Články VII: 80 - 89

________________________________________________________

80A. Obrazec v obilí v Libereckém kraji v r. 2015

Piktogramy v obilí. Piktogramy jako jevy spíše duchovní povahy? Dokáže bioenergie zformovat hmotné objekty do tvarů? A co mikrovlny? Původ energií vyskytujících se v piktogramech. Kde se mimozemšťané v oblasti Země i nadále berou? Technická zařízení na modelování piktogramů? Osobní návštěva piktogramu v Libereckém kraji v létě 2015. Výsledek duchovního zkoumání tohoto piktogramu. Komentář k jednomu z piktogramů v obilí v Anglii z června 2012.
________________________________________________________________

81A. Systémy sebeobrany Planety, Přírody a Vesmíru

Napojení prostřednictvím 2. dílu filmu Den nezávislosti, s podtitulem Nový útok. Duchovní komunikace se spojenými systémy vesmírné světelné obrany, určitým imunitním systémem Vesmíru, které mají možnosti působení, zásahů, až do hutné hmoty. Účinná světelná ochrana vychází z úzké spolupráce člověka s Přírodou. Přechod vědomí z organické formy života do existence ve virtuální počítačové realitě. Význam hranic biologické evoluce daných Přírodou pro světelnou evoluci. Charakter energií v duchovním pozadí určuje směr vývoje. Přírodní potenciál člověka je zatím využit jen minimálně. Jen nepřetržitý duchovní vzestup ve Světle umožňuje dostatečný nadhled. Úkol člověka je přispět k zajištění podmínek pro světelnou evoluci Vesmíru. Dvě varianty představ o vývoji, které nevedou ke světelné evoluci. Duchovní vnímání během filmu. Duchovní komunikace s jinou rovinou Systémů světelné obrany, týkající se celého systému světů ve Stvoření. Nové možnosti na ochranu a obranu světelného vývoje přicházejí, až když jsme vybojovali svou část bitvy sami za sebe, za svou civilizaci. A pomohli i dalším. Nová energie posiluje imunitu vůči temným útokům všeho druhu, za podmínky, že celkový vývoj udržíme v koridoru stabilizovaného světelného vzestupu.
______________________________________________________________

82A. Poselství z dávné minulosti: Neberte Přírodě právo na život

Napojení na energie z dávné minulosti. Jde o minulost starou 1 - 2 miliony pozemských let. Připomenutí informací o zkáze prvního Vesmíru. Lidé tehdy vymýtili všechny pro lidstvo „zbytečné“ živočišné druhy. Odstranili všechny plevely, které „zamořovaly“ volnou Přírodu. Začaly pak převažovat geneticky ovlivněné plodiny, které civilizace považovala za příznivé pro život člověka. Volná Příroda byla nahrazena řízeným územím, kde vše vytvořil člověk. Vznikla tak situace, kterou už zdánlivě nebylo možné ještě dále vylepšit. Žádná území volné Přírody už neexistovala. Ta veškerá dokonalá krása byla vlastně násilím lidí na Přírodě, na jiných formách života. Příroda se začala bouřit, dávala najevo své protesty proti lidmi nasazené svěrací kazajce. Ale lidé tyto náznaky násilně odstraňovali. Základní poselství tehdejší civilizace je toto: Neberte Přírodě právo na život. Ponechte Přírodě dostatečně rozsáhlá území, ve kterých bude mít právo sama se sebou dělat cokoliv, co si bude přát a co bude ke svému dalšímu vývoji potřebovat.
______________________________________________________________

82B. Největší hrozby pro evoluci dnešní civilizace

Jaký je vztah dnešního lidstva k přírodě? Likvidujeme přírodu způsobem svého žití. Lidstvo žije na ekologický dluh. Násilí vůči sobě navzájem i vůči chovaným zvířatům. Jsme skutečnými ochránci Přírody nebo jen o tom mluvíme? Film produkce USA nazvaný Cowspiracy: The Sustainability Secret (Klíč k udržitelnosti). Režisér filmu Kip Anderson začal pátrat, co nejvíce ohrožuje naše životní prostředí. A rozhodl změnit svůj život tím, že sám přispěje ke zlepšení životního prostředí změnami ve svém životě. Byl překvapen, když zjistil, že největší hrozbou pro přírodu a planetu je naše živočišná výroba. Nadměrná spotřeba vody v živočišné výrobě. Ještě hrozivější nové poznatky o emisích skleníkových plynů. Důvody zatajování faktů o živočišné výrobě. Skryté náklady na výrobu masa. Politická moc podložená penězi. Plýtvání přírodními zdroji a živinami. Kniha Christiana Opitze: Výživa pro člověka a Zemi. Nejnovější výnosy plodin podle Českého statistického úřadu. Hrozba vyčerpání půdy intenzivním hospodařením. Může vegetariánství přinést návrat původních lidských hodnot?
_____________________________________________________________

83A. Impulsy k obnovení komunikace s Arkturiany

Trojice sci-fi filmů v prosinci 2016. Duchovní podtext filmu Pasažéři. Proč se zde objevuje Arkturus? Arkturiané jako jediní dokázali před léty odolat vojenskému nátlaku Galaktické Konfederace. Připomenutí situace Arkturianů v roce 2010. Duchovní komunikace o významu filmu – další tlak na změnu našich bytostí. Dnešní odpovědnost andělů Dhyanů. Jaký je současný stav civilizace Arkturianů? Připomenutí problému s planetou Arkturianů v roce 2004. Nastartování samoléčebného procesu Planety. Arkturiané nastoupili vlastní cestu světelného vzestupu. Doporučení Dhyanů – znovu navázat komunikaci s Arkturiany. Obnovení komunikace s Arkturiany. Příroda u Arkturianů se začíná bouřit?_____________________________________________________________

83B. Impulsy pro řešení dávných karmických vazeb

Navázání spojení s hvězdou Arkturus. Propojení Země se systémem Arktura již bylo dávno předurčeno. Duchovní energie umožňují okamžitý přenos informací. Vzájemná pomoc. Transformace jádra Arktura na vyšší hladinu frekvencí. Pomoc se zpracováním sebedestrukčních programů v bytostech. Pasažéři – vnímání po druhém zhlédnutí filmu. Připravenost na nový partnerský vztah. Hmotné a citové ukončení jednoho partnerství před navázáním nového. Karmická očista s partnerskými protějšky z minulosti. Nenechat se pohltit minulostí. Rozvazování dávných blokujících vazeb mezi bytostmi. Silné emoce poukazují na témata ke zpracování. Příznivé emoce a sympatie, za nimiž se skrývá magie z minulosti. Vynucené umělé předurčení k partnerskému vztahu blokuje obě strany.
_______________________________________________________________

83C. Zprostředkování další pomoci Arkturianům

Problémy s Přírodou u Arkturianů. Přírodní rezerace na jejich planetě. Podivná stavba na jejich planetě – odkud se vzala? Napojení na záznam z vesmírných bojů v minulosti. Očistná skupinová operace společně s Arkturiany. Očista Arkturianů, jejich planety a přírody. Doprava, komunikace, Rada planety a prezidentská funkce. Další očistná akce s Arkturiany o týden později. Přijatá opatření ve vztahu Arkturianů k Přírodě. Výsledky očistných operací.
_______________________________________________________________

84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy

Čím vlastně je ona vybájená pátá dimenze? Stav na internetu po 20 letech. Pohádky o dokonalém fungování v 5. dimenzi. Teorie dvanácti dimenzí se na Zemi dobře uchytila. Zvyšováním světelných frekvencí se člověk nestane neviditelným. Karmická očista Přírody a Planety. Karmická očista jednotlivců s mimozemským původem. Problematické napojení na tvořivou výbavu z dávné minulosti. Aktivace dávných mimozemských úkolů. Nebezpečí podlehnutí dávným mimozemským příkazům. Informace z karmické očisty. Informace od Vesmírných lidí. Civilizace v depozitu.
_______________________________________________________________

84B. Kam nesměřuje systém NDC – konspirace

Co nejlépe dělat, chceme-li změnit svět? Pravidla, návyky, zvyky sestupovaly z duchovních sfér dolů do hmoty. Setrvačnost dosavadního vývoje je obrovská. V předvečer zlomu musejí být změny zásadní a okamžité. Cesta úsilí o změnu duchovního pozadí tohoto světa. A co lidé zastávající pozici neutrality? Konspirace o tom, kdo a co všechno řídí tento svět. Je Nová duchovní cesta konspirační teorií? Pracují konspirace s informacemi vysoké úrovně pravdivosti? Průměrná pravdivost konspiračních informací. Vysoké riziko rozšiřování konspirací. David Icke – výjimka mezi konspirátory? Takovou cestu k probuzení nepropagujeme. Mohou tedy konspirace samy o sobě změnit tento svět?
________________________________________________________

84C. Kam nesměřuje systém NDC – odpor proti státním institucím 

Tři možnosti odboje proti existujícímu pořádku v naší hmotné rovině. Odboj proti státnímu režimu v rámci totalitního režimu. Odboj proti státním institucím v naší dnešní společnosti. Je veřejný odpor proti státnímu režimu vhodným způsobem, jak změnit svět? Kdy může aktivní odpor podpořit stranu Světla? Korupce ovlivňující soudy a veřejné instituce? Zákon o ochraně šumavské Přírody. Proč nepodporujeme hromadné podpisové akce? Naše pomoc Přírodě. Uprchlická krize? Z pozice NDC nepodporujeme nátlakové akce ve hmotě.
________________________________________________________