Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79

Články VI: 70 - 79

70A. Životní jiskra, hadí síla a jiskra vědomí člověka

Tři životní síly v člověku – životní jiskra, hadí síla a jiskra vědomí. Zatímco první energie představuje oživující sílu bytosti a druhá je silou udržující duchovní růst člověka, třetí vyjadřuje sílu jeho individuality. Kde probíhal proces kompletování bytosti člověka? Kdo vložil energie Stvořitelů Ještěrů a Moudrých Draků do člověka? Zkušenosti Přírody dotvořily celý projekt člověka 2. typu a zajistily, že člověk získal tři základní typy energií. Poslové vyslaní shora přímo do hmoty měli narušit ustálené informace o světě. Nastartování nových změn ve fungování lidstva. Důsledky vložení tří vzorků energií do člověka. Zneužívání tří energií člověka. Frekvence životní jiskry a hadí síly na staré a nové cestě. Důležitost přirozeného probuzení centra hadí síly. Jiskra vědomí a karmický princip. Vzájemná priorita životní jiskry, hadí síly a jiskry vědomí. Obrácení priority tří energií na vzestupné světelné cestě.


70B. Genetický program člověka 2. typu na Zemi

Srovnání genetického programu člověka 1. a 2. typu. Projekt lidského genomu a profesor Sam Chang. Až druhé zveřejnění těchto informací vzbudilo větší rozruch. Neexistující profesor Chang? Jaký může být důvod smyšleného jména? Zastrašování a likvidování vynálezců a vědců přinášejících zcela nové myšlenky.  Lidský genom jako univerzální program s mnoha variantami. Způsob, jak některé sekvence dočasně vyřadit z fungování. Automatické otevírání některých sekvencí skutečně funguje. Náznaky automatického uzavírání sekvencí. Konstruktivně a destruktivně fungující sekvence genomu. Otevírání sekvencí genomu morfickou rezonancí. Čekají nás zásadní změny ve fungování lidské bytosti. Jedině spolupráce s Přírodou nám otevírá cestu k nastartování dalších možností. Zásadní předpoklad – pochopit odlišnost civilizací 1. a 2. typu na Zemi. Přece jen nakonec nalezený Sam Chang?


70C. Genetický program z pohledu historie i současnosti

Informace od Plejáďanů z budoucnosti o minulosti na Zemi. Mimozemské civilizace rozhodně nejsou a nebyly tvůrci civilizací na Zemi. Informace o genetickém programu z Nejvyšší svatyně. Tvůrci si začínají uvědomovat, že jejich projekt lidstva 1. typu selhal. Temné síly však zasahují do nového projektu. Není čas na dopracování projektu do dostatečné úrovně dokonalosti. Otevírání spících sekvencí genetického programu. Dvě kritické hodnoty frekvence. Mělo dávné lidstvo dvanáctivláknovou šroubovici DNA? Snahy o hmotné manipulace s genotypem. Možnosti prosazení duchovních projektů do hmoty dříve a dnes. Dřívější Dhyané ztráceli půdu pod nohama a slibovali nemožné. Prosadit projekt do hmoty už dnes nejde bez spolupráce s lidmi ve hmotě. Vzájemná oboustranně rovnoprávná spolupráce bytostí nad hmotou s lidmi ve hmotě. Bez centralizace karmy u každého člověka se další vývoj neobejde.


70D.Naznačení směru rekonstrukce našeho genetického programu

Genetický program (GP, genom, genotyp) vymezuje hmotný vývoj člověka na Zemi. Proč se další spící sekvence GP neotevírají? Až teprve v dnešní době se naplno spouští projekt nového člověka. Změny v genetickém programu by měly zapadat do celkového vývoje na Zemi. Genetický program bude reagovat na potřeby jak bytostí, tak i celého vývoje. Genetický program se opravuje za plného provozu. Zásadní nedostatky ve fungování genetického programu. Dnes už máme k dispozici ukazatele umožňující zjistit duchovní situaci člověka.  Promítnutí karmické situace člověka do fungování GP. Potřeba sloučit dílčí karmické nádrže jednotlivce v jeden celek. Jak opravit stávající chyby v GP. Úroveň funkčnosti našeho genetického programu. Další úseky genetického programu, na kterých se pracuje. Varování – umělé techniky zásahů do genetického programu.


70E. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu I

Důležitost informací z karmické očisty. Pozor na metody Staré cesty a jejich neoprávněné zásahy do karmických nádrží. Nemůžeme si objednat karmickou očistu na určité téma. Kdy začaly přípravy projektu nového člověka 2. typu? Pro tento nový projekt neexistoval dřívější vzor, který by bylo možné napodobit. Skryté zásahy temných sil situaci ještě více komplikovaly. Ovládání temnými zrůdami při zavádění projektu člověka 2. typu. Cizorodé temné prvky vložené do genetického programu. Vyhledat to nejlepší, co už je vyzkoušené praxí a z toho vycházet. Velmi odvážná myšlenka dát lidem možnost neomezeného duchovního vzestupu. Vážné poškození mechanismu otevírání nových schopností. Pověření k výzkumu genetického programu (GP) mnoha civilizací v Galaxii. Využít dílčí úseky GP některých galaktických civilizací 1. typu. Umělá výbava otevírá nitro světelných bytostí temnému ovládnutí.


70F. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu II

Rozhodnutí Dhyanů předat dohled nad planetou Zemí Vesmírným lidem. Andělé Dhyané vzdali projekt nového lidstva 2. typu a vydali pokyn jej zastavit. Nezvládnutí karmické očisty a definitivní odsun starého křídla Dhyanů mimo vývoj. Postupné budování nové sféry andělů Dhyanů. Mužský a ženský prvek tvoření u Stvořitelů a andělů. Současná podoba sféry Dhyanů. Postupné nabalování chyb vedlo k dalším propadům. I zdánlivě správná rozhodnutí mohla být ve skutečnosti hrubými omyly. Strana Světla vlastně nikdy plně nepochopila význam projektu Nového člověka. Zodpovědnost tehdejších a současných Dhyanů za tuto situaci. Karmická očista nové sféry Dhyanů. Opomíjet průběžné řešení chyb a přehmatů se nevyplácí. Další karmické očisty z jara 2008. Pověření Stvořiteli Ještěry poškodit a zneužít projekt člověka 2. typu. Extrémně silné temné pověření dokáže překrýt předchozí světelné úkoly.


70G. Prolínání nesourodých genetických programů v minulosti

Křížení lidských bytostí s odlišnými GP. Dvě rasy v Egyptě – Synové bohů a Synové člověka. Snaha předat duchovní schopnosti do rukou hmotnějších ras. Konečný zlom od lidstva 1. typu k novému lidstvu 2. typu. Postupné zkracování věku nového člověka. Křížení pozemšťanů s mimozemskými lidmi. Paradox dnešní doby – duchovní schopnosti neodrážejí vnitřní čistotu člověka. Nevhodné zásahy vědy do GP. Pohled na spící sekvenci GP. Temné zavirování genetického programu. Problémem není výše frekvence, ale masivní uzemnění temných systémů ve hmotě. Jedině pokračování karmické očisty dává šanci změnit celkovou situaci. Postupně se oslabuje síla temného rezervoáru, který ovládá lidstvo. Důležitý je každý člověk, který našel cestu ke světelnému vzestupu. Základním úkolem každého z nás je trvalé zvyšování své vlastní vnitřní čistoty. I nadále se budeme držet vyšší úrovně pravdy.


71A. Co je ego, jak se projevuje a jak se s ním vypořádat? I

Ego hledá výhody proti dalším lidem. Ego jako své falešné já. Pokud se část ega rozplyne, člověk pocítí úlevu a osvobození. Ego také dokáže vybudovat identitu trpícího. Ego má neustálou potřebu svoji hodnotu zvyšovat, upřednostňuje hledání před nalezením. Ego často žije minulostí místo přítomnosti. Při stanovení priorit dokázat rozpoznat touhy ega od čistých světelných impulsů. Antiego představuje Ego, které se považuje za horší, než jsou ostatní. Ego člověka vytrhuje z přítomnosti a přináší neustálý vnitřní neklid. Žít v přítomnosti znamená odpoutat se od moci Ega. K přítomnosti nás často vede naléhavost okamžiku. Nesoustředit se na konečný výsledek, ale na to, co právě dělám. Hledat uspokojení v přítomnosti, neupínat se na minulost nebo budoucnost. Cílem je vnitřní klid, nikoliv však život bez emocí, které jsou jedinečnou výbavou člověka 2. typu. Škodí však emoce vycházející z potřeb Ega. Jak s nimi pracovat?


71B. Co je ego, jak se projevuje a jak se s ním vypořádat? II

Co je zdrojem našich myšlenek? Své myšlenky můžeme pozorovat, ale nemusíme s nimi nutně souhlasit. Negativní i pozitivní opakující se myšlenkové vzorce. Nepřirozené programování svých myšlenek neřeší příčiny, ale až důsledky. Jaký je účinný způsob zbavování se Ega? Jak dosáhnout nárůstu své sebeúcty? Kdy se jedná o zdravé sebevědomí? Brát neúspěch jako zpětnou vazbu, nikoliv jako ohrožení. Ego používá mezilidské vztahy na potvrzování vlastní hodnoty. Pro čisté vztahy je typická nepodmíněná láska, sounáležitost, soudržnost. Nehodnotit celou bytost, ale vyjadřovat se pouze k jejímu chování. Není pravdou, že dítě je nepopsaným listem papíru. Jaké jsou důvody šíření pomluv? Přijmout okolnosti, které nedokážu změnit, soustředit se na to, co změnit mohu. Je důležité bojovat se zlem, motivem boje by však neměla být odplata. Egoisticky fungovat mohou i instituce a skupiny, jak mohou překonat své Ego?


71C. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky I

Knihy s duchovní tématikou s relativně vysokou úrovní pravdivosti. Jak zjišťovat úroveň pravdivosti a objektivity knihy? I v těchto knihách však zůstává část informací ne zcela objektivních. Neupínat se nekriticky k vadným tezím v těchto knihách. Knihy, které svými informacemi napomohly zrodu Nové duchovní cesty. Co s knihami s nižší úrovní pravdivosti? Zdroje informací pro autory bez stabilního světelného vzestupu. I bez stabilního světelného vzestupu lze vytvořit knihy s objektivitou kolem 80%. Rizika napojování se na obvyklé zdroje informací. Knihy Louisy L. Hay, Michala Burdy. Kniha „Na tenkém ledě“ autorky Shirley MacLaine. Mimořádná hodnota knih Ivo Wiesnera. Historická hodnota příběhů v knihách Johna R. R. Tolkiena. Drsné příběhy o tom, co všechno tady na Zemi provádělo Zlo. Temno popisované v těchto knihách je zcela reálné.


71D. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky II

Knihy Jamese Redfielda a jejich aktuálnost. Nesprávné myšlenky v knihách Jamese Redfielda: Propagování odchodu do nehmotné 5. dimenze, nereálné slučování pozemské hmotné existence s nehmotnou posmrtnou existencí. Kniha Geoffa Boltwooda Posel – Cesta duchovního učitele a její zásadní význam. Cesta zázraků není cestou, která by ještě v dnešní době měla být propagována. Kniha Ruce světla Barbary Ann Brennan. V čem spočívá největší hodnota knihy Ruce Světla? Co je naopak v této knize problematické: Orientace na Ježíše Krista místo na Planetu, Přírodu, Vesmír. Nejednoznačnost při odmítání magie ve všech jejích podobách. Cesta do šířky místo vzhůru k vyšším hladinám frekvence bioenergie. Jednoduchý způsob fungování léčitelství pro člověka na světelném vzestupu. Zásadní informace v knihách Jiřího Wojnara. Největší přínos jedné z knih Jiřího Wojnara.


71E. Objektivní existence Dobra a Zla, temné systémy „Třetí cesty“

Dokončení tématu o Egu. Měl nebo neměl by se člověk omlouvat za vychýlené emoce? Nepřiměřený výbuch emocí druhé obtěžuje. Je správné říkat, že vyšší city jsou vedoucí složkou člověka? Vliv vůle, citů, rozumu a vědomí by měl být rovnoměrně vyvážený. Omlouvat se za to, kým jsem, jaké mám postoje, čemu se věnuji? Omluva za omyly a špatné činy je přece nezbytnou součástí karmické očisty. Závisí moje hodnota na tom, kým jsem, co dělám, jak uvažuji? Je hodnota všech bytostí stejná? V pozadí teze o stejné hodnotě všech je myšlenka, že Temno objektivně neexistuje. Temné inspirace pocházející od systémů „Třetí cesty“. Objektivní existence Světla a Temna je podložena novým poznáním v rámci NDC. Učení lásky Vesmírných lidí. Za posíláním lásky zatemněným člověkem je skrytá manipulace. Umělá božská monstra vytvořená Vesmírnými lidmi. Ovlivňují dovednosti a vzdělání hodnotu člověka?


71F. Eckhart Tolle a jeho kniha Nová Země

Proč se věnujeme podrobně této knize? Další pozitivní myšlenky v knize Eckharta Tolleho Nová Země. Nová forma duchovnosti přichází mimo struktury náboženství. I duchovní pohled na Ježíše v rámci Staré cesty je deformovaný. Zásadní volba lidstva: Udělat vývojový skok nebo zaniknout. Zachovat si vnitřní klid v každé situaci? Vede k duchovní pokročilosti klid duchovního mistra, který vždy zůstává nad věcí? Co dělat, abych určitou činností nezpůsoboval sobě nebo druhým utrpení? Tři druhy osvíceného konání: přijetí, radost a nadšení. Myšlenky z knihy Nová Země, které jsou již zjevně vychýlené: Existuje absolutní Pravda? Každý boj je pouze stavem mysli? Autorovo pojetí Dobra a Zla. Je správné přijímat vše, co se děje? Je správné jen vnímat a nic z toho, co se děje, neposuzovat? Lidská cesta jako návrat domů do duchovních sfér? Eckhart Tolle a učení Tao. Zdroje informací pro Eckharta Tolleho.


72A. Samovolné vstupy na NDC

Samovolné vstupy dětí a partnerů na NDC. Takové případy jsou však stále ještě výjimečné. Nastoupení duchovní cesty nevyřeší automaticky zásadní rozpory v partnerském vztahu. Co nejdříve se v partnerství zabývat otázkami souladu na duchovní cestě. Neuspěchat početí dítěte ve vztahu. Komplikace s výchovou dětí u rozvedených partnerů. Příklad – celý rod na světelném duchovním vzestupu. Naplnění kritického množství bytostí rodu, které se dostaly na NDC vlastním úsilím. První rod, který dostal příležitost ke společnému pozvednutí. Soudržnost všech bytostí na NDC. Správnost cesty potvrdí až teprve hmatatelné výsledky ve hmotě. Proč vůbec dochází k samovolným vstupům na NDC? Základní předpoklady a podmínky pro snazší vstup na NDC. Energie vybírají ke vstupu na NDC pouze jedince s příznivou situací. Jako první se dostali sami na NDC lidé s živou bioenergeticky pravotočivou vegetariánskou stravou. 


72B. Zásadní zlom v samovolných vstupech na NDC v září 2014

Hromadné vstupy na NDC od září 2014. V čem spočívá duchovní síla a stabilita systému? Příklad Černého bratrstva. Příklad magie. Předpoklady samovolných vstupů na NDC. Proč potřebujeme výbornou výživu pro dosažení stabilního světelného vzestupu? Základní očistu mohou absolvovat pouze připravení jedinci. Jak vypadá celkové vyladění člověka po základní očistě? Kritéria živosti potravin. Energetická čistota potravin a potravinových doplňků. Rizika specializovaných výživových směrů. Zatemněnost může být nejen v polotovarech, ale také v celých semínkách. Problematika etiket. Filozofie firem zabývajících se výživovými doplňky. Není jiná cesta než prací na vnitřní čistotě zlepšovat své duchovní vnímání. Dnešní podoba NDC – jako vlak, který přeřadil na další vyšší rychlost. Aby člověk dokázal do plně rozjetého vlaku naskočit, potřebuje být dobře připraven. Všechny jeho dřívější pochybnosti a tendence sedět na dvou židlích už potřebují být pryč.  


72C. Jak funguje nevědomá karmická očista?

Samotná kvalitní výživa nestačí. Podíl z přijímané výživy, který tělo skutečně využije. Jak přesně formulovat otázky na Přírodu? Jaké mohou být důvody vnitřní ztráty živin? Každá akutní zdravotní situace má příčinu v duchovním pozadí. Medicína přece nemusí hned řezat. Zdroje dalších nepříznivých vlivů na člověka – šperky, oblečení, piercing, tetování. Vnější výživa. Výživa domácích zvířátek. Kdy se člověku otevírá možnost aktivně měnit tento svět? Každodenní rozhodování podle situace TADY a TEĎ. Být otevřený novému. Nevědomá podoba karmické očisty. Dnešní systém NDC je již pevný a stabilní. Dva pevné opěrné body nevědomé světelné cesty. Krok za krokem překonávat těžkosti. Upevňování základního uzemnění systému NDC.


73A.Přínos společných setkání jednotlivců na NDC I

Setkávat se hromadně nebo nesetkávat? První celodenní hromadné setkání jednotlivců na NDC v březnu 2014. Efekty energetického propojení velkého počtu bytostí na NDC. Pomoc energií a andělů Dhyanů s očistou a vyladěním. Druhé setkání všech jednotlivců na NDC v prosinci 2014. Duchovní komunikace o zlomovém období. Nebojte se dělat správné věci. Společná prosba o energie na setkání. Hodnocení setkání anděly Dhyany. Předávání karmických pravomocí Nové Karmě pro hmotu. Zásadní výsledky společného setkání. Již nemůže existovat volný temný klon. Karmická očista jednotlivců na NDC i nadále pokračuje. Představení naší první knihy. 


73B. Přínos společných setkání jednotlivců na NDC II

Jaké další zásadní změny se ještě objeví? K nastartování vyšších regeneračních schopností potřebujeme výrazný impuls směřující přímo do oblasti hmotné výživy našeho těla. Ohlasy na setkání v prosinci 2014. Duchovní komunikace s andělem Dhyanem. Přichází doba plná zásadních zvratů. Osobní příběh – odliv dotíravých nepříznivých myšlenek. Úroveň srdce – brána mezi hmotou a duchovním světem. Postupné posilování Nové Karmy pro hmotný svět. Směřujeme k tomu, aby karmická očista pokračovala převážně poloautomaticky. Velká síla a razance společné očistné akce. Oslava Nového vývoje. Podstatně se změnila kvalita přicházejících očistných energií. Otevírání nových příležitostí ke vstupu na NDC. Karmická situace na počátku roku 2015. Rok 2015 by měl přinést další změny ve fungování světa.


73C. Anomálie energetického systému zrozeného člověka

Setkání jednotlivců na NDC v prosinci 2014 otevřelo další možnosti a příležitosti v karmické očistě. Čelíme novým výzvám, událostem, situacím během karmické očisty v dnešní době. Stále ještě mezi námi existují výjimečně lidé 1. typu. Takový člověk však nemá ochrany proti mentálnímu napadání a ovládání. Lidé prvního typu jsou magií snáze ovládnutelní. Magický doprovod zrozené bytosti komplikuje další karmickou očistu. Druhý příklad: Výrazná deformace energetického systému přenosem z jiné formy života, z vodní formy existence. Drastický pokus medicíny o řešení situace. Výsledky energetického vyšetření po dosažení dvou let věku. Důvod zrození bytosti na Zemi. Další vývoj dítěte po transformaci. Dnešní stav.


73D. Setkání andělů Dhyanů

Andělé Dhyané na setkání jednotlivců na NDC 14.12.2014. Osobní anděl průvodce z řad Dhyanů. Dlouhodobě plánované setkání andělů Dhyanů v jejich sféře. Setkání Dhyanů se bude konat o zimním Slunovratu 2014. Příprava na setkání andělů Dhyanů. Spojení a vzájemná spolupráce energií ze hmoty s energiemi z duchovních sfér. Bude probíhat plánovaná přestavba Sféry Dhyanů. Principy NDC se začínají prosazovat do morfických polí Vesmíru. Cesta za hranice NDC – tím je naznačeno, že tato Nová cesta překonává hranice Země a Sluneční soustavy a stává se Novou cestou i pro další vesmírné civilizace. Duchovní návštěva Sféry Dhyanů. Vzájemné sdílení informací prostřednictvím energetického přenosu. Společné energie vyzářené do dalších světů a úrovní. Zhodnocení události.


74. Řídící centrum energií pro tento svět

Navázání komunikace s řídící světelnou silou v duchovním pozadí. Funkce a úkoly Centrální Karmy, Přírody a Řídícího centra energií pro tento svět. Poslání Řídícího centra energií pro tento svět. Očistné světelné energie z vyšších hladin. Nejsme civilizací na vysoké světelné ani morální úrovni. Vytahování Temnoty na povrch dění. Ten, kdo ve svém životě nenastartuje očistný proces a nevydá se na světelný vzestup, zůstává spoluodpovědný za všechno, co se v rámci současné civilizace děje. Nejsou předem daná pravidla a postupy řešení situací. Aktuální impulzy pro urychlení vývoje. Pomoc s očistou, zkouškami a změnami ve Vašich životech. Poslední kroky ke světelné svobodě bytosti.


75. Jaro 2015 - změna fungování Karmy, centrální registr Černého bratrstva

Změny ve fungování Karmy pro hmotný svět na jaře 2015. Projevy silné karmické očisty na počátku jara 2015. Různé příčiny výrazných problémů. Následky zanedbání náznaků. Tlak na dořešení problematických vztahů. Události během velikonočního týdne 2015. Zlikvidování centrálního registru Černého bratrstva. Další tlak Temných sil. Karmická instituce, která bude plně odpovídat nárokům NDC. Vytvoření pevné základny světelného vývoje. Koncentrovaná síla na společných setkáních bytostí na NDC. Snížení karmické zátěže zástupců strany Světla spojených s Černým bratrstvem. Globální očista všech struktur zasahujících do světelného vývoje. Ježíšova mise a navazující boj s Černým bratrstvem. Události spojené s ukřižováním Ježíše přivodily vzestup Černého bratrstva. Nutnost nalézt zcela novou cestu vývoje na straně Světla. Opustit metody, které používala zároveň strana Světla i Temnoty. Chybné nastavení Ježíšovy mise. Teze šířené církví a tajnými řády neodpovídaly pravdě a skutečnosti. Situaci mohly vyřešit jen čisté vyšší Síly Světla společně s Přírodou.


76. Aktivní vysávací vazby a změny v karmickém hodnocení

Čištění v uplynulých měsících. Aktivní vysávací vazby v současnosti. Snížené vydávání staré duchovní výbavy. Změny v karmickém hodnocení přehmatů. Predávať ľuďom cez seba nové postoje v znení NDC. Ľudia by od vás mali odchádzať s povzbudením pravotočivých energií. Vytvoriť v sebe podmienky pre príjem nových energií a ich sprostredkovanie do okolitého sveta. Vy ste mostom pre novú realitu. Dávať vhodným spôsobom okoliu najavo váš životný postoj. Nutnosť začať jednať novou formou a potvrdiť tak zámer vnútorne sa zmeniť. Pokora a skromnosť je stálym faktorom pre udržanie si čistoty.Nesprávná domněnka, že výsledek by měl být úspěšný, když podám informace o duchovních záležitostech druhému člověku vhodným způsobem. Přístup, že to mám znovu a znovu zkoušet a nepochybovat o úspěchu. Nesprávný pocit, že mám za úkol vychovávat svoje okolí. Vychýlená představa, že dobrá vnímavost a inteligence dostačují k tomu, aby si člověk sám sobě dokázal nastavit zrcadlo. 


77A. Osobní příběh - hledání životní cesty, výzva v podobě cukrovky

Začátky hledání životní a duchovní cesty. Kniha Ovlivňovaní reality od Vadima Zelanda a její zhodnocení z nadhledu NDC. Diagnóza cukrovky 1. typu. Autopatie a urinoterapie a jejich zhodnocení z nadhledu NDC. Kniha Cesta od Brandon Bays. Emoční odblokování dle Brandon Bays z nadhledu NDC. Přechod na syrovou stravu. Skupina vitariánů. Účinky syrové stravy. Kurzy s vitariány. Knihy Eckharta Tolle Moc přítomného okamžiku a Nová Země. První kontakt s NDC. Přepisování vzpomínek z minulosti. Pochopení a hledání řešení nepříjemných situací z dětství jako vývojový úkol. Poučení vyplývající z uzlových bodů životní cesty. Reagovat včas na náznaky se vyplácí. Nepřebíjet intuici rozumovými důvody, většinovým míněním.


77B. Osobní příběh - půsty a bretariánství

Pokusy o půsty. Výpadek příjmu hmotných živin, energie a bioenergií při hladovění a půstu. Odbourávání svalové hmoty. Soustředit se na prevenci a trvalé změny životosprávy. Léčebné půsty. Naším cílem je hodnotit účinky metod na světelný vzestup. Vhodné alternativy čištění organismu. Léčení pitím vlastní moči a hydro-colon-terapie. Úskalí fyzické, psychické a duchovní detoxikace. Podstatný rozdíl mezi čerstvými a konzervovanými šťávami. Nebezpečí duchovního vychýlení bytosti při půstech.První kontakt s bretariánstvím. Energetické vysávání bytostí a potravin skryté v pozadí. Další kola očist z bretariánství. Souvislost s cukrovkou. Útok od temných systémů za bretariánstvím. Parazitování na mnoha bytostech jako zdroj obrovské magické síly. Souvislost s vadnou tezí starých duchovních cest, že evolučním cílem lidstva je trvalý odchod do nehmotných sfér.


77C. Osobní příběh - partnerské vztahy

Nevyladený protiklad vnútorného muža a ženy. Rozviazanie kľúčových partnerských väzieb z minulosti. Zhoršenie cukrovky ako ďalší impuls k práci na sebe. Vychýlené postoje z vitariánských kníh. Nedoriešené duchovné príčiny cukrovky. Vnímanie duchovne neuceleného srdca. Súvislosť cukrovky a problémov s partnerskými vzťahmi. Masáže spojené s duchovní léčbou jako nadstavba ke karmické očistě. Obecná rizika všech druhů masáží. Choroba ako pripomienka karmickej úlohy. Nedostatok sebalásky, pocity viny, tendencie sebapoškodzovania. Prejavovať náklonnosť čistým spôsobom, bez akéhokoľvek násilia. Vnímať sám seba ako plnohodnotnú bytosť. Kľúč z minulosti od zablokovaných mužských energií. Hľadanie čistej mužskej sily miesto jej zneužívania.


77D. Osobní příběh – metody a nástroje osobního rozvoje

Hľadanie ciest ako svoj vývoj urýchliť. Skryté vnútorné motivácie za túžbou po osobnom rozvoji. Vychýlené vnímanie partnerského súladu ako dôsledok použitia mágie v minulosti. Magicky posílené partnerské vztahy oproti přirozenému souladu. Čistenie spojené s knihou o osobnom rozvoji. Riadiace centrum chýb - napojenie na starú vychýlenú karmickú inštitúciu. Temný systém osobného rozvoja ovplyvňujúci aj výber partnerky. Duchovný počítač vo vnútri pre programovanie osobného rozvoja. Umelé nástroje znemožňovali spojenie s Vnútorným duchovným Ja. Ďalšie umelé techniky osobného rozvoja. Zneužívanie moci a temné vedenie druhých. Zneužitie svetelných pozícií k zrade voči Svetlu. Cukrovka ako dôsledok zneužívania magickej moci na oslabenie protivníkov. Motory môjho osobného vývoja v tomto živote. S pokorou pracovať na témach, ktoré sú práve teraz pre nás aktuálne. Prehnaná ambicióznosť, umelé metódy, preskakovanie krokov. Otvoriť sa spolupráci. Príležitosť prepísať svoje chybné postoje z minulosti. Zhrnutie príčin mojej cukrovky. Zásadný prínos NDC. Cesta svetelného vzostupu.


78A. Světelné meče a žezla

Duchovní cesta ve Světle zahrnuje i ochotu boje proti všemu, co Světlo narušuje. Světelné meče a žezla. Tvořivá žezla andělů Dhyanů. V Novém vývoji nahradí magii čistá tvořivá síla. Nové lidstvo 2. typu potřebuje jiné podmínky pro vývoj. Omyl Dhyanů po pádu Atlantidy – další podpora magie. Síla dávné magie v období Egypta. Magickou sílu bylo možné využít i k destrukci. Dodnes je magie protlačována do běžného života. Královské koruny a Korunovační klenoty. Magie církevní mše, církevních pomůcek a svěcených pokrmů. Berle Krakonoše. Další magicky ovlivněné předměty. Magie usiluje o návrat k dávným schopnostem. Naše setkání s žezly a meči v karmické očistě. Žezla jako dar za pomoc. Pomoc bytostem z Liliputu. Příklady dalších specializovaných žezel z dávné minulosti. Používání žezel v prvních letech NDC. Použití žezel při naší karmické očistě na začátku NDC. Přepsat nepříznivé tendence z minulosti změnou vnitřního postoje a fungování ve hmotě. Čistá tvořivá síla postupně sílu žezel plně nahradila. Automatické vzdávání se veškeré umělé výbavy z minulosti. Uměle nakupená síla nemůže dlouhodobě obstát ve zkoušce čistoty. Úroveň tvořivé síly musí odpovídat vnitřní čistotě bytosti.


78B. Dávné Světlo pomáhající směrovat vývoj

Pomoc vyšších hybných sil světelné evoluce. Energetická pomoc, která využívá mimořádných momentů. Situace otevírající dveře pro výjimečné příležitosti. Záleží jen na vás, kam se dokážete s využitím dostupné pomoci posunout. Duchovní vnímání z minulosti k článku o světelných mečích a žezlech. Film Zimní příběh. Energie jako zářící hvězda - znovuobnovení spojení z dávné minulosti. Znalost historie dává možnost nadhledu. Dřívější rozdrobené, chaotické vedení vývoje. Chyběl návod k projektu člověka 2. typu. Využít potenciál propojení hmoty a vysokých duchovních struktur. Pomoc mezi bytostmi, civilizacemi, světy a sférami. Všechno souvisí se vším a vytváří dokonalou síť. Zázraky se tvoří tím, co sami děláte dole ve hmotě.


79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního Vesmíru


79B. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi I

  Jaká byla situace zbytků prvního Vesmíru před Velikonocemi 2016? Proč se dnes zabýváme prvním Vesmírem? Obrovské zatížení temnými vlivy z prvního Vesmíru. Co se zbytkem prvního Vesmíru? Impulzy z počítačové hry StarCraft. Popis situace z příběhu hry StarCraft. Napojení na karmické informace z prvního Vesmíru. Vnímání zásadního souladu nebo nesouladu s ostatními bytostmi často poukazuje na společné karmické vazby z minulosti. Některé tendence a charakterové rysy bytosti mají svůj počátek ve velmi vzdálené minulosti. Velké technické pokroky nezaručují správný duchovní vývoj. Civilizace, která netáhne za jeden provaz, podlehne tlaku zvenčí. Temní využívali cest, kterými mohli zneužít cizí nástroje proti Světlu. Bez světelného vzestupu není možné správně vyladit protichůdné extrémy. Menší vyladěná skupina dokáže více než nesladěná početnější armáda. Každá civilizace potřebuje dobré světelné vedení. Cílem každého vůdce je sjednotit svou skupinu ve vyladěný celek. Nejdůležitější je pochopit dřívější omyly a napravit je. Zvyknutí si na následky chyb a neřešení situace vede ke změnám vnímání světa.  


79C. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi II

Omyly a přehmaty z prvního Vesmíru se opakují i v našem Vesmíru. Duchovní vnímání proslovu před bitvou. Duchovní vnímání bitvy za očištění planety od zrůd. Uzavření se je někdy nutné pro obranu, ale zároveň je třeba umět se otevřít novým příležitostem. Na světelném vzestupu hraje kromě spolupráce důležitou úlohu i snaha o samostatnost. Jen zodpovědným přístupem můžeme sebe i náš svět udržet dostatečně čistý. Důležitá je aktivní spolupráce s vyladěnými jedinci. Uzavření se jako dočasná ochrana proti prosáknutí Temnem. Vlivy zatemněné počítačové hry a tetování. Temno uvnitř člověka ničí potenciál partnerských vztahů. Boj s Temnem se přesouvá na stále jemnější roviny, které člověk řeší každý den. Přicházející příležitosti na NDC člověku dávají možnosti seberealizace a uspokojení na všech rovinách. Jen s pomocí Přírody dostává člověk příležitost dostat se na světelný vzestup. Spolupráce je nejefektivnější způsob, jak bojovat proti Temnu. Na Zemi je v tomto čase hlavní místo střetu v konfliktu mezi Temnem a Světlem. 


79D. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi III

Celkové nastavení situace v prvním Vesmíru bylo neudržitelné. Vyladění mezi nezdravou závislostí a přílišným individualismem. Správně vyladěný světelný kolektiv. Zaštiťující role Přírody a domovských Planet. Nebezpečí uměle vytvořené duchovní komunikační sítě. Přirozená telepatie je něco jiného než kolektivní sdílení pohnutek v nitru člověka. Je nepříjemné, když někdo neoprávněně nahlíží do našeho nitra. Křížení nesourodých forem života a genetické manipulace. Likvidace zdroje organizovaného Zla. Touha dosáhnout v životě něčeho vyššího. Vděčnost za možnost bojovat za Světlo. Principy NDC nás sjednocují, posilují a spojují. Bytosti, které jsou vědomě součástí NDC tvoří špičku kopí, které proráží cestu vpřed světelnému vývoji. Arda, svět lidí jako domov pro všechny světelné bytosti. Příležitost využít svůj čas pro světelný vývoj a vložit úsilí pro dobro a budoucnost Ardy je čest a odměna za práci na sobě.


79E. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi IV

Vychýlené tendence osobního rozvoje, nerespektování světelného vedení. Blokování partnerských vztahů. Využívání partnerství na posílení magické moci. Manipulace s partnerskými vztahy. Pocity viny a selhání – souvislosti s prvním Vesmírem. Manipulace s energiemi, výživa pránou. Používání krystalů k ovlivňování emocí. Používání krystalů u Protossů v prvním Vesmíru. Partnerské vztahy Protossů. Umělé krystalové a spirálové techniky v našem Vesmíru. Další ozvěny témat z článků 79 v karmické očistě jednotlivců na NDC.