Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 84D. Kam směřuje systém NDC - změny v hutnosti hmoty

84D. Kam směřuje systém NDC - změny v hutnosti hmoty

Jiří Novák Vloženo 10.5.2017
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Kam nesměřuje systém NDC. Domnělá transformace do 5. dimenze. Plány Vesmírných lidí se Zemí na konci 20. století. Omyl Vesmírných lidí. Odhalená pravda o Vesmírných lidech. Skryté příčiny schopnosti používání magie. Historické vytváření odlišných úrovní hutnosti hmoty ve Vesmíru. Výhody vyšší hutnosti hmoty. Potvrzení účinnosti zásahů do hmoty nižší hutnosti. Proč hmota na Zemi dospěla do úrovně vyšší hutnosti? Hutnost obyvatel Země v dnešní době. Duchovně probuzení lidé zaměření na magii a teorie Staré duchovní cesty. Systémy ve hmotě podporující neetičnosti. Lidé na světelném vzestupu, kteří jsou stabilní součástí NDC. Důsledky pro budoucí vývoj.

Kam nesměřuje systém NDC

V tématu 84 jsme se doposud zabývali rozborem toho, kam podle našeho vnímání a našich dosavadních zkušeností nesměřuje systém Nové duchovní cesty. Které záležitosti doposud běžné ve skupině duchovně probuzených jedinců na Zemi nepovažujeme za vhodné. U kterých vnímáme, že místo ke Světlu vedou člověka k pádu směrem k temné straně světa.

V první části 84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy jsme se znovu vrátili k tématu dávných mimozemských programů a teorií. Především jsme opět z našeho duchovního nadhledu detailně rozebrali pohádku týkající se dokonalého fungování lidstva ve vybájené 5. dimenzi.

Poté následoval druhý text 84B. Kam nesměřuje systém NDC – konspirace. V jeho první části jsme vysvětlili, že cílem Nové duchovní cesty je dosáhnout nejprve zásadních pozitivních změn v duchovním pozadí našeho světa. Aby poté začaly tyto pozitivní změny postupně sestupovat do hmotné roviny naší Planety. Prostředkem ke změně duchovního pozadí světa je soustavná práce každého z nás na posilování světelných základů své bytosti. Ve druhé části textu jsme se zabývali snahou některých badatelů změnit tento svět konspiracemi, konspiračními teoriemi. Tedy teoriemi, kdo a co vše ovládá skrytě tento svět a jak proti tomu bojovat. A naším názorem, v čem vnímáme dílčí přínos této činnosti. Co je naopak reálným nebezpečím pro jednotlivce, kteří se takovou činností soustavně zabývají. I pro nás ostatní, pokud se takovými teoriemi zabýváme, čteme je, atd.

Ve třetím textu 84C. Kam nesměřuje systém NDC – odpor proti státním institucím jsme se zabývali úvahami o další možnosti, jak změnit vývoj přímo ve hmotě. A to odbojem proti praktikám existujícího režimu. Vysvětlili jsme, že jiná situace nastává v případě systému totalitního. A jiná v případě relativně demokratických systémů dnešní doby.

V této čtvrté části se budeme detailně věnovat problematice hutnosti hmoty na naší planetě Zemi i ve Vesmíru. A změnám, které v oblasti hutnosti na Zemi v současné době probíhají. Nejprve shrnutím toho, co jsme už o tomto tématu dříve uvedli. A poté naznačením změn, které probíhají v současném období.


Domnělá transformace do 5. dimenze

V tomto období již nastala situace, kdy můžeme na našem webu uvést určité obrázky a informace přímo z webu Vesmírných lidí, aniž by to vyvolalo energetický problém. Znovu se vrátím k otázkám přechodu do vysněné 5. dimenze, kterému byl věnován text 84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy.

Vesmírní lidé tuto domnělou transformaci naznačují následujícím sledem obrázků, který přebírám z webu https://www.vesmirna-pravda.eu/evakuace-a-ocista-zeme/.

Připomínám, že v mnoha textech se běžně používají pro třetí a pátou dimenzi zjednodušené zkratky 3D a 5D. Sled obrázků v prvním řádku ukazuje, jak by převibrování člověka z běžné třetí dimenze do dimenze páté vnímali ostatní na Zemi. Tedy lidé, kteří i nadále zůstávají v dimenzi 3D planety Země. To je tedy z pohledu našeho života, z pohledu člověka na Zemi, který běžně vnímá svými hmotnými smysly vše kolem – tedy nejen Přírodu, ale také lidské stavby, města, atd. Tělo člověka, který údajně přechází do 5. dimenze, se pro ostatní stává postupně průsvitným, až na konec zcela zmizí. Totéž naznačil ve své knize Celestýnské proroctví James Redfield. O přínosech této jeho knihy i problematických informacích v ní jsem uvedl více v textu 71D. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky II.

Pro bližší pochopení ještě dodávám, že v tomto pojetí Vesmírných lidí by se třetí i pátá dimenze Planety měly nacházet v tom samém geometrickém prostoru. Přejít z dimenze 3D do 5D tedy neznamená odcestovat někam jinam, do jiného území. Znamená to jen transformovat, přeměnit své energie, své hmotné tělo a tím i kompletně celou svoji bytost. A takto se v tom samém místě prostoru jakoby prolnout do odlišného světa, kde vše vypadá úplně jinak. Je to z toho důvodu, že jde o jiné frekvence a odlišné typy nosných energií, na kterých jsou tyto dimenze vytvořeny. Současně s tím se změnilo i vnímání okolí u tohoto člověka. Lidské stavby běžné v dimenzi 3D zmizely, zůstala jen Příroda. Která ovšem není upachtěná, zašpiněná, zanesená nepříznivými lidskými zásahy, jako ta ve 3D. Ale která je nesmírně čistá, zářící, jednoznačně příznivá.

V druhé řadě obrázků je naznačeno, jak by totéž vnímali obyvatelé 5. dimenze. Ti, co trvale žijí v dimenzi 5D. Nevnímají tam lidské stavby ze 3D. Nevnímají ani další bytosti žijící ve 3D. Vnímají jen čistý neposkvrněný svět se zářící Přírodou. A do tohoto světa, do této jiné úrovně reality se postupně zjevuje, jakoby materializuje do zářivé podoby člověk procházející transformací z dimenze 3D do dimenze 5D. Co vlastně tyto obrázky naznačují? Že z úrovně bytostí žijících v 5D nelze vidět bytosti v 3D, ani výsledky činností bytostí ve 3D, tedy stavby, dopravní prostředky, atd.

Ve třetí řadě obrázků je znázorněno, jak by tutéž transformaci vnímal transformující se člověk. Jak toto prolnutí z 3D do 5D z jeho pohledu probíhá. Potvrzuje to, že se nikam nepřesouvá, jen se mění povaha jeho energií i celé jeho bytosti a také jeho vnímání okolní reality. Tento obrázek tak názorně ukazuje, že totéž probíhá v jednom místě prostoru. Člověk začíná ve 3D, vnímá všechny stavby. Podoba pozemských staveb se ovšem začne postupně v jeho vjemech zeslabovat. A naopak se začne zesilovat vjem čisté Přírody oproštěné od všeho nepříznivého, co do ní zanesl člověk. Až na konci bude člověk v 5D, původní lidské stavby zcela zmizely, všude je jen zářící čistá Příroda. A i jeho tělo neobvykle září.

Tento model má některé zásadní vady, které neodpovídají prožitým skutečnostem. Postupně vysvětlím, co tím myslím. Na otázku, jestli existují už nějaké bytosti, které žijí v 5D, odpovídá tento model kladně. Především jsou to údajně staré dávné civilizace na Zemi, které už ukončily svůj vývoj ve hmotě. A dále vyspělé mimozemské civilizace, se kterými pozemští kontaktéři navazovali na konci 20. století informační spojení tzv. channelingem, tedy například Plejáďané. Co k tomu říci? Z nadhledu získaného na cestě světelného vzestupu vše vnímáme jinak. Více o tom bylo v textu 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě? Z něj cituji:

Civilizace odsunuté mimo hmotu do 5. dimenze nezvládly svůj vývoj ve hmotě

Další zásadní vada tohoto popisu. Pátá dimenze jako údajné sídlo prastarých civilizací, které ukončily svůj vývoj ve hmotě? To je další nesmysl neodpovídající realitě. Ve skutečnosti jde o civilizace, které vývoj ve hmotné dimenzi nezvládly a byly trvale odsunuty do duchovního depozita mimo vývoj – viz články 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

Zde jsem jednoznačně vysvětlil, čím je pro nás, tedy pro nové lidstvo 2. typu, hmota. A k čemu naopak dochází, když lidstvo tuto hmotu opustí. Odchod ze hmoty je především ztrátou dalšího vývoje. Ztrátou jakékoliv další evoluce.

Ve skutečnosti není odchod ze hmoty přesunem civilizace do vyšší fáze evoluce, ale naopak je odsunem civilizace do duchovního depozita. Jinými slovy zakonzervováním stavu dotyčné civilizace do podoby, v jaké vývoj ve hmotě nezvládla. A v této podobě, buď z vlastní vůle, nebo donucením okolního prostředí, hmotu nakonec trvale opustila…

Co dalšího je zásadním omylem na tomto tradičně uznávaném intelektuálně vytvořeném pojetí duchovních dimenzí? Především to, že jasně odděluje hmotu od duchovního pozadí a od nehmotných úrovní. Buď je člověk ve hmotě, tedy v trojrozměrném prostoru a lineárním čase – to je 3. duchovní úroveň. Nebo je v polohmotě či mimo hmotu – to jsou 4., 5. a další vyšší duchovní úrovně. Za duchovní vyspělost je zde považováno postupné opuštění hrubé hmoty a přechod do „řidších“, jemnohmotnějších úrovní hmoty… 

Hmotný svět je tak v této nesprávné teorii dimenzí stavěn do neslučitelného protikladu k nehmotným duchovním úrovním. Buď je člověk ve hmotě a s duchovními sférami nemá nic společného, nebo se naopak přesune do nehmotných úrovní a pak zase nemá nic společného s hmotnou rovinou.

To znovu potvrzuje, že ve skutečnosti tyto úrovně vyjadřují stupeň postupného odpoutání se od hmoty, oprošťování se od hmoty. Jde v nich o postupný přechod z hrubé hmoty přes jemnohmotné úrovně až k nehmotným úrovním. Ti, co propagují toto pojetí, se mylně domnívají, že právě toto je kritérium duchovní vyspělosti.

 

A pokud jde o samotné mimozemské civilizace? V tom je další zásadní rozpor. Protože mimozemšťané, kteří na konci 20. století působili na Zemi, sice pro nás byli neviditelní, ale oni nás vnímali. Mnohé příhody popisované v některých knihách to jasně naznačují. Dokládají to i naše kontakty s mimozemskými bytostmi, o kterých je více v článcích tématu 37. A přitom právě tito mimozemšťané jsou všeobecně považováni za civilizace 5. dimenze. Podle předchozího schématu by nás tedy vidět neměli a Země by jim měla připadat spíše jako převážně prázdná, neobydlená bez lidí. Ale oni nás vnímali.

I James Redfield vychází ve svém románu Celestýnské proroctví z informací, že bytost transformující se do 5D přestává být viděna, zatímco ona bytosti ve 3D vnímá naprosto jasně. Když popisuje na straně 253:

„Desítky vojáků vcházely do ruin, šly rovnou k nám. K vlastnímu údivu jsem necítil strach. Vojáci pokračovali v chůzi v našem směru, ale kupodivu ne přímo k nám. Nevidí nás! řekl Sanchez. Máme příliš vysoké vibrace. Znova jsem se podíval na vojáky. Měl pravdu. Šli po naší levici a naprosto nás ignorovali.“

Nakonec to ovšem dopadlo tak, že strach je přece jen částečně ochromil. Začali ztrácet své vysoké vyladění, opět se stali i pro vojáky viditelnými a vojáci je všechny zatkli.

V čem vnímáme zásadní problém tohoto modelu přechodu z 3D do 5D? Že neviditelnost mimozemšťanů není dána tím, že jsou bytostmi v duchovní dimenzi 5D, ale že jsou hmotnými bytostmi, které fungují v nižší hutnosti hmoty. Dále naše zkušenosti i příběhy v některých knihách naznačují, že z nižších hutností hmoty lze běžně vidět do hutností vyšších (např. z hutnosti 7 do hutnosti 10), zatímco z vyšší hutnosti naopak do nižší to vnímají jen někteří lidé s otevřeným duchovním vnímáním.

 

Pro úplnost dodávám, že jiná pojetí 5. dimenze naopak předpokládají, že 5. dimenze se nachází jinde, v jiném prostoru. Že lidé se budou přesouvat na jinou planetu, na Novou Zemi. A navrhují pro přechod do tohoto světa speciální magické rituály, které jsou další propagací magie - viz část textu 48C:

Zastánci Staré cesty dokonce pro toto opuštění hrubé hmoty navrhují speciální rituály, metody, formy zpracování své bytosti, například aby lidé dokázali podle učení MCEO projít jakousi hvězdnou branou a opustit tak tento hrubohmotný svět a takto se uměle napasovat do 5. dimenze. Spatřují v tom východisko k zahájení vývoje v novém čistém světě, který označují jako „Nová Planeta“. To je však hrubý omyl.

Mnozí jedinci dokonce popisují vlastní zážitky z okamžiku, kdy se jim podařilo nahlédnout na tuto Novou Planetu v 5. dimenzi. Také já jsem požádal Přírodu o zprostředkování pohledu a možnosti nahlédnutí do tohoto jejich „dokonalého budoucího světa“. Vlastní zkušenost jsem pak uvedl v závěru článku A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?


Plány Vesmírných lidí se Zemí na konci 20. století

Ano, toto vše byla teorie, ve skutečnosti hezká pohádka, která zde byla na konci 20. století rozšiřována Vesmírnými lidmi. A nejenom rozšiřována. Oni nás připravovali na to, že tuto transformaci Země a nás lidí sami masově vyvolají. Přikládám část z jejich textu ze stejného zdroje, jako byl obrázek výše. Tento text nás měl připravit na evakuaci na konci 20. století, kterou sami chtěli provést. A poté také uskutečnit očistu Země od všeho „špatného“, kterou chtěli zajistit uměle seslanou katastrofou:

„Planeta Země se s pomocí vesmírných přátel a stvořitele prvotního všeho a všech očistí od všech hrubých vibrací a bude opět Zemí, kde bude možný pouze pozitivní, láskyplný život v naprostém souladu s kosmickými zákony stvořitele nejvyššího. Očista Země znamená transformaci hrubovibračních (nízkých) energií na energie jemnovibrační (vysoké).

Očista Země znamená dokonalý proces transformace nežádoucích, negativních, destruktivních energií. Hrubé, negativní vibrace nejsou v souladu s věčným životem, a proto jsou samy omezeny svou negativitou. Mají omezenou dobu existence a působení, a proto jsou určeny k "zániku", resp. přeměně. Očistě planety Země bude předcházet evakuace pozitivních pozemšťanů, těch, kteří si toto sami svobodně vybrali a svým způsobem pozemského života umožnili. Očistě planety Země bude předcházet také převibrování jejích pozitivních součástí (lidí, krajiny, živočichů, živé i "neživé" přírody, tedy všemi součástmi disponujícími vibračními parametry) do 5. dimenze bytí.

Po evakuaci (resp. převibrování) pozitivních lidí nastanou již zmíněné očistné procesy Země. Budou to zmiňované přírodní katastrofy, ale především dojde k hlavní, očekávané a klíčové události zvnějšku.

A co ten zbytek? Nemějte obavy, přátelé, i o ně bude ze strany ještěrů z pekel náležitě postaráno. Zažijí nejnepříjemnější a nejhrůznější okamžiky svého pozemského života, které však budou zcela v souladu s důsledky jejich vlastních svobodných voleb. Tento hrůzostrašný život na planetě Zemi ve 3. dimenzi bytí bude (v režii absolutní moci ještěrů z pekel) pokračovat několik dalších desítek let. Ti, kteří zde zůstanou, budou mít mnohem horší podmínky na své rozpomenutí se a na svou druhou možnost záchrany (bude totiž možná 2. vlna evakuace). Zůstane zde totiž (zcela dobrovolně!) pouze několik pozitivních, světelných jedinců, kteří si sami toto poslání (pokus o záchranu dalších pozemšťanů) vybrali. Navíc budou pokračovat další a další očistné procesy planety, které budou nabývat na síle a účinku (např. atomových výbuchů, chemických a biologických zamoření atd.) tito lidé tak budou vystaveni extrémně nepříznivým podmínkám. (není samozřejmě vyloučena ani možnost rozpoutání válek. Lidstvo bude živořit, bojovat o holé přežití, na denním pořádku pravděpodobně budou války na úrovni jednotlivců i národů. Budou to války o životní zdroje, neboť katastrofy tyto zdroje zredukují).“

Ano, takto se pokusili předem nalinkovat naši budoucnost. Chtěli nás vystrašit, abychom bez reptání přijali jimi nabízenou pomoc. Ale magické zákroky se jim na konci tisíciletí nepovedly. Protože planeta Země již mezitím našla prostřednictvím otevřené Nové duchovní cesty dostatek síly, aby dokázala této temné magické vesmírné síle vzdorovat. Takže evakuace spojená s následnou katastrofou, to vše předem plánováno Vesmírnými lidmi, nic z toho nakonec neproběhlo. Více o tom jsme uvedli v článku 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.


Omyl Vesmírných lidí

Ano, Vesmírní lidé se v hodnocení současných obyvatel Země zásadně zmýlili. A stejně tak se zásadně zmýlili v interpretaci sebe samých, své vlastní duchovní vyspělosti a v pochopení rozdílnosti nás pozemšťanů a jich mimozemšťanů. My, současní lidé na Zemi, jsme lidstvem 2. typu. Zatímco oni jsou lidstvem 1. typu, které funguje jiným způsobem. Více o rozdílech je v sérii textů 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III. Stručněji je celá problematika obou typů lidstva vysvětlena v Knize 1: Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa.

Co je vůbec vedlo k takovým úvahám o postupu do 5. dimenze? Ano, je pravdou, že zatímco dnešní lidstvo 2. typu na konci 20. století frekvenčně fungovalo z pohledu průměru někde na úrovni 3. vnějšího energetického těla, dřívější lidé 1. typu na Zemi fungovali na úrovních 8 a 9, tedy podstatně výše. To se nám opakovaně potvrzovalo při karmických očistách jednotlivců na NDC. Bylo to dáno jejich odlišnou duchovní výbavou při původním vysazování na Zemi. Lidstvo začínalo s plně otevřeným duchovním vědomím na vysoké hladině vnitřní čistoty. Lidé však postupně frekvenčně klesali, eticky a morálně „upadali“. A po opakovaných katastrofách Země upadali i technologicky. Vesmírní lidé jsou také lidstvem 1. typu. Také u nich probíhal tento proces postupného duchovního pádu, i když mnohem pomaleji než na Zemi. Jejich civilizace však neprocházely opakovanými katastrofami, neztrácely proto své technologické vymoženosti. Proto si byli Vesmírní lidé i na konci 20. století vědomi svých určitých „předností“. Dokonce i své celkové vyšší vnitřní harmonie. Mohli měnit svoji podobu, pro pozemšťany byli běžně zcela neviditelnými. Cestovali hyperprostorem, to jim dávalo možnost dostat se během pár minut na vzdálená místa ve Vesmíru. Dokázali uměle ovládat bioenergie. To jim dávalo možnost vytvářet nové dimenze, atd. Naprosto logicky se proto považovali za bytosti „vyšší duchovní úrovně“. A pozici, ve které se nacházeli, nazvali duchovní úrovní 5D. Na rozdíl od úrovně 3D, ve které podle nich žijeme my.


Odhalená pravda o Vesmírných lidech

Když se v roce 1999 otevřela Nová duchovní cesta, získali jsme postupně vyšší nadhled nad situací a plně se nám ukázala pravda toho, co Vesmírní lidé skutečně dělají. Násilné okupace, násilné tlačení jiných civilizací k cestě, kterou Vesmírní lidé považovali za jedinou správnou. Vytvoření násilnického režimu „Galaktického komunismu“ se vším všudy. S násilím zpočátku skrytým, později otevřeným, k neoprávněným zásahům do vývoje jiných civilizací.

Na konci 20. století jsme na veřejných seminářích, kam jsem docházel jako jeden z posluchačů, řešili otázku, jestli při plánované evakuaci nastoupíme do kosmické lodi nebo nikoliv. Názory účastníků vůbec nebyly jednoznačné. Když jsme o pár měsíců později získali vyšší nadhled nad situací, pak teprve jsme pochopili, o co vlastně mělo při této akci jít. Zděsili jsme se „zvrhlých“ plánů Vesmírných lidí na evakuaci spojenou s magicky vyvolanou katastrofou.

Zároveň jsme začali postupně chápat, čím ta teorie 5. dimenze vlastně je. Z čeho to vše vzniklo. Že nejde o žádnou „vyšší“ duchovní pokročilost vesmířanů. Jde pouze o historickou situaci, která v našem Vesmíru přirozeně vznikla dlouhým vývojem. A dále jde o to, že my jsme novým lidstvem 2. typu. Které na Zemi nahradilo dávné civilizace 1. typu. Nahradilo je proto, že civilizace 1. typu opakovaně selhaly v hledání cesty trvale udržitelné světelné evoluce. Více o tom je v naší knize Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi. Zatímco oni byli na konci 20. století civilizací 1. typu. A i pro ně plně v té době platilo, že v hledání trvale udržitelné světelné evoluce kompletně selhali. I na jejich planetách se bude vývoj postupně transformovat do nové polohy. A tato transformace už nenápadně začala.

Nikdo jim samozřejmě nebere jejich pokračující mnohem vyšší technologickou a vědeckou pokročilost. V tomto jsou skutečně podstatně dále než my na Zemi. Ale technologická pokročilost zneužívaná k manipulaci s druhými se postupně stane příčinou duchovního pádu, příčinou odvedení civilizací z původně světelné cesty na temnou stezku. A přesně to se stalo s civilizacemi náležícími k hnutí Vesmírných lidí.


Skryté příčiny schopnosti používání magie

V čem spočívá schopnost používání magie bytostmi, a to se týká jednak pokročilých mágů zde na Zemi a stejně tak i Vesmírných lidí v té podobě, jakou měli na konci 2. tisíciletí? Jde o bioenergie a o živlové energie. O rozdíly ve fungování bytostí. My jsme novým lidstvem 2. typu s odlišnou duchovní výbavou. Pokud přijmeme tuto skutečnost a krok za krokem soustavně vytěsňujeme ze svého současného života, i ze svých karmických vrstev, jakékoliv stopy magie, pak se naše fungování blíží ke stoprocentnímu fungování na bioenergie. V minulosti to bylo i na Zemi jiné a odlišné to je i u vesmírných civilizací. Z článku 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace přebírám následující informace:


Bioenergetické a živlové fungování

Zajímavý je i způsob fungování jejich bytosti. My pozemšťané 2. typu (poznámka: pokud se během tohoto života dokážeme opakovaně vzdávat své magické výbavy z minulosti) fungujeme ve hmotě naprosto jednoznačně, stoprocentně na bioenergie. Orgány na přijímání astrálních živlových energií běžně nemáme. Důsledkem toho je skutečnost, že běžný člověk u nás obyčejně nemá tvořivé schopnosti měnit strukturu a tvar hmoty myšlenkou a vůlí. Výjimkou jsou mágové, kteří si vytrvalým cvičením a napojením na určitý systém vytvoří schopnost přijímat a do jisté míry řídit živlové energie.

Zřejmě právě stupeň či procento fungování bytosti na živlové energie odpovídá rozsahu tvořivých schopností. Čím vyšší procento živlových energií dokáže bytost přijmout a zpracovat, tím vyšší tvořivé schopnosti očividně má. Pro srovnání uvedu informace Přírody, jak fungovaly dávné civilizace 1. typu na naší Planetě v dobách své největší slávy. Atlanťané fungovali podle Přírody z 50 % na živlové energie a pouze z 50 % na bioenergie. Hyperborea – 30 % živlové, 70 % bioenergie. Lemurie – 10 % živlové, 90 % bioenergie. A dnešní vyspělý mág? Příroda uvádí 30 % živlové, 70 % bioenergie, nebude už proto dosahovat původní magické síly Atlanťanů.

A Arkturiané v roce 2004? Fungovali z 80 % na bioenergie a z 20 % na energie živlové. Ani to se neukázalo jako dostačující na udržení původních tvořivých schopností. Naproti tomu pro srovnání Vesmírní lidé Plejáďané z planety Erra svým vývojem dospěli k fungování z 30 % na bioenergie a ze 70 % na energie živlové. Jejich tvořivé duchovní schopnosti jsou proto podstatně vyšší a postupně se dopracovali k plné schopnosti měnit strukturu hmoty, zasahovat do struktury dimenzí i transformovat svoji tělesnou podobu, ve které se nám zjevují. To vše jsem naznačil v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.


Právě schopnost částečného živlového fungování tedy dává bytosti možnost měnit strukturu hmoty, případně měnit i strukturu svých vlastních bytostí. A dokázat se zjevit jak v běžné hmotné podobě, pro nás viditelné. Tak také v astrální zářivé podobě, kterou bude ovšem vnímat pouze člověk s rozšířeným duchovním vnímáním.

Závěr: Z pohledu člověka, který je stabilní součástí NDC, jsou tyto informace o převibrování pozemského člověka do 5. dimenze naprosto vadné. Důvody toho, proč my pozemšťané jsme viditelní a někteří mimozemšťané (podle nich lidé 5. dimenze) viditelní nejsou, vnímáme naprosto jinak. Důvodem je historicky vzniklá odlišná úroveň hutnosti hmoty pro různé vesmírné civilizace. Zkušenosti na NDC dále prokázaly, že není pravdou, že zvyšováním vnitřní světelné harmonie pozemského člověka se tento člověk stane postupně neviditelným. Zvyšováním světelné harmonie na cestě čistého světelného vzestupu se neodhmotňujeme. Magie si však s transformováním hmoty v minulosti vždy věděla rady. A jak už jsem uvedl, pro přechod do 5. dimenze byly navrhovány, popisovány speciální magické rituály. Rituály, které obvykle měly určitou souvislost s mimozemským učením MCEO, viz text 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy. Pozemská civilizace se však v novém tisíciletí vydala cestou odstranění magie ze všech sfér života pozemšťanů. Nic na tomto nově nastoupeném směru nezmění úsilí některých jednotlivců zachovat i nadále tuto magii na Zemi. Ani úsilí těch, co i nadále rozšiřují pohádky o budoucím přestupu lidstva na Zemi do 5. dimenze.


Historické vytváření odlišných úrovní hutnosti hmoty ve Vesmíru

Cituji z textu 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?, kde jsme se o odlišných úrovních hutnosti hmoty poprvé zmínili:

Při kontaktech s mimozemšťany z různých planet jsme pochopili, že vývoj lidstva na jiných místech dospěl do různých hutností hmoty. Zatímco drsný vývoj na Zemi, celé věky probíhající ohromné konflikty Sil Světla a Temnoty, posunuly pozemšťany až do nejhrubší, nejhutnější hmoty, vývoj dalších civilizací, kde podobné konflikty od počátku neprobíhaly, skončil v řidší, méně hrubé hmotě. To má samozřejmě určité důsledky -  k jejich vysvětlení i k popisům konkrétních mimozemských zásahů na Zemi v uplynulé historii se podrobněji vrátím ve třetím pokračování tohoto tématu 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Cituji z textu 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi:

Úrovně hrubosti hmoty ve Vesmíru

O jedné věci se veřejně vůbec nemluví. Totiž, že hmota ve Vesmíru má různé stupně hrubosti či hutnosti. Kdysi na počátku světa byla zřejmě v celém Vesmíru jednotná hrubost hmoty. Jsou doklady o tom, že v dávné minulosti měli lidé na Zemi měkká a pružná těla. Neměli tvrdé kostry, jak je známe dnes. Proto se z doby před stovkami milionů let dochovaly stopy člověka (vedle dinosauřích), ale nikde žádné lidské kostry. Hmota ve Vesmíru i fyzická těla bytostí pak postupně procházela procesem tvrdnutí, hrubnutí. Nejvíce zhrubla hmota zde u nás na Zemi a ve Sluneční soustavě. Proč? Zásadní vliv na to měly probíhající souboje mezi duchovními i hmotnými silami Dobra a Zla a stupeň postižení či ovládnutí civilizace temnými levotočivými energiemi.

Pro hrubost hmoty lze vytvořit stupnici od 0 do 10. Jde však o něco jiného než o stupnici tvrdosti, kterou jsme se učili ve škole (mastek, sůl kamenná, kalcit, kazivec, apatit,… a na konci je diamant). Nejvíce hrubohmotná je tedy podle Přírody a andělů Dhyanů naše pozemská civilizace. Ztvrdli jsme až na úplné dno, na hrubost úrovně 10. Níže už to podle duchovních sil nad námi nejde.

Zatímco my na Zemi jsme v minulosti způsobem života stále více tvrdli a stále více se propadali do hrubé hmoty, oni jsou více zaměřeni na astrální nehmotnou rovinu a v odchodu ze hmoty vidí pokračování své evoluce. Proto jsme se od nich za tisíce let jejich vměšování oddálili. Protože jejich cesta naopak vývojem směřuje mimo hmotu do polohmotných a nehmotných rovin existence. V dřívějších dobách jsme je třeba i běžně vnímali. Proto je z minulosti k dispozici mnoho hmotných důkazů o jejich návštěvách. Dnes však již většina těchto civilizací žije v jiných rovinách reality, v jemnější hutnosti hmoty. Z našeho pohledu jsou jakoby „polohmotní“. Například Arkturiané se do dnešního dne ustálili na hladině hrubosti 7. Co to pro nás znamená?

Jakmile má hmota již o pouhých několik desetin nižší hrubost, přestaneme ji vnímat zrakem. Stane se pro nás neviditelnou. To ovšem znamená, že Arkturiané, Plejáďané a další vesmírné bytosti, pokud jsou ve svém běžném stavu, jsou dnes pro nás neviditelní. Mohou sedět na našich židlích, ale my vidíme jen prázdné místo. Oni nás však vnímají naprosto zřetelně, navíc mají jako lidé 1. typu automaticky otevřené duchovní vnímání. Připomínám, že o rozdílech mezi lidstvem 1. a 2. typu jsem podrobně informoval v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. Je naše existence v nejhrubší hmotě proti nim výhodou nebo nevýhodou? Také o tom bude více v následujícím tématu 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?


Výhody vyšší hutnosti hmoty

Cituji ještě z článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru:

Právě život ve hmotě nám dává prostředky pro duchovní vzestup. Zůstáváme ve hmotě a přitom duchovní částí své bytosti stoupáme stále výš a výš. Hmota není v rozporu s duchovním růstem. Oni stavějí duchovní růst do protikladu ke hmotě. My tvrdíme, že hmotnou a duchovní část bytosti je potřeba vyladit do dokonalé harmonie 50:50.

Situace je tedy taková: Oni mají k dispozici dokonalou techniku. Pro nás nepředstavitelnou vzdálenost pěti set světelných let překonají svými kosmickými loděmi za 7 minut. My jsme proti nim technicky zaostalí. Naše rakety letí k Jupiteru řadu měsíců. Pro ně je výlet z Plejád na Zemi jednodušší než pro nás dojít na poštu.

A co my máme proti nim? Našli jsme cestu čistého vzestupu, Novou duchovní cestu, která nám umožnila duchovně vystoupit mnohem výše, než jsou oni. Dokonce vysoko nad hranice harmonie Vesmíru. Máme schopnost překonávat jakékoli duchovní bariéry. Schopnost, kterou lze naplnit pouze tehdy, když jsme ve hmotě. My, co jdeme po NDC, máme vysokou vnitřní duchovní čistotu a harmonii. Získali jsme tak vyšší duchovní sílu, než mají oni. A navíc jsme součástí nejhrubší hmoty.

Tvrdíme, že čím je hmota hutnější, hrubší, tím větší vzestup a razantnější duchovní obrat dokáže člověk provést nebo přesně naopak – tím větší pokles a úpadek může zaznamenat, pokud se vychýlí ze správné cesty. To je to rozhodující dilema BUĎ ANEBO, které bude v blízké době každého pozemšťana čekat. Přidá se svojí praktickou činností k proražené cestě duchovního vzestupu? Nebo zůstane u pouhých slov na straně těch klesajících a padajících?

Pobyt v nehmotných jemnějších sférách vypadá na první pohled stabilně. Na příkladu Vesmírných lidí je však patrné, jak hluboko poklesli a duchovně degenerovali za poslední staletí. Ale pořád nás musí strašit ta jejich vojenská síla - tisíce kosmických lodí, pokud by nás napadli. Dokážeme jim s předností své duchovní síly a nejhrubší hmoty vzdorovat?… Důležité je uvědomit si toto: My, co jdeme po NDC, máme nad mimozemšťany převahu hrubé hmoty a současně převahu výše duchovního naladění a napojení. Jsme tedy pod nimi a zároveň nad nimi. Jakoby je držíme v kleštích – můžeme na ně shora i zdola. Jedině praxe však může potvrdit, jestli toto lze nějak prakticky využít.


Jde ještě o další zásadní věc. Ve více textech na našem webu jsme naznačili, vývoj dlouhodobě směřuje k tomu, že duchovní energie přicházející shora z duchovních úrovní nad hmotou mají menší a menší možnosti, jak zasahovat do vývoje ve hmotě. A to platí pro zásahy ve hmotě jakékoliv úrovně hutnosti. A současně to platí i pro zásahy v duchovních rovinách těsně nad hmotou. Už vůbec duchovní energie nemohou přímo měnit strukturu hmoty a vývoj ve hmotě. Jedinou možností je zásah přes určité uzemnění ve hmotě. Tím uzemněním se může stát buď bytost ve hmotě na světelném vzestupu (podobně temné síly shora mohou zasahovat do hmoty přes bytost ve hmotě na temné stezce). Nebo část Přírody ve hmotě, pokud samotná Příroda nebo tato její část, jsou součástí světelného vzestupu (totéž platí analogicky pro zásahy temnými energiemi a zatemněnou část Přírody).

Další podstatná zásada. Čím vyšší stupeň hutnosti toto „uzemnění“ má, tím větší silou a účinností světelná nebo temná duchovní energie shora pro zásah do hmoty disponuje. A tady jde jak o sílu a účinnost obrannou, tak i sílu bojovou, která může být využita k transformaci duchovního pozadí těsně nad hmotou. A třeba i k zastavení určitých temných procesů, které se nás přímo týkají, v úrovních s nižší hutností hmoty. Zatímco možnost zásahů do oblastí s nižší hutností hmoty se již prakticky skutečně potvrdila, možnost zásahů přímo do hmoty stejné hutnosti zde na Zemi je zatím pouhou teorií.


Potvrzení účinnosti zásahů do hmoty nižší hutnosti

Cituji z dalšího článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru:

Z těchto všech důvodů jsme my lidé 2. typu žijící v nejhrubší hmotě hutnosti 10 nenahraditelní. Proto jsme předesláni k tomu, abychom pod vedením nejvyšších světelných bytostí, systémů a sfér dovedli celý systém světů ve všech oblastech Stvoření k nové evoluci. My lidé 2. typu máme k dispozici nástroje, které neměli andělé Dhyané. Jsme-li na vzestupu, náznaky nás automaticky tlačí k optimálním rozhodnutím. Ve spolupráci s anděly Dhyany a nejvyššími systémy Světla vedoucími vývoj jsme schopni dovést další civilizace ve Vesmíru ke vzestupu. Jsme schopni zajistit postupně i to, aby Karma správně fungovala a bděla nad všemi bytostmi bez rozdílu pozic, postavení, dříve propůjčených privilegií. Aby bytostem dávala impulsy, kudy mají jít. Jsme schopni v případě destrukcí zasáhnout kdekoliv a pod vedením Spojených sil Světla navrátit vývoj do správného směru. A to především při vlastním napadení nebo při karmickém čištění na požádání přírodních a dalších bytostí, kterých se to týká.

Útok spojených sil Galaxie

30.4.2004 odpoledne jeden z nás vnímal ohromnou flotilu kosmických lodí. Andělé 120. stvořitele potvrdili, že se chystá invaze spojených galaktických vojsk na Zemi: „Očekávejte útok za 10 minut pod vedením Plejáďanů a Andromeďanů. Neberte to na lehkou váhu, i když jsou v řidší hutnosti hmoty. Je to spojená síla dvou galaxií.“ Celá flotila se vším všudy, lidé, kosmické lodě, zbraně, to vše bylo po pokusu narušit a překonat silové pole kolem Země spojenou silou Nové duchovní cesty kompletně zničeno, rozpuštěno ve Světle. Konec velké galaktické říše. Ne však konec bojů. Diverzní akce Vesmírných lidí ukrytých v jiných dimenzích i nadále pokračovaly. Ani kontaktérská hnutí na Zemi nebyla zrušena a čekalo nás ještě mnoho bojové práce. Většina okupačních vojsk v Galaxii však byla stažena a planety dostaly možnost zavést si nové zřízení - postavit si do čela vlastní demokratické síly.


Proč hmota na Zemi dospěla do úrovně vyšší hutnosti?

Cituji z naší Knihy 2 (více o ní je na webové stránce Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi) duchovní komunikaci s anděly Dhyany ze srpna 2014:

Dostáváme se teď k vysvětlení, proč u lidstva na Zemi docházelo ke tvrdnutí hmoty a vytvoření pevných koster.

JN: Andělé Dhyané, měly skutečně první lidské bytosti ve hmotné rovině Země měkká těla bez koster? A pokud ano, tak co bylo rozhodujícím důvodem dalšího tvrdnutí hmoty? Byl to běžný proces, který nastal v celém Vesmíru? Nebo snad důvodem byla ona katastrofa vyvolaná rozpínáním prvního Slunce, případně postupné rozšiřování Temna nebo něco úplně jiného?

Andělé Dhyané: „Ano, první andělé, kteří se oděli do hmotných těl a sestoupili do hmoty, skutečně měli tvárná těla bez pevných koster. Žili sice ve hmotě, ale stále byly hutností svých těl kousek nad hmotou. Jako kdyby koutkem oka stále pokukovali po minulosti, kdy žili v duchovních sférách nad hmotou a připravovali se na to, že se tam co nejdříve vrátí. A tento stav trval velmi dlouho. Ještě v období po vyhasnutí prvního Slunce a po rozšíření dinosaurů na Zemi to bylo stejné. Změna nastala až po vypuzení dinosaurů z Planety.

Tvrdnutí koster naznačovalo větší pevnost lidí, odhodlání bojovat za udržení své existence, přinášelo větší schopnost účinně se vzepřít Zlu. Automaticky vystihovalo skutečnost, že lidé vzali hmotnou rovinu za svou, přestali pokukovat po návratu nahoru mimo hmotu a naopak byli ochotni za udržení hmotného prostředí pro své životy bojovat. Tvrdnutí hmoty také zlepšovalo možnosti pro duchovní čištění člověka.

Je známo, že proces tvrdnutí hmoty probíhal v celém Vesmíru, ne však ve všech místech stejně. Proto některé vesmírné civilizace dodnes fungují v řidších, jemnějších strukturách hmoty. Nešlo tedy o jednotný celovesmírný přirozený proces. Šlo o proces, který reagoval na změněné podmínky v daném místě.

Zpočátku civilizace na Zemi neměla problémy. Nebyl důvod proti někomu nebo něčemu bojovat. Život probíhal ve vysoké harmonii s Přírodou. Až boje o existenci pozemské lidstvo zocelily, zpevnily. A v jejich životě se to projevilo tvrdnutím hmoty. Kdy původní pružnost a měkkost byla postupně nahrazena pevností a tvrdostí. Ochotou bránit se a tvrdě bojovat za šanci svého přežití. Ochotou brát nadále hmotu jako prostředí svého života.“

 

Vysvětlující poznámka: Výhody pevnosti a tvrdosti ve hmotě

Mnohé teorie Staré duchovní cesty berou hmotnou existenci jako nižší formu evoluce. A naopak trvalý odchod ze hmoty do duchovních rovin považují za přechod k vyšší formě evoluce. Na Nové duchovní cestě jsme si však potvrdili opak. Že totiž právě vyšší úroveň hutnosti a tvrdosti hmoty dává bytosti zásadní výhody navíc.

Hmotný svět představuje jediné prostředí, kde má člověk možnost stabilně a dlouhodobě evolučně růst, a které tak dává člověku sílu a možnosti vzepřít se ovládání a manipulaci. Vzepřít se temným silám všeho druhu a tento boj proti Temnu také postupně dovést do úspěšného konce. Jakmile bychom naopak hmotnou rovinu definitivně ve vývoji opustili, naše ovládnutí ze strany Temných sil by se stalo trvalým a nezvratným.

Duchovní roviny totiž fungují jako úrovně jednoty a spojování. Vše tvoří jediný nedělitelný celek, ze kterého nelze jednoduše oddělit to, co tam nepatří, co je neetické, vychýlené. Jakékoliv drobné neharmonie, vychýlenosti, slabosti jsou zde pečlivě ukryty a jen stěží je lze odhalit. A když nebudou odhaleny a pojmenovány, tak se jich ani není možné zbavit.

Hmotná rovina naopak funguje jako svět protikladů a oddělování. Jako svět, ve kterém každá neharmonická a neladící součást celku vyplouvá zřetelně na povrch a stává se zjevnou. A co je zjevné, to je možné i odstranit. A to je právě ten nesmírně důležitý a nenahraditelný přínos hmoty.

Tento zásadní význam hmotné roviny pro evoluci člověka jsem detailněji vysvětlil na webu www.novaduchovnicesta.cz v článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 56A. Mužský a ženský princip tvoření.


Hutnost obyvatel Země v dnešní době

Až sem šlo převážně o shrnutí a dílčí doplnění doposud zveřejněných informací, které se týkaly tématu hutnosti hmoty. Jak to vypadá v dnešní době? Je úroveň hutnosti člověka ve hmotné rovině planety Země stále ještě stabilní na úrovni 10? Nebo se s hutností něco děje? Jak postupuje Nový vývoj v otázkách Země? Jak se nové principy světelné cesty prosazují dolů do hmoty? Ukážeme, že hutnost hmoty hraje v odpovědích na poslední dvě otázky zásadní roli.

Znovu připomínám, že v textu 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi byla uvedena následující informace:

Nejvíce hrubohmotná je tedy podle Přírody a andělů Dhyanů naše pozemská civilizace. Ztvrdli jsme až na úplné dno, na hrubost úrovně 10. Níže už to podle duchovních sil nad námi nejde.

Takto nám to prezentovaly Světelné Síly vedoucí nový vývoj. V posledních měsících však vyšlo najevo, že i tento zásadní bod bude potřeba upřesnit. V novém pojetí se úroveň hutnosti obyvatel Země začíná částečně měnit. V závislosti na tom, jakým způsobem člověk žije, jakou duchovní cestu ve svém životě aktivně buduje. Je to snad výsledkem toho, že naše vnímání se zjemňuje? Nebo to není ta samá hutnost, ale nová hutnost vnímaná poněkud jiným způsobem? Nebo se odehrávají další nové změny, které Nový vývoj automaticky přinesl, aniž by to kdokoliv předem očekával? Zeptám se na to energií ze špičky Nového vývoje.

Duchovní komunikace ze 4.5.2017:

JN: Energie ze špičky systému NDC, proč se mění povaha hutnosti obyvatel na Zemi? Je to výsledek nějakého předchozího plánu? Proč to takto vzniklo? Jaký to má důvod? Jaké skutečnosti toto umožnily?

Inteligentní energie ze špičky systému NDC: „V rukou nás energií ze samotné špičky NDC je od jisté doby určité směrování Nového vývoje směrem, který se v každé nové situaci ukazuje jako optimální. Znamená to, že detaily další cesty se v každém okamžiku upřesňují. Pokud se ukáže jiná, více vhodná možnost, je tato situace přidána k dosavadním principům světelné cesty. Nová duchovní cesta už dlouhodobě řeší zásadní bod vývoje. Nové principy světelné cesty se již podařilo prosadit do duchovního pozadí vašeho hmotného světa. Byla nastoupena cesta, která se jeví jako optimální pro lidstvo na Zemi. Ale zatím pouze v duchovních sférách nad hmotou. Vývoj ve hmotě však pokračuje podle starých not. Proto se stále hledají možnosti, jak dosáhnout proniknutí nových principů světelné cesty z duchovního pozadí dolů do hmoty. Aby u vás přestaly převažovat informace o duchovní cestě prostřednictvím magie a dalších zásadních principů Staré duchovní cesty. Aby informace o Nové duchovní cestě dostaly jednoznačně zelenou. Aby temné systémy v pozadí světa přestaly mít zásadní vliv na vývoj světových událostí. A karmický systém získal dostatek síly na to, aby například většina plánovaných teroristických akcí byla zastavena ještě před jejich uskutečněním. Ještě před dokonáním masakru na lidských životech.

Situace konstantní hutnosti 10 na Zemi automaticky zakonzervovala stav sil ve hmotě. Temno má ve hmotě převahu, Světlo sice nenápadně působí, ale na změnu poměrů ve hmotě to nestačí. Ano, věděli jsme, že převaha hutnosti poskytuje i převahu rozhodovací. Převahu schopnou měnit běh událostí. Co ale s tím, když všichni lidé a všechny systémy na Zemi mají stejnou hutnost? A tato hutnost vypadá jako trvalá a neměnná? V poslední době se přece jen začaly tyto poměry mezi Světlem a Temnem v některých dílčích situacích měnit. Hledali jsme důvody, proč tomu tak je. Jaké jsou další skryté příčiny rozhodovací síly toho kterého systému ve hmotě.

Mohl by pomoci jiný pohled? Změna měřítka? Rozhodovací síla bytosti přece nemůže být závislá jen na výšce hutnosti. Dva lidé s hutností 10 přece nemusí mít stejnou sílu v rozhodovacích situacích. Jeden je součástí Nové duchovní cesty, má v pořádku své čakry, usiluje o kvalitní stravu den za dnem. Prochází opakovaně zkouškami své čistoty. Ten je velmi pevný ve hmotném životě. Příroda na Zemi jej přijala za svoji součást. O svoji hutnost se může opřít kompletně. Tato jeho stabilita způsobuje, že světelné energie přicházející přes něj budou mít ve hmotě zesílenou rozhodovací sílu. A proti němu je člověk, který zde stále prosazuje magii. Astrálně cestuje nebo se o to pokouší. Upíná se k přechodu lidstva do 5. dimenze. Ten přece není schopen se naplno opřít o svoji hutnost, když je jednou nohou již mimo hmotu. Jednoduchým porovnáním je zřejmé, že pouhá hutnost k odhadu rozhodovací síly člověka nestačí.

K hutnosti můžeme přidat ještě jednu záležitost. Etičnost nebo neetičnost člověka vzhledem ke světelné cestě civilizace. Jeden propaguje světelnou cestu sebe i celého lidstva. Pracuje na sobě. Pomáhá i druhým. Další naopak hledá cesty ke svému zbohatnutí nebo k udržení své moci nad ostatními, nad celým vývojem, nad Přírodou. To jsou hlavní motivy veškeré jeho činnosti. Dělá to často na úkor druhých lidí, celého lidstva nebo i na úkor Přírody. Nebo hledá způsoby prosazování zvrácené ideologie formou masakrů. Opět je zřejmé, že ten první bude podporovaný Přírodou, Planetou, morfickými poli a energie vstupující do hmoty přes něj bude mít zvýšenou rozhodovací sílu. Naproti tomu ten druhý jde proti Přírodě, Planetě i lidstvu a jeho rozhodovací síla pro ovlivnění cesty současného vývoje se tak logicky zmenšuje.

Toto nás inspirovalo k tomu, že bude vhodné vytvořit něco jako transformovanou novou hutnost. Do které promítneme jednak původní úroveň hutnosti. A dále stabilitu člověka či systému ve hmotném životě, vzájemnou vyrovnanost, vyváženost jeho hmotné i duchovní stránky. A také otázku etického přístupu v jeho životě. Jestli svým životem podporuje nalezení trvale udržitelné světelné evoluce lidstva. Nebo jde-li naopak proti tomu. Transformovaná nová hutnost pak lépe vystihne rozhodovací sílu jednotlivých stran ve vztahu k prosazení trvale udržitelné světelné evoluce lidstva na Zemi.“

 

Impulsy k tomu, že s úrovní hutnosti se zde na Zemi i ve Vesmíru něco děje, jsme dostali již více než před rokem. Zkoumali jsme to, ale byly to jen dílčí výsledky, zpočátku pouze náznaky. Vlastně jsme ani nerozuměli tomu, jak je možné, že se to děje. Až teprve v tomto období jsme dostali zřetelný impuls ke zveřejnění této situace a také kompletní vysvětlení toho všeho.

Po dlouhé období byl běžný člověk 2. typu na Zemi na úrovni  hutnosti 10. Nic dalšího jsme nezkoumali. Teď nám ovšem přicházejí nové informace od Přírody. A vnímáme, že v nich se pojetí hutnosti poněkud změnilo. Že hodnoty nové hutnosti přihlížejí i k etice člověka nebo systému ve hmotném životě a také k tomu, jakou duchovní orientaci si člověk nebo systém zvolili. Jak je stabilní a pevný ve své hmotné existenci. To ovšem není myšleno silou peněz, ale dokonalostí vzájemného vyladění hmotné a duchovní složky jeho bytosti.

Jak tedy v tomto období vnímáme prostřednictvím Přírody tuto novou hutnost u odlišných skupin obyvatel na Zemi? Co z toho všeho vyplývá pro celý vývoj?


Duchovně probuzení lidé zaměření na magii a teorie Staré duchovní cesty

U duchovně probuzených jedinců zaměřených na magii, teorie Staré duchovní cesty a třeba i na teorii o postupném přechodu lidstva do 5. dimenze, má nová hutnost tendenci postupně se snižovat. Tito lidé jsou vesměs v duchovním pádu směrem k Temnu. Přestože veřejně hovoří o tom, že na Zemi propagují cestu ke Světlu, a přitom tomu ve skutečnosti tak není. Takže svým životem a tím, co veřejně říkají, vlastně kamuflují, i když v drtivé většině nevědomě. Jejich slova nejsou v souladu s jejich skutečnou situací. A to je prvek, který je se světelnou cestou neslučitelný.

Směřování opačným směrem, než je cesta ke Světlu, pak u nich vede ke snižování hladiny nové hutnosti. Dříve z pohledu Staré duchovní cesty by to u nich bylo bráno jako proces zvyšování duchovní pokročilosti a příprava na odchod do 5. dimenze. Spojené Síly Světla vedoucí nový vývoj to vnímají jinak. U této skupiny je teď nová hutnost na úrovni 9,5 – 9,8. Vyspělý mág se dostává ještě níž, až k hodnotám 9,2 – 9,7.

To neznamená, že tito lidé se stávají duchovnější a pokročilejší z pohledu světelné cesty. Naopak to naznačuje, že jejich soudržnost s hmotnou rovinou není úplně v pořádku. Že svojí orientací částečně směřují do oblasti astrální roviny, kam člověk odchází po životě. Tedy do oblasti trvalé stagnace mimo skutečný vývoj. To však není doklad duchovní pokročilosti. Ale spíše známka toho, že nedokázali pochopit rozdíly lidstva dvou typů. Nedokázali ani rozpoznat, k čemu tato hmotná úroveň má dnešnímu člověku pomoci. Tím pádem ani nemohli dojít ke zjištění, proč se vůbec v tomto období zde ve hmotě zrodili. Jaký je jejich skutečný osobní a případně světový úkol.

Jsou tak na své duchovní cestě v úplně jiném směru, než by mělo být jejich optimum. Nedostali se ani k přirozenému nastartování soustavné karmické očisty sebe samých. Navíc si nakládají další nepříznivé karmické nánosy. A to zejména v situaci, kdy jsou v prosazování těchto překonaných přístupů veřejně činní. Síla vlivu duchovních energií, které přes ně přicházejí do hmoty, na současný vývoj, se tak trvale zmenšuje.
 

Systémy ve hmotě podporující neetičnosti

Podobně jako lidé orientovaní na zastaralé duchovní teorie, jsou ve fázi snižování nové hutnosti i všechny systémy ve hmotné rovině, které otevřeně nebo skrytě podporují neetičnosti. Tedy systémy, přístroje, duchovní teorie, i jakákoliv hmotná technika, vše co umožňuje ovládání, manipulace, zneužívání, násilí, války. Důsledkem je postupná ztráta jejich původní soudržnosti s hmotou. A tím i klesající vliv na směr dnešního vývoje lidstva na Zemi.

Například veškeré zbrojní systémy hromadného ničení – jaderné, chemické, bakteriologické zbraně, jejich klesající nová hutnost je nyní na hladině 9,2 – 9,5. Síla setrvačnosti hmotného vývoje je však obrovská. A převaha temných sil, temných principů a směrů před koncem 20. století byla mimořádná. Proto ještě nenastaly vhodné podmínky na to, aby se v této oblasti mohlo něco změnit.
 

Lidé na světelném vzestupu, kteří jsou stabilní součástí NDC

Naopak u jednotlivců, kteří našli cestu ke světelnému vzestupu a stali se stabilní součástí systému Nové duchovní cesty, se hladina nové hutnosti postupně zvyšuje. Není to vyjádřením toho, že jsou ještě více dřevění, nemohoucí, že směřují až k naprosto nehybným kamenům. Naopak je to průvodní jev skutečnosti, že tito lidé jsou lépe než předchozí vyladěni s hmotnou rovinou.

U nich je harmonie vyváženosti hmotné a duchovní stránky bytosti na mnohem vyšší úrovni. Z toho všeho pak vyplývá, že energie přicházející přes tyto jednotlivce do hmoty mají podstatně větší vliv na směr celkového vývoje dnešního lidstva než je tomu u těch, kteří se nedokázali rozloučit s magií. V dnešní době je hladina nové hutnosti jednotlivců na světelném vzestupu běžně 10,1 – 10,5.
 

Důsledky pro budoucí vývoj

Špička systému Nové duchovní cesty je na trvalém vzestupu. A současně uzemnění systému NDC ve hmotě je stále pevnější. Ze špičky NDC proudí na Zemi světelné energie stále vyšších frekvencí.

A tyto energie postupně získávají důraznější páky na zásahy do vývoje ve hmotné rovině Země, než tomu bylo dříve. Na omezení nežádoucích odchylek, systémů, tendencí, a třeba i neetických vědeckých výzkumů, které jsou pro dnešní svět typické. To dává šanci pro budoucí postupné omezení nebo dokonce i na úplné zastavení všeho, co ohrožuje nastoupení trvale udržitelné světelné cesty dnešního lidstva. Zatím jde jen o šanci do budoucna, o naznačení pro budoucí vývoj. O předpoklad, který se teprve potřebuje projevit ve hmotě skutečnými výsledky.

Toto je výhled, skutečnost může ukázat, že se postupně odkryjí ještě jiné možnosti. Dojde v budoucnosti k potvrzení těchto předpokladů přímo ve hmotných událostech? Nebo to bude ještě poněkud jinak?

 

V závěrečném pátém pokračování tématu 84 nazvaném 84E. Kam směřuje systém NDC – karmická situace na Zemi se pokusíme naznačit, jak se postupně mění nebo už změnil karmický systém zde na Zemi. Co především se v tomto období aktuálně řeší.
 

© Jiří Novák, květen 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 189
  • 24
  • 19
  • 23
  • 27

Celkový počet hlasů: 282