Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 72A. Samovolné vstupy na NDC

72A. Samovolné vstupy na NDC

Jiří Novák, Marie Mejdrová, Petra Nováková Vloženo 24.4.2015
Jiří Novák Marie Mejdrová Petra Nováková

Samovolné vstupy dětí a partnerů na NDC. Takové případy jsou však stále ještě výjimečné. Nastoupení duchovní cesty nevyřeší automaticky zásadní rozpory v partnerském vztahu. Co nejdříve se v partnerství zabývat otázkami souladu na duchovní cestě. Neuspěchat početí dítěte ve vztahu. Komplikace s výchovou dětí u rozvedených partnerů. Příklad – celý rod na světelném duchovním vzestupu. Naplnění kritického množství bytostí rodu, které se dostaly na NDC vlastním úsilím. První rod, který dostal příležitost ke společnému pozvednutí. Soudržnost všech bytostí na NDC. Správnost cesty potvrdí až teprve hmatatelné výsledky ve hmotě. Proč vůbec dochází k samovolným vstupům na NDC? Základní předpoklady a podmínky pro snazší vstup na NDC. Energie vybírají ke vstupu na NDC pouze jedince s příznivou situací. Jako první se dostali sami na NDC lidé s živou bioenergeticky pravotočivou vegetariánskou stravou. 

Jiří Novák

Samovolné vstupy dětí na NDC

Už v dřívějších letech se běžně stávalo, že společně s člověkem, který se vědomým rozhodnutím vydal na cestu neomezeného světelného vzestupu, se na tuto cestu dostaly i jeho malé děti. A to třeba i přesto, že rodiče se rozvedli. A že součástí světelné cesty se stal pouze jeden z rodičů. Zatímco postoj druhého byl k této možnosti jednoznačně odmítavý. Nebo v situaci, kdy došlo k rozchodu partnerů proto, že ten mimo světelný duchovní vzestup energeticky parazitoval na druhém. Přitom tato energetická vazba rodiče na své dítě funguje i v případě, kdy tento rodič, který je na NDC, nemá dítě ve své péči a setkává se s ním třeba jen každý druhý víkend.

I tyto samovolné vstupy dětí na NDC však mají svoje hranice. Někdy může nastat varianta, kdy druhý rodič má z různých důvodů na dítě větší vliv a dítě přijme jeho pasivní či vyloženě temné směřování. Určitý zlom nastává především v období puberty, to znamená většinou někdy po překonání hranice 10 let věku. Kdy již některé děti dosáhnou takové vnitřní síly, že se dokážou vzepřít duchovní cestě rodičů a vnitřně ji odmítnout. A vydají se samy obvykle cestou obdivu ke hmotě, hmotné výbavě, hmotným přístrojovým zabezpečením, počítačovým hrám, a dalším vysloveně hmotným zážitkům. Se zásadním nasměrováním takovéhoto částečně dospělého dítěte již rodič těžko něco udělá. Protože násilný dril, povinnosti, příkazy už obvykle tím správným způsobem nezaberou. Spíše naopak utvrdí dítě v tom, že jeho rodiče jsou pomýleni a vychýleni. Schůdná je jedině cesta důsledného pozitivního vlastního příkladu a vhodně volené motivace.

Samovolný vstup partnerů na NDC

Na jaře roku 2013 se začaly objevovat nové možnosti, jak se stát součástí vzestupné světelné cesty, aniž by o to člověk začal vědomým způsobem usilovat. Součástí Nové duchovní cesty se postupně začali stávat nejen ti, kteří začali soustavným způsobem posilovat den za dnem světelné základy své bytosti, případně i se svými malými dětmi. Ale v některých případech také jejich životní partneři. A to přesto, že soustavným vědomým způsobem na posilování světelných základů své bytosti nepracovali.

K této možnosti však nedochází automaticky, ale spíše jen výjimečně. A to pouze za předpokladu, že jsou splněny určité základní podmínky pro vstup takového člověka na světelnou cestu. O jaké základní podmínky se jedná?

1)   Dotyčný respektuje duchovní cestu svého partnera, žádným způsobem se jí nevysmívá, nekritizuje ji. Jen má pocit, že pro něj to není. Například proto, že je více rozumově zaměřen.

2)   Dotyčný má minimální, a nejlépe vůbec žádné, vazby na nejrůznější duchovní akce v rámci Staré duchovní cesty, ani není ovládnut náboženskou vírou. Množství duchovních stahujících zatemněných vazeb, které dobrovolně nachytal v tomto životě, je proto u něj z toho důvodu velmi malé, prakticky žádné.

Co je především v tomto ohledu rozhodující? Nenavštěvoval obvyklé duchovní akce pro hledající, neabsolvoval různá zasvěcení, nevyhledával léčitele pracující formou magie, nepoužíval vůbec nebo jen minimálně nejrůznější umělé pomůcky pro duchovní cestu, nezabýval se studiem dávných duchovních učení, nezajímala jej problematika Vesmírných lidí, apod. Během svého dosavadního života se tak vyhnul drtivé většině toho, co automaticky absolvuje prakticky každý člověk, který sice vědomě hledá duchovní cestu. Ale místo otevření skutečné světelné cesty se takto nechává chytit a zmanipulovat výrazně zatemněnými systémy Staré duchovní cesty.

3)   A v neposlední řadě žije tento člověk relativně eticky čistým životem. To znamená, že nemá sklony k podvádění, lhaní, manipulování, k obelhávání a zrazování svého partnera, například nevěrou. I v pracovní oblasti se drží etiky a čistoty.

Takové případy jsou však stále ještě výjimečné

I nadále však platí, že partnerský vztah člověka na cestě neomezeného světelného vzestupu s člověkem jiného duchovního smýšlení v drtivé většině případů nebude fungovat. Proto na počátku duchovní cesty každému jednotlivci zdůrazňuji následující informace, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností:

V partnerském páru je vždy lepší, když tutéž duchovní cestu nastoupí oba. Jinak je nebezpečí, že se případné existující rozpory mezi nimi začnou zvýrazňovat. Například doposud skryté energetické parazitování v rodině. Nebo neshody mezi člověkem na neomezeném světelném vzestupu a věřícím upoutaným na určité náboženství. Nebo rozepře mezi duchovně laděným člověkem a materialistou, apod. Rozhodně to nefunguje tak, že když jeden z partnerů nastoupí duchovní cestu, pak se problémy vyřeší automaticky samy od sebe. Naopak se může stát, že budete náznaky tlačeni řešit skryté problémy, které v rodině existují a doposud pod pokličkou nenápadně dřímaly. A to především vysávání ze strany partnera, rodičů, příbuzných, dětí atd.

Nastoupení duchovní cesty nevyřeší automaticky zásadní rozpory ve vztahu

V řadě případů se tato skutečnost potvrdila. Nastoupením světelné vzestupné duchovní cesty jednoho se postupně obnažilo do té doby skryté vysávání ze strany druhého partnera. Postupně to ten na světelném vzestupu začal stále jasněji vnímat. Začal si to uvědomovat. Nepříznivé zdravotní reakce jeho bytosti na vysávání se začaly zvýrazňovat. Postupně začal chápat, že v takovém soužití nemůže pokračovat. Že by to znamenalo postupný rozklad jeho bytosti. A to nejen ztrátu duchovní cesty, ale postupně i ztrátu dosavadního zdraví, atd. Pokud chtěl setrvat na světelné cestě, náznaky jej jednoznačně vedly k tomu, aby z takového vztahu odešel.

Jenže co s takovým vztahem, když jsou zde již malé děti? Od určité doby již důrazně varuji před nastoupením světelného vzestupu jen jedním z partnerů za situace čerstvě narozeného dítěte nebo dokonce dítěte teprve na cestě. U takového člověka je toto úsilí smyslupné pouze v situaci, kdy dojde k souladu jeho duchovních záměrů s partnerem. Pokud ovšem k souladu s partnerem nedojde, není právě toto období vhodné k vyhrocení partnerských vztahů na neúnosnou mez.


Marie Mejdrová

Otevření karmické očisty obnažuje doposud skryté neharmonie

Při nesouladu partnerů v otázce společného duchovního směřování začne mezi nimi zesilovat duchovní vyhrocení. A to především z toho důvodu, že v bouřlivé počáteční duchovní očistě působí na všechny zúčastněné silné duchovní tlaky. Psychicky a společensky jde pak o příliš náročnou a problematickou situaci.

Dítě je v prvních dvou letech svého života nejcitlivější a nejméně odolné. Je naprosto závislé na rodičích. A bez energetické podpory a ochrany rodičů je vydané prakticky všanc volně působícím temným vlivům. Zatím ještě není dostatečně energeticky odolné. Protože jeho bioenergetický systém není ještě plně dotvořen a stabilizován – a to jak systém čaker, tak také systém vnějších duchovních těl.

Navíc, nesoulad partnerů v duchovní oblasti přitahuje do takové rodiny nepříznivé vnější vlivy – například komplikovanou finanční situaci, problémy v zaměstnání, problematické hmotné zázemí, nevyrovnané příbuzenské vztahy, atd.
 

Podotýkám, že hovoříme o situaci, kdy se člověk plně vnitřně otevře příležitosti dosažení neomezeného světelného vzestupu. Například tím, že projde základní očistou od stahujících vazeb nachytaných v tomto životě. Výsledkem této jeho jednoznačnosti v postoji je to, že se u něj nastartuje relativně rychlý světelný duchovní vzestup na frekvence, v nichž začne hloubkové karmické čištění.

Toto je podstatný rozdíl oproti běžným situacím na Staré duchovní cestě, kdy člověk navštěvuje různé akce, ale jeho duchovní situace se mění pomalu. Tlak na očistu, na srovnání do zdravého středu, na harmonizaci je při snaze dosáhnout neomezeného světelného vzestupu mnohem větší. Situace se začne rychle přiostřovat, protože se obnažují karmické vrstvy v rychlém sledu, s nimi se více zviditelňuje do té doby skryté ovládání a energetické parazitování. Průběžně přicházejí impulsy, na které je nutné včas reagovat.


Jiří Novák

Co nejdříve se v partnerství zabývat otázkami souladu na duchovní cestě

Situace v rodině, kde jeden nastoupí duchovní cestu a druhý tuto cestu razantně odmítá, se začne zřetelně vyhrocovat. Často se ukáže, že ten, který vzestupnou světelnou cestu odmítá, vysává jak svého partnera, tak společné malé děti. A to buď sám za přítomnosti určité magie, nebo to jeho jménem dělají jiné temné systémy na něm parazitující a zneužívající jej jako médium, prostředníka. Situace v takové rodině s malým dítětem se postupně stává doslova katastrofální. Pokud ten vysávající odmítá na sobě pracovat tak, aby se také dostal na světelný vzestup a udržel si ho, situace je těžko řešitelná jinak, než pokud možno okamžitým vzájemným rozchodem.

Přitom z hmotného pohledu není vhodné situaci vyhrocovat právě v období, kdy dítě je teprve na cestě, nebo je ještě velmi malé. Ve věku řádově pouze několika měsíců. Doporučuji za takové situace počkat.

Člověk usilující o světelnou cestu počal dítě, má za něj spoluzodpovědnost. Chybou bylo, že ještě před početím dítěte měl usilovat o soulad na duchovní cestě. Na základě vzájemných diskusí na toto téma, pocitového vnímání, všímání si náznaků, intuice, pak měl šanci včas si všimnout, že jej partner/partnerka ovládá, energeticky využívá. A to ještě před prohloubením vztahu. Ještě dříve, než vztah dospěje ke zplození společného dítěte.

Neuspěchat početí dítěte ve vztahu

Na základě poznání zásadního nesouladu v otázkách duchovního směrování pak měl šanci pochopit, že tento vztah je nefunkční a je proto nevhodné jej jakkoliv prohlubovat. A že k početí dítěte v takovém vztahu by vůbec nemělo dojít. Ale když už se tak stalo, oba nesou za toto dítě odpovědnost. A pokud se mají rozejít, je zapotřebí tak učinit civilizovaně. A až v situaci, kdy každý z partnerů již bude schopen samostatně fungovat. Především bude mít možnost bydlení a také svůj vlastní finanční příjem. A to nemusí být vždy splněno například v situaci dvouměsíčního dítěte.

Ano, na vině jsou uspěchané vztahy, přeskakování jednotlivých fází vztahu, předčasný sex ve vztahu. Naprosté opominutí postupného sžívání se obou bytostí. Tak jak je to vysvětleno v článcích 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti, 57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita.

Komplikace s výchovou dětí u rozvedených partnerů

Je logické, že rozchodem partnerů, kteří spolu neměli být, se celá rodina rozpadne a nastávají komplikace s výchovou dítěte. Zejména proto, že u dítěte se budou střídat dva diametrálně odlišné styly přístupu k výchově. Jeden z rodičů jej povede cestou skromnosti, čistoty a poctivosti, světelné etiky. Zatímco druhý z partnerů jej povede třeba cestou hmotného konzumu, hmotných darů, hmotné výbavy. Cestou egoismu, nadřazenosti a hledání výhod pro sebe. Dítě je snadno ovlivnitelné a za takovéto situace se pak často překlápí z jedné pozice do druhé.

Na druhé straně je však rozchod za takové situace jedinou šancí, jak děti postupně zbavit existujícího energetického vysávání a jak jim pomoci se z těchto nepříznivých vlivů karmicky vyčistit. Přesto všechno i k takovému razantnímu řešení vztahu musí dozrát doba a okolnosti. Člověk přitom potřebuje sledovat nejen duchovní stránku problému, ale v případě malého dítěte ještě před narozením nebo těsně po něm i situaci hmotnou. Opouštět totiž partnerku ještě před narozením dítěte nebo brzy po porodu je z hmotného hlediska doslova příšerné a nezodpovědné.

Celý rod na Nové duchovní cestě

Na přelomu května a června 2013 se vyskytla další naprosto výjimečná situace. Ke které došlo nikoliv zcela náhle jakoby zázrakem, ale spíše šlo o vyvrcholení několikaměsíčního předcházejícího vývoje. Nejprve se postupně stala v minulých letech či měsících součástí Nové duchovní cesty trojice sourozenců žijících se svými rodinami na třech poměrně vzdálených místech České republiky.

V posledních měsících se začali viditelně karmicky čistit i jejich partneři/partnerky. Projevovalo se to nečekaně a náhle se objevujícími drobnými zdravotními problémy i nejrůznějšími neobvyklými náznaky a skutečnostmi. Už to naznačovalo, že se s nimi něco neobvyklého děje. Při jejich podrobnějším zkoumáním pak bylo zjištěno, že se začali vylaďovat na úroveň potřebnou ke vstupu na NDC. A postupně se i oni skutečně stali součástí NDC. Tím to ale neskončilo. Poté začali na řadu přicházet další tři sourozenci se svými rodinami.

Ke zlomu pak došlo při společném setkání celého rodu, na společné oslavě kulatých narozenin jednoho ze sourozenců. Již dříve přicházely duchovní informace, že toto setkání bude mít velmi zásadní význam pro celý rod. Že při naplnění příznivé situace by mohlo dojít k duchovnímu sjednocení celého rodu – sourozenců, jejich životních partnerů, dětí, rodičů.

A to se také skutečně stalo. Při běžné karmické očistě několika z nich v den tohoto společného setkání se celý tento rod čítající zhruba 30 osob stal součástí NDC. Ano, jde o skutečně výjimečnou situaci a mimořádný výsledek. Naznačuje to jednak vysokou celkovou vnitřní čistotu celého rodu. A také je to výsledkem soustavné práce těch několika prvních jedinců, kteří se odhodlali nastoupit na vzestupnou světelnou cestu.

Protože jde o mimořádný precedens, který by mohl naznačovat odstartování další nové etapy vývoje, zeptali jsme se na tuto situaci a její duchovní význam v duchovních komunikacích.


Petra Nováková

Naplnění kritického množství bytostí rodu, které se dostaly na NDC vlastním úsilím

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím o informace, jak je to s rozvětveným rodem, u kterého se stalo, že všichni členové rodin patřících k tomuto rodu byli postupně vytaženi na NDC? Co to všechno znamená pro ně, pro vývoj? Proč vůbec k tomu došlo? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7.6.2013)

Centrální Karma Nového vývoje: „Tento ojedinělý jev má pro další vývoj nemalý význam. Celá tato situace byla umožněna jako výsledek dlouhodobého úsilí několika členů této rozvětvené rodiny. Kteří dokázali na základě silného vzájemného propojení vytáhnout na NDC i další své nejbližší.

Nejprve se naplnilo určité kritické množství bytostí tohoto rodu, které svou čistotou dosahovaly určité úrovně. A díky společnému setkání došlo k obnažení silného energetického pouta z minulosti, které je mezi všemi členy rodu velmi patrné i na hmotné rovině.

Vzájemným setkáním pak došlo k obnažení a jakémusi znovuobnovení energetického pouta mezi všemi členy rodu a to mělo za následek postupné vytažení a vyladění všech bytostí na základní hranici energií potřebnou pro vstup na NDC. Všichni se tak stali součástí NDC.

Tentýž postup však nemůže být použit na všechny rodiny

Nejde však o jev, který by se dal aplikovat na všechny rodiny. V tomto rodě všechny bytosti splňovaly určité kritérium čistoty a etického jednání. Proto dostaly takový dar. V minulosti tento rod hrál velmi zásadní roli ve vývoji a velmi pomohl v dobách, kdy Temno vítězilo a Světlo naopak sláblo. Kdy mnohé rodiny byly tvrdě rozvraceny, jednotliví členové rodin tvrdě napadáni a ovládáni. Kdy docházelo k ovládání a likvidaci jedněch druhými.

Byla to nejzrůdnější praktika temných sil, jak rozkladem rodin dokázat všechno světelné definitivně zlikvidovat. Nikdo pak již nikomu nevěřil. Hroutila se i důvěra v rámci rodin, která je tak potřebná k tomu, aby rodiny mohly fungovat. A ti, co měli být pro sebe navzájem oporou, nejbližší pomocí, ti, kteří měli držet pohromadě, a dokázat Temnu vzdorovat, se naopak stávali likvidačními nástroji sebe navzájem. Jako tomu bylo již v některých duchovních vnímáních situací z minulých existencí.

(Poznámka Jiří Novák: Právě takové příběhy z dávné minulosti jsou popsány v textech 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II, 59F. Temné vědomí – příběhy z minulosti III, 63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV, 63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V.)

Semknutost tohoto rodu fungovala i v minulosti

Tento rod se však dokázal v minulosti přes veškeré temné působení semknout a tehdy dokázal svou silou, odhodlaností a rozhodností dokázat Temno ze svých řad vypudit a ochránit tak mnoho bytostí. Tehdy byli lidé tohoto rodu příkladem pro ostatní. Nejen však příkladem. Ale dokázali vytrhnout z temného područí i další bytosti, kterým tehdy v minulosti otevřeli svým správným, odhodlaným a nebojácným přístupem oči.

Dokázali pozvednout harmonii nejen sebe jednotlivě, ale postupně i celého rodu. A poté byli schopni pomoci i dalším bytostem dostat se z temného útlaku. Jakmile se původně cizí bytost dokázala vyladit na úroveň rodu, pak mohla být také ona zcela odříznuta od temného vlivu a dostala se pod ochranu tohoto velkého energetického zázemí. Připojením každé takové další bytosti se postupně vytvářela rozsáhlá energetická síť, která pomohla bytosti ochránit a vytlačit Temno z místa, kde nemělo být.

První rod, který dostal příležitost ke společnému pozvednutí

V této době došlo k relativně podobné situaci. Kdy mnohé rodiny jsou rozkládány temnými vlivy, temnými bytostmi, které jsou do nich nebo do jejich nejbližšího okolí doslova dosazeny. A bytosti pak mají velké problémy se z takových vlivů vymanit. Tento rod se stal prvním rozsáhlejším rodem, který dostal příležitost k pozdvihnutí a k očištění všech svých členů. Aby pak silná energie jejich spojenectví mohla pomoci ve vývoji i dalším bytostem.

Pro dosažení rychlejší změny ve vývoji je důležité, aby Spojené Síly Světla nacházely další možnosti vstupu jednotlivců na NDC. Proto přišel i tento neočekávaný krok. A přednosti tohoto rodu byly využity pro posun celé NDC.

Přichází doba začít do rodin navracet harmonii

Tato nová příležitost vznikla jako odměna, jako dar, jako další možnost pomoci celkovému vývoji i vývoji rodin či jednotlivých bytostí. Přichází doba, aby se opět začala do rodin navracet ta harmonie, která by měla být jejich samozřejmostí. Avšak pouze do těch rodin, kde se nevyskytuje energetické parazitování jednoho na druhém. Aby určité neshody v životní orientaci členů rodin přestaly sloužit jako způsob, jak doslova podrobit, zlomit, další a další jednotlivé bytosti do pádu, na temnou stezku.

Proto přicházejí nové energie, nové možnosti, které dávají příležitost znovu obnovit původní světelnou sílu rodin, tak jak fungovala v některých obdobích dávné minulosti. Tyto nové energie budou pomáhat bytostem vytvářet pevné světelné vazby uvnitř rodin, aby již Temno nemělo šanci se do takové rodiny dostat.

Soudržnost všech bytostí na NDC

Podobný způsob podpory a vzájemné soudržnosti již nějakou dobu funguje i u všech bytostí na NDC. Všichni lidé na NDC však netvoří společnou rodinu vázanou pokrevními a manželskými pouty. Rodinná pouta jsou přitom ještě daleko silnější, než volné spojení bytostí na NDC. A proto není náhoda, že většina z vás, kteří jste zakládali NDC, byla životem postavena do rodin, příbuzenských nebo manželských vazeb. Což pro vás zajišťovalo určitou ochranu a relativně menší dostupnost pro temné síly. I proto jste dokázali vše ustát, zvládnout. A je tomu tak stále. Osamocené jednotlivé roztříštěné bytosti by takovou sílu nedokázaly vyvinout. Další spolupracovníci se přidali až o něco později.

A teď přichází další nový dar v podobě pomoci pro další členy rodin, kteří svou harmonií dosahují na určitý stupeň vnitřní čistoty a etiky. Dostávají takto šanci stát se součástí NDC i za daleko méně náročných podmínek, než tomu bylo u jejich partnerů, rodičů, vlastních dětí.

Správnost cesty potvrdí až teprve hmatatelné výsledky ve hmotě

Protože má-li se změnit vývoj, nemůže vše postupovat jako doposud. Jednotlivec po jednotlivci, s tím, že téměř každý potřebuje důkladnou pomoc, aby se vůbec na vzestupnou světelnou cestu dostal. Je potřeba začít vývoj urychlovat – samozřejmě čistými, etickými prostředky. V masovějším měřítku zvedat energie, které pomohou vývoji i na hmotné rovině, která je pro změnu celkového vývoje nezbytná.

Protože až teprve hmatatelné změny vývoje ve hmotě představují výsledek, ke kterému je nutné se dostat. Výsledek, který teprve potvrdí, že vývoj má plně v rukách Světlo. A že Temno již nemá sebemenší šanci dosáhnout zlomu ve vývoji a definitivně tak ztrácí svůj vliv.

Dosažené pozitivní změny v duchovním pozadí je důležité promítnout do hmoty

Všechny zásadní pozitivní změny doposud uskutečněné v duchovním pozadí světa je teď důležité prosadit i do vývoje ve hmotě. Přišel čas některé věci ve hmotě v rámci vývoje změnit. A rozšířit tak možnosti, které se pro další posun nabízejí. Aby se usnadnila další karmická očista bytostí na NDC. Aby odpor temných sil ve hmotě vyvolávající nepříznivé průvodní jevy karmické očisty byl konečně zlomen. Aby jednotlivé bytosti na NDC získaly prostor i pro další své úkoly, pro více pozornosti věnované svým životům. A tohle je další pomoc, jak toho docílit. Energetická pomoc v rodině teď zajistí i dosažení NDC pro další členy rodiny. Avšak pouze těch, kteří jsou na to vnitřně připraveni.

Součástí NDC se tak budou postupně stávat další bytosti, které by se zřejmě bez pomoci rodiny, svých příbuzných, kteří po NDC již kráčejí, na NDC v tomto období samy nedostaly. A takováto příležitost se může postupně začít otevírat i pro další bytosti, které jsou třeba s bytostmi jdoucími po NDC v přátelském kontaktu, netvoří jejich nejbližší rodinu, ale splňují předpoklady harmonie a etiky. K tomu všemu může docházet postupně. Samotný vývoj ukáže, jak začnou tyto jednotlivé změny fungovat a jak se začnou prosazovat do konkrétních událostí a celkové situace. To je ode mě v této otázce vše.“

PN: Děkuji moc za informace.


Marie Mejdrová

Proč vůbec dochází k samovolným vstupům na NDC?

Marie Mejdrová: Světelná Sféro vedoucí Nový vývoj, prosím o informace týkající se rozsáhlé rodiny, celého rodu, který se stal v uplynulých dnech jako celek součástí NDC. A to přirozeným vlivem původně tří sourozenců na zbývající sourozence a postupně i další členy jejich rodin. To znamená vlivem probíhajícím na automatické úrovni. Vlivem, který se zvlášť projevil na velké rodinné oslavě, kde byli všichni promýváni a čištěni vysokofrekvenčními světelnými energiemi. Což byla akce spuštěná Centrální Karmou ve spojení s dalšími Silami Světla vedoucími aktuální vývoj, jak bylo posléze duchovně zkomunikováno. Co to znamená pro NDC, pro další vývoj, je to precedens? Již nějakou dobu se „samovolné“ vstupy na NDC u některých lidí dějí, ale výše uvedený případ se vymyká charakteru těch předchozích. (Duchovní komunikace  ze 7.-14.6.2013)

Sféra vedoucí nový vývoj: „Ano, zdá se to pozoruhodné až podivné. Ale v podstatě jde o přirozený vývoj celkové situace. Tolikrát jste si říkali, jak NDC bude moci fungovat do budoucna, když je tak náročné se na ní udržet, a ještě obtížnější je se na ní vůbec dostat. Kolik lidí i přes velké počáteční nadšení nedokázalo dosáhnout hranice vnitřního vyladění potřebného pro vstup na NDC. A kolik lidí se sice na NDC dostalo, ale záhy opět vypadli, protože neustáli náročnou karmickou očistu.

Mnohokrát jste uvažovali o tom, jak takovéto tvrdé podmínky dokáže vůbec kdy splnit dostatečný počet bytostí na planetě Zemi, aby se mohl vývoj ve hmotě změnit zásadním pozitivním způsobem.

Možnost jednoduššího vstupu na NDC se rýsuje už od chvíle, kdy se na NDC dostal samovolně, bez cizí cílené pomoci s karmickým rozvázáním aktivních stahujících vazeb, první člověk z rodiny někoho, kdo byl na NDC. Taková možnost, pokud už k ní jednou došlo, vytváří příležitost pro hromadnější vstupy na NDC.

Základní předpoklady a podmínky pro snazší vstup na NDC

Aby to bylo bezpečné jak pro ty dané osoby, tak pro celý systém NDC, pak ovšem musí být nejprve vždy splněno několik základních předpokladů a podmínek:

1)   Daná osoba není ještě aktivním spolupracovníkem strany Temna. To znamená, že moment jejího pádu nepřekročil směrem dolů hranici -100 % (oproti optimálnímu osobnímu vzestupu +100 %). Po překročení této kritické hranice pádu už je návrat ke Světlu o kus náročnější. Čím větší pád, tím více. Za takové situace už je nezbytné překonat určité zásadnější problémy v nastavení bytosti, v jejích zvycích, zájmech, postojích a činnostech.
Pozice pádu do -100 % znamená také, že momentální aktivní vazby na stranu Temnoty nejsou takového rázu a síly, aby tu osobu měly úplně pod kontrolou. Aby ji měly zavázanou a napojenou rychlým, funkčním, oboustranným kanálem, energetickým úpisem.
Tato podmínka charakterizuje přístup bytosti k současné situaci. Jak se staví k tomu, co se děje kolem ní i uvnitř ní. A to na vědomé i podvědomé úrovni. Jestli dokáže správně vnímat a reagovat. Do jaké míry je otevřená čistým světelným náznakům. Jak se zachová, když k ní přijde zvenčí impuls, který se dotkne nějaké její slabiny. Jak se zachová, když se jí obnaží vysoce nepříznivé karmické vrstvy z minulosti. Apod. Zároveň samozřejmě musí být její praktická každodenní etika na dostatečné úrovni.

2)   Výživa člověka – její složení, hmotná i bioenergetická čistota musejí dosahovat určité minimální hranice, aby tomuto člověku umožňovaly přirozený duchovní růst ve Světle. Čím horší jsou parametry výživy, tím větší je to brzda.

3)   Blízkost osoby, která již jde po NDC. A to blízkost stabilní, silné pouto. Pokud možno, alespoň prozatím, pouto rodinné. Protože to bývá nejpevnější, nejstabilnější, dlouhodobé, jen tak lehce se nenaruší. A zároveň je zvyklé odolávat, vypořádávat se se stresujícími a náročnými situacemi všeho druhu, které se cestou vyskytují.
Dá se předpokládat, že tento podpůrný bod nebude do budoucna vždy nutný. To se odvíjí jak od všeobecné situace, tak od situace každého konkrétního jednotlivce.

Jako první se dostali sami na NDC lidé s živou stravou

Na tomto místě je důležité podotknout, že ti úplně první lidé, kterým se podařil samovolný vstup na NDC, byli vitariáni. Tedy lidé živící se výhradně živou bioenergeticky pravotočivou vegetariánskou stravou.

(Poznámka JN: Více o této formě výživy je v článcích 42B. Přirozená živá strava, 42C. Život v souladu s Přírodou a Silami Světla, 58A. Rizika vitariánství – část I, 58B. Živá strava a vitariánství , 58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?, 58D. Rizika vitariánství – část II, 58E. Rizika vitariánství – část III, 58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení, 61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav).

Navíc šlo o jednotlivce, kteří nebyli zatíženi pro vývoj světa klíčovou těžkou karmou z minulosti ani zásadními těžkými stahujícími vazbami ze současného života. To znamená, že se doposud minimálně (nebo nejlépe vůbec ne) zajímali o duchovní cestu v pojetí Staré duchovní cesty a veřejně doposud propagovaných zatemněných duchovních učení. Po dlouhou dobu v minulosti byli obvykle přírodními bytostmi, neměli zásadně poškozené čakry a také už po určitou dobu pravidelně cvičili Pět Tibeťanů. (Až na výjimky, kdy šlo o již těžce nemocného člena rodiny).“

Nová situace vyžaduje jiné způsoby přístupu

MM:  Sféro vedoucí nový vývoj, trochu mě i další přesto zaráží, že to najednou jde tak „lehce“. Jestli si toho pak ti lidé budou dostatečně vážit. Jestli vůbec třeba pochopí plně, jaká je to pro ně hodnota. Jak se budou odvíjet jejich další čištění. Jestli ustojí, až se jim obnaží vrstvy se závažnější karmou. Jestli budou tedy vůbec vědět, o co jde a jak si počínat, aby nespadli třeba až do pádu, který by znamenal vypadnutí z NDC. Nebo dokonce pád na hodnoty nižší, než na jakých se nacházeli původně. Když nemají zatím všechny potřebné informace, nečtou třeba ještě ani články na našem webu, nešli postupnou cestou vylaďování mezi 5. (možná někdy i 6., 7.) a 11. duchovním tělem. Připadá mi to potenciálně poněkud nebezpečné – jak pro ně a jejich rodiny, tak pro celou NDC.

Sféra vedoucí nový vývoj: „Ano, v začátcích i v prvních letech NDC by toto představovalo opravdu potenciálně vážný problém. Neprozřetelnost a neobezřetnost. Ale časy se mění. Je jiná situace. Celkový vývoj ve Světle je mnohem stabilnější. Složek patřících ke Spojeným Silám Světla je mnohem více a jsou čistší, vyladěnější a zkušenější. I počet lidí ve hmotě, kteří jdou po NDC je mnohem větší, což představuje velkou oporu, dostatečné uzemnění vysokých světelných energií. 

K dispozici jsou teď nepoměrně silnější a inteligentnější očistné energie. K dispozici je také dlouhá řada zkušeností z očistných akcí všeho druhu a z karmických očist jednotlivých bytostí. Víte, jak postupovat. Na co můžete spoléhat a na co naopak rozhodně ne. Víte, co je třeba dělat, když nastane krizová situace v karmické očistě.

Takže to je k celkové situaci, zkušenostem a dnes již dostupným možnostem.

Energie vybírají ke vstupu na NDC pouze jedince s příznivou situací

Další zásadní věcí je, že celková karmická zátěž těchto osob a jejich současná situace ve hmotě je příznivá k takovému scénáři. Nemají tak těžkou a neskutečně zauzlovanou karmu z minulosti, jako měli první lidé na NDC. Proto ani případný pád by zdaleka nebyl tak rychlý a drastický. Mají podporu více členů rodiny, někdy dokonce celé široké rodiny. Mají v nich oporu. Energetickou, psychickou, hmotnou. To hraje také velice důležitou roli.

A v neposlední řadě jsou natolik vnitřně srovnaní, že nemají problémy s vydáváním staré nepříznivé duchovní výbavy, která se jim doposud vynořila z karmických vrstev. Proto jsou jejich celkové předpoklady takové, že bylo možno Spojenými Silami Světla přikročit ke zrychlenému plošnému připojení dalších členů rodiny. A to teprve poté, co se první zástupci těchto rodin dokázali na NDC dostat a určitou dobu se na ní bez problémů udržet.

Jen za takto nastavených podmínek (podpora rodiny, relativně nízká karmická zátěž, dostatečná vnitřní srovnanost, parametry výživy na dostatečné úrovni) lze takovou jednorázovou urychlující očistnou a vylaďující energetickou pomoc „navíc“ od Spojených Sil Světla obdržet. Tato pomoc má podpořit nejen světelný vývoj oněch jednotlivců, ale i celé planety Země a větších celků.

Dál už je to na každém, jestli se na vzestupné světelné cestě udrží

Dál už je to pak zcela na nich – jestli se dokážou na cestě udržet a pokračovat po ní nebo ne a také jak rychlý bude jejich další světelný vzestup. Musejí prokázat svoji vlastní motivaci, důležité je, aby je hnal především jejich vlastní vnitřní motor.

Přirozeným důsledkem jejich zvyšujícího se energetického vyladění by pak mělo být, že sami začnou jasněji vnímat, v čem potřebují např. zlepšovat výživu, ladit etiku, vztahy, denní režim. Že chtějí sami začít cvičit Pět Tibeťanů, aby podpořili svoji další energetickou očistu, harmonizaci i stav svého hmotného těla. A také že budou chtít duchovně komunikovat, zjišťovat si potřebné informace o své situaci, ptát se na radu duchovních Sil Světla vedoucích aktuálně vývoj, spolupracovat s nimi, nechat se vést jejich impulsy.“


Jiří Novák

Samovolné vstupy na NDC přecházejí do nové fáze

Na podzim roku 2014 jsem se začal poprvé setkávat s dalšími lidmi, u kterých jsem vnímal, že se již stali součástí NDC, ačkoliv o tom prozatím nemají tušení. Měli podobné vnímání čistoty určitých jednotlivců a způsobu jejich práce, jako máme my. Zajímaly je duchovní záležitosti. Aktivně na sobě pracovali – na svém přístupu, na svém způsobu myšlení, na kvalitě své stravy, na svém zdraví a kondici. Potvrdili jsme si, že na NDC se samovolně dostávají lidé, kteří mají podobnou životní filozofii jako my všichni na NDC, co jsme tam vstoupili vědomě. Lidé vnitřně eticky čistí, pracující čistým způsobem. Vnímající určitým způsobem duchovní energie a duchovní náznaky.

Naše přímá zkušenost ve hmotě potvrdila, že k dalšímu zásadnímu zlomu v samovolných vstupech na Novou duchovní cestu došlo v září 2014. Více o tom bude v následujícím pokračování 72B. Zásadní zlom v samovolných vstupech na NDC v září 2014.

© Jiří Novák, duben 2015
© Marie Mejdrová, duben 2015
© Petra Nováková, duben 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 169
  • 33
  • 29
  • 28
  • 30

Celkový počet hlasů: 289