Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 33A. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I

33A. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I

Jiří Novák Vloženo 27.6.2010
Jiří Novák

Informační bioenergie nacházející se všude kolem nás, jsou výsledkem působení Přírody, Planety, a Kosmického vědomí prostřednictvím všudypřítomných morfických polí. Je to přitom zařízeno tak, že každá otevřená čakra automaticky přijímá informační bioenergie popisující určitou oblast vnímání, prožívání a způsobu zpracování vnější reality člověkem. Například první úroveň čaker je úrovní, na které se formují základní hranice člověka ve hmotném světě – co je on a co už není on. Zde člověk zpra­covává svůj postoj k zajištění základních hmotných potřeb - jíd­la, výživy, bezpečí, sexu, materiálního zajištění. Bioenergie procházející druhou rovinou čaker umožňují pocitově rozlišit a vyvážit protiklady v postojích vůči sobě i okolí. Třetí úroveň je úrovní rozhodování, které vychází z rozumového hodnocení dané situace. Zde dává člověk najevo sílu své hmotné osobnosti - schopnost rozhodovat se a jednat. V rovině srdce člověk cítí a vnímá duchovní pozadí světa a vyvažuje hmotné i duchovní impulsy v životě.

Funkce čaker

    Neviditelné čakry představují energetické rotující a vibrující víry, které zásobují člověka základními typy bioenergií, které ke svému životu nezbytně potřebuje. To znamená životní bioenergií, která oži­vuje buňky a orgány našeho fyzického těla a tvoří nosnou struktu­ru vnějších energetických těl. Vitální bioenergií, která je hnací silou každého našeho jednání a dotváří i strukturu vnějších ener­getických těl. A vnějšími informačními bioenergiemi, které přinášejí duchovní informace o současném stavu evoluce lidstva, Planety a Vesmíru. Podrobněji bylo téma bioenergií nezbytných pro člověka zpracováno v článku 27. Vitální, životní a informační bioenergie.

Informační funkce čaker

    Informační bioenergie nacházející se všude kolem nás, jsou výsledkem působení Přírody, Planety, a Kosmického vědomí prostřednictvím všudypřítomných morfických polí. Jsou výrazem jednoty člověka se současnou civilizací, Přírodou, Planetou a kosmickým celkem a umožňují nas­měrovat evoluci člověka správným směrem. Je to přitom zařízeno tak, že každé jednotlivé čakře odpovídá určitá oblast vnímání a prožívání bytí a způsobu zpracování vnější reality. V některých knihách to bývá označováno jako „psychologický význam čaker“.

    Každá čakra, pokud je otevřena, pak automaticky přijímá právě informační bioenergie popisující tuto určitou stránku jak vnější reality, tak i místa člověka ve vnějším světě. Například: oblast fyzické stability a energetic­kého spojení s Planetou, oblast hodnotících impulsů, přání a tužeb člověka. Přehled těchto oblastí pro všechny čakry na sedmi úrovních v těle člověka bude postupně uveden v tomto a následujícím textu.

    Naplno otevřený optimálně fungující systém hlavních čaker tak umožňuje člověku poz­nat a pochopit sám sebe i okolní svět ve všech hlavních, podstatných úhlech pohledu a odhalit tak vyšší úroveň pravdy, která je všude kolem nás v neviditelném duchovním pozadí světa. Každý má tuto pravdu na dosah. Každý má právo přístupu k této pravdě. Stačí se jí otevřít a dos­tatečně zharmonizované čakry ji automaticky začnou přijímat.

    Pokud však člověk tyto informace o povaze vnější reality odmítá a místo nich prosazuje svoje vlastní deformované pojetí vnějšího světa v dané oblasti, příslušná čakra se pak pro příjem informačních bioenergií uzavře. Dlouhodobým následkem je nedostatek bioenergií v dané úrovni a vznik příznivé situace pro fyzické neduhy orgánů, jejichž zásobování bioenergiemi spadá pod danou čakru. A také psychické a duchovní problémy odpovídající dané oblasti reality. Viz článek 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?

    Příjem informací čakrami však nepředstavuje jedinou možnost získání informací z duchovního pozadí světa. Člověk má i speciální centra mimosmyslového vnímání a mimosmyslo­vé komunikace. Ta jsou však u běžného člověka neprobuzena a v tomto článku se jimi nebudu zabývat.

    Ještě připomínám základní informaci, že čakry na přední části těla označené písmenem A energeticky odrážejí a podporují vztah k sobě samému, ke svému Já, zatímco čakry vzadu označené písmenem B odpovídají zaměření na My, na okolí, Přírodu a vnější svět. Výchozí stav je takový, že člověk má sedm úrovní hlavních čaker a v každé z nich může mít dvě čakry – podrobněji viz články 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka a 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

                    


 

První úroveň čaker – oblast hmotné individuality a stability ve hmotě

    První úroveň čaker lze charakterizovat jako úroveň, na které se formují základní hranice člověka ve hmotném světě, a vytvářejí se tak hranice jeho individuality – co je on a co už není on. Zde člověk zpra­covává svůj postoj k zajištění základních hmotných potřeb - jíd­la, výživy, bezpečí, sexu, materiálního zajištění. Úroveň odpovídá dol­nímu konci páteře, tedy základně páteře. Ve starých textech bývá čakra v této úrovni nazývána základní či kořenová (Muladhara).

Čakra 1A – vymezení hranic člověka ve hmotě

    Bioenergie procházející touto čakrou přispívají k vy­mezení hranic člověka ve hmotném světě ze všech hledisek: Já - Ty, Já - opačné pohlaví, Já - podřízený či nadřízený, Já - dítě či jiný dospělý, Já - zvířata, rostliny, Já - Příroda, Planeta, Vesmír. Tím se vytváří základní identita člověka v tomto světě. Zde se zpracovává odlišení toho, co jsem Já a co patří pod moji zodpovědnost, a co již nejsem Já a neměl bych proto do toho zasahovat, ani se to snažit jakýmkoliv násilným způsobem ov­livňovat. Do oblasti mého Já patří i vědomá péče o sebe, o své zdraví, o své energetické fungování, ale také pohlavní pud a fyzická stránka sexuality.

Příčiny informační uzavřenosti čakry 1A

    Pokud je čakra 1A informačně uzavřená a rotuje proti směru pohybu hodinových ručiček, nebo je zcela ucpaná a nefunkční, může se jednat o některou z následujících příčin: Člověk si vytvořil deformované hranice vlastního Já - buď se chová přehnaně podřízeně, nebo naopak příliš nadřazeně vůči druhým. Obo­jí může být i kombinováno pro různé oblasti. V práci je příliš poddajný a každý se po něm vozí, naopak doma se chová despoticky a všem to natře, aby si posílil své sebevědomí (bývá to také přesně naopak). Nebo se naopak snaží plně rozhodovat za druhé a řídit jejich životy, může o ně i přehnaně pečovat, sám se však o své základní hmotné potřeby, ani o své zdraví, starat nedokáže.

    Může také jít o deformovaný vztah ke druhému pohlaví - buď přílišný stud, ne­jistota, neschopnost navázat kontakt, nebo naopak zneužívání dru­hého pohlaví výhradně pro své smyslové sexuální požitky. Může také jít o oddělené prožívání lásky a sexu. Každá z předchozích nevy­rovnaností v prožívání vlastních hranic může být prvotní příčinou špatného fungování čakry 1A.

Čakra 1B - fyzická stabilita a přežití

    Bioenergie v této čakře formují stabilitu ve hmotném světě, vůli k zachování života a přežití, energetické spojení s Přírodou, Planetou a hmotným světem ze všech pohledů. Týká se to zejména vědomé péče o svoji hmotnou existenci, hmotné zabezpečení, zajištění vhodného vnějšího prost­ředí a optimálních vnějších podmínek k životu. Zde se vytváří dů­věra a jistota člověka ve svoji hmotnou existenci, v Planetu, ve vnější prostředí. Zde prožívá a vnímá bezpečí i radost ze života, učí se žít v trvalé přítomnosti - TADY a TEĎ.

Příčiny informační uzavřenosti čakry 1B

    Rotace čakry proti směru ručiček, nebo její kolaps, úplné ucpání, mohou být vyvolány některou s následujících nevyrovnaností v prožívání odpovídající oblasti bytí: Nedostatek vůle žít, trvalý pocit nespokojenosti či nejistoty v životě, život prožívá jako těžké břímě. Nejistota se může projevovat tendencí útěku od přítomnosti, sebelitováním a vyhýbáním se změnám, nebo naopak útokem, agresí a obviňováním okolí za svůj stav. Problém žít v přítomnosti bývá doprovázen přílišnou upnutostí na minulost nebo budoucnost. Nebo také jednoznačným preferováním duchovní stránky života, a podceňováním hmotných podmínek existence – což je typické například u andělů zrozených ve hmotě.

    Špatně fungující čakra 1B se projevuje nedostatečnou péčí o podmínky svého života, může vést i k naprostému podceňování materiálních okolností svého života a opovrhování jimi. Nebo naopak k přílišné závislosti na vnějších materiálních hodnotách (peníze, majetek a materiální podmínky) a ty se pak stávají rozhodujícím motivem jeho fungování.


 

Druhá úroveň čaker – pocitové rozlišení, vyvážení a hodnocení protikladů

    Bioenergie procházející druhou rovinou čaker umožňují pocitově rozlišit a vyvážit protiklady jak v postojích vůči sobě samému, tak také v postojích a jednáních vůči okolí, druhým bytostem a Přírodě. Zde se člověk učí z vylučujících se protikladů vybírat správný postoj a naopak vylučovat špatný (dobro a zlo, láska a nenávist). Učí se rozpoznat dobro od zla a najít způsob, jak na výskyt zla správně reagovat. V případě doplňujících se protikladů se naopak učí vyladit každou takovou dvojici do optimální vzájemné jednoty – například správně vyvážit přijímání impulsů a vlastní aktivitu, a tím vyladit ženskou a mužskou složku v sobě.

    City a pocity se na této rovině stávají oživujícím prvkem v životě člověka, který fyzickým prožitkům dodává první rovinu ohodnocení. Výsledkem je pocitově ovlivněný, vyladěný nebo naopak deformovaný prožitek reality. City jsou tím, co mi dodává životní sílu, vnit­řní motivy a impulsy mého jednání, nebo co naopak životní sílu bere a může vést až k vnitřní destrukci.

    City mohou dodat témuž ne­utrálnímu prožitku pozitivní nebo negativní ohodnocení. Stávají se tak silou, která mne dokáže naplnit pozitivitou a důvěrou v sebe i vnější svět, nebo naopak prostředkem, který mne úplně zdestruuje a rozloží. Například událost může být pocitově přijata takto: „Měla jsem pocit, že se mu líbím, ale bylo vidět, že je zmatený a nemá odvahu mne oslovit“. Prožitek téže události však může být také úplně jiný: „Měla jsem pocit, že mne nemá rád, protože se choval divně a vůbec mne neoslovil“. Úroveň se nachází v rovině kříže a podbřišku, tedy ve spodní části břicha. Čakra v této úrovni bývá nazývána křížová či sakrální (Svadhisthana).

Čakra 2A – pocitové rozlišení a vyvážení protikladů v sobě

    V této úrovni se formuje především pocitové rozlišení nesmiřitelných protikladů Dobra a Zla, pravotočivé a levotočivé bioenergie. Touto úrovní se člověk učí rozpoznávat skutečnou pomoc od skrytého ovládání, násilí a manipulace. Není jednoduché právě toto rozlišit. Nezbytná k tomu je dostatečná citlivost na vnímání rozdílného působení pravotočivé a levotočivé bioenergie. Zde se také formuje pocitové vyvažování dalších protikladů uvnitř sebe ze všech hledisek. Např. úcta a kritika, schopnost a neschopnost, přitažlivost a nevzhlednost, úspěšnost a neúspěšnost.

    Úroveň také odráží pocitové vyvažování doplňujících se protikladů v sobě – zejména mužskou aktivní a ženskou přijímající stránku v člověku. Tím dochází k vzájemnému vyladění obou pólů tvořivé síly, které jsou v každém člověku obsaženy bez ohledu na jeho pohlaví. Na jedné straně síly oplodňující, tedy mužské, ak­tivní a na druhé straně plodivé síly, tedy ženské, přijímající a kompletující.

Příčiny informační uzavřenosti čakry 2A

    Zjistíme-li, že čakra 2A rotuje proti směru hodinových ručiček a je tedy informačně uzavřena, nebo je dokonce zcela nefunkční, příčinou mohou být některé z nás­ledujících nevyrovnaností ve zpracování psychologické oblasti pro tuto čakru: Člověk nedokáže odlišit působení Dobra a Zla na sebe a v sobě. Nechá na sobě parazitovat temné systémy a vůbec si toho nevšiml.

    Nebo je výrazně vychýlený v prožitku jiných protikladů, nepřijímá sám sebe, nedokáže být sám sebou, neustále se obviňuje. Například: Má zablokované vlastní tvořivé schopnosti. Je příliš závislý na mínění druhých. Má nevyváženou mužskou a ženskou stránku v sobě - buď je přehnaně aktivní a do všeho se snaží zasahovat nebo je naopak příliš pasivní a nechá za sebe rozhodovat jiné. Další možností je citová nevy­rovnanost, přílišné kolísání postoje k sobě od přehnané sebelásky až k naprostým depresím. Zablokování citů vůči sobě a jejich ne­dostatečné uvolňování, nic necítí, je mu vše jedno. Emoce se pak mohou hromadit a čas od času mohou nekontrolovaně vybuchnout. Ne­bo naopak necítí žádné emoce vůči sobě, je příliš laxní a je mu jedno všechno, co se týká jeho osoby.

Čakra 2B – pocitové vyvažování protikladů ve vztahu k okolí

    Bioenergie procházející touto čakrou přispívají k formování pocitového vyvážení protikladů vůči okolí – vůči partnerovi, dětem, rodičům, vůči profesní skupině (podřízeným či nadřízeným), vůči náro­du a lidstvu, vůči Přírodě, Planetě a Vesmíru: Abych skutečně pomáhal a přitom nemanipuloval, neznásilňoval, nevnucoval, skrytě neškodil. Abych nebyl zcela pasivní vůči okolí s pocitem, že všechno se vyřeší samo, nebo že všechno zajistí druzí. Ale také naopak abych se nesnažil všechny události v okolí i životy druhých pevně držet ve svých rukou. Najít správné vyvážení protikladů v každém svém postoji, slovech, činech, vůči svému okolí. 

Příčiny informační uzavřenosti čakry 2B  

    U této čakry může obrácený směr rotace nebo její poškození naznačovat některý z nás­ledujících deformovaných postojů: Nevyrovnané a nerovnoprávné vnější citové vztahy. Buď přílišná citová závislost na druhých a jejich pomoci, která zcela deformuje jeho normální život. Nebo naopak citové ov­ládání, citové vydírání a citové zneužívání druhých pro své vlas­tní cíle. Vyskytnout se může i neschopnost otevřít se a přijmout pomoc druhého, přijímat lásku. Také však citová chladnost vůči druhým, nezúčastněnost, někdy až bezcitnost. Chce blízké lidi vlastnit, místo aby je bral jako rovnocenné. Může se vyskytovat tendence k neustálému předělávání druhých, neustále kritice druhých, sklony k vyčítání, obviňování.

    Výjimkou nejsou ani přílišné citové výkyvy a citové extrémy ve vztahu k druhým - od přehnané sebeobětující se lásky až k agresivní nenávisti. Může všechny kolem zahrnovat svoji láskou v takové míře, až je jim to nepříjemné. A pak v náhlém výbuchu agresivně druhým vyčte, že nikdo nic nedělá, že je to jen na něm. Nebo nedostatečně průběžně uvolňuje své pocity vůči druhým - všechen spolykaný a nezpracovaný hněv se pak čas od času uvolní v náhlém předráždě­ném výbuchu.


 

Třetí úroveň čaker – rozumové zhodnocení situace a přijmutí rozhodnutí

    Ve třetí úrovni se vytváří nejvyšší rovina ohodnocení prožívané hmotné skutečnosti - hodnocení rozumové, intelektuální, které spojí všechny ostatní vlivy dohromady v jediný výsledek, na základě kterého se pak člověk rozhoduje a jedná. Tato úroveň je hnacím motorem fyzické bytosti. Je úrovní rozhodování, které vychází z individuálního hodnocení dané situace. Impulsy pro toto rozhodnutí přicházejí z první roviny čaker – z pojetí vlastní individuality a syrového vnímání hmotné reality. Dále z druhé roviny čaker – pocitového rozlišení a vyvážení protikladů, z pocitového ohodnocení nezkreslených hmotných prožitků.

    Touto úrovní dává člověk najevo sílu své hmotné osobnosti. Schopnost rozhodovat se a jednat – jak vůči sobě, tak také vůči okolí. Je dáno vývojem, že nejvyšší institucí hmotné bytosti je rozum, který vše zhodnotí. Výsledkem je rozumově schválený, rozumově ohodnocený, ovlivněný nebo dokonce deformovaný prožitek reality i rozumové zhodnocení nebo spíše deformování citů, pocitů. A na základě takového hodnocení pak člověk přijímá hodnocení a jedná.

    V té úrovni se do fungování člověka promítají jeho starosti a po­vinnosti, vědecké i společenské předsudky, veřejně uznávaná schémata fungování člověka, většinový světový názor. Např. „to, co jsem viděl, nemůže být duch, protože žádní duchové neexistují“. Nebo: „Tomu člověku nevěřím a nebudu ho volit, protože noviny o něm napsaly, že krade“. Nebo: „Člověk se prokazatelně vyvinul nahodilou evolucí z neživé hmoty, protože tak se to učí ve školách na celém světě.“

    Úroveň najdeme těsně nad pupkem v horní části břicha (vzadu na těle v oblasti beder), tedy na úrovni nervového centra, které se nazývá solar plexus. Proto se někdy říká „naložil si na svá bedra příliš mnoho starostí“. Čakra v této úrovni se nazývá čakra solar plexu (Manipura).

Vyvážení tří úrovní nebo nadvláda intelektu?

    Bioenergie v této úrovni formují a vyjadřují závěrečné, nejvyšší hodnocení situace na úrovni hmotné osobnosti člověka. Hodnocení, které vychází z běžné a obvyklé nadvlády rozumu ve hmotě. Hodnotící rozumové impulsy, přání a touhy člověka se stávají hlavní hnací silou v jeho životě. Tato vitální síla jej vede k určitému rozhodnutí a k zapojení vůle, která pak toto rozhodnutí bude realizovat.

    Tato úroveň by měla vliv nižších dvou úrovní vyvážit rozumovým ohodnocením, aby se vyloučily všechny možné úchylky, klamy a manipulace. Například víme, co je to fata morgána. Poznali jsme, co je to klamavá reklama. Často však z prvních tří úrovní člověka tato úro­veň až příliš jednoznačně dominuje. Nejedná se pak o završení harmonického fungování ve hmotné rovině, ale o deformovanou nadv­ládu rozumu nad pocitovým hodnocením i nad neutrálním prožíváním hmotného světa. Takový člověk pak jde v životě tvrdě za svým cí­lem bez ohledu na své zdraví, citové prožitky, vztahy s druhými lidmi a často i bez ohledu na etiku svého jednání. Zcela pak chybí posouzení, zda jeho jednání není na úkor druhých lidí, zda tím druhým neubližuje.

Čakra 3A - hodnotící impulsy a z nich vycházející rozhodnutí vůči sobě

    Bioenergie procházející touto čakrou formují a vytvářejí hodnotící rozumové impulsy, přání a touhy vůči sobě (sebehodnoce­ní) ze všech hledisek. Hodnocení fyzických a psychických schop­ností člověka, jeho vůle, citů a pocitů, intelektu. Hodnocení na zák­ladě skutečného či vysněného vzoru, na základě srovnání s jiným člověkem nebo srovnání s obvyklým průměrem, či z hlediska všeo­becně přijímaných názorů, společenských předsudků.

    Bioenergie této čakry formuje vlastní se­bevědomí, které odráží úroveň hodnocení své bytosti. Např. „nes­tojím za nic, protože neumím to a to a druhý to umí“. Nebo „mám příliš velký nos a nikomu se nemohu líbit“. Z této čakry se usku­tečňuje nevědomá energetická výměna s okolím. Z této čakry se také uskutečňuje energetické násilí vůči druhým podpořené nadvládou své hmotné vůle nad nimi. Proto také naopak právě tato čakra obvykle schytá veškeré energetické výpady či útoky druhých osob, které probíhají zejména prostřednictvím vitální bioenergie. Člo­věk pak cítí jakoby energetické údery na solar a nepříjemné poci­ty či tlaky v této oblasti.

Příčiny informační uzavřenosti čakry 3A

    Obrácený směr rotace čakry nebo nefunkční čakra může naznačovat některou z následují­cích deformací v psychologickém prožívání: Nevyrovnané sebehodno­cení - na jedné straně podceňování sebe sama, problém vyjádřit své touhy a přání, přílišná závislost na hodnocení druhých. Své vnitřní prožívání, vnitřní přání a touhy, se pak snaží usměrnit podle mínění druhých či podle všeobecně uznávaných názorů. Snaží se druhým přizpůsobovat, aby byl uznáván. Je zmítán protikladnými vnitřními touhami. A protože neví, co má se sebou dělat, jak se zachovat, obvykle neudělá nic. A pocit vlastní nemohoucnosti se stále stupňuje.

    Nebo naopak přehnané sebevědomí a pocit, že já jsem nejlepší a tím i nepostradatelný a jednoduše svojí vůlí zlomím všechny případné disharmonické vnitřní náznaky, pochybnosti. To pak vede ke snaze ovládat svůj vnitřní svět a své vnitřní prožívání podle rozumem stanovených hodnot. Ale také to vede k pocitu, že zvládnu svojí vůlí vše, a že mé zdraví je nezlomné. Jak falešné bývají takové představy. A jak tvrdě dopadne člověk, když se u něj objeví vážná nemoc.

Čakra 3B - hodnotící impulsy a rozhodnutí ve vztahu k okolí

    Bioenergie v této čakře přispívají k vytváření hodnotících impulsů, přání a tužeb vůči okolnímu světu (sebeprosazení). Na této úrovni se formuje rozumové ovládání svého vnějšího jedná­ní, zde se vytvářejí rozumové postoje a principy chování člověka k okolí a druhým lidem. Ať už jde o postavení vůči partnerovi, druhým lidem, národu, lidstvu, Přírodě a Planetě. Odtud vychází i nasměrování člověka k úspěchu, k vítězství, k moci.

    Hodnocení opět vychází z nejrůznějších pohledů - srovnání s jiným člověkem nebo srovnání s obvyklým průměrem, hledisko většinově přijímaných ná­zorů, nejrůznější předsudky. Např. „není to vhodný partner pro mne, i když ho mám ráda, protože se už jednou rozvedl“. Případně „nepřipadá v úvahu jako partner, protože je mladší než já“.

Příčiny informační uzavřenosti čakry 3B

    Pokud čakra 3B rotuje proti směru hodinových ručiček nebo je nefunkční, příčinu můžeme hledat v některé z následujících deformací v prožívání od­povídající psychologické roviny: Nevyrovnané prosazování se vůči vnějšímu světu. Na jedné straně se může jednat o přílišnou podří­divost, přehnanou skromnost, roli oběti, zbytečnost, trvalý pocit viny. Pocit, že nikdy nedokáže dosáhnout svých cílů, protože oko­lí a osud mu v tom neustále brání nebo cítí, že si to nezaslouží. Do této role se plně vžije a nedělá nic pro to, aby své postavení vůči světu změnil.

    Na druhé straně příliš velké ego, přílišná sebejistota a sobect­ví, snaha o agresivní uspokojování svých potřeb i na úkor druhých a manipulace s nimi. Chce pak ovládat vnější svět kolem sebe ve všech detailech. Je odhodlán prosazovat svou moc a učinit z ostatních řízené vojáky na svém bojišti. Potvrzení sebe sama hledá ve vnějším životě, soustředí se na to, jak získat uznání a vnější bohatství. Je ne­ustále nespokojený se situací i s lidmi kolem sebe. Ostatní vidí jako překážky na cestě k dosažení svého cíle. Proto je musí spíš obejít nebo předběhnout, než by s nimi spolupracoval. Funguje na principu moci a agresivity, svět chce udělat bezpečný pro sebe tím, že ostatní ovládne.


 

První tři úrovně - hmotné projevy ve hmotném světě

    Na prvních třech úrovních se člověk učí zvládat základní tři roviny svého hmotného fungování - zaprvé smyslové vnímání hmotného světa, svého individuálního postavení v něm a materiální zajištění, zadruhé pocitové vyvažování protikladů a polarit uvnitř sebe i ve vztahu k okolí. A zatřetí závěrečné hodnocení své vlastní bytosti i svého vztahu k okolí prováděné rozumem a přijímání rozhodnutí, impulsů k jednání, které z takového ohodnocení vycházejí.

    Jde tedy o vyjádření hmotných, pocitových a rozumo­vých projevů v životě. Prožívání na těchto úrovních však obvykle nevychází z informací, které odrážejí nehmotnou duchovní stránku okolní reality. Člověk zde plně podléhá řídícímu vlivu nejnižší roviny své bytosti - svého Nižšího Já (osobnosti) a je­jím hodnotícím citovým a rozumovým impulsům. A závisí na jeho postoji k duchovnímu pozadí světa, zda vliv těchto nejnižších tří úrovní je korigován dalšími vyššími úrovněmi. Nebo zda naopak tyto tři spodní úrovně deformují i všechny další úrovně nad nimi.

    Aby Vyšší a Věčné Já mé bytosti mělo šanci zasahovat do řízení mého hmotné­ho fungování, je třeba nejprve deformující vliv prvních tří úrov­ní co nejvíce oslabit. Je tedy nutné první tři úrovně co nejvíce vyladit, zharmonizovat, vyčistit od negativních extrémních projevů, od zlozvyků i závislostí. Jedině pak bude mít evoluční cesta člověka pevné základy. A jeho duchovní probuzení se dostaví naprosto přirozeně.

Následky nedostatečného zpracování tří spodních úrovní

    Řada lidí však nepřipravena a nedostatečně vyladěna na prv­ních třech úrovních začne nejrůznějšími umělými způsoby směřovat k umělé­mu a předčasnému duchovnímu probuzení. Píšu o tom opakovaně – používání mnoha umělých pomůcek a metod, dokonce i drog, magie, zasvěcování. Tito lidé připisují mnohem vyšší důležitost získání přehledu o nejrůznějších duchovních učeních a metodách, než přirozené péči o fyzickou složku vlastní bytosti. V takovém případě budou nesrovnané první tři roviny neustále deformovat nebo dokonce pří­mo ovládat i ostatní vyšší úrovně a většinu projevů duchovního světa v nich.

    Proto se stává, že vnější projevy člověka s mimořádným duchovním rozhledem jsou do značné míry ovládány jeho hmotným intelektem. Nebo deformovaným chápáním vlastní individuality, například jeho velikášským postojem vůči světu, který považuje za „svoji sféru“. Sféru, kterou on přece řídí a vždy řídil. Nebo deformovaným vnímáním skutečné povahy zla a opravdových následků utrpení. Bude pak podporovat mučednictví a hlásat nepravdivé teze o posílení pravdy a čistoty lidstva každou takovou mučednickou smrtí.

    On sám si o sobě může myslet, že je duchovně probuzený, vyspělý a pokročilý. Že právě jeho informace představují nejvyšší úroveň pravdy, která je v tomto světě dostupná. Přitom místo skutečných duchovních pravd může hlásat pouze pokroucené a defor­mované duchovní informace přenesené z dávné minulosti nebo dokonce výplody vlastního rozumu. A nový vývoj se přes něj a jeho zkamenělé duchovní předsudky jednoho dne nenávratně převalí.

Pevné základy domu i své bytosti

    Je to jako se stavbou domu. Nejprve musím vybudovat spolehlivé základy z kvalitního materiálu a nechat je dostatečně zatvrdnout a stabilizovat. Poté musím provést dobrou izolaci, aby nepříjemná vlhkost zůstala tam, kam patří. Aby nepronikala ze spodní úrovně do dalších podlaží a neznepříjemňovala obývání domu. Pak teprve začnu stavět další podlaží, které tvoří hlavní část domu, a kde budou obytné místnosti. Pokud by člověk budování základů a zajiš­tění izolace přeskočil nebo odbyl, dům by byl vratký nebo by mu vlhkost v obytné části trvale znepříjemňovala život.

    Stejně tak to funguje v postupující duchovní evoluci člověka. Nejprve musí člověk vyladit své hmotné fungování a spojení s hmotným světem, tedy první rovinu čaker. Ta tvoří pevné základy jeho bytosti. Kvalita stravy, kvalita energetického fungování, stabilita vlastního zdraví, optimální denní režim, dostatek času na péči o své fyzické tělo i svůj energetický systém. To jsou základy, které jej spojují s hmotným světem. Základy, které vět­šina lidí zanedbává. Dostatečnou důležitost jim bohužel nepřisu­zuje ani mnoho duchovně orientovaných lidí.

    Po založení pevných základů bude ještě třeba vyladit druhou a třetí úroveň, které tvoří obdobu izolace základů domu. Tentokrát má tato izolace dokonce dvě vrstvy. První vrstvu izolace tvoří pocitové hodnocení, druhou vrstvu pak hodnocení rozu­mové. Nebudou-li zásady pocitového a rozumového hodnocení hmotné skutečnosti dostatečně vyladěny, zharmonizovány a oproštěny od všech předsudků, zlozvyků, špatných návyků, izolace bude propouštět nevhodné deformující bioenergie i do vyšších vrstev by­tosti.

Prvotní je dostatečné vyladění prvních tří úrovní

    Hmotná ro­vina existence je rozhodující pro život člověka. Stupeň jejího vyladění může člověka povznést na cestě duchovní evoluce nebo naopak může tuto evoluci zastavit či deformovat. Tím, že člověk první tři úrovně vyjadřující hmotné prožívání dos­tatečně zpevní a stabilizuje, vytěsní z těchto rovin deformované bioenergie nízkých frekvencí. Stavba domu jeho života bude mít za takové situace pevné základy. A snadno pak bude schopen ke svému domu přistavovat vyšší patra.

    Pokud však člověk harmonizaci prvních tří úrovní zanedbá, fungování jeho bytosti zůstane trvale deformované. A nebude se moci pohnout z místa, i když se bude sebevíce zajímat o duchovní informace. I když bude číst mnoho knih a navštěvovat i přednášky s touto té­matikou. I když se bude snažit vrchní podlaží své bytosti neustá­le ze strany podpírat a zpevňovat nejrůznějšími pomocnými prost­ředky a vynálezy typu magie, holotropního dýchání, šamanských ri­tuálů či drog.

    Nic to nezmění na skutečnosti, že bude-li se chtít jednoho dne dostat ve své evoluci dále, bude se muset vrátit k základům. Bude muset na čas zasunout kvanta informací o nehmot­né složce reality a začít se pořádně zabývat tím, jak zharmonizo­vat fyzickou stránku své bytosti. Jak zvýšit svoji hmotnou stabi­litu a upevnit své fyzické zdraví. Jak si zajistit dlouhý a kva­litní život při plné fyzické kondici a optimálním zdraví.

Váhat s opravou základů nelze donekonečna

    Bude-li člověk s opravou základů příliš dlouho váhat, může se stát, že dům, který se začne hroutit, už nedokáže zachránit. Že deformace jeho bytosti se v tomto životě stávají natolik vážnými, že bude nutné dům zbourat a postavit jej od základů celý znovu. V životě člověka se to projeví tak, že předčasně umírá na některou z vážných nemocí - rakovinu, infarkt či mozkovou mrtvici, protože se nestaral dostatečně o hmotnou složku své bytosti. Může být i násilně karmicky zastaven, protože svojí činností začal jít jednoznačně proti vzestupné evoluci Přírody, lidstva, civilizace. Nebo je dokonce zastavena planetární katastrofou celá civilizace. Všechny tyto možnosti znamenají vynucený odchod ze života, po kterém člověka čeká nové zrození. Možná dostane šanci dalšího zrození, ale ve vyhrocených obdobích, kdy ztroskotá celá civilizace a planetární katastrofu přežije pár desítek tisíc bytostí, ani to není jisté. Cena za poučení může být velmi vysoká. Někdy jeden ztracený a promarněný život. Mnohdy však dokonce promarněná věčná existence.

    Miliardy bytostí odpočívají, přežívají v duchovních depozitech a mají minimální šanci dostat se znovu do reálného světa, ve kterém probíhá a formuje se vývoj. Jednoho dne se třeba řešení najde, ale může to trvat celé věky, než některé z bytostí dostanou další novou příležitost. Protože ani možnost zrodit se na jiných planetách, v jiných světech, není tak jednoduchá. Až během jedenácti let postupu Nové duchovní cesty byla také tato situace civilizací mimo vývoj řešena, protože znamenala velkou zátěž pro duchovní obal Planety. Podle sdělení Planety zůstává dnes v duchovním obalu Země z původního odhadovaného počtu 60 miliard bytostí pouze jedna čtvrtina, tedy zhruba 15 miliard bytostí. Zbývající tři čtvrtiny bytostí, tedy 45 miliard, byly přesunuty do jiných dimenzí a světů, aby dostaly novou šanci zrození. Proč k tomu nedošlo již dříve? Protože Stará duchovní cesta neměla dostatečné množství energie, ani potřebnou výši vnitřní čistoty a frekvence, na provedení takového přesunu celé civilizace jinam. Možné byly doposud pouze duchovní přesuny jednotlivců nebo skupin mezi různými planetami, světy, dimenzemi.

    Chceme-li se vyhnout všem těmto nepříjemným úvahám, je to přitom tak jednoduché. Začít nejprve harmonizovat a vyla­ďovat svoji hmotnou stabilitu, své zdraví, své energetické fungo­vání. Ostatní kroky se pak přihlásí samy a včas. A jak to udělat konkrétně? Člověk by měl začít vytvořením nové­ho denního režimu, ve kterém bude dostatek času v prvé řadě na kvalitní odpočinek a regeneraci sil, na změnu svých stravovacích návyků a také na pravidelné cvičení zaměřené na posílení činnosti svého energetického systému (Pět Tibeťanů).


 

Čtvrtá úroveň čaker – brána mezi hmotou a duchovním světem

    Čtvrtá úroveň čaker se nachází přibližně v rovině fyzického srdce. Tedy v místě, kde sídlí nejčistší a nejvyšší duchovní energie v člověku – jeho životní jiskra. Právě to propůjčuje této úrovni nebývalou schopnost - být tou úrovní, která dokáže nižší hmotné a vyšší duchovní impulsy vyvážit a spojit v jeden optimálně fungující celek. Právě v rovině srdce dochází ke spojování a vyvažování informací o hmotné stránce světa s informacemi o jeho neviditelném duchovním pozadí. Na této úrovni tak dochází k transformování jednostranného hmotného pohledu na komplexní pohled beroucí v úvahu obě stránky reality - jak vidi­telnou hmotnou, tak také neviditelnou duchovní stránku. Čakra v této úrovni bývá označována jako srdeční čakra (Anahata).

    V této úrovni se rozhoduje o tom, zda energie a informace z horních čaker budou volně proudit do čaker spodních a naopak. Zda se do čistě hmotného prožívání budou vnášet i duchovní postoje a zároveň zda se i do čistě duchovních přístupů bude vnášet také hledisko základních hmotných potřeb. Ideálem není čistě hmotný přístup k životu, kdy člověk při svém rozhodování sleduje převážně hmotné hledisko a existenci duchovního pozadí světa neuznává. Ideálem života však nemůže být ani poustevnický duchovní život pohrdající jakýmikoliv hmotnými potřebami. Cílem vývoje je vyladit hmotnou a duchovní část bytosti v jediný optimálně fungující celek, a ne jeden z těchto pólů zcela odsunout do pozadí na úkor druhého. Více o vylaďování protikladů ve hmotě najdete v článku 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty.

Naučit se vnímat a rozpoznávat srdcem

    Člověk v sobě potřebuje spojit hmotné i duchovní prožitky. Potřebuje propojit a vzájemně vyvážit hmotné s duchovním a umět energie jedné sféry transformovat na energie sféry druhé. A to se právě děje v rovině srdce. Aby duchovní pozadí světa mohl respektovat, potřebuje trvale nas­louchat přicházejícím informačním bioenergiím. Potřebuje se naučit cítit a vnímat duchovní pozadí srdcem. Nikoliv tedy rozumem a hlavou, ale v rovině srdce se člověk učí vnímat a rozpoznávat i duchovní pozadí událos­tí a spojovat je s čistě hmotnými prožitky. Potřebuje se naučit optimálně vyvažovat hmotné i duchovní impulsy v životě – ať už se týkají jeho postoje k sobě nebo jeho vztahů k druhým lidem a Přírodě.

    V rovině srdce se člověk učí chápat příčiny a původ toho, co vnímá hmotnými smysly a co jej v životě doprovází či pronásleduje. V rovině srdce může člověk pochopit význam událostí, které se v jeho životě objevují, a které rozum považuje za čistě náhodné. Samotný rozum toto duchovní pozadí reality nemůže pochopit a skrývá je pod materialistický pojem náhody. To, co má ve hmotném světě nepostižitelné příčiny, to je z pohledu rozumu považováno za nahodilé. Duchovně probuzený člověk s otevřeným srdcem však ví, že v životě se nic neděje náhodou. Že každá událost je výsledkem skrytých tendencí, které se v životě člověka projevují.

    Na úrovni srdce člověk také prožívá čistou lásku a oddanost, soucit a dojetí. Duchovní úroveň dosažená člověkem pak určuje, zda hodnocení z roviny srdce zůstává na úrovni podmíněných citů, podmíněného hodnocení a přijímání, nebo zda člověk dokáže přecházet od podmíněného postoje a podmíněného přijímání druhých bytostí a okolností v postoj nepodmíněný. V tom smyslu, jak to bylo vysvětleno v článku 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka.

Zablokování čaker čtvrté úrovně

    Fungování člověka s výraznou převahou rozumového uvažování nad ostatními složkami bytosti však vypadá jinak. Jeho rozum totiž hledá čistě materialistické důkazy o existenci duchovního světa v pozadí za hmotou a ty nenalézá. A jak by je také mohl nalézt. Duchovní pozadí světa je postaveno na bioenergiích, které jsou odlišné od běžných energií elektromagnetického typu, typických pro hmotný svět. K vnímání a zkoumání bioenergií a duchovního pozadí světa je potřeba použít jiných nástrojů než jsou ty, které propaguje věda. Rozum však takové nástroje neuznává. Zdůvodní si to jednoduše: „jak by mohl zkoumat něco, co podle vědy nemůže existovat“.

    U takového člověka nefungují čakry v rovině srdce optimálně - v rovině srdce se zatvrdí a zablokuje vůči jakýmkoliv duchovním impulsům. Tato rovina pak rozhoduje o tom, že si raději ponechá čistě hmotný a výhradně materialistický pohled na svět. Zde si může člověk zastřít jakékoliv projevy soucitu a dojetí - s druhými lidmi, s Přírodou, Planetou. A nahradí je svým čistě rozumovým pohledem na svět:  „Nic nevadí, že teď drancujeme Přírodu. Lidstvo to přece nutně potřebuje. To všechno se děje ve prospěch lidstva. A Příroda je věčná, dokáže nás přežít a své zdroje si opět obnoví“. 

    A právě takovýto postoj je typický pro krátkodobé uvažování intelektu, kterému se nedostává duchovního nadhledu nad existencí člověka na této Planetě a ve Vesmíru. Který neuznává realitu opakovaných návratů každé bytosti do hmotného světa a nemůže tak chápat nadčasové pozadí pobytu a evoluce člověka na této Planetě.

Ovládnutí roviny srdce intelektem

    Pokud rovinu srdce ovládne intelekt, člověk si pak dokáže zastřít skutečné vnitřní impulsy a pocity. A nahradí je čistě rozumovým přístupem. Nebude pak dělat to, co vnitřně cítí a vnímá jako správné, ale to, co jeho rozum považuje za správné. To, co jeho rozum vyhodnotí jako cestu k největšímu užitku. A nemusí to vždy být užitek pro sebe sama, tedy výrazné sobectví. Člověk s rozumem přebujelým na úkor duchovních pocitů nemusí být vždy sobecký - motivem jeho činnosti se může stát i rozumový užitek pro celé lidstvo.

    Ne každý, komu správně nefunguje srdeční centrum, je nutně sobec. Jsou i lidé se zablokovaným srdečním centrem, kteří jsou vedeni motivy hledání užitku pro celé lidstvo. Mezi ně patří i mnozí vědci sdružující se do hnutí skeptiků, kteří tvrdě odvrhují duchovní pozadí reality. Mnozí to však nedělají výhradně pro sebe. Jejich rozvinutý rozum, který získal nadvládu nad jejich srdcem a vnitřními city a pocity, je vede k tomu, aby se snažili zachránit celé lidstvo od myšlenek, které sami nazývají „duchovním tmářstvím“. Až příliš přeceňují úlohu rozumu v životě člověka. Mohou dokonce veřejně potírat kaž­dého člověka, který má podle jejich pohledu „nevědecký“ názor. Zvláště agresivní bývají proti lidem, kteří připouštějí také duchovní stránku reality a nebojí se o ní veřejně hovořit či psát.

Čakra 4A – vyvážení hmotného a duchovního v rámci své bytosti

    Bioenergie procházející touto čakrou napomáhají transformování čistě hmotného pro­žitku a hmotného vnímání sebe sama k uznání i duchovního pozadí své bytosti. Člověk začíná vnímat a chápat také duchovní stránku své bytosti a podle toho jedná. Poznává, že pohled rozumu je příliš jednostranný. Že rozum není všemohoucí a nemůže vše správně posoudit.

    Učí se vnímat a cítit srdcem a spojuje informace o hmotné stránce sebe samého s informacemi o duchovním pozadí své bytosti. Učí se překonávat hmotné podmíněné postoje, například: „Nemohu se mít rád, protože nejsem dost dobrý a neumím to a to“.  Dospívá naopak k postojům nepodmíněným: „Mám se rád, jsem jedinečná bytost, i když neumím to a to. Existuje však nějaký závažný důvod, proč jsem v tomto světě - ten potřebuji rozpoznat, abych dokázal v životě jít správnou cestou. Mám přece úplně jiné schopnosti, a ty jsou dokladem mé výjimečnosti“.

    Učí se pochopit, proč má právě tu a tu slabinu nebo naopak danou přednost. K čemu jej to v životě směruje a předurčuje. Snaží se rozpoznat své místo v životě – tady a teď na planetě Zemi, přesně v tomto období přelomu věků. Snaží se dospět k poznání, proč je tady on, čím právě on může přispět k transformaci Planety, Přírody a lidstva.

Příčiny informační uzavřenosti čakry 4A

    Rotaci této čakry proti směru pohybu hodinových ručiček, případně její částečné nebo úplné ucpání, mohou vy­volávat některé z následujících deformací: Je příliš soustředěn na hmotnou rovinu prožívání a odmítá přijímat a respektovat i duchovní složku své bytosti, duchovní pozadí probíhajících udá­lostí. Jeho nedostatečná láska k sobě jednostranně vychází pouze z podmíněného hmotného pohledu. Místo toho, aby komplexně chápal hodnotu své bytosti z pohledu srdce, odmítá a nepřijímá některé části sebe sama.

    Svým domnělým nedostatkům věnuje velkou pozornost a tím je posiluje, aby se vyvíjely, místo aby je přijal a ony by se tak postupně staly bezvýznamnými. Jeho slabší stránky se postupně stávají obludnými, spotřebují spoustu času a energie a člověk se hroutí prožitkem své nedokonalosti. Protože vnímání vnitřním srd­cem odmítá, nemá žádný záchytný bod, o který by se mohl opřít. Tato situace vyvolává velkou závislost na lásce ostatních, neus­tálá očekávání a potřebu být milován. Je sám k sobě příliš tvrdý, příliš od sebe očekává. Neumí si odpouštět, srovnat se s případ­ným neúspěchem a pokračovat ve snažení stejným nebo jiným způsobem dál. Nevnímá sám sebe a své postavení ve světě a společnosti srdcem, ale přísným rozumem.

Čakra 4B – vyvážení hmotného a duchovního ve vztahu k okolí

    Bioenergie procházející touto čakrou napomáhají transformování čistě hmotného pro­žitku a hmotného postoje k celku, k ostatním lidem, k Přírodě, Planetě a Vesmíru, tedy jak bývá často řečeno – „lásky“, k uznání i duchovního pozadí svého vztahu k druhým bytostem, k okolí, k celku. Uvědomuje si, že není náhoda, že se s určitou bytostí sešel přímo ve své rodině nebo v pracovním kolektivu. Že i když se vzájemně „nesnášejí“, mají být spolu, aby se dokázali karmicky rozvázat. I toto se začíná postupně promítat do vnějšího projevu jeho bytosti. Snaží se více pochopit druhého, rozpoznat skutečnou povahu vzájemného konfliktu a jeho skryté příčiny. A snaží se svojí vstřícností vůči druhému vytvořit příznivou situaci, aby dávný konflikt mezi nimi byl rozpoznán, pochopen a aby mohl být karmicky řešen a definitivně rozvázán.

    Neznamená to však za každé situace ctít zásadu „kdo po mně kamenem, já po něm chlebem“. Protože povaha určitých konfliktů z minulosti může spočívat i v tom, že můj úkol vůči němu je konečně se tvrdě ohradit proti jeho ovládání, vysávání, parazitování, které jsem vždy v minulosti dobrovolně přijímal. A dopomoci mu tím, aby si uvědomil, že druhému ubližuje, a že je potřeba, aby svůj přístup a formu existence zásadně změnil. Automatická vstřícnost vůči agresorovi by jej mohla ještě více upevnit v jeho způsobu chování, aby byl ještě více přesvědčen o tom, že jeho chování je správné, protože druhá strana na to nereaguje negativně.

    Člověk s otevřeným srdcem se snaží rozpoznat, jak mají vztahy s druhými lidmi nebo i pouhá setkání přispět k osobnímu vývoji jednotlivců i k vývoji Planety. Učí se pochopit ve svém životě úlohu druhých lidí, se kterými se setkává.

Příčiny uzavřenosti čakry 4B

    Neharmonické fungování této čakry nebo její poškození či naprostý kolaps může mít některé z následují­cích příčin: Člověk se brání tomu, aby posuzoval svět podle vnitřních impulsů, aby přihlížel také k fungování duchovního pozadí světa. Své místo vůči celku posuzuje výhradně z pozice rozumu a materiálních hodnot a žebříčků. Odmítá ve svém vnějším fungování vycházet z vnitřního srdce a funguje spíš na základě vnější síly a vůle, kterou přenáší ze 3. úrovně. Často i na základě svého chtění: „Chci, aby to bylo tak a tak. Chci to a dokážu to!“ Takového člověka často poznáte nejen podle jeho chování, ale i podle jeho slovního vyjadřování.

    Neustále očekává od druhých určité chování, a pokud takové chování nepřijde, bývá zklamán. A je-li v dostatečně silné mocenské pozici, např. jako rodič nebo nadřízený, neváhá osoby pod sebou tvrdě trestat za to, že nesplnily jeho očekávání, o kterém nahlas třeba ani nemluvil. Jak groteskně a zároveň i smutně pak působí jednání rodičů, které dají nářez zvědavému dítěti jen za to, že chtělo poznat, co se to skrývá v té nádobě a vylilo pak třeba obyčejnou čistou vodu na koberec.

    Člověk s nevyrovnaným postojem v této oblasti může také vyžadovat, aby byl dostatečně a výhradně milován, očekává pak neustálé opakované projevy pozornosti vůči své osobě. Nespl­něná očekávání v tomto směru pak vedou k výčitkám vůči druhému nebo naopak k přehnané sebelítosti, pocitům bolesti a hořkosti, k uzavírání se ve své skořápce, neschopnosti přijmout pomoc.

    Nebo člověk odmítá přijímat své dlouhodobé duchovní místo v životě, na Planetě a ve Vesmíru. Nechápe události, které se mu dějí, přehlíží jejich duchovní poselství. Snadno pak dospěje k tomu, aby svět považoval za nepřátelské místo, které se mu snaží ubližovat. Místo lásky a podpory očekává nepřátelství, ponižování a násilí a tím také tyto negace k sobě přitahuje. Jeho chování k vnějšímu světu je podobné.

    Nedokáže se vžít do pocitů a prožívání druhých lidí. Proto mnohdy nechápe jejich postoje vůči sobě i světu. A místo aby na jejich výzvy přiměřeně reagoval a vlastním příkladem nebo objektivním pohledem zvenčí poradil a pomohl je nasměrovat na správnou cestu, v jeho postoji začnou převažovat negativní postoje vůči těm, kteří ho „jen zdržují“ na jeho životní cestě.

    Toto téma pokračuje druhou částí 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II, kde se budu zabývat horními čakrami od 5. do 7. úrovně. A také otázkou, co je nezbytné udělat, pokud se můj duchovní vzestup zastaví.

© Jiří Novák, červen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 318
  • 31
  • 22
  • 20
  • 21

Celkový počet hlasů: 412