pomoci lidstvu však zapadly do hmoty a nedokázaly se probudit. Své možnosti a přirozené předpoklady, které měly pro splnění duchovních úkolů, nasměrovaly na rozvíjení své závratné kariéry a hromadění hmotného bohatství namísto bohatství duchovního. Sešly ze své cesty a jsou ovládány svojí hmotnou osobností, svým egem.

    Podívejme se, kolik takových lidí je kolem nás. Někteří z nich zastávají nejvyšší státní a politické funkce, jiní jsou řediteli a představiteli velkých společností. Zatím jim vše vycházelo. Bylo to důsledkem toho, jak fungovaly duchovní zákony na naší planetě a jakou váhu měla jejich duchovní privilegia. Fungování duchovních zákonů na planetě však začíná přecházet k nové vyšší kvalitě.
 

Zajistí informace člověku duchovní probuzení?

    Mnoho lidí si myslí, že duchovně neprobuzenému člověku pomohou tím, že ho zavalí ohromným kvantem informací o duchovní rovině života. K tomu chci říci následující. Pokud je přijímač člověka naladěn na Nižší Já, pak přijímá, chápe a bere vážně pouze ty informace, které frekvencí odpovídají jeho vnitřní naladěnosti.

    Budete-li mu vyprávět například o reinkarnaci (znovuzrození), bude si jednoduše myslet, že jste blázen, fantasta. Že se zabýváte nesmysly, které většina lidí zavrhuje. Nedá se nic dělat, ale většinové lidské naladění v tomto světě je právě na tuto dolní úroveň. Právě proto ještě lidstvo jako fakt nepřijalo existenci bytosti člověka po fyzické smrti, tedy život po životě. Přestože pro realitu reinkarnací svědčí mnohé důkazy (viz  4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět).

    Duchovně neprobuzený člověk, ve kterém druhý předčasně vzbudí zájem o hltání duchovních informací, se snadno dostane do problémů. Protože není zvyklý vnímat situace vnitřním pocitem a intuicí, neumí důvěřovat jemným náznakům a varováním. A snadno se pak nechá svést na dobrodružné a nebezpečné duchovní cesty. Které jsou pro něj lákavé, protože slibují okamžitý výsledek. Zasvěcení na místě, nové schopnosti, rozšíření vnímání, chvilkový pohled do nádherných duchovních světů.
 

Správná výživa a pravidelná péče o čakry jsou rozhodující

    Takže pouhé informace člověku neposunou frekvenční rozsah jeho vědomí. Naopak přemíra informací může být na škodu. Na zajištění frekvenčního posunu vědomí člověk potřebuje změnit způsob života. Jsou dvě základní oblasti, jejichž změnou lze dosáhnout posunutí rozsahu vědomí. První z nich je oblast výživy a životního prostředí. To, co jíme, pijeme, jaký vzduch dýcháme, v jakém prostředí se pohybujeme. Druhou oblastí je fungování čaker, pravidelná péče o čakry cvičením Pěti Tibeťanů. Takže chcete-li někomu duchovně pomoci, doveďte ho ke změně výživy, naučte ho pravidelně cvičit Pět Tibeťanů. A pak si všimnete, že jednoho dne se on sám začne zajímat o informace, kterým se dříve vysmíval.
 

Pozor na posílení nadvlády intelektu při poznávání duchovního pozadí

    Pokud člověk v pozici Nižšího Já začne s pokusem pronikat do dalších duchovních sfér některou z nepřirozených metod duchovního vzestupu nebo i obyčejným studiem, často jenom posiluje nadvládu intelektu. Stává se duchovním intelektuálem. Sbírá nejrůznější informace, svým intelektem o nich polemizuje, není však schopen vycítit pravdu a není schopen většinu z informací aplikovat na svůj život, aby do něj přivedl harmonii, řád a zdraví. Vstřebává kvanta informací, ale nedokáže rozpoznat kvalitu.

    Duchovní pravdou se pak pro něj stává to, co se nejčastěji opakuje ve více knihách. Tím, co jej vnitřně řídí, je tedy rozum, stejně jako u vědeckých skeptiků. Přestože rozumuje i veřejně diskutuje o duchovních věcech, ve skutečnosti žije úroveň 3. těla a zůstává tak v rovině Nižšího Já. Řadě z těchto lidí přinese nadměrné duchovní intelektuální studování často větší chaos do života, než neuvědomělý život ve fyzické rovině, který vedli předtím.
 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, březen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 365
  • 36
  • 26
  • 23
  • 25

Celkový počet hlasů: 475


Diskusní téma: 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce

Datum 15.03.2010

Vložil ita

Titulek modlitba

Mam dotaz. Kde sa nachadza pri nasom vzostupe modlitba, alebo komunikacia s Najvyssim. Ako s tym treba pracovat.? Dakujem

Datum 16.03.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: modlitba

Váš dotaz zní jednoduše, ale není zase tak jednoduché na něj odpovědět. Proto jsem si vzal delší čas na rozmyšlenou.
Z Vaší otázky lze usoudit, že jste nábožensky věřící, stejně jako velké množství dalších lidí na této planetě. Svým názorem se nechci dotknout Vás ani kohokoliv jiného věřícího. Napíšu pouze to, jak já cítím a vnímám situaci. A je na Vás, jestli si z mých slov něco vezmete, nebo jestli je budete zcela ignorovat. Nerad bych však touto odpovědí odstartoval jakýsi další hon na sebe, jako se tomu stalo po mém 5. článku. Kde jsem si dovolil napsat, jak vnímám akašu. A sklidil jsem za to takřka výhrůžný dopis od mága, že lžu, překrucuju a matu veřejnost. A jako se to stalo poté, když jsem si dovolil já i další kolegové veřejně vyhlásit názor, že tento svět už magii nepotřebuje. A začalo nám být vyhrožováno magickou fackou.
Na cestě vzestupu se neklaníme jménům či symbolům, které vymyslel člověk. Ale snažíme se poznávat skutečný stav věcí v duchovním pozadí nad naším světem. A oslovujeme bytosti, instituce, skutečným jménem, které jim přirozeně náleží. Na cestě vzestupu dokážeme rozeznat, s kým komunikujeme nebo od koho přijímáme duchovní impulsy. Zda je to samotná Příroda, prostředí, jehož jsme součástí. Nebo je-li to individualizovaná bytost: člověk – duchovní mistr, mimozemský člověk, anděl, Stvořitel. Nebo jestli je to velká obří bytost – sféra, svět, např. planeta Země, Slunce, Vesmír – Kosmické vědomí. Nepotřebujeme tedy používat neurčitá a nekonkrétní oslovení Bůh, Nejvyšší.
V 7. článku jsem vysvětlil, že nový člověk 2. typu má v sobě ukrytou schopnost neomezeného vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy. Na cestě vzestupu jsme už vícekrát narazili na bytost, instituci, která vypadala jako nejvyšší v rámci určité struktury. A představovala se nám jménem Nejvyšší Stvořitel, Prvotní Stvořitel, Nejvyšší Vědomí, Nejvyšší Prozřetelnost, atd. Ale zatím se pak vždy ukázalo, že vzestup pokračuje dál, a že nad tímto „vrcholem“ se nacházejí další vyšší duchovní úrovně, světy, sféry.
Teď k otázce modlitby. Na cestě vzestupu nepoužíváme náboženské modlitby, např. Otčenáš. Je známo, že takovou modlitbou se napojujete na systémy a struktury dané církve. I církve však používají určitý typ magie, kterou cesta čistého vzestupu odmítá. Například jedním z velmi silných církevních magických rituálů je křesťanská mše. Používáme jiný způsob oslovení vyšších bytostí nad námi. Oslovujeme samotnou planetu Zemi, Přírodu, Vesmír – Kosmické vědomí, Spojené síly světla, karmické instituce. Děkujeme za energie a tím zároveň o tyto energie a jejich očistný vliv prosíme. Přitom se můžeme omlouvat všem bytostem, kterým jsme v minulosti vědomě či nevědomě ublížili. I takovou formu lze považovat za určitý druh modlitby a můžete ji používat denně jako součást své duchovní očisty. Najdete ji popsanou na stránce: Co je to Nová duchovní cesta?, a na podstránce: Jak požádat o energie z duchovních sfér?
Na závěr Vám přeju, abyste pro sebe našla/našel takovou duchovní cestu a takové způsoby i formy duchovní činnosti, které jsou pro Vás optimální.
Jiří Novák
 

Datum 04.05.2010

Vložil kvíťa

Titulek komunikace s Nejvyšším

Já jsem se dozvěděla, že nejuniverzálněji se lze obracet na Světlo. Na další bytosti jak uvádí pan Novák také. I když jsem z mysli vypustila pojem Bůh ( ze setrvačnosti), byla jsem Bohem upozorněna, abych se obrátila na Světlo. Myslím, že to funguje náramně.Komunikace je přímější, otevřenější a příjemnější než s Bohem. Nedokáži ale posoudit, zda-li "můj" Bůh je "Vašim" Nejvyšším.Nebo "moje" světlo "Vašim" Nejvyšším