Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?

U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?

Jiří Novák Vloženo 28.6.2012
Jiří Novák

Jak je možné rozpoznat duchovní situaci člověka? Pokročilý dostatečně vyladěný člověk na NDC může dotazem na Přírodu zjistit z oprávněných důvodů procento temné energie a temné síly druhého člověka. Nebo jeho moment světelného vzestupu, který naznačuje tendenci jeho dalšího vývoje. Pokud je člověk ve světelném pádu, ještě nemusí ubližovat druhým. Po překročení kritické hranice pádu se však člověk stává spolupracovníkem Temna. Práce pro temnou stranu se například týká všech, kteří veřejně propagují nepravdivé informace Staré duchovní cesty. Třetím důležitým ukazatelem je vztlak na světelný vzestup. Ten odráží účinnost a úspěšnost každodenních činností, kterými člověk podporuje svůj světelný vzestup, nebo kterými jej naopak blokuje. Z pozice NDC lze objektivně zhodnotit duchovní situaci druhého člověka. Stejně tak lze zjišťovat čistotu čehokoliv – od potravin, přes potenciálního zaměstnavatele, partnera, pozemek pro dům až k duchovním učením nebo třeba i k politickým stranám.

Duchovní situaci člověka umožňuje rozpoznat Příroda

Pokud se člověk stane dostatečně pokročilým na Nové duchovní cestě a dostane se frekvenčně až nad hranice našeho Vesmíru, vnímá pak těsné spojení s Přírodou. Stává se součástí Přírody i jejích tvořivých systémů. A může toho například využít v oprávněných situacích tak, že dotazem zjistí duchovní situaci jiného člověka, který jej o to požádal. Nebo který třeba při setkání na něj energeticky zaútočil. Nebo který jej napadl neoprávněnou kritikou.

 

Vysvětlení, kdy se člověk stává součástí Přírody, bylo uvedeno již v článku 43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace. A další, ještě více detailní rozbor, jsem uvedl v textu 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III. Připomenu odtud zásadní informace.

Jaký stupeň vyladění potřebuje Příroda ke svému fungování?

JN: Zeptám se přímo Přírody, jaký stupeň, jakou úroveň vnitřního vyladění, vyjádřenou jednoduše procentem vůči dokonalému stavu, potřebuje ke svému fungování jako celku, jako celistvé živé bytosti? (Duchovní komunikace z 10.5.2011).

 

Příroda: „Abych já, Příroda, mohla fungovat jako celistvá bytost obsahující v sobě mnoho dílčích forem života, celkové množství nepřesností, chyb, nerovnovážností v mém systému nesmí překročit hranici pěti procent vůči optimálnímu stavu. Jenom v rámci těchto mantinelů jsem sama jako svobodná bytost schopna pochody probíhající uvnitř mne automaticky řídit a regulovat. Jakmile naopak množství neharmonií uvnitř mne, nebo i v některé dílčí oblasti, začne tuto mez výrazněji převyšovat, vznikají pochody, které se začínají vymykat mé svobodné vůli. Vy lidé tomu jednoduše říkáte katastrofy. Každá taková náhlá změna situace na Planetě je důsledkem neharmonie, která překročila přípustnou mez. Jako příklady je možné uvést zánik živočišných druhů, náhlé drastické změny životního prostředí, katastrofické změny na povrchu Planety, a podobně.“

Kdy se člověk stává součástí Přírody?

Řada lidí se domnívá, že k tomu, aby se člověk stal součástí Přírody, stačí pravidelný pobyt v Přírodě a určitá ohleduplnost vůči Přírodě jako celku i vůči jednotlivým formám života. A také přímé kontakty a porozumění si se zvířaty – např. jízda na koni, procházka se psem, apod. Jenže toto je pouze povrchní hmotný pohled, který by měl být pro každého člověka naprostou samozřejmostí.

 

K získání souladu s Přírodou je však potřeba jít ještě dále. Dosáhnout souladu s Přírodou a morfickými poli Přírody i po energetické stránce, to znamená také v každém svém nevědomém postoji. Což se projeví otevřeností mých čaker.

 

Dnešní člověk 2. typu představuje biologickou formu života, která reaguje automaticky na vnitřní úroveň své čistoty a harmonie stupněm otevřenosti svých čaker vůči vnějším bioenergiím. Je-li člověk v souladu s určitým tématem fungování světa, jeho čakra pro tuto oblast je plně otevřená a člověk přijímá optimum energie touto čakrou. A zároveň i maximum informací z morfických polí, které odpovídají této oblasti. Viz články 28A. Princip fungování čaker člověka, 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?

 

Až teprve když člověk překročí hranici 95% vnitřní vyladěnosti a otevřenosti vůči přírodním zdrojům hmotné potravy a bioenergií, pak v jeho životě nastává zásadní zlom… Protože dosažením této úrovně se člověk stává součástí Přírody a automaticky získává přístup k nejnižší úrovni tvořivých sil Přírody.

 

Pokud je bytost vyladěná na úroveň 95 % a výše, Příroda jí podává pomocnou ruku. Přijímá takovou bytost do svých struktur, do své pomyslné rodiny. A člověk se pak logicky cítí žádoucí, podporovaný. Události mu jakoby „jdou na ruku“.

 

Má-li naopak bytost nižší hladinu vnitřní harmonie, pak Přírodu narušuje, brání Přírodě v jejím optimálním fungování. Snižuje celkové vyladění Přírody. A Příroda se snaží v pudu sebezáchovy vůči takové bytosti bránit. Klade jí překážky, aby bytost nemohla pokračovat v dosavadní destruktivní činnosti.

 

Není náhodou, že jak ke správnému fungování Přírody, tak i k tomu, aby se člověk stal nedílnou součástí Přírody, je potřeba vyladění minimálně 95 % vůči optimu. Toto je ta hranice, která zajišťuje, aby Příroda mohla dobře fungovat. A toto je současně i hranice pro každou bytost, aby se stala plnohodnotnou a vítanou součástí Přírody. Protože pak taková bytost s Přírodou svojí vnitřní úrovní harmonie souzní.

 

Tyto údaje byly získány z naší osobní zkušenosti na cestě světelného vzestupu a potvrzeny byly přímou komunikací s Přírodou, která byla uvedena v článku 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III.

Procento temné energie a temné síly

K určení duchovní situace u každého člověka slouží několik veličin. Zaprvé, dotazem na Přírodu můžeme zjistit, jaké je energetické vyzařování toho člověka. Kolik procent je v něm temné energie a jakou v sobě skrývá temnou sílu.

Procento temné energie odráží energetické složení vyzařované energie. A naznačuje, do jaké míry je tato bytost zašpiněna temnými energiemi, případně skrytě ovládána temnými systémy. To však ještě nemusí být pro celkový vývoj to hlavní. Protože malé množství temné bioenergie vysoké frekvence může mít na vývoj podstatně větší vliv než velké množství zašpiněné světelné bioenergie nízké frekvence.

Celková tendence vývoje tohoto člověka i přítomnost umělé tvořivé síly v podobě jakékoliv magie v jeho nitru se lépe vyjádří procentem temné síly. Pokud je procento temné síly výrazně vyšší než procento temné energie, je to dokladem toho, že člověk má v sobě otevřenou nebo skrytou umělou magickou sílu.

Pro úplnost dodávám, že protože magie pracuje místo bioenergií se živlovými energiemi, nedokáže podle povahy energií jednoznačně rozpoznat dobro od zla. Proto ani nedokáže posoudit, zda je člověk na světelné cestě, nebo je-li naopak v pádu k temné straně. Viz články 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.

Moment světelného vzestupu

Zadruhé, další zásadní veličinou je „moment světelného vzestupu“. Ten naznačuje tendenci vývoje toho člověka. Zlepšuje se jeho situace z pohledu Světla nebo naopak zhoršuje?

 

Pokud je člověk na světelném vzestupu, hodnota tohoto momentu je kladná a pohybuje se od nuly až k hranici +100%. Protože pro světelný vzestup má každý člověk své optimum a současně maximum +100%, které již nelze překročit. Ve Světle totiž člověk může stoupat pouze v důsledku svého vlastního úsilí a nemůže k tomu využívat nikoho druhého. Etika světelné činnosti to jednoznačně vylučuje.

 

Pokud je člověk ve světelném pádu, ještě nemusí ubližovat druhým

Pokud je však člověk ve světelném pádu, znamená to zároveň, že stoupá na temné straně a jeho moment je záporný. Dokud se tato záporná hodnota pohybuje od nuly až do -100%, pak tento člověk padá jen svými vlastními chybami.

Po překročení kritické hranice pádu se člověk stává spolupracovníkem Temna

Při postupu na temné straně však člověk začne ubližovat druhým bytostem, vysávat je, manipulovat, jakkoliv zneužívat. To znamená stoupat k temnému vrcholu i na úkor druhých bytostí. Protože na temné straně je přece vše povoleno. Jeho moment světelného vzestupu pak dokonce klesne pod hranici pádu -100%, dosáhne například hodnoty -250%. To už jednoduše naznačuje, že člověk se stal spolupracovníkem temné strany. Že stoupá k temnému vrcholu na úkor jiných bytostí, jejichž energetickou sílu k tomu využívá.

Takže buď přímo energeticky zneužívá, odsává druhé, nebo alespoň do okolí rozšiřuje temné energie a tím druhé znásilňuje a manipuluje k nepříznivému směru vývoje.

Práce pro temnou stranu se týká všech, kteří veřejně propagují nepravdivé informace

Tato práce pro temnou stranu světa se například týká všech, kteří veřejně propagují již nepravdivé informace Staré duchovní cesty, například formou vydaných knih, veřejných přednášek, seminářů, webových stránek. Takže i takto se člověk stane spolupracovníkem temné strany, ačkoliv měl původně dobrý úmysl. Vzal to však za špatný konec. Nedostal se nejprve sám na skutečný světelný vzestup, aby pak pochopil, co je pravda, a co už ne. A co tedy nemá veřejně propagovat.

 

Vztlak na světelný vzestup

Zatřetí, pak je tady ještě třetí veličina, která pomůže rozpoznat celkovou situaci dotyčného a udělat si o něm celkový obrázek – vztlak na světelný vzestup. Tento vztlak dotyčného odráží, hodnotí každodenní úsilí, každodenní činnost, kterou člověk podporuje svůj světelný vzestup. Nebo kterou naopak světelný vzestup blokuje a převrací jej v pád. Důležité je, že vztlak na světelný vzestup není totéž, co moment světelného vzestupu.

 

Vztlak na světelný vzestup umožňuje posoudit, zda již člověk začal pracovat na posílení světelných základů své bytosti. A pokud začal pracovat, v jaké míře je jeho dosavadní činnost účinná. Umožňuje také odhadnout, jestli se člověk soustavně vzdává starých návyků, nebo jestli si naopak některé ze starých návyků ponechal a chce takzvaně „sedět na dvou židlích“ – viz předcházející pokračování.

 

Vztlak na světelný vzestup se vyjadřuje procentem vůči osobnímu optimu každého člověka. Pokud člověk svojí každodenní činností skutečně podporuje světelný vzestup, tento vztlak u něj nabývá kladné hodnoty mezi nulou a optimální hodnotou vztlaku +100%. Například hodnota vztlaku +30% naznačuje, že člověk sice pro světelný vzestup aktivně pracuje, ale tato činnost ještě není dostačující na to, aby v životě člověka došlo k zásadním změnám. Na to je potřeba vyvinout mnohem vyššího vztlaku, který překročí alespoň hranici +70%, nebo ještě lépe +90%. Více o tom uvedu v dalším pokračování.

 

Pokud je vztlak na světelný vzestup u tohoto člověka záporný, znamená to, že svoji každodenní činností naopak podporuje pád ze Světla a tím získává „kladné body“ pro postup na temné straně. Pro zvyšování své temné dokonalosti. A současně i pro rozšiřování a posilování temného útlaku ve světě.

Několik typických příkladů

  1. Ozve se mi čtenář, jestli mu mohu pomoci odbourat zasvěcení do systému reiki. Dotazem na Přírodu zjistím jeho současnou duchovní situaci a dostanu například následující odpovědi: moment světelného vzestupu je -55% a vztlak na vzestup je -30%.

Tyto údaje naznačují, že je v pádu, a že dokonce svojí každodenní činností tento pád posiluje. Používá tedy některé z návyků, které získal na Staré cestě. Například konzumuje magicky ovlivněné bylinné kapky. Nebo má v bytě rozmístěné orgonity, mandaly a jiné umělé pomůcky. Nebo je příznivcem některého z dávných učení, například učení MCEO, atd. Takovému člověku zatím nelze pomoci. Zatím je na tahu on a potřebuje do svého života zavést změny popsané v části U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

Takže mu naznačím, co je potřeba pro světelný vzestup dělat, a ať se ozve nejdříve po měsíci každodenního cvičení 5T bez vynechávání. Někteří se skutečně ozvou, a pak opět dotazem na Přírodu znovu ověřím jejich duchovní situaci.

  1. Ozve se člověk s žádostí o pomoc. A jeho údaje jsou podle Přírody následující: moment světelného vzestupu je -75% a vztlak na světelný vzestup je +30%. Takže ten člověk již aktivně působí ve směru světelného vzestupu, ale jeho činnost ještě není dostatečně účinná. Buď cvičí Pět Tibeťanů nesprávně, nebo si k tomu správnému cvičení ještě ponechal některé ze starých návyků, které tak jeho práci pro Světlo částečně maří. Například navíc ještě cvičí jógu, taiči, kungfu a podobně.  Nebo si v bytě ponechal mandaly, orgonity či jiné umělé pomůcky propagované na Staré cestě. Potřebuje se znovu vrátit k části U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?  Vše si znovu probrat a podle našich textů vyhledávat, co dalšího by mohlo jeho světelný vzestup ještě blokovat.

3. Další člověk, který žádá pomoc, se podle Přírody nachází v následující situaci: moment světelného vzestupu je -250% a vztlak na vzestup je -90%. Tento člověk již překročil první kritickou hranici pádu k Temnu. A to naznačuje, že se stal aktivním spolupracovníkem Temna. V tu chvíli je jedno, že to je obvykle nevědomé. Takový člověk může například provozovat vlastní webové stránky s nesprávnými informacemi. Nebo má nepřiměřený obdiv k Vesmírným lidem a stal se aktivním zářičem temných energií. Nebo ve svém životě používá na úkor druhých lidí nebo Přírody vědomě či nevědomě magii. Může vysávat druhé, parazitovat na nich, manipulovat s nimi, atd. Tomu důrazně doporučím přečíst si U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý? a něco se sebou začít důsledně dělat.

  1. A konečně čtvrtý případ. Podle Přírody má člověk moment vzestupu -85% a vztlak na vzestup +78%. Je tedy zatím v dost značném pádu k Temnu. To však není to zásadní. Protože současně svojí každodenní činností vykonává dostatečný vztlak na světelný vzestup. Stahují ho však temné systémy, které na sebe v tomto životě dobrovolně navázal, a které jsou doposud aktivní. Což může být například vazba na jakékoliv zasvěcení. Nebo na sebe nechává působit magii, což má mnoho podob: může se třeba nechat vysávat od druhých, aniž by proti tomu něco udělal, v mládí prodělal církevní křest, je aktivním věřícím, atd. Podstatné je, že pokud je schopen se všech těchto vazeb dobrovolně vzdát, je možné mu pomoci s jejich odbouráním a rozpuštěním. A jeho dostatečně vysoký světelný vztlak je zárukou, že tato pomoc bude mít trvalé výsledky.

Z pozice NDC lze objektivně zhodnotit duchovní situaci druhého člověka

Pokud se člověk nachází na špičce Nové duchovní cesty a stal se aktivní součástí Planety, Přírody, Kosmického vědomí a světelných struktur, může dotazem na Přírodu poměrně přesně zjistit, v jaké duchovní situaci se nachází druhý člověk. Zdůrazňuji však, že takové zjišťování provádíme pouze v dostatečně odůvodněných případech.

 

Buď musí o tyto údaje člověk sám osobně požádat. Nebo se na nás obrátil s žádostí o pomoc a je důležité zjistit jeho situaci. Nebo se naopak na nás obrátil s určitými radami, výtkami, kritikou a Karma doporučuje sdělit mu, v jaké skutečné duchovní situaci se nachází. Nebo na nás energeticky zaútočil a je důležité zjistit, je-li útok přímo od něj nebo od nějaké jiné bytosti, která jej používá jako pouhý štít.

Z pozice NDC lze zjišťovat čistotu čehokoliv

Stejně tak lze pro dostatečně vyladěného člověka na NDC zjišťovat dotazem na Přírodu čistotu čehokoliv - od potravin, přes potenciálního zaměstnavatele, partnera, pozemek pro dům až k duchovním učením nebo třeba i k politickým stranám.

 

Častokrát je nám vytýkáno, že hodnotíme určité dávné učení, aniž bychom ho do detailů prozkoumali a podrobili důkladnému rozboru. Tak jak to často dělají druzí. Už vícekrát jsem na těchto webových stránkách zdůraznil, že již pouhé studium nepříznivě vyzařujících knih, zabývání se nepříznivě vyzařujícími informacemi, člověka zatemňuje, narušuje jeho stabilitu na světelné vzestupné cestě nebo dokonce jeho duchovní cestu převrací do pádu.

 

Na NDC však máme jiné nástroje. Dotazem na Přírodu můžeme rizikové dávné učení ohodnotit, aniž bychom museli informace detailně zkoumat a tím je vlastně energeticky otevírat. Takový způsob hodnocení člověku na světelném vzestupu neublíží, protože při něm zůstává od těchto nepříznivých informací oddělen.

 

Stejně tak můžeme ohodnotit energetickou čistotu potravin, aniž bychom je museli sníst a poté čekat, co to s námi udělá. Nemá to přitom nic společného s hodnocením rozumu. Protože takový způsob ohodnocení vychází z informací Přírody. Vychází tedy z toho, zda taková potravina je již svým celkovým energetickým vyzařováním součástí čisté Přírody, nebo jestli je umělým cizorodým prvkem, který svojí zatemněností naopak Přírodu narušuje.

Další pokračování

Obrací se na nás řada čtenářů stránek s nejrůznějšími prosbami o pomoc: Zjistit, kdo je vysává, vyšetřit stav jejich čaker, zbavit je určitého zasvěcení, které neopatrně přijali, atd. Zasvěcení však není možné sejmout z každého člověka. Ale pouze z toho, kdo je připraven předchozím vlastním úsilím na to, aby taková pomoc měla trvalé výsledky. Sám jsem se již mnohokrát přesvědčil o tom, že zasahování energiemi i pouhým vyšetřením do nepřipravených osob nevede k žádoucímu cíli. Právě naopak to může situaci dotyčného zhoršit. Podobně jako když se píchne do vosího hnízda a člověk na to není dostatečně připraven. O tom bude více v následující části

U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?

© Jiří Novák, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Je pro vás tato nová složka našich webových stránek přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 319
  • 26
  • 25
  • 30
  • 31

Celkový počet hlasů: 431