Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 67C. Tři možné duchovní orientace člověka III

67C. Tři možné duchovní orientace člověka III

Jiří Novák Vloženo 20.12.2013
Jiří Novák

Astrální cesta představuje v dnešní době nižší úroveň Temné stezky. Jak rozlišit stupně ovládnutí na astrální cestě?  Čtyři stupně Astrální cesty – otroci temných systémů, aktivní spolupracovníci Temna, veřejní propagátoři temných metod, lidé na vrcholu temné evoluce. Trvale ovládaní lidé se začínají dostávat do tíživých situací. Je možné dostat se z vleku Astrální cesty? Správnou volbou je vědomě opustit Astrální cestu. Zbavit se parazitování na své bytosti vyžaduje dva postupné kroky. Čím déle bude člověk pokračovat v aktivní práci pro Temno, tím obtížnější bude se z toho vyvázat. A co když již člověk vydal knihy s propagací metod Astrální cesty? O volbě duchovní orientace nerozhodují pouhá slova a předsevzetí. Potřeba jednoznačnosti na Světelné cestě. Nepříznivý vliv minulého karmického zatížení. Nelze sedět na dvou židlích současně.

Astrální cesta představuje v dnešní době nižší úroveň Temné stezky

V tématu označeném číslem 67 se zabýváme následujícími třemi možnými duchovními orientacemi člověka ve hmotném světě:

  1. Astrální duchovní cestou (zkráceně Astrální cestou),
  2. Duchovní cestou Světla (zkráceně Světelnou cestou),
  3. Duchovní cestou Temna (zkráceně Temnou stezkou).

Přičemž Astrální cesta je vlastně to samé, co jsme v jiných textech označovali jako Stará duchovní cesta. Tato třetí část bezprostředně navazuje na články 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I, 67B. Tři možné duchovní orientace člověka II. Ty doporučujeme čtenářům přečíst ještě před touto třetí částí.

Druhé pokračování jsem zakončil vysvětlením, že přestože některé metody astrálně orientované Staré duchovní cesty mohou lidem na počátku duchovní cesty pomoci, celkově mu vystaví strop, který již nemůže překročit, a který mu spolehlivě zabrání nastoupit vzestupnou Světelnou cestu. Protože Astrální cesta směřuje mimo vývoj, pryč od skutečné evoluce.

Pokud člověk vytrvale pokračuje po Astrální cestě dál a dál, dostává se do vleku skrytě působících temných systémů. Takže astrální cesta vlastně v dnešním světě představuje nižší úroveň Temné stezky. Na to, aby se člověk této tendenci svého vývoje dokázal vzepřít, musel by svůj přístup zásadně změnit ve smyslu článků oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?, a v tomto oddíle zejména textu U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

Jak rozlišit stupně ovládnutí na astrální cestě?

V této třetí části tématu začneme vysvětlením, jakých odlišných stupňů může dosáhnout zneužívání lidských bytostí kráčejících po astrální cestě. Pomocí jaké charakteristiky bude vhodné rozlišit stupně ovládnutí na Astrální cestě? Orientačně nám v tom pomůže moment světelného vzestupu člověka.

Jednotlivci na Astrální cestě používají metody orientované na magii a na vazbu s astrálními živlovými energiemi. Tyto metody však ve skutečnosti blokují světelný vzestup a tlačí tak člověka kráčejícího na Astrální cestě k pádu z pohledu Světla, jak jsem se přesvědčil i na mnoha konkrétních příkladech v praxi. Moment světelného vzestupu adeptů Astrální cesty tedy bude v drtivé většině případů záporný. Záleží teď na tom, jak velké záporné hodnoty bude tento moment dosahovat.

Připomínám nejprve poznatek uvedený v první části 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I:

Na Temné stezce může bytost dosáhnout pro Světlo nebývalé a nedosažitelné rychlosti, protože ke svému vzestupu neváhá používat duchovní energie mnoha dalších bytostí. Rychlost temného vzestupu tak nemá hranic.

Člověk může stoupat k temnému vrcholu nejenom sám ze sebe, ze svých energií, ze svých vnitřních možností. Z toho, co dělá pro sebe, aniž by přitom nepříznivě ovlivňoval ostatní. Ale že temný vzestup může urychlovat i takovým způsobem, že začne energeticky zneužívat další bytosti. Buď tyto bytosti přímo energeticky odsává, nebo alespoň do okolí rozšiřuje temné energie a tím druhé znásilňuje a manipuluje k nepříznivému směru vývoje.

Lidé zneužívaní astrální cestou

V první fázi své Astrální cesty na sebe lidé dobrovolně navážou celou řadu zatemněných nebo úplně temných systémů a struktur. Mnoho systémů, metod, pomůcek a učení Staré duchovní cesty dnes již funguje podle not skrytých vyšších temných systémů. Jakmile si člověk takovou metodu astrální cesty připustí k tělu, je zle. Stačí k tomu například studium určitého duchovního učení, návštěva určité přednášky, průchod zasvěcením. Nebo sám začne ve své každodenní práci provádět určité praktiky této cesty, používat některé z doporučovaných umělých pomůcek (například mandaly, orgonity, apod.).

Výsledkem je pak to, že na jeho bytost (nejčastěji na záda) je nasazena vysávací a manipulující temná struktura, temná „deka“, temný klon bytosti, která tu metodu ve hmotě uzemňuje. A tato struktura už na člověku trvale parazituje. Den za dnem mu odebírá například životní sílu, plodivou sílu, sexuální sílu i další druhy duchovních energií. A současně do něj vpouští temné manipulující energie, které mají ovlivnit rozhodování a jednání takového člověka, i jeho vnitřní prožívání. A to způsobem, který vyhovuje této temné bytosti či instituci, která jej ovládá.

První stupeň Astrální cesty – otroci temných systémů

U lidí, kteří mne navštěvují za účelem duchovní pomoci, identifikuji v tomto období obvykle 5 – 10 vysávajících a manipulujících vrstev přisedlých na jejich vnějších energetických tělech. Některé metody Astrální cesty mají své typické vysávací systémy. Například systém Reiki zneužívající životní jiskru člověka se projevuje vysávací strukturou umístěnou vzadu na zádech na čakrách 3B, 4B, 5B (viz článek Jak fungují systémy Reiki a Šambala?). Pro Silvovu metodu kontroly mysli je zase typický temný „pytel“ na hlavě od krku nahoru překrývající čakry 5A,B, 6A,B, 7A,B. Který udržuje celou hlavu i s vědomím v jakési Temnem ovlivněné atmosféře. Ta zajišťuje jemné a skryté ovlivňování a manipulování toho člověka v jeho rozhodnutích.

Tím, že člověk na sebe dobrovolně tyto vrstvy přijal, svým rozhodnutím se podrobil působení magie a astrálních živlových energií a dostává se takto do pádu. Zpočátku jde o běžný pád. Člověk je sice sám vysáván, ale nijak přitom neubližuje druhým. Nechává jen ubližovat sobě. Jeho moment světelného vzestupu nabývá záporných hodnot od nuly až ke kritické hranici -100%. A protože se stal prototypem člověka, který si nechává dobrovolně ubližovat, začíná z astrální úrovně přitahovat další, ještě silnější parazitující vlivy.

Takový člověk se stal pasivní součástí temné strany, nevědomým otrokem, který na provoz temné části světa přispívá dobrovolně svými energiemi. A to vše přesto, že se ve skutečnosti domnívá, že usiluje o světelnou cestu. Dobrovolným výběrem nevhodných metod se však stal součástí temné mašinérie. Zatím je jen otrokem, zdrojem energií pro další bytosti výše postavené na žebříčku temné evoluce. Tato skupina tvoří nejrozsáhlejší skupinu lidské populace na Zemi. Podle Přírody je jich kolem 90 – 95% současné světové populace, tedy drtivá většina. Podstatné je, že bez této rozsáhlé skupiny otroků by temná strana evoluce nemohla fungovat.

Trvale ovládaní lidé se začínají dostávat do tíživých situací

Za čas se situace takového člověka může začít projevovat nejrůznějšími problémy zdravotního i psychického rázu. Další trvale manipulovaní a zneužívaní lidé zase mohou začít do svého života přitahovat nepříznivé tíživé situace. Jak zdravotní či psychické problémy, tak i dostávání se do tíživých situací představuje signály naznačující, že něco v životě toho člověka není v pořádku.

Z určitého úhlu je dokonce možné brát jako výhodu, že člověk vůbec dostal nějaké signály naznačující, že nejde správnou cestou. Takový člověk má alespoň šanci vytušit, že v jeho životě není něco v pořádku. Tito lidé mají šanci vzpamatovat se ještě včas, dokud není pozdě. Jejich bytost si buď přímo na vědomé, nebo alespoň na vnitřní nevědomé úrovni začíná uvědomovat, že tudy cesta dál nevede. Že musí dojít k zásadní změně, aby si uchovali zdraví nebo vůbec přežili.

Paradoxně hůře na tom mohou být lidé, u kterých se podobné signály v životě neobjeví nebo je nejsou schopni vnímat. Ničeho si nevšimnou, protože jejich relativně pevné zdraví i nadále funguje, nižší citlivost vůči podobným jevům jim neumožní rozpoznat, že jim někdo nebo něco odebírá energii. Nevěnují pozornost své intuici. Takový člověk přece nemá důvod k nějaké změně. Protože nic v jeho životě nenaznačuje, že by šel špatnou cestou. Nebo sice jasné náznaky vnímá, ale vysvětluje si jejich příčinu jinak. Pokračuje pak automaticky dál a postupně se stává pouhým nástrojem v rukou parazitujících temných systémů.

Je možné se dostat z vleku Astrální cesty?

Je možné se dostat z této situace, kdy člověk je skrytě ovládán, manipulován, energeticky zneužíván metodami, pomůckami, systémy, učeními Astrální cesty? Co může udělat pro to, aby si zachoval zdraví? Takový člověk má v zásadě pouze dvě možnosti, podobně jako ten, kdo je například vysáván v rodině.

Tato situace je podrobně diskutována v textech U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?, U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách, U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?

Buď se tedy tomuto vysávání vzepřít, oddělit se od bytostí, metod, pomůcek, které toto parazitování na něm vyvolávají. Neboli vědomě vystoupit z Astrální cesty. Nebo se naopak tomuto zneužívání své bytosti přizpůsobit a energii kradenou jemu si začít vynahrazovat tím, že začne brát energii dalším.

Většina jednotlivců však po prvních varovných signálech nezakolísá a dál zkoušejí další a další metody Astrální cesty. Tito lidé doufají, že jednoho dne konečně najdou něco, co skutečně zabere. Mezitím se však rychlost jejich duchovního pádu zvyšuje a přibližuje k první kritické hranici, kterou je záporná hodnota momentu –100% vůči osobnímu optimu toho člověka. A někteří z nich pak jednoho dne tuto hranici dokonce překročí a postoupí do dalšího vyššího stupně ovládání, stanou se z nich aktivní spolupracovníci temné strany světa, podrobněji viz dále.

Toto se však nestává jen lidem se sklonem k egoismu, k využívání druhých pro uspokojování svých potřeb. Stává se to i lidem slušným, mírným, kteří by vědomě nikomu neublížili. A přesto se někteří z nich dostávají do situace, že jejich bytost přijme na nevědomé úrovni následující rozhodnutí: Berou energii mně, potřebuji si to vynahradit tím, že ji budu brát dalším. Nebo je jim toto rozhodnutí vnuceno temnými systémy, které mají nad nimi plnou moc.

Správnou volbou je vědomě opustit Astrální cestu

Správná a eticky čistá je ovšem druhá volba, vzepřít se vědomě tomuto parazitování přicházejícímu z astrální úrovně. Neboli vystoupit z Astrální cesty, začít se oddělovat od metod duchovní práce, kterými na sebe přitáhl parazitování. A konečně se nasměrovat na skutečný světelný vzestup. To však vyžaduje odvahu, pevné rozhodnutí a důslednost v jednání.

V případě, že člověk si vědomě zvolil Astrální cestu, však nejde jen o parazitování ze strany jednotlivců. V případě Astrální cesty jde i o parazitování metod duchovní práce, umělých pomůcek na duchovní cestě, duchovních učení, někdy dokonce i institucí zabývajících se „alternativní“ léčbou. Není snadné se od toho všeho důkladně energeticky vyvázat, aby to na mne přestalo působit.

Zbavit se parazitování na své bytosti vyžaduje dva postupné kroky

Zaprvé se člověk potřebuje zbavit vysávacích systémů, které si dobrovolně nechal naložit na svoji bytost. A zadruhé potřebuje dospět světelným vzestupem k přirozenému nastartování karmické očisty. A začít se krok za krokem čistit z parazitování na své bytosti, které k němu přicházelo den za dnem, u některých i rok za rokem nebo dokonce život za životem.

Součástí této postupující karmické očisty musí logicky být jednak změny ve vnitřním prožívání a také změny v jeho vnějších postojích vůči bytostem, systémům, institucím, které ho doposud zneužívaly. Nikdy se člověk nemůže zbavit vysávání, pokud bude i nadále ve hmotném životě pokračovat ve svých dobrovolně podřízených postojích.

Je důležité si přitom uvědomit, že každý jednotlivý okamžik odsátí energie v určitém časovém bodě znamenal jednu karmickou vrstvu s otiskem této nepříznivé události, která zapadla do nitra karmické nádrže tohoto člověka. Za pouhý jeden den mohlo být takových vrstev několik, třeba i desítky. A kolik se jich pak asi vytvořilo za týdny, měsíce, roky, případně za tisíce či miliony let prožitých v jiných životech?

Karmické vrstvy se pak v závislosti na rychlosti světelného vzestupu a také na vnějších podmínkách sice uvolňují po blocích. Ale i tak těch bloků bývá velmi mnoho a jejich zpracování rozhodně nebude možné jednorázovým způsobem během jednoho jediného karmického čištění. Karmické rozvázání se od bytosti, která na mně parazitoval nejen roky v tomto životě, ale navíc i celou sérii jiných životů v dávné minulosti, vyžaduje trpělivost, soustavnost, důslednost.

Lidé se mne opakovaně ptají: Jak dlouho to bude ještě trvat? Jak dlouho se ještě budu čistit od ovládání tímto člověkem? Kdy už to konečně skončí a jeho útoky už na mne nebudou mít dosah? Na tyto otázky však nikdo nezná odpověď. U někoho to může trvat týdny, u jiného ještě mnohem déle. Více o přirozené karmické očistě bylo v článcích 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39G. Principy přirozené karmické očisty.

Druhý stupeň Astrální cesty – aktivní spolupracovníci Temna

Lidé na Astrální cestě, kteří neuposlechli naléhání přicházejících nepříznivých impulsů a svůj životní styl zásadně nezměnili, se mnohdy dostávají do dalšího vyššího stupně na Temné stezce. Tou je pozice aktivního spolupracovníka Temna. Jejich moment světelného vzestupu překročí při dalším poklesu směrem dolů kritickou hranici pádu -100% a nabývá hodnot například -150%, -250%, atd. Což znamená, že jejich pád k Temnu se začne urychlovat tím, že oni sami už začnou parazitovat na dalších bytostech. Sami tak začnou temnou vysávací strukturu množit a šířit dále.

Do této pozice se často dostávají přímo bez duchovního probuzení také lidé materialisté s nepříznivou karmou z minulosti a se skrytou vazbou na magii z dávných věků. Tedy lidé, kteří duchovní pozadí světa a svých životů neuznávají. Pro ně platí následující slova převzatá z článku 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa:

Člověk, který tvrdí, že duchovní rovina života neexistuje, vlastně sám sebe vydal na pospas všemu, co z této roviny skrytě působí. Netuší, že jeho duchovní část se fakticky stala zahradou obdělávanou jinou silou či entitou. Odmítá-li svoji duchovní rovinu, dává ji k dispozici nehmotným temným systémům. Ztrácí pak jakoukoliv kontrolu nad svým životem i možnost hlouběji mu porozumět.

Mnozí z těchto jednotlivců začnou energeticky vysávat nejprve své nejbližší – životní partnery, vlastní děti, vlastní rodiče a další příbuzné. A protože nejsou ochotni vůbec připustit, že se něco takového na skryté úrovni děje, situace se nemění. Naopak jejich schopnost vysávat graduje do vyšších poloh. Kdy postupně okruh těch, co zneužívají, rozšíří i na své spolupracovníky ve hmotném zaměstnání a další osoby, které jen náhodně potkávají.

Třetí stupeň Astrální cesty – veřejní aktivní propagátoři metod Astrální cesty

Většinové mínění v duchovní oblasti, ty samé informace propagující metody Staré duchovní cesty na všech možných fórech, to vše bývá pro člověka jasným „důkazem“, že jde v životě správnou cestou. Vidí totiž, že tutéž cestu si zvolilo mnoho dalších lidí a doporučují ji uznávané kapacity po celém světě. Sám se postupně posouvá na úroveň větší sečtělosti, stává se pokročilým při studiu mnohých duchovních teorií Staré cesty. Mnozí se pak začnou v této situaci i veřejně angažovat. Začnou sami metody Astrální cesty veřejně propagovat.

Prvním krokem k tomu bývá vytvoření si vlastních webových stránek, ve kterých texty přebíranými odjinud doporučují druhým to, co je zaujalo nejvíce. Někdy pak postoupí v tomto úsilí ještě o další stupeň výše. Začnou psát vlastní úvahy a zveřejňují je. Nebo začnou pomáhat při organizování veřejných akcí s duchovní tématikou. Případně začnou sami přispívat výrobou či prodejem dalších umělých pomůcek na údajnou podporu duchovní cesty. Nebo začnou sami psát knihy, sami vystupují jako přednášející, vedoucí seminářů.

Netuší, že tím nepodporují cestu ke Světlu ani sebe, ani druhých lidí. Že tím naopak posilují svůj i jejich další pád k Temnu. A netuší, co se vlastně přitom děje v duchovním pozadí jejich bytosti. Že místo dosahování vyšší pokročilosti na Světelné cestě naopak získávají další a další kladné body na Temné stezce.

Tito lidé jsou na tom z pohledu Světla ještě mnohem hůře než jednotlivci nacházející se ve druhém stupni. Oproti předchozí úrovni se zvýšila jejich aktivita. Už nejde jen o pomýlený postoj jich samotných. Už tím neškodí jen sami sobě. Naopak začínají veřejně pomáhat při rozšiřování této pomýlenosti i na další jednotlivce. A to už je problém. Protože tím napomáhají rozšiřování ovládací sítě Astrální cesty na další bytosti. Jejich karmické zatížení se tím nepříjemně navyšuje, i když pracují pro Temno stále ještě na nevědomé úrovni.

Jednoho dne se i k těmto lidem dostanou nové informace o skutečném fungování duchovního pozadí světa. Někdo jim je doporučí, aby vyhodnotili jejich pravdivost, vyjádřili svůj názor (jeden takový příklad vyhodnotím v následujícím pokračování). Oni jsou však často ve svých dosavadních postojích neprůstřelní. Jsou pevní v kramflecích svých předsudků a určitých úspěchů, které jim tato cesta doposud přinesla. Tyto jedince jsem označil jako duchovní konzervativce.

Více o jejich skutečné duchovní situaci je v textech 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců? Kdysi možná skutečně pracovali pro Světlo. Teď jsou však již v důsledku používání a propagování magie a dalších metod Astrální cesty v hlubokém pádu k temné straně světa. Stále však ještě mají daleko k vrcholu temné evoluce zde na Zemi.

Pozitivní na tom je skutečnost, že i z této pozice se lidé mohou během tohoto života vyvázat. Že i tuto úroveň Temné stezky mohou ještě v tomto životě opustit a dostat se na Světelnou cestu. Vyžaduje to však od nich kompletně se vzdát všeho, co je na Astrální cestu vázalo. Odstranit všechny odkazy na své jméno v souvislosti s propagací Staré cesty na internetu. Vyhodit, zničit všechny používané pomůcky, literaturu, vlastní zápisky.

Často je nezbytné se i přestat stýkat s osobami z dříve navštěvovaných duchovně zaměřených spolků, organizací, církví, které jsou již silně ovládnuté a mají už samy tendence manipulovat, ovládat druhé, energeticky na nich parazitovat. Každopádně je nutné přestat navštěvovat jejich společné akce.

Čím déle bude člověk pokračovat v aktivní práci pro Temno, tím obtížnější bude se z toho vyvázat

Čím déle budou tito lidé pokračovat v tomto veřejném propagování duchovních metod, které stahují člověka k pádu směrem k Temnu, tím obtížnější pak bude se z této situace vyvázat. Protože touto veřejnou činností aktivně pomáhají napojovat na vysávací systém další a další hledající bytosti. A tím získávají další kladné body na Temné stezce a jejich temný vzestup a tím současně i světelný pád, se postupně zrychlují.

Moment světelného vzestupu veřejných propagátorů Astrální cesty se nachází obvykle někde mezi hodnotami -200% až -500% vůči jejich osobnímu optimu +100%. Může se stát, že začnou den za dnem posilovat světelné základy své bytosti cvičením Pěti Tibeťanů, přechodem k vyvážené vegetariánské stravě s dostatečným podílem syrových potravin. A také se začínají postupně vyhýbat problematickým vazbám. Často také dokážou zmenšit svůj pád pod hranici -100%.

Při jednoznačně zaměřeném cílevědomém posilování světelných základů své bytosti správným způsobem by měl jejich vztlak na světelný vzestup po několika měsících soustavné práce dosáhnout hodnot +80% vůči jejich osobnímu optimu a více. Jakmile stagnují někde na hranici třeba +30% vztlaku, naznačuje to, že jejich vzdání se Staré cesty není ještě zdaleka kompletní. Pak se třeba přijde na to, že na internetu je stále ještě uvedeno jejich jméno v souvislosti s veřejně pořádanými akcemi Staré duchovní cesty. Právě podle výše jejich vztlaku na světelný vzestup lze obvykle rozpoznat, zda si ještě nějaké kontakty na Starou cestu ponechali nebo ne.

A co když již člověk vydal knihy s propagací metod Astrální cesty?

Problematické to může být v situaci, kdy tito lidé již prodali větší množství umělých pomůcek Astrální cesty – orgonitů, mandal, magicky ovlivněných náramků, přívěšků, apod. Nebo dokonce již vydali vlastní knihy a ty se dostaly ke stovkám či dokonce tisícům čtenářů. V takové situaci už prakticky nelze odstranit vše, čím ke své Temné stezce přispěli.

Také jeden z takových autorů se dostal ve svém životě do tíživé situace vlivem vnitřních rozporů, které s ním cloumaly. A to v důsledku temných útoků, které jeho bytost přitahovala, a které ohrožovaly jeho zdraví. Na jedné straně začal aktivně usilovat o světelný vzestup a dosáhl v tom povzbudivých výsledků. Na straně druhé však již dříve vydal jednu magicky orientovanou knihu a rukopis druhé měl připraven. Když mi tento rukopis ukázal, nevěřil jsem svým očím, o čem to vlastně píše. Jak nízkou úroveň pravdivosti vůči Novému vývoji mají jím sdělované informace.

Výsledkem jeho vnitřních rozporů a vnitřní nejednotnosti, kdy se na jedné straně slovně vzdával magie, a na druhé straně magii svými knihami podporoval, byla těžká karmická očista. Náznaky jej postupně vedly k tomu, aby zabránil vydání své další knihy. Dále aby zamezil i dalšímu prodávání své původní knihy a později dokonce, aby přímo zničil svoji zásobu doposud neprodaných knih.

Tento poslední bod už ale nebyl schopen provést. Své první knižní dílo nebyl ochoten zničit a definitivně se jej tak vzdát. Tím ovšem prokázal, že svoji vazbu na magii si prozatím ponechává. To ale znemožnilo rozvázání obnažených nepříznivých karmických vrstev s magií z minulosti. Nepříznivé energie z těchto obnažených nezpracovaných vrstev jej pak začaly stahovat a jeho světelný vzestup postupně přešel v pád.

Čtvrtý stupeň Astrální cesty – lidé na vrcholu temné evoluce

Nejdále se na Astrální cestě dostali vrcholní adepti magie, kteří zde v minulosti aktivně zasahovali do duchovního vedení lidské civilizace. A kteří i dnes veřejně doporučují magii nebo ji alespoň skrytě používají. A navíc se o sobě domnívají, že svými zásahy pomáhají světelné evoluci. Nebo dokonce, že i v dnešní době vedou světelný duchovní vývoj zde na Zemi. Někteří z nich se v tomto životě dostali až do nevratného pádu k Temnu, ze kterého se již v tomto životě jen těžko mohou vyvázat. Touto druhou kritickou hranicí pádu je moment světelného vzestupu někde na hranici kolem -700%.

Lidé, kteří tuto hranici pádu v tomto životě trvale překročili, se v tomto světě stali aktivními reprezentanty vrcholných temných systémů, vyšších temných vědomí. A nic na tom nemění skutečnost, že si někteří z nich o sobě stále ještě myslí, že jsou na cestě Světla, nebo dokonce že oni jsou těmi, kdo lidstvo ke Světlu v dnešní době vedou.

S několika příklady takových jedinců se čtenáři setkali v řadě diskusí na těchto webových stránkách. Příklad dalšího podobného člověka, který mi začal vnucovat své osobní názory formou nevyžádaných emailových sdělení, uvedu v následujícím pokračování 67D. Tři možné duchovní orientace člověka IV.

Agresivita, arogance a nadřazenost při vnucování své vlastní pravdy druhým

Tito lidé reprezentující vrcholné temné systémy mají jedno společné. Mnohé z jejich čaker se stávají z pozice Světla informačně uzavřenými. Rotují opačným způsobem, nepřijímají čisté světelné bioenergie ze svého okolí, ale naopak vyzařují ven svoje projekce toho, jak svět podle nich funguje.

Když něco podobného pozorujete, můžete si všimnout, že člověk takto projevující nesouhlas vůči existující objektivní realitě přestává být klidný a do svého projevu vkládá čím dál více agresivní energie. Svůj postoj tak už nedává najevo pouze svými mírnými slovy a činy, ale i zřetelným vyzařováním silně manipulující energie ven mimo sebe. Je z něj výrazně cítit snaha dovést i další bytosti ve svém okolí k podobnému postoji. Vnutit jim svoji pravdu a přesvědčit je o její správnosti.

Člověk, který se dostal na vzestupnou světelnou cestu, svým způsobem života se stal součástí Přírody, je naladěn na příjem čisté pravdy Přírody a Vesmíru. Proto jasně vnímá, že tato pravda je automaticky všude kolem. Že tuto pravdu může volně přijmout i kdokoliv další. Nepotřebuje proto vnucovat tuto pravdu jiným lidem například tím, že jim bude zasílat do jejich osobních emailových schránek nevyžádané zprávy a komentáře. Takový člověk chápe, že nemůže zachránit druhé a svět tím, že se bude snažit je násilně dotlačit k tomu, aby se změnili. Zároveň se jim však nebude posmívat, že jsou ještě nevzdělaní, nedokonalí, vychýlení. Více o tom bylo v článcích 28A. Princip fungování čaker člověka, 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?

O volbě duchovní orientace nerozhodují pouhá slova a předsevzetí

Chce-li se člověk doposud vyznávající Astrální duchovní cestu dostat na skutečnou Duchovní cestu Světla, bude muset zásadně změnit své návyky, postoje i každodenní činnosti. O tom, kterou z těchto dvou duchovních cest člověk v tomto hmotném životě nastoupí, však nerozhodují pouhá slova. Často nestačí ani zásadní vědomé rozhodnutí nebo dokonce veřejná proklamace takového rozhodnutí. Rozhodují činnosti, metody, praktiky, které na své duchovní cestě člověk přijal za své. Které dobrovolně provádí. Rozhoduje o tom i to, na jaké bytosti a systémy se člověk dobrovolně navázal. Jaké duchovní energie na sebe nechal dobrovolně působit. A také jaké jsou jeho vnitřní postoje, co dělá na podvědomé úrovni.

Jaké činnosti jsou tedy zásadní pro to, aby člověk opustil doposud uznávanou Astrální cestu? Podstatné je začít soustavně správným způsobem posilovat světelné základy své bytosti. Což ve stručnosti znamená: Zaprvé pravidelnou péči o své čakry každodenním cvičením Pěti Tibeťanů správným způsobem. Zadruhé – zkvalitnění své strany z pohledu hmotného složení i doprovodných bioenergií. A zatřetí – soustavně se vyhýbat záležitostem, které světelný vzestup blokují.

Viz články 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů, 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo? a řada dalších, odkazy na ně jsou uvedeny v textu U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

Potřeba jednoznačnosti na Světelné cestě

Pokud toto vše začne člověk soustavně dělat, vlastně tím vědomě jednoznačně opouští Astrální duchovní cestu a přechází na pozice Duchovní cesty Světla. Jakékoliv váhání, jakékoliv snahy něco si ze staré orientace ponechat, se však pro něj stávají osudnými. Dokázat se v dnešní době dostat na stabilní cestu neomezeného světelného duchovního vzestupu vyžaduje naprostou jednoznačnost, pevnou rozhodnost a vytrvalost.

Je to i proto, že na cestě neomezeného světelného duchovního vzestupu jsou v dnešní době pouhé stovky či tisíce jedinců. A teď to srovnejte se sedmi miliardami lidských bytostí na Zemi. Které se společně jako obrovský zmanipulovaný dav valí z kopce dolů vstříc zítřkům líčeným v růžových barvách. A proti nim jde doslova pár jedinců jiného smýšlení, kteří se sami naopak prodírají do kopce proti valícímu se davu.

Stačí malé zaváhání, nedůslednost ve svém nasměrování, vkrádající se pochybnosti o správnosti své cesty. A valící dav je zachytí a strhne s sebou na temnou stezku. Nebo v horším případě zachytí, povalí a doslova převálcuje.  Jako to bylo například v pohádce Princ a Večernice a dalších, když hlavní hrdina plnil svůj úkol: „Musíš jít stále vpřed. Nesmíš se ani jednou otočit, ať se kolem tebe nebo za tebou bude dít cokoliv. Jen jednou takto zaváháš a do cíle už nikdy nedojdeš.“

Více o potřebě této jednoznačnosti je v textech 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, U15. O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka.

Nepříznivý vliv minulého karmického zatížení

Nejde však jen o jednoznačnost postojů. Důležitou roli zde hrají i temné bytosti, systémy a struktury, které na člověku aktuálně parazitují a aktivně na něj působí. Ty nejsou ochotny vzdát se dobrovolně své „dojné krávy“ a odejít jen tak bez boje. Ty na něj budou i nadále účinně tlačit a vychylovat jej z nastoupené cesty ke Světlu. Člověk si toto vše potřebuje uvědomit a účinně se od těchto systémů očistit a karmicky se vyvázat z těchto dobrovolně i nedobrovolně přijatých vazeb.

Dalším problémem může být nashromážděná negativní karmická zátěž toho člověka z minulosti. Ta jej svojí tíží ovlivňuje, stahuje, znesnadňuje mu cestu ke Světlu. Protože při jakémkoliv obnažení nepříznivého bloku karmických vrstev jej energie těchto vrstev začnou neprodleně energeticky stahovat. Pokud není člověk na své cestě jednoznačný, pak jeho Vnitřní Já bude váhat, kudy se dát. A bude si pohrávat s myšlenkou, že obnažená duchovní výbava z minulosti mu vlastně umožní dosáhnout výsledků rychleji a snáze. Začne se v dávné výbavě přehrabovat a zkoumat, co si ponechá a co už je pro dnešní dobu zbytečné a stahující. A to vše místo toho, aby se té dávné výbavy okamžitě vzdal a předal ji Spojeným Silám Světla, aby s ní udělaly to, co je optimální pro něho a zároveň i pro celkový světelný vývoj.

Výsledkem takového pohrávání si s možností, že něco z dávné magické výbavy by se mi mohlo hodit, je, že nepříznivé energie z minulosti nitro člověka „chytí“, on pak výbavu z minulosti znovu přijme za svou. A i kdyby na hmotné úrovni opakovaně prohlašoval, že se minulé výbavy vzdává, jeho nitro jde proti tomuto rozhodnutí. Člověk jako celistvá bytost přestal kompletně vydávat ze sebe minulost a výsledkem je zvrat světelného duchovního vzestupu v pád.

Nelze sedět na dvou židlích současně

Stará pravda říká, že „nelze sedět na dvou židlích současně“. Na tom, jakým způsobem člověk svoji duchovní cestu tvoří, buduje, staví, pak závisí, jaká z těch tří orientací bude jednoznačně převažovat. Každá z těchto tří možných duchovních cest běží různými směry. Světelná cesta otevřeně přímo nahoru, Temná stezka sice také nahoru, ale skrytými cestami.  A Astrální cesta vede člověka do boku mimo vývoj. Ale to jen do té doby, než adepta této cesty skrytě chytnou temné systémy a dotlačí jej k aktivní spolupráci.

Člověk se přece nemůže roztrhnout, aby jedna polovina šla jedním směrem, a druhá směrem jiným. Takové snahy o duchovní pochod různými směry vyvolávají značné disproporce ve fungování člověka – problémy, chaos, nepříznivé události, nepříjemné zdravotní situace, vnitřní rozpolcenost.

V našem světě, kde Temné síly mají stále ještě dostatečnou moc ovlivňovat podmínky ve hmotě, pak platí následující. Lépe na tom zdravotně bude třeba člověk jednoznačně směřující k Temnu než člověk, který dělá část činností podporujících světelnou cestu, ale přitom má ještě potřebu ponechat si něco z toho, co naopak světelnou cestu blokuje.

Každý hledající člověk se bude muset jednoho dne jednoznačně rozhodnout, kterou cestou vlastně půjde. Buď se bude vázat svojí duchovní činností ke Staré duchovní cestě, která jej vede přes vnitřního astrálního ducha na energie astrálu a posmrtné sféry. Nebo se začne orientovat na volné duchovní sféry Vesmíru, ve kterých sídlí andělé Dhyané i bytost Planety, Příroda, Kosmické vědomí. A začne správným způsobem usilovat o světelný vzestup v duchu informací od světelných institucí, jak jsme je zprostředkovali na těchto webových stránkách, například v článku U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?  Každá cesta vede zjevně jiným směrem, obojí najednou proto není možné. Viz též článek 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?

 

V další části tohoto tématu 67D. Tři možné duchovní orientace člověka IV uvedu dva konkrétní příběhy v přístupu jednotlivců ke Světelné duchovní cestě z poslední doby.

© Jiří Novák, prosinec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 23
  • 22
  • 21
  • 25

Celkový počet hlasů: 247