Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?

28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?

Jiří Novák Vloženo 18.5.2010
Jiří Novák

Normální je u zdravého člověka stav, kdy čakra je pro vstupující bioenergie plně otevřena, rotuje se správnou frekvencí ve směru pohybu hodinových ručiček a bioenergie s informacemi proudí čakrou dovnitř. Pokud čakra rotuje opačně, je uzavřena pro vstupující informační bioenergie a částečně i pro bioenergie vitální a životní. To však znamená, že v psychologické oblasti, která s čakrou souvisí, je problémová oblast, prožívání a postoje člověka jsou nevyrovnané a ve většině případů negativní. Pokud člověk odmítá souznění s informacemi Přírody a Kosmického vědomí, a místo toho prosazuje vlastní deformovaný obraz vnějšího světa, přitahuje do svého života nesoulad, nepříjemné události, nemoci. Jak lze obnovit fungování částečně ucpané nebo zcela nefunkční mrtvé čakry?

Čakra otevřená pro vstupující informace

    Tento článek je pokračováním první části 28A. Princip fungování čaker člověka.

    Bioenergie procházející určitou čakrou dovnitř do těla člověka jsou nositeli in­formací, které přicházejí zvenčí. Pro člověka, který chce být součástí Přírody, by mělo být obvyklé tyto informace otevřeně přijmout, vpustit je do svého života, přijmout je za své, neprotivit se jim a na základě těchto informací žít svůj hmotný život. Normální u zdravého člověka je proto stav, kdy čakra je pro vstupující bioenergie plně otevřena, rotuje ve směru pohybu hodinových ručiček a bioenergie s informacemi proudí čakrou dovnitř. Pocity a psychologické zážitky, které k dané čakře náležejí, jsou pak dobře vyvážené a plně prožívané. Člověk vnímá a rozpoznává okolní svět takový, jaký skutečně je.

                 

    Za takové situace se pak člověk skutečně stává součástí Přírody a splývá s vesmírným během života, který je pro něj optimální. Chá­pe duchovní poselství událostí, které kolem něj probíhají. Vnímá nejenom hmotnou stránku světa, ale i nehmotné duchovní pozadí. Ví, že až bude potřeba, aby ve svém životě provedl rozhodující obrat, včas k tomu dostane impuls. Tímto postojem do svého života přitahuje podporu, harmonii a řád.

Odmítnutí povahy vnější reality se projeví na fungování čakry

    Člověk však má svobodné právo odmítnout informace vstupující z vnějšího prostředí a to se vždy projeví na činnosti dané čakry. V životě je to totiž zařízeno tak, že fungování každé čakry odráží vnitřní postoje člověka k okolní realitě. Ze stavu fungování určité čakry tak lze vyčíst, jakým způsobem člověk na vnější informace přijímané čakrou vnitřně reagu­je. Zda je přijímá bez výhrad a ztotožňuje se s nimi nebo zda proti nim vyjadřuje určité námitky. Případně zda je zcela odmítá, uzavře se jejich příjmu a vytváří si své vlastní pojetí vnějšího světa, které je v mnoha zásadách deformované.

    Jak funguje takovéto vnitřní odmítání reality a jak na to reagují čakry člověka? Člověk odmítající vnější informace z duchovního pozadí světa si vytváří odlišný vnitřní postoj ke světu - tvoří si vlastní deformovanou projekci okolního světa. V praxi to pak funguje tak, že směr proudění informační bioenergie čakrou se obrátí z původního směru dovnitř směrem ven. Pro porozumění principům fungování čaker je velmi důležité pochopit mechanismy uzavírání čakry proti příjmu vnějších bioenergií, a proto celou záležitost vysvětlím podrobně.

Vliv psychiky na fungování čakry

    Rozhodující vliv na fungování celé čakry má vibrační vrstva obalového víru. Je to jediná část čakry, která je přímo ov­ládána naší psychikou. Její činnost pak ovlivňuje i fungování dalších částí čakry a na ně má proto naše psychika nepřímý vliv. Informační bioenergie přijaté vibrační vrstvou jsou převedeny do odpo­vídajícího nervového centra, ve kterém jsou zpracovány. A toto centrum vydá v závislosti na vnitřní čistotě člověka, na stavu jeho vnitřní harmonie, povely, co má udělat, jak má na informace reagovat. Výsledkem je pak určitý psychický stav člověka a psychikou vyvolané reakce vědomí, vůle, citů, intelektu člověka.

    Je-li člověk vnitřně nevyrovnaný, nachází-li se ve zmatku či nepohodě a frekvence jeho vnitřní bioenergie je nízká, spouští se mu vlivem vychýlené psychiky negativní, neharmonická, pokroucená schémata myšlení, jednání a prožívání citů. Takový člověk vidí svět jinak, než jak mu jej prezentují vnější informační bioenergie. Narůstající odpor psychiky vůči vnějším informacím pak může dokonce způsobit, že příjem informací čakrou se zcela zablokuje. Pod tlakem negativní deformované pravdy pak dojde k uzavření čakry vůči dalšímu příjmu informač­ních bioenergií a k obrácení směru jejího pohybu. Jak dochází k takové změně?

               

Informační uzavření čakry pro vnější bioenergie

    Je to jako by se člověk příjmu vnějších informací bránil. Jako kdyby si chtěl zacpat uši, když mu někdo říká něco, co v něm vy­volává vnitřní rozpory. Pokusím se to přiblížit názorným příkladem z hmotné roviny světa. Můžeme to přirovnat situaci, kdy člověk poslouchá v rozhlase či televizi projev významného politika, který vede zemi. Nelíbí se mu úplně všechno, co politik říká a na každé tři jeho věty vychrlí jeden svůj zásadní nesouhlas. Na tři jednotky příjmu tak přichází jedna jednotka nesouhlasného vysílání. Příjem však pořád ještě převyšuje vlastní vysílání v poměru tři ku jedné.

    Člověk začne razantněji projevovat nesouhlas se slovy politika – ke každému výroku politika už má svůj negativní komentář – „zase lžeš, chceš zničit celé zemědělství“. V takovém případě už je příjem a vysílání jedna ku jedné a vibrační vrstva se začíná blokovat. Může dokonce dojít k situaci, kdy člověk projev politika přestává poslouchat a už jenom nadává. Až nakonec televizi vypne, aby nebyl rušen ve svém negativním projevu. Výsledkem je pak jednoznačná převaha vlastního vysílání nad příjmem. A pokud by šlo o příjem čakrami, vibrační vrstva čakry by v této situaci už zcela obrátila směr svého pohybu. V tomto případě se však jedná o vědomou reakci člověka. A podstatné je také to, že politik skutečně často nemá pravdu.

    Naproti tomu v případě duchovního informačního vysílání Přírody, které člověk přijímá čakrami, je třeba brát v úvahu, že jakékoliv odmítání řádu Přírody ze strany člověka znamená deformaci. Pokud člověk podvědomě odmítne naslouchat vysílání Přírody pro určitou oblast, jeho čakra se stane informačně uzavřenou pro vnější informace. Místo příjmu vnějších informací Přírody člověk naopak začne bioenergie nesoucí jeho odlišný vnitřní postoj vyzařovat ven do svého okolí. Promítá pak pro ostatní svoji vlastní projekci okolního světa, své filmové představení. Aby dal světu najevo, jaké je jeho sta­novisko. Aby ukázal, že má na danou věc odlišný názor než samotná Příroda, že nechce nechat věci volně plynout. Že je odhodlán jít svou vlastní ces­tou, která je z pohledu Přírody a Kosmického vědomí výrazně deformovaná. Paradox je v tom, že on sám si v takovém případě myslí pravý opak. Domnívá se, že právě jeho volba je jediná správná, a že vše ostatní, co přichází zvenčí, je špatné.

Agresivita při vnucování své vlastní pravdy druhým

    Když něco podobného pozorujete, můžete si všimnout, že člověk takto projevující nesouhlas vůči existující objektivní realitě přestává být klidný, stále více se rozpaluje, rozohňuje a do svého projevu vkládá čím dál více agresivní energie. Svůj postoj tak už nedává najevo pouze svými mírnými slovy a činy, ale i zřetelným vy­zařováním silně manipulující energie ven mimo sebe. Je z něj výrazně cítit snaha dovést i další bytosti ve svém okolí k podobnému postoji. Vnutit jim svoji pravdu a přesvědčit je o její správnosti.

    Často dokáže být při prosazování své pravdy vůči okolí opravdu agresivní - snaží se své okolí energeticky ovlivnit a vnutit jim své pojetí. Konkrétní situace tohoto typu jsme zažili při agresivních výpadech některých jedinců vůči informacím na našich stránkách. Nelze se pak divit, že některé z těchto slovních útoků byly doprovázeny i nočními energetickými útoky. Není potřeba vysvětlovat, která strana vesmírné síly má potřebu pracovat v noci, když je člověk ve spánku a je nejsnáze zranitelný a ovládnutelný.

    Je tady jeden zásadní rozdíl: Kdo přijímá vnější pravdu vysílanou Přírodou a Kosmickým vědomím a ztotožňuje se s ní, nepotřebuje být agre­sivní. Čistou pravdou Přírody ovšem nemyslím temnem zmanipulované informace z duchovního pozadí světa, které nás tady na Zemi obklopují a snaží se nás zlomit, podrobit a ovládnout.

    Člověk, který se svým způsobem života stal součástí Přírody, a který je proto naladěn na příjem čisté pravdy Přírody, totiž jasně vnímá, že tato pravda je automaticky všude kolem. Že tuto pravdu může volně přijmout i kdokoliv další. Navíc takový člověk chápe, že nemůže zachránit druhé a svět tím, že se bude snažit je násilně dotlačit k tomu, aby se změnili. Aby se vyladili tak, aby vesmírnou pravdu přijímali. Agresivním se člověk stává zejména při prosazování pravdy, která vyjadřuje jeho vlastní pokroucené, deformované a scestné vnímání světa.

Důsledky informačního uzavření čakry

    Čakra se stává informačně uzavřenou, když u vibrační vrstvy začne převažovat vyzařování informačních bioenergií a tím i pohyb proti směru hodinových ručiček. To však má další závažné důsledky pro fungování celé čakry. Vibrační vrstva totiž ovlivňuje zbývající vrstvy čakry a strhává je k rotaci stej­ným směrem. Vnější obalová vrstva přijímající vitální bioenergii se po určité době také začne otáčet opačně. Člověk tak ztrácí vitál­ní bioenergii, místo aby ji přijímal. Zároveň se zpomaluje rotace vnitřních malých vírů a dochází k zeslabení toku životní bioenergie do odpovídajících fyzických orgánů.

    Člověk tak „zaplatí“ za pro­sazování své vlastní pokroucené pravdy nedostatkem bioenergií, a to začne postupně vyvolávat nepříjemné pocity a nesoulad ve fyzickém těle. Trvá-li takový stav delší dobu, životní síla ustupuje a výsledkem jsou poruchy činnosti orgánů, jejich postupná degenerace, zhoršování zdraví a vznik nemocí. Takový je mechanismus projekce deformova­ných vlastních názorů do zdravotního stavu člověka.

Čakry z levotočivé bioenergie

    Někteří čtenáři teď mohou namítnout: Znám řadu lidí, kteří jsou agresivní v prosazování své deformované pravdy, kteří dokonce manipulují s druhými, snaží se je ovládat, a přesto mají pevné zdraví a dostatek nebo dokonce nadbytek energie. Ano, taková je skutečně realita kolem nás. Jak je toto možné?

    Aby nedošlo k mýlce, zdůrazňuji, že doposud všechny informace zde uvedené se týkaly výhradně čaker světelných bytostí. Tedy čaker, které jsou utkány z vláken pravotočivé bioenergie. Mnoho bytostí na Zemi však svým způsobem života, svými etickými prohřešky, svojí snahou o manipulování a ovládání, dospělo v tomto zrození k určitému navázání energetického kontaktu či spolupráce se stranou Temna. Projevuje se to tím, že některé z jejich čaker nebo dokonce všechny jsou utkány z temné levotočivé energie, a část jejich bytosti pak funguje na temných bioenergiích.

    Princip fungování čaker utkaných z levotočivé bioenergie je však odlišný a dá se říci, že zcela opačný, pokud jde o směr jejich rotace. Zde naopak čakra rotující proti směru pohybu hodin je otevřená pro příjem levotočivých bioenergií. Navíc funguje následující zásadní odlišnost: Čím více bytost Světla odporuje vesmírnému řádu, tím větší problémy má s příjmem pravotočivých bioenergií. Na temné straně je tomu však naopak. Čím více se bytost protiví řádu Přírody, čím více a dokonaleji se snaží manipulovat a ovládat, tím větší energetickou podporu od temné strany vesmírné síly dostává. Pokračujme však dál v popisu fungování bytostí Světla a čaker z pravotočivé bioenergie.

Informačně uzavřená čakra naznačuje problémovou oblast

    Pokud čakra rotuje opačně proti směru hodinových ručiček, člověk nepřijímá vnější realitu. To však znamená, že v psychologické oblasti, která této čakře odpovídá, je problémová situace. Že psychologické prožívání v této oblasti je nevyrovnané, deformované a ve většině případů negativní. Více o tom bude v článku 32. Psychologický význam čaker člověka.

    Člověk pak nepovažuje za obraz světa vnější informace Přírody, které jsou všude kolem něj. Realitou, skutečným obrazem světa, naopak pro něj jsou jeho vlastní deformované informace, které proudí čakrou ven – které jsou vyzařovány z jeho bytosti do okolí. Člověk pak informačně nevnímá vnější svět takový, jaký skutečně je, ale naopak své vyzařované informace považuje za obraz světa. Vytváří si tím své vlastní chápání reality, svou vlastní projekci vnějšího světa. Tato v představách vytvořená realita však bývá de­formovaná a někdy i naprosto scestná.

    Např. člověk vyzařuje následující negativní myšlenku v oblasti partnerských vztahů: „nikdy nenajdu vhodného životního partnera, protože všichni jsou stejní, ani jeden z nich není ten pravý a jenom bych zažila další a další zklamání, proto nemá cenu jaký­koliv další vztah navazovat“. Nebo negativní postoj k otázce hra­nic své bytosti: „všichni mi ubližují a je to tak stále, nemohu s tím nic dělat, jsem chudák a každý si na mne dovoluje“. Těmito informacemi se snaží ovlivňovat ostatní bytosti kolem sebe a pa­sivně nebo i agresivně jim tak vnucuje svoji pravdu.

Deformovaný postoj k vnější realitě přitahuje do života nesoulad

    Je-li však čakra uzavřena pro vstupující informační bioenergie, stává se částečně uzavřenou i pro bioenergie vitální a životní. Celá oblast fyzického těla, kterou taková čakra zásobuje bioenergiemi, pak začne trpět nedostatkem bioenergií všech druhů. Takže postupně přestává jít pouze o problém v psychologickém prožívání, ale začíná jít o problém i fyzického těla.

    Za svůj záporný přístup k informacím Přírody, za svoje odmítání splývat s řádem Přírody, pak člověk tvrdě platí. Jeho čakry nefungují tak, jak by měly - místo příjmu bioenergie dochází k jejím ztrátám. A tento vnitřní postoj pak v důsledcích přitahuje do jeho života nesoulad, nepříjemné události, chaos, nedostatek bioenergií a nemoci.

    Smutné je, že takto funguje drti­vá většina populace na Planetě. Proč lidé fungují takto nevyrovnaně? Na počátku všeho je u mnoha z nich odmítání duchovního pozadí světa, u řady dalších odmítání splývat s řádem Přírody a s vesmírným bě­hem života, který je pro člověka optimální. Násle­dovalo pak vytvoření svého vlastního pojetí života a pořádku v něm - pojetí, které je deformované a pokroucené. Kosmické vědomí pro ně? Nebo naslouchat Přírodu? To je přece nesmysl. Někteří argumentují vlastním rozumem! Pro duchovně zaměřeného člověka je zase důkazem správnosti jeho jednání to, že nastudoval všechny veřejně uznávané duchovní teorie, a zásadně se v životě řídí jejich radami. Ani jedno, ani druhé, však nemusí do života přivést harmonii a soulad.

    Člověk má svobodné právo na takový postoj vůči své osobě. Byl přece ve svém životě vybaven privi­legiem svobodné volby. Potřebuje se v tomto světě naučit žít správně ne proto, že mu to někdo nařídil, ale že sám vnitřně cítí, že to tak má být. A jaká je dnešní situace? Prozatím ještě většina nedokáže rozpoznat a pochopit duchovní poselství událostí, které kolem nich probíhají. Pevně si drží svůj omezený a zkresle­ný hmotný nebo i duchovní pohled a vlastní vůlí se neustá­le snaží zvrátit přirozený běh událostí. Tím do svého života přitahují nemoci.

Splývat s energiemi davu nebo Kosmického vědomí?

    Avšak pozor, je potřeba správně rozlišovat následující dva posto­je, které někteří lidé naopak zaměňují! Splývat s energiemi Ves­míru a Kosmického vědomí neznamená totéž, jako splývat s energie­mi lidského davu a lidského většinového mínění. Dostatečně zhar­monizovaný člověk prožívá přirozenou jednotu s Přírodou a Kosmickým vědomím. Vnímá a cítí, že je pro něj nejlepší splývat s vesmírným během událostí. Být za každé situace otevřený vnějším informačním bioe­nergiím, přijímat je do svého systému a svůj život směrovat a re­gulovat podle nich.

    Naopak člověk zapadlý do hmoty, u kterého jednoznačně převažuje vnímání hmotné stránky reality nad stránkou duchovní a nehmotnou, odmítá tyto přirozené energie Vesmíru. Místo nich se nechá ovliv­ňovat deformovanými názory lidské většiny. Ta důrazně odmítá existenci duchovní stránky skutečnosti i každého člověka. Hlavním mo­tivem jednání lidské většiny na Zemi zůstává maximální hmotný prospěch pro sebe samého, případně i pro určitou skupinu osob či hnutí. Málokdy už motivem bývá celé lidstvo. A tento postoj si většinový dav dokáže držet téměř za každé situace.

    Cesty energetického fungování člověka bývají záhadné. Někdy je obtížné pochopit důvod a příčinu toho, co člověk ve svém nitru dokázal vytvořit. Bioenergie, které kolují v jeho čakrách, i způ­sob fungování každé čakry, však o tom všem vypovídají své. Dá se toho nějak využít? Potřebujete se dopracovat k mimořádné vnitřní čistotě a vyladění. Dalším požadavkem je vysoká vnitřní citlivost vůči bioenergiím a informacím, které při­nášejí. A pokud se ještě navíc naučíte rozumět čakrám, principům jejich fungování, pak budete schopen na požádání provést základní vyšetření hlavních čaker člověka. Úroveň fungování čaker, směry proudění bioenergie v jeho čakrách, obnažené neharmonie, stopy manipulace od druhých bytostí – z toho všeho lze rozpoznat, na kterých záležitostech potřebuje takový člověk začít pracovat v prvé řadě, aby se jeho vývoj pohnul dopředu.

Potvrzení pravidla o směru rotace čaker

    Výše uvedené pravidlo pravé ruky pro určení směru proudění bioenergie v závislosti na směru rotace čaker a souvislost s informační otevřeností či uzavřeností čakry potvrdila ve stovkách praktických případů Barbara Ann Bren­nan (Ruce světla) a John Pierrakos (několik publikací ze 70. let citovaných v předchozí knize). Platnost tohoto pravidla jsem si potvrdil i sám na stovkách osob, kterým jsem vyšetřoval fungování čaker. Nejde tedy pouze o intelektuální výplod jediného člověka, ale o skuteč­nost prověřenou mnohaletou praxí několika nezávislých osob.

Mrtvá čakra

    Může také dojít až k naprostému kolapsu čakry, která přestává fungovat a stane se z ní „tichá“ či „mrtvá“ čakra. Následky se pak projevují velmi brzy náhlou změnou zdravotního stavu některých klíčových orgánů, které přestaly být zásobovány bioenergií (srdce, plíce, led­viny, žaludek apod.). V těle člověka sice existují náhradní cesty zásobování bioenergiemi, řada lidí má však rozsáhlé vnitřní neharmo­nie, které způsobují akutní nedostatek bioenergií na všech místech. V takové situaci pak kolaps jedné nebo několika čaker není čím nahradit a výsledkem může být náhlá zástava či kritický stav or­gánů udržujících život.

Jak obnovit otevření čakry

    Dostane-li se člověk do podobného negativního propadu, potřebuje vnitřní nebo vnější energetickou podporu, aby se původní otevření čakry obnovilo. Někteří lidé si dokážou uvědomit, že vypadli z vnitřní harmonie a otevřela se jim negativní schémata fungová­ní. Ti jsou na tom lépe a z takového propadu se obvykle dostanou sami. Pomůže jim zejména vnější klid, odpočinek, možnost vzpamatování se a vnitřní pochopení toho, co se děje. V každém případě pomáhá pravidelné cvičení souboru cviků Pět Tibeťanů pod­porujících správnou činnost čaker.

    Mnoho lidí si však v takové situaci vůbec neuvědomuje, že najed­nou změnili své fungování, že začali být agresivní vůči svému okolí a prosazují svoji pokroucenou pravdu. Touží se sebelitovat a vyžadují lítost i od druhých. Člověk, který nedokáže vnímat svůj propad z nadhledu, se z něj těžko dostane sám. Stejně tak jako se člověk nemůže zbavit negativní vlastnosti, pokud není schopen si ji přiznat. Zpravidla potřebuje pomoc a vysvětlení ze stra­ny druhé osoby - vysvětlení, co se děje, v čem je jeho obraz svě­ta pokroucený a jak z toho ven.

Záměna vnitřního citu za hlas intelektu

    U těchto lidí se totiž stává, že v takové situaci nejsou schopni odli­šit svůj vnitřní hlas (vnitřní pocit) od hlasu ega a vlastního rozumu, který přináší negace a deformované hodnocení skutečnosti. Často pak na ospravedlnění svých negativních projekcí reality ří­kají: „ale já cítím, že to je takhle“. Ve skutečnosti však nejde o vnitřní pocit, který by zprostředkoval názor Vyššího Já, ale o hlas vlastního ega a rozumu. Jejich rozum se pro ně v tu chvíli stává tím nejvyšším pocitem, kterým vše posuzují.

    Zapadli tak do čistě rozumového a navíc negativního fungování, které si přitom duchovně zdůvodňují jako hlas svého Vyššího Já. V takové chvíli potřebují nalézt pevný bod a pevnou oporu mimo sebe. Aby někdo druhý, komu důvěřují, jim opakovaně a trpělivě vysvětloval, co je skutečný vnitřní hlas a co je pouze názor inte­lektu. Kde končí nestranné posuzování skutečnosti a začíná defor­movaná projekce vlastního rozumu. Intelekt má nižší informační rozhled než „intuice“. Proto si má hledět toho, co je jeho úkolem a na co má frekvenční a informační vybavení – kontrolovat, varovat před zjevnými nesmysly, ale nesnažit se být tím hlavním, kdo řídí bytost.

Vyzařování pozitivní bioenergie čakrou

    Vyzařování bioenergie čakrou však neznamená ve všech případech nega­tivní propad a pokroucené představy o realitě. Výjimečně se může jednat také o pozitivní vyzařování bioenergie při vysoce duchovním prožitku, kdy se člověk jakoby rozsvítí. V tomto případě jde o vysílání přebytku pozitivní bioenergie. Uvedu několik typických situací, kdy k pozitivnímu vyzařování dochází - při hlubokém citovém prožitku mezi dvěma osobami, při partnerském sexu spojeném s energetickou rezonancí.

    Příkladem jsou také léči­telé, kteří některými ze svých čaker předávají pozitivní harmonizující a léčící bioenergie k druhému člověku. Například místo vedlejších čaker na dlaních se jim pak vytvoří hlavní čakry, kudy pak proudí léčivá bioenergie. Správný léčitel by však měl zásadně zůstávat pouze v roli prostředníka, který funguje jako součást Přírody, a který zprostředkuje pro člověka dodání léčivých energií z vyšších úrovní duchovního pozadí světa. Mnozí léčitelé, kteří tuto zásadu nedodrželi a předávali energii ze sebe, na to doplatili zhoršením svého zdravotního stavu. Nebo dokonce tím, že na sebe přetáhli nemoc od člověka, kterého se takto vlastní vůlí pokoušeli léčit.

Nezávislost jednotlivých čaker

    Žádná hlavní čakra neřídí fungování ostatních, každá čakra fungu­je nezávisle na zbývajících. Na jejím fungování se odráží především zvládá­ní a prožívání psychologické informační oblasti, která s čakrou souvisí. Negativní projekce rea­lity v dané oblasti způsobuje špatné fungování čakry a vede tak k fyzické nepohodě nebo i nemoci. Tato situace je pak náznakem, v jaké oblasti člověk špatně funguje.

    Nedostatek vitální a život­ní bioenergie samozřejmě není ve všech situacích způsoben nedosta­tečným příjmem informačních bioenergií. Existují i jiné důvody, např. poškození čakry, které je přeneseno z předchozího života, kdy k němu došlo jako následek prodělané násilné smrti, mučednic­ké smrti, popravy.

Další pokračování o čakrách

    Ještě nás čekají nejméně tři další pokračování týkající se fungování čaker člověka:

29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry,

29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů,

31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka,

33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II,

33C. Osm stupňů energetického fungování člověka.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, květen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 335
  • 26
  • 20
  • 19
  • 25

Celkový počet hlasů: 425