Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Potřeba změny lidských postojů je nyní akutní

Potřeba změny lidských postojů je nyní akutní

Ivana Zámečníková Vloženo 10.6.2011
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z 25.5. a 5.6.2011

Zaměřit se na změnu vlastních chybných postojů

 Prosím Slunce o komunikaci a sdělení informací, které nyní můžeme a máme vědět. Jak se vyvíjí Světelný vývoj? Děkuji. (Duchovní komunikace z 25.5.2011).

 
Slunce: „Nynější situace se do značné míry vyhrocuje. Stále více dochází k pronikání karmy do hmoty – fyzického světa, což je nyní skutečně zásadní. Bez spravedlivé karmy nemůže být spravedlivý svět. Ke KAŽDÉMU postupně začne přicházet, navracet se, vše, co v minulosti odsouval – nejenom potřeba péče o sebe a své prostředí, zdraví, ale také vlastní karmické zatížení. A to nejenom z minulých zrození, ale i z tohoto života. Přitom v  dostatečně krátkém časovém sledu po konkrétní události – aby se vše stalo čitelné, jasné a srozumitelné.

Stále častěji začnou přicházet tyto náznaky, upozornění či detailní informace bezprostředně po aktuálním proběhlém nevhodném aktu, ke kterému by z etického hlediska nemělo dojít. Jde a půjde o záměrné náznaky, které mají pomoci člověku pochopit a následně napravit chybné postoje, myšlenky, činy, kterých se dopustí.

Už nebude docházet k odkládání nebo přesouvání karmického zatížení. Jakýkoli podobný pokus o záměrnou manipulaci s karmou přestane být Silami Světla vedoucími vývoj tolerován. Magie bude ve vhodný čas zcela odstraněna z Planety – tedy se vším všudy. Není tu již pro ni místo.

Spravedlivé a dostatečně rychlé projevení karmy ve hmotě je nyní nevyhnutelné a nutné. V rámci aktuální situace, tohoto vstupu čistých neovlivněných principů karmy do hmoty, je potřebné, aby se lidé SKUTEČNĚ ZAMĚŘILI NA ZMĚNU SVÝCH VLASTNÍCH CHYBNÝCH POSTOJŮ A DEFORMOVANÝCH NÁVYKŮ a plně se otevřeli nynějším SILNÝM OČISTNÝM ENERGIÍM přicházejícím v těchto dnech, v tomto období.

Je třeba neusínat na vavřínech!!! Neochota změny ze zaběhnutých kolejí nebo strach ze změny sebe, druhých ve vztahu k nám, nemůže překlenout nynější bytostnou potřebu ZMĚNY. Potřebu změny vlastního SMÝŠLENÍ, lenosti, pohodlnosti, výmluv a slabé vůle, posun ke každodenní práci na sobě – na své očistě. Potřeba změny lidských postojů je nyní AKUTNÍ, a to v celoplanetárním měřítku!!! Je důležité si připustit (uvědomit si), že jakýmkoli odkládáním vlastní změny – práce na sobě – již nic nezískáme, spíše ztratíme.

NYNÍ JE NEJVHODNĚJŠÍ DOBA K ZAČÁTKU PŘERODU VLASTNÍ BYTOSTI SMĚREM KE SVĚTLU, KE STABILNÍMU SVĚTELNÉMU VZESTUPU.

Dalším vyčkáváním lze tuto výhodu – toto významné období spíše promeškat! Lidstvo se točí stále dokola kolem stejných chyb i díky své vlastní pohodlnosti a lenosti. Tedy díky vlastnostem, které nepatří do přirozené výbavy Světelných bytostí. Překonáte-li vlastní strach, lenost a pohodlnost, odstavíte tím z provozu nejvýznamnější temné brzdy. Které se neustále snaží ovládat touhu člověka po skutečném poznání duchovní roviny světa a zabránit mu v nastoupení stabilního světelného vzestupu. Nyní žel vítězí u většiny lidí jakási „spokojenost“ s aktuálním stavem a rozpoložením.

Je snadné být pouhým pozorovatelem (vézt se) a sám se nezapojovat vlastní prací na sobě a užívat si pohodlného života. Bez skutečné TOUHY po změně tohoto světa k lepšímu – ke spravedlivému a bezpečnému světu – a bez usilovné a vytrvalé práce na sobě samém, však taková změna sama od sebe nepřijde.

Každý z nás stojí před zásadním rozhodnutím – vytrvám s přiměřenou prací na sobě a své bytosti a pomohu tím především sám sobě i svým blízkým i celému světelnému vývoji? Nebo zavřu oči a nechám sebou vláčet – skrytě manipulovat, ovládat temnou stranou? BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE!!! A pokud ano, tak za ně těžce ZAPLATÍME.

Jaký život chcete prožít? Je na Vás, co si zvolíte a kdy si to zvolíte. Karma čím dál přesněji, rychleji a čitelněji odráží skutečnou podstatu věcí, bytostí, činností, jednání a myšlení. Začíná skutečně platit – „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“.

Otevřete oči, jen na Vás samotných je, jakým směrem se dáte. Zda stále budete v závěsu za něčím, přitom ve skutečnosti v pádu ve Světle - pokud se necháte ukolébat leností, pohodlností, pocitem vlastní bezmoci nebo naopak vlastní dokonalosti bez potřeby změny. Nebo zda aktivní prací na své vnitřní čistotě naleznete cestu stabilního vzestupu, a tím podpoříte celkový Světelný vývoj.

Co je pro člověka „Zdravý životní styl“, který vám k tomu může pomoci? Zdravá strava, pohyb (cvičení Pěti Tibeťanů, pobyt v Přírodě), práce na sobě (postupné zvyšování vlastní etického cítění a jednání a zbavování se svých negativních vlastností, postojů, návyků, myšlenek) a ochrana prostředí, ve kterém žijete.“

Je to způsob, kterým lze změnit svět?

„Ano, je to jediný způsob, jak LZE ZMĚNIT SVĚT k lepšímu, bude-li dostatek takto smýšlejících a konajících lidí. Lidé si kladou otázku – „Proč zrovna já bych na sobě měl začít pracovat?“ Měli by se však naopak ptát:  „PROČ NE PRÁVĚ JÁ? Proč právě já nezačnu na sobě pracovat?“    Děkuji.


 

Čisté etické principy by se měly stát novým standardem lidstva

Kdo se mnou chce nyní hovořit a co mi chce sdělit? (Duchovní komunikace z 5.6.2011).

 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Touto cestou Ti chci poděkovat za osobní nasazení a odhodlání pomoci nynějšímu vývoji. Bude potřeba přijímat i další důležité impulzy a informace, které se nyní obnažují nebo formují. Nezastavuj se na místě, ale snaž se i nadále aktivně posouvat a trénovat své vnímání a duchovní komunikaci. Tímto způsobem se s podporou vhodné stravy a svojí každodenní péčí o optimální vyladění  čaker čistíš a stabilizuješ ve Světle.

Bude potřeba přijmout nové informace k nadcházejícímu období. Zejména etická a další pravidla celkového nastavení fungování Planety a lidstva zde na Zemi. Ty budeš mimo jiné jedním z prostředníků, kteří tyto informace mohou a mají zaznamenávat a předávat. Nejde o jednoduchý úkol. Je třeba zaznamenat i drobné detaily, aby lidé a zlo samotné nenacházeli štěrbiny, které by mohli zneužít, a tak opět nastartovat podporu temné strany nebo podnítit vznik temné strany.

Je potřebné změnit celý systém nynějšího nastavení společnosti a složek karmického pořádku ve hmotě. Vytěsnit korupci, úplatky, lži, podvody z nynějšího života lidí a ze všech míst a oblastí, kde jsou zaneseny (např. právo, zkorumpovaný soudní systém, ale i ostatní obory). Jde o soustavnou duchovní i fyzickou práci, která je potřebná pro změnu k čistému (etickému) nastavení světa.

Na uskutečnění tohoto přerodu bude potřeba více zástupců z různých oborů jdoucích po cestě čistého duchovního vzestupu, aby mohl každý sám za sebe zaznamenat nejvhodnější informace a nastavení, které by posunulo světelný vývoj ve světě i jednotlivé obory a oblasti v životě lidí směrem ke Světlu. Na tom je nyní potřeba zapracovat. Každý přináší různé energie, myšlenky, nápady, které mohou celkově posunout světový vývoj určitým směrem.

Jde samozřejmě zejména o to, na jakou stranu je člověk přikloněn (aktuálně vyladěn), ať vědomě nebo nevědomě, a zda své myšlenky, postoje, nápady vyjádří a projeví. Buď tedy stabilní a zaznamenávej přicházející informace, které se nyní formují. Jde o zásadní budoucí nastavení pravidel fungování světa – o jakousi základní kostru pro fungování světa založeného na čistých etických principech. Detaily se budou i nadále dolaďovat, upravovat a doplňovat dle aktuálních situací a postupů vývoje směrem do Světla.

Vše pozitivní (světelné) – to znamená vysokou etiku, morálku, čestnost, spravedlnost, pravdomluvnost aj. – je potřeba plně přenést do fyzické roviny lidmi samotnými. Aby se tyto etické principy staly celkovým standardem, který omezí a vytěsní jakékoli negativní (temné) akce, rysy, schopnosti, vlastnosti. Který postupně změní neetické zaměření bytostí, které se stalo zažitým, běžným nastavením lidské společnosti.

Nebude už přípustné zastírat vlastní chyby. Nutností v nastávajícím období se stane uvědomění si a přiznání vlastních chyb (vadných myšlenek, postojů, činů), které jedinec provedl. To pak umožní – s podporou vlastní omluvy, projevením lítosti z vlastního jednání a snahou situaci napravit, jak je to jen možné – přirozené očištění člověka z těchto přehmatů. To je správný systém, ke kterému je potřeba se dopracovat.

NOVÁ PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ SVĚTA PŘINESOU KONEC ZASTÍRÁNÍ VLASTNÍCH PŘEHMATŮ A CHYB, KONEC ZNEUŽÍVÁNÍ PŘÍRODY A DRUHÝCH BYTOSTÍ.

Projevení spravedlivého karmického řádu bude mít OBROVSKÝ vliv na miliardy lidí. Dojde k obnažení, odkrytí, odhalení, skutečné tváře lidí – jak na tom kdo je. Co je to za člověka, jaké hodnoty vyznává. Obnaží se jakékoli zastírací manévry. Tak postupně dojde k návratu skutečných hodnot, k zastávání etických a morálních principů bez jakýchkoli manipulací. A k prosazení lidí, kteří tyto vnitřní čisté etické hodnoty plně aplikují do svého běžného každodenního života. Přirozeně dojde k zavrhnutí čehokoli temného, nemorálního, kamuflovaného, nepřirozeného. Postupně se do vysokých úřadů, vedení firem, vlády, dostanou lidé aktivně žijící a podporující (zastávající) nejčistší etické principy – principy čistého světelného vzestupu.

Je třeba si uvědomit, že už se není třeba skrývat. Je potřebné se veřejně hlásit k čistým etickým hodnotám a postojům, které v rámci NDC zastáváte. Přirozeně je prezentovat, jít příkladem ostatním. Pracovat na změně ve vlastním smýšlení a vlastním nastavení. Připustit si MOŽNOST ZMĚNY CELKOVÉHO NASTAVENÍ LIDSTVA směrem do Světla. Tedy opět opakuji: Je třeba myslet, žít, konat dle svého nejčistšího svědomí a aktivně pracovat na vytěsnění všeho neetického ze sebe i svého okolí. Jedině tak se v dostatečně rychlém čase posuneme a překonáme nynější morální krizi lidstva.“     Děkuji.

© Ivana Zámečníková, červen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 182
  • 18
  • 14
  • 14
  • 16

Celkový počet hlasů: 244